JANUARI-JUNI 2004 DELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANUARI-JUNI 2004 DELÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Q2 JANUARI-JUNI DELÅRSRAPPORT

2 JANUARI-JUNI APRIL-JUNI I SAMMANFATTNING Faktureringen för andra kvartalet uppgick till , ( ) Resultatet efter finansiella poster uppgick till jämfört med föregående år Första ordern av DNOx system till Wales Ryssland och Thailand nya marknader för Motorsystem FAKTURERING OCH RESULTAT Faktureringen för andra kvartalet minskade jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till , ( ). Resultatet efter finansiella poster försämrades och uppgick till (3 370 ). Under andra kvartalet levererades endast ett mindre antal emissionssystem beroende på att myndighetsgodkännande fortfarande saknas. Detta förklarar den lägre faktureringen och det försämrade resultatet. I slutet av kvartalet levererades de första DNOx-systemen till Wales. Bearbetningen av marknaden i Storbritannien intensifieras nu sedan ansvariga myndigheter beviljat bidrag till miljöförbättringar. Faktureringen för Motorsystem fortsätter i stabil takt. För första halvåret uppgick faktureringen till ( ) och resultatet efter finansiella poster uppgick till (1 095 ). Koncernens likviditet har förbättrats jämfört med föregående år. Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit, kortfristiga placeringar och kreditlöften uppgick per den 30 juni till ( ). Soliditeten ökade till 71,4% (68,2%). MARKNADSLÄGET - EMISSIONSSYSTEM I Norge har myndigheterna tagit beslut om att reducera det totala utsläppet av kväveoxid med 27% före år Av de utsläppen står offshoreindustrin för 20% och kustflottan för 39%. Från år 2007 skall de flesta installationer vara utrustade med bästa tillgängliga teknik för utsläppsreduktion och kontroll av emissioner. De nya kraven öppnar nya intressanta applikationsområden för STT Emtec. I Newport, Wales installeras i dagarna de första DNOx system hos en lokal bussoperatör. Det är den första ordern på DNOx system i Wales och kan leda till följdorder hos andra operatörer. I Nottingham, England ska ett prov av emissionsminskningar på sex bussar startas upp. Projektet består av två bussar i standardutförande, två bussar med partikelfilter och två med komplett EGR system. Utvärderingen kommer att ske vid årsskiftet. Borgmästaren i London har utpekat de befintliga taxibilarna som den största källan för partikel- samt kväveoxidutsläpp i de centrala stadsdelarna. Därför utreds möjligheterna att använda efterbehandlingssystem. Dessa skall vara godkända av både PCO, Public Carriage Office, och EST, Energy Saving Trust. Programmet, som omfattar ca fordon, pågår under tre år med start i mitten av Vid ett slutgiltigt beslut, kommer krav om avgasrenande åtgärder för samtliga ackrediterade taxiägare. Finansiering kan ske genom en avgiftshöjning på ca 20 Pence per resa. STT Emtec med samarbetspartner startar ett projekt för att utreda möjligheten att möta de tekniska samt ekonomiska krav som ställs. MARKNADSLÄGET - MOTORSYSTEM Affärsområdet Motorsystem bearbetar den intressanta thailändska marknaden där testsystem nu utvärderas. En annan ny lovande marknad är Chile. Utvärderingar pågår redan där. Marknaden i Chile påminner i storlek om den svenska marknaden. Diskussioner förs med Mitsubishi Europa angående effekthöjningssystem till bl a Ryssland. Förhoppningarna är stora att dessa diskussioner skall utmynna i konkreta affärer. I Brasilien fortsätter samarbetet med Mitsubishi att vara mycket gott. I juni månad levererades över 1150 system vilket är all time high för en enskild leveransmånad. Glädjande är att STT Emtec skall utveckla en komplett turbosats för en lokalt producerad, mindre jeepmodell, kallad Pajero TR4. Därtill kommer att Mitsubishi Brasilien tagit fram två specialmodeller av L200 för tävlingsbruk. Den ena är en L200 Evolution med en 3,2 dieselmotor. Den andra är en L200 RS med en 2,5 liters dieselmotor. Båda dessa är försedda med STT Emtecs effekthöjningssystem.

3 JANUARI-JUNI Vid månadsskiftet juni-juli prövas de nya modellerna i en tävling mellan staden Goiãnia - i närheten av huvudstaden Brazila och Forta Leza vid nord östra Brasiliens Atlantkust. 160 fordon startar i denna tävling som pågår i 11 dagar. Tävlingen har stora likheter med Paris Dakarrallyt. FÖRNYAT OPTIONSPROGRAM Vid ordinarie bolagsstämma den 27 april beslutades om ett optionsprogram riktat till koncernens anställda. Programmet omfattar optionsrätter, medförande rätt till nyteckning av aktier under tiden 1 juni 1 juli 2006 till kursen 17:50 kronor. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av optionsrätterna att bli högst kronor, vilket motsvarar en utspädning med cirka 7,5%. Programmet har mottagits mycket positivt av de anställda. För det tidigare optionsprogrammet, som omfattar optionsrätter, löper teckningstiden ut den 1 december. Vår bedömning är att någon nyteckning ej blir aktuell. INVESTERINGAR Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under 2:a kvartalet till (föregående år 0), samt för 1:a halvåret till (föregående år 0) och avsåg aktiverade utvecklingskostnader. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under 2:a kvartalet till (föregående år 452 ), samt för 1:a halvåret (föregående år ) och avsåg i huvudsak inventarier, datautrustning och verktyg. Sammantaget förväntar vi oss stora utleveranser av såväl motorsystem som emissionssystem under andra halvåret. Resultatet förväntas bli förbättrat under resterande del av verksamhetsåret. Vi har länge arbetat med tester och provinstallationer av DNOx-system i såväl England, Skottland som Wales. Utvecklingen har nu tagit fart och första leveransen till Newport i Wales samt Nottingham kunde genomföras under juni månad. Ansvariga myndigheter har börjat dela ut incentivebidrag sedan de tillförts nya budgetmedel. I Nordamerika fortsätter installationerna av redan levererade DNOx-system. Nya förfrågningar från större operatörer bearbetas för närvarande. Den sedan länge pågående diskussionen med California Air Resource Board, CARB, börjar nu ge önskad effekt även om det formella godkännandet ännu inte lämnats, men väntas inom kort. Även motorsystem ser nya marknader öppna sig i öst. Det gäller i första hand den mycket intressanta ryska marknaden. Mitsubishi Europa stöttar en sådan satsning. Arbetet med att utveckla nya produkter har fortsatt både för Emissionssystem och Motorsystem. Under hösten kommer nya produkter att introduceras för bl a Emissionssystem. Dels ett kontrollsystem för ureabaserat emissionssystem samt utrustning för aktiv regenerering av partiklefilter. Delårsrapporten för tredje kvartalet beräknas bli offentliggjord den 29 oktober. PERSONAL Sundsvall i juli Antalet anställda uppgick per den 30 juni till 48 personer, jämfört med 43 personer föregående år. DEN NÄRMSTA FRAMTIDEN Andra kvartalets två första månader påverkades negativt av att enbart ett mindre antal emissionssystem levererades. I juni månad förändrades bilden. Detta sedan leveranser av emissionssystem påbörjats till den engelska marknaden. Lennart Kallioniemi Verkställande direktör STT Emtec AB (publ)

4 JANUARI-JUNI NYCKELTAL, KONCERNEN Rörerelsens intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % -13,5 14,6-3,1 3,5 12,3 Resultat efter finansiella poster Kassalikviditet, % Eget kapital Eget kapital efter utspädning *) Soliditet, % 71,4 68,2 71,4 68,2 69,6 Balansomslutning Avkastning på totalt kapital, % -3,0 5,1-1,4 2,0 14,5 Avkastning på eget kapital, % -4,2 7,2-2,3 2,3 20,3 Eget kapital per aktie 7,26 6,45 7,26 6,45 7,34 Eget kapital per aktie efter utspädning *) 9,06 7,65 9,06 7,65 8,50 Antal anställda, (vid periodslut) *) För år är båda optionsprogrammen inkluderade, trots bedömningen att det gamla programmet omfattande aktier ej kommer att medföra nyteckning. SAMMANDRAG AV RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN Rörerelsens intäkter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Beräknad skatt Periodens resultat Vinst per aktie, kr -0,22 0,33-0,12 0,11 1,01 Vinst per aktie efter utspädning, kr *) -0,22 0,32-0,12 0,10 0,95 Antal aktier vid periodens slut Antal aktier efter utspädning *) *) För år är båda optionsprogrammen inkluderade, trots bedömningen att det gamla programmet omfattande aktier ej kommer att medföra nyteckning. SAMMANDRAG AV BALANSRÄKNINGAR, KONCERNEN 30 jun 30 jun 31 dec Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

5 JANUARI-JUNI KASSAFLÖDESANALYSER, KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten: före räntor och skatt betald/erhållen ränta samt betald skatt Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/minskning av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN Ingående eget kapital Optionsprogram Omräkningsdifferens Periodens resultat Utgående eget kapital RESULTATUTVECKLING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG Apr-jun Apr-jun Jan-jun Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster Redovisad verksamhet i koncernen speglar i huvudsak även moderbolagets verksamhet inklusive likviditet, finansiering och investeringar. Aktivering av utvecklingskostnader enligt RR15 görs i koncernredovisningen. Tillämpade redovisningsprinciper följer från och med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För eventuella frågor kontakta VD Lennart Kallioniemi , Ekonomidirektör Bengt Almberg eller Informationsansvarig Ankie Sondell Vill du veta mer kan du även gå in på företagets hemsida STT EMTEC I KORTHET STT Emtec är ett snabbväxande teknikföretag med mer än tjugo års erfarenhet från motorbranschen. Företaget är verksamt inom två affärsområden EMISSIONSSYSTEM OCH MOTORSYSTEM. De båda affärsområdena är baserade på STT Emtecs egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Inom affärsområde EMISSIONSSYSTEM marknadsförs det egenutvecklade avgasreningssystemet för tunga dieselfordon - DNOx. Affärsområde MOTORSYSTEM utvecklar, tillverkar och marknadsför högprestandasystem för bl a Mitsubishis fyrhjulsdrivna fordon. Företaget har utveckling och produktion i Sundsvall och närliggande Njurunda samt kontor i Stockholm, USA och England. STT Emtec har ca 45 anställda och bland dagens 100-tal aktieägare finns Småföretagsinvest, Metallica och företagets ledande befattningshavare och styrelse. Styrelseordförande är Autolivs grundare, Gunnar Bark.

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006 Smarteq utvecklar och levererar produkter och lösningar för trådlös kommunikation till och från fordon, inom industrin och för trådlös datorkommunikation (WLAN). Verksamheten är fokuserad på utveckling

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 Koncernens omsättning totalt minskade med 13 % till 86 (99) Mkr, men omsättningen under andra kvartalet ökade med 83 % till 42 (23) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer