Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 29 % till 203,3 MSEK (157,5) Resultatet efter finansnetto ökade med 25 % till 223,2 MSEK (179,0) Resultatet för det fjärde kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 38 % till 72,6 MSEK (52,7) det bästa resultatet på åtta kvartal En ny koncernstruktur, med fyra affärsområden, har etablerats som bas för fortsatt internationell expansion Flytt av Motecos antenntillverkning till Asien har inletts. Samtliga kostnader har belastat det fjärde kvartalet. Förvärv av Berendsens nordiska hydraulikverksamhet samt Brown & Sharpes mätteknikverksamhet med en sammanlagd omsättning om ca 4 miljarder SEK Under 2000 samt hittills i år har bolag med en sammanlagd omsättning om ca 2 miljarder SEK avyttrats För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon Hexagon AB (publ) Tel Box 1112 Fax Nacka Strand

2 Fjärde kvartalet 2000 Faktureringen i koncernen uppgick till Mkr (1 246), en ökning med 14 %. I jämförbar struktur ökade faktureringen med 11 %. Orderingången ökade med 12 % (9 % i jämförbar struktur) och uppgick till Mkr (1 277). Resultatet efter finansnetto, före jämförelsestörande poster, ökade med 38 % till 72,6 Mkr (52,7). I detta resultat har bluetoothbolaget, gigaant AB, belastat kvartalet med -6,4 Mkr (0,0). Rörelsemarginalen var 6,1 % (5,0 %) under det fjärde kvartalet. Kvartalssiffror Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Orderingång Fakturering Resultat efter finansnetto Rörelsemarginal* 3,8 % 3,6 % 3,9 % 5,0% 4,4 % 5,0 % 3,6 % 6,1 % *= Rensat för realisationsresultat samt jämförelsestörande poster Under fjärde kvartalet har resultatet belastats med jämförelsestörande resultatposter. Dotterbolaget Moteco har lagt upp en strukturreserv om 60 Mkr för att flytta produktionen till Asien. Värdet på tillgångarna i dotterbolaget Johnson Metal Bearing Components (JMBC) i Norge har skrivits ned med 14,4 Mkr. JMBC hade en fakturerad försäljning om 149 MNOK och en löpande resultattakt om ca 25 MNOK. Tack vare åtgärder under det tredje kvartalet stannade JMBCs förlust vid 14,3 Mkr för år Bolaget har efter rapporttidens utgång avyttrats till bokfört värde. Utöver dessa två poster har poster av engångskaraktär belastat resultatet med 4,8 Mkr (0,7). Resultatet efter finansnetto uppgick härefter till 6,6 Mkr (52,0). 1 januari 31 december 2000 Ny koncernstruktur En renodling av Hexagon mot ett fåtal kärnaffärer pågår. En ny koncernstruktur, med fyra affärsområden, har etablerats som bas för fortsatt internationell expansion. I linje med denna strategi har Hexagon förvärvat Berendsen Nordic, och tillsammans med Dacke Hydraulik skapat en företagsgrupp med en marknadsledande position inom hydraulikområdet. Vidare har Brown & Sharpe Inc, världsledande inom geometrisk mätteknik, förvärvats. Under 2000 samt inledningen av 2001 har Norfoods, JMBC, AKA Industriprodukter samt Gustaf Fagerberg avyttrats. HEXAGON AB HEXAGON AUTOMATION HEXAGON ENGINEERING HEXAGON WIRELESS HEXAGON METROLOGY Hexagon Automation Basen för detta affärsområde är Dacke Hydraulik. Dacke förvärvade Berendsens nordiska verksamheter. Affärsområdet kommer att fortsätta expandera inom eftermarknad, vindkraft samt geografiskt. Affärsområdet omsätter 2,2 miljarder kronor. 2

3 Hexagon Engineering Basen för detta affärsområde är bolagen SwePart, Johnson Industries, Gislaved samt innehavet i VBG. Den gemensamma nämnaren för bolagen är att man är underleverantör av komponenter och system till OEMköpare. Engineering har ett flertal intressanta expansionsprojekt som kommer att leda till nya strukturer. Affärsområdet omsätter ca 2,1 miljarder kronor. Hexagon Wireless Affärsområdets mål är att förstärka Motecos ställning som en ledande leverantör av antenner till mobiltelefoner samt att positionera gigaant som en av de största tillverkarna av antenner för Bluetoothapplikationer. Affärsområdet omsätter cirka 200 miljoner kronor. Hexagon Metrology Affärsområdet kommer, initialt, bestå av Brown & Sharpe. Förvärvet beräknas slutföras under det första kvartalet Affärsområdet beräknas omsätta cirka 290 MUSD ( 2,8 miljarder kronor). Behovet av geometrisk mätteknik ökar. Branschen är samtidigt fragmenterad, varför Hexagon ser goda möjligheter till expansion, såväl organiskt som via förvärv. Koncernens fakturering och resultat Faktureringen i koncernen uppgick till Mkr (4 667) en ökning med 9 %. I jämförbar struktur ökade faktureringen med 7 %. Resultatet efter finansnetto uppgick till 223,2 Mkr (179,0) inklusive jämförelsestörande poster om 13,6 Mkr. Den jämförelsestörande posten består av intäkt från SPP: s överskott om 73,6 Mkr samt strukturkostnader för flyttning av Motecos produktion till Asien om 60,0 Mkr. I årets resultat ingår dessutom realisationsresultat vid försäljning av koncernföretag med 18,6 Mkr ( 14,9). Dessutom har engångsnedskrivningar av tillgångar, reserveringar samt övriga poster av engångskaraktär belastat resultatet med 12,3 Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster och realisationsresultat ökade resultatet efter finansnetto med 29 % till 203,3 Mkr (157,5). Orderingång Under 2000 ökade orderingången i jämförbar struktur med 8 %. I redovisad struktur ökade orderingången med 9 % till Mkr (4 766). Förvärv, avyttringar Under första kvartalet har Nybro Stålprodukter inom Johnson Industries förvärvat ett mindre bolag, Sweden Eurosteel AB, som ett led i att utveckla e-handel inom stålsidan. Dacke Hydraulik har förvärvat GL Hydraulik AB, som är inriktat på service och underhåll. Under mars avyttrades verksamheten i AKA VVS AB. Den 13 juni 2000 förvärvades Berendsen PMC: s hydraulikverksamhet i Norden för 177 Mkr. Berendsen PMC omsätter drygt 1,1 miljarder kronor på helårsbasis. Förvärvet påverkade Hexagons vinst positivt redan under innevarande år. Hexagons dotterbolag Dacke Hydraulik är genom förvärvet marknadsledande inom hydraulik i Norden. Med effekt från 1 juli 2000 har Hexagon avyttrat hela verksamheten i Norfoods inom det tidigare affärsområdet Industriell Livsmedelsteknik med ett realisationsresultat på 30,7 Mkr. Norfoods hade en omsättning på 837 Mkr samt ett resultat före skatt om 4,0 Mkr under

4 Den 17 november 2000 lade Hexagon ett bud på Brown & Sharpes mätteknikrörelse. Budet är på cirka 170 MUSD. Mätteknikrörelsen, som är världsledande, omsätter cirka 290 MUSD och har ett resultat före finansiella poster och skatt om cirka MUSD. Affären beräknas slutföras under det första kvartalet Efter periodens utgång har Johnson Metal Bearing Components, JMBC, sålts. Bolaget, som ingick i Johnson Industries, hade år 2000 en omsättning på 149 MNOK samt en förlusttakt om cirka -25 MNOK före det initierade vinstförbättringsprogrammet. Efter periodens utgång, med effekt från 1 januari 2001, har största delen av AKA Industriprodukters samt Gustaf Fagerbergs verksamheter avyttrats till Indutrade AB. Avyttringen frigör likvida medel om ca 400 Mkr och genererar en realisationsvinst om cirka 20 Mkr. Lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt eget kapital var 14 % (9) efter det att resultatet belastats med skatt. Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 13 % (10). Koncernens finansiella ställning Soliditeten uppgick per den 31 december 2000 till 44 % (47) efter årets utdelning om 74 Mkr (74). Det egna kapitalet var Mkr (1 399). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 424 Mkr (322). Kreditlöfte finns, i form av syndikerat lån, om cirka 712 Mkr (841). Nettoskuld i koncernen var 639 Mkr (652) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,42 ggr (0,47). Räntetäckningsgraden var 4,4 ggr (4,5). I samband med budet på Brown & Sharpe avtalades om en kortfristig finansieringslösning, om maximalt 270 MUSD, för att överbrygga tiden till att en långsiktig finansieringsstruktur, i form av ett nytt syndikerat lån, är på plats. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 162 Mkr (213) och försäljningar av anläggningstillgångar har skett med 12 Mkr (43). Investering i aktier var 5 Mkr (7). Avskrivningarna var 203 Mkr (190). Årets skattekostnad 19,1 Mkr förklaras av att Hexagon utnyttjat förlustavdrag, med cirka 275 Mkr, i den svenska verksamheten. Återstående förlustavdrag uppgår till cirka 676 Mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet var 378 Mkr (241), vilket motsvarar 25,59 kronor per aktie (16,29). Det operativa kassaflödet försämrades till 122 Mkr (168). (Mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettoinvesteringar i ordinarie verksamhet Operativt kassaflöde Kassaflöde från övriga investeringsverksamheten 2-80 Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 Utdelning Förändring likvida medel Fakturering och resultat inklusive utfördelade goodwillavskrivningar per affärsområde (affärsområdena anges med rörelseresultat exklusive SPP-medel och andra jämförelsestörande poster) Mkr Fakturering Resultat Hexagon Automation ,0 28,2 Hexagon Engineering ,7 118,0 Hexagon Wireless ,1 1,3 Hexagon Metrology Övriga bolag* ,2 68,3 Realisationsresultat ,6 14,9 Jämförelsestörande poster ,6 - Finansnetto ,7-30,2 Koncernjusteringar och moderbolag ,1-21,5 Koncern ,2 179,0 * Under vriga bolag redovisas Norfoods Jan-juni, samt AKA och Fagerberg under Jan-dec. Hexagon Automation Faktureringen inom affärsområdet uppgick till Mkr (533). Orderingången ökade till Mkr (539). I jämförbar struktur ökade faktureringen med 5 % samt orderingången med 6 %. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel ökade med 95 % och uppgick till 55,0 Mkr (28,2). Berendsen PMC Norden förvärvades den 13 juni 2000 och ingår i räkenskaperna från detta datum. Integrationsprocessen av de förvärvade Berendsenbolagen löper enligt plan. Hexagon Engineering Faktureringen inom affärsområdet ökade med 17 % till Mkr (1 878). Orderingången steg med 15 % till Mkr (1 932). Rörelseresultatet exklusive SPP-medel ökade med 12 % till 132,7 Mkr (118,0). Efter periodens utgång har Johnson Metal Bearing Components avyttrats. Avyttringen beräknas få en positiv effekt på rörelseresultatet. Gislaved och SwePart ökade rörelseresultatet kraftigt medan Johnson Industries halverade vinsten. Hexagon Wireless Faktureringen inom verksamhetsområdet Hexagon Wireless minskade till 206 Mkr (216) och rörelseresultatet exklusive SPP-medel och omstruktureringskostnader försämrades till 11,1 Mkr (1,3). Hexagon har under året startat dotterbolaget gigaant AB, med inriktning på antennlösningar för Bluetooth. Faktureringen under året är 0,8 Mkr (0) och rörelseresultatet, som följer uppgjord plan, var 13,6 Mkr (0). Motecos (antenner till mobiltelefoner) orderingång var 6 % sämre än under föregående år och faktureringen var 5 % sämre beroende på förskjutning och nedläggning av betydande kundprojekt. Motecos fakturering 5

6 var 4% bättre under det fjärde kvartalet varför rörelseresultat för det fjärde kvartalet, före strukturkostnader och SPP-medel, var + 5,3 Mkr. helårsresultatet blev 2,5 Mkr (1,3). Efter kvartalets utgång har Hexagon Wireless beslutat att flytta all Motecos produktion från Sverige till sina anläggningar i Asien. Omstruktureringskostnaden för flytten om 60 Mkr, belastar det fjärde kvartalet. Besparingarna uppgår till cirka 45 Mkr per år och når full effekt under det andra halvåret Hexagon Metrology Förvärvsprocessen löper enligt plan. Tidpunkten för förvärvet är beroende av ett godkännande från SEC (Securities and Exchange Commission). Affären beräknas slutföras under det första kvartalet Övriga bolag AKA och Fagerbergs utveckling har varit bra under året. Under övriga bolag redovisas även Norfoods, som avyttrades vid halvårsskiftet. Intressebolaget VBG AB bidrar till Hexagons resultat enligt kapitalandelsmetoden med 23,7 Mkr (25,6). Aktiedata Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 13,57 kr (8,61). Synligt eget kapital per aktie den 31 december 2000 var 103 kr (95) och börskursen var 120 kr (134). Antalet aktier var vid periodens slut , vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Ett optionsprogram för ledande befattningshavare har etablerats under året. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto var 28,1 Mkr (141,3). Soliditeten i moderbolaget var 46 % (56). Det synliga egna kapitalet inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver uppgick till Mkr (1 226). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 211 Mkr (172). Aktieutdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om en utdelning om 5,00 kr (5,00), vilket motsvarar 74 Mkr (74,0). Utdelningen utgör 37 % (58) av vinsten per aktie efter skatt. Den oförändrade utdelningsnivån föreslås med tanke på den kraftiga expansion som Hexagon står inför. Rapporttillfällen 2001 Kvartal Maj 2001 Kvartal Augusti 2001 Kvartal Oktober 2001 Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad och utskickad under vecka 16 och kommer att hållas tillgänglig från och med den 18 april 2001 på bolagets huvudkontor. Hexagon AB:s ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 7 maj 2001, kl 17,00 i Stockholm. (IVA, Grev Turegatan 14). Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 27 april 2001 och anmäla deltagandet till Hexagons huvudkontor senast den 2 maj Landskrona den 12 februari

7 HEXAGON AB (publ Styrelsen Koncernresultaträkning i sammandrag (Mkr) Kvartal 4 Kvartal 4 helår helår Nettoomsättning 1 416, , , ,2 Bruttoresultat 343,0 259, ,8 954,0 Försäljningskostnader - 157,0-118,1-526,3-456,4 Administrationskostnader mm - 116,6-86,7-379,2-320,3 Forsknings- och utvecklingskostnader - 6,9-5,9-26,6-23,7 Övriga rörelseintäkter/kostnader 6,7 7,2 9,8 14,9 Jämförelsestörande poster - 52,0-13,6 - Andel av intressebolags resultat 5,1 6,3 24,2 25,8 Resultat från andelar i koncernföretag - 15,0-4,5 18,6 14,9 Rörelseresultat 7,3 57,5 266,9 209,2 Finansiella intäkter och kostnader - 13,9-5,5-43,7-30,2 Resultat efter finansnetto - 6,6 52,0 223,2 179,0 Skatt 12,5-16,3-19,1-50,1 Minoritetsandelar - 1,1-0,2-3,4-1,5 Periodens resultat 4,8 35,5 200,7 127,4 Avskrivningar ingår i resultatet med 51,8-47,9-202,9-190,1 Nyckeltal Helår helår Vinst per aktie efter skatt (kr) 13,57 8,61 Kassaflöde per aktie (kr) 25,59 16,29 Avkastning på eget kapital efter skatt (%) 14 9 Avkastning på sysselsatt kapital (%) Soliditet (%) Synligt eget kapital per aktie (kr) Börskurs (kr) Genomsnittligt antal aktier i tusental Koncernbalansräkning i sammandrag (Mkr) Goodwill 256,8 321,0 Övriga anläggningstillgångar 1 216, ,9 Summa anläggningstillgångar 1 473, ,9 Övriga omsättningstillgångar 1 806, ,6 Kassa och bank 194,1 107,0 Summa omsättningstillgångar 2 000, ,6 SUMMA TILLGÅNGAR 3 473, ,5 Eget kapital 1 329, ,5 Periodens resultat 200,7 127,4 Summa eget kapital 1 530, ,9 Minoritetsintressen 13,2 9,7 Räntebärande avsättningar och skulder 873,7 758,8 Ej räntebärande avsättningar och skulder 1 056,7 852,1 Summa avsättningar och skulder 1 930, ,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 473, ,5 7

8 8

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Helåret 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 3 procent till 313 Mkr (304, exklusive realisationsvinst som uppkom 1997 i samband med noteringen av Svedbergs) Faktureringen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer

Delårsrapport 1/1 30/9 1998

Delårsrapport 1/1 30/9 1998 Delårsrapport 1/1 30/9 1998 De första nio månaderna 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 9 procent till 238 Mkr (219). Realisationsvinsten i samband med noteringen av Svedbergs har exkluderats från

Läs mer

Hexagon. årsredovisning

Hexagon. årsredovisning Hexagon årsredovisning 2000 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum måndagen den 7 maj 2001, klockan 17.00 på Ingenjörs Vetenskaps Akademien, IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Rätt att deltaga För

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 232 (792) Mkr. * Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 119 (709) Mkr, vilket motsvarar 25:61 (16:20) kronor

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Strukturåtgärder och starkt kassaflöde under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Rörelsens intäkter uppgick till 731 Mkr (654) och den organiska tillväxten blev 6 % Rörelseresultatet

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

VBG Group 2014 Bokslutskommuniké

VBG Group 2014 Bokslutskommuniké Q4 VBG Group 214 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 214 Fjärde kvartalet 214: Koncernens omsättning ökade med 3,1 procent till 33,4 MSEK (294,4) Justerat rörelseresultat minskade till 31,8 MSEK (37,4)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Intrum Justitia AB (publ) Stockholm den 17 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Resultat per aktie förbättrades till 2,36 SEK ( 2,12). Nettoresultatet för året ökade till 200,4 MSEK ( 180,2). Koncernens

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer