Delårsrapport 1/1 30/9 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1/1 30/9 1998"

Transkript

1 Delårsrapport 1/1 30/ De första nio månaderna 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 9 procent till 238 Mkr (219). Realisationsvinsten i samband med noteringen av Svedbergs har exkluderats från föregående års resultat Faktureringen ökade till Mkr (3 060) Sju förvärv har genomförts med en sammanlagd omsättning på helårsbasis om 800 Mkr. Ett bolag har avyttrats med en årsomsättning av 180 Mkr Tredje kvartalet 1998 Resultatet efter finansnetto uppgick till 81 Mkr (74), en ökning med 9 procent jämfört med tredje kvartalet 1997 Orderingången ökade med 24 procent och faktureringen steg med 17 procent jämfört med samma period föregående år För ytterligare information kontakta Börje Andersson, VD, telefon , Hexagon AB (publ), Kronobryggan, LANDSKRONA.

2 Tredje kvartalet 1998 Resultatet efter finansnetto exklusive realisationsvinster ökade med 9% och uppgick till 81 Mkr (74). Resultatet har påverkats positivt beroende på redovisningsmässig effekt av programmet med syntetiska optioner med 12,2 Mkr (-7,2). Under tredje kvartalet 1998 uppkom inga realisationsvinster eller förluster i Hexagonkoncernen. Däremot fanns en realisationsvinst om 84 Mkr under tredje kvartalet 1997, som uppkom i samband med noteringen av Svedbergs. Inklusive denna realisationsvinst uppgick resultatet efter finansnetto för det tredje kvartalet 1997 till 158 Mkr. Orderingången ökade med 24% och uppgick till Mkr (1 009). Faktureringen steg med 17% jämfört med samma period föregående år och blev Mkr (1 028). Ökningen beror dels på företagsförvärv dels på tillväxt i befintlig koncernstruktur. I jämförbar koncernstruktur ökade orderingången med 3% och faktureringen minskade med 6% under tredje kvartalet 1998 jämfört med samma kvartal föregående år. Kvartalssiffror Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Orderingång Fakturering Resultat efter finansnetto * *Exkl. realisationsvinst Svedbergs Delårsrapport 1/1 30/ Koncernens resultat och fakturering Resultatet efter finansnetto för de första nio månaderna 1998 uppgick till 238,0 Mkr (302,4). I resultatet 1998 ingår realisationsvinster av löpande karaktär med 15,0 Mkr. Motsvarande post 1997 var något högre och uppgick till 17,8 Mkr. I resultatet 1997 ingår också en större engångsrealisationsvinst om 83,8 Mkr som uppkom vid noteringen av Svedbergs. Exklusive ovan nämnda realisationsvinster ökade resultatet efter finansnetto med 11%. Faktureringen i koncernen uppgick till Mkr (3 060), en ökning med 17%. Siffrorna är ej helt jämförbara beroende på förändringar i koncernstrukturen. I jämförbar koncernstruktur ökade faktureringen från Mkr till Mkr, en ökning med 4%. Orderingång Orderingången ökade med 4% i jämförbar struktur under de första nio månaderna. Orderingången har förbättrats i samtliga bolag utom i Johnson Metall som redovisar en mindre nedgång. I Moteco, SwePart Material och Robust redovisas markant stigande orderingång. Hexagon följer upp orderingångsutvecklingen i säsongsrensad helårstakt som baserar sig på de senaste sex månaderna. Från och med januari 1998 har orderingången förbättrats med 3%. Alla värden avser jämförbar struktur.

3 Förvärv Under de första nio månaderna 1998 har Hexagonkoncernen förvärvat sju verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 800 Mkr. Förvärven är i samtliga fall av strategisk karaktär och stärker dotterbolagens positioner inom marknad, produktion och distribution. Samtliga förvärv beräknas ge positivt resultattillskott redan under innevarande år. Den 4 maj förvärvade Gislaved Gummi tätningstillverkningen från Axjo Plastic AB. Verksamheten omsätter cirka 10 Mkr och integreras i Gislaved Gummis verksamhet. Den 5 maj förvärvade Hexagon Outokumpu Copper Brass Rod AB, som därefter har namnändrats till Nordic Brass AB. Nordic Brass är en av två dominerande tillverkare i Norden av stångprofiler och tackor i mässing. Faktureringen 1997 uppgick till 312 Mkr. Under maj månad förvärvade Gustaf Fagerberg Teck Instrument AS i Tranby, Norge. Teck tillverkar och importerar utrustning och instrument för temperatur- och tryckmätning. Teck omsatte 52 Mkr under AKA Industriprodukter förvärvade i maj Imporex Control Oy i Finland, ett agenturföretag som omsätter 17 Mkr. Imporex kommer att samordnas med liknande verksamhet i AKA:s dotterbolag Tecalemit. I juni tecknade Norfoods avtal om förvärv av danska Bech & Kjeldahl A/S, med tillträde den 1 juli Bech & Kjeldahl omsätter 285 Mkr. AB R Lundberg, som ingår i Norfoods har förvärvat AB Pepe Bagerigrossisten, som levererar råvaror till livsmedelsindustrin med en årsomsättning om cirka 25 Mkr. Gislaved Gummi har förvärvat 94% av aktierna i Elastomeric Engineering Company Ltd (EEC) i Sri Lanka. EEC omsätter cirka 60 Mkr och är verksamt inom samma produktområden som Gislaved Gummi. Resterande utestående aktier kommer att tvångsinlösas. Avyttringar Den 15 maj avyttrades SwePart Plast AB. Försäljningen skedde till bokfört värde och frigjorde likvida medel om 74,5 Mkr. Lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt eget kapital var 18% (20) efter det att resultatet belastats med schablonskatt (28%). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 17% (18). Koncernens finansiella ställning Soliditeten uppgick per den 30 september till 41% (41). Det synliga egna kapitalet var Mkr (1 153). Inklusive övervärden i marknadsnoterade aktier uppgick justerat eget kapital till Mkr (1 234).

4 Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 365 Mkr (197). Motsvarande siffra var 331 Mkr. Kreditlöfte finns, i form av syndikerat lån om cirka 611 Mkr. Nettoskuld i koncernen var 838 Mkr (737) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,64 ggr (0,64). Räntetäckningsgraden var 7,0 ggr (8,9). Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 144 Mkr (123). Därutöver har förvärv av aktier i dotterbolag gjorts med 205 Mkr (77) samt förvärv av aktier i intressebolag med 4 Mkr (44). Avskrivningarna var 134 Mkr (119) under de första nio månaderna Kassaflöde Kassaflödet före förändringar i rörelsekapital och investeringar uppgick till 280 Mkr (230). Efter investeringar i anläggningstillgångar var nettokassaflödet 136 Mkr (107). Fakturering och resultat efter finansnetto per verksamhetsområde (januari - september 1998) Fakturering Resultat Industriella Komponenter och System ,2 88,9 Tillverkande Nischföretag ,3 146,1 Industriell Livsmedelsteknik ,0 3,8 Övriga bolag ,2 21,1 Realisationsvinst Svedbergs ,8 Koncernjusteringar och moderbolag ,7-41,3 Koncern ,0 302,4 Industriella Komponenter och System Faktureringen inom verksamhetsområdet Industriella Komponenter och System uppgick under de första nio månaderna 1998 till Mkr (1 356), en ökning med 7%. Resultatet efter finansnetto var oförändrat jämfört med samma period föregående år 89,2 Mkr (88,9). Orderingången har ökat med 11% jämfört med samma period föregående år. Orderingången under det tredje kvartalet 1998 ökade med 6% och faktureringen med 5% jämfört med tredje kvartalet Resultatet efter finansnetto för det tredje kvartalet 1998 var 33 Mkr (36). AKA Industriprodukter har ökat faktureringen med 5% och resultatet är något bättre jämfört med de första nio månaderna Tredje kvartalet har varit svagare än föregående år framförallt beroende av att de svenska verksamheterna har haft en något vikande orderingång samtidigt som marginalerna har försämrats. Dacke Hydrauliks orderingång och fakturering har stigit något under de första nio månaderna 1998 jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto har ökat med 3% jämfört med 1997.

5 Gustaf Fagerberg, som efter det första halvåret 1998 redovisade en betydande resultatnedgång, har haft ett starkt tredje kvartal. En något förbättrad orderingång och omfattande kostnadsneddragningar har resulterat i förbättrade marginaler. Fakturering och orderingång är nu högre och resultatet är i stort sett i nivå med det som redovisades under motsvarande period föregående år. Tillverkande Nischföretag Faktureringen inom verksamhetsområdet Tillverkande Nischföretag ökade under de första nio månaderna 1998 med 16% till Mkr (1 361) och orderingången ökade med 14%. I maj förvärvades Nordic Brass AB och SwePart Plast avyttrades vilket gör att siffrorna inte är helt jämförbara. I jämförbar struktur ökade faktureringen med 6% och orderingången med 3%. Resultatet efter finansnetto ökade till 147,3 Mkr (146,1). Orderingången under tredje kvartalet 1998 ökade med 32% och faktureringen med 22% jämfört med tredje kvartalet Resultatet efter finansnetto för det tredje kvartalet uppgick till 42 Mkr (47). Gislaved Gummi ökade faktureringen med 19%. Resultatet efter finansnetto ökade med 31% till 33 Mkr. Resultatförbättringen förklaras framförallt av att de betydande investeringar och omstruktureringar som gjordes under 1997 nu ger positiv resultateffekt. Tillväxten har varit speciellt god inom produktområdena värmeväxlarpackningar och gummiblandningar. Förvärvet av majoriteten av aktierna i Elastomeric Engineering Company (EEC) i Sri Lanka stärker Gislaved inom värmeväxlar- och hjulområdet och är ett viktigt steg i Gislaveds internationalisering. Moteco ökade orderingången med 38% under de första nio månaderna jämfört med samma period föregående år. Faktureringen steg med 27%. Som en följd av pågående långsiktiga satsningar i framförallt Kina och USA samt inom forskning och utveckling är resultatet sämre än under motsvarande period Dessa satsningar bedöms emellertid långsiktigt få positiv resultateffekt och är marknadsstrategiskt viktiga. Resultatet har också påverkats negativt av försämrade bruttomarginaler, främst genom stark prispress på bolagets produkter. Johnson Metalls orderingång och fakturering är något sämre än motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansnetto har förbättrats med 18% och var 41 Mkr. Resultatökningen förklaras av bättre resultat i bronsverksamheten i Norden, där framförallt de svenska och finska bolagen har förbättrat sina marginaler. Mässingsverksamheten som säljer hållarringar till kullagerindustrin med huvuddelen av verksamheten i Norge, drabbades under augusti av strejk i Norge, vilket har påverkat resultatet negativt. Nordic Brass som förvärvades i maj har konsoliderats fem månader och har endast marginellt påverkat resultatet i Hexagonkoncernen. SwePart Material har ökat faktureringen med 7% under de första nio månaderna. Resultatet efter finansnetto ökade med 19%. Resultatökningen kan framförallt förklaras av en resultatförbättring i Nybro Stålprodukter. I SwePart har orderingång och fakturering förbättrats, speciellt under det tredje kvartalet. Resultatet efter finansnetto är i stort sett oförändrat. De två produktdivisionerna inom SwePart, Verktyg och Transmission, uppvisar helt olika utfall under de första nio månaderna 1998.

6 Lägre efterfrågan på stora pressverktyg har påverkat fakturering och resultat negativt inom verktygsgruppen, där SwePart Verktyg och Tjust visar kraftigt sämre utfakturering och resultat. Under det tredje kvartalet har resultatet dock förbättrats jämfört med första halvåret Transmissionsföretagen har samtliga god faktureringstillväxt och redovisar alla mycket goda resultatförbättringar. Industriell Livsmedelsteknik Norfoods, omfattande AB R Lundberg, LG Fredriksson International AB och Bech & Kjeldahl ökade faktureringen till 474 Mkr (288). Ökningen beror främst på förvärvet av Bech & Kjeldahl som ingår i koncernen från och med den 1 juli Resultatet förbättrades till 5,0 Mkr (3,8). Övriga bolag Robust Ståldörrar har förbättrat sitt resultat under perioden och visar ett svagt positivt resultat jämfört med 2,7 Mkr under samma period föregående år. Såväl orderingång som fakturering har ökat. Intressebolaget VBG AB har förbättrat resultatet i betydande grad. Aktiedata Vinsten per aktie efter schablonskatt var 11,53 kr (10,64). Vinsten per aktie efter full skatt uppgick till 11,02 kr (9,44). Kassaflödet per aktie var 18,95 kr (15,57). Synligt eget kapital per aktie den 30 september 1998 var 89 kr (78) och börskursen var 180 kr (243). Antalet aktier var vid periodens slut , vilket var oförändrat jämfört med Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto var 40,2 Mkr (154,4). Hexagons program med syntetiska optioner har påverkat resultatet positivt med 7,9 Mkr (- 16,3). Soliditeten i moderbolaget per den 30 september 1998 var 50% (64). Det synliga egna kapitalet inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver uppgick till 967 Mkr (849). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 161 Mkr (56). Motsvarande belopp var 143 Mkr. Moderbolaget har under perioden förvärvat aktier för 53 Mkr (323). Prognos för helåret 1998 Tidigare lämnad prognos för 1998 om ett resultat överstigande 304 Mkr står fast. Landskrona den 5 november 1998 HEXAGON AB (publ) Börje Andersson VD och koncernchef

7 Koncernresultaträkning i sammandrag (Mkr) Utfall jan-sep jan-sep senaste helår helår 12 mån perioden Nettoomsättning 3 572, , , , ,6 Bruttoresultat 807,4 740, ,1 999,4 792,1 Försäljningskostnader - 329,2-296,6-433,4-400,8-305,7 Administrationskostnader m m - 217,6-222,5-275,5-280,5-236,5 Forsknings- och utvecklingskostnader - 26,0-14,5-31,3-19,8-8,4 Andel av intressebolags resultat 16,4 22,3 21,3 27,1 31,8 Rörelseresultat 251,0 229,5 347,2 325,4 273,3 Finansiella intäkter och kostnader - 13,0-10,9-23,7-21,3-18,5 Realisationsvinst i samband med notering av Svedbergs - 83,8-83,8 - Resultat efter finansnetto 238,0 302,4 323,5 387,9 254,8 Skatt - 73,7-78,0-100,7-105,0-80,6 Minoritetsandelar - 1,2-1,0-0,7-0,5-0,2 Årets resultat 163,1 223,4 222,1 282,4 174,0 Avskrivningar ingår i resultatet med - 134,0-119,0-177,0-162,0-100,9 Nyckeltal (* Siffror inom parentes är beräknade inklusive realisationsvinst Svedbergs) * jan-sep jan-sep helår helår Vinst per aktie efter schablonskatt (kr) 11,53 10,64 (14,72) 18,85 13,40 Vinst per aktie efter full skatt (kr) 11,02 9,44 (15,10) 19,09 12,72 Kassaflöde per aktie (kr) 18,95 15,57 (21,24) 22,78 19,40 Avkastning på eget kapital efter schablonskatt (%) (27) Avkastning på sysselsatt kapital (%) (23) Soliditet (%) Synligt eget kapital per aktie (kr) Börskurs (kr) Genomsnittligt antal aktier i tusental Koncernbalansräkning i sammandrag (Mkr) Goodwill 392,9 315,5 317,0 Övriga anläggningstillgångar 1 029,2 944,6 982,8 Summa anläggningstillgångar 1 422, , ,8 Övriga omsättningstillgångar 1 679, , ,6 Kassa och bank 135,4 108,2 225,6 Summa omsättningstillgångar 1 815, , ,2 SUMMA TILLGÅNGAR 3 237, , ,0 Eget kapital 1 154,5 929,7 936,6 Periodens resultat efter skatt 163,1 223,4 282,4 Summa eget kapital 1 317, , ,0 Minoritetsintressen 14,3 7,9 11,9 Räntebärande skulder 973,2 845,5 751,2 Ej räntebärande skulder 932,0 848,6 894,9 Summa skulder 1 905, , ,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 237, , ,0 Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké för 1998 lämnas

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN PRESSMEDDELANDE BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1 april 1999 31 mars Resultatet efter finansnetto ökade till 392 MSEK (351). Resultatmässigt ett all time high under fjärde kvartalet, + 42%

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer