Anne-Charlotte Glantz, chef Stefan Nyström Britta Strömberg, sekreterare. ... Paragrafer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anne-Charlotte Glantz, chef Stefan Nyström Britta Strömberg, sekreterare. ... Paragrafer 27-37 ..."

Transkript

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Beslutande Drabanten, lokal Skimmeln Tisdag den 10 juni 2014, klockan 18:30-19:45 Ledamöter: Ann-Christin L Frickner (C), ordförande Jan Erik Ek, vice ordförande Kassim Khamara (MP), tjg.ersättare Leif Jansson (M), tjg. ersättare Gillis Axelsson (M), tjg. ersättare David Strömqvist (KD) Sara Norberg (S) Anita Andersson-Vattman (S), tjg. ersättare Ali Bozorg (V) Ersättare: Karin Isaksson (KD) Bo Engman (S) Ali Khosrawi (V) Övriga deltagande Anne-Charlotte Glantz, chef Stefan Nyström Britta Strömberg, sekreterare Utses att justera Ali Bozorg (V) Justeringens plats och tid Kommunhuset, kanslienheten, den 16 juni 2014 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Kommunhuset, plan 6. Underskrift...

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Informations- och frågestund Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av information. Informationspunkter Gödseltillsynsprojektet fokus 2014 Stefan Nyström informerar Miljösamverkan i Stockholms läns projekt om nyckeltal 2013 Föredragande: Anne-Charlotte Glantz Kontorschefen informerar Alkoholtillsynen i Upplands Väsby kommun har kontrollerats. Rapporten inväntas. Inventering av enskilda avlopp i Upplands Väsby kommer att genomföras under sensommar och höst.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Meddelanden (MHN/2014:9) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. Beskrivning av ärendet Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas miljö- och hälsoskyddsnämnden: A Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde , 72, Yttrande över remiss från Mark- och miljööverdomstolen med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats, Mål M Kommunstyrelsens beslut att anta föreliggande förslag till yttrande daterat B Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde , 85 Månadsrapport mars 2014 för Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsens beslut att godkänna månadsrapporten, samt förstärka uppföljningen inom social- och äldrenämndens ansvarsområde för att uppnå ekonomi i balans. Nämnder, styrelser och utskott ska återkomma med åtgärder för att uppnå ekonomi i blalns på kort och lång sikt.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Redovisning av delegationsbeslut (MHN/2014:10) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsbesluten redovisas i två serier, Ecos delegationsserie och Lex delegationsserie. Följande delegationsbeslut för perioden redovisas för miljö-och hälsoskyddsnämnden: Ecos delegationsserie: Lex delegationsserie: MHN/2014:11 Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsförteckning

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Revisionsrapport nr 8/ Grundläggande granskning av styrelser och nämnder (MHN/2013:89) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner revisionsrapport nr 8/2013. Beskrivning av ärendet Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2013 varit föremål för en granskning av revisorerna. Granskningen har skett i form av intervjuer med nämndens ordförande, vice ordförande, representant för oppositionen och kontorschefen. Revisorerna har granskat följande: Genomgång av verksamhetsplan Protokollsläsning Granskning av delårsbokslut Granskning av verksamhetsberättelse Revisorerna konstatera att det föreligger en god stringens och struktur på den uppföljning som sker av mål och uppdrag. Nämnden har god måluppfyllelse till fastställda mål. Den positiva budgetavvikelse som nämnden visade för 2013 bedöms ligga inom ramen och är acceptabel. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Revisorerna rekommenderar nämnden att: Utveckla uppföljningen av den interna kontrollen i verksamhetsberättelsen. Använda sig av externa jämförelser vad gäller nyckeltal och måluppfyllelse. Nämnden kommer inför verksamhetsberättelse 2014 utveckla uppföljningen av internkontrollen. Nämnden medverkar sedan 2012 i Miljösamverkan Stockholms läns projekt nyckeltal. Projektet medför en möjlig jämförelse med andra kommuner i länet i en rad olika nyckeltal. Ett nyckeltal som är jämförbart redan idag är självfinansieringsgraden. Det nyckeltalet finns även med i nämndens mål. Nämnden kommer fortsättningsvis vara delaktig och medverka i Miljösamverkan Stockholms läns projekt Nyckeltal. Resultatet delges nämnden i samband med att det är klart för föregående år i maj/juni.

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Beslutsunderlag Revisionsrapport nr 8/2013 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner revisionsrapport nr 8/2013. Ordförandens förslag Enligt kontorets förslag. Beslutet skickas till: Upplands Väsby kommun, Revisorerna

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överlämnande av miljöstipendiet till kommunstyrelsen (MHN/2014:47) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen att från och med 2015 överta ansvaret för handläggning och utdelning av miljöstipendiet. Beskrivning av ärendet Miljöstipendiet har sedan 1988 delats ut av miljö- och hälsoskyddsnämnden som administrerat och beslutat om vem som ska få detta enligt fastställda regler. Från 1988 har stipendiet delats ut till 37 st. kandidater bestående av enskilda personer, skolklasser, företag, föreningar m.fl. De har premierats för insatser som har gällt olika former av åtgärder för att förbättra närmiljön, minska miljöpåverkan, värna naturmiljön eller förbättra folkhälsan. Under de senaste åren har miljö- och hälsoskyddskontoret sett en vikande trend i ansökningar och 2010/2013 delades det inte ut något stipendium alls. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fram till 2011 haft ansvar för de strategiska miljöfrågorna. I samband med detta fanns det en naturlig koppling mellan miljöstipendiet och miljö- och hälsoskyddsnämndens strategiska verksamhet. Det strategiska miljöarbetet och folkhälsofrågorna hanteras nu av Kontoret för Samhällsbyggnad och Stöd & Process, Specialistenheten. Miljöplanerarna på Kontoret för samhällsbyggnad hanterar det strategiska frågorna som handlar om mark och vatten. Kommunstyrelsen föreslås bli ny huvudman för stipendiet för att kunna utveckla det vidare till ett pris som ligger mer i tiden ett hållbarhetspris. Priset skulle kunna ge Väsby mer fokus än vad det gör idag och samtidigt skapa en gemensam nämnare mellan alla de aktörer inom kommunen som idag håller på och arbetar med miljöfrågorna. Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen att från och med 2015 överta ansvaret för handläggning och utdelning av miljöstipendiet.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförandens förslag Enligt kontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande vid samråd - Detaljplan för bostäder och skola i Odenslunda (MHN/2014:65) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter som sitt eget yttrande. Beskrivning av ärendet Byggnadsnämnden har sänt ut förslag till detaljplan för bostäder och skola i Odenslunda för samråd. Samrådet pågår under tiden 26 maj 30 juni Syftet med den nya detaljplanen är att pröva bostadsbebyggelse i form av radhus och flerbostadshus på skolans nuvarande plats. På den obebyggda östra delen av skolgården föreslås en ny skolbyggnad som uppförs med stöd av gällande detaljplan. Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter Dagvatten En dagvattenutredning finns framtagen för området. P.g.a. områdets nuvarande anslutning till infiltrationsanläggningen i Johanneslund, understryks vikten av att bortledning av dagvatten från området begränsas så mycket som möjligt och att det dagvatten som leds bort från trafikytor är så rent som möjligt. Planbeskrivningen beskriver dagvattenhanteringen utifrån denna ambition. För att klargöra hur hantering av dagvatten ska ske från den västra radhuslängan, behöver man göra kompletterande geotekniska utredningar. Miljö- och hälsoskyddskontoret förordar att kompletterande utredningar sker i god tid, helst redan i planskedet. Klimatanpassning I planbeskrivningen beskrivs åtgärder för att anpassa planområdet till ett förändrat klimat. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att de beskrivna åtgärderna kan kompletteras med text om att träd, förutom andra positiva klimateffekter, kan ge önskad skugga både inom bostadskvarteret och på skoltomten. En annan komplettering gäller byggnaderna, d.v.s. att dessa får ett bra klimatskal som bland annat gör att de står emot värme från solinstrålning. Detta är extra viktigt när det gäller skolbyggnaden så att behov inte uppstår av att installera komfortkyla. Energival Av planbeskrivningen framgår att kommunen ska verka för en utvidgning av fjärrvärmenätet. Denna målsättning finns i kommunens översiktsplan. Området har redan tillgång till fjärrvärme. En diskussion pågår trots det om att installera

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden bergvärme för skolbyggnaden. Miljö- och hälsoskyddskontoret känner inte till om motsvarande diskussion pågår när det gäller energival för bostadsområdet. Kontoret har bedömt att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte med stöd av miljöbalken kan styra energivalet mot fjärrvärme. Trots det vill kontoret i detta fall förorda fjärrvärme. Skälen för detta är: Bergvärme innebär att ett antal borrhål (för skolans del åtta stycken) tas upp inom en koncentrerad del inom yttre skyddsområde för grundvattentäkt. Fjärrvärme finns tillgängligt. Detta är ett miljömässigt bar energival. Solstudier Solstudier finns som visar påverkan av tillkommande bostadsbebyggelse, men saknas för hur den tillkommande skolbyggnaden påverkar närbelägna befintliga bostäder. De gjorda solstudierna visar att delar av tomterna till närbelägna enbostadshus påverkas mer eller mindre under vinterhalvåret (höst-vinter-vår). Behovsbedömningen Miljö- och hälsoskyddskontoret delar kontoret för samhällsbyggnads bedömning om att planens genomförande inte kan anses innebära risk för betydande miljöpåverkan. Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter som sitt eget yttrande. Ordförandens förslag Enligt kontorets förslag. Beslutsunderlag 1. Förslag till detaljplan, maj 2014 Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Serveringstillstånd Väsby Rock Festival (MHN/2014:34) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja Team Cederferm AB, , med serveringsstället Pub Magasinet, ansökan om tillfälligt utökat tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på Väsby Rock Festival den 18 och 19 juli 2014 i på hela festivalområdet i Vilundaparken. Serveringstillstånd beviljas med följande serveringstider och villkor: a) Festivalytan ska vara väl avgränsad och inhägnad. b) Serveringstiden sätts till mellan till på fredagen den 18 juli. c) Serveringstiden sätts till mellan och på lördagen den 19 juli. d) Från klockan ska minst fyra av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra. Från klockan ska ytterligare två ordningsvakter tjänstgöra, sammanlagt sex stycken ska tjänstgöra till dess att samtliga gäster lämnat serveringsytorna. e) Polismyndighetens i Stockholms läns beslut rörande ordningsvakter ska följas av arrangören. f) Samtliga besökare av festivalområdet bär ett festivalarmband, där personer under 18 år bär en specifik färg. g) Spritdrycker får endast serveras inom VIP-området. h) Samtliga drycker ska serveras i plastglas eller plastflaskor. i) Konsertvärdar, ordningsvakter samt personal på serveringsställena och i entréerna ska ha informerats om alkohollagen, alkoholpolicyn för festivalen och den serveringsnivå som sökanden har tänkt sig innan festivalen startar.

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden j) Att ansvariga arrangörer för Väsby rockfestival utser konsertvärdar som samverkar med ordningsvakter och serveringspersonal och som ska finns ute på festivalområdet för att överblicka dess serveringsyta. Konsertvärdar ska dokumentera när en märkbart påverkad besökare eller en minderårig som förtär alkohol påträffas och tillkalla ordningsvakt. Sammanfattning av ärendet Team Cederferm AB har hos miljö- och hälsoskyddsnämnden ansökt om att få servera alkoholdrycker vid Väsby Rockfestival den 18 och 19 juli Micza Event & Media AB, arrangören av Väsby Rockfestival, har fått tillstånd av polisen för festivalen. Serveringen på området i Vilundaparken har de dock överlåtit till Team Cederferm AB. Team Cederferm AB har idag serveringstillstånd på Pub Magasinet vid Järnvägsstationen i Upplands Väsby. Team Cederferm AB beviljades serveringstillstånd för Väsby Rock Festival förra året och miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde tillsynsbesök sent på kvällen och hade inga anmärkningar. Med beaktande av Upplands Väsby kommuns riktlinjer för alkoholservering och polisens remissvar gör att miljö- och hälsoskyddkontorets förslag till beslut är att serveringstillstånd bör beviljas men att tillståndet villkoras att gälla endast på barområdet samt VIP-området. Serveringstiden ska också sättas i enlighet med tillståndet enligt ordningslagen. Enligt 8 kap 11 får ett serveringstillstånd till allmänheten inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande har inhämtats. Upplands Väsby kommuns riktlinjer för alkoholservering anger att polisens rekommendation vad gäller ordningsvakter i normalfallet ska följas. Serveringstillstånd bör beviljas i enlighet med polismyndighetens villkor. Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå Team Cederferm AB, , med serveringsstället Pub Magasinet, ansökan om tillfälligt utökat tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på Väsby Rock Festival den 18 och 19 juli 2014 i på hela festivalområdet i Vilundaparken mellan klockan och på hela festivalområdet.

13 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja Team Cederferm AB, , med serveringsstället Pub Magasinet, tillfälligt utökat tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på Väsby Rock Festival den 18 och 19 juli 2014 i Vilundaparken. Serveringstillstånd beviljas med följande serveringstider och villkor: a) Alkoholservering får endast ske inom barområdet och VIP-området enligt i ansökan bifogad ritning. b) Serveringsytorna ska vara väl avgränsade och inhägnade. c) Serveringstiden sätts till mellan till på fredagen den 18 juli. d) Serveringstiden sätts till mellan och på lördagen den 19 juli. e) Från klockan ska minst fyra av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra. Från klockan ska ytterligare två ordningsvakter tjänstgöra, sammanlagt sex stycken ska tjänstgöra till dess att samtliga gäster lämnat serveringsytorna. f) Spritdrycker får endast serveras inom VIP-området. Ordförandes förslag till beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja Team Cederferm AB, , med serveringsstället Pub Magasinet, ansökan om tillfälligt utökat tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på Väsby Rock Festival den 18 och 19 juli 2014 i på hela festivalområdet i Vilundaparken. Serveringstillstånd beviljas med följande serveringstider och villkor: a) Festivalytan ska vara väl avgränsad och inhägnad. b) Serveringstiden sätts till mellan till på fredagen den 18 juli. c) Serveringstiden sätts till mellan och på lördagen den 19 juli. d) Från klockan ska minst fyra av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra. Från klockan ska ytterligare två ordningsvakter

14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tjänstgöra, sammanlagt sex stycken ska tjänstgöra till dess att samtliga gäster lämnat serveringsytorna. e) Polismyndighetens i Stockholms läns beslut rörande ordningsvakter ska följas av arrangören. f) Samtliga besökare av festivalområdet bär ett festivalarmband, där personer under 18 år bär en specifik färg. g) Spritdrycker får endast serveras inom VIP-området. h) Samtliga drycker ska serveras i plastglas eller plastflaskor. i) Konsertvärdar, ordningsvakter samt personal på serveringsställena och i entréerna ska ha informerats om alkohollagen, alkoholpolicyn för festivalen och den serveringsnivå som sökanden har tänkt sig innan festivalen startar. j) Att ansvariga arrangörer för Väsby rockfestival utser konsertvärdar som samverkar med ordningsvakter och serveringspersonal och som ska finns ute på festivalområdet för att överblicka dess serveringsyta. Konsertvärdar ska dokumentera när en märkbart påverkad besökare eller en minderårig som förtär alkohol påträffas och tillkalla ordningsvakt. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot miljö- och hälsoskyddskontorets förslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bifaller ordförandens förslag. Beslutsunderlag 1. Tjänsteutlåtande , MHN/2014:34 Beslutet skickas till: Team Cederferm AB Polismyndigheten i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län Folkhälsomyndigheten

15 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Serveringstillstånd Picchus Café (MHN/2014:64) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar Picchus Café & Utställning HB, , stadigvarande utökat serveringstillstånd på uteserveringen på serveringsstället Picchus Café med hänvisning till 8 kap 2 alkohollagen. Serveringstillståndet beviljas med följande serveringstider och villkor. Övervåningen i cafét klockan alla dagar uteservering klockan alla dagar Beskrivning av ärendet Picchus Café & Utställning HB driver serveringsstället Picchus Café på Väsbyvägen 3 B. De har i dag endast serveringstillstånd på övervåningen i fastigheten men vill nu utöka serveringstillståndet till att även gälla på uteserveringen. De vill kunna servera mellan till året runt, alla dagar. Miljö- och hälsoskyddskontoret har remitterat Polismyndigheten i Stockholms län och de har ingen erinran mot att serveringstillstånd ges enligt ansökan. Picchus Café & Utställning HB har bedrivit sin verksamhet med serveringstillstånd under många år utan att några klagomål har inkommit. Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till beslut är att serveringstillstånd beviljas enligt ansökan. Förslag till beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar Picchus Café & Utställning HB, , stadigvarande utökat serveringstillstånd på uteserveringen på serveringsstället Picchus Café med hänvisning till 8 kap 2 alkohollagen. Serveringstillståndet beviljas med följande serveringstider och villkor. Övervåningen i cafét klockan alla dagar

16 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uteservering klockan alla dagar Ordförandens förslag Enligt kontorets förslag. Rättelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att det i förslag till beslut står fel serveringstid för servering i övervåningen i caféet. Rätt tid ska vara klockan alla dagar, samma tid som utomhus. Skrivfelet rättas i beslutstexten. Beslutsunderlag 1. Tjänsteutlåtande , MHN/2014:64 Beslutet skickas till: Picchus Café & Utställning HB Folkhälsomyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län Polismyndigheten i Stockholms län

17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Revidering av delegationsordningen (MHN/2014:69) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar reviderad delegationsförteckning, för nämndens verksamheter. Beskrivning av ärendet Miljö- och hälsoskyddskontoret har reviderat delegationsförteckning antagen I samband med att tidigare omarbetning av delegationsförteckningen genomfördes kom inte en punkt med. Nuvarande delegationsförteckning kompletteras med möjlighet för kontorschef att fatta beslut om miljösanktionsavgift upp till 5000 kronor (punkt ) Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar reviderad delegationsförteckning, för nämndens verksamheter. Ordförandens förslag Enligt kontorets förslag.

18 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ansökan om strandskyddsdispens, Sköldnora 1:9, Sköldnora Förvaltnings AB (MHN/2014:62) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar strandskyddsdispens för Sköldnora Förvaltnings AB, orgnr Eggebytorpet ska placeras i enlighet med karta inlämnad av Roland Storm, daterad den 2 juni Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken, 7 kap 18b, 18c och 18f Beskrivning av ärendet Sköldnora Förvaltnings AB ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett flyttat torp i södra änden på Sköldnora 1:9, se bifogad karta. Sökanden åberopar som särskilda skäl att marken redan är i anspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Mark som tagits i anspråk utgörs ofta av en etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats runt bostadshus. Jordbruksmark anses som tillgänglig. Avgörande är att mark som tagits i anspråk inte längre är allemansrättsligt tillgänglig. Det aktuella strandskyddet vid sjön Fjäturen är utvidgat till 300 meter. Den planerade byggnaden skulle placeras intill en nydragen anläggningsväg, ungefär 200 meter från strandlinjen. Mellan den planerade placeringen och strandlinjen ligger en inhägnad beteshage. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att området som inledningsvis angetts för placering av torpet är allemansrättsligt tillgängligt. Därmed uppfyller det inte lagens krav på att vara taget i anspråk, för att bevilja dispens. Förslag till beslut skickades på kommunicering den 22 maj Efter kommunicering av förslaget till beslut har miljö- och hälsoskyddskontoret haft möte med Roland Storm den 27 maj. Brev har kommit den 22 maj och 2 juni från Sköldnora Förvaltnings AB. Den 2 juni inkom ett förslag på en alternativ placering från Roland Storm. Den nya placeringen av torpet är i norra delen av hagen söder om Taggårda. Under förutsättning att torpet placeras så att avståndet mellan dess fasad och Taggårdas fasad inte överstiger 50 meter, innebär placeringen att torpet hamnar så nära Taggårda att platsen kan ses som i anspråktagen. Därmed inkräktar den så lite på

19 Miljö- och hälsoskyddsnämnden den allemansrättsliga tillgängligheten att dispens från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas. Överprövning Länsstyrelsen ska besluta om att göra en överprövning av ett kommunalt beslut inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen inte beslutar om en överprövning inom den tiden har rätten till överprövning gått förlorad. Länsstyrelsens beslut om att överpröva eller att avstå från att överpröva ett kommunalt beslut får inte överklagas. Information För miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken får kommunen ta ut en avgift enligt taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område fastställdes av kommunfullmäktiges beslut den och gäller fr.o.m. 1 januari Området kring Taggårda har enligt en miljökonsekvensbeskrivning gällande den nya kraftledningen en belastning av magnetfält motsvarande 0,37 mikrotesla. Upplands Väsby kommun har som planeringsmål maximal belastning av 0,2 mikrotesla vid nya bostäder. Om användningen av Eggebytorpet planeras bli sådan att man behöver installera avlopp måste man ansöka om tillstånd för det från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar strandskyddsdispens för Sköldnora Förvaltnings AB, orgnr Eggebytorpet ska placeras i enlighet med karta inlämnad av Roland Storm, daterad den 2 juni Beslutet fattas med stöd av Miljöbalken, 7 kap 18b, 18c och 18f Ordförandens förslag Enligt kontorets förslag.

20 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Beslutsunderlag 1. Anmälan och karta Karta

Plats och tid Sabeln, Drabanten plan 2 Tisdag den 14 juni 2011, klockan 19:00-19.45,

Plats och tid Sabeln, Drabanten plan 2 Tisdag den 14 juni 2011, klockan 19:00-19.45, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 1 Plats och tid Sabeln, Drabanten plan 2 Tisdag den 14 juni 2011, klockan 19:00-19.45, Beslutande Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf. Jan Olof Halldén (M), vice

Läs mer

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) Arnold Sigonius (C) Gunilla Everland Rylner (FP) Karin Widerberg (S) Eric Winbladh (S)

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) Arnold Sigonius (C) Gunilla Everland Rylner (FP) Karin Widerberg (S) Eric Winbladh (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-07-21 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 08.15 10.05 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Kamo Aziz (M) ersätter

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Robert Åsberg Jenny Magnusson, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Robert Åsberg Jenny Magnusson, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-06-12 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabantvägen 9A Tisdag den 12 juni 2012, klockan 19:00-20:45 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf. Jan-Erik Ek (M), vice ordf.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02 65 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-08-02 kl. 19.00-19.30 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:20

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:20 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-17 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:20 ande S Kenneth

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 26 augusti 2009, kl 13.00 16.00

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 26 augusti 2009, kl 13.00 16.00 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 26 augusti 2009, kl 13.00 16.00 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Eric Hansson (s), ersättare för Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S) Susann

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf.

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-05-13. Plats och tid Lokal Roten, kl. 17.20 17.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-05-13. Plats och tid Lokal Roten, kl. 17.20 17.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/5 Plats och tid Lokal Roten, kl. 17.20 17.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-07-22 Sid 1 Plats Tid kl 08.15-10.30 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Väsbysalen, Kl 17.30-19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott s arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-03-25 Innehåll 34 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 40 35 Överföring av ram mellan programområden... 41 36 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, kl. 08:30-10:55 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith Jansson (C)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Gemensamma nämnden för 2014-09-30 alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för 2014-09-30 alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 12:20 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Ingrid Holmström Ludvika kommun

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-05-22 Sida 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Hörnet kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S) Christina Johansson (S) Lars Bohman (S) ersättare för Krister

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Datum 2016-03-23 Tid 09:00 Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset. 1 Information från Hemsö om förslag till kultur- och kunskapscenter

Datum 2016-03-23 Tid 09:00 Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset. 1 Information från Hemsö om förslag till kultur- och kunskapscenter KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (17) Datum 2016-03-23 Tid 09:00 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset Ordförande Sekreterare Fredrik Saweståhl Hillevi Elvhage Dagordning 1 Information från Hemsö om förslag

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö-och byggnadsnämnden 2010-04-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö-och byggnadsnämnden 2010-04-06 Miljö-och byggnadsnämnden 2010-04-06 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-17.00 Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Lennart Haglund, (m) Karl-Göran Karlsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Nr Socialnämnden 2008-06-24 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 24 juni 2008 klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.05 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger

Läs mer

Göran Edberg (S) ordförande

Göran Edberg (S) ordförande Arbets- och näringslivsnämnden 2015-03-18 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 14:20-15:40 Beslutande Göran Edberg (S) ordförande Birgitta Årzén (S) Jens-Åke Olofsson (KV) Roland

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(19) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.05-21.15 Paragrafer 13-25 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Ulf Uebel (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Gemensamma nämnden för 2014-11-25 alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för 2014-11-25 alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:30 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Ingrid Holmström Ludvika kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun Miljönämnden 2015-02-26 1 (17) Plats och tid Boxholm, kl. 13:00-17:10 Plats och tid Beslutande Ellinor Karlsson, S Stig Adolfsson, S Anders Wikström, S Elin Ross, M Lars-Göran Hjelm, S Anneli Sjöstrand,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-11-23

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-11-23 Socialnämnden 2010-11-23 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 23 november 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-04-22 Innehåll 59 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 66 60 Anmälan av delegationsbeslut... 67 61 Lägesbeskrivning

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(1) Datum MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Diarienummer 2014-06-25 2014-0173 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014 Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Musikhögskolan Ingesund, Arvika, kl. 8.30 12.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e vice ordförande (S)

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2016-05-12 1 (7) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 08.30-08.55, 10.10-12.00, 13.00-15.45 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens miljö- och planutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens miljö- och planutskott Kommunstyrelsens miljö- och planutskott 2014-08-18 1 Plats och tid Estrid, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 18 augusti, klockan 15:00-16:30 Beslutande Ledamöter: Ann-Christin Frickner-Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Socialnämnden 2005-05-25 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 25 maj 2005 kl 11.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gudrun Hallberg (s) (i Leif Petersons

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-04-23 47 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 14.00 15.00 Beslutande Sven Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Jasna L Martinsson (M) Robin

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-11-23 97 (104) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 23 november 2015, kl. 08.00-08.45 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Robert Davidsson (C) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Bengt Å Nilsson (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Bengt Å Nilsson (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Selma, 2015-04-20, kl. 17.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Julia Andersson Thysell, Vik. Planarkitekt Lena Johansson, Miljöstrateg, 30 Sara Östberg, Energi

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-04-11

Socialnämndens arbetsutskott 2006-04-11 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.20 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Theo Zickbauer (s) tgj ersättare

Läs mer

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 23-29 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Socialnämnden 2000-06-20

Socialnämnden 2000-06-20 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-16.40. Beslutande S Anders Johansson, ordförande C Kristina Valtersson S Ingrid Karlsson KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 12 februari 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 12 februari 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-02-12 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 12 februari 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-02-10 1(15) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag den 10 februari 1998

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16)

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 28 augusti 2003, klockan 15.00 17.25. Lennart Niklasson (s), ordförande Christina

Läs mer

2012-10-25. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 18.00-19.05, 19.35-20.00 Enligt förteckning. Pia Blomgren, tf förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

2012-10-25. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 18.00-19.05, 19.35-20.00 Enligt förteckning. Pia Blomgren, tf förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-10-25 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 18.00-19.05, 19.35-20.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Pia Blomgren, tf förvaltningschef

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-15 101 (114) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 15 september 2015, kl. 17.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Skeppstedt (S) ordf

Läs mer

Ny alkohollag ändring av Tillståndsenhetens delegation

Ny alkohollag ändring av Tillståndsenhetens delegation 1 (4) 2010-11-25 PM Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Helena Forslund 08-523 015 22 helena.forslund@sodertalje.se Ny alkohollag ändring av Tillståndsenhetens delegation Dnr 10/004 Bakgrund

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Socialnämndens alkoholhandläggning

Socialnämndens alkoholhandläggning Revisionsrapport Socialnämndens alkoholhandläggning Mora kommun Oktober 2009 Författare Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga.... 3 1.2 Metod... 3 2 Organisation...

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 1 september 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-09-01 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 07.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Inger

Läs mer