Miljöförvaltningen i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöförvaltningen i Stockholm"

Transkript

1 Miljöförvaltningen i Stockholm

2 Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Arbetsområdena är mycket varierade, det kan röra sig om så vitt skilda frågor som mathygien, inomhusmiljö, trafikbuller, vattenkvalité eller kemikalier. På miljöförvaltningen arbetar omkring 200 personer fördelade på fyra avdelningar: plan och miljö, livsmedelskontrollen, hälsoskydd och verksamhetsstöd, samt de två enheterna: SLB-analys och miljöanalys. De fyra avdelningarna är i sin tur indelade i olika enheter. Chef för miljöförvaltningen är Gunnar Söderholm. Gunnar Söderholm Förvaltningschef , 1

3 Plan och miljö Avdelningen för plan och miljö har 60 anställda. Chef är Gustaf Landahl. Avdelningen är indelad i enheterna energi och klimat, företag, stadsmiljö samt Miljöbilar som utgör en egen grupp. Energi och klimats arbetsområden: Stadens energieffektiviserings- och klimatarbete Tillsyn av miljöfarliga verksamheter: energianläggningar, energianvändning i fastigheter, hamn och sjöfart, byggandet av infrastruktur, transportverksamheter, buss- och tågdepåer samt motorbanor Stadsmiljös arbetsområden: Bevaka hänsyn till hälsa och miljö vid fysisk planering Tillsyn av skyddade områden, natur- och kulturreservat, markföroreningar, vägtrafik, spårvägar och flygets miljöpåverkan Utveckling av miljöprofilområden: Norra Djurgårdsstaden, Västra Liljeholmen och miljonprogramområden Företags arbetsområden: Tillsyn av miljöfarliga verksamheter: kemtvättar, bensinstationer, fotolabb och tryckerier, oljehamnen, avloppsreningsverk, färg-kemisk- och läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, verkstäder, avfallsanläggningar, elektronik- och mönsterkortstillverkning. Hantering av kemikalier och farligt avfall: rivningsverksamhet, kross- betong och asfaltsbranschen, kvicksilver, företags avfallshantering, pcb i fogmassor, sanering vid kemikalieolyckor och miljögifter i varor. Gustaf Landahl Avdelningschef , Miljöbilar i Stockholm Uppdraget är att öka antalet miljöbilar i staden och att bidra till att öka utbudet av miljöbilsmodeller och tillgången och närheten till miljöbränsle Christer Edvardsson Chef för företagsenheten Jonas Tolf Chef för energi och klimat Per Enarsson Chef för stadsmiljö

4 Livsmedelskontrollen Avdelningen för livsmedelskontroll har 57 anställda fördelade på butik, restaurang, tillverkning och kontrollstödsenheten. Chef är Daniel Selin. Livsmedelskontrollen kontrollerar närmare 7000 livsmedelsanläggningar i Stockholm. Avdelningen tar också emot och utreder allmänhetens klagomål och svarar på frågor som berör verksamhetsområdet. Tillverkningsenhetens arbetsområden: Kontrollerar livsmedelshanteringen hos producenter, grossister, transportörer samt omsorgsverksamheter som sjukhem, gruppboenden och förskolor. Kontrollen av dricksvattnet utförs också av enheten. Butiksenhetens arbetsområden: Kontroll av anläggningar med försäljning av livsmedel, till exempel butiker, kiosker eller torghandel Kontroll av caféer och liknande serveringar med enklare livsmedelshantering, där man inte hanterar rått kött. Kontroll av snabbmatsrestauranger och saluhallar Livsmedelshanteringen vid skolor och fritidshem Restaurangenhetens arbetsområden: Ansvarar för kontroll av restauranger, inklusive personalrestauranger men inte snabbmatsrestauranger eller gatukök. Enheten ansvarar också för kontroll av serveringar vid tillfälliga evenemang som t.ex. festivaler. Kontrollstöds arbetsområden: Har huvudansvaret för avdelningens servicetelefon och e-post. Tar emot, handlägger och utreder alla matförgiftningar (smittskydd) och klagomål Uppdaterar rutiner och mallar. Daniel Selin Avdelningschef , Tar hand om överklagningsärenden registreringar och annat inkommande. Är projektsamordnare för avdelningens projekt. Daniel Persson Chef för butiksenheten , Helena Storbjörk Windahl Chef för tillverkningsenheten Lena Björklund Stoehr Chef för restaurangenheten Emma Nordvik Premfors Chef kontrollstödsenheten

5 Hälsoskydd Avdelningen för hälsoskydd har 54 anställda fördelade på enheterna bostad och miljö, närmiljö och offentlig miljö. Chef är Pia Winbladh Högfors. Bostad- och miljös arbetsområden: Tillsyn av avfall och återvinningsstationer Bostäder, tillsyn gentemot fastighetsägare Olägenhetsärenden i bostäder, t.ex. buller Tillsyn av verksamheter där höga ljudnivåer förekommer Utreder fall av legionella Handlägger ärenden om oljecisterner som tagits ur bruk Se till att tobakslagen efterlevs i offentliga lokaler Alkoholremisser, besvarar remisser från arbetsmarknads- och socialtjänstförvaltningen. Närmiljös arbetsområden: Värmepumpstillstånd Radon, uppmanar fastighetsägare att mäta Köldmedier, kontroll av rapporter Kosmetiska och hygieniska produkter Strandbad - tillsyn och vattenprovtagning Enskilda avlopp Tillstånd för djurhållning, t.ex. orm Pia Winbladh Högfors Avdelningschef , Offentlig miljös arbetsområden: Skola och förskola Olägenhetsärenden i bostäder, inre störningar, t.ex. fukt och mögel Bassängbad och plaskdammar Hygienverksamheter Övriga verksamheter, t.ex. äldreboenden Douglas Lindström Chef (TF) för bostad och miljö Ann Kristin Axén Chef för offentlig miljö Åsa Hoffmann Chef för närmiljö

6 Miljöanalys Miljöanalys har 13 anställda och chef är Maria Svanholm. Enheten arbetar med miljöövervakning och är expertstöd inom områdena vatten, mark och natur samt miljöfarliga ämnen. Miljöövervakningen syftar till att beskriva miljösituationen och klargöra orsakskedjan för miljöproblemen så att effektiva åtgärder kan vidtas. I miljöövervakningen ingår att kontinuerligt följa upp miljöattityder och miljövanor i staden genom Medborgarenkäten. Enheten arbetar också med strategisk program- och projektverksamhet. Några exempel är att bistå stadsledningskontoret och förvaltningen i framtagande och uppföljning av Stockholms miljöprogram, att samordna Stockholms vattenprogram samt att ansvara för Miljö- och hälsoutredningen. Vidare ansvarar enheten för att samordna Miljösamverkan i Stockholms län (MSL) på uppdrag av KSL. Enhetens olika expertkompetenser bidrar till utveckling av miljöarbetet genom medverkan i internationella, nationella och regionala nätverk och projekt. Maria Svanholm Enhetschef , En viktig kommunikationskanal för resultat från miljöövervakning och annat miljöarbete är Stockholms Miljöbarometer, vilken utvecklats och administreras av miljöanalys. På enheten arbetar vi även med att samordna förvaltningens internationella arbete. SLB-analys SLB-analys har tolv anställda och chef är Malin Ekman. Enheten ansvarar för övervakning av luftmiljön i Stockholms stad. SLB analys är också operatör för det regionala systemet för luftmiljöövervakning på uppdrag av Stockholm och Uppsala läns Luftvårdsförbund. Utöver dessa verksamheter tas uppdrag även emot av andra beställare. Dessa uppdrag kan både bestå i mätningar eller modellberäkningar. SLB analys deltar även i en rad forskningsprojekt. Alla mätningar och beräkningar samt information om lokal och regional luftmiljö är samlat på Stockholms och Uppsalas läns Luftvårdsförbunds webbplats. Malin Täppefur Enhetschef , 5

7 Verksamhetsstöd Avdelningen för verksamhetsstöd har 21 anställda och chef är Håkan Andersson. Avdelningen ger administrativt stöd till nämnd, förvaltningschef, ledningsgrupp och övriga avdelningar inom ekonomi, personal, it och telefoni, kommunikation, juridik, kontorsservice, arkiv och registratur. Verksamhetsstöd arbetar med att stödja och effektivisera miljöförvaltningens verksamheter genom att ta fram och upprätthålla administrativa rutiner och stödsystem samt att utgöra internkonsulter inom respektive expertområde. Från verksamhetsstöd leds förvaltningens lean-arbete, utvecklingen av e-tjänster, lednings- och ärendehanteringssystem ECOS, elektronisk ärendehantering och e-arkiv samt klarspråksgranskning av texter. Håkan Andersson Avdelningschef , Kontaktuppgifter Växel E-post Hälsoskydd Rådgivning/klagomål mån-fre 8-16, fre 8-15 (maj-aug) Livsmedel Rådgivning/klagomål mån 13-16, tis-tors 9-12 och 13-16, fre Fax, livsmedelskontroll Plan och miljö Expedition Miljöanalys och SLB-analys Expedition

8 m i l j ö f ö r va lt n i n g e n 2013 Miljöförvaltningen i Stockholm MILJÖFÖRVALTNINGEN Fleminggatan 4, Box 8136, Stockholm Telefon

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014 2016

MILJÖPROGRAM 2014 2016 MILJÖPROGRAM 2014 2016 En del av Stockholms stad Innehåll Inledning...3 Målområde 1. Miljöeffektiva transporter... 4 Målområde 2. Giftfria varor och byggnader... 6 Målområde 3. Hållbar energianvändning...

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie Livsmedelsinspektörernas arbetssituation - en resultatsammanställning Katarina Horn af Rantzien Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer