JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

2 J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till , ( ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till (3 743 ). Samarbetet med en större aktör på USA-marknaden för leveranser av nyckelkomponenter har fördjupats under kvartalet. Orderingång och faktureringen i USA väntas öka under året. Vår partner i USA har nyligen erhållit CARB-godkännande av ett system där STT Emtecs nyckelkomponenter ingår. FAKTURERING OCH RESULTAT Såväl fakturering som resultat har försämrats jämfört med första kvartalet föregående år. Den rådande lågkonjukturen har i hög grad dämpat försäljningen inom vissa marknadsområden. Under kvartalet har verksamheten i huvudsak varit koncentrerad på utvecklingsarbete och bearbetning av nya marknader inom den marina sektorn. Aktiverade utvecklingskostnader, netto efter avskrivningar, har påverkat resultatet positivt med (föregående år -369 ). Koncernens likviditet bestående av likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit har försämrats och uppgick per den 31 mars till (föregående år ). Soliditeten uppgick till 60,5% (föregående år 60,8%). PROFILERING STT Emtec s mål är att med ledande teknologi och spjutspetskunnande erbjuda kunderna de bästa lösningarna för att möta framtida mijökrav inom avgasrening av kväveoxider. MARKNADSLÄGET EMISSIONSSYSTEM Inom det marina marknadssegmentet har ett utökat samarbete initierats under perioden med våra partners i Norge som väntas leda till ytterligare leveranser av Marina DNOx system under kommande kvartal. De pågående fältproverna på ett norskt supplyfartyg har fortlöpt enligt plan och med lovande resultat. Därutöver har kundbearbetningen vidgats och produktutveckling av andra typer av avgasreningssystem påbörjats. Bolaget har levererat ett större antal styrsystem och komponenter till Lean NOx-system i Japan enligt plan. STT Emtec s nyckelkomponenter används för eftermontering av avgasrenare i tyngre dieselfordon i japanska städer. Marknaden för kompletta aktiva partikelfiltersystem till arbetsmaskiner har avstannat under rådande svaga konjunktur. Bolaget har under perioden anpassat produkten till fler kundapplikationer för att möta efterfrågan då marknaden vänder. Avtal har etablerats under perioden med en större aktör för framtida OEM leveranser. MARKNADSLÄGET MOTORSYSTEM Försäljningen av högprestandasystem för Mitsubishis fyrhjulsdrivna bilar i Brasilien fortlöper enligt plan, dock med vikande volymer jämfört med föregående år till följd av den allmänna konjunkturnedgången. Försäljning fortlöper på den ryska marknaden, dock i relativt små volymer. STT EMTECS MOTORTESTCENTER Motorprovningsverksamheten är en av bolagets kärnverksamheter och basen för avancerad produktutveckling inom STT Emtecs marknadssegment. Vid sidan om de interna utvecklingsprojekten utgör även de externa motorprovningsuppdragen till kunder en viktig del av omsättningen. FORSKNING OCH UTVECKLING Fokuserade utvecklingsinsatser har gjorts under kvartalet för att färdigställa och verifiera det Marina DNOx systemet. Samtidigt pågår ett fältprov på ett fartyg för en ny avgasrenande produkt, byggd på SCR teknik. Fältprovet görs tillsammans med en större svensk aktör inom det marina segmentet. Därutöver har ett antal applikationsanpassningar gjorts för kompletta aktiva partikelfiltersystem för att möta framtida efterfrågan. PERSONAL Antalet anställda per den 31 mars uppgick till 38 personer (föregående år 33 personer). INVESTERINGAR Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under första kvartalet till (föregående år 576 ) och avsåg aktiverade utvecklingskostnader samt patenträttigheter. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under första kvartalet till 281 (föregående år 143 ).

3 J A N U A R I - MARS DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN Bedömningen kvarstår att en inbrytning på den marina marknaden med det Marina DNOx systemet kommer ske under innevarande år. Samarbete med ytterligare partners på den norska marknaden för marina produkter fördjupas. En breddning av den marina produktportföljen har initierats för att nå en större andel av marknaden samt möta framtida kundoch myndighetskrav. Vidare väntas den utvidgade kundbearbetningen inom segmentet leda till att öka kundbasen och ge nya affärer. Marknadspotentialen är mycket stor och bolaget gör en positiv bedömning av affärsutveckling inom segmentet. Bolaget är väl positionerat att möta kommande avgasreningskrav med emissionsreducerande produkter för den landbaserade marknaden. Förväntningen är en väsentligt ökad orderingång inom affärssegmentet vid en återhämtning av konjunkturen. Det gäller såväl efterfrågan på nyckelkomponenter som kompletta aktiva partikelfiltersystem till eftermarknaden och vid nytillverkning av motorer. Försäljningen av produkter till Mitsubishis fyrhjulsdrivna fordon till den Brasilianska marknaden är fortsatt god. Vidare ses möjligheter till utökat affärssamarbete med vår brasilianska partner under kommande år. En utvidgning av affärerna till Europa, Asien och Sydamerika ses också som möjlig. Företagets tekniska inriktning ligger fast med fokus på spjutspetskompetens inom förbrännings- och avgasreningsteknik och fortsatt utveckling av världsledande produkter för emissionsrening och prestandahöjning. Delårsrapporten för andra kvartalet beräknas att offentliggöras den 15 juli. Sundsvall i april Affärerna i Japan och USA med nyckelkomponenter till eftermarknaden för avgasrenande system bedöms stabila trots rådande svaga konjunktur. Ulf Sundström Verkställande direktör STT Emtec i korthet STT Emtec är ett teknikföretag med mer än tjugofem års erfarenhet från motorbranschen. STT Emtecs affärsidé är att utveckla, marknadsföra och leverera innovativa lösningar för avgasrening och prestandaoptimering. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av avgasrenande och prestandahöjande system. Kunderna återfinns idag i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Drygt 90% av omsättningen går på export. Bolagets produkter inom avgasrening täcker in såväl kväveoxidreduktion som reduktion av partiklar från i första hand större dieselmotorer. Kraven på renare luft är aktuellare än någonsin och med de system och tekniker STT Emtec erbjuder räknar vi oss som en betydelsefull aktör inom Clean Tech området. Företaget har utveckling och produktion i Sundsvall och motortestcentret i närliggande Njurunda samt försäljningskontor i Göteborg. STT Emtec har ca 40 anställda och bland dagens 100-tal aktieägare finns Verdane Capital, Metallica och företagets ledande befattningshavare och styrelse. Styrelseordförande är Sture Andersson, tidigare teknisk koncerndirektör på Autoliv.

4 J A N U A R I - MARS NYCKELTAL, KONCERNEN Rörelsens intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % -35,5 17,2 3,6 Resultat efter finansiella poster Kassalikviditet, % Eget kapital Soliditet, % 60,5 60,8 61,8 Balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital -3,2 5,0 3,4 Räntabilitet på eget kapital, % -6,9 7,9 2,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -4,1 6,5 4,5 Eget kapital per aktie 6,19 6,58 6,09 Antal anställda, (vid periodslut) SAMMANDRAG AV RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN Rörelsens intäkter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Beräknad skatt Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,30 0,37 0,13 Antal aktier vid periodens slut SAMMANDRAG AV BALANSRÄKNINGAR, KONCERNEN 31 mars 31 mars 31 dec Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

5 J A N U A R I - MARS KASSAFLÖDESANALYSER, KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten: före räntor och skatt betald/erhållen ränta samt betald skatt Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/minskning av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN Ingående eget kapital Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital RESULTATUTVECKLING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster Redovisad verksamhet i koncernen speglar i huvudsak även moderbolagets verksamhet inklusive likviditet, finansiering och investeringar. Aktivering av utvecklingskostnader enligt RR15 görs i koncernredovisningen. Tillämpade redovisningsprinciper följer Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 och tillhörande uttalanden. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För eventuella frågor kontakta VD Ulf Sundström , eller Ekonomidirektör Bengt Almberg Vill du veta mer kan du även gå in på företagets hemsida

JANUARI-JUNI 2004 DELÅRSRAPPORT

JANUARI-JUNI 2004 DELÅRSRAPPORT Q2 JANUARI-JUNI DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI APRIL-JUNI I SAMMANFATTNING Faktureringen för andra kvartalet uppgick till 16 919, (24 250 ) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 306 jämfört med

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 312 (268) mkr, jämfört med samma period i fjol. Resultat efter skatt uppgick till -24 (-33) mkr, vilket motsvarar

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006 Smarteq utvecklar och levererar produkter och lösningar för trådlös kommunikation till och från fordon, inom industrin och för trådlös datorkommunikation (WLAN). Verksamheten är fokuserad på utveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 God orderingång, en ökning med 42 procent SAMMANFATTNING (Mkr) Rörelsens intäkter Rörelsekostnad Andel i intressebolags resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer