Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar samt släpvagnar avsedda för sådana fordon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar samt släpvagnar avsedda för sådana fordon"

Transkript

1 1 (26) Utfärdad Träder i kraft: Giltighetstid: Tillsvidare Rättsgrund: Fordonslagen (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a och 61 a Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Upphäver Trafiksäkerhetsverkets föreskrift TRAFI /9460/ /2012 Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar samt släpvagnar avsedda för sådana fordon Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar samt släpvagnar avsedda för sådana fordon INNEHÅLL 1 ALLMÄNT Föreskriftens syfte Tillämpningsområde Definitioner NÄRMARE KLASSIFIERING AV FORDON Trialmotorcykel Enduromotorcykel KRAV SOM BASERAR SIG PÅ DIREKTIV, EU-FÖRDRAG OH E-REGLEMENTEN Krav som baserar sig på direktiv, EU-fördrag och E-reglementen Överensstämmelse med kraven hos en moped med låg effekt NATIONELLA KRAV SOM GÄLLER FORDON I KATEGORI L Varningstriangel Skylt för långsamt gående fordon Skyddshjälm YKEL Allmänna säkerhetskrav Reflektorer Lyktor Ljudsignalanordning SLÄPVAGN TILL ETT FORDON I KATEGORI L OH TILL EN YKEL Däck Draganordningar Obligatoriska ljusanordningar och reflektorer Körriktningsvisare Bromslyktor Baklyktorna Reflektorer Skylt för långsamt gående fordon Stänkskärmar ÖVERENSSTÄMMELSE I FRÅGA OM FORDON SOM INFÖRTS TILL LANDET SOM FLYTTGODS SAMT VISSA ANDRA FORDON... 7 Trafiksäkerhetsverket PB 320, Helsingfors tfn , fax FO-nummer / r

2 2 (26) 8 IKRAFTTRÄDANDE OH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER ALLMÄNT 1.1 Föreskriftens syfte Med denna föreskrift utfärdar Trafiksäkerhetsverket de i fordonslagen (1090/2002): - 13 a avsedda föreskrifterna för fordon i kategori L; - 17 avsedda föreskrifterna för kategorisering av vissa husvagnar; - 27 a 1 mom. avsedda föreskrifter för krav på konstruktion, manöverorgan och utrustning för två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar och deras släpvagnar, krav på tillverkningsnummer och tillverkarens skylt samt på system, delar, separata tekniska enheter och tillbehör; - 29 avsedda närmare bestämmelser om tekniska krav på delar och egenskaper som begränsar energi- och miljöpåverkan av fordon i kategori L; - 36 avsedda närmare bestämmelser om genomförande i praktiken av tillvägagångssätt för bevis på överensstämmelse med kraven i fråga om nationellt godkännande av fordonstyper av kategori L tillverkade i små serier; - 60 a avsedda närmare bestämmelser om genomförande i praktiken av bevis på överensstämmelse med kraven för registreringsbesiktning av fordon i kategori L; - 61 a avsedda närmare bestämmelser om genomförande i praktiken av bevis på överensstämmelse med kraven för ändringsbesiktning av fordon i kategori L. 1.2 Tillämpningsområde Denna föreskrift tillämpas på konstruktionen och utrustningen i fråga om fordon i kategori L och cyklar samt deras släpvagnar. Föreskriften tillämpas emellertid inte på de märkes- och varningsljus, den hjälp- och arbetsbelysning som förutsätts för fordonens specialanvändning och de krav på utryckningsfordons ljudsignalanordningar som regleras av en annan föreskrift av Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om dubbdäck på släpvagnar till fordon i kategori L finns i kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (408/2003). Tillämpningen av denna föreskrift på de hör till föreskriftens tillämpningsområde och används som militärfordon regleras i fordonslagen och försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006). Ändring av motorcyklars och mopeders konstruktion bestäms i kommunikationsministeriets förordning (1078/2009) om reparationer och ändringar av fordon i kategori L och ett skadat fordons iståndsättande och hopmontering av delar bestäms i statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning (1270/2014). 1.3 Definitioner I denna föreskrift avses med: a) typgodkännande det förfarande genom vilket godkännandemyndigheten intygar att en fordonstyp, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller gällande tekniska krav; typgodkännanden är EG-typgodkännande, E-typgodkännande och typgodkännande av små serier;

3 3 (26) b) direktiv om typgodkännande Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, sådant det lyder ändrat enligt punkt 0 i bilaga 1; c) särdirektiv med stöd av typgodkännandedirektivet meddelade direktiv av Europaparlamentet och rådet, rådet eller kommissionen vilka gäller EG-typgodkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon; d) med EG-typgodkännande typgodkännande av ett fordon enligt typgodkännandedirektivet och typgodkännande enligt ett särdirektiv av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon. e) med Genèveöverenskommelsen det avtal som 20 mars 1958 ingicks i Genève om förenhetligande av villkor för godkännande av utrustning och komponenter till motorfordon samt ett avtal (FördrS 70/1976) om ömsesidigt erkännande av sådana godkännanden; f) E-reglementet ett reglemente som fogats till Genèveöverenskommelsen; g) E-typgodkännande ett typgodkännande av ett system, en komponent, eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon; med hänvisning till E-reglementet i denna föreskrift avses reglementet sådant det är i ursprunglig form eller ändrat vid den tidpunkt då fordonet eller utrustningen togs i bruk; h) ett fordon eller ett system, en komponent, eller en separat teknisk enhet som motsvarar ett direktiv, en EG-förordning eller E-reglemente ett sådant fordon, system, en komponent och en separat teknisk enhet som inte är typgodkänd, men som uppfyller de tekniska kraven i EGförordningen eller E-reglementet; i) komponent som motsvarar FMVSS-standarden en sådan komponent som uppfyller kraven i en av Förenta staterna fastställd säkerhetsstandard; j) globalöverenskommelsen den överenskommelse som gjordes i Geneve 25 juni 1998 om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (FördrS 54/2001); k) tillverkats som enskilt exemplar inte serietillverkas och fordon vars EG- eller E-typgodkända konstruktion eller egenskap har ändrats individuellt innan fordonet tagits i bruk. 2 NÄRMARE KLASSIFIERING AV FORDON 2.1 Trialmotorcykel Trialmotorcyklar är fordon med följande egenskaper: a) högsta sadelhöjd: 700 mm; b) lägsta markfrigång 280 mm; c) högsta bränsletankskapacitet: 4 liter; d) Lägsta allmän utväxling i högsta växelläget (primär utväxling utväxling slutlig utväxling): minst 7, Enduromotorcykel Enduromotorcyklar är fordon med följande egenskaper; a) högsta sadelhöjd: 900 mm; b) lägsta markfrigång 310 mm;

4 4 (26) d) Lägsta allmän utväxling i högsta växelläget (primär utväxling utväxling slutlig utväxling): minst 6,0. 3 KRAV SOM BASERAR SIG PÅ DIREKTIV, EU-FÖRDRAG OH E-REGLEMENTEN 3.1 Krav som baserar sig på direktiv, EU-fördrag och E-reglementen Fordon i kategori L samt deras system, komponenter och separata tekniska enheter ska vid typgodkännandet och när de tas i bruk för första uppfylla: - de krav i bilaga 1 som gäller EG- eller E-typgodkännande eller överensstämmelse med ett E-reglemente; eller - de krav i bilaga 2 som gäller EU-typgodkännande. Vid typgodkännande av små serier och vid registrerings- eller ändringsbesiktning av fordon som typgodkänts i små serier kan de undantag som anges i bilaga 3 göras från kraven i bilaga 1och Överensstämmelse med kraven hos en moped med låg effekt Undantag som tillåts för en moped med låg effekt från de krav på överenstämmelse som förutsätts för andra mopeder i bilaga 1 till direktiv 2002/24/EG. 4 NATIONELLA KRAV SOM GÄLLER FORDON I KATEGORI L 4.1 Varningstriangel Varningstriangeln skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 27 i dess ursprungliga version eller senare ändringsversion. 4.2 Skylt för långsamt gående fordon En sådan skylt för långsamt gående avses i 51 a i förordningen om användning av fordon på väg ska placeras baktill mitt på fordonet eller på dess vänstra sida och riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10. Skylten ska vara placerad så att en av dess spetsar är uppåtriktad och minst 0,25 meter mätt från den nedre kanten och på en höjd av högst 1,50 meter från marken. Skylten får varken i sido- eller höjdled sträcka sig utanför fordonets yttre mått och inte ens delvis täcka den obligatoriska belysningsanordningen eller reflektorerna. Skylten ska uppfylla kraven i förändringsserien 01 eller kraven i en senare ändringsserie till E- reglementet nr Skyddshjälm Skyddshjälmar som avses i 89 i vägtrafiklagen (267/1981) är hjälmar godkända i enlighet med E-reglementet nr 22 i ändringsserien 04 eller typgodkända skyddshjälmar i en senare ändringsserie samt skyddshjälmar som uppfyller kraven i standarden FMVSS YKEL 5.1 Allmänna säkerhetskrav En cykel som har en sitshöjd på 0,635 meter eller mera, avsedd för annat bruk än enbart sport- och tävlingsbruk, ska enligt punkterna för godkännande i 25 1 mom. i fordonslagen motsvara en säkerhetsnivå av standarden SFS-EN

5 5 (26) Ett undantag från standarden SFS-EN är likväl att en cykel avsedd enbart för varutransport eller för transport av en eller flera personer, en cykel försedd med släpvagn och en cykel som har mer än två växlar, ska ha två separata bromsanordningar. 5.2 Reflektorer En cykel ska förses med fram-, sido- och pedalreflektorer. Sidoreflektorerna ska vara på cykelns främre och bakre del på vardera sidan. På vardera pedalen ska det finnas två reflektorer och när cykeln framförs ska den ena vara riktad framåt och den andra bakåt. På en för sportoch tävlingsbruk konstruerad och för användning på vägen avsedd cykel med minst 12 växlar och en egenmassa som är högst 10 kg krävs dock inte fram-, sido- och eller pedalreflektorer när cykeln framförs vid dagsljus. Den främre reflektorn skall vara vit, den bakre reflektorn röd och pedal- och sidoreflektorerna orangegula. Främre och bakre reflektorer skall vara på en höjd av minst 0,30 meter och högst 1,20 meter från vägytan. Fram- och sidoreflektorer samt bakreflektorer skall vara godkända i kategori IV i direktivet 76/757/EEG efter ändringen enligt direktivet 97/29/EG, eller E-reglementet nr 3 i ändringsserien 02 eller i en senare ändringsserie. Pedalreflektorer skall uppfylla kraven på reflexion från en röd reflektor i kategori 1 A i enlighet med vad som bestäms i nämnda direktiv eller E- reglemente. Som sidoreflektorer godkänns även reflekterande däck som till sin färg och reflekterande kapacitet uppfyller kraven i E-reglementet nr 88. Stingpinnen på en cykel får förses med vita eller gula framåtriktade reflektorer och gula eller röda bakåtriktade reflektorer. Stingpinnen får vara sådan att den kan svängas i cykelns längdriktning. En cykel får förutom de reflektorer som krävs i punkt 5.2 vara utrustad med vita framåtriktade reflektorer, vita eller gula sidoriktade reflektorer och röda bakåtriktade reflektorer. Förutom de reflektorer som krävs i punkt 5.2 får tillåtna framåt- och bakåtriktade reflektorer vara installerade på bredden med avvikelse från cykelns mittlinje och på en höjd av högst 1,30 m från vägytan. 5.3 Lyktor När en cykel framförs under förhållanden som nämns i 36 2 mom. vägtrafiklagen skall den framtill ha en lykta som avger vitt eller ljusgult ljus. ykeln får ha flera sådana lyktor. En cykel får ha en eller flera lyktor som avger rött ljus bakåt. Lyktorna får vara placerade på bredden med avvikelse från cykelns mittlinje. ykeln får ha ett jämnt antal körriktningsvisare som avger gult eller orangegult ljus. Körriktningsvisarna ska ge ett blinkande ljus och monteras symmetriskt i förhållande till cykelns mittlinje i längdriktning. En cykel får likaså ha ett jämnt antal andra sidoriktade lyktor som ger ett gult eller orangegult ljus. Lyktorna skall vara på en höjd av minst 0,30 meter och högst 1,30 meter från vägytan. Lyktorna kan ersättas med belysningsanordningar som har samma egenskaper och är fästa på cyklisten. I detta fall tillämpas inte kravet på lyktans högsta höjd från vägytan. 5.4 Ljudsignalanordning ykeln skall vara försedd med en ljudsignalanordning bestående av en ringklocka.

6 6 (26) 6 SLÄPVAGN TILL ETT FORDON I KATEGORI L OH TILL EN YKEL 6.1 Däck Däcken på en släpvagn till en motorcykel samt till en tre- och fyrhjuling skall, med undantag av regummerade däck, vara typgodkända i enlighet med direktiv 92/23/EEG, E-reglementet nr 30 enligt ändringsserien nr 02 eller senare eller nr 75 i dess ursprungliga version eller senare ändringsversion, eller direktiv eller som uppfylla kraven i standarden FMVSS Draganordningar Draganordningarna på en släpvagn till ett fordon i kategori L och till cyklar skall vara säkra och ändamålsenliga. De skall vara försedda med en anordning som förhindrar oavsiktlig öppning. 6.3 Obligatoriska ljusanordningar och reflektorer En släpvagn till ett fordon i kategori L och till en cykel ska förses med fram-, sido- och pedalbakreflektorer. En släpvagn till en motorcykel, till en tre- och fyrhjuling samt till en lätt fyrhjuling skall dessutom ha körriktningsvisare, bakre positionslyktor och bromslyktor. Lyktor och reflektorer ska monteras parvis och symmetriskt på vardera sidan av mittlinjen i längdriktning. För en släpvagn som är högst 0,8 meter bred krävs dock endast en bromslykta, en bakre positionslykta och en bakre reflektor. Om antalet lyktor och reflektorer som riktats framåt eller bakåt är jämnt, skall de i fråga om en släpvagn till ett fordon i kategori L och till en cykel placeras på ett avstånd av högst 0,1 meter från släpvagnens sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får placeras på en höjd av högst 1,2 meter samt fram- och bakreflektorerna på en höjd av högst 0,9 meter Körriktningsvisare Körriktningsvisarna skall avge orangegult blinkande ljus. Det inbördes avståndet mellan körriktningsvisare skall om möjligt vara minst 0,6 meter. Körriktningsvisarna får inte vara på ett avstånd av mera än 0,3 meter från släpvagns bakre del Bromslyktor Bromslyktorna på en släpvagn till en motorcykel, en tre- och fyrhjuling samt till en lätt fyrhjuling skall avge rött ljus bakåt. Ljuset skall fungera oberoende av vilken broms på motorcykeln som används. Bromslyktornas ljuskälla ska till sina ljustekniska egenskaper motsvara minst en 5 watts glödlampa. Bromslyktorna får inte vara på ett avstånd av mera än 1,0 meter från släpvagns bakre del Baklyktorna Bromslyktorna på en släpvagn till en motorcykel, en tre- och fyrhjuling samt till en lätt fyrhjuling skall visa rött ljus bakåt. Kopplingen för de bakre positionslyktorna skall vara sådan, att de fungerar samtidigt som dragfordonets främre positionslyktor, halvljusstrålkastare och helljusstrålkastare. På en släpvagn till en motorcykel skall ljuskällan i de bakre positionslyktorna till sina ljustekniska egenskaper motsvara minst en 2 watts glödlampa. Baklyktorna får inte vara på ett avstånd av mera än 1,0 meter från släpvagns bakre del Reflektorer En släpvagn till ett fordon i kategori L och till en cykel skall på vardera sidan framtill ha en vit reflektor, baktill röda och på vardera sidan en orangegul sidoreflektor. Reflektorerna baktill på ett fordon i kategori L ska vara triangelformade, men det finns inget krav på vilken form re-

7 7 (26) flektorerna baktill på en cykelsläpvagn ska ha. De andra reflektorerna får inte vara triangelformade. Fram- och bakreflektorerna skall vara riktade rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10. Bakreflektorerna får inte vara på ett avstånd av mera än 1,0 meter från släpvagns bakre del. Sidoreflektorerna ska vara riktade åt sidan. Reflektorerna skall vara godkända enligt direktivet 76/757/EEG sådant det lyder efter ändringen enligt direktivet 97/29/EG, eller E-reglementet nr 3 i ändringsserien 02 eller i en senare ändringsserie. En reflektor baktill på en cykelsläpvagn får även tillverkas av reflekterande material som överensstämmer med klass av E-reglementet nr 104. Som sidoreflektorer godkänns även reflekterande däck som till sin färg och reflexionskapacitet uppfyller kraven i E- reglementet nr Skylt för långsamt gående fordon En sådan skylt för långsamt gående avses i 51 a i förordningen om användning av fordon på väg ska på släpvagnen till en trehjulig moped och en lätt fyrhjuling placeras baktill mitt på eller på dess vänstra sida och riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10. Skylten ska vara placerad så att en av dess spetsar är uppåtriktad och minst 0,25 meter mätt från den nedre kanten och på en höjd av högst 1,50 meter från marken. Skylten får varken i sido- eller höjdled sträcka sig utanför fordonets yttre mått och inte ens delvis täcka den obligatoriska belysningsanordningen eller reflektorerna. Skylten ska uppfylla kraven i ändringsserien 01 eller kraven i en senare ändringsserie till E-reglementet nr Stänkskärmar Stänkskärmarna på en släpvagn till en motorcykel, tre- och fyrhjuling samt till en lätt fyrhjuling skall i fråga om hela sin längd motsvara minst däcksbredden och, på en olastad släpvagn, nå minst 60 framåt från ett vertikalt plan genom hjulaxeln och minst 90 bakåt från det. Stänkskärmen behöver dock inte täcka hjulet på ovan föreskrivet sätt, om fordonets övriga konstruktioner på motsvarande sätt förhindrar stänk. 7 ÖVERENSSTÄMMELSE I FRÅGA OM FORDON SOM INFÖRTS TILL LANDET SOM FLYTT- GODS SAMT VISSA ANDRA FORDON Ett fordon i kategori L som har införts till landet som flyttgods, som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion behöver inte uppfylla kraven på överensstämmelse i bilaga 1. Belysningsanordningarnas antal, färgen på det ljus de avger och halvljusens inställning ska motsvara de krav som gällde i Finland vid den tidpunkt då fordonet togs ibruk eller senare krav. Den bakre körriktningsvisaren får likväl visa rött blinkande ljus. 8 IKRAFTTRÄDANDE OH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som för första i Finland godkänts för trafik innan denna förordning trädde i kraft får användas i trafik, om de överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft eller med senare bestämmelser.

8 8 (26) Marko Sillanpää vägtrafikdirektör Iris Kantolinna jurist

9 9 (26) Bilaga 1 KRAV ENLIGT DIREKTIV OH E-REGLEMENTEN FÖR FORDON I KATEGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OH SEPARATA TEKNISKA ENHETER 1. Denna tabell tillämpas vid typgodkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning på fordon i kategori L som tagits eller som skall tas i bruk 1993 eller därefter, såvida inte bilaga 2 ska tillämpas. 2. När datum för typgodkännande- eller överensstämmelsekravens ikraftträdande anges: a) i fråga om ett direktiv; b) i fråga om ändring av ett direktiv; c) i fråga om ett direktiv och en eller flera ändringar av det; eller d) i fråga om flera direktiv, skall ifrågavarande direktiv med ändringar, ändringen eller ändringarna träda i kraft och tilllämpas från och med detta datum på skall typgodkännas eller 3. Vid det E-reglemente som motsvarar ett direktiv anges varken version eller datum för ikraftträdande.om ett fordon eller en komponent som ingår i fordonet inte har EGtypgodkännande eller om det krävs överensstämmelse men inte typgodkännande, tillämpas kraven i en sådan version av ett E-reglemente som åtminstone motsvarar kraven i det direktiv som gällde vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk. 4. De föreskrifter som i tabellen betecknas med asterisk är EG-förordningar som tillämpas direkt utan nationell reglering.

10 10 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv Motsvarande E- reglelemente Fordonskategorier som kravet gäller Krav på typgodkännande för Träder i kraft Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för ändringsdirektiv tas i bruk för första tas i bruk för första 0. Typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon 92/61/EEG (upphävd) 2000/7/EG (krav på hastighetsmätare, upphävt och överfört) - L L 1e, L 2e, L 6e L 3e, L 4e, L 5e, L 7e /24/EG L /77/EG / /30/EG 2 (ersättningskatalysatorer) /30/EG (ersättningskatalysatorer) gäller inte /96/EG 5 - (EG) Nr 1137/ /15/EU /60/EU Precisering av kraven i utsläppstest, se punkt Katalysatorer som reservdelar, se punkt Gäller inte system, komponenter och separata tekniska enheter. 4 Gäller endast system, komponenter och separata tekniska enheter. 5 Kompletteringar som gjorts efter att Bulgarien och Rumänien har anslutit sig till Europeiska unionen. 6 Kompletteringar som gjorts efter att Kroatien har anslutit sig till Europeiska unionen. 7 Intyg om överensstämmelse som av tillverkaren utfärdats för ett fordon ska fr.o.m ska vara förenligt med direktivet 2013/60/EU, men inga andra begränsningar ställs för ibruktagandet av fordonet.

11 11 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv Motsvarande E- reglelemente Fordonskategorier som kravet gäller Krav på typgodkännande för Träder i kraft Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för ändringsdirektiv tas i bruk för första tas i bruk för första 18. Motorns största vridmoment och nettoeffekt 95/1/EG L /41/EG /27/EG gäller inte 19. Åtgärder för att förhindra ändring av mopeder och motorcyklar 8 KAPITEL 7 L Bränslesystem KAPITEL 6 L Högsta konstruktiva hastighet 95/1/EG L /41/EG gäller inte /27/EG gäller inte 26. Vikter och mått 93/93/EG - L /86/EG L 6e, L 7e Draganordningar KAPITEL 10 L a) Följande delar eller en helhet bestående av delar som avviker från den ursprungliga sammansättningen på en motorcykel vars slagvolym är högst 125 cm 3 och effekt högst 11 kw får inte bytas ut mellan fordonet och vilket som helst annat fordon av samma tillverkare, om effekten för fordonet ökar med mer än 10 % eller överskrider 11 kw: i) i tvåtaktsmotorer: enheten cylinder/kolv, förgasare, insugningsrör och avgassystem; och ii) i fyrtaktsmotorer utöver punkt a i: topplock och kamaxel. Den största nettoeffekten hos en motorcykel får dock inte överskridas genom ändring av fordonets konstruktion. b) Följande delar eller en helhet bestående av delar som avviker från den ursprungliga sammansättningen på en moped och ett fordon i kategori L 6e får inte bytas ut mellan fordonet och vilket som helst annat fordon av samma tillverkare, om fordonets högsta konstruktiva hastighet ökar med mer än 5 km/h: i) i tvåtaktsmotorer: enheten cylinder/kolv, förgasare, insugningsrör och avgassystem; och ii) i fyrtaktsmotorer utöver punkt b i: topplock och kamaxel. Mopedens eller den lätta motorcykelns högsta konstruktiva hastighet får dock inte överskridas genom ändring av fordonets konstruktion.

12 12 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv Motsvarande E- reglelemente Fordonskategorier som kravet gäller Krav på typgodkännande för Träder i kraft Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för ändringsdirektiv tas i bruk för första tas i bruk för första 28. Åtgärder mot luftförorenande utsläpp KAPITEL L Fordonet ska motsvara E- reglementet 1993 (gäller inte fordon i kategori L 2 eller kategori L 5 vars totala massa >400 kg) /51/EG / /77/EG / / /30/EG gäller inte /27/EG gäller inte /72/EG 16 L 3e, L 4e gäller inte /120/EG L /108/EG L gäller inte /60/EU L 1e, L 2e, L 6e gäller inte 9 Från och med de första datumen för ikraftträdande skall gränsvärdena på rad A i tabellen i punkt i bilaga II till kapitel 5 i direktivet tillämpas, och från och med de senare datumen gränsvärdena på rad B. De senare nämnda datumen tillämpas dock inte på kategorierna L 5e och L 7e. På kategorierna L 1e, L 2e och L 6e tillämpas från och med gränsvärdena i tabellens andra rad i tabellen i punkt i bilaga I till kapitel 5 i direktivet. 10 För trial- och enduromotorcyklar är motsvarande datum För trial- och enduromotorcyklar är motsvarande datum För sådana fordonstyper av vilka det i Europeiska unionen säljs högst 5000 per år tillämpas datum Tillämpas inte på kategorierna L 1e, L 2e och L 6e. 14 Från och med de första datumen för ikraftträdande skall gränsvärdena på rad A tillämpas i taballen i punkt i bilaga II till kapitel 5 i direktivet tillämpas, och från och med de senare datumen gränsvärdena på rad B. De senare nämnda datumen tillämpas dock inte på kategorierna L 5e och L 7e. På kategorierna L 1e, L 2e och L 6e tillämpas från och med gränsvärdena i tabellens andra rad i tabellen i punkt i bilaga I till kapitel 5 i direktivet. 15 Datumet för ikraftträdande skall tillämpas på fordon för vilka gränsvärdena på rad B i tabellen i punkt i bilaga II till kapitel 5 i direktivet tillämpas. Datumet tillämpas dock inte på kategorierna L 5e och L 7e. 16 Gränsvärden som tillämpas vid typgodkännande vid provning i enlighet med det tekniska reglemente nr 2 som fogats till globalöverenskommelsen. 17 Gäller inte system, komponenter och separata tekniska enheter. 18 Gäller endast system, komponenter och separata tekniska enheter.

13 13 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv Motsvarande E- reglelemente Fordonskategorier som kravet gäller Krav på typgodkännande för Träder i kraft Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för ändringsdirektiv tas i bruk för första tas i bruk för första 29. Däck 92/23/EEG KAPITEL L Bromssystem 93/14/EEG /27/EG gäller inte 32. Installation av belysning och ljussignaler 93/92/EEG (upphävd ) L /73/EG gäller inte 2009/67/EG (Kodifierad version) gäller inte /60/EU gäller inte 33 a. Helljusoch halvljus 76/761/EEG 56 - KAPITEL L b. Kör- riktningsvi- 76/759/EEG 6 L a) Alternativ: DOT-märkta däck t.o.m b) I fråga om däckens dubbar tillämpas trafik- och kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (408/2003).

14 14 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv Motsvarande E- reglelemente Fordonskategorier som kravet gäller Krav på typgodkännande för Träder i kraft Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för ändringsdirektiv tas i bruk för första tas i bruk för första sare - KAPITEL c. Bromslyktor, främre och bakre positionslyktor 76/758/EEG 50 L KAPITEL d. Bakre skyltlyktor KAPITEL 2 50 L e. Reflektorer 76/757/EEG 3 L KAPITEL f. Främre dimljus 76/762/EEG 19 L KAPITEL g. Bakre dimljus 77/538/EEG 38 L KAPITEL h. Backlampa 77/539/EEG 23 L KAPITEL Pedalreflektorer för ett fordon i kategori L 1e ska dock vara orangegula. Reflektorerna får inte vara triangelformade. Reflektorer på pedalerna skall dessutom vara sådana till formen att de ryms i en rektangel, där förhållandet mellan rektangelns sidor får vara högst åtta. Den reflekterande ytan på var och en av de fyra pedalreflektorerna skall vara minst 8 cm Pedalreflektorer för ett fordon i kategori L 1e ska dock vara orangegula. Reflektorerna får inte vara triangelformade. Reflektorer på pedalerna skall dessutom vara sådana till formen att de ryms i en rektangel, där förhållandet mellan rektangelns sidor får vara högst åtta. Den reflekterande ytan på var och en av de fyra pedalreflektorerna skall vara minst 8 cm 2.

15 15 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv Motsvarande E- reglelemente Fordonskategorier som kravet gäller Krav på typgodkännande för Träder i kraft Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för ändringsdirektiv tas i bruk för första tas i bruk för första 34. Ljudsignalanordning 70/388/EEG 28 L 3 L /30/EEG L Plats för montering av bakre registreringsskylt 93/94/EEG (upphävd ) L /26/EG gäller inte 2009/62/EG (Kodifierad version) L gäller inte 36. Elektromagnetisk kompatibilitet KAPITEL 8 L Ljudnivå och avgassystem 78/1015/EEG (upphävd) 9 (L 2e, L 4, L 5e) 41 (L 3) L 3, L 4, L 5, L /56/EEG 63 (L 1) - 89/235/EEG KAPITEL 9 L /27/EG gäller inte /108/EG gäller inte

16 16 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv Motsvarande E- reglelemente Fordonskategorier som kravet gäller Krav på typgodkännande för Träder i kraft Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för ändringsdirektiv tas i bruk för första tas i bruk för första 38. Backspegel(-speglar) 80/780/ETG 22-80/1272/ETG (upphävt) L 1993 KAPITEL /27/EG gäller inte 39. Utskjutande delar KAPITEL 9 L /27/EG gäller inte 40. Parkeringsbroms 93/31/EEG (upphävd ) L 1e, L 3e /72/EG gäller inte 2009/78/EG (Kodifierad version) L 1e, L 3e gäller inte 41. Skyddsanordningar för att förhindra otillåten användning 74/61/EEG L 1e L 5e /33/EEG L /23/EG gäller inte 22 I fordon i kategori L får användas även sådana backspeglar som överensstämmer med direktiv 71/127/EEG eller E- reglementet nr 46 och som är avsedda för fordon vilkas största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger kg. 23 På fordon i kategori L får användas en sådan anordning som förhindrar olovlig användning som godkänts för bilar i enlighet med 74/61/EEG. Alternativ: låsanordning som godkänts av Bilregistercentralen/Fordonsförvaltningscentralen eller Trafiksäkerhetsverket. E-reglementet nr 18 i ändringsserien 01 gäller inte fordon i kategorierna L 1e och L 2e. På fordon i kategorierna L 1e, L 2e och L 6e är låsanordningen frivillig.

17 17 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv Motsvarande E- reglelemente Fordonskategorier som kravet gäller Krav på typgodkännande för Träder i kraft Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för ändringsdirektiv tas i bruk för första tas i bruk för första 42. Vindrutor, vindrutetorkare, vindrutespolare, avfrostnings- och avimningsanordningar i fordon med karosseri 24 KAPITEL 12 L 2e, L 5e, L 6e, L 7e /27/EG gäller inte 43. Passagerarhandtag 25 93/32/EEG (upphävd ) L 1e, L 3e /24/EG gäller inte 2009/79/EG (Kodifierad version) L 1e, L 3e gäller inte 44. Säkerhetsbälten och deras förankringar i fordon med karosseri 26 KAPITEL 4 L 2e, L 5e, L 6e, L 7e /27/EG gäller inte 45. Hastighets- och färdmätare 75/443/EEG 39 L 3e L 5e /7/EG (upphävd och överförd) L 3e, L 4e,L 5e, L 7e L 1e, L 2e, L 6e a) Täckta fordon i kategorierna L2e, L 5e, L 6e och L 7e ska vara försedda med vindruta, vindrutetorkare och vindrutespolare samt avfrostnings- och avimningsanordning. b) Spolvätskebehållaren skall rymma minst en liter. 25 Gäller är avsedda för transport av passagerare. 26 Alternativ: direktiv som gäller bilbälte 77/541/EEG eller E-reglemente nr 16.

18 18 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv Motsvarande E- reglelemente Fordonskategorier som kravet gäller Krav på typgodkännande för Träder i kraft Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för ändringsdirektiv tas i bruk för första tas i bruk för första 46. Identifiering av manöverorgan, kontrolllampor och visare 93/29/EEG (upphävd ) 60 L 3e L 5e L /74/EG L 1e L 7e gäller inte 2009/80/EG (Kodifierad version) L gäller inte 47. Föreskrivna märkningar 93/34/EEG L /25/EG gäller inte /27/EG gäller inte 2009/139/EG (Kodifierad version) gäller inte

19 19 (26) Bilaga 2 KRAV ENLIGT EU-FÖRORDNINGAR FÖR FORDON I KATERGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OH SEPARATA ENHETER 1. Denna tabell tillämpas på fordon av kategori L som har tagits eller ska tas i bruk samt fordon som ska EU-typgodkännas samt vid registrerings- och ändringsbesiktning. 2. Föreskrifterna i tabellen är EU-förordningar som ska tillämpas direkt utan nationell reglering.

20 20 (26) Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Grundförordning Fordonskategorier som kravet gäller Datum för ikraftträdande av krav på typgodkännande - ändringsförordningar tas i bruk för första Godkännande och marknadsövervakning av två- och trehjuliga fordon samt fyrhjulingar 168/ /2014 L 3e, L 4e,L 5e, L 7e L 1e, L 2e, L 6e Krav på funktionssäkerhet 3/2014 L 3e, L 4e,L 5e, L 7e L 1e, L 2e, L 6e Krav på fordons konstruktion samt allmänna krav L 3e, L 4e,L 5e, L 7e L 1e, L 2e, L 6e Krav på miljöegenskaper samt kraftkällans effekt 134/2014 L 3e, L 4e,L 5e, L 7e L 1e, L 2e, L 6e Administrativa krav på godkännande och marknadsövervakning 901/2014 L 3e, L 4e,L 5e, L 7e L 1e, L 2e, L 6e Nya gränsvärden för utsläppsnormer Euro 5 och ljudnivåer

21 21 (26) Bilaga 3 UNDANTAG FRÅN KRAVEN I BILAGA 1 OH BILAGA 2 PÅ FORDON I KATEGORI L SOM GODKÄNNS I SMÅ SERIER SAMT FORDON SOM TILLVERKATS SOM ENSKILT EXEM- PLAR ELLER INFÖRTS TILL LANDET Denna tabell tillämpas vid nationellt typgodkännande av små serier (tillverkningsantalet som registreras och för första tas i bruk av typen är högst 25 fordon per år) och vid registrerings- och ändringsbesiktning av typgodkänts i små serier samt av tillverkats som enskilt exemplar eller införts till landet. Kraven i de direktiv och EUförordningar som anges i tabellen tillämpas sådana de är efter ändringen enligt bilaga 1 eller 2 vid den tidpunkt då fordonet för första togs i bruk eller senare, om ingenting annat särskilt föreskrivs i tabellen. De sätt att bevisa överensstämmelse med kraven som finns i förklaringsdelen i denna tabell får tillämpas även då de speciella kraven i bilagorna 1 och 2 samt EU-förordningarnas krav vid ändringsbesiktning iakttas, eller vid registreringsbesiktning av ett ändrat EU-typgodkänt fordon. (Se kapitel 3.1 och förklaringen i slutet av denna bilaga) Punkt Objekt Direktivets eller EUförordningens nummer Typgodkännande i små serier Registreringsoch ändringsbesiktning av fordon som typgodkänts i små serier samt tillverkats som enskilt exemplar eller införts till landet 18 Motorns största vridmoment och nettoeffekt 95/1/EG 3/ Åtgärder för att förhindra ändring av mopeder och motorcyklar KAPITEL 7 A H (mopeder) (motorcyklar) 20 Bränsletank KAPITEL 6 B B i /I E ii 25 Högsta konstruktiva hastighet 95/1/EG 3/2014 A begränsad hastighet hastigheten ej begränsad A begränsad hastighet hastigheten ej begränsad iii

22 22 (26) Punkt Objekt Direktivets eller EUförordningens nummer 26 Vikt och mått 93/93/EEG 27 Kopplings- och fästanordningar KAPITEL 10 Typgodkännande i små serier B Registreringsoch ändringsbesiktning av fordon som typgodkänts i små serier samt tillverkats som enskilt exemplar eller införts till landet iv B 28 Åtgärder mot luftförorenande utsläpp KAPITEL /51/EG /77/EG A H/E v H X vi /30/EG 4a /120/EG 4a /108/EG 134/ Däck KAPITEL 1 3/ Bromssystem 93/14/EEG 3/2014 B montering X komponenter A montering X komponenter H vii /I viii 32 Installation av belysning och ljussignaler på fordonet 2009/67/EG 3/2014 B montering X komponenter montering X/I komponenter ix 34 Ljudsignalanordning 93/30/EEG 3/2014 B 35 Plats för montering av bakre registreringsskylt och registreringsskyltens skick 2009/62/EG B E 36 Elektromagnetisk kompatibilitet KAPITEL 8 A elektromagnetisk montering fordon A elektromagnetisk montering /I fordon x

23 23 (26) Punkt Objekt Direktivets eller EUförordningens nummer 37 Ljudnivå och avgassystem KAPITEL 9 134/2014 Typgodkännande i små serier A Registreringsoch ändringsbesiktning av fordon som typgodkänts i små serier samt tillverkats som enskilt exemplar eller införts till landet H xi X xii 38 Backspegel(-speglar) och sikt bakåt KAPITEL 4 3/2014 B montering X komponenter B montering X/I x komponenter 39 Utskjutande delar KAPITEL 3 40 Parkeringsbroms 2009/78/EG B 41 Skyddsanordningar för att förhindra otillåten användning 93/33/EEG B 42 Vindrutor, vindrutetorkare, vindrutespolare, avfrostningsoch avimningsanordningar i fordon med karosseri KAPITEL 12 3/ Handtag och fotstöd för passagerare 2009/79/EG B 44 Säkerhetsbälten och deras förankringar i fordon med karosseri KAPITEL 11 3/2014 B H 45 Hastighetsmätare 2000/7/EG 3/2014 B 46 Identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare 2009/80/EG 3/2014 B E 47 Föreskrivna märkningar 2009/139/EEG 901/2014 E

24 24 (26) Punkt Objekt Direktivets eller EUförordningens nummer Typgodkännande i små serier Registreringsoch ändringsbesiktning av fordon som typgodkänts i små serier samt tillverkats som enskilt exemplar eller införts till landet 48 Hybridfordons och elfordons elsäkerhet 49 Tillverkarens utlåtande om hållbarhetstestining av system, komponenter och tillbehör av central betydelse för funktionssäkerheten 50 Skyddskonstruktioner fram- och baktill 51 Skyddskonstruktion (ROPS) som monterats på fordonskategori L7e-B2 som skyddsfunktion vid eventuell omkullkörning 3/2014 H H 3/2014 B tillämpas inte 3/2014 3/2014 A H 52 Sittplatser (sadlar och säten) 3/ Styrförmåga, kurvtagnings- och vändningsförmåga 54 Skylt som anger högsta tillåtna hastighet för fordonet 55 Säkerhetssystem för fordonets passagerare såsom utrustning inne i fordonet och fordonets dörrar 3/2014 3/2014 3/ Fordonets strukturella integritet 3/2014 B 57 Lastflak 58 Fordonets inre kontrollsystem (OBD-system) B 59 Tillgång till uppgifter för reparationer och underhåll tillämpas inte tillämpas inte X: Genom ett av den som ansöker om godkännande inlämnat intyg över EG-eller EUtypgodkännande av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland eller en godkännandemyndighet i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga godkännandemärkning som påvisar ett godkännande enligt intygen.

25 25 (26) A: På basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en forskningsanstalt som anmälts av en EES-stat. H: På basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig. B: Genom en rapport som tillverkaren sammanställt av de test tillverkaren utfört. Föreskriftens tekniska bestämmelser ska iakttas och de test som föreskrivs ska utföras. : Sökanden ska på ett sätt som övertygar den som beviljar godkännandet eller utför besiktningen påvisa att föreskriftens centrala krav uppfylls. E: I en kontroll av fordonet som görs i samband med godkännande eller besiktning. I: För ett tillverkas i stora serier för marknaden i Förenta staterna, Japan, Sydkorea eller Kanada, godkänns som bevis på att kraven uppfylls vid enskilt godkännande och registreringsbesiktning en utredning från fordonstillverkaren eller en behörig myndighet om att fordonet uppfyller kraven på årsmodellen i respektive land eller en märkning om godkännande som bevis på detta. Som alternativ till den nivå som fastställts i tabellen godkänns även en bevisning på högre nivå i ordningen X, A, H, B,, E. Bevisningssätt I tillämpas endast på överensstämmer med definitionen i bevisningen. I registrerings- och ändringsbesiktning av ett annat än ett EG- eller EU-typgodkänt fordon och registrerings- och ändringsbesiktning av ett ändrats från ett EG-typgodkänt fordon, är det tillåtet att i bevisningen av överensstämmelse använda gränsvärden som i specialdirektiv eller EU-förordning föreskrivs för tillämpning vid kontroll av överensstämmelse. Områdena 20, 28 och 37 tillämpas inte på ett eldrivet saknar förbränningsmotor. På en moped med låg effekt tillämpas de undantag som föreskrivs i områdena 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 och 46 i specialdirektiven. i För andra bränsletankar än sådana som är tillverkade av metall eller sådana som är konstruerade för annat bränsle än bensin ska överensstämmelse med direktivets krav påvisas. ii I fråga om bränsletankar tillverkade av metall som är konstruerade för bensin kontrollerar besiktningsförrättaren att tanken är ordentligt fäst och att kopplingarna är täta. iii Maximal hastighet behöver inte anges, om hastigheten inte har begränsats. iv Största tekniskt tillåtna massa antecknas i registret utifrån tillverkarens utredning om bärförmåga. v Om fordonet inte är utrustat med katalysator anses utsläppskraven vara uppfyllda, om O-värdet för utsläpp hos en motor i drift är högst 3,5 % och H-värdet är högst 600 ppm, när motorns varvtal motsvarar 1/3 av varvtalet förmo-

26 26 (26) torns största effekt. Om fordonet har tagits i bruk vid en tidpunkt då kraven enligt direktiv inte ännutillämpades, anses utsläppskraven vara uppfyllda, om O-värdet är högst 4,5 % och H-värdet är 1000 ppm. vi Ersättningskatalysator för EG-eller EU-typgodkänt fordon. vii För färdbroms krävs utredning angående typ 0-provning och hur gränsvärdena uppfylls. Avmattningsprov behöver inte utföras om den som utför provningen säkerställer att bromsarna består av komponenter som har konstaterats motsvara kraven vid tidigare mätningar. Parkeringsbromsens funktion konstateras enligt en lutning som anges i direktivet eller med en lutning som överensstämmer med EU-förordningen. viii Låsningsfria bromsar är emellertid obligatoriska, om de krävs för fordonet enligt förordningen 3/2014. ix I fråga om antal lyktor och ljussignalanordningar, centrala konstruktionsegenskaper, elanslutningar och ljusets färg, avsiktlig eller reflekterad, tillåts inga undantag, om de inte föreskrivs någon annanstans i lag. Om en reflektor eller lykta saknas, ska den installeras och vara EG-eller E-typgodkänd. Inga andra än EG-eller E-typgodkända tillåtna extra ljus får installeras. x Om det inte finns elstyrda bromsar på fordon av kategori L 3e, kontrollerar besiktningsförrättaren att de anordningar som omfattas av laddnings- och tändsystemet är metallkapslade och att det finns störningsskydd och märkning om detta på tändstiftskablar och tändhattar. xi Ett omkörningstest och ett statiskt test krävs. Kraven på provbanans vägyta i bilaga VII till direktivet eller EUforordningen behöver inte tillämpas, om ytan inte sänker bullernivån jämfört med den yta som anges i direktivet. Då man i omkörningstest använder något annat underlag än det som anges i direktivet eller EU-förordningen, dras 1 db(a) av från mätresultatet. På buller från omkörning vid registrerings- eller ändringsbesiktning av använda fordon tillämpas en tolerans på 2 db(a) ökat med toleransen för den kvalitetskontroll för produktionen som avses i direktivet eller EU-förordningen. Besiktningsförrättaren antecknar resultatet från det statiska testet i registeruppgifterna. xii Utbytesljuddämpare för EG-eller EU-typgodkänt fordon. Typgodkännandemärkning krävs dock inte för en utbytesljuddämpare som ersätter en originalljuddämpare och som typgodkänts som enskild enhet före den 1 juli 2007.

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon 1 (26) Utfärdad 27.6.2016 Träder i kraft: 1.7.2016 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Fordonslagen (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a och 61 a Genomförd EU-lagstiftning: Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

KRAV SOM STÄLLS I DIREKTIV OCH E-REGLEMENTEN PÅ FORDON I KATEGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEK- NISKA ENHETER

KRAV SOM STÄLLS I DIREKTIV OCH E-REGLEMENTEN PÅ FORDON I KATEGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEK- NISKA ENHETER 5158 ilaga 1 KRV SOM STÄLLS I DIREKTIV OH REGLEMENTEN PÅ FORDON I KTEGORI L SMT SYSTEM, KOMPONENTER OH SEPRT TEK- NISK ENHETER 1. Denna tabell tillämpas vid typgodkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning

Läs mer

5. De EG-rättsakter som i tabellen har märkts ut med en asterisk är EG-förordningar som tillämpas direkt utan nationell lagstiftning.

5. De EG-rättsakter som i tabellen har märkts ut med en asterisk är EG-förordningar som tillämpas direkt utan nationell lagstiftning. 5228 Bilaga 1 KRAV SOM STÄLLS I DIREKTIV OCH E-REGLEMENTEN PÅ FORDON I KATEGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER 5. De EG-rättsakter som i tabellen har märkts ut med en asterisk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1291/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion

Läs mer

Lag. om ändring av fordonslagen

Lag. om ändring av fordonslagen Lag om ändring av fordonslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fordonslagen (1090/2002) 13, ändras 2 2 mom., 3 2, 7 och 18 punkten, 10 1 mom., 11, 12 och 14, 16 1 mom., 19 1 mom., 30 1 och 2

Läs mer

KRAV SOM STÄLLS I DIREKTIV OCH E-REGLEMENTEN PÅ FORDON I KATEGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER

KRAV SOM STÄLLS I DIREKTIV OCH E-REGLEMENTEN PÅ FORDON I KATEGORI L SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER 66 Nr 24 Bilaga 1 KRAV SOM STÄS I DIREKTIV OCH REGEMENTEN PÅ FORDON I KATEGORI SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER Datum ikraftträdande direktiv eller fordon sta fordon sta 25. Högsta

Läs mer

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar enligt 8 kap. 9 Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordningom två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning Given i Helsingfors den 15 december

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den 6 april 2011. TSFS 2011:37 Utkom från trycket den

Läs mer

Bilaga 1 Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon

Bilaga 1 Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon När nedanstående beteckningar används i denna bilaga gäller följande Beteckning N 1 klass I N 1 klass II N 1 klass III Betydelse Fordon

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; beslutade den 10 februari 2010. Utkom från trycket den 10 mars 2010 VÄGTRAFIK

Läs mer

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon

Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta elfordon 1 (14) Utfärdad 5.10.2018 Träder i kraft: 15.10.2018 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Fordonslagen (1090/2002) 27 a, 29, 36, 60 a och 61 a Genomförd EU-lagstiftning: Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den 10 februari 2010. TSFS 2010:9 Utkom från trycket

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed.

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed. 13.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 118/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 385/2009 av den 7 maj 2009 om ersättande av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den 23 april 2007. Vägverket föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; VVFS 2006:44 Utkom från trycket den 11 maj 2006

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2003:872 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ]

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN D012385/02 UTKAST ver. 3.00, 10 december 2010 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad

Läs mer

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordonskategorier. kravet.

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordonskategorier. kravet. 200 Nr 74 Bilaga 1 DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH S PARATA TEKNISKA ENHETER Datum ikraftträdande sta sta 0. Typgodkännande av bil och släpvagn (fordon i kategorierna M,

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Skäl 4 (4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 15.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 15.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.10.2014 C(2014) 7410 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 15.10.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013

Läs mer

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 För motorfordon och släp 2 3 Översikt över lagkrav avseende belysning För att kunna utrusta eller uppgradera ett fordon på ett optimalt sätt måste de lagstadgade

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h; VVFS 2007:105 Utkom

Läs mer

KRAV PÅ TRAKTORER SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER. Fordonskategorier

KRAV PÅ TRAKTORER SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER. Fordonskategorier Nr 845 3831 KRAV PÅ TRAKTORER SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER Datum ikraftträdande alternativt sdirektiv Bilaga 1 tas i 1. Största totalmassa, re- 3, 4, 5, 6, 7 74/151/EEG 28 T,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2015:933 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Rättelser till Finlands författningssamling

Rättelser till Finlands författningssamling Rättelser till Finlands författningssamling Till Finlands författningssamling nr 1248/2002 (Kommunikationsministeriet förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning): På sidan 5088 i

Läs mer

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Godkännande och marknadskontroll av fordon Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 2 Författningsförslag... 6 2.1 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner; SFS 2012:231 Utkom från trycket den 9 maj 2012 utfärdad den 19

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 maj 2015 687/2015 Statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem Ienlighetmedstatsrådetsbeslutföreskrivsmedstödav14

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 9 september 2004 Nr 840 INNEHÅLL Nr Sidan 840 Kommunikationsministeriets ordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets ordning

Läs mer

TSFS 2017:61. beslutade den 19 maj 2017.

TSFS 2017:61. beslutade den 19 maj 2017. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller ; TSFS 2017:61 Utkom från trycket

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Del 3. Tabeller Vägtrafikbrott

Del 3. Tabeller Vägtrafikbrott Del 3. Tabeller Vägtrafikbrott Tabell 1: BESTÄMMANDE AV DAGSBOTENS PENNINGBELOPP PÅ BASIS AV NETTOMÅNADSINKOMSTEN Antal personer som den bötfällde försörjer (make och barn) Nettoinkomst Grundeuro/mån db

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2007 Nr 20 24 INNEHÅLL Nr Sidan 20 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 57 21 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; SFS 2015:793 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Säkerheten på fiskefartyg

Säkerheten på fiskefartyg 1 (6) TRAFI/19281/03.04.01.00/2012 Utfärdad: 20.12.2012 Träder i kraft: 1.1.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 21 3 mom.

Läs mer

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons-

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons- 2320 Nr 840 Bilaga 1 DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH S PARATA TEKNISKA ENHETER Fordons- Datum ikraftträdande kategori- er 0. Typgodkännande av bil och släpvagn (fordon i

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul ***I

Bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul ***I P7_TA-PROV(2011)0213 Bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 maj 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2003:250 Utkom från trycket den 5 juni 2003 beslutade den 23 maj 2003. Riksåklagarens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595); SFS 1998:1263 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons. Datum för ikraftträdande komponent

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons. Datum för ikraftträdande komponent Nr 42 149 DEL I Bilaga 1 KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER Datum ikraftträdande er 0. Typgodkännande av bil och släpvagn ( i erna M, N och O) 70/156/EEG

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC avseende krav på

Läs mer

KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER

KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER 1974 Nr 584 DEL I Bilaga 1 KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER 1. Denna tabell tillämpas vid typgodkännande och enskilt godkännande samt registreringsochändringsbesiktningpåfordoninam,nochotagitsibruk1993eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 2 kap. EG-direktiv... 3 3 kap. ECE-reglementen...

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 4 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 med stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; beslutade den 13 maj 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 och 18 fordonsförordningen (2009:211)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2002 Nr 1250 1254 INNEHÅLL Nr Sidan 1250 Kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/139/EG av den 25 november föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon

DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/139/EG av den 25 november föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon 9.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 322/3 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/139/EG av den 25 november 2009 om föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran.

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente; beslutade den 8 juni 2010.

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 6 april 2011. TSFS 2011:39 Utkom från trycket den 19 april

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/67/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/67/EG 25.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 222/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/67/EG

Läs mer

Anvisningar för avläggande av förarexamen, inledande teoriprov och handledarprov

Anvisningar för avläggande av förarexamen, inledande teoriprov och handledarprov Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/191 01.03.2016 Rättsgrund: 16 Landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Genomförd EU-lagstiftning: Europaparlamentets och rådets

Läs mer

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016.

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och den 1 juli 2010 eller ; TSFS 2016:54 Utkom från trycket den 14 juli

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 20.2.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 47/51 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 143/2013 av den 19 februari 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och kommissionens

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 46 Nr 46 LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Utfärdat i Mariehamn den 25 november 2004 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2009:231 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 26 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2006:1208 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons- kravet gäller. ny fordonstyp

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons- kravet gäller. ny fordonstyp 1030 Bilaga 1 DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH S PARATA TEKNISKA ENHETER Fordons- Datum ikraftträdande Motsvarankategorier de sta 11. Föroreningar 72/306/EEG 24 M, N från

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 1 juni 2005 Nr 353 359 INNEHÅLL Nr Sidan 353 Lag om ändring av 5 och 10 i lagen om koncession för fordonsbesiktning... 2211 354 Kommunikationsministeriets

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i vägtrafiklagen skall införas en bestämmelse

Läs mer

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna!

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna! Vintercyklisten 2011/2012 Välkomna! 1 Vintercyklisten 3 Karin Gustavsson Processledare Hållbar Trafik 0243-740 93 Margareta Bolmgren Folkhälsostrateg 0243-748 69 2 Kvällens program 18.00 Välkomna och intro

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3 Innehåll Förord 5 Inledning 7 Låt hjulet ha en betydelse för fortsättningen 13 Arbetsplatsen och dess utformning 14 101 frågor kring Maskindirektivet 17 Referenser 115 Bilagor 116 Bilaga 1 Grundläggande

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 26/2015 Datum Ärende 2015-05-27 LF 5/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av K Ö R K O R T S L A G för Åland I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Innehåll

Läs mer

Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon

Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon version 20140522 Denna PM är framtaget som resultat av fordonshobbymötena mellan Transportstyrelsen, Motorhistoriska

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 a kap. 8 2 mom. och 9 8 mom. i strafflagen (39/1889), sådana de lyder 2 a kap. 8 2 mom. i lag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IX/2005 K(2005) 3395 slutlig KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 12/IX/2005 med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG

Läs mer