BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 KALLELSESIDA Utfärdad den 13 mars 2019 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdag den 21 mars 2019 kl Brändö kommunkansli, Åvaby 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare 3 Godkännande, ändring och komplettering av föredragningslistan 4 Ärenden till kännedom 5 Tjänstemannabeslut 6 Budget 2019 samt dispositionsplan 7 Tryggande av elförsörjning på Solkulla servicehus 8 Birger Erikssons donationsfond 9 Personalsituationen inom barnomsorgen 10 Utvecklande av centrum för demensvård vid Oasen 11 EXTRA ÄRENDE: Vårdavgift för boende vid Folkhälsans serviceboende Linden 12 EXTRA ÄRENDE: Utredande av avdelning för minnessjuka på Solkulla Protokollet framläggs till påseende vid Socialkansliet, Åva Ordförande Stina Sjöman genom socialchef Niklas Feiring Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser under tiden Intygar: Niklas Feiring socialchef

2 Protokollsida Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdag den 21 mars 2019 kl Brändö kommunkansli, Åvaby Beslutande: Ordinarie: Stina Sjöman, ordförande Roger Husell, viceordförande Marianne Karlström, t.o.m. kl Florin Filip Klas-Göran Englund Personlig ersättare Emelie Bergendahl Johanna Kull Tore Bäcksbacka Thomas Sjöman Anneli Gustafsson Övriga: Tommy Öström, Kst ordförande Niklas Feiring, sekreterare John Wrede, kommundirektör Paragrafer 1-12 Underskrift Stina Sjöman Niklas Feiring Ordförande Protokollförare Justering Klas-Göran Englund Roger Husell Protokolljusterare Protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende: Kommunkansliet i Åva, Intygar Utdragets riktighet intygar datum namn

3 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Ordförande öppnade mötet och konstaterade det vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 PROTOKOLLJUSTERARE Till protokolljusterare valdes Roger Husell och Klas-Göran Englund. Protokolljustering direkt efter mötet. 3 GODKÄNNANDE, ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan t.ex. i vilken ordning ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt. Extra ärenden 11-12: 11 EXTRA ÄRENDE: Vårdavgift för boende vid Folkhälsans serviceboende Linden 12 EXTRA ÄRENDE: Utredande av avdelning för minnessjuka på Solkulla Föredragningslistan omfattades

4 4 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM Ålands landskapsregering har beslutat att preliminärt fördela medel för stöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål än svenska så att medel om reserveras för Brändö kommun år Ålands landskapsregering har fastställt socialvårdsplan för åren Bilaga. Närståendevårdsstöden indexjusteras fr.o.m i enlighet med förändringar i lönekoefficient (lag om pension för arbetstagare). Förändringen är ca 1,87 %. Månadsarvoden fr.o.m blir enligt följande: Vårdklass I 420,12 Vårdklass II 604,05 Vårdklass III 840,47 Ålands landskapsregering har indexjusterat utkomststödets grunddel med 1,0%. De nya beloppen fr.o.m är: 1) 519,94 euro för ensamboende och ensamförsörjare, 2) 441,95 euro för andra personer som fyllt 17 år, 3) 379,55 euro för en person som fyllt 17 år och som bor hos ena eller båda föräldrarna, 4) 363,96 euro för barn i åldern år och 5) 343,16 euro för barn under 10 år Föreståndare Katarina Juthman har deltagit i åländsk daghemsföreståndarträff på Vårdö Åtta personer från Brändö representerande kommunens socialkansli, barnomsorgen, församlingen samt föreningen Vård i Livet deltog i föreläsning om krigstrauma och flyktingar i Kumlinge. Föreståndare Maris Sjöman har deltagit norråländska föreståndarträffar på Vårdö samt i Sund. Mari Sjöman och Ellinor Mustonen har deltagit i RAI-utbildning i Ådas regi i Mariehamn Linda Karlström har i Mariehamn deltagit i fortbildningsdag anordnad av landskapsregering utbildningsbyrå.

5 Att nämnden tecknar ärendena till kännedom. Enligt förslag.

6 5 TJÄNSTEMANNABESLUT Förteckning över socialchefens tjänstemannabeslut som bilaga. Att nämnden tecknar ärendet till kännedom. Enligt förslag.

7 6 BUDGET 2019, EKONOMIPLAN SAMT DISPOSITIONSPLAN Budget 2019 har fastställts av fullmäktige. Mindre ändringar vad gäller beloppen jämfört med nämndens ursprungliga förslag: - Socialnämnden: Tillägg; avskrivningar om Barnomsorg; Tillägg; personalkostnader (behov av förskollärare från hösten 2019 men också övriga anställningar) netto Äldreomsorg; Tillägg; Intern hyra; I textdelen till budgeten har följande tillägg gjorts jämfört med nämndens ursprungliga förslag.: - Äldreomsorg; Aktiverande av sjukskötarbefattningen när personalresurserna ger möjlighet samt utredning av skiftesarbetet med tanke på arbetsvälbefinnandet. I textdelen för ekonomiplanen har följande tillägg gjorts: - Barnomsorg; Med nuvarande barnunderlag ligger familjedagvården i lappo och Jurmo vilande. Bifogas Budget 2019 samt ekonomiplan Vad gäller dispositionsplanen finns vissa mindre siffermässiga oklarheter jämfört med den slutgiltiga budgeten varför färdig dispositionsplan ej finns tillgänglig för mötet. Att nämnden tecknar den av fullmäktige fastställda budgeten för 2018 samt ekonomiplan till kännedom. Att nämnden återremitterar behandling av dispositionsplan till inkommande möte. Enligt förslag.

8 7 TRYGGANDE AV ELFÖRSÖRJNING VID SOLKULLA Stormen Alfrida drabbade Brändö relativt lindrigt jämfört med stora delar av fasta Åland. Avbrotten i elnätet var mellan 5 och 30 timmar och t.ex. Solkulla servicehus kunde återkopplas till elnätet efter ca fem timmars avbrott. Situationen visade hur sårbar verksamheten är för elavbrott. Det finns ett allmänt antagande om att häftiga väderfenomen kommer att öka i frekvens och intensitet. Risken för elavbrott ökar därmed också. Därför är det skäl att se över elförsörjningen i exceptionella situationer vid verksamhetspunkter som kan drabbas extra hårt. För att trygga värmeförsörjningen till Solkulla krävs att man har tillgång till el vid värmeverket samt vid Hemgårdens värmeväxlare. För att trygga övrig nödvändig strömförsörjning vid Solkulla servicehus och hälsovårdmottagningen krävs att strömcentralen har el. En bränsledriven generator (på släpkärra) med tillräcklig kapacitet kunde vid behov placeras mellan Hemgården och Solkulla. Eluttagskopplingar till respektive byggnads elcentraler skulle då finnas färdigt dragna. Generatorn skulle då strömsäkra bägge byggnaderna. Bränsledriven generator kräver årligt underhåll. Alternativt kunde man ha ett mobilt traktordrivet elverk som man kopplar till kommunens traktor. Osäkert om dels traktorn räcker till för att driva elverket och om elverket har tillräckligt med effekt för att strömsäkra för det sammantagna behovet. Kostnaden svår att uppskatta. Föredragande har diskuterat med kommundirektören huruvida medel ur Birger Eriksons fond kunde användas för ändamålet. Kontentan är att finansieringen bör ske med medel ur tilläggsbudget för tekniska nämndens resultatområden. Att nämnden framställer önskemål om att åtgärder vidtas av byggnadstekniska nämnden för att trygga strömförsörjningen vid elavbrott så att tillgången till värme i Hemgården och Solkulla servicehus tryggas och så att tillgången till elektricitet för nödvändiga funktioner såsom ljus, kosthållning och teknik vid servicehuset säkras. Att nämnden framför att reservsystemen för tryggande av elförsörjningen bör vara färdiga att tas i bruk innan Enligt förslag med tillägget att om inte kosthållningen kan strömsäkras så bör nämnden utreda hur klienterna inom äldreomsorgen kan få varma måltider under längre avbrott.

9 Ärendet överförs till byggnadstekniska nämnden för vidare beredning.

10 8 BIRGER ERIKSSONS DONATIONSFOND År 2018 har medel ur Birger Eriksson donations fond använts enligt bifogade utdrag ur bokföringen. Sammanlagt har 6948,86 använts för följande ändamål: - mindre kostnader för självständighetsfest - föreläsningsalskostnader från arbetsplatshandledning - julgåvor åt de boende på Solkulla - diverse inventarier t.ex. utemöbler - diverse hjälpmedel för klienter i hemmet - mindre byggnadsarbeten på altan - understöd av skjutsar till Mimosel 2017 Kostnader för 2018 som bokföringstekniskt belastar följande bokföringsår är understöd för skjutsar som Folkhälsan ordnar till Mimosel-verksamheten. Birger Erikssons donationsfond torde ha ,84 som kvarstående kapital vid utgången av bokföringsåret Enligt fondens stadga kan den beräknade avkastningen (5 %), d.v.s ,19, användas av förvaltaren (socialnämnden) för år Rätt att förbruka mer än den beräknade avkastningen kan äskas av Kfge. Att nämnden besluter att, inom ramen för disponibel beräknad avkastning för Birger Erikssons fond, förverkliga följande 2019: - bekosta fest för äldreomsorgens klienter och anhöriga - kurser för personal och övriga som inriktar sig på stimulering och aktivering av äldre - tilläggsresurser för direkta åtgärder som inriktar sig på stimulering och aktivering av äldre (löner, köptjänster) även de som bor ute i byarna - arbetsplatshandledning (om det finns ett behov av att återuppta verksamheten) eventuella inventarier för att underlätta vården av klienterna - åtgärder för att främja dagcenterverksamhet vid Solkulla för äldre ute i byarna - åtgärder för att öka tryggheten i vardagen (t.ex. utdelande av halkskydd för uteskor). - symboliska ersättningar för de som frivilligt ställer upp på ledsagartjänst för äldreomsorgens klienter som är i behov av vårdrelaterade besök till annan ort - samarbetsprojekt med Vård Livet rf och Brändö-Kumlinge församling om temadag kring minnessjukdomar - 2st dynlådor för respektive uteplats Att nämnden tecknar uppföljningen för år 2018 till kännedom.

11 Enligt förslag.

12 9 PERSONALSITUATIONEN INOM BARNOMSORGEN Redogörs muntligt för den aktuella personalsituationen vid daghemmet Milan. Ärendets handläggning: Diskuterades eventuellt jäv för socialnämndsmedlemmar med anhöriga bland daghemspersonalen. Konstaterades att det inte föreligger jäv eftersom det är ett diskussionsärende. Att nämnden diskuterar ärendet och tecknar den muntliga informationen till kännedom. Att den muntliga informationen tecknas till kännedom. Marianne Karlström avlägsnade sig efter ärendets handläggning kl

13 10 UTVECKLANDE AV CENTRUM FÖR DEMENSVÅRD Oasen boende- och vårdcenter har närmat sig kommunerna (bilaga) med en förfrågan om intresse för att i Oasens regi skapa ett centrum med specialkompetens och kunskap för vården av personer med demenssjukdom. Att nämnden återremitterar ärendet för vidare beredning. Ärendet behandlas på inkommande nämnmöte. Enligt förslag.

14 11 EXTRA ÄRENDE: VÅRDAVGIFT FÖR BOENDE VID FOLKHÄLSANS SERVICEBOENDE LINDEN Socialnämnden har 83/ bl.a. beslutit om avgiftsuttag för brändöbor placerade på Folkhälsans allaktivitetshus Linden i Mariehamn enligt följande: - kost enligt servicehuset Solkullas måltidstaxa, - service enligt klass C1 i kommunens taxa för regelbunden hemservice samt - hyra enligt 11,75 /m 2. Hyran har då satts att följa Jomala kommuns norm för sina motsvarande klienter på Linden som gällde För närvarande är hyran i Jomala kommun 12,50 /m 2. Brändö har dessutom tillkommit grundserviceavgift för klienter på Solkulla. Det torde vara ändamålsenligt att skapa en automatik enligt vilken kvadratmeterhyran höjs i takt med hyreshöjningarna för de boende på Solkulla servicehus. Hyresjusteringar för Brändö kommuns hyreslägenheter brukar verkställas fr.o.m. 1.8 varje år. Därutöver har det i Brändö införts en servicehusavgift fr.o.m Att nämnden beslutar att servicen faktureras av klient enligt följande: 1) Kost enligt servicehuset Solkullas måltidstaxa. 2) Service enligt klass C1 i kommunens taxa för regelbunden hemservice samt 3) Servicehusavgift enligt taxa. 4) Ersättning för hyra enligt 12,50 /m 2. Hyresersättningen justeras varje årsskifte av socialchefen enligt den allmänna indexjustering av hyrorna som verkställts tidigare under året för servicehusbostäderna på Solkulla. Enligt förslag med att beslutet tillämpas på fakturering fr.o.m

15 12 EXTRA ÄRENDE: UTREDANDE AV AVDELNING FÖR MINNESSJUKA I budget 2019 finns följande i textdelen: En utredning inleds om man kunde ha en avdelning för minnessjuka på servicehuset. Nämnden diskuterar hur man går vidare i ärendet. Att föredraganden utgående från diskussionen tar fram ett beslutsförslag till inkommande nämndmöte.

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Tisdagen den 19 december 2017 kl.18.00

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Tisdagen den 19 december 2017 kl.18.00 19.12.2017 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 12 december 2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Tisdagen den 19 december 2017 kl.18.00 Solkulla servicehus, Brändöby 101 Laglighet och beslutförhet 102 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 27.4.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 april 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 april 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 11 Laglighet och beslutförhet 12 Protokolljusterare 13 Godkännande,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 20.6.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 14 juni 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 20 juni 2016 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 54 Laglighet och beslutförhet 55 Protokolljusterare 56 Godkännande,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 11.1.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 4 januari 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 11 januari 2016 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare 3 Godkännande,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN KALLELSESIDA Utfärdad den 25 januari 2018 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 1 februari 2018 kl.18.00 Brändö kommunkansli, Åvaby 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare 3 Godkännande,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 10.12.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 3 december 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 10 decembe r 2015 kl.17.30 Kommunkansliet i Åva 81 Laglighet och beslutförhet 82 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 23.5.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 17 maj 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 23 maj 2016 kl.18.00 Solkulla servicehus, Nordlingska lägenheten, Brändöby 41 Laglighet och beslutförhet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 15.10.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 oktober 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 15 oktober 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Brändö bibliotek, mötesrum Hälsingskär, Brändöby

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Brändö bibliotek, mötesrum Hälsingskär, Brändöby 27.02.2017 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 17januari2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27februari2017kl.18.00 Brändö bibliotek, mötesrum Hälsingskär, Brändöby 12 Laglighet och beslutförhet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 25.4.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 18 april 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 25 april 2013 kl.18.15 Solkulla servicehus i Brändöby 37 Laglighet och beslutförhet 38 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 12.2.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 februari 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 12 februari 2015 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN 1 KALLELSESIDA utfärdad den 23 november 2017 Sammanträdestid: Tisdag den 28 november 2017 kl. 19:00 Sammanträdesplats: Huvudbiblioteket 37 LAGLIGHET OCH FÖRDHET 38 PROTOKOLLJUSTERARE 39 GODKÄNNANDE, ÄNDRING

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 24.01.2017 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 17 januari 2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Tisdagen den 24 januari 2017 kl.18.00 Kommunkansliet, Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare 3

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 16.11.2017 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 9 november 2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 16 november 2017 kl.18.00 Brändö kommunkansli, Åva 87 Laglighet och beslutförhet 88 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 18.10.2018 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 11 oktober 2018 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 18 oktober 2018 kl.18.00 Kommunkansliet, Åva 80 Laglighet och beslutförhet 81 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Torsdagen den 22 september 2016 kl.18.00

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Torsdagen den 22 september 2016 kl.18.00 22.9.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 15 september 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 22 september 2016 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 77 Laglighet och beslutförhet 78 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 19.10.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 13 oktober 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdagen den 19 oktober 2016 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 92 Laglighet och beslutförhet 93 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 21.1.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 15 januari 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 21 januari 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare 3

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 26.5.2014 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 20 maj 2014 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 maj 2014 kl.18.00 Nordlingska lägenheten, Solkulla servicehus i Brändöby 32 Laglighet och beslutförhet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 5.9.2018 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 30 augusti 2018 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdagen den 5 september 2018 kl.18.00 Kommunkansliet, Åva 69 Laglighet och beslutförhet 70 Protokolljusterare 71

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 25.4.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 19 april 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 april 2016 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 28 Laglighet och beslutförhet 29 Protokolljusterare 30 Godkännande,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Torsdagen den 14 september 2017 kl.18.00

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Torsdagen den 14 september 2017 kl.18.00 14.09.2017 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 8 september 2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 14 september 2017 kl.18.00 Brändö kommunkansli, Åva 61 Laglighet och beslutförhet 62 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 17.12.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 10 december 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Tisdagen den 17 december 2013 kl.17.00 Kommunkansliet i Åva 105 Laglighet och beslutförhet 106 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 21.3.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 15 mars 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 21 mars 2013 kl.18.30 Solkulla servicehus i Brändöby 24 Laglighet och beslutförhet 25 Protokolljusterare

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019 Sammanträdestid Tisdagen den 27.8.2019 kl. 19 2120 Sammanträdeslokal Tallgården Närvarande Petter Johansson, ordförande Ulla-Britt Dahl Erik Schütten

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 9.7.2018 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 juni 2018 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 9 juli 2018 kl.18.00 Kommunkansliet, Åva 56 Laglighet och beslutförhet 57 Protokolljusterare 58 Godkännande,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 04.10.2012 7/12 Sammanträdestid OBS! Torsdagen den 4 oktober 2012 kl 18.00 20.10. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommunkansliet x Karlsson Rolf, ordförande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Onsdagen den 24 augusti 2016 kl.18.00

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN. Onsdagen den 24 augusti 2016 kl.18.00 24.8.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16 augusti 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdagen den 24 augusti 2016 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 64 Laglighet och beslutförhet 65 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1 23.01.2019 s.1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 23.01.2018, kl.18.30 -. Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva. 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE 3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden: FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 09.11.2018 Nr 6 Tid Fredagen den 09.11.2018 kl. 13.00 Plats Jomala kommunkansli Ärenden: 39 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 40 PROTOKOLLJUSTERARE 41 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 17.5.2018 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 9 maj 2018 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 17 maj 2018 kl.18.00 Kommunkansliet, Åva 42 Laglighet och beslutförhet 43 Protokolljusterare 44 Godkännande,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN 27.3.2014 1 KALLELSESIDA utfärdad den 20.3.2014 Sammanträdestid: Torsdag 27.3.2014 kl. 19:00 Sammanträdesplats: Huvudbiblioteket 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRDHET 2 PROTOKOLLJUSTERARE 3 GODKÄNNANDE, ÄNDRING

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN 1 KALLELSESIDA utfärdad den 22.2.2019 Sammanträdestid: Torsdag 28.2.2019 kl. 15:00 Sammanträdesplats: Huvudbiblioteket 1 LAGLIGHET OCH FÖRDHET 2 PROTOKOLLJUSTERARE 3 GODKÄNNANDE, ÄNDRING OCH KOMPLETTERING

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 14.3.2016 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 8 mars 2016 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 14 mars 2016 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 12 Laglighet och beslutförhet 13 Protokolljusterare 14 Godkännande,

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 21.01.2016 s.1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 21.01.2016 kl.19.00 Sammanträdesplats: Åva, kommunkansliet. 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE 3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 16.3.2018 1/18 Tid: Fredagen den 16 mars 2018 kl. 9.30-11.30 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN KALLELSESIDA Utfärdad den 27 febuari 2018 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 5 mars 2018 kl.18.00 Brändö kommunkansli, Åvaby 16 Laglighet och beslutförhet 17 Protokolljusterare 18 Godkännande,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16.04.2015 Sammanträdestid : torsdagen den kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 20 Bokslut och verksamhetsberättelser för år 2014 21 Ansökan om byggnadslov

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 29.05.2017 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 22 maj 2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 29 maj 2017 kl.18.00 Brändö kommunkansli, Åva 34 Laglighet och beslutförhet 35 Protokolljusterare 36

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 3 januari 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 3 januari 2017 Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 3 januari 2017 Socialnämnden 11.01.2017 1-10 Sammanträdestid Onsdagen den 11 januari 2017 kl. 18.00 20.30 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.17.30. Sammanträdesplats: Kansliet, Åva. 11. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 12. PROTOKOLLJUSTERARE. 13. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 20.10.2014 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 13 oktober 2014 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 20 oktober 2014 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 77 Laglighet och beslutförhet 78 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 19.10.2017 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 12 oktober 2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 19 oktober 2017 kl.18.00 Brändö kommunkansli, Åva 71 Laglighet och beslutförhet 72 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 16.08.2017 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 9 augusti 2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdagen den 16 augusti 2017 kl.18.00 Brändö kommunkansli, Åva 49 Laglighet och beslutförhet 50 Protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2017 1/17 Tid: Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 9.30 11.20 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1 17.02.2016 s.1 1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 17.02.2016 kl.18.30 Sammanträdesplats: Åva, kommunkansliet. 12. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 13. PROTOKOLLJUSTERARE 14. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.19.00. Sammanträdesplats: Kansliet, Åva. 46. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 47. PROTOKOLLJUSTERARE. 48. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN 1 KALLELSESIDA utfärdad den 22.3.2016 Sammanträdestid: Onsdag kl. 19:00 Sammanträdesplats: Huvudbiblioteket 1 LAGLIGHET OCH FÖRDHET 2 PROTOKOLLJUSTERARE 3 GODKÄNNANDE, ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 19.01.2012 1/12 Sammanträdestid Torsdagen den 19 januari 2012, kl. 19.00 21.50. Beslutande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons, ordförande x Sundberg, Ines, viceordf

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet SN 67 Godkännande och komplettering

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 Utfärdad den 11oktober 2016 KALLELSESIDA Sammanträdestid : Tisdagen den 18 oktober 2016 kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 83 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 84 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 26.9.2018 2/18 Tid: Onsdagen den 26 september 2018 kl. 9.30-11.00 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: 20-20 1 Sammanträdestid: Tisdagen 11 april kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K 24.3.2014 1 Sammanträdestid: 24.3.2014 kl 18.30-19.45 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, viceordf. Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 mars 2018 Sammanträdestid : Tisdagen den 27 mars 2018 kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 15 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 16 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve VÅRDÖ KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN Protokoll 29.1.2018 Nr1 Tid Måndag den 29.1.2018 kl 17.00-18.00 Plats Närvarande Strömsgården Ledamöter: Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve Ersättare:

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016 PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 29.11.2016 17 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 29.11.2016 kl. 18:30-20.55 Kommunkansliet Beslutande Camilla Andersson (ordförande) Kjell

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN /09. von Knorringmuseet, Pålsböle. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN /09. von Knorringmuseet, Pålsböle. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 31.08.2009 5/09 Sammanträdestid Måndagen den 31 augusti 2009 kl 19.00-22.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter:

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter: UNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019 Tid Måndagen den 8.4.2019 kl. 18.30-19.50 Plats Närvarande Kommunkansliet i Vårdö Ledamöter: Ersättare: Petter Johansson Ulla-Britt Dahl Annika

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN 1 KALLELSESIDA utfärdad den 12.10.2017 Sammanträdestid: Tisdag den 17 oktober 2017 kl. 18:30 Sammanträdesplats: Huvudbiblioteket 24 LAGLIGHET OCH FÖRDHET 25 PROTOKOLLJUSTERARE 26 GODKÄNNANDE, ÄNDRING OCH

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Regina Pettersson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Regina Pettersson Nummer6/2017 Sammanträdestid kl. 11.30.- 12.30 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR X Göran Stenros X Britt Pettersson X Viking Danielsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 14.9.2016 2/16 Tid: Onsdagen den 14 september 2016 kl. 9.30 11.00 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.06.2012 5/12 Sammanträdestid Tisdagen den 5 juni 2012 kl 18.00 19.10, rundvandring till 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande PÅLSBÖLE DAGHEM x Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 26.3.2019 1/19 Tid: Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 9.30 10.45 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet SN 77 Val av protokolljusterare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25 januari 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25 januari 2017 Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25 januari 2017 Socialnämnden 02.02.2017 11-23 Sammanträdestid Torsdagen den 2 februari 2017 kl. 18.00 20.50 Sammanträdesplats Kommungården

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 26.09.2018 Socialnämnden 04.10.2018 91-97 Sammanträdestid Torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets - nummer Ärende

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 31.08.2018 Socialnämnden 06.09.2018 85-91 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2018 kl. 18.00-19 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets - nummer Ärende

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 15 Sammanträdets laglighet och beslutförhet SN 16 Val av protokolljusterare

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 28.2.2017 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 19:00-19.45 Kommunkansliet Beslutande Ersättare Frånvarande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 22 mars 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 22 mars 2017 Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 22 mars 2017 Socialnämnden 06.04.2017 33-43 Sammanträdestid Torsdagen den 6 april 2017 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K- 07.09.2015 22 K Sammanträdestid: 07.09.2015 kl 18.30-19.30 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Torsdagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Torsdagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden: FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 26.09.2019 Nr 5 Tid Torsdagen den 26.09.2019 kl. 13.00 Plats Jomala kommunkansli Ärenden: 36 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 37 PROTOKOLLJUSTERARE 38 GODKÄNNANDE AV

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 2/2017 1(15)

SKOLNÄMNDEN möte 2/2017 1(15) 1(15) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 22.3.2017 kl 17:15 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTT- NING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2018 3/19 Sammanträdestid Onsdagen den 12 december 2018, kl. 17:34-17:55 Sammanträdesplats Herberts Hus Beslutande: Ersättare: Sandbacka,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16 april 2014 Sammanträdestid : Onsdagen den 23 april 2014 kl. 19.00-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: - 18 Bokslut och verksamhetsberättelser för 2013-19

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum STYRELSEMEDLEMMAR ERSÄTTARE. Kennet Lundström, sekreterare Göran Stenros, kommunfullmäktiges ordförande

Sottunga skola, kommunens mötesrum STYRELSEMEDLEMMAR ERSÄTTARE. Kennet Lundström, sekreterare Göran Stenros, kommunfullmäktiges ordförande Nummer 4/2017 Sammanträdestid kl. 14.00 16.30 Sammanträdesplats Sottunga skola, kommunens mötesrum STYRELSEMEDLEMMAR ERSÄTTARE Beslutande x Björn Rönnlöf, ordf Inga-Lill Pettersson x Märta Grunér, vice

Läs mer

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag kl

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 11.6.2019 3 15-18 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag 11.6.2019 kl. 20.00 20.25. Pia Eriksson,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 17.11.2014 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 10 november 2014 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 17 november 2014 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 91 Laglighet och beslutförhet 92 Protokolljusterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.03.2011 3/11 Sammanträdestid Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 19.00. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN Utfärdad den 22 februari 2018 KALLELSESIDA Sammanträdestid : Onsdagen den 28 februari 2018 kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer