Bokslutskommuniké 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1997"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt ökade till 19,09 kr (12,72) Exklusive nämnda realisationsvinst ökade resultatet till 304 Mkr (255), en ökning med 19 procent Vinst per aktie ökade, exklusive realisationsvinst, till 13,80 kr (12,72) Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 5,00 kr (4,00) Fjärde kvartalet 1997 Bästa kvartalsresultatet hittills, 86 Mkr (60), en ökning med 43 procent jämfört med fjärde kvartalet 1996 Fortsatt stark orderingång, + 17 procent i jämförbar struktur Faktureringen steg med 8 procent i jämförbar struktur För ytterligare information kontakta Börje Andersson, VD, telefon Hexagon AB (publ), Kronobryggan, LANDSKRONA

2 Fjärde kvartalet 1997 Resultatet efter finansnetto för det fjärde kvartalet 1997 ökade med 43% och uppgick till 86 Mkr (60). Orderingången ökade med 42% under fjärde kvartalet och uppgick till Mkr (822). Faktureringen steg med 22% jämfört med samma period föregående år och blev Mkr (943). De kraftiga ökningstalen beror dels på företagsförvärv dels på tillväxt i befintlig koncernstruktur. I jämförbar koncernstruktur ökade orderingången med 17% och faktureringen med 8% under fjärde kvartalet 1997 jämfört med samma kvartal föregående år. Kvartalssiffror Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Orderingång Fakturering Resultat efter finansnetto * 86 *Exkl. realisationsvinst Svedbergs. Hexagon har i september avyttrat aktier i Svedbergs i Dalstorp AB genom ett offentligt erbjudande till Hexagons aktieägare att teckna aktier inför Svedbergs börsnotering. Realisationsvinsten uppgick till 84 Mkr. Helår 1997 Koncernens resultat och fakturering 1997 Resultatet efter finansnetto ökade 1997 till 387,9 Mkr (254,8) inklusive realisationsvinst vid avyttring av aktier i Svedbergs. Exklusive denna realisationsvinst ökade resultatet med 19% till 304,1 Mkr. Vinstmarginalen uppgick därmed till 9,2% inklusive ovan nämnda realisationsvinst och 7,2% (8,1) exklusive realisationsvinst. Trots en något starkare efterfrågan under 1997 jämfört med 1996 har prishöjningarna varit obetydliga. Faktureringen i koncernen uppgick 1997 till Mkr (3 148), en ökning med 34%. Siffrorna är ej helt jämförbara beroende på förändringar i koncernstrukturen. I jämförbar koncernstruktur ökade faktureringen från Mkr till Mkr, en ökning med 6%. Orderingång Orderingången har ökat med 9% i jämförbar struktur 1997 jämfört med Hexagon följer orderingångsutvecklingen i säsongsrensad helårstakt som baserar sig på de senaste sex månaderna Under hela första halvåret 1997 ökade orderingångstakten kraftigt och i april låg orderingången på en nivå som översteg den högsta nivån under Uppgången fortsatte till och med juni för att därefter plana ut på en historiskt sett hög nivå. Orderingångstakten på helårsbasis var Mkr i december 1997 jämfört med Mkr i december Alla värden baseras på de senaste sex månaderna uppräknat till helår med justering för säsongsvariationer. Totalt har orderingångstakten i jämförbar struktur ökat med 12% jämfört med Ökningen av orderingångstakten om 12%, visar jämfört med den absoluta ökningstakten 9%, att orderingången förbättrats under andra halvåret 1997 relativt andra halvåret 1996.

3 Företagsförvärv och avyttringar Under första kvartalet 1997 avyttrades Bruces Shipyard och aktieinnehavet i Trustor. Under det andra kvartalet förvärvade Dacke Hydraulik företaget INAB, Gustaf Fagerberg filterspecialisten Roto-Sieve och Johnson Metall bronsverksamheten i Prova Toute Oy. Hexagon AB har förvärvat LG Fredriksson International AB. Under perioden har ytterligare aktier i VBG Produkter AB förvärvats och ägarandelen uppgår nu till 45,0%. Under tredje kvartalet har Johnson Metall renodlat sin verksamhet i USA till att omfatta enbart mässingsprodukter. Hexagon AB har avyttrat 70% av sitt innehav i Svedbergs i Dalstorp i samband med notering av detta bolag på OTC-listan. Lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt eget kapital var 25% (23) efter det att resultatet belastats med schablonskatt (28%). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 23% (25). Motsvarande siffror exklusive realisationsvinst vid försäljning av aktierna i Svedbergs var 20% på eget kapital och 18% på sysselsatt kapital. Valutakursförändringar har endast i obetydlig grad påverkat jämförbarheten över åren för såväl orderingång, fakturering som resultat. Koncernens finansiella ställning Soliditeten uppgick per den 31 december 1997 till 43% (38). Det synliga egna kapitalet var Mkr (995). Inklusive övervärden i marknadsnoterade aktier uppgick justerat eget kapital till Mkr (1 036). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 331 Mkr (426). Nettoskuld i koncernen var 525 Mkr (566) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,43 ggr (0,57). Räntetäckningsgraden var 8,7 ggr (8,6). Hexagon tecknade i december 1997 avtal om ett syndikerat lån på cirka 1,2 miljarder kronor som dels kommer att användas för att lyfta av befintliga lån, dels för att finansiera del av koncernens framtida expansion. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 272 Mkr (126) varav 45 Mkr avser investeringar i aktier. Avskrivningarna var 162 Mkr (101) under Kassaflöde Kassaflödet före förändringar i rörelsekapital och investeringar uppgick till 337 Mkr (265). Efter investeringar i anläggningstillgångar var nettokassaflödet 65 Mkr (139).

4 Fakturering och resultat efter finansnetto per verksamhetsområde Fakturering Resultat Industriella Komponenter och System 1 835, ,8 118,9 104,0 Tillverkande Nischföretag 1 878, ,4 208,9 151,2 Industriell Livsmedelsteknik 429,8 331,1 8,9 10,4 Övriga bolag 88,8 309,1 24,1 33,9 Realisationsvinst Svedbergs ,8 - Koncernjusteringar och moderbolag - 15,3-4,8-56,7-44,7 Koncern 4 218, ,6 387,9 254,8 Industriella Komponenter och System Faktureringen inom verksamhetsområdet Industriella Komponenter och System uppgick under 1997 till Mkr (1 500). Resultatet efter finansnetto ökade till 118,9 Mkr (104,0). Större delen av ökningen förklaras av förvärvet av AKA Industriprodukter som ingår i Hexagon från och med maj I jämförbar struktur ökade faktureringen med 6%, från Mkr till Mkr och resultatet ökade till 118,9 (117,3) Mkr. En svag marknad i Sverige för investeringsvaror, speciellt inom skogs- och processindustrin, har påverkat resultatet negativt. De övriga nordiska länderna, där investeringarna legat på en något högre nivå, har kompenserat den svaga svenska utvecklingen. Orderingången har i jämförbar struktur ökat med 6%. AKA Industriprodukter har genom en internöverlåtelse förvärvat EIE Maskin AB från Swepart AB och EIE Maskin redovisas inom AKA från och med Faktureringen i AKA Industriprodukter uppgick till 866 Mkr (828). Resultatet ökade till 37,5 Mkr (34,0). AKA har under året fortsatt sin expansion i Polen, Baltikum och Ryssland och dessa marknader utgör nu 10% (9%) av den totala faktureringen. Den svenska, danska och norska marknaden för kylprodukter och processkomponenter har varit svag, medan marknaden i Finland för hydraulik, pneumatik och flödesteknik har utvecklats väl. Dacke Hydrauliks fakturering ökade till 483 Mkr (450). Resultatet var i stort sett oförändrat och uppgick till 47,1 Mkr (47,9). Under året har INAB förvärvats och omsättningshöjningen förklaras i stort sett av detta förvärv. I jämförbar struktur ökade faktureringen något. På den svenska och norska marknaden, som utgör drygt 90% av omsättningen, var faktureringen oförändrad jämfört med föregående år. Exporten till USA och England ökade kraftigt från en låg nivå. Gustaf Fagerberg ökade faktureringen till 487 Mkr (458). Ökning förklaras dels av förvärvet av Roto- Sieve och dels av ökning av försäljningen på marknader utanför Sverige. Den svenska marknaden, där 45% av faktureringen sker, var svag, speciellt inom kundgrupperna papper och cellulosa och totalt var faktureringen oförändrad. I Norge och Danmark ökade faktureringen med 8%. Exporten utanför Norden steg från en låg nivå. Resultatet efter finansnetto minskade till 34,4 Mkr (35,4), främst på grund av engångskostnader i samband med omstrukturering av verksamheten i Danmark och den allmänt svaga efterfrågan i Sverige.

5 Tillverkande Nischföretag Faktureringen ökade till Mkr (1 012) och resultatet efter finansnetto ökade med 38% till 208,9 Mkr (151,2). SwePart och SwePart Material förvärvades i december 1996 varför fakturering och resultat inte är jämförbara. I jämförbar struktur ökade faktureringen med 9%, från Mkr till Mkr och resultatet ökade något och uppgick till 208,9 Mkr (202,9). Under året har omfattande satsningar för framtiden genomförts, bland annat kapacitetshöjande investeringar i maskiner och produktionslokaler samt etableringar av nya dotterbolag. Detta, tillsammans med omstruktureringskostnader för avveckling av delar av Johnson Metalls verksamhet i USA, har påverkat resultatet negativt under Orderingången har i verksamhetsområdet ökat med 19% i jämförbar struktur. Gislaved Gummi ökade faktureringen med 13% till 344 Mkr (305). Resultatet efter finansnetto minskade till 37,2 Mkr (41,3), främst på grund av produktionsstörningar under andra och tredje kvartalet i samband med uppstarten av en ny produktionsanläggning för tillverkning av hjul. Man har nu i stort sett kommit tillrätta med nämnda produktionsstörningar. Under fjärde kvartalet ökade resultatet med 13% jämfört med föregående år. Orderingången är för närvarande på hög nivå och ökade under 1997 med 31% jämfört med Moteco ökade faktureringen med 48% till 189 Mkr (128). Faktureringsökningen är ett resultat av att flera nya betydande kunder har tillkommit samt den allmänt goda tillväxten i branschen. Marknadsandelen har ökat under året och uppgår nu till cirka 20% av världsmarknaden. Produktionskapaciteten har under året fördubblats och under slutet av året har investeringar startats upp för att än en gång fördubbla kapaciteten. Resultatet efter finansnetto ökade med 18% till 58,2 Mkr (49,3). Under slutet av året etablerades dotterbolag i Kina och USA. Johnson Metalls fakturering ökade med 7% till 452 Mkr (422). Samtliga geografiska marknader har utvecklats väl och ökningen har framförallt skett inom mässingsverksamheten. Den olönsamma bronsverksamheten i USA har helt avvecklats och bolaget koncentrerar sig på hållarringar till kullager i mässing. Resultatet efter finansnetto uppgick till 48,7 Mkr (50,2) och har påverkats negativt av omstruktureringskostnader i USA. SwePart Materials fakturering minskade med 5 % till 266 Mkr (280) beroende av lägre volymer och fallande priser. Efter en mycket svag start på 1997 förbättrades volymerna successivt mot slutet av året. Resultatet efter finansnetto minskade till 18,8 Mkr (21,3) SwePart (exklusive SwePart Material) ökade faktureringen något till 628 Mkr (607). Resultatet ökade till 46,0 Mkr (40,8). Efterfrågan på stora industriverktyg har varit bättre än under föregående år och det är främst inom detta område som resultatförbättringen skett. Industriell Livsmedelsteknik I Norfods med de ingående bolagen AB R Lundberg och LG Fredriksson International AB var faktureringen 430 Mkr (331). Fredrikssons förvärvades i juli 1997 varför siffrorna inte är jämförbara. I jämförbar struktur var faktureringen i stort oförändrad 528 Mkr (529). Resultatet försämrades något, från 10,4 Mkr till 8,9 Mkr, främst beroende på produktmixförändringar samt satsningar inom marknadsföring och logistik. Bolagen samordnas från och med 1998 inom det nybildade Nordic Food and Drink Suppliers.

6 Övriga bolag Övriga bolag i Hexagon är Robust Ståldörrar RSD AB och intressebolaget VBG Produkter AB (45%). För 1997 redovisar Robust en förlust om -2,9 Mkr (-1,6), och VBG bidrar till Hexagons resultat enligt kapitalandelsmetoden med 15,8 Mkr (15,2). Från och med 1 oktober 1997 redovisas Svedbergs ej längre som intressebolag och bidrar med 11,0 Mkr (16,6) för Aktiedata Vinsten per aktie efter schablonskatt var 18,85 kr inklusive realisationsvinst vid försäljningen av Svedbergs och 14,80 kr (13,40) exklusive denna realisationsvinst. Vinsten per aktie efter full skatt uppgick till 19,09 kr inklusive realisationsvinsten och 13,80 kr (12,72) exklusive. Kassaflödet per aktie var 22,78 kr (19,38). Synligt eget kapital per aktie den 31 december 1997 var 82 kr (67) och börskursen var 218 kr (178). Antalet aktier var vid periodens slut ( ) och genomsnittligt antal aktier var ( ). Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto var 148,1 Mkr (-26,9). Kostnaden för Hexagons program med syntetiska optioner uppgick till 8,9 Mkr (24,1). Soliditeten i moderbolaget per den 31 december 1997 var 61% (60). Det synliga egna kapitalet inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver uppgick till 991 Mkr (747). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 143 Mkr (128). Därutöver finns kreditlöfte om cirka 1,2 miljarder kronor genom ett s k syndikerat lån. Moderbolagets investeringar i aktier och inventarier uppgick till 332 Mkr (593) varav 68 Mkr avser aktier förvärvade från dotterbolag. Vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om utdelning med 5,00 Kr (4,00), vilket motsvarar 74,0 Mkr (59,2). Utdelningen utgör 26% (32) av vinsten per aktie efter full skatt och 5,5% (5,7) av koncernens justerade egna kapital. Rapporttillfällen 1998 samt tidpunkt för bolagsstämmor Kvartal , Bolagsstämma 7 maj 1998 Halvårsbokslut augusti 1998 Kvartal november 1998 Bokslutskommuniké för februari 1999 Bolagsstämma maj 1999 i Stockholm Prognos Prognos för verksamhetsåret 1998 lämnas i samband med bolagsstämman den 7 maj. Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad och utskickad till aktieägarna under vecka 16 och kommer att hållas tillgänglig från och med den 16 april på bolagets huvudkontor. Ordinarie bolagsstämma hålls på Elmia Kongress- och Konserthus i Jönköping den 7 maj 1998,klockan Landskrona den 19 februari 1998 HEXAGON AB (publ)

7 Styrelsen Koncernresultaträkning i sammandrag Mkr Nettoomsättning 4 218, ,6 Andel av intressebolags resultat 27,1 31,8 Rörelseresultat 325,4 273,3 Finansiella intäkter och kostnader - 21,3-18,5 Realisationsvinst Svedbergs 83,8 - Resultat efter finansnetto 387,9 254,8 Skatt - 105,0-80,6 Minoritetsandelar - 0,5-0,2 Årets resultat 282,4 174,0 Nyckeltal Vinst per aktie efter schablonskatt (kr) 18,85 (14,80) 13,40 Vinst per aktie efter full skatt (kr) 19,09 (13,80) 12,72 Kassaflöde per aktie (kr) 22,78 19,38 Avkastn på eget kapital efter schablonskatt (%) 25 (20) 23 Avkastn på sysselsatt kapital (%) 23 (18) 25 Soliditet (%) Synligt eget kapital per aktie (kr) Börskurs (kr) Genomsnittligt antal aktier i tusental Siffrorna inom parentes är exklusive vinst vid försäljning Svedbergsaktier. Koncernbalansräkning i sammandrag (Mkr) Goodwill 317,0 307,8 Övriga anläggningstillgångar 982,8 907,3 Summa anläggningstillgångar 1 299, ,1 Övriga omsättningstillgångar 1 351, ,9 Likvida medel 225,6 294,7 Summa omsättningstillgångar 1 577, ,6 SUMMA TILLGÅNGAR 2 877, ,7 Eget kapital 936,6 821,5 Periodens resultat efter skatt 282,4 174,0 Summa eget kapital 1 219,0 995,5 Minoritetsintressen 11,9 7,0 Räntebärande skulder 751,2 861,1 Ej räntebärande skulder 894,9 792,1 Summa skulder 1 646, ,2 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 877, ,7

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T jan sept 2001

D E L Å R S R A P P O R T jan sept 2001 1 (16) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Telephone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se D E L Å R S R A P P O R T jan sept 2001 HÖR VD ARNE KARLSSON KOMMENTERA RAPPORTEN PÅ

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2008

Delårsrapport. Januari mars 2008 Delårsrapport Januari mars 2008 Ratos delårsrapport 1/2008 Delårsrapport januari mars 2008 Resultat före skatt 269 Mkr (1 167) Resultat per aktie före utspädning 1,46 kr (6,61) God underliggande utveckling

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN PRESSMEDDELANDE BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1 april 1999 31 mars Resultatet efter finansnetto ökade till 392 MSEK (351). Resultatmässigt ett all time high under fjärde kvartalet, + 42%

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (OM Stockholmsbörsen; MTGA, MTGB; Nasdaq:MTGNY), avger idag, måndagen den 19 februari 2001 rapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) (Org.nr 556102-3150) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998

PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) (Org.nr 556102-3150) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) (Org.nr 556102-3150) Året i sammandrag: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 www.provobis.se * Resultat efter finansnetto förbättrades med 76% till 22,7 (12,9) Mkr. * Vinst per

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer