Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)"

Transkript

1 Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Projekt: Upprättad av: Vindbrukspark Milletorp, Vetlanda kommun Thomas Hörberg, HS Kraft AB Malmö datum HS Kraft AB 1

2 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Thomas Hörberg 2

3 Innehållsförteckning 0 Förord 1 Orientering 1.1 Byggherre 1.2 Verksamhetsutövare 1.3 Projektbeskrivning 1.4 Tillstånd 1.5 Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 1.6 Ansvarsfördelning 1.7 Tidplan 2. Samordning av arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen 3. Kontrollprogram enligt Plan och bygglagen 4. Kontrollprogram enligt Miljöbalken 1998: Allmänt 4.2 Samordning, kontroll och uppföljning 4.3 Myndighetskrav 4.4 Redovisning till tillsynsmyndighet 4.5 Dokumentation och felrapportering 5 Byggskede 5.1 Organisation 5.2 Byggherrens egenkontroll 5.3 Uppdragstagarens egenkontroll 5.4 Dokumentation och rapportering 6 Driftskede 6.1 Organisation 6.2 Verksamhetsutövarens egenkontroll 6.3 Uppdragstagarens egenkontroll 6.4 Dokumentation och rapportering 6.5 Kontroll och uppföljning 7 Redovisning av hur miljötillståndets villkor ska uppfyllas 7.1 Allmänt, villkor Allmänt, villkor Skydda av fåglar vid anläggningsarbeten, villkor Transporter och anläggningsarbeten, villkor Transporter och anläggningsarbeten, villkor Transporter och anläggningsarbeten, villkor Återställning efter anläggningsarbetena, villkor Buller och skuggor, villkor Buller och skuggor, villkor Hinderbelysning, villkor Utformning, villkor Hantering av kemikalier och avfall, villkor Hantering av kemikalier och avfall, villkor 13 3

4 7.14 Hantering av kemikalier och avfall, villkor Kontroll, villkor Kontroll, villkor Kontroll, villkor Vattenverksamhet, villkor enligt beslut Bilagor 1. Detalplan fastställd av regeringen Miljötillstånd lämnat av Länsstyrelsen i Jönköpings län med beteckning Beslut fattat av Länsstyrelsen i Jönköpings län avseende Anmälan enligt 11 kap. 9a miljöbalken om vattenverksamhet på fastigheten Milletorp 1:9, Vetlanda kommun, datum med beteckning Dom Växjö Tingsrätt Miljödomstolen , mål nr M Arbetsmiljöplan daterad Checklista kontrollprogram MB för vindbrukspark Milletorp 7. Tekniskt samråd Dnr 2011-MB Startbesked Dnr 2011-MB

5 0 Förord Detta kontrollprogram är upprättat i enlighet med bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) kap Orientering 1.1 Byggherre Vrångens Kraft AB (Org nr ), c/o HS Kraft AB, Södergatan 15, Malmö Byggherrens ombud: HS Kraft AB (orgnr ), Södergatan 15, Malmö Frågor besvaras av ombudets projektledare Christian Eriksson e-post: Tel Verksamhetsutövare Vrångens Kraft AB (Org nr ), c/o HS Kraft AB, Södergatan 15, Malmö Verksamhetsutövarens ombud: HS Kraft AB (orgnr ), Södergatan 15, Malmö Frågor besvaras av ombudets projektledare Christian Eriksson e-post: Tel Projektbeskrivning Nybyggnation av elva vindkraftverk i Vetlanda kommun inom fastigheterna: Milletorp 1:9 Herrstenstorp 1: Tillstånd Detaljplan fastställd av regeringen Miljötillstånd lämnat av Länsstyrelsen i Jönköpings län med beteckning Beslut fattat av Länsstyrelsen i Jönköpings län avseende Anmälan enligt 11 kap. 9a miljöbalken om vattenverksamhet på fastigheten Milletorp 1:9, Vetlanda kommun, datum med beteckning Dom Växjö Tingsrätt Miljödomstolen , mål nr M Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län Kontaktperson: Per-Olof Svensson e-post: Tel:

6 1.6 Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning gäller enligt följande: Ansvar för lagefterlevnad: Verksamhetsutövaren Ansvar för miljöfrågor: Verksamhetsutövaren Uppföljning och egenkontroll, rapportering: Verksamhetsutövaren 1.7 Tidplan Planerad byggstart: Planerad drifttagning: december 2012 Planerad drifttid: 35 år. 2. Samordning av arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen Byggherren svarar för samordning av arbetsmiljö under projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U). Arbetsmiljöplan upprättas och hålls aktuell av byggherrens projektledare och biläggs denna handling. Vid byggmöten ca var tredje vecka sker uppföljning av arbetsmiljöplanen, inträffade incidenter och olyckor samt behov av uppdatering. Planen tar upp de risker som förekommer med förebyggande åtgärder. Planen är anslagen på arbetsstället och samtliga arbetstagare på det gemensamma arbetsstället skall informeras om planens innehåll samt signera att man tagit del av innehållet innan arbete påbörjas. Dokumenterad arbetsmiljörond hålls ca var tredje vecka. 3. Kontrollprogram enligt Plan och bygglagen Tekniskt samråd enligt PBL (10. kap 21 ) hölls med Vetlanda kommun (Dnr MB ). Startbesked efter tekniskt samråd erhölls (Dnr 2011-MB ). 4. Kontrollprogram enligt Miljöbalken 1998: Allmänt Alla berörda parter exempelvis verksamhetsutövare, projektörer, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer (nedan kallade uppdragstagare) skall bedriva ett systematiskt miljöstyrningsarbete i enlighet med framtaget kontrollprogram med rutiner, checklistor, egenkontrolldokument och dylikt. I rutinerna ska mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod anges. Verksamhetsutövaren ansvarar för samordning och redovisning av den egenkontroll som enligt Miljöbalken (1998:901) utövas under bygg- och driftskede. Egenkontroll kommer att på verksamhetsutövarens begäran utövas och dokumenteras hos respektive uppdragstagare. Respektive uppdragstagare redovisar sin egenkontroll till verksamhetsutövaren som därefter sammanställer detta material i sin redovisning till tillsynsmyndigheten. Vid projektering/konstruktion av exempelvis vägar och fundament skall anlitad uppdragstagare ta hänsyn till respektive lösnings långsiktiga miljöpåverkan med målet att minimera denna. Målet skall även vara att framtagen projektering/konstruktion skall medge en minimering av miljöpåverkan under själva byggskedet exempelvis genom att beskriva hur miljökänsliga byggnationsmoment skall utföras (t ex grumling vid passage av vattendrag, damning m.m.). Kontrollprogrammet kommer att hållas aktuellt av verksamhetsutövaren. 6

7 Under byggskede respektive driftskede tar kontrollprogrammet upp de villkor i givna tillstånd som förekommer med förebyggande åtgärder. 4.2 Samordning, kontroll och uppföljning Verksamhetsutövaren svarar för samordning vid upprättande av kontrollprogram, kontroll och uppföljning. Verksamhetsutövaren kommer att granska och godkänna berörda uppdragstagares egenkontroll. Skriftliga rutiner ska göra det möjligt att följa upp verksamhetens miljöpåverkan och bedöma om villkoren följs. I rutinerna ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetod anges. Förbättringsmöjligheter som identifieras och nya lagstadgade krav på vindbruksanläggningar inarbetas fortlöpande i kontrollprogrammet. 4.3 Myndighetskrav Besiktningar, kontroller, anmälningar, rapportering med mera kommer att utföras i enlighet med krav i tillstånd vilka inarbetats i kontrollprogrammets checklista. 4.4 Redovisning till tillsynsmyndighet Redovisning till tillsynsmyndigheten sker i enlighet med gällande tillstånd, lagar och förordningar. 4.5 Dokumentation och avvikelserapportering Detta kontrollprogram skall ses som en del av den kvalitetsdokumentation som upprättas för projektet. Intyg från verksamhetsutövaren att kontroller enligt kontrollprogrammets checklista utförts kommer att översändas till kontrollmyndigheten årligen i samband med insändande av miljörapport. Avvikelserapport (avvikelser) anmäls skriftligt vid feltillfället till verksamhetsutövaren. Avvikelserapport inklusive förslag till korrigerande och förebyggande åtgärder skall i de fall samhällskrav eller kontraktsenliga fordringar ej kan uppfyllas anmälas till och godkännas av verksamhetsutövaren. 5 Byggskede 5.1 Organisation Byggherre Byggherrens representant Vrångens Kraft AB Christian Eriksson, HS Kraft AB Konsulter Geoteknik och markarbeten (MarkP) Projektledare: Pehrsco AB, Växjö Anders Nilsson Entreprenörer Markentreprenör (MarkE) Projektledare: Svevia AB, Vetlanda Per-Anders Pettersson Grundentreprenör (GrundE) Ej utsedd 7

8 Projektledare: Verksleverantör (VerkE): Projektledare: Siemens AB Elentreprenör (EE): Projektledare: E.ON Elnät Sverige AB Jan-Åke Dahlberg 5.2 Byggherrens egenkontroll Byggherrens egenkontroll genomförs med stöd av en objektsspecifik checklista. Byggherren ansvarar för att nödvändiga kontroller genomförs och att checklistan uppdateras vid behov. Checklistan upprättas i elektronisk form och lagras på media som omfattas av en rutin för regelbunden tagning av backup. Efter slutförd byggnation när anläggningen tagits i drift skall checklistan uppdateras, skrivas ut i pappersform och därefter presenteras för kontrollmyndigheten. Vid byggmöten, som hålls ca var tredje vecka, sker uppföljning av kontrollprogrammet, utförd egenkontroll samt eventuellt behov av uppdatering. Kontrollprogrammet är anslaget på arbetsstället och samtliga arbetstagare på det gemensamma arbetsstället skall informeras om planens innehåll samt signera att man tagit del av innehållet innan arbete påbörjas. Varje uppdragstagare ansvarar för att överenskomna egenkontroller genomförs och dokumenteras. Dokumenten skall förvaras på byggarbetsplatsen. 5.3 Uppdragstagarens egenkontroll Uppdragstagare som exempelvis entreprenörer, projektörer och underentreprenörer skall ta fram objektspecifika miljöplaner med tillhörande riskanalyser (inklusive aktiviteter för riskminimering/- eliminering) samt kemikalieförteckning. Dessa skall överlämnas till byggherren två veckor innan arbetets påbörjande. Uppdragstagare skall utföra egenkontroll enligt framtagna miljöplaner. Kontrollpunkter i kontrollprogram inarbetas i uppdragstagarnas egenkontroll. Entreprenörernas miljöplaner, checklistor samt dokument för egenkontroll skall finnas på byggarbetsplatsen (arbetsplatskontor eller liknande). 5.4 Dokumentation och rapportering Miljödokumentationen (miljöplan, riskanalys, kemikalieförteckning med mera) skall förvaras på arbetsplatskontoret. Efter det att uppdragstagaren slutfört sin del i projektet skall denne lämna nödvändig dokumentation till byggherren. 6 Driftskede 6.1 Organisation Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens ombud: Vrångens Kraft AB HS Kraft AB Driftansvarig : HS Kraft AB 8

9 Projektledare: Serviceleverantör vindkraftverk: Projektledare: Christian Eriksson Siemens AB Ej utsedd Nätbolag: Projektledare: E.ON Elnät Sverige AB Jan-Åke Dahlberg 6.2 Verksamhetsutövarens egenkontroll Verksamhetsutövarens egenkontroll genomförs med stöd av kontrollprogrammets checklista. Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontroller genomförs och att checklistan uppdateras vid behov. Checklistan upprättas i elektronisk form och lagras på media som omfattas av en rutin för regelbunden tagning av backup. Under driftskedet sker uppföljning med serviceentreprenör (Siemens AB) var 6:e månad av genomförd egenkontroll samt behov av komplettering av kontrollprogrammet. Härutöver utförs årlig intern revision enligt punkt Uppdragstagarens egenkontroll Uppdragstagare som exempelvis serviceentreprenörer skall utföra egenkontroll enligt kontrollprogrammets checklista. 6.4 Dokumentation och rapportering Rapportering till tillsynsmyndigheten skall ske enligt fastställt kontrollprogram. Driftstörningar som ledde till eller kunde ha lett till olägenheter för människors hälsa eller miljö skall dokumenteras och omedelbart rapporteras till tillsynsmyndigheten. 6.5 Kontroll och uppföljning Verksamhetsutövaren genomför årlig internrevision med följande innehåll: Årlig okulär inspektion av anläggningen med avseende på synliga skador, utsläpp eller dylikt. Genomgång av utförd kontroll av utrustning med mera för drift och kontroll med avseende på skick och funktion för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. Sammanställning ska ske av utförda service åtgärder under det gångna året. Genomgång av eventuella driftstörningar som ledde till eller kunde ha lett till olägenheter för människors hälsa eller miljö och åtgärder till följd av driftstörningarna. Genomgång av eventuella klagomål eller synpunkter från närboende med flera för beslut om eventuella åtgärder till följd av dessa. Genomgång av eventuellt nya lagstadgade krav som påverkar vindbruksparken och beslut om eventuella åtgärder till följd av dessa. Genomgång av eventuella kompetensutvecklingsbehov hos berörd driftpersonal och beslut om eventuella åtgärder till följd av dessa. Genomgång och uppdatering av kemikalieförteckning för anläggningen. Genomförande av riskbedömning för verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Framtagande av miljörapport för vindbruksparken (lämnas in senast den siste mars varje år). 9

10 Identifiering, dokumentering och planering av eventuella förbättringsåtgärder (ansvarig? tidpunkt för åtgärd?). 7 Redovisning av hur miljötillståndets villkor ska uppfyllas 7.1 Allmänt, villkor 1 Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad bolagen angivit eller åtagit sig i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet. Verksamheten förväntas inte orsaka störningar på närboendes radio- och TV-mottagning om sådana störningar mot förmodan uppkommer, åtgärdas de på sökandenas bekostnad. 7.2 Allmänt, villkor 2 Tillsynsmyndigheten får medge mindre avvikelser i fråga om den slutliga placeringen av vindkraftverken, dock högst 50 m från de angivna koordinaterna. Vindkraftverken kommer att placeras enligt koordinater i ansökan. Utsättning sker av entreprenör GrundE och lägena kommer att verifieras av Vetlanda kommun. 7.3 Skydda av fåglar vid anläggningsarbeten, villkor 3 Om bon, spelplatser eller växtplatser för hotade arter enligt rödlistan* eller arter som betecknas med ett B, N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) påträffas under anläggningen av väg eller uppställningsplatser ska arbetet omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten innan arbetena får återupptas. Om någon art enligt ovan påträffas kommer arbetena att stoppas och verksamhetsutövaren omedelbart att kontakta tillsynsmyndigheten. Byggherren informerar samtliga uppdragstagare. 7.4 Transporter och anläggningsarbeten, villkor 4 Under etableringsfasen ska lastbilstransporter som sker via byarna Milletorp och Vrånghult, under månaderna juni-augusti, begränsas till att i huvudsak, ske mellan under helgfria dagar. Byggherren informerar samtliga uppdragstagare. Undantag från de huvudsakliga transporttiderna kan bli nödvändiga i samband med betonggjutning av fundament då transporter kan komma att ske både tidigare och senare på dagen. Information kommer att lämnas till boende i Milletorp. Genom Vrånghult planeras inga transporter ske. 7.5 Transporter och anläggningsarbeten, villkor 5 Åtgärder ska vid behov vidtas för att förhindra damning från transportvägar, upplagsplatser, och övrig verksamhet. Om behovet uppstår kommer dammbindning av vägar och upplagsplatser att ske genom anlitad entreprenör genom vattning eller saltning. 7.6 Transporter och anläggningsarbeten, villkor 6 Eventuell sprängning ska föregås av riskbedömning avseende de bostadshus som kan komma att utsättas för vibrationer överstigande 4 mm/s uttryckt som högsta hastighet i vertikalled. Riskbedömningen och samråd med tillsynsmyndigheten ska, i förekommande fall, utföras i god tid innan den första sprängningen sker. 10

11 Täckning med mattor sker vid all sprängning. Risk för vibrationer överstigande 4 mm/s bedöms enligt praxis föreligga vid sprängning inom 50 m från byggnad. Förutsedda sprängningar kommer att ske på avstånd som överstiger detta. 7.7 Återställning efter anläggningsarbetena, villkor 7 Bolaget ska senast två månader efter det att anläggningsarbetena är slutförda inlämna en plan för återställning av temporärt nyttjade markytor till tillsynsmyndigheten. Återställande av markytor ska ske till omgivande naturmiljö senast ett år efter att anläggningsarbetena är slutförda. Plan för återställning kommer att tas fram senast vid den tidpunkt villkoret föreskriver. I avtal med anläggningsentreprenören framgår att alla temporärt nyttjade ytor ska återställas. Detta kontrolleras genom okulär besiktning av byggherren. 7.8 Buller och skuggor, villkor 8 Det samverkande bullretfrån vindkraftsanläggningen ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 40 db(a) utomhus vid bostadshus. Ekvivalentvärdet ska kontrolleras genom mätning vid de bostäder som förväntas få de högsta ljudnivåerna. Kontroll ska ske inom åtta månader efter det att det första vindkraftverket har tagits i drift eller den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Därefter ska kontroll ske en gång varje år till dess att vindkraftparken är helt utbyggd. Fortsatt kontroll ska ske minst en gång vart femte år eller om verksamheten förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer. Bullermätning ska ske enligt Elforsk rapport 98:24, "Mätning av bullerimmissioner från vindkraftverk" eller motsvarande uppdaterade anvisningar. Om de angiva bullervärdena överskrids ska bolagen inom en månad till tillsynsmyndigheten anmäla orsak till överskridandet samt ange vilka åtgärder som vidtagits och som bolagen avser att vidta så att värdena enligt ovanstående kan innehållas. Mätning kommer att genomföras av oberoende part och utföras i enlighet med de metoder som anges i Elforsk rapport 98:24 eller motsvarande anvisningar. Uppföljning av resultatet kommer att ske i enligt med villkoret. 7.9 Buller och skuggor, villkor 9 Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken ska begränsas till högst åtta timmar per kalenderår, mätt vid störningskänslig plats intill bostäder. Som störningskänslig plats menas befintliga uteplatser eller, om sådan saknas, ett område om minst 5 meter intill respektive bostadshus i husets alla vädersträck. Om de angivna skuggvärdena överskrids ska automatisk skuggurkoppling ske vid de vindkraftverk som medverkar till skuggeffekterna. Efter det att vindbruksanläggningen har tagits i drift skickar verksamhetsutövaren ut ett brev till de fastighetsägare som ingått i samrådskretsen. Brevet kommer bland annat innehålla kontaktuppgifter till ansvarig person hos verksamhetsutövaren. I brevet kommer fastighetsägarna uppmanas att kontakta verksamhetsutövaren om de upplever olägenheter avseende skuggpåverkan Hinderbelysning, villkor 10 Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras på natten så mycket som gällande bestämmelser medger. I enlighet med gällande föreskrift (LFS 2008:47) fungerar vindkraftverkens vita färg som hindermarkering under dagar. Under skymning och gryning kommer medelintensivt blinkande sken på 2000 cd markera vindkraftverkens position. Hinderljusen är placerade ovanpå maskinhuset. För att minimera störningen kommer hinderljuset automatiskt ställas ner till 200 cd under mörker. 11

12 7.11 Utformning, villkor 11 Samtliga vindkraftverk ska ges en diskret färgsättning. Endast verksamhetsutövarens och tillverkarens namn eller firma får anges med text eller logotyp. Endast maskinhuset får användas för detta. Utformningen av text och logotyp ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. Andra reklamanordningar får inte placeras på verken. Förslag till utformning av text och logotyp kommer att översändas till tillsynsmyndigheten senast sex månader för planerad driftstart Hantering av kemikalier och avfall, villkor 12 Kemiska produkter ska förvaras: väl märkta i täta behållare, på tätt underlag av resistent material, i invallning som rymmer volymen för den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym och innesluter röranslutningar och ventiler till behållarna, skyddat från nederbörd, på sådant sätt att åtkomst förhindras för obehöriga samt i övrigt hanteras så att spridning av förorening förhindars. Tillfällig uppställning av ADR-klassad drivmedelstank undantas från kravet på invallning. Kemiska produkter i fast form undantas från kravet på förvarning i täta behållare. Krav kommer att uppfyllas enligt checklista för byggskede och driftskede Hantering av kemikalier och avfall, villkor 13 Farligt avfall som uppstår vid verksamheten ska omedelbart transporteras bort från området till godkänd anläggning för omhändertagande av sådant avfall. Förteckning över farligt avfall upprättas. Omhändertagande och borttransport ske på sätt enligt gällande föreskrift Hantering av kemikalier och avfall, villkor 14 Hantering av oljor och andra kemikalier samt tankning och uppställning av fordon och maskiner, får ske endast på yta där spill och läckage kan omhändertas för att förhindra förorening av yt- eller grundvatten. Saneringsutrustning ska finnas i maskiner och i anslutning till tankplats. Under byggskedet svarar entreprenörerna för hanteringen av kemikalier och oljor. Förteckning över kemikalier ska finnas på arbetsplatsen. Uppfyllande av krav enligt villkor verifieras genom egenkontroller enligt checklista. Under driftskedet förekommer få kemikalier och dessa utgör främst oljor och smörjfetter. Därutöver förekommer i mindre mängd diverse kemikalier som används i underhållsarbetet, såsom avfettningsmedel, lim, färg. Det avfall som uppkommer utgörs främst av spilloljor och därutöver så kallat småkem (sprayburkar, färgburkar och oljebemängda trasor). Hantering ska verifieras genom upprättad checklista Kontroll, villkor 15 För verksamheten ska det finnas skriftliga rutiner för kontroll. Rutinerna ska göra det möjligt att följa upp verksamhetens miljöpåverkan och bedöma om villkoren följs. Kontrollprogrammet ska omfatta både anläggnings- och driftsfas. I rutinerna ska mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Rutiner för kontroll av föreskrivna villkor ska skickas till tillsynsmyndigheten i två exemplar senast tre månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft eller det senare datum som tillsynsmyndigheten beslutar. Detta dokument syftar till att uppfylla detta villkor Kontroll, villkor 16 Förstagångsundersökning av verksamheten ska utföras av opartisk besiktningsförrättare senast ett år efter det att driften av vindkraftparken har påbörjats eller det senare datum som 12

13 tillsynsmyndigheten bestämmer. Därefter ska periodisk undersökning utföras vart femte år. Förslag till besiktningsförrättare och program för undersökningen ska lämnas in till tillsynsmyndigheten i god tid före undersökningen. Besiktningsförrättarens rapport från undersökningen ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter datum för undersökningen eller det senare datum som tillsynsmyndigheten bestämmer. Förslag till besiktningsman och program för undersökningen kommer att inlämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att driften av vindkraftparken påbörjats. Driften anses påbörjad efter det att provdrift genomförts av leverantören enligt med denna avtalat program Kontroll, villkor 17 Bolagen ska inge en skriftlig anmälan, omfattande en arbets- och tidplan, till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att hela eller delar av vindkraftsparken har tagits ur drift. Vindkraftstorn, maskinhus, ledningar och annan utrustning ska borttransporteras. Fundament och platserna för vindkraftverken ska anpassas till omgivande naturmiljö. Alla delar av gruppstationen som är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att återvinna vid tidpunkten för avvecklingen ska återvinnas. Senast ett år efter respektive vindkraftverks nedmontering ska återställningen vara utförd. Ett vindkraftverk anses ha tagits ur drift om elproduktionen inte bedrivits under en sammanhängande tid av ett år efter det att kommersiell drift har påbörjats. Verksamhetsutövaren kommer att inge en skriftlig anmälan i enlighet med villkoret Vattenverksamhet, villkor enligt beslut Med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken jämte 23 förordningen (1998:1388) av vattenverksamhet m.m. förelägger Länsstyrelsen er att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med anläggande avvägar mellan vindkraftverk, se bilaga 1, på fastigheten Milletorp 1:9 i Vetlanda kommun: 1. Arbetet får inte utföras under perioden 15 april 31 augusti 2. Åtgärderna ska vara utförda inom 5 år från detta beslut vunnit laga kraft 3. Fotodokumentation över de utförda åtgärderna ska skickas till Länsstyrelsen senast 1 år efter det att dessa slutförts Den anmälda vattenverksamheten berör anläggande av väg ut till 1 de planerade vindkraftverken. Vattenströmningen under vägen kommer att säkerställas genom vägens konstruktion och framgår av utförd projektering. I avtal med anläggningsentreprenören har avtalats att arbetena ska utföras på sätt som uppfyller kraven. Dessutom kommer grumling av vatten att i görligaste mån att förhindras genom tillfällig åtgärd under arbetenas utförande. Utförandet dokumenteras av entreprenören enligt checklista. 13

Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)

Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Objekt: Anläggningsnummer: 0685-81-016 Vindbrukspark Milletorp, Vetlanda kommun Malmö datum 2014-08-29 HS Kraft AB 1 Revidering 04.00 Revisionshistorik Revidering

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Östra Herrestad vindkraftpark

Östra Herrestad vindkraftpark 2010-03-30 Tlf. +46 (8) 739 50 00 Vår ref. Mapp nr. Sida 1 av 4 Godkänd: Antal bilagor: 3 Östra Herrestad vindkraftpark Program för egenkontroll under anläggningsfasen Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid vindkraftspark Brahehus, Jönköpings kommun Sida 1/16 Berit Lundberg Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 010-2236314 berit.lundberg@lansstyrelsen.se Brahehus Vind AB c/o O2 Box 2299 103 17 STOCKHOLM Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Miljöavdelningen Anmälan Datum: Anmälan enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Styrdokument Bösjövarden vindkraftsanläggning. Verksamhetsutövare: OX2 Technical and Commercial Management AB

Styrdokument Bösjövarden vindkraftsanläggning. Verksamhetsutövare: OX2 Technical and Commercial Management AB Styrdokument Bösjövarden vindkraftsanläggning Verksamhetsutövare: OX2 Technical and Styrning av egenkontroll och kontrollprogram 2015-01-08 Dokumentnamn Styrdokument Bösjövarden vindkraftsanläggning Version

Läs mer

VINDPARK UDDARED. Kontrollprogram. Uddared 2011

VINDPARK UDDARED. Kontrollprogram. Uddared 2011 VINDPARK UDDARED Kontrollprogram Uddared 2011 December 2013 Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 2 2 Avgränsningar... 3 3 Gällande beslut och villkor... 4 4 Kontroll vid drift... 7 5 Kontroll vid avveckling...

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden Innan byggnationerna påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet med ett kontrollprogram

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Styrdokument Korpfjällets vindkraftanläggning

Styrdokument Korpfjällets vindkraftanläggning Dokumentnamn: Version: Styrdokument Korpfjällets vindkraftanläggning 1.1 Utfärdad av: Kontrollerad av: Godkänd av: Jeff Johansson Ola Friberg Ola Friberg Jan-Olof Dahlin I'llillU, Rev. No. Datum Ändrings

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Uppdrag: Servicegruppen i Europa AB MILJÖPLAN Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- General- Under- Utförande- Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud j Beställarens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Beskrivning av ärendet. Beslut Östersundsvägen Lit

Beskrivning av ärendet. Beslut Östersundsvägen Lit 1 (7) Miljöskyddsenheten Jerry Joelsson 010-2253250 Hjorts Entreprenad och Linjebygg AB Östersundsvägen 63 83631 Lit Föreläggande enligt miljöbalken för byte av befintlig luftledning samt nyanläggning

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Jämförelse mellan IP SIGILL och krav på egenkontroll för anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken.

Jämförelse mellan IP SIGILL och krav på egenkontroll för anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. IP SIGILL Bas Flik 4 Giltig från 2011-02-01 Jämförelse mellan IP SIGILL och krav på egenkontroll för anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. 2008-11-10 Karin Eliasson Hushållningssällskapet

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Miljö och kvalitetsföreskrifter

Miljö och kvalitetsföreskrifter PLAN 1 (8) Miljö och kvalitetsföreskrifter - arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi och AB Borlänge Energi Elnät. Version: 2017-09-04 PLAN 2 (8) INLEDANDE INFORMATION Detta dokument

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Inledning. Utgångspunkter. Omfattning. Aktiviteter. Ansvar HANDLINGSPLAN 1 (2)

Inledning. Utgångspunkter. Omfattning. Aktiviteter. Ansvar HANDLINGSPLAN 1 (2) HANDLINGSPLAN 1 (2) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Johansson Andreas, PRvl Konsult [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version [Fastställt av (person)]

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Miljötillsyn 2014 på vindkraftpark Rämsberget med inriktning vilkorsefterlevnad samt anmälan om saneringsåtgärder efter oljeläckage

Miljötillsyn 2014 på vindkraftpark Rämsberget med inriktning vilkorsefterlevnad samt anmälan om saneringsåtgärder efter oljeläckage ^ o /?! N Malung Salens kommun Delegationsbeslut 1 Datum: 2014-09-18 Tjänsteställe: Miljökontoret Handläggare: BesimaGrgic E-postadress: besima.grgic@malung-salen.se Telefonnr: 0280-186 87 Mottagare: Korpfjället

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer