Förmedlingsmedel. - en hjälp då det. krab. bartill sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förmedlingsmedel. - en hjälp då det. krab. bartill sig"

Transkript

1 Förmedlingsmedel - en hjälp då det krab bartill sig

2 Förmedlingsmedel - en hjälp då det krabbar till sig ISSN , meddelande 2003:14 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Agneta Hornvik Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt i 50 ex av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

3 Förord Länsstyrelsen har för första gången genomfört en verksamhetstillsyn som rör socialnämndernas handläggning av förmedlingsmedel. Rapporten presenterar resultatet för länet samt specifikt för två socialnämnder. Den metod som använts är dels en enkät för alla socialnämnderna, dels aktgranskning och intervjuer i en fördjupad granskning. Länsstyrelsen vill med rapporten stimulera till diskussion om samt utveckling av insatsen förmedlingsmedel. Rapporten har sammanställts av socialkonsulent Agneta Hornvik. Växjö i maj 2003 Britt Segerberg LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel

4 Sammanfattade synpunkter Länsstyrelsen anser att även om antalet intervjuade brukare i Växjö och Tingsryd är få, ger deras uttalanden intryck av att de får en kvalitativt god hjälp med den konkreta hanteringen av sin ekonomi samt även personligt stöd, att av intervjuerna med berörd personal framgår ett tydligt engagemang för de personer som behöver denna speciella insats att antalet ärenden som rör förmedlingsmedel i länet ger socialnämnderna anledning att reflektera över i vilka situationer detta bistånd bör bli aktuellt att socialnämnderna i samråd med berörda bör diskutera behov av god man att rutiner behöver skapas för dokumentation av dessa ärenden att arbetsplan med tydligt syfte och mål med insatsen ska finnas i varje enskilt ärende LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 1

5 Förmedlingsmedel - en hjälp då det krabbar till sig Inledning Under 2001 inkom flera klagomål till Länsstyrelsen från enskilda om hanteringen av deras egna medel. Klagomålen rörde bland annat brister i den ekonomiska redovisningen samt att räkningar inte inbetalats i tid. Med anledning av klagomålen samt att Länsstyrelsen inte tidigare granskat kommunernas hantering av egna medel, beslöt Länsstyrelsen att göra en tillsyn av hur socialnämnderna fullgör sina skyldigheter gentemot enskilda som beviljats detta bistånd. Bakgrunden till att förmedlingsmedel beviljas som bistånd är i korthet följande. När enskilda av olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand, kan han/hon hos socialtjänsten ansöka om hjälp med att hantera ekonomin. Om ansökan beviljas lämnar den enskilde en fullmakt till socialtjänsten på sin inkomst, t.ex lön eller pension och i samråd med den enskilde gör socialtjänsten en plan över vilka räkningar som den enskilde behöver socialtjänstens hjälp med att betala. Resterande belopp hanteras av den enskilde själv. Fullmakten kan när som helst sägas upp av den som lämnat fullmakten. I kommunerna används olika begrepp för det bistånd som rapporten handlar om, såsom egnamedelsförvaltning, förmedlingsmedel eller servicekonto. I rapporten används genomgående uttrycket förmedlingsmedel. Syften Verksamhetstillsynens syften är följande: För det första ska tillsynen ge en beskrivning av hur kommunerna i länet utifrån gällande lagstiftning fullgör sina skyldigheter i samband med handläggningen av förmedlingsmedel. För det andra ska verksamhetstillsynen lyfta fram områden där det kan finnas behov av förbättring och utveckling För det tredje är rapporten tänkt att vara en hjälp i det praktiska arbetet med att ta fram riktlinjer för handläggningen av förmedlingsmedel. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 2

6 Metod Verksamhetstillsynen består av tre delar, nämligen enkät, aktgranskning samt intervjuer med arbetsledare, handläggare och brukare. Enkäten omfattar länets alla kommuner medan intervjuer och aktgranskning har genomförts i två kommuner. Aktgranskningen har omfattat granskning av 38 akter. Urvalet för aktgranskningen har omfattat dem som haft bistånd längst respektive kortast tid samt personer mellan år. Socialnämnderna har själva valt ut akterna. Intervjuer har skett med sammanlagt 4 arbetsledare, 6 handläggare samt 6 brukare. Alla intervjuer har skett på respektive förvaltning. Socialnämndens personal har själva tillfrågat brukare om de ville medverka i en intervju. De särskilt granskade kommunerna har var och en erhållit beslut utifrån tillsynens resultat i just den kommunen. Lagstiftning En ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL). Om nämnden kommer fram till att rätt till förmedlingsmedel föreligger ska beslut fattas enligt 4 kap. 1 SoL. Om denna rätt inte föreligger ska nämnden, liksom i andra biståndsärenden, fatta ett avslagsbeslut samt lämna besvärshänvisning. Den dokumentationsskyldighet som finns reglerad för socialtjänstens verksamhet och som återfinns i 11 kap. 5 och 6 gäller även för förmedlingsmedel. Detta innebär att löpande journalanteckningar ska föras, reglerna om insyn i akten samt rätten att få anteckningar förda till akten, ska tillämpas. Vidare att arbetet ska präglas av kvalitet och säkerhet enligt 3 kap. 3 SoL. Med andra ord- verkställigheten/handläggningen av förmedlingsmedel ska ske på samma sätt som för allt övrigt bistånd inom socialtjänsten. Dessutom finns bestämmelser i Handelsbalken om sysslomannaskap, ett uppdrag som har beröringspunkter med förvaltning av förmedlingsmedel. Länsstyrelsen i Stockholms län har i en cirkulärskrivelse om förvaltning av egna medel (dnr ) lyft fram vissa förhållanden som är viktiga att tänka på då man hanterar dessa ärenden och hänvisat till sysslomannaskapet. I skrivelsen sägs att förvaltning av egna medel (förmedlingsmedel benämns på detta sätt) är ett ansvarsfullt åtagande och kräver goda kunskaper om gällande lagar och rättstillämpning. Att förvalta någons medel ska ses som en service till den enskilde. Uppdraget är likvärdigt med ett sysslomannaskap vars uppgift och ansvar är reglerat i Handelsbalken, 18 kap. Sysslomannaskapet innebär en redovisningsskyldighet som innebär att inkomster och utgifter ska redovisas till den enskilde samt att betalningar ska styrkas med verifikationer. Då uppdraget upphör ska sysslomannen lämna en slutredovisning. Föreligger det då brister i redovisningen kan den som innehar sysslomannaskapet bli ersättningsskyldig. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 3

7 I samma skrivelse uppges vidare att då det är den enskilde som har dispositionsrätt till sina medel är det viktigt att en skriftlig överenskommelse/avtal skrivs om hur medlen ska disponeras. Den tjänsteman som handlägger dessa ärenden får inte utan överenskommelse prioritera skulder eller löpande räkningar som rör den egna verksamheten. Det är vidare viktigt att räkningar inbetalas i tid. En fullmakt kan när som helst sägas upp av den som lämnat fullmakten. Om en persons inkomster tar slut innan nya medel kommit in på kontot, kan socialnämnden pröva om rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) föreligger. Nämnden får alltså inte bedriva kreditverksamhet, dvs betala ut från ett tomt konto. Föreliggande rapport tar även upp behovet av god man, därför några ord om detta. Socialnämnden har en skyldighet att enligt 5 kap. 3 Socialtjänstförordningen (SoF) anmäla till överförmyndaren om den bedömer att någon har behov av god man eller förvaltare. Regler om god man finns i 11 kap. Föräldrabalken (FB) I 11 kap. 4 FB sägs att Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Resultat Enkätsvaren Enkäten berör länets alla kommuner. Redovisningen sker utifrån olika frågeområden i enkäten. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 4

8 Antal Sammanlagt 348 personer i länet har bistånd i form av förmedlingsmedel. Den kommunvisa fördelningen är följande. Förmedlingsmedel - kommunvis fördelning Växjö Uppvidinge Tingsryd Markaryd Alvesta Ljungby Lessebo Älmhult Könsfördelning Männen dominerar. Det är endast i Alvesta och Älmhult som det är fler kvinnor än män som erhåller bistånd i form av förmedlingsmedel. Förmedlingsmedel, könsfördelning Kvinnor Män Uppvidinge Tingsryd Markaryd Alvesta Ljungby Lessebo LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 5

9 Vem beslutar om förmedlingsmedel? I Markaryd är det assistent, i övriga kommuner socialsekreterare eller 1:e socialsekreterare/gruppledare som fattar beslut om insatsen. Mest vanligt är att socialsekreterare är delegat. Vem administrerar/ verkställer insatsen? I Uppvidinge kommun administrerar socialsekreterare förmedlingsmedlen. I övriga kommuner är det assistenter, i ett par kommuner kan det vara både socialsekreterare och assistenter som har denna uppgift. Huvudsaklig anledning till förmedlingsmedel Flertalet kommuner uppger flera anledningar till att människor söker detta bistånd. Detta visar att personer som behöver denna hjälp har en ganska komplex problematik, där olika problem griper in i varandra. Huvudsakligen ekonomiska problem uppges av Markaryd, Tingsryd och ekonomienheten i Växjö. Ekonomiska problem samt missbruk är grunden till biståndet i Uppvidinge och Ljungby. På Vuxenenheten i Växjö är missbruksproblem den dominerande anledningen. I Alvesta dominerar missbruk samt psykiska problem och slutligen uppges ekonomiska och psykiska problem samt missbruk vara grunden i Lessebo och Älmhult. Handläggningsrutiner för utbetalning Socialnämndernas rutiner för utbetalning överensstämmer till stora delar. Då den enskildes inkomst i form av t.ex pension, sjukpenning eller lön inkommer till socialtjänsten, betalas hyra och andra räkningar. Enligt uppgjord överenskommelse eller avtal skickas sedan resterande belopp per vecka eller månad till den enskilde. Rutiner för redovisning Rutinerna för redovisning skiljer sig delvis åt mellan kommunerna. Älmhult och Lessebo skickar hem saldobesked till den enskilde varje månad. I övriga kommuner sker saldoredovisning företrädesvis varje månad i samband med den enskildes besök hos handläggaren. Han/hon kan då på dataskärmen se vilka räkningar som inbetalats samt det aktuella saldot. Rutiner för journalanteckningar Alla kommuner utom en uppger att man har rutiner för hur dokumentationen av förmedlingsmedlen ska ske. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 6

10 För hur många har budgetrådgivning övervägts istället för förmedlingsmedel Svaren varierar alltifrån att övervägande gjorts för samtliga, för några samt till att inga sådana övervägande gjorts. En kommun menar att budgetrådgivning är steget före förmedlingsmedel. God man i förhållande till egnamedelsförvaltning För länet som helhet är det knappt 15% som bedöms vara i behov av god man istället för förmedlingsmedel. Kommer behovet av egnamedelsförvaltning att öka? I Växjö, Tingsryd, Markaryd och Lessebo ser man ett ökat behov. I Växjö och Tingsryd uppges den främsta anledningen vara hyresvärdars krav på att socialtjänsten garanterar att hyran inbetalas i de fall där hyresskulder förekommit. Växjö och Tingsryd I Växjö och Tingsryd har tillsynen fördjupats genom aktgranskning samt intervjuer med personal och brukare. Aktgranskning De regler för dokumentation som gäller för förmedlingsmedel har nämnts tidigare i rapporten. Aktgranskningen har skett utifrån ett antal frågor som har sin grund i dokumentationsskyldigheten. Sammanfattningsvis kan sägas att det i båda kommunerna överlag finns stora brister i dokumentationen vad avser utredningar och beslut om förmedlingsmedel, löpande journalanteckningar samt arbetsplaner. Bristerna innebär att det inte går att följa handläggningen av ärendena och genomförandet av biståndsinsatserna, dvs det går inte att se vad som hänt under den tid biståndet lämnats. Insatsens längd varierar alltifrån 14 år till ett par månader. Merparten har haft hjälp 1-6 år. I en av kommunerna finns sedan 1999 riktlinjer vid beslut om bistånd i form av förmedlingsmedel. I riktlinjerna betonas bland annat att biståndet ska vara tidsbegränsat, att målet är att den enskilde på sikt ska kunna sköta sin ekonomi själv, att det är ett ansvarsfullt åtagande, att minusposter inte får förekomma. I riktlinjerna sägs inget om hur dokumentationen bör ske. I samma kommun finns en speciellt framtagen avtalsblankett. Intervjuer med arbetsledare Uppdraget Från arbetsledarhåll definieras syftet med förmedlingsmedel att det innebär att hjälpa människor att hantera sin ekonomi samt att ge annat socialt stöd. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 7

11 Dokumentation och uppföljning Arbetsledarna i båda kommunerna är medvetna om dokumentationsbristerna. En arbetsledare uttrycker det som att det blivit en tradition att inte dokumentera och skriva arbetsplaner i dessa ärenden. En arbetsledare betonar att även om dokumentationsbrister finns, har handläggarna en struktur i arbetet fast det inte syns i dokumentationen. Man är i båda kommunerna positiv till att utveckla rutiner för just dessa ärenden. Ett par arbetsledare nämner att uppföljning av dessa ärenden inte sker på samma sätt som för övriga insatser inom socialtjänsten. En reflektion man har i detta sammanhang är att människor kanske snabbare än vad som nu är fallet själva skulle kunna sköta sin ekonomi om kontinuerliga uppföljningar gjordes. Även om dokumentation och uppföljning brister framhåller de att detta inte innebär att ärendena betraktas som mindre viktiga. Man har mål och struktur i arbetet, men detta syns inte alltid i akten. Man framhåller att man ser förmedlingsmedel som en viktig insats. I båda kommunerna uppges hyresskulder vara en vanlig anledning till förmedlingsmedel. Det exemplifieras på så sätt att den enskilde på grund av höga hyresskulder har svårt att erhålla ett förstahandskontrakt till bostad. Hyresvärden vill förvissa sig om att hyran betalas kontinuerligt. Det kan då bli aktuellt att den enskilde får bistånd i form av ett andrahandskontrakt av socialnämnden. I ett sådant läge ser man gärna att den enskilde ansöker om förmedlingsmedel så att socialtjänsten kan betala in hyran till hyresvärden. Kompetens Båda kommunerna betonar vikten av att kunna erbjuda förmedlingsmedel till personer som inte själva kan hantera sin ekonomi av olika orsaker, såsom bland annat missbruk och/eller psykiska problem. Man betonar även vikten av att de som handlägger dessa ärenden har god kompetens både vad gäller skuldsanering och budgetrådgivning. Det är även viktigt att handläggarna/assistenterna har förmåga att kunna lyssna på den enskilde. Assistenterna är oftast den enskildes enda sociala kontakt och de blir därför en viktig person i dennes liv. God man En arbetsledare framhåller att det finns ett antal personer som skulle vara i behov av god man, men arbetsbördan sätter stopp för att arbeta mer aktivt med denna fråga. I verksamhetsplanen finns dock målet att fler ärenden ska anmälas till god man. En annan arbetsledare ser förmedlingsmedel som ett alternativ till god man. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 8

12 Intervjuer med assistenter/socialsekreterare Komplexa ärenden I båda kommunerna lyfter man fram att personernas ekonomiska situation kan vara mycket komplex. De ekonomiska problemen är omfattande och detta kräver stora arbetsinsatser framförallt i början då den enskildes ekonomiska situation ska utredas. Några nämner att arbetet med denna form av insatser också kan upplevas tungt främst utifrån att insatserna ofta rör personer som har missbruksoch/eller psykiska problem. En reflektion som ett par assistenter gör är att de som haft förmedlingsmedel under lång tid nog inte har förmågan att klara sin ekonomi på egen hand. En assistent nämner att hon och en socialsekreterare arbetar en hel del tillsammans i dessa ärenden. Man har planerings- och uppföljningsmöten då ärendena diskuteras. I samtliga ärenden har man som mål att den enskilde ska klara sin ekonomi själv. Uppföljningen har inneburit att en del ärenden har kunnat avslutas. Assistenten tycker sig ha flera roller, bland annat bank och kurator. Dokumentationen Ett par assistenter nämner att även om man inte skriver arbetsplaner har man blivit bättre på fundera över vad som är uppdraget. Enda sociala kontakten I båda kommunerna nämns att de flesta av de som har förmedlingsmedel är ensamstående och mycket ensamma och har behov av att ha någon att tala med. Assistenten är oftast den enda sociala kontakten. Man blir en del av deras vardag. Om någon inte hör av sig kollar man upp vad som hänt. God man Ett par handläggare uppger att det är svårt att motivera enskilda till god man då detta kan medföra en kostnad för den enskilde samt att man redan anser sig ha den hjälp och det stöd man önskar. Man har också upplevt att det är svårt att få gode män till personer med missbruksproblem. Saldoredovisning Både i Växjö och Tingsryd sker saldoredovisning i huvudsak genom att den enskilde ser saldot på dataskärmen. Detta sker oftast en gång/månad. Intervjuer med brukare Som brukare är man överlag mycket positiv till den hjälp man får genom förmedlingsmedel. Alla uttrycker att man får god hjälp med att reda upp sin ekonomi samt att det känns bra att veta att räkningar betalas fortlöpande. En person uttrycker sin positiva upplevelse av hjälpen på följande sätt Det är en lyx att få den här hjälpen. En annan säger: Hon (assistenten) trollar med pengarna. För alla intervjuade fyller assistenten också en annan funktion, nämligen att ha någon att tala med Jag kan prata med NN om allting. De flesta uppger att man känner en trygghet i att ha förmedlingsmedel. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 9

13 Man har förmedlingsmedel på grund av att man krabbat till det, som en person uttryckte saken. Missbruk och eller en dålig förmåga att hålla i pengar synes vara den vanligaste anledningen till att man bett om hjälp. Många känner till att man kan ansöka om denna hjälp hos socialtjänsten, någon blev tipsad av en god vän. De intervjuade har haft förmedlingsmedel alltifrån 1 år till 9 år. Ett par uttrycker oro över om de överhuvudtaget kommer att klara av att ta hand om sin ekonomi själva- i så fall tror man att man under en övergångsperiod behöver en viss press på sig genom att få gå till sin assistent och t.ex visa upp kvitton på att man betalat räkningar. En annan vet inte om han vågar ta hand om sin pension själv- jag har blivit bortskämd med att hon (assistenten) hjälper mig. Åter en annan har ett tydligt mål- så länge jag har skulder, inte längre. En person uttrycker tydligt att han fått en förbättrad livssituation genom att han har förmedlingsmedel. En förbättrad ekonomi samt mindre alkohol har inneburit ett bättre liv bland annat i form av återknutna kontakter med anhöriga. Alla intervjuade förmedlar att man litar på sin assistent då det gäller att hantera deras ekonomi. Räkningar har i stort sett alltid inbetalats i tid. Då det någon gång inte fungerat har det berott på bankens utbetalningsrutiner. De flesta får saldoredovisningen via datorn vid besök hos sin assistent då man överenskommit detta, någon får efter önskemål saldobeskedet per telefon. Ingen är intresserad av att få saldobesked hemskickat kontinuerligt. Länsstyrelsens kommentarer Enkäten visar bland annat att antalet förmedlingsärenden är omfattande samt att i fyra kommuner bedöms behovet av denna insats att öka. Länsstyrelsen har jämfört ett par kommuner i länet med ett par kommuner av samma storlek i ett par andra län. Vid en sådan jämförelse hade Växjö kommun mer än dubbelt så många ärenden och Tingsryd cirka 3 gånger fler ärenden. Det är uppenbart så att den primära anledningen till dessa skillnader är att socialnämnderna ser olika generöst på denna form av bistånd. Detta hänger i sin tur troligtvis samman med olika kulturer och traditioner inom nämnderna, dvs hos en del nämnder kan ha utvecklats en vana att som bistånd bevilja förmedlingsmedel. Länsstyrelsen anser att det kan finnas anledning för socialnämnderna att närmare diskutera i vilka situationer som förmedlingsmedel bör bli aktuellt. Av enkätsvaren framgår att cirka 50 personer i länet bedöms behöva god man istället för förmedlingsmedel. Vad är då anledningen till att dessa 50 inte redan har god man? Hindren tycks finnas på flera nivåer. En arbetsledare anser att arbetsbördan inte medger att man kan ta itu med frågan. En assistent nämner den enskildes negativa inställning eftersom godmanskap kan medföra en kostnad för den enskilde. En annan svårighet som nämns är överförmyndarens inställning, nämligen de problem som finns att rekrytera gode män till dem som har missbruksproblem. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 10

14 Även om socialtjänsten ger en viss omsorg till dem som behöver det, är det uppenbarligen så att tiden inte räcker till för att tillgodose den enskildes behov. En hel del skulle säkert behöva att en god man sörjde för deras person, dvs att någon hade mer tid att ägna den enskilde som person. Länsstyrelsen menar att undertiteln på rapporten en hjälp då det krabbar till sig skulle kunna ses som ett uttryck för att förmedlingsmedel i de flesta fall bör ses som en tillfällig hjälp. Om man haft förmedlingsmedel under lång tid och fortsatt behov av hjälp finns, bör detta vara en anledning till diskussion med den enskilde om godmanskap. Dessutom föreligger en skyldighet enligt Socialtjänstförordningen att anmäla behov av god man till överförmyndaren. I den fördjupade granskningen tyder insatsernas längd på att många tycks bli kvar inom socialtjänsten när man en gång fått biståndet. Beror detta på att man faktiskt har stora svårigheter att klara sin ekonomi själv eller/och på att socialtjänsten inte hinner arbeta med dessa ärenden i den omfattning som vore befogat? Vissa uttalanden i intervjuerna styrker båda påståendena. Avsaknad av arbetsplaner är troligtvis en annan anledning till att man blir kvar. Det räcker inte med att den enskilda assistenten har en plan i sitt huvud. Någon form av skriftlig planering och mål krävs för att man ska kunna följa upp och utvärdera insatsen. En annan reflektion som Länsstyrelsen gör utifrån insatsernas längd är att det troligtvis inte är betydelselöst att förmedlingsmedel hanteras av kvinnor och att de flesta som erhåller detta bistånd är män. Kvinnors större benägenhet att omhulda och ta hand om överskuggar kanske den pedagogiska delen, dvs att hjälpa den enskilde att på sikt själv kunna ta hand om sin ekonomi. Aktgenomgången visade att det finns stora brister i dokumentationen. Dessa brister innebär risker för att rättssäkerheten sätts ur spel för den enskilde. Som nämnts tidigare gäller socialtjänstlagens regler om dokumentation och insyn i dessa ärenden Intervjuerna med personalen visar att de ser förmedlingsmedel som en viktig och ansvarsfull biståndsform. Denna uppfattning styrks av de brukare som intervjuats. Även om antalet intervjuade brukare är få och urvalet inte skett slumpmässigt, ger dock deras uttalanden en bild av att man anser sig få god hjälp först och främst med ekonomin men även i form av personligt stöd. Detta sistnämnda synes angeläget då det av aktgranskning och i intervjuer med personal och brukare framgår att ett stort antal personer med förmedlingsmedel har omfattande problem med alkohol, droger och/eller psykiatriska störningar. Har Du synpunkter på rapporten?kontakta gärna Agneta Hornvik på tel. 0470/86429, e-post på adress Länsstyrelsen, social omvårdnad, Växjö. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Rapport: Förmedlingsmedel - Sid 11

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Bakgrund En enskild kan beviljas förmedlingsmedel som bistånd. När en enskild av olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand,

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer. 2. Jag behöver hjälp i följande omfattning. Adress Postnummer Ort

1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer. 2. Jag behöver hjälp i följande omfattning. Adress Postnummer Ort Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare 1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Vistelseadress (om annan än ovan) Postnummer Ort Tel bostad

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Ansökan skickas till: Göteborgs Linköpings Tingsrätt, 404 Box 83 365, GÖTEBORG

ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Ansökan skickas till: Göteborgs Linköpings Tingsrätt, 404 Box 83 365, GÖTEBORG Överförmyndarenheten ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 1(5) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Ansökan från anhörig) Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare Ansökan skickas

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet.

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet. Anmälan om behov av god man eller förvaltare till Överförmyndarnämnden angående behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap. 4 eller förvaltare enligt 11 kap. 7 Anmälan kan göras av myndighet. Kryssa

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 LSSdomar 2003 LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 Utgiven av: Förord Som ett led i tillsynen över

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Överförmyndarnämnden i Kungsbacka kommun Tillämpas från 2014-01-01 2013-11-08 1 Rätt till arvode och ersättning Ställföreträdare

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen?

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet ISSN 1103-8209,

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer