Bokslutskommuniké 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1998"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1998 Helåret 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 3 procent till 313 Mkr (304, exklusive realisationsvinst som uppkom 1997 i samband med noteringen av Svedbergs) Faktureringen ökade med 17 procent till Mkr (4 218) Åtta förvärv har genomförts i Hexagons dotterbolag med en sammanlagd omsättning på helårsbasis om 825 Mkr. Ett bolag har avyttrats med en årsomsättning av 180 Mkr Utdelningen föreslås bli 5 kronor (5) Fjärde kvartalet 1998 Resultatet efter finansnetto uppgick till 74 Mkr (86) Orderingången ökade med 6 procent och faktureringen steg med 19 procent jämfört med samma period föregående år. En betydande del av ökningen härrör från under året gjorda förvärv För ytterligare information kontakta Börje Andersson, VD, telefon , Hexagon AB (publ), Kronobryggan, LANDSKRONA.

2 Fjärde kvartalet 1998 Resultatet efter finansnetto minskade med 14 % och uppgick till 74 Mkr (86). Resultatet har påverkats positivt beroende på redovisningsmässig effekt av programmet med syntetiska optioner med 3,0 Mkr (7,4). Orderingången ökade med 6 % och uppgick till Mkr (1 168). Faktureringen steg med 19 % jämfört med samma period föregående år och blev Mkr (1 155). Ökningen i faktureringen beror dels på företagsförvärv och dels på tillväxt i befintlig koncernstruktur. I jämförbar koncernstruktur minskade orderingången med 6 % och faktureringen ökade med 6 % under fjärde kvartalet 1998 jämfört med samma kvartal föregående år. Kvartalssiffror Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Orderingång Fakturering Resultat efter finansnetto * *Exkl. realisationsvinst Svedbergs Koncernens resultat och fakturering Resultatet efter finansnetto 1998 uppgick till 312,6 Mkr (387,9). I resultatet 1997 ingår en större engångsrealisationsvinst om 83,8 Mkr som uppkom vid noteringen av Svedbergs. Exklusive denna realisationsvinst ökade resultatet efter finansnetto med 3 % från 304,1 till 312,6 Mkr. Faktureringen i koncernen uppgick till Mkr (4 218), en ökning med 17 %. Siffrorna är ej helt jämförbara beroende på förändringar i koncernstrukturen. I jämförbar koncernstruktur ökade faktureringen från Mkr till Mkr, en ökning med 4 %. Orderingång Orderingången i koncernen ökade under 1998 med 14 % från Mkr till Mkr. Ökningen beror framförallt på företagsförvärv. I jämförbar koncernstruktur ökade orderingången med 1 %. Hexagon följer orderingångsutvecklingen i jämförbar struktur och i säsongrensad helårstakt, baserad på utfall av de senaste sex månaderna. Under första halvåret 1998 ökade orderingångstakten. Under andra halvåret fick avmattningen i industrikonjunkturen genomslag och orderingången vände nedåt. Orderingångstakten på helårsbasis var Mkr i december 1998 jämfört med Mkr ett år tidigare, en minskning med två procent. Alla värden avser jämförbar struktur.

3 Förvärv Under 1998 har Hexagonkoncernen förvärvat åtta verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 825 Mkr. Förvärven är i samtliga fall av strategisk karaktär och stärker dotterbolagens positioner inom marknad, produktion och distribution I maj förvärvade Gislaved Gummi tätningstillverkningen från Axjo Plastic AB. Verksamheten omsätter cirka 10 Mkr och integrerades i Gislaved Gummis verksamhet I maj förvärvades Outokumpu Copper Brass Rod AB, som därefter har namnändrats till Nordic Brass AB. Nordic Brass är en av två dominerande tillverkare i Norden av stångprofiler och tackor i mässing. Faktureringen 1998 uppgick till 329 Mkr Under maj månad förvärvade Gustaf Fagerberg det norska Teck Instrument AS. Teck tillverkar och importerar utrustning och instrument för temperatur- och tryckmätning. Teck omsatte cirka 50 Mkr under 1998 AKA Industriprodukter förvärvade i maj Imporex Control Oy i Finland, ett agenturföretag som omsätter 17 Mkr. Imporex kommer att samordnas med liknande verksamhet i AKA:s dotterbolag Tecalemit I juni tecknade Norfoods avtal om förvärv av danska Bech & Kjeldahl A/S, med tillträde den 1 juli Bech & Kjeldahl omsätter cirka 285 Mkr. AB R Lundberg, som ingår i Norfoods har förvärvat en verksamhet som levererar råvaror till livsmedelsindustrin med en årsomsättning om cirka 20 Mkr Gislaved Gummi har förvärvat 96 % av aktierna i Elastomeric Engineering Company Ltd (EEC) i Sri Lanka. EEC omsätter cirka 60 Mkr och är verksamt inom samma produktområden som Gislaved Gummi. Resterande utestående aktier är föremål för inlösen AKA Industriprodukters dotterbolag IP Produkter förvärvade i november det finska teknikhandelsföretaget JW-Trading som kompletterar IP Produkters verksamhet inom VVS området. JW Trading omsätter drygt 50 Mkr på helårsbasis Avyttringar Den 15 maj avyttrades SwePart Plast AB. Försäljningen skedde till bokfört värde och frigjorde likvida medel om 74,5 Mkr. Lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt eget kapital var 17 % (20) efter det att resultatet belastats med schablonskatt (28 %). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 17 % (18). Föregående års siffror är beräknade exklusive reavinsten som uppkom vid noteringen av Svedbergs.

4 Koncernens finansiella ställning Soliditeten uppgick per den 31 december 1998 till 42 % (43). Det synliga egna kapitalet var Mkr (1 219). Inklusive övervärden i marknadsnoterade aktier uppgick justerat eget kapital till Mkr (1 339). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 452 Mkr (331). Kreditlöfte finns, i form av syndikerat lån, om cirka 663 Mkr. Nettoskuld i koncernen var 748 Mkr (525) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,55 ggr (0,43). Räntetäckningsgraden var 6,6 ggr (8,7). Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 223 Mkr (191). Därutöver har förvärv av aktier i dotterbolag gjorts med 247 Mkr (271) samt förvärv av aktier i intressebolag med 9 Mkr (45). Avskrivningarna var 181 Mkr (162) under Kassaflöde Kassaflödet före förändringar i rörelsekapital och investeringar uppgick till 364 Mkr (337) Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utdelning Förändring likvida medel Fakturering och resultat efter finansnetto per verksamhetsområde * Fakturering Resultat Industriella Komponenter och System ,7 105,9 Tillverkande Nischföretag ,9 195,1 Norfoods ,5 5,9 Övriga bolag ,4 23,7 Realisationsvinst Svedbergs ,8 Koncernjusteringar och moderbolag ,9-26,5 Koncern ,6 387,9 * Tabellen är omräknad avseende resultat jämfört med tidigare redovisad uppställning. Avskrivning av goodwill på koncernnivå har nu fördelats ut på affärsområden med för Industriella Komponenter och System 12,9 Mkr (12,9), Tillverkande Nischföretag 15,6 Mkr (13,8), Norfoods 1,8 Mkr (3,0) och för Övriga bolag 0,3 Mkr (0,3). Resultatskillnaden mellan åren avseende Koncernjusteringar och moderbolag hänför sig till största delen till effekten av utfallet för syntetiska optioner.

5 Industriella Komponenter och System Faktureringen inom verksamhetsområdet Industriella Komponenter och System uppgick under 1998 till Mkr (1 837), en ökning med 8 %. Orderingången ökade med 6 %. Resultatet efter finansnetto minskade till 100,7 Mkr (105,9). Orderingången under det fjärde kvartalet 1998 minskade med 7 % och faktureringen ökade med 10 % jämfört med fjärde kvartalet Resultatet efter finansnetto för det fjärde kvartalet 1998 var 21,2 Mkr (26,7). AKA Industriprodukter har ökat faktureringen med 4 % till 901 Mkr (867). Faktureringsökningen kommer i sin helhet från förvärvade bolag. Resultatet har dock försämrats och uppgick till 34,4 Mkr (37,4). Tredje och fjärde kvartalet har varit svagare än föregående år framförallt beroende på en vikande efterfrågan från verkstads-, skogs- och maskinbyggarindustrin. Dacke Hydrauliks fakturering steg med 10 % till 531 Mkr (483). Ökningen förklaras dels av det förvärv som gjordes under mitten av 1997 och dels av väsentligt ökad fakturering i Norge. Resultatet efter finansnetto var 47,2 Mkr (47,1). Faktureringen i Gustaf Fagerberg ökade med 14 % till 554 Mkr (487), en ökning som framförallt förklaras av högre omsättning i specialföretagen som arbetar med egna produkter samt genom förvärv. Handelsverksamhetens fakturering var i stort sett oförändrad. Resultatet minskade något till 32,0 Mkr (34,4), vilket förklaras av lägre marginaler inom det svenska Gustaf Fagerberg AB. Tillverkande Nischföretag Faktureringen inom verksamhetsområdet Tillverkande Nischföretag ökade 1998 med 16 % till Mkr (1 877) och orderingången ökade med 12 %. I maj förvärvades Nordic Brass AB och SwePart Plast AB avyttrades vilket gör att siffrorna inte är helt jämförbara. Det tidigare intressebolaget EBP i Olofström AB konsolideras dessutom från årets början. I jämförbar struktur ökade faktureringen med 5 % och orderingången var densamma både 1997 och Resultatet efter finansnetto minskade något till 186,9 Mkr (195,1). Orderingången under fjärde kvartalet 1998 ökade med 5 % och faktureringen med 16 % jämfört med fjärde kvartalet Resultatet efter finansnetto för det fjärde kvartalet uppgick till 51,4 Mkr (56,4). Gislaved Gummi ökade faktureringen med 17 %. Resultatet efter finansnetto ökade med 10 % till 41,0 Mkr (37,2). Resultatförbättringen förklaras framförallt av att de betydande investeringar och omstruktureringar som gjordes under 1997 nu ger positiv resultateffekt. Tillväxten har varit speciellt god inom produktområdena värmeväxlarpackningar och gummiblandningar. Förvärvet av Elastomeric Engineering Company (EEC) i Sri Lanka stärker Gislaved inom värmeväxlar- och hjulområdet och är ett viktigt steg i Gislaveds internationalisering. Moteco ökade orderingången med 39 % jämfört med helåret Faktureringen steg med 33 %. Som en följd av pågående långsiktiga satsningar i framförallt Kina och USA samt inom forskning och utveckling är resultatet sämre än under motsvarande period 1997 och uppgick till 40,0 Mkr (58,2). Dessa satsningar bedöms emellertid långsiktigt få positiv resultateffekt och är marknadsstrategiskt viktiga.

6 Resultatet har också påverkats negativt av försämrade bruttomarginaler främst genom prispress samt kostnader i samband med omställning av produktionen. Verksamheten i Kina startade upp tillverkning under tredje kvartalet 1998 och beräknas producera 5 miljoner antenner under Johnson Stål & Metall har från Hexagon AB förvärvat SwePart Material AB med effekt från 1 januari 1998 och Nordic Brass AB med effekt från 1 maj Verksamheten inom bronskomponenter och kullagerhållarringar är den del inom Hexagon som påverkats mest av konjunkturnedgången under hösten. Orderingången minskade med 11 % jämfört med föregående år för denna enhet. Totalt minskade orderingången för hela gruppen med 7 % i jämförbar struktur. Faktureringen uppgick till 919 Mkr (717). Resultatet uppgick till 78,6 Mkr (67,6). Resultatökningen förklaras av bättre resultat i bronsverksamheten i Norden, där framförallt de svenska och finska bolagen har förbättrat sina marginaler. Mässingsverksamheten som säljer hållarringar till kullagerindustrin med huvuddelen av verksamheten i Norge, drabbades under augusti av strejk i Norge, vilket har påverkat resultatet negativt. SwePart Materials resultat förbättrades både inom Nybro Stål och Centrostål. SweParts fakturering minskade till 609 Mkr (627) främst beroende på försäljningen av SwePart Plast i maj Under året har tidigare intressebolaget EBP i Olofström AB konsoliderats. Resultatet uppgick till 43,0 (46,0). De två produktdivisionerna inom Verktyg och Transmission, uppvisar olika utfall Lägre efterfrågan på stora pressverktyg har påverkat fakturering och resultat negativt inom verktygsgruppen, där SwePart Verktyg och Tjust visar sämre utfakturering och resultat. Transmissionsföretagen har samtliga god faktureringstillväxt och redovisar resultatförbättringar. Norfoods Norfoods, omfattande AB R Lundberg, LG Fredriksson International AB och Bech & Kjeldahl A/S ökade faktureringen till 698 Mkr (430). Ökningen beror främst på förvärvet av Bech & Kjeldahl som ingår i koncernen från och med den 1 juli Resultatet förbättrades till 6,5 Mkr (5,9). Under 1998 har Norfoods organisation successivt byggts upp. Därmed har ett viktigt steg tagits på vägen att skapa en nordisk suppliergrupp med inriktning mot livs- och läkemedelsindustrin. Övriga bolag Robust Ståldörrar har förbättrat sitt resultat till 0,2 Mkr ( 3,0) föregående år. Såväl orderingång som fakturering har ökat. Intressebolaget VBG AB bidrar till Hexagons resultat enligt kapitalandelsmetoden med 19,8 Mkr (15,8). Aktiedata Vinsten per aktie efter schablonskatt var 15,12 kr (14,80). Vinsten per aktie efter full skatt uppgick till 13,83 kr (13,80). Kassaflödet per aktie var 24,60 kr (22,78) års siffror inom parentes är beräknade exklusive reavinsten som uppkom vid noteringen av Svedbergs. Synligt eget kapital per aktie den 31 december 1998 var 92 kr (82) och börskursen var 167 kr (218). Antalet aktier var vid periodens slut , vilket var oförändrat jämfört med

7 Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto var 318,8 Mkr (351,1). Hexagons program med syntetiska optioner har påverkat resultatet positivt med 10,9 Mkr (- 8,9), vilket i sin tur hänger samman med kursutvecklingen på Hexagonaktien. Soliditeten i moderbolaget var 53 % (61). Det synliga egna kapitalet inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver uppgick till Mkr (991). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 220 Mkr (143). Moderbolaget har under perioden förvärvat aktier för 75 Mkr (332) varav 17 Mkr (68) avser aktier förvärvade från dotterbolag och 9 Mkr (45) avser aktier i intressebolag. Vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om utdelning med 5,00 Kr (5,00), vilket motsvarar 74,0 Mkr (74,0). Utdelningen utgör 36 % (26) av vinsten per aktie efter full skatt och 5,1 % (5,5) av koncernens justerade egna kapital. Rapporttillfällen 1999 samt tidpunkt för bolagsstämma Kvartal , Bolagsstämma 3 maj 1999 Halvårsbokslut augusti 1999 Kvartal november 1999 Bokslutskommuniké 1999 februari 2000 Prognos Prognos för verksamhetsåret 1999 kommer att lämnas i samband med bolagsstämman den 3 maj Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad och utskickad under vecka 15 och kommer att hållas tillgänglig från och med den 12 april 1999 på bolagets huvudkontor. Ordinarie bolagsstämma hålls på Norra Latin i Stockholm måndagen den 3 maj 1999, klockan Landskrona den 18 februari 1999 HEXAGON AB (publ) Styrelsen

8 Koncernresultaträkning i sammandrag (Mkr) helår helår helår Nettoomsättning 4 946, , ,6 Bruttoresultat 1 116,6 999,4 792,1 Försäljningskostnader - 459,5-400,8-305,7 Administrationskostnader m m - 309,7-279,9-239,8 Forsknings- och utvecklingskostnader - 36,2-19,8-8,4 Övriga rörelseintäkter/kostnader 1,3-0,6 3,3 Andel av intressebolags resultat 20,4 27,1 31,8 Rörelseresultat 332,9 325,4 273,3 Finansiella intäkter och kostnader - 20,3-21,3-18,5 Realisationsvinst i samband med notering av Svedbergs - 83,8 - Resultat efter finansnetto 312,6 387,9 254,8 Skatt - 106,2-105,0-80,6 Minoritetsandelar - 1,9-0,5-0,2 Årets resultat 204,5 282,4 174,0 Avskrivningar ingår i resultatet med - 180,6-162,0-100,9 Nyckeltal * 1996 helår helår helår Vinst per aktie efter schablonskatt (kr) 15,12 14,80 (18,85) 13,40 Vinst per aktie efter full skatt (kr) 13,83 13,80 (19,09) 12,72 Kassaflöde per aktie (kr) 24,60 22,78 19,40 Avkastning på eget kapital efter schablonskatt (%) (25) 23 Avkastning på sysselsatt kapital (%) (23) 25 Soliditet (%) Synligt eget kapital per aktie (kr) Börskurs (kr) Genomsnittligt antal aktier i tusental * Siffror inom parentes är beräknade inklusive realisationsvinst Svedbergs Koncernbalansräkning i sammandrag (Mkr) Goodwill 383,9 317,0 307,8 Övriga anläggningstillgångar 1 084,3 982,8 907,3 Summa anläggningstillgångar 1 468, , ,1 Övriga omsättningstillgångar 1 616, , ,9 Kassa och bank 209,9 225,6 294,7 Summa omsättningstillgångar 1 826, , ,6 SUMMA TILLGÅNGAR 3 294, , ,7 Eget kapital 1 153,1 936,6 821,5 Periodens resultat efter skatt 204,5 282,4 174,0 Summa eget kapital 1 357, ,0 995,5 Minoritetsintressen 9,3 11,9 7,0 Räntebärande skulder 957,9 751,2 861,1 Ej räntebärande skulder 969,6 894,9 792,1 Summa skulder 1 927, , ,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 294, , ,7

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T jan sept 2001

D E L Å R S R A P P O R T jan sept 2001 1 (16) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Telephone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se D E L Å R S R A P P O R T jan sept 2001 HÖR VD ARNE KARLSSON KOMMENTERA RAPPORTEN PÅ

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN PRESSMEDDELANDE BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1 april 1999 31 mars Resultatet efter finansnetto ökade till 392 MSEK (351). Resultatmässigt ett all time high under fjärde kvartalet, + 42%

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2008

Delårsrapport. Januari mars 2008 Delårsrapport Januari mars 2008 Ratos delårsrapport 1/2008 Delårsrapport januari mars 2008 Resultat före skatt 269 Mkr (1 167) Resultat per aktie före utspädning 1,46 kr (6,61) God underliggande utveckling

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer