GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun"

Transkript

1 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Tärnan 1 m fl TIBRO, Tibro kommun Samhällsbyggnad - maj

2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 Denna plan- och genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Detta innebär att planen i första skedet ställs ut för samråd. Efter samrådsskedet sammanställs inkomna yttrandena i en samrådsredogörelse och dessa leder eventuellt till bearbetning av planen. Samrådsredogörelsen kan, enligt en ändring i PBL , ersättas med en kungörelse. Därefter ställs planen ut för granskning och granskningsyttrandena sammanställs i ett granskningsutlåtande. Yttrandena kan leda till smärre revideringar av planen utan att denna behöver ställas ut på nytt. Om yttrandena däremot skulle medföra omfattande bearbetning av planen kan det bli aktuellt att ställa ut denna en andra gång. Slutligen antas planen av Bygg- och trafiknämnden. Antagandebeslutet kan överklagas till länsstyrelsen i första instans. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planändringen syftar i första hand till att ändra markanvändningsbestämmelsen så att den medger permanent bygglov för en lokal återvinningsstation. Samtidigt justeras byggrätter för befintligt vandrarhem samt för bostäder och uthus på Tärnan 2 Planen har anpassats till lämplig gränsdragning i gällande plan. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken miljöbalkens bestämmelser gällande hushållning med mark- och vattenområden. PLANDATA Läge, areal och markägarförhållanden Planområdet ligger i den sydöstra delen av tätorten. Kvarteret gränsar till naturområden i öster och sydost samt till igenväxt åkermark i söder. I norr utgör Breviksvägen gräns och i väster Hjovägen. Planområdets areal är ca 1,4 hektar. Fastigheterna Tärnan 1, 2 och 3 är privatägda. Tärnan 2 och 3 har samma ägare. 2

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Tibro tätort, antagen av kommunfullmäktige , 51. Området är anvisat för vård, bostäder och återvinningscentral. Detaljplaner För planområdets bostadsfastigheter gäller detaljplan 67, Tibro Köping, Katrinebergsområdet, laga kraftvunnen Bostadstomterna är betecknade med BF II. För övriga delar gäller detaljplan 134, Kv Tärnan m m, lagakraftvunnen Se nedan. Vandrarhemmet är betecknat med BKI-II och marken där återvinningsstationen finns anges komplementbyggnader till BK eller parkering. Utdrag ur gällande detaljplan 134. Utdrag ur gällande detaljplan 67. 3

4 Miljökonsekvensbeskrivning - behovsbedömning Markanvändningen inom planområdet kommer inte att förändras på ett sådant sätt att det innebär betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark och vatten eller andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivning behövs ej. Kommunala beslut Bygg- och trafiknämnden har, och , gett förvaltningen i uppdrag att pröva platsen för en återvinningsstation och om den anses långsiktigt lämplig ändra detaljplanen så att den medger permanent bygglov för denna. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Marken inom planområdet sluttar något mot söder och öster. Mellan vandrarhemmet och Tärnan 2-3 samt väster om vandrarhemmet finns viss trädvegetation, häck m m. Parkering och entréytor vid vandrarhemmet är till största delen asfalterade. Naturområdena öster och söder om Tärnan 1 består huvudsakligen av gräsbevuxen utfylld mark. Röd linje = gräns för ny plan. Vy från sydost. Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena har inte undersökts i samband med planarbetet då nya byggrätter inte föreslås. Marken söder och öster om bebyggelsen består av utfyllnadsmassor till relativt stort djup som har komprimerats under lång tid. Kommunens tekniker bedömer att marken inte är skredbenägen. 4

5 GRANSKNINGSHANDLING Vid framtida ny- eller tillbyggnad bör en detaljerad grundundersökning tas fram om metod för grundläggning inte kan bestämmas på annat sätt. Risk för Radon All mark i Tibro tillhör, enligt översiktsplan 2020, mark med låg radonstrålning. Vid eventuell ny- eller tillbyggnad av bostäder behövs därför inga särskilda grundläggningsåtgärder mot markradon. Radonstrålningen i byggnader kan ändå vara hög på grund av byggmaterial och skall då åtgärdas med lämplig ventilation eller på annat sätt. Riktvärdet som skall underskridas är 200 Bq/m3 luft. Risk för förorenad mark Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Bebyggelseområden Bebyggelsen inom planområdet består av den putsade vandrarhemsbyggnaden i två våningar tillbyggd med en enplansdel i trä på Tärnan 1 samt ett ½-plans bostadshus med uthus på fastigheten Tärnan 2. På Tärnan 3 finns ett mindre skjul. Ursprungshuset på Tärnan 2, vars ålder är okänd, var betydligt mindre. Bostadshuset förstorades och byggdes om radikalt enligt ritningar från Huset förföll under flera år på 2000-talet men genomgår nu upprustning. 5

6 Vandrarhemmet på Tärnan 1 byggt som ålderdomshem Vandrarhemmet på Tärnan 1, tillbyggt med kontorslokaler för kommunhus Ingen av de båda byggnaderna togs med som kulturhistoriskt intressant i Skaraborgs länsmuseums kulturhistoriska byggnadsinventering från De är ej heller upptagna som värdefull byggnad/miljö i kommunens fördjupade översiktsplan från 6

7 2003. Byggnaderna har som framgår av bild och bildtext ovan, förändrats från det ursprungliga utseendet genom tillbyggnader samt både utvändig och invändig ombyggnad. Ålderdomshemsbyggnaden har dock bibehållit sin huvudkaraktär trots mindre vackra tillbyggnader, vilket sannolikt beror på att den ursprungliga byggnaden fortfarande genom sin storlek dominerar området. Ålderdomshemsbyggnaden uppvisar ganska fina proportioner och en symmetrisk entréfasad. Fönstren har sin ursprungliga storlek och karaktär och huset, som är putsat, har inte tilläggsisolerats utvändigt utan fönster och dörrar sitter relativt grunt i fasaden. Takkupor, skorstenar och frontespis bedöms ha kvar den ursprungliga formen. Huset bedöms både genom sin tidigare roll i samhället och sin bevarade detaljer och huvudkaraktär ha ett kulturhistoriskt värde. Planen föreslår därför en varsamhetsbestämmelse för detta hus. Bostadshuset på Tärnan 2 har förändrats mer i förhållande till ursprunget genom bland annat en radikal förändring av volym och utseende 1948 samt pågående upprustning med ny fönstersättning, nya fönster- och dörrtyper samt tillbyggnader på båda sidor. Huset bedöms inte ha något förhöjt kulturhistoriskt värde. Återvinningsstation På parkeringsplatsen finns en av fem återvinningsstationer i Tibro tätort. Stationen omfattar 7-10 behållare för olika typer av återvinningsmateriel, vilka står uppradade vid parkeringsplatsens östra kant. Platsen för återvinningsstationen har bedömts vara lämpligt lokaliserad och i övrigt passande för detta ändamål. Den är lätt att nå för boende i den sydöstra delen av tätorten. Verksamheten inom fastigheten Tärnan 1 ger inte upphov till lika mycket fordon som tidigare och del av den tidigare parkeringsytan kan därför användas vid tömning av behållare. Principskiss för förbättrad återvinningsstation. 7

8 Förändring Återvinningsstationen kräver en relativt stor friyta framför containrarna, ca 18 m vid rak uppställning, för att lastbilar ska kunna tömma behållare. Hämtningszonen är något för smal om det västra parkeringsfacket är upptaget av personbilar. Av detta skäl föreslås en förskjutning av containrarna mot öster med ca 5 m. Den asfalterade ytan föreslås därför bli kompletterad med en grusad eller asfalterad yta för uppställning av containrar. Det är även lämpligt att förse denna yta med låga betongfundament som styr placeringen till en snygg och prydlig rad. Man har diskuterat avskärmande plank kring återvinningsstationer men erfarenheter från andra platser är den att det blir skräpigt bakom planken. Stationen tenderar att bli en soptipp för annat än återvinningsmateriel. Av detta skäl förordas öppenheten. Det är dock viktigt för närmiljön att containrarna har en enhetlig form och färg samt att de placeras på ett prydligt sätt och inte ställs huller om buller.om mer omfattande olägenheter för grannar med kringblåsande skräp och liknande uppstår bör kommunen trots detta överväga någon form av avgränsande staket, häck eller plank. Platsen betecknas förutom med E = teknisk anläggning, även med P = parkering för att den ska kunna användas för parkering om stationen av någon anledning flyttas eller tas bort i framtiden. Tillgänglighet Planområdet har god tillgänglighet i utomhusmiljön. Vid förändringar av befintlig bebyggelse bör tillgängligheten i entréer och inomhus förbättras. Gator och parkering Planområdet angörs från både Breviksvägen och Hjovägen. Mot Breviksvägen finns tre anvisade anslutningar i gällande plan, som behålls. Mot Hjovägen införs utfartsförbud med undantag av nuvarande in- och utfart till Tärnan 2-3. Befintliga p-platser närmast vandrarhemmet, ca 25 st, behålls medan det östra parkeringsfacket reserveras för teknisk anläggning, E1, och parkering. Om återvinningsstationen skulle flyttas kan denna yta återgå till parkering. Inom del av E1 kan ca 10 bilplatser användas för parkering under t ex helgdagar då vandrarhemmet har hög belastning och då ingen tömning av behållare sker. Parkeringsplatsen är även möjlig att bygga ut mot söder. Trafik och buller Trafiken uppgår till ca fordon ÅDT på Hjovägen väster om Tärnan 2. En beräkning av ljudnivåerna visar följande värden. Riktvärden står inom parentes. Ekv dba Max dba Ute 54 (55) 75 (70) Inne 23 (30) 44 (45 1 ) 1) I boningsrum. 8

9 Beräkningen visar att riktlinjerna för nybebyggelse inomhus och ekvivalentnivån utomhus klaras. Den maximala utomhusnivån bör helst vara lägre än 70 dba vid uteplats. Uteplats kan ordnas i skyddat läge öster om bostadshusen där ljudnivån understiger 70 dba. Om Tärnan 3 skulle bebyggas med ett separat bostadshus anger planen ett avstånd på ca 25 m till vägmitt, vilket innebär att ljudnivåerna blir något lägre än på Tärnan 2. Teknisk försörjning Vatten- och avlopp Fastigheterna Tärnan 1-3 är anslutna till kommunalt vatten- och avloppsnät i Breviksvägen eller Hjovägen. Fastigheterna är inte dagvattenseparerade utan dränerings- och takdagvatten släpps ut i spillvattenledningen, vilket innebär en onödig belastning på detta ledningssystem och på reningsverket. Vid förändringar på fastigheterna, t ex omdränering, ska dagvattnet separeras och anslutas till kommunens dagvattensystem alternativ tas om hand på tomtmark med fördröjningsmagasin/infiltration. Om lokalt omhändertagande inte bedöms möjligt kommer kommunen att tillhandahålla dagvattenanslutning i fastighetsgräns. Värme Fastigheterna värms upp individuellt. På sikt kan fjärrvärmeanslutning bli aktuellt. El, tele och IT Fastigheten är ansluten till befintliga nät för el, tele och IT. Inga förändringar planeras. Räddning Tillgänglighet för räddningsfordon och släckvatten är tillgodosett för planområdet. Avfall AÖS svarar för avfallshanteringen. Vid förändring av anordningar för hämtning av hushållsavfall skall Handbok för avfallsutrymmen tillämpas så långt möjligt. Återvinningsstationen sköts av FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamling AB. Inga förändringar planeras. Administrativa frågor Genomförandetiden för planen är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. 9

10 KONSEKVENSER AV PLANEN Planändringen möjliggör permanent bygglov för befintlig återvinningsstation. Planen har även anpassats till befintlig bebyggelsen på Tärnan 1-3 samt anger villkor för eventuellt tillkommande bebyggelse på dessa fastigheter. Detaljplanen bedöms inte få några negativa konsekvenser jämfört med pågående verksamhet i området. En ny varsamhetsbestämmelse för vandrarhemsbyggnaden kan bidra till att byggnaden i högre grad bevaras m h t dess tidigare roll i samhälle och sin nuvarande huvudkaraktär. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Planen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden under Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning Ägarna till fastigheterna Tärnan 1 respektive 2-3 är huvudmän för alla åtgärder inom respektive fastighet. Tibro kommun ansvarar naturmarken, för avtal om upplåtelse av mark för återvinningsstationen inom Tärnan 1 samt de åtgärder som föreslås för att förbättra uppställningsplatsen. FTI AB ansvarar för driften av återvinningsstationen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Planområdet omfattas ej av tomtindelning som strider mot planen. Fastighetsbildningsåtgärder är för närvarande ej aktuella. 10

11 EKONOMISKA FRÅGOR Kommunen bekostar upprättandet av detaljplanen och ersätter enligt avtal fastighetsägaren till Tärnan 1 för markupplåtelsen där återvinningsstationen finns. I övrigt svarar respektive fastighetsägare för sina kostnader. SAMHÄLLSBYGGNAD Bo Jonsson Ark SAR/MSA Katarina Kjellberg Mätningsingenjör 11

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26 1(14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-31 och lagakraftvunnen 2003-12-18 DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07,

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret, Skövde kommun

Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret, Skövde kommun Plan, Bygg o Lantmäterikontoret ANTAGANDEHANDLING Enhet/Handläggare Inger Holm DNR 2006/8 Detaljplan för MERKURIUS 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Upprättad av Plan, Bygg o Lantmäterikontoret,

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer