Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)"

Transkript

1 Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Projekt: Upprättad av: Vindbrukspark Milletorp, Vetlanda kommun Thomas Hörberg, HS Kraft AB Malmö datum HS Kraft AB 1

2 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Thomas Hörberg 2

3 Innehållsförteckning 0 Förord 1 Orientering 1.1 Byggherre 1.2 Verksamhetsutövare 1.3 Projektbeskrivning 1.4 Tillstånd 1.5 Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 1.6 Ansvarsfördelning 1.7 Tidplan 2. Samordning av arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen 3. Kontrollprogram enligt Plan och bygglagen 4. Kontrollprogram enligt Miljöbalken 1998: Allmänt 4.2 Samordning, kontroll och uppföljning 4.3 Myndighetskrav 4.4 Redovisning till tillsynsmyndighet 4.5 Dokumentation och felrapportering 5 Byggskede 5.1 Organisation 5.2 Byggherrens egenkontroll 5.3 Uppdragstagarens egenkontroll 5.4 Dokumentation och rapportering 6 Driftskede 6.1 Organisation 6.2 Verksamhetsutövarens egenkontroll 6.3 Uppdragstagarens egenkontroll 6.4 Dokumentation och rapportering 6.5 Kontroll och uppföljning 7 Redovisning av hur miljötillståndets villkor ska uppfyllas 7.1 Allmänt, villkor Allmänt, villkor Skydda av fåglar vid anläggningsarbeten, villkor Transporter och anläggningsarbeten, villkor Transporter och anläggningsarbeten, villkor Transporter och anläggningsarbeten, villkor Återställning efter anläggningsarbetena, villkor Buller och skuggor, villkor Buller och skuggor, villkor Hinderbelysning, villkor Utformning, villkor Hantering av kemikalier och avfall, villkor Hantering av kemikalier och avfall, villkor 13 3

4 7.14 Hantering av kemikalier och avfall, villkor Kontroll, villkor Kontroll, villkor Kontroll, villkor Vattenverksamhet, villkor enligt beslut Bilagor 1. Detalplan fastställd av regeringen Miljötillstånd lämnat av Länsstyrelsen i Jönköpings län med beteckning Beslut fattat av Länsstyrelsen i Jönköpings län avseende Anmälan enligt 11 kap. 9a miljöbalken om vattenverksamhet på fastigheten Milletorp 1:9, Vetlanda kommun, datum med beteckning Dom Växjö Tingsrätt Miljödomstolen , mål nr M Arbetsmiljöplan daterad Checklista kontrollprogram MB för vindbrukspark Milletorp 7. Tekniskt samråd Dnr 2011-MB Startbesked Dnr 2011-MB

5 0 Förord Detta kontrollprogram är upprättat i enlighet med bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) kap Orientering 1.1 Byggherre Vrångens Kraft AB (Org nr ), c/o HS Kraft AB, Södergatan 15, Malmö Byggherrens ombud: HS Kraft AB (orgnr ), Södergatan 15, Malmö Frågor besvaras av ombudets projektledare Christian Eriksson e-post: Tel Verksamhetsutövare Vrångens Kraft AB (Org nr ), c/o HS Kraft AB, Södergatan 15, Malmö Verksamhetsutövarens ombud: HS Kraft AB (orgnr ), Södergatan 15, Malmö Frågor besvaras av ombudets projektledare Christian Eriksson e-post: Tel Projektbeskrivning Nybyggnation av elva vindkraftverk i Vetlanda kommun inom fastigheterna: Milletorp 1:9 Herrstenstorp 1: Tillstånd Detaljplan fastställd av regeringen Miljötillstånd lämnat av Länsstyrelsen i Jönköpings län med beteckning Beslut fattat av Länsstyrelsen i Jönköpings län avseende Anmälan enligt 11 kap. 9a miljöbalken om vattenverksamhet på fastigheten Milletorp 1:9, Vetlanda kommun, datum med beteckning Dom Växjö Tingsrätt Miljödomstolen , mål nr M Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län Kontaktperson: Per-Olof Svensson e-post: Tel:

6 1.6 Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning gäller enligt följande: Ansvar för lagefterlevnad: Verksamhetsutövaren Ansvar för miljöfrågor: Verksamhetsutövaren Uppföljning och egenkontroll, rapportering: Verksamhetsutövaren 1.7 Tidplan Planerad byggstart: Planerad drifttagning: december 2012 Planerad drifttid: 35 år. 2. Samordning av arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen Byggherren svarar för samordning av arbetsmiljö under projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U). Arbetsmiljöplan upprättas och hålls aktuell av byggherrens projektledare och biläggs denna handling. Vid byggmöten ca var tredje vecka sker uppföljning av arbetsmiljöplanen, inträffade incidenter och olyckor samt behov av uppdatering. Planen tar upp de risker som förekommer med förebyggande åtgärder. Planen är anslagen på arbetsstället och samtliga arbetstagare på det gemensamma arbetsstället skall informeras om planens innehåll samt signera att man tagit del av innehållet innan arbete påbörjas. Dokumenterad arbetsmiljörond hålls ca var tredje vecka. 3. Kontrollprogram enligt Plan och bygglagen Tekniskt samråd enligt PBL (10. kap 21 ) hölls med Vetlanda kommun (Dnr MB ). Startbesked efter tekniskt samråd erhölls (Dnr 2011-MB ). 4. Kontrollprogram enligt Miljöbalken 1998: Allmänt Alla berörda parter exempelvis verksamhetsutövare, projektörer, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer (nedan kallade uppdragstagare) skall bedriva ett systematiskt miljöstyrningsarbete i enlighet med framtaget kontrollprogram med rutiner, checklistor, egenkontrolldokument och dylikt. I rutinerna ska mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod anges. Verksamhetsutövaren ansvarar för samordning och redovisning av den egenkontroll som enligt Miljöbalken (1998:901) utövas under bygg- och driftskede. Egenkontroll kommer att på verksamhetsutövarens begäran utövas och dokumenteras hos respektive uppdragstagare. Respektive uppdragstagare redovisar sin egenkontroll till verksamhetsutövaren som därefter sammanställer detta material i sin redovisning till tillsynsmyndigheten. Vid projektering/konstruktion av exempelvis vägar och fundament skall anlitad uppdragstagare ta hänsyn till respektive lösnings långsiktiga miljöpåverkan med målet att minimera denna. Målet skall även vara att framtagen projektering/konstruktion skall medge en minimering av miljöpåverkan under själva byggskedet exempelvis genom att beskriva hur miljökänsliga byggnationsmoment skall utföras (t ex grumling vid passage av vattendrag, damning m.m.). Kontrollprogrammet kommer att hållas aktuellt av verksamhetsutövaren. 6

7 Under byggskede respektive driftskede tar kontrollprogrammet upp de villkor i givna tillstånd som förekommer med förebyggande åtgärder. 4.2 Samordning, kontroll och uppföljning Verksamhetsutövaren svarar för samordning vid upprättande av kontrollprogram, kontroll och uppföljning. Verksamhetsutövaren kommer att granska och godkänna berörda uppdragstagares egenkontroll. Skriftliga rutiner ska göra det möjligt att följa upp verksamhetens miljöpåverkan och bedöma om villkoren följs. I rutinerna ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetod anges. Förbättringsmöjligheter som identifieras och nya lagstadgade krav på vindbruksanläggningar inarbetas fortlöpande i kontrollprogrammet. 4.3 Myndighetskrav Besiktningar, kontroller, anmälningar, rapportering med mera kommer att utföras i enlighet med krav i tillstånd vilka inarbetats i kontrollprogrammets checklista. 4.4 Redovisning till tillsynsmyndighet Redovisning till tillsynsmyndigheten sker i enlighet med gällande tillstånd, lagar och förordningar. 4.5 Dokumentation och avvikelserapportering Detta kontrollprogram skall ses som en del av den kvalitetsdokumentation som upprättas för projektet. Intyg från verksamhetsutövaren att kontroller enligt kontrollprogrammets checklista utförts kommer att översändas till kontrollmyndigheten årligen i samband med insändande av miljörapport. Avvikelserapport (avvikelser) anmäls skriftligt vid feltillfället till verksamhetsutövaren. Avvikelserapport inklusive förslag till korrigerande och förebyggande åtgärder skall i de fall samhällskrav eller kontraktsenliga fordringar ej kan uppfyllas anmälas till och godkännas av verksamhetsutövaren. 5 Byggskede 5.1 Organisation Byggherre Byggherrens representant Vrångens Kraft AB Christian Eriksson, HS Kraft AB Konsulter Geoteknik och markarbeten (MarkP) Projektledare: Pehrsco AB, Växjö Anders Nilsson Entreprenörer Markentreprenör (MarkE) Projektledare: Svevia AB, Vetlanda Per-Anders Pettersson Grundentreprenör (GrundE) Ej utsedd 7

8 Projektledare: Verksleverantör (VerkE): Projektledare: Siemens AB Elentreprenör (EE): Projektledare: E.ON Elnät Sverige AB Jan-Åke Dahlberg 5.2 Byggherrens egenkontroll Byggherrens egenkontroll genomförs med stöd av en objektsspecifik checklista. Byggherren ansvarar för att nödvändiga kontroller genomförs och att checklistan uppdateras vid behov. Checklistan upprättas i elektronisk form och lagras på media som omfattas av en rutin för regelbunden tagning av backup. Efter slutförd byggnation när anläggningen tagits i drift skall checklistan uppdateras, skrivas ut i pappersform och därefter presenteras för kontrollmyndigheten. Vid byggmöten, som hålls ca var tredje vecka, sker uppföljning av kontrollprogrammet, utförd egenkontroll samt eventuellt behov av uppdatering. Kontrollprogrammet är anslaget på arbetsstället och samtliga arbetstagare på det gemensamma arbetsstället skall informeras om planens innehåll samt signera att man tagit del av innehållet innan arbete påbörjas. Varje uppdragstagare ansvarar för att överenskomna egenkontroller genomförs och dokumenteras. Dokumenten skall förvaras på byggarbetsplatsen. 5.3 Uppdragstagarens egenkontroll Uppdragstagare som exempelvis entreprenörer, projektörer och underentreprenörer skall ta fram objektspecifika miljöplaner med tillhörande riskanalyser (inklusive aktiviteter för riskminimering/- eliminering) samt kemikalieförteckning. Dessa skall överlämnas till byggherren två veckor innan arbetets påbörjande. Uppdragstagare skall utföra egenkontroll enligt framtagna miljöplaner. Kontrollpunkter i kontrollprogram inarbetas i uppdragstagarnas egenkontroll. Entreprenörernas miljöplaner, checklistor samt dokument för egenkontroll skall finnas på byggarbetsplatsen (arbetsplatskontor eller liknande). 5.4 Dokumentation och rapportering Miljödokumentationen (miljöplan, riskanalys, kemikalieförteckning med mera) skall förvaras på arbetsplatskontoret. Efter det att uppdragstagaren slutfört sin del i projektet skall denne lämna nödvändig dokumentation till byggherren. 6 Driftskede 6.1 Organisation Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens ombud: Vrångens Kraft AB HS Kraft AB Driftansvarig : HS Kraft AB 8

9 Projektledare: Serviceleverantör vindkraftverk: Projektledare: Christian Eriksson Siemens AB Ej utsedd Nätbolag: Projektledare: E.ON Elnät Sverige AB Jan-Åke Dahlberg 6.2 Verksamhetsutövarens egenkontroll Verksamhetsutövarens egenkontroll genomförs med stöd av kontrollprogrammets checklista. Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontroller genomförs och att checklistan uppdateras vid behov. Checklistan upprättas i elektronisk form och lagras på media som omfattas av en rutin för regelbunden tagning av backup. Under driftskedet sker uppföljning med serviceentreprenör (Siemens AB) var 6:e månad av genomförd egenkontroll samt behov av komplettering av kontrollprogrammet. Härutöver utförs årlig intern revision enligt punkt Uppdragstagarens egenkontroll Uppdragstagare som exempelvis serviceentreprenörer skall utföra egenkontroll enligt kontrollprogrammets checklista. 6.4 Dokumentation och rapportering Rapportering till tillsynsmyndigheten skall ske enligt fastställt kontrollprogram. Driftstörningar som ledde till eller kunde ha lett till olägenheter för människors hälsa eller miljö skall dokumenteras och omedelbart rapporteras till tillsynsmyndigheten. 6.5 Kontroll och uppföljning Verksamhetsutövaren genomför årlig internrevision med följande innehåll: Årlig okulär inspektion av anläggningen med avseende på synliga skador, utsläpp eller dylikt. Genomgång av utförd kontroll av utrustning med mera för drift och kontroll med avseende på skick och funktion för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. Sammanställning ska ske av utförda service åtgärder under det gångna året. Genomgång av eventuella driftstörningar som ledde till eller kunde ha lett till olägenheter för människors hälsa eller miljö och åtgärder till följd av driftstörningarna. Genomgång av eventuella klagomål eller synpunkter från närboende med flera för beslut om eventuella åtgärder till följd av dessa. Genomgång av eventuellt nya lagstadgade krav som påverkar vindbruksparken och beslut om eventuella åtgärder till följd av dessa. Genomgång av eventuella kompetensutvecklingsbehov hos berörd driftpersonal och beslut om eventuella åtgärder till följd av dessa. Genomgång och uppdatering av kemikalieförteckning för anläggningen. Genomförande av riskbedömning för verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Framtagande av miljörapport för vindbruksparken (lämnas in senast den siste mars varje år). 9

10 Identifiering, dokumentering och planering av eventuella förbättringsåtgärder (ansvarig? tidpunkt för åtgärd?). 7 Redovisning av hur miljötillståndets villkor ska uppfyllas 7.1 Allmänt, villkor 1 Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad bolagen angivit eller åtagit sig i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet. Verksamheten förväntas inte orsaka störningar på närboendes radio- och TV-mottagning om sådana störningar mot förmodan uppkommer, åtgärdas de på sökandenas bekostnad. 7.2 Allmänt, villkor 2 Tillsynsmyndigheten får medge mindre avvikelser i fråga om den slutliga placeringen av vindkraftverken, dock högst 50 m från de angivna koordinaterna. Vindkraftverken kommer att placeras enligt koordinater i ansökan. Utsättning sker av entreprenör GrundE och lägena kommer att verifieras av Vetlanda kommun. 7.3 Skydda av fåglar vid anläggningsarbeten, villkor 3 Om bon, spelplatser eller växtplatser för hotade arter enligt rödlistan* eller arter som betecknas med ett B, N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) påträffas under anläggningen av väg eller uppställningsplatser ska arbetet omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten innan arbetena får återupptas. Om någon art enligt ovan påträffas kommer arbetena att stoppas och verksamhetsutövaren omedelbart att kontakta tillsynsmyndigheten. Byggherren informerar samtliga uppdragstagare. 7.4 Transporter och anläggningsarbeten, villkor 4 Under etableringsfasen ska lastbilstransporter som sker via byarna Milletorp och Vrånghult, under månaderna juni-augusti, begränsas till att i huvudsak, ske mellan under helgfria dagar. Byggherren informerar samtliga uppdragstagare. Undantag från de huvudsakliga transporttiderna kan bli nödvändiga i samband med betonggjutning av fundament då transporter kan komma att ske både tidigare och senare på dagen. Information kommer att lämnas till boende i Milletorp. Genom Vrånghult planeras inga transporter ske. 7.5 Transporter och anläggningsarbeten, villkor 5 Åtgärder ska vid behov vidtas för att förhindra damning från transportvägar, upplagsplatser, och övrig verksamhet. Om behovet uppstår kommer dammbindning av vägar och upplagsplatser att ske genom anlitad entreprenör genom vattning eller saltning. 7.6 Transporter och anläggningsarbeten, villkor 6 Eventuell sprängning ska föregås av riskbedömning avseende de bostadshus som kan komma att utsättas för vibrationer överstigande 4 mm/s uttryckt som högsta hastighet i vertikalled. Riskbedömningen och samråd med tillsynsmyndigheten ska, i förekommande fall, utföras i god tid innan den första sprängningen sker. 10

11 Täckning med mattor sker vid all sprängning. Risk för vibrationer överstigande 4 mm/s bedöms enligt praxis föreligga vid sprängning inom 50 m från byggnad. Förutsedda sprängningar kommer att ske på avstånd som överstiger detta. 7.7 Återställning efter anläggningsarbetena, villkor 7 Bolaget ska senast två månader efter det att anläggningsarbetena är slutförda inlämna en plan för återställning av temporärt nyttjade markytor till tillsynsmyndigheten. Återställande av markytor ska ske till omgivande naturmiljö senast ett år efter att anläggningsarbetena är slutförda. Plan för återställning kommer att tas fram senast vid den tidpunkt villkoret föreskriver. I avtal med anläggningsentreprenören framgår att alla temporärt nyttjade ytor ska återställas. Detta kontrolleras genom okulär besiktning av byggherren. 7.8 Buller och skuggor, villkor 8 Det samverkande bullretfrån vindkraftsanläggningen ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 40 db(a) utomhus vid bostadshus. Ekvivalentvärdet ska kontrolleras genom mätning vid de bostäder som förväntas få de högsta ljudnivåerna. Kontroll ska ske inom åtta månader efter det att det första vindkraftverket har tagits i drift eller den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Därefter ska kontroll ske en gång varje år till dess att vindkraftparken är helt utbyggd. Fortsatt kontroll ska ske minst en gång vart femte år eller om verksamheten förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer. Bullermätning ska ske enligt Elforsk rapport 98:24, "Mätning av bullerimmissioner från vindkraftverk" eller motsvarande uppdaterade anvisningar. Om de angiva bullervärdena överskrids ska bolagen inom en månad till tillsynsmyndigheten anmäla orsak till överskridandet samt ange vilka åtgärder som vidtagits och som bolagen avser att vidta så att värdena enligt ovanstående kan innehållas. Mätning kommer att genomföras av oberoende part och utföras i enlighet med de metoder som anges i Elforsk rapport 98:24 eller motsvarande anvisningar. Uppföljning av resultatet kommer att ske i enligt med villkoret. 7.9 Buller och skuggor, villkor 9 Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken ska begränsas till högst åtta timmar per kalenderår, mätt vid störningskänslig plats intill bostäder. Som störningskänslig plats menas befintliga uteplatser eller, om sådan saknas, ett område om minst 5 meter intill respektive bostadshus i husets alla vädersträck. Om de angivna skuggvärdena överskrids ska automatisk skuggurkoppling ske vid de vindkraftverk som medverkar till skuggeffekterna. Efter det att vindbruksanläggningen har tagits i drift skickar verksamhetsutövaren ut ett brev till de fastighetsägare som ingått i samrådskretsen. Brevet kommer bland annat innehålla kontaktuppgifter till ansvarig person hos verksamhetsutövaren. I brevet kommer fastighetsägarna uppmanas att kontakta verksamhetsutövaren om de upplever olägenheter avseende skuggpåverkan Hinderbelysning, villkor 10 Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras på natten så mycket som gällande bestämmelser medger. I enlighet med gällande föreskrift (LFS 2008:47) fungerar vindkraftverkens vita färg som hindermarkering under dagar. Under skymning och gryning kommer medelintensivt blinkande sken på 2000 cd markera vindkraftverkens position. Hinderljusen är placerade ovanpå maskinhuset. För att minimera störningen kommer hinderljuset automatiskt ställas ner till 200 cd under mörker. 11

12 7.11 Utformning, villkor 11 Samtliga vindkraftverk ska ges en diskret färgsättning. Endast verksamhetsutövarens och tillverkarens namn eller firma får anges med text eller logotyp. Endast maskinhuset får användas för detta. Utformningen av text och logotyp ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. Andra reklamanordningar får inte placeras på verken. Förslag till utformning av text och logotyp kommer att översändas till tillsynsmyndigheten senast sex månader för planerad driftstart Hantering av kemikalier och avfall, villkor 12 Kemiska produkter ska förvaras: väl märkta i täta behållare, på tätt underlag av resistent material, i invallning som rymmer volymen för den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym och innesluter röranslutningar och ventiler till behållarna, skyddat från nederbörd, på sådant sätt att åtkomst förhindras för obehöriga samt i övrigt hanteras så att spridning av förorening förhindars. Tillfällig uppställning av ADR-klassad drivmedelstank undantas från kravet på invallning. Kemiska produkter i fast form undantas från kravet på förvarning i täta behållare. Krav kommer att uppfyllas enligt checklista för byggskede och driftskede Hantering av kemikalier och avfall, villkor 13 Farligt avfall som uppstår vid verksamheten ska omedelbart transporteras bort från området till godkänd anläggning för omhändertagande av sådant avfall. Förteckning över farligt avfall upprättas. Omhändertagande och borttransport ske på sätt enligt gällande föreskrift Hantering av kemikalier och avfall, villkor 14 Hantering av oljor och andra kemikalier samt tankning och uppställning av fordon och maskiner, får ske endast på yta där spill och läckage kan omhändertas för att förhindra förorening av yt- eller grundvatten. Saneringsutrustning ska finnas i maskiner och i anslutning till tankplats. Under byggskedet svarar entreprenörerna för hanteringen av kemikalier och oljor. Förteckning över kemikalier ska finnas på arbetsplatsen. Uppfyllande av krav enligt villkor verifieras genom egenkontroller enligt checklista. Under driftskedet förekommer få kemikalier och dessa utgör främst oljor och smörjfetter. Därutöver förekommer i mindre mängd diverse kemikalier som används i underhållsarbetet, såsom avfettningsmedel, lim, färg. Det avfall som uppkommer utgörs främst av spilloljor och därutöver så kallat småkem (sprayburkar, färgburkar och oljebemängda trasor). Hantering ska verifieras genom upprättad checklista Kontroll, villkor 15 För verksamheten ska det finnas skriftliga rutiner för kontroll. Rutinerna ska göra det möjligt att följa upp verksamhetens miljöpåverkan och bedöma om villkoren följs. Kontrollprogrammet ska omfatta både anläggnings- och driftsfas. I rutinerna ska mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Rutiner för kontroll av föreskrivna villkor ska skickas till tillsynsmyndigheten i två exemplar senast tre månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft eller det senare datum som tillsynsmyndigheten beslutar. Detta dokument syftar till att uppfylla detta villkor Kontroll, villkor 16 Förstagångsundersökning av verksamheten ska utföras av opartisk besiktningsförrättare senast ett år efter det att driften av vindkraftparken har påbörjats eller det senare datum som 12

13 tillsynsmyndigheten bestämmer. Därefter ska periodisk undersökning utföras vart femte år. Förslag till besiktningsförrättare och program för undersökningen ska lämnas in till tillsynsmyndigheten i god tid före undersökningen. Besiktningsförrättarens rapport från undersökningen ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter datum för undersökningen eller det senare datum som tillsynsmyndigheten bestämmer. Förslag till besiktningsman och program för undersökningen kommer att inlämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att driften av vindkraftparken påbörjats. Driften anses påbörjad efter det att provdrift genomförts av leverantören enligt med denna avtalat program Kontroll, villkor 17 Bolagen ska inge en skriftlig anmälan, omfattande en arbets- och tidplan, till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att hela eller delar av vindkraftsparken har tagits ur drift. Vindkraftstorn, maskinhus, ledningar och annan utrustning ska borttransporteras. Fundament och platserna för vindkraftverken ska anpassas till omgivande naturmiljö. Alla delar av gruppstationen som är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att återvinna vid tidpunkten för avvecklingen ska återvinnas. Senast ett år efter respektive vindkraftverks nedmontering ska återställningen vara utförd. Ett vindkraftverk anses ha tagits ur drift om elproduktionen inte bedrivits under en sammanhängande tid av ett år efter det att kommersiell drift har påbörjats. Verksamhetsutövaren kommer att inge en skriftlig anmälan i enlighet med villkoret Vattenverksamhet, villkor enligt beslut Med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken jämte 23 förordningen (1998:1388) av vattenverksamhet m.m. förelägger Länsstyrelsen er att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med anläggande avvägar mellan vindkraftverk, se bilaga 1, på fastigheten Milletorp 1:9 i Vetlanda kommun: 1. Arbetet får inte utföras under perioden 15 april 31 augusti 2. Åtgärderna ska vara utförda inom 5 år från detta beslut vunnit laga kraft 3. Fotodokumentation över de utförda åtgärderna ska skickas till Länsstyrelsen senast 1 år efter det att dessa slutförts Den anmälda vattenverksamheten berör anläggande av väg ut till 1 de planerade vindkraftverken. Vattenströmningen under vägen kommer att säkerställas genom vägens konstruktion och framgår av utförd projektering. I avtal med anläggningsentreprenören har avtalats att arbetena ska utföras på sätt som uppfyller kraven. Dessutom kommer grumling av vatten att i görligaste mån att förhindras genom tillfällig åtgärd under arbetenas utförande. Utförandet dokumenteras av entreprenören enligt checklista. 13

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD Jönköping 2012-05-16 Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 VÄXJÖ Ansökan om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Gydingstorp 1:11, Moen 1:4, Runneboda 1:3 samt Bjällerberg 1:10 och 1:12 i Ljungby

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten "~ SVENSKA t KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VAR BETECKNING SM, Miljö och Icvalitet TR 13-01 DATUM _ A SAMRID" (TT? 2013-11-13 -W N NS k,nl NT.,AFS, n TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA TT T - T^1 ^kk 3 Td /?

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken. I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127,2011-05- 18 2011-11-01 DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer