Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808)"

Transkript

1 Kontrollprogram enligt Miljöbalken (1998:808) Projekt: Upprättad av: Vindbrukspark Milletorp, Vetlanda kommun Thomas Hörberg, HS Kraft AB Malmö datum HS Kraft AB 1

2 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Thomas Hörberg 2

3 Innehållsförteckning 0 Förord 1 Orientering 1.1 Byggherre 1.2 Verksamhetsutövare 1.3 Projektbeskrivning 1.4 Tillstånd 1.5 Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 1.6 Ansvarsfördelning 1.7 Tidplan 2. Samordning av arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen 3. Kontrollprogram enligt Plan och bygglagen 4. Kontrollprogram enligt Miljöbalken 1998: Allmänt 4.2 Samordning, kontroll och uppföljning 4.3 Myndighetskrav 4.4 Redovisning till tillsynsmyndighet 4.5 Dokumentation och felrapportering 5 Byggskede 5.1 Organisation 5.2 Byggherrens egenkontroll 5.3 Uppdragstagarens egenkontroll 5.4 Dokumentation och rapportering 6 Driftskede 6.1 Organisation 6.2 Verksamhetsutövarens egenkontroll 6.3 Uppdragstagarens egenkontroll 6.4 Dokumentation och rapportering 6.5 Kontroll och uppföljning 7 Redovisning av hur miljötillståndets villkor ska uppfyllas 7.1 Allmänt, villkor Allmänt, villkor Skydda av fåglar vid anläggningsarbeten, villkor Transporter och anläggningsarbeten, villkor Transporter och anläggningsarbeten, villkor Transporter och anläggningsarbeten, villkor Återställning efter anläggningsarbetena, villkor Buller och skuggor, villkor Buller och skuggor, villkor Hinderbelysning, villkor Utformning, villkor Hantering av kemikalier och avfall, villkor Hantering av kemikalier och avfall, villkor 13 3

4 7.14 Hantering av kemikalier och avfall, villkor Kontroll, villkor Kontroll, villkor Kontroll, villkor Vattenverksamhet, villkor enligt beslut Bilagor 1. Detalplan fastställd av regeringen Miljötillstånd lämnat av Länsstyrelsen i Jönköpings län med beteckning Beslut fattat av Länsstyrelsen i Jönköpings län avseende Anmälan enligt 11 kap. 9a miljöbalken om vattenverksamhet på fastigheten Milletorp 1:9, Vetlanda kommun, datum med beteckning Dom Växjö Tingsrätt Miljödomstolen , mål nr M Arbetsmiljöplan daterad Checklista kontrollprogram MB för vindbrukspark Milletorp 7. Tekniskt samråd Dnr 2011-MB Startbesked Dnr 2011-MB

5 0 Förord Detta kontrollprogram är upprättat i enlighet med bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) kap Orientering 1.1 Byggherre Vrångens Kraft AB (Org nr ), c/o HS Kraft AB, Södergatan 15, Malmö Byggherrens ombud: HS Kraft AB (orgnr ), Södergatan 15, Malmö Frågor besvaras av ombudets projektledare Christian Eriksson e-post: Tel Verksamhetsutövare Vrångens Kraft AB (Org nr ), c/o HS Kraft AB, Södergatan 15, Malmö Verksamhetsutövarens ombud: HS Kraft AB (orgnr ), Södergatan 15, Malmö Frågor besvaras av ombudets projektledare Christian Eriksson e-post: Tel Projektbeskrivning Nybyggnation av elva vindkraftverk i Vetlanda kommun inom fastigheterna: Milletorp 1:9 Herrstenstorp 1: Tillstånd Detaljplan fastställd av regeringen Miljötillstånd lämnat av Länsstyrelsen i Jönköpings län med beteckning Beslut fattat av Länsstyrelsen i Jönköpings län avseende Anmälan enligt 11 kap. 9a miljöbalken om vattenverksamhet på fastigheten Milletorp 1:9, Vetlanda kommun, datum med beteckning Dom Växjö Tingsrätt Miljödomstolen , mål nr M Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län Kontaktperson: Per-Olof Svensson e-post: Tel:

6 1.6 Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning gäller enligt följande: Ansvar för lagefterlevnad: Verksamhetsutövaren Ansvar för miljöfrågor: Verksamhetsutövaren Uppföljning och egenkontroll, rapportering: Verksamhetsutövaren 1.7 Tidplan Planerad byggstart: Planerad drifttagning: december 2012 Planerad drifttid: 35 år. 2. Samordning av arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen Byggherren svarar för samordning av arbetsmiljö under projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U). Arbetsmiljöplan upprättas och hålls aktuell av byggherrens projektledare och biläggs denna handling. Vid byggmöten ca var tredje vecka sker uppföljning av arbetsmiljöplanen, inträffade incidenter och olyckor samt behov av uppdatering. Planen tar upp de risker som förekommer med förebyggande åtgärder. Planen är anslagen på arbetsstället och samtliga arbetstagare på det gemensamma arbetsstället skall informeras om planens innehåll samt signera att man tagit del av innehållet innan arbete påbörjas. Dokumenterad arbetsmiljörond hålls ca var tredje vecka. 3. Kontrollprogram enligt Plan och bygglagen Tekniskt samråd enligt PBL (10. kap 21 ) hölls med Vetlanda kommun (Dnr MB ). Startbesked efter tekniskt samråd erhölls (Dnr 2011-MB ). 4. Kontrollprogram enligt Miljöbalken 1998: Allmänt Alla berörda parter exempelvis verksamhetsutövare, projektörer, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer (nedan kallade uppdragstagare) skall bedriva ett systematiskt miljöstyrningsarbete i enlighet med framtaget kontrollprogram med rutiner, checklistor, egenkontrolldokument och dylikt. I rutinerna ska mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod anges. Verksamhetsutövaren ansvarar för samordning och redovisning av den egenkontroll som enligt Miljöbalken (1998:901) utövas under bygg- och driftskede. Egenkontroll kommer att på verksamhetsutövarens begäran utövas och dokumenteras hos respektive uppdragstagare. Respektive uppdragstagare redovisar sin egenkontroll till verksamhetsutövaren som därefter sammanställer detta material i sin redovisning till tillsynsmyndigheten. Vid projektering/konstruktion av exempelvis vägar och fundament skall anlitad uppdragstagare ta hänsyn till respektive lösnings långsiktiga miljöpåverkan med målet att minimera denna. Målet skall även vara att framtagen projektering/konstruktion skall medge en minimering av miljöpåverkan under själva byggskedet exempelvis genom att beskriva hur miljökänsliga byggnationsmoment skall utföras (t ex grumling vid passage av vattendrag, damning m.m.). Kontrollprogrammet kommer att hållas aktuellt av verksamhetsutövaren. 6

7 Under byggskede respektive driftskede tar kontrollprogrammet upp de villkor i givna tillstånd som förekommer med förebyggande åtgärder. 4.2 Samordning, kontroll och uppföljning Verksamhetsutövaren svarar för samordning vid upprättande av kontrollprogram, kontroll och uppföljning. Verksamhetsutövaren kommer att granska och godkänna berörda uppdragstagares egenkontroll. Skriftliga rutiner ska göra det möjligt att följa upp verksamhetens miljöpåverkan och bedöma om villkoren följs. I rutinerna ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetod anges. Förbättringsmöjligheter som identifieras och nya lagstadgade krav på vindbruksanläggningar inarbetas fortlöpande i kontrollprogrammet. 4.3 Myndighetskrav Besiktningar, kontroller, anmälningar, rapportering med mera kommer att utföras i enlighet med krav i tillstånd vilka inarbetats i kontrollprogrammets checklista. 4.4 Redovisning till tillsynsmyndighet Redovisning till tillsynsmyndigheten sker i enlighet med gällande tillstånd, lagar och förordningar. 4.5 Dokumentation och avvikelserapportering Detta kontrollprogram skall ses som en del av den kvalitetsdokumentation som upprättas för projektet. Intyg från verksamhetsutövaren att kontroller enligt kontrollprogrammets checklista utförts kommer att översändas till kontrollmyndigheten årligen i samband med insändande av miljörapport. Avvikelserapport (avvikelser) anmäls skriftligt vid feltillfället till verksamhetsutövaren. Avvikelserapport inklusive förslag till korrigerande och förebyggande åtgärder skall i de fall samhällskrav eller kontraktsenliga fordringar ej kan uppfyllas anmälas till och godkännas av verksamhetsutövaren. 5 Byggskede 5.1 Organisation Byggherre Byggherrens representant Vrångens Kraft AB Christian Eriksson, HS Kraft AB Konsulter Geoteknik och markarbeten (MarkP) Projektledare: Pehrsco AB, Växjö Anders Nilsson Entreprenörer Markentreprenör (MarkE) Projektledare: Svevia AB, Vetlanda Per-Anders Pettersson Grundentreprenör (GrundE) Ej utsedd 7

8 Projektledare: Verksleverantör (VerkE): Projektledare: Siemens AB Elentreprenör (EE): Projektledare: E.ON Elnät Sverige AB Jan-Åke Dahlberg 5.2 Byggherrens egenkontroll Byggherrens egenkontroll genomförs med stöd av en objektsspecifik checklista. Byggherren ansvarar för att nödvändiga kontroller genomförs och att checklistan uppdateras vid behov. Checklistan upprättas i elektronisk form och lagras på media som omfattas av en rutin för regelbunden tagning av backup. Efter slutförd byggnation när anläggningen tagits i drift skall checklistan uppdateras, skrivas ut i pappersform och därefter presenteras för kontrollmyndigheten. Vid byggmöten, som hålls ca var tredje vecka, sker uppföljning av kontrollprogrammet, utförd egenkontroll samt eventuellt behov av uppdatering. Kontrollprogrammet är anslaget på arbetsstället och samtliga arbetstagare på det gemensamma arbetsstället skall informeras om planens innehåll samt signera att man tagit del av innehållet innan arbete påbörjas. Varje uppdragstagare ansvarar för att överenskomna egenkontroller genomförs och dokumenteras. Dokumenten skall förvaras på byggarbetsplatsen. 5.3 Uppdragstagarens egenkontroll Uppdragstagare som exempelvis entreprenörer, projektörer och underentreprenörer skall ta fram objektspecifika miljöplaner med tillhörande riskanalyser (inklusive aktiviteter för riskminimering/- eliminering) samt kemikalieförteckning. Dessa skall överlämnas till byggherren två veckor innan arbetets påbörjande. Uppdragstagare skall utföra egenkontroll enligt framtagna miljöplaner. Kontrollpunkter i kontrollprogram inarbetas i uppdragstagarnas egenkontroll. Entreprenörernas miljöplaner, checklistor samt dokument för egenkontroll skall finnas på byggarbetsplatsen (arbetsplatskontor eller liknande). 5.4 Dokumentation och rapportering Miljödokumentationen (miljöplan, riskanalys, kemikalieförteckning med mera) skall förvaras på arbetsplatskontoret. Efter det att uppdragstagaren slutfört sin del i projektet skall denne lämna nödvändig dokumentation till byggherren. 6 Driftskede 6.1 Organisation Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens ombud: Vrångens Kraft AB HS Kraft AB Driftansvarig : HS Kraft AB 8

9 Projektledare: Serviceleverantör vindkraftverk: Projektledare: Christian Eriksson Siemens AB Ej utsedd Nätbolag: Projektledare: E.ON Elnät Sverige AB Jan-Åke Dahlberg 6.2 Verksamhetsutövarens egenkontroll Verksamhetsutövarens egenkontroll genomförs med stöd av kontrollprogrammets checklista. Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontroller genomförs och att checklistan uppdateras vid behov. Checklistan upprättas i elektronisk form och lagras på media som omfattas av en rutin för regelbunden tagning av backup. Under driftskedet sker uppföljning med serviceentreprenör (Siemens AB) var 6:e månad av genomförd egenkontroll samt behov av komplettering av kontrollprogrammet. Härutöver utförs årlig intern revision enligt punkt Uppdragstagarens egenkontroll Uppdragstagare som exempelvis serviceentreprenörer skall utföra egenkontroll enligt kontrollprogrammets checklista. 6.4 Dokumentation och rapportering Rapportering till tillsynsmyndigheten skall ske enligt fastställt kontrollprogram. Driftstörningar som ledde till eller kunde ha lett till olägenheter för människors hälsa eller miljö skall dokumenteras och omedelbart rapporteras till tillsynsmyndigheten. 6.5 Kontroll och uppföljning Verksamhetsutövaren genomför årlig internrevision med följande innehåll: Årlig okulär inspektion av anläggningen med avseende på synliga skador, utsläpp eller dylikt. Genomgång av utförd kontroll av utrustning med mera för drift och kontroll med avseende på skick och funktion för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. Sammanställning ska ske av utförda service åtgärder under det gångna året. Genomgång av eventuella driftstörningar som ledde till eller kunde ha lett till olägenheter för människors hälsa eller miljö och åtgärder till följd av driftstörningarna. Genomgång av eventuella klagomål eller synpunkter från närboende med flera för beslut om eventuella åtgärder till följd av dessa. Genomgång av eventuellt nya lagstadgade krav som påverkar vindbruksparken och beslut om eventuella åtgärder till följd av dessa. Genomgång av eventuella kompetensutvecklingsbehov hos berörd driftpersonal och beslut om eventuella åtgärder till följd av dessa. Genomgång och uppdatering av kemikalieförteckning för anläggningen. Genomförande av riskbedömning för verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Framtagande av miljörapport för vindbruksparken (lämnas in senast den siste mars varje år). 9

10 Identifiering, dokumentering och planering av eventuella förbättringsåtgärder (ansvarig? tidpunkt för åtgärd?). 7 Redovisning av hur miljötillståndets villkor ska uppfyllas 7.1 Allmänt, villkor 1 Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad bolagen angivit eller åtagit sig i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet. Verksamheten förväntas inte orsaka störningar på närboendes radio- och TV-mottagning om sådana störningar mot förmodan uppkommer, åtgärdas de på sökandenas bekostnad. 7.2 Allmänt, villkor 2 Tillsynsmyndigheten får medge mindre avvikelser i fråga om den slutliga placeringen av vindkraftverken, dock högst 50 m från de angivna koordinaterna. Vindkraftverken kommer att placeras enligt koordinater i ansökan. Utsättning sker av entreprenör GrundE och lägena kommer att verifieras av Vetlanda kommun. 7.3 Skydda av fåglar vid anläggningsarbeten, villkor 3 Om bon, spelplatser eller växtplatser för hotade arter enligt rödlistan* eller arter som betecknas med ett B, N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) påträffas under anläggningen av väg eller uppställningsplatser ska arbetet omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten innan arbetena får återupptas. Om någon art enligt ovan påträffas kommer arbetena att stoppas och verksamhetsutövaren omedelbart att kontakta tillsynsmyndigheten. Byggherren informerar samtliga uppdragstagare. 7.4 Transporter och anläggningsarbeten, villkor 4 Under etableringsfasen ska lastbilstransporter som sker via byarna Milletorp och Vrånghult, under månaderna juni-augusti, begränsas till att i huvudsak, ske mellan under helgfria dagar. Byggherren informerar samtliga uppdragstagare. Undantag från de huvudsakliga transporttiderna kan bli nödvändiga i samband med betonggjutning av fundament då transporter kan komma att ske både tidigare och senare på dagen. Information kommer att lämnas till boende i Milletorp. Genom Vrånghult planeras inga transporter ske. 7.5 Transporter och anläggningsarbeten, villkor 5 Åtgärder ska vid behov vidtas för att förhindra damning från transportvägar, upplagsplatser, och övrig verksamhet. Om behovet uppstår kommer dammbindning av vägar och upplagsplatser att ske genom anlitad entreprenör genom vattning eller saltning. 7.6 Transporter och anläggningsarbeten, villkor 6 Eventuell sprängning ska föregås av riskbedömning avseende de bostadshus som kan komma att utsättas för vibrationer överstigande 4 mm/s uttryckt som högsta hastighet i vertikalled. Riskbedömningen och samråd med tillsynsmyndigheten ska, i förekommande fall, utföras i god tid innan den första sprängningen sker. 10

11 Täckning med mattor sker vid all sprängning. Risk för vibrationer överstigande 4 mm/s bedöms enligt praxis föreligga vid sprängning inom 50 m från byggnad. Förutsedda sprängningar kommer att ske på avstånd som överstiger detta. 7.7 Återställning efter anläggningsarbetena, villkor 7 Bolaget ska senast två månader efter det att anläggningsarbetena är slutförda inlämna en plan för återställning av temporärt nyttjade markytor till tillsynsmyndigheten. Återställande av markytor ska ske till omgivande naturmiljö senast ett år efter att anläggningsarbetena är slutförda. Plan för återställning kommer att tas fram senast vid den tidpunkt villkoret föreskriver. I avtal med anläggningsentreprenören framgår att alla temporärt nyttjade ytor ska återställas. Detta kontrolleras genom okulär besiktning av byggherren. 7.8 Buller och skuggor, villkor 8 Det samverkande bullretfrån vindkraftsanläggningen ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 40 db(a) utomhus vid bostadshus. Ekvivalentvärdet ska kontrolleras genom mätning vid de bostäder som förväntas få de högsta ljudnivåerna. Kontroll ska ske inom åtta månader efter det att det första vindkraftverket har tagits i drift eller den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Därefter ska kontroll ske en gång varje år till dess att vindkraftparken är helt utbyggd. Fortsatt kontroll ska ske minst en gång vart femte år eller om verksamheten förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer. Bullermätning ska ske enligt Elforsk rapport 98:24, "Mätning av bullerimmissioner från vindkraftverk" eller motsvarande uppdaterade anvisningar. Om de angiva bullervärdena överskrids ska bolagen inom en månad till tillsynsmyndigheten anmäla orsak till överskridandet samt ange vilka åtgärder som vidtagits och som bolagen avser att vidta så att värdena enligt ovanstående kan innehållas. Mätning kommer att genomföras av oberoende part och utföras i enlighet med de metoder som anges i Elforsk rapport 98:24 eller motsvarande anvisningar. Uppföljning av resultatet kommer att ske i enligt med villkoret. 7.9 Buller och skuggor, villkor 9 Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken ska begränsas till högst åtta timmar per kalenderår, mätt vid störningskänslig plats intill bostäder. Som störningskänslig plats menas befintliga uteplatser eller, om sådan saknas, ett område om minst 5 meter intill respektive bostadshus i husets alla vädersträck. Om de angivna skuggvärdena överskrids ska automatisk skuggurkoppling ske vid de vindkraftverk som medverkar till skuggeffekterna. Efter det att vindbruksanläggningen har tagits i drift skickar verksamhetsutövaren ut ett brev till de fastighetsägare som ingått i samrådskretsen. Brevet kommer bland annat innehålla kontaktuppgifter till ansvarig person hos verksamhetsutövaren. I brevet kommer fastighetsägarna uppmanas att kontakta verksamhetsutövaren om de upplever olägenheter avseende skuggpåverkan Hinderbelysning, villkor 10 Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras på natten så mycket som gällande bestämmelser medger. I enlighet med gällande föreskrift (LFS 2008:47) fungerar vindkraftverkens vita färg som hindermarkering under dagar. Under skymning och gryning kommer medelintensivt blinkande sken på 2000 cd markera vindkraftverkens position. Hinderljusen är placerade ovanpå maskinhuset. För att minimera störningen kommer hinderljuset automatiskt ställas ner till 200 cd under mörker. 11

12 7.11 Utformning, villkor 11 Samtliga vindkraftverk ska ges en diskret färgsättning. Endast verksamhetsutövarens och tillverkarens namn eller firma får anges med text eller logotyp. Endast maskinhuset får användas för detta. Utformningen av text och logotyp ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. Andra reklamanordningar får inte placeras på verken. Förslag till utformning av text och logotyp kommer att översändas till tillsynsmyndigheten senast sex månader för planerad driftstart Hantering av kemikalier och avfall, villkor 12 Kemiska produkter ska förvaras: väl märkta i täta behållare, på tätt underlag av resistent material, i invallning som rymmer volymen för den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym och innesluter röranslutningar och ventiler till behållarna, skyddat från nederbörd, på sådant sätt att åtkomst förhindras för obehöriga samt i övrigt hanteras så att spridning av förorening förhindars. Tillfällig uppställning av ADR-klassad drivmedelstank undantas från kravet på invallning. Kemiska produkter i fast form undantas från kravet på förvarning i täta behållare. Krav kommer att uppfyllas enligt checklista för byggskede och driftskede Hantering av kemikalier och avfall, villkor 13 Farligt avfall som uppstår vid verksamheten ska omedelbart transporteras bort från området till godkänd anläggning för omhändertagande av sådant avfall. Förteckning över farligt avfall upprättas. Omhändertagande och borttransport ske på sätt enligt gällande föreskrift Hantering av kemikalier och avfall, villkor 14 Hantering av oljor och andra kemikalier samt tankning och uppställning av fordon och maskiner, får ske endast på yta där spill och läckage kan omhändertas för att förhindra förorening av yt- eller grundvatten. Saneringsutrustning ska finnas i maskiner och i anslutning till tankplats. Under byggskedet svarar entreprenörerna för hanteringen av kemikalier och oljor. Förteckning över kemikalier ska finnas på arbetsplatsen. Uppfyllande av krav enligt villkor verifieras genom egenkontroller enligt checklista. Under driftskedet förekommer få kemikalier och dessa utgör främst oljor och smörjfetter. Därutöver förekommer i mindre mängd diverse kemikalier som används i underhållsarbetet, såsom avfettningsmedel, lim, färg. Det avfall som uppkommer utgörs främst av spilloljor och därutöver så kallat småkem (sprayburkar, färgburkar och oljebemängda trasor). Hantering ska verifieras genom upprättad checklista Kontroll, villkor 15 För verksamheten ska det finnas skriftliga rutiner för kontroll. Rutinerna ska göra det möjligt att följa upp verksamhetens miljöpåverkan och bedöma om villkoren följs. Kontrollprogrammet ska omfatta både anläggnings- och driftsfas. I rutinerna ska mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Rutiner för kontroll av föreskrivna villkor ska skickas till tillsynsmyndigheten i två exemplar senast tre månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft eller det senare datum som tillsynsmyndigheten beslutar. Detta dokument syftar till att uppfylla detta villkor Kontroll, villkor 16 Förstagångsundersökning av verksamheten ska utföras av opartisk besiktningsförrättare senast ett år efter det att driften av vindkraftparken har påbörjats eller det senare datum som 12

13 tillsynsmyndigheten bestämmer. Därefter ska periodisk undersökning utföras vart femte år. Förslag till besiktningsförrättare och program för undersökningen ska lämnas in till tillsynsmyndigheten i god tid före undersökningen. Besiktningsförrättarens rapport från undersökningen ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter datum för undersökningen eller det senare datum som tillsynsmyndigheten bestämmer. Förslag till besiktningsman och program för undersökningen kommer att inlämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att driften av vindkraftparken påbörjats. Driften anses påbörjad efter det att provdrift genomförts av leverantören enligt med denna avtalat program Kontroll, villkor 17 Bolagen ska inge en skriftlig anmälan, omfattande en arbets- och tidplan, till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att hela eller delar av vindkraftsparken har tagits ur drift. Vindkraftstorn, maskinhus, ledningar och annan utrustning ska borttransporteras. Fundament och platserna för vindkraftverken ska anpassas till omgivande naturmiljö. Alla delar av gruppstationen som är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att återvinna vid tidpunkten för avvecklingen ska återvinnas. Senast ett år efter respektive vindkraftverks nedmontering ska återställningen vara utförd. Ett vindkraftverk anses ha tagits ur drift om elproduktionen inte bedrivits under en sammanhängande tid av ett år efter det att kommersiell drift har påbörjats. Verksamhetsutövaren kommer att inge en skriftlig anmälan i enlighet med villkoret Vattenverksamhet, villkor enligt beslut Med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken jämte 23 förordningen (1998:1388) av vattenverksamhet m.m. förelägger Länsstyrelsen er att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med anläggande avvägar mellan vindkraftverk, se bilaga 1, på fastigheten Milletorp 1:9 i Vetlanda kommun: 1. Arbetet får inte utföras under perioden 15 april 31 augusti 2. Åtgärderna ska vara utförda inom 5 år från detta beslut vunnit laga kraft 3. Fotodokumentation över de utförda åtgärderna ska skickas till Länsstyrelsen senast 1 år efter det att dessa slutförts Den anmälda vattenverksamheten berör anläggande av väg ut till 1 de planerade vindkraftverken. Vattenströmningen under vägen kommer att säkerställas genom vägens konstruktion och framgår av utförd projektering. I avtal med anläggningsentreprenören har avtalats att arbetena ska utföras på sätt som uppfyller kraven. Dessutom kommer grumling av vatten att i görligaste mån att förhindras genom tillfällig åtgärd under arbetenas utförande. Utförandet dokumenteras av entreprenören enligt checklista. 13

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

VINDPARK UDDARED. Kontrollprogram. Uddared 2011

VINDPARK UDDARED. Kontrollprogram. Uddared 2011 VINDPARK UDDARED Kontrollprogram Uddared 2011 December 2013 Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 2 2 Avgränsningar... 3 3 Gällande beslut och villkor... 4 4 Kontroll vid drift... 7 5 Kontroll vid avveckling...

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Äskås-Harshult Statkraft Södra Vindkraft AB Vindpark Äskås-Harshult Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap MB för uppförandet av en gruppstation för vindkraft,

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Fredrik Cederholm Täkttillsyn 10 okt 2011 1 Miljöpåverkan Förändrad naturmiljö och landskapsbild Buller Sprängning Vibrationer Luftstötvågor Kväve från

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Målnummer: M3079-04 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-05-17 Rubrik: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----ett

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer