Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON"

Transkript

1 SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON LENA HALLDENIUS I CARL-MAGNUS STOLT I LARS LINDBERG Om bemötande 1 av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS

2 Bemötandeuppdraget Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd, har fått regeringens uppdrag att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionshinder. Syftet med den här skriften är att beskriva utgångspunkterna för bemötandeuppdraget. 1. PROGRAM Sisus utarbetar ett nationellt program för kompetensutveckling i frågor som rör bemötande av personer med funktionshinder. Programmet riktar sig till alla i Sverige som är offentligt anställda. 2. STATLIG SATSNING Sisus tar i samråd med Statens kvalitets-och kompetensråd fram ett utbildningsunderlag för nyckelpersoner i statsförvaltningen i handikappolitiska frågor. Staten ska föregå med gott exempel och fungera som motor när frågorna implementeras. 3. STIMULANSMEDEL Sisus disponerar sedan 1 januari 2001 och tre år framåt 14 miljoner kronor per år att fördela som stimulansbidrag för olika modellprojekt. Projekten ska omfatta insatser för kompetensutveckling av personal inom olika samhällsområden kring frågor som rör bemötande av personer med funktionshinder. Sisus har hjälp i programarbetet av ett kompetensutvecklingsråd. Här finns representanter från handikapprörelsen och olika huvudmän och myndigheter i samhället. Rådet består av 20 ledamöter. Det har till uppgift att i egenskap av samarbetsorgan vara rådgivande till Sisus styrelse och kansli i frågor som hör till programarbetet och bemötandeuppdraget i stort. Rådet har också ansvar för att förankra programmet, att skapa samsyn och att förmedla och ta emot kunskap till och från de egna organisationerna.

3 Om bemötande av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS

4 TITEL: OM BEMÖTANDE AV MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS FÖRFATTARE: SONJA FRANSSON BENGT LINDQVIST VILHELM EKENSTEEN ANN JÖNSSON LENA HALLDENIUS CARL-MAGNUS STOLT LARS LINDBERG ILLUSTRATION: PETRA SELLDÉN ISBN: FORM & TRYCK: LENANDERS GRAFISKA AB Licensnummer M ILJÖMÄRKT

5 Innehåll SONJA FRANSSON Förord 5 BENGT LINDQVIST Mänskliga rättigheter och bemötande 9 VILHELM EKENSTEEN Bemötande på tre nivåer 17 ANN JÖNSSON Jämlikhet eller välvilja 23 LENA HALLDENIUS Utmaningar för ett rättighetsperspektiv på funktionshinder 33 CARL-MAGNUS STOLT Att möta människor med funtionshinder 45 LARS LINDBERG Bemötande - några reflektioner 53

6 4

7 SONJA FRANSSON RIKSDAGSLEDAMOT (S) OCH ORDFÖRANDE I SISUS STYRELSE Förord Att få möjlighet att växa som människa, tillsammans med andra. Att kunna ta makten över sitt liv. Att bli ianspråktagen och sedd som person med kunskaper och erfarenheter. Att slippa bli omyndigförklarad och förbarnsligad. Att vara saknad när hinder ligger i vägen för deltagande i gemenskapen. Att den självklara reaktionen i detta blir att försöka riva hindren. Det är att vara medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra. Med dessa ord inledde socialminister Lars Engqvist sin presentation av propositionen, Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd, fick genom denna handlingsplan uppdraget att arbeta fram ett nationellt program för kompetensutveckling för ett bättre bemötande av personer med funktionshinder. Bakgrunden var att många människor med funktionshinder kände att de inte kunde påverka sin situation, de blev inte tagna på allvar, kände sig överkörda, kontrollerade och ifrågasatta av myndighetspersoner. 5

8 Bemötandeuppdragets uppgift är att beröra, ge insikt, kunskap och förståelse i hur vi bemöter människor med funktionshinder och därmed vända nuvarande perspektiv, från kontrollerad och ifrågasatt till respekterad och accepterad. V AD ÄR BEMÖTANDE? 6 Det var en av flera frågor vi ställde oss vid ett seminarium som Sisus anordnade våren Syftet med seminariet var att belysa arbetet med bemötande ur ett ideologiskt perspektiv. Den här antologin består av texter från fem författare som alla på olika sätt har varit aktiva med att forma, påverka och utveckla svensk handikappolitik. Av dessa personer har några erfarenheter av egna funktionshinder, andra är forskare med helt andra utgångspunkter. Antologin ingår i en serie av informations- och utbildningsmaterial som Sisus producerar under sitt uppdrag. I första hand vänder sig materialet till nyckelpersoner inom den offentliga sektorn.

9 9

10 8

11 BENGT LINDQVIST FN:S RAPPORTÖR I HANDIKAPPFRÅGOR Mänskliga rättigheter och bemötande Människor med olika former av funktionsnedsättningar har funnits i alla tider. Deras situation har alltid varit omgiven av myter och föreställningar, som starkt påverkat utvecklingen. Ofta bygger samhällsplaneringen på en illusion om oss människor - som om vi alla kunde se och höra bra, röra oss obehindrat, förstå och reagera snabbt och adekvat på olika signaler från omvärlden. Detta handlingsmönster är djupt rotat i människors föreställningsvärld. Vi får nästan dagligen exempel på hur handikappdimensionen åsidosätts även i den svenska samhällsutvecklingen. 9

12 Den internationella handikappolitiken har utvecklats under de senaste femtio åren. Under denna tid har det grundläggande synsättet förändrats. Inom FN pågår för närvarande ett dokumentationsarbete kring internationella normer inom handikappolitiken. I en rapport från detta arbete återfinns en beskrivning av följande fyra synsätt - modeller - som hittills präglat utvecklingen. De är alla delar av ett historiskt skeende, men utgör samtidigt viktiga inslag i dagens utveckling. A) DEN MEDICINSKA MODELLEN 10 Här riktas uppmärksamheten på de skador och funktionella nedsättningar som individen har. Resultatet ligger till grund för handlandet. B) REHABILITERINGSMODELLEN Här betonas de aktiviteter som individen kan eller inte kan utföra. Rehabiliteringsinsatser och annat stöd för att utveckla den enskildes förmåga står i centrum. C) DEN MILJÖRELATERADE MODELLEN Detta synsätt riktar uppmärksamheten på de hinder i samhällsmiljön, som finns för individens aktiva deltagande. FN:s standardregler bygger i hög grad på detta synsätt, men har dessutom ett avsnitt om förutsättningar för deltagande som baseras på stödet till individen.

13 D) MR-MODELLEN Denna modell är den senaste och just nu mest uppmärksammade av de fyra synsätten. Den tar sin utgångspunkt i att de grundläggande mänskliga rättigheterna gäller alla. Utgångspunkten blir då att utifrån olika internationella konventioner undersöka i vilken utsträckning människor med funktionshinder kan utöva dessa frioch rättigheter. MR-perspektivet har funnits länge som ett retoriskt inslag i handikappolitiken, men det är först under den allra senaste tiden, och på tröskeln till det nya millenniet, som handikappolitiken, som en fråga om mänskliga rättigheter, fått liv och kraft. MR-modellen tar sin utgångspunkt i de grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som uttrycks i internationella konventioner. De omfattar alla människor, följaktligen blir frågan hur de olika fri- och rättigheterna kan utövas av människor med funktionshinder. De analyser som görs från denna utgångspunkt visar klart på problem och begränsningar som har sin orsak i förekomsten av funktionshinder. 11 FÖRDELAR Det är många viktiga fördelar som kan uppnås med detta angreppssätt. Ansvarsfrågan blir tydlig. Det är statsmakten som har det yttersta ansvaret för medborgarnas möjligheter att utöva sina fri- och rättigheter.

14 Arbetet styrs in mot väsentliga brister. Detta sker genom att utgångspunkten blir de olika bestämmelserna i FN-konventionerna. Angreppssättet är neutralt i förhållande till de många olika formerna av funktionshinder. Att utveckla människors möjligheter att utöva sina fri- och rättigheter är en del av demokratiseringsprocessen. Det bör därmed bli lättare att integrera olika handikappinsatser i samhällsbygget. PROBLEM 12 Vad är det då för problem som dyker upp vid en analys av handikappsituationen ur ett MR-perspektiv? För några år sedan genomförde jag en global undersökning av funktionshindrades situation och handikappolitikens utformning i olika länder. Undersökningen visade på en del mycket tydliga brister ur MR-synpunkt. Det visade sig att ett betydande antal länder (mellan 15-25% av de 83 länder som svarade) hade allvarliga begränsningar inom områden som rätten att delta i val och i politiskt arbete, äganderätten, rätten att uppträda inför domstol och rätten att bilda familj.

15 15

16 Rätten till utbildning är ett område där mycket stora brister finns. I de flesta u-länder har endast några få procent av barn med funktionshinder möjlighet att gå i skola. Det är mycket vanligt att deras behov av stöd inte finns med i de utvecklingsplaner, som ofta finanseras internationellt, till exempel av världsbanken. BEMÖTANDE 14 Som ordförande i den bemötandeutredning som ligger till grund för bemötandeuppdraget känns det tillfredsställande att konstatera att arbetet med kompetensutveckling i bemötande av personer med funktionshinder har börjat. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, FN:s standardregler och de handikappolitiska principerna är nu det långsiktiga arbetet i full gång. Den här antologin är ett exempel på detta.

17 15

18 16

19 VILHELM EKENSTEEN ORDFÖRANDE I SISUS KOMPETENS- UTVECKLINGSRÅD Bemötande på tre nivåer Människor med funktionsnedsättningar hävdar med stigande styrka sin rätt som likaberättigade medborgare till full delaktighet och jämlikhet. Under en utveckling över flera årtionden har vi som lever med funktionshinder efter hård kamp mot social ojämlikhet och förstelnade synsätt alltmer kunnat gå från att vara objekt till att bli subjekt i våra egna liv. Den nationella handikappolitiska handlingsplanen markerar med sin betoning av medborgarperspektivet på våra villkor ett betydelsefullt och förpliktigande stöd för denna förändringsprocess. Satsningen på en särskild kompetensutveckling för ett bättre bemötande av människor med funktionshinder hör dit. I det sammanhanget får man inte blunda för att precis som i fråga om exempelvis kvinnornas jämställdhetssträvan rör det sig här om en utveckling där framstegen inte sällan kan försvåras och motverkas av konserverande kulturer och förlegade förhållningssätt. Om handikappolitiken och handikapplagstiftningen skall få avsedd verkan krävs därför medvetandegörande insatser. 17

20 18 Utgångspunkten är att i grunden har vårt samhälle nu mer än någonsin tidigare förutsättningarna att förverkliga de uppställda målen. Bemötandeuppdraget uttrycker insikten att för att vi verkligen skall nå dithän behöver en förändringens vind uthålligt och förmodligen återkommande genomtränga de offentliga verksamheter som ansvarar för eller har del i handikappolitikens genomförande. Ännu kvardröjande föreställningar om vad som är lagom för funktionshindrade måste vädras ut. Nya strukturer behöver initieras, goda exempel lyftas fram. Målmedvetet fördjupad kunskap är ett viktigt medel i denna process. Det handlar om att människor med funktionsnedsättningar har rätt till makt över sitt liv. Detta innefattar att på samma sätt som andra medborgare i varje del av samhällslivet ha makt och inflytande över förhållanden som berör våra villkor. Alltför ofta har man fixerats i en snäv, underordnad patient- eller klientroll. Det stöd personer med funktionshinder kan behöva skall grundas på en rättighetssyn som ger möjlighet till en reellt självvald livsföring, rätt att leva som andra. Varje del av samhällets bemötande måste genomsyras av denna insikt. Det bemötande vi talar om gäller både samhällets kollektiva och individuella förhållningssätt. Bemötandet sker nämligen på flera plan samtidigt. Man kan se det i tre övergripande delar.

21 1. DEN KOLLEKTIVA NIVÅN Det grundläggande bemötandet uppstår i politiken. Handikappolitiken och handikapplagstiftningen men också den allmänna rikspolitiken och utvecklingen i stort anger ton och förutsättningar med spridningsverkan till de offentliga verksamheternas alla nivåer. Detta får stor betydelse för deras möte med den funktionshindrade individen. Regering och riksdag bär med andra ord ett avgörande ansvar för hur människor med funktionshinder bemöts i vårt land. 2. DEN ORGANISATORISKA NIVÅN Denna del av bemötandet berör hur enskilda förtroendevalda, tjänstemän, handläggare och personal ute i myndigheterna och verksamheterna var och en och tillsammans uppfattar och tolkar rådande handikappolitik och handikapplagstiftning samt de värderingar och intentioner som dessa bygger på. Denna nivå är av nyckelkaraktär, och det är inte minst här som en förändringsprocess är angelägen och kan ge genomgripande framsteg DEN INDIVIDUELLA NIVÅN Denna tredje del av bemötandet, det nära mötets nivå, rör den enskilde tjänstemannens, handläggarens eller personalmedlemmens etiska grunder och förmåga till empati i det individuella mötet med den funktionshindrade människan. Också dessa förutsättningar och hållningssätt är avgörande för den samlade kompetensen att föra ut och konkret förverkliga handikappolitikens intentioner.

22 20 Det är väsentligt att se att en förändring måste omfatta alla de tre bemötandenivåerna. En rikspolitik som motverkar de uppställda jämlikhetsmålen sätter självklart en negativ prägel även på den nära nivån. En bra handikappolitik utgör med andra ord den nödvändiga grunden för ett bra individuellt bemötande. Och på motsvarande sätt kan vi konstatera att också de bästa intentioner från regering och riksdag för sitt förverkligande fordrar verksamheter på fältet och medarbetare där som skolats i och engagerats för handikappolitikens djupare syften. Därför är det med ett offensivt helhetsgrepp vi går till handling med den handikappolitiska kompetensutvecklingen. De uppställda målen kan nås. Låt oss tillsammans göra vad vi kan för att vara delaktiga i den saken!

23 23

24 22

25 ANN JÖNSSON POLITISK SAKKUNNIG VID SOCIALDEPARTEMENTET Jämlikhet eller välvilja? Engagemanget går inte att ta miste på. Precis som utlovats har alla kommit till seminariet. Kommunpolitiker, tjänstemän vid förvaltningarna och folk från handikapprörelsen är där. Arrangören berättar stolt att det höga deltagarantalet nog inte är så förvånande. Frågorna om hur samhället bemöter personer med funktionshinder när de ansöker om olika former av stöd just på grund av funktionshindret väcker stort intresse och många tankar. Att man dessutom lyckats hitta en tillgänglig lokal underlättar naturligtvis. Vi minglar runt i den stora hallen utanför föreläsningssalen, dricker kaffe, äter ostfrallor och småpratar lite. Så är det dags att börja. Inne i salen står det plötsligt klart att vi seminariedeltagare inte alls getts samma förutsättningar att få dela med oss av våra erfarenheter kring bemötande. Sex trappsteg leder upp till scenen och den höga talarstolen. Podiet är ointagligt för alla som har svårt att gå. Denna dag, som ska handla om funktionshindrades möte med det omgivande samhället, är deltagarna med rörelsehinder hänvisade till åskådarplatserna. De har tilldelats 23

26 24 rollen som passiva lyssnare, som mottagare av andras budskap i ett sammanhang där de självklart borde få stå i centrum. En dag då det skulle vara andras tur att lyssna. Hur är detta möjligt? Händelsen - som bara är en enda i en lång rad liknande - ställer frågan på sin spets om hur vårt samhälle ser på personer med funktionshinder och vad vi egentligen menar med delaktighet. Handlar delaktighet bara om att få bli inbjuden att lyssna när samhällsföreträdare av olika slag talar och sedan få göra några inpass för att bidra till diskussionen? Är inte verklig delaktighet att bli sedda som personer med kunskaper och erfarenheter som vårt samhälle har svårt att klara sig utan? Varför når vi då inte dit? Varför är tillgänglighet för funktionshindrade fortfarande så många gånger liktydigt med tillgängligheten till åskådarplatserna och inte mer? Svaret på det blir en annan fråga vi måste ställa oss: vad är syftet med samhällets insatser för personer med funktionshinder - är det att uppnå jämlikhet eller stannar det vid en allmän välvilja? Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder, vars slutbetänkande fick namnet Lindqvists nia (SOU 1999:21), analyserade bland annat vad det är som påverkar mötet mellan handläggaren och den enskilde som ansöker om färdtjänst, hemtjänst, assistans eller tekniska hjälpmedel. Viktig är naturligtvis handläggarens kunskap och inlevelse i hur det kan vara att leva med ett funktionshinder. Den tid som handläggaren har på sig att lyssna till och samtala med den sökande har också stor betydelse. Resurserna är en annan viktig faktor: hur mycket av våra gemensamma tillgångar avsätter vi för stöd och service till personer med funktionshinder? Hur mötet blir bestäms också av hur jag som sökande förmår förklara mina behov. Till sist avgör även de all-

27 männa attityder - den syn på personer med funktionshinder - som råder i samhället som helhet. Dessa värderingar är en del av det som utredningen valde att kalla det kollektiva bemötandet av personer med funktionshinder. Detta får mycket stor betydelse för hur mötet i den enskilde handläggarens rum formas. V AD ÄR DÅ KOLLEKTIVT BEMÖTANDE? DET ÄR ALLA DE SÄTT SOM VÅRT SAMHÄLLE VÄLJER ATT MÖTA FUNKTIONSHINDRADE Det sker i regeringsförklaringar, programskrifter och lagtexter. Bemötandet handlar både om hur mycket man skriver, men framför allt vad man skriver. Med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är syftet att ge den enskilde möjlighet till ett självständigt och oberoende liv. Det är utan tvekan ett positivt synsätt. I den handlingsplan för handikappolitiken som antogs av riksdagen i maj år 2000 betonas att personer med funktionshinder är medborgare med samma rättigheter och samma skyldigheter som andra. Planen fick titeln Från patient till medborgare ( :79). De tolkningar av lagar och förordningar som görs hos myndigheter, försäkringskassor, i landsting och kommuner är också en del av detta kollektiva bemötande. Prioriteringarna i budgetar visar hur betydelsefulla frågor om funktionshindrades villkor är i förhållande till andra åtaganden. Tillgänglighetsåtgärder är ett mycket tydligt sätt att visa hur viktigt det är att personer med funktionshinder kan delta fullt ut i samhällslivet. Idag stänger samhället dörren för personer med funktionshinder inom många områden. Arbetslösheten är 25

28 26 mycket högre bland funktionshindrade än i befolkningen i övrigt, oavsett konjunkturer. På universitet och högskolor finns färre studenter med funktionshinder i förhållande till befolkningen. Otillgängliga lokaler och information man inte kan ta del av hindrar personer med funktionshinder från att delta i kultur- och föreningsliv. De är underrepresenterade i politiska församlingar. Ibland är utestängningen så normal att vi inte ens reflekterar över den. Vem funderar över varför rullstolsburna så sällan syns köa vid busshållplatsen? Nej, det är ju meningslöst att vänta på en buss man ändå inte kan komma ombord på. Och vem undrar varför vi aldrig får se en studioreporter läsa telegrammen i punktskrift i Rapport-studion? Det hade ju varit fullt möjligt. Eller varför vi inte ser någon teckenspråkig talare på fackkongressen? Våra ögon är otränade för sådana bilder. Dessa arenor har varit stängda så länge att människor med funktionshinder inte är saknade. Språket är en annan del i bemötandet. När en elev inte kan välja skola efter intresse utan tvingas ta den enda i närheten som han kan ta sig in i, så är det inget annat än diskriminering. Och det är segregation när bara en mycket liten del av bostäderna i Sverige är tillgängliga för rörelsehindrade. Men det är inte så ofta dessa uttryck används för att beskriva funktionshindrades utanförskap. Hellre talas det om praktiska svårigheter och okunskap. Detta suddspråk skymmer sikten och riskerar att göra handikappfrågorna politiskt ointressanta.vilken politisk laddning finns i frågor som bara handlar om teknik och information? Det är nödvändigt att vi uttrycker oss lika klart om

29 29

30 funktionshindrades utestängning ur samhällsgemenskapen som när det gäller diskriminering på grund av kön eller etniskt ursprung. INRIKTNINGEN PÅ DEN SVENSKA HANDIKAPPOLITIKEN 28 I en rad nationella dokument har inriktningen på den svenska handikappolitiken lagts fast: målet är jämlikhet och full delaktighet. Personer med funktionshinder ska ha möjlighet att själva bestämma i sina liv. Man ska ha rätt till valfrihet och integritet. Trots detta sätter en traditionell vårdsyn fortfarande sin prägel på många av samhällets insatser för personer med funktionshinder. Man ses som människor i behov av vård och omsorg, men inte så mycket mer. Och naturligtvis: behöver man sjukvård och omvårdnad är det oerhört viktigt att man får det och att kvaliteten på insatserna är hög. Men vård och omsorg är aldrig det enda behov vi människor har.vi vill kunna bestämma i vår vardag, vi vill veta vad som händer runt omkring oss, vi vill kunna röra oss i samhället, vi vill ha något meningsfullt att göra på dagarna, vi vill ha nära relationer med andra människor. Också personer med funktionshinder vill det! Ser man det så, blir också handikappfrågor mycket mer än vårdfrågor och sociala frågor. Då blir det viktigt hur skolan fungerar, att vi har bra bostäder, att kommunikationerna blir tillgängliga, att vi kan ta del av information, att vi ges möjlighet att göra våra röster hörda, att de praktiska insatser vi behöver i vardagen fungerar som vi vill ha dem. Att funktionshindrade fortfarande främst ses som vårdtagare märks på många sätt. Det syns i namnen på verksamheter som rik-

31 tar sig till personer med funktionshinder. Ofta heter de något i stil med Handikapp- och omsorgsförvaltningen. Bengt Lindqvists bemötandeutredning visade att det är betydligt lättare att få samhällets stöd när det handlar om ett vårdbehov än om önskan är delaktighet och ett aktivt liv. Vi vet att gemenskap med andra människor gör att vi mår bättre. Har man ett funktionshinder måste man ofta beskriva sig som så sjuk som möjligt för att få det som gör oss friskare, nämligen möjlighet till aktivitet och att få vara med i ett sammanhang. Det är till exempel mycket lättare att få färdtjänstresor för vård och behandling än för sociala aktiviteter. Och det har varit mycket lättare att ifrågasätta personlig assistans för semesterresor än när det har handlat om hjälp i hemmet. Vill du sitta ner och lyssna?, frågar damen vänligt och visar mig en ledig stol längst fram i salen. Nej tack, svarar jag. Det är jag som kommer från socialdepartementet och är förste talaren. Hon är förundrad och jag tänker: min titel passar alldeles tydligt inte ihop med min vita käpp! Är det konstigt att vi som lever med funktionshinder så ofta enbart ses som vårdtagare när bara ett fåtal av oss är kollegor med dem som bedömer våra behov av stöd och service. Vi blir helt enkelt inte sedda som något annat än mottagare av samhällsinsatser. I mångas ögon är vi fortfarande inte yrkesmänniskor med tider att passa, föräldrar med stort ansvar eller aktiva föreningsmänniskor med idéer som vi vill förverkliga. Då är det lätt att ifrågasätta sådant som behövs just för att kunna fungera tillsammans med andra. En färdtjänst som väntar när jag hämtar på dagis eller en datautrustning som ger mig möjlighet till samma information och kommunikation som mina arbetskamrater. 29

32 HUR BRYTER VI MED DESSA TRADITIONELLA SYNSÄTT OCH ÅSTADKOMMER VERKLIGA MÖTEN? 30 Ibland sägs att detta bara kan ske om attityderna i vårt samhälle förändras, om vi får mer kunskap och därigenom börjar se på funktionshindrade med andra ögon. Men kunskapsbrist är inte problemet. De som arbetar med verksamheter som rör funktionshindrade har ju i regel en god utbildning och mycket information finns att ta del av. Fördomar kan aldrig informeras bort, de kan bara elimineras genom verkliga möten. En genomgripande förändring är bara möjlig om samhället blir öppnare och ger plats för många olika slags erfarenheter.vi behöver mötas - på arbetsplatser, i föräldragrupper i skolan, i föreningslivet. Det arbete för tillgänglighet som startar i och med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken blir mycket viktigt. Egen erfarenhet av funktionshinder måste ses som en tillgång på de myndigheter som arbetar med stöd och service till gruppen. Man måste få bli kollega, inte bara besökare i de verksamheter som är så avgörande för hur den egna vardagen blir. Och visst finns hoppet. Vi är på väg mot ett öppnare samhälle. Rätten till personlig assistans har gjort att människor med omfattande funktionshinder syns ute i samhället mycket mer än tidigare. Gränsen för det normala har vidgats. Chansen till fler möten har skapats. Uppfattningen om vad som är möjligt har också ändrats. För några år sedan såg jag en film om ett antal rörelsehindrade ungdomar som nyligen hade blivit, eller var på väg att bli, föräldrar. Alla talade de om sin dröm om eget hem och familj, en dröm som de nu äntligen vågade förverkliga. En vän till mig sa lite skeptiskt dagen efter att filmen var tjatig för alla sa ju samma sak.

33 Jag tyckte den var fantastisk - just därför! Jag är nämligen övertygad om att inga kriser i samhällsekonomin kommer att få dessa ungdomar att ge upp drömmen. De kommer inte att träda tillbaka. Denna tillförsikt hos enskilda människor är faktiskt en framgång för den handikappolitik som har jämlikhet och delaktighet som mål. Vad är ett bra bemötande? Hur ska man göra? Kanske handlar det helt enkelt om att kunna se sig själv i sin besökare. Se att här finns inte bara en hörselskadad, en utvecklingsstörd eller en blind utan faktiskt en student, en tonårsflicka eller en småbarnsmamma. Vad är då viktigt för att tillvaron ska fungera. Vad skulle jag ha behövt? Hur skulle jag vilja att andra mötte mig? Vad är det egentligen för behov som förenar oss alla, oavsett om vi har funktionshinder eller inte? Den sista veckan i september år 2001 gör jag två flygresor i Sverige, med olika flygbolag. Vid båda tillfällena blir jag erbjuden säkerhetsinformationen i punktskrift. Det har aldrig hänt tidigare, trots att jag reser mycket i mitt arbete. Det är alldeles nytt, förklarar personalen. Den ena informationen är mycket kortfattad för att få plats på ett blad. Den andra är en liten bok, väldigt detaljerad. Jag läser snabbt för att hitta det speciella avsnitt jag söker. Har de tänkt på att...? Jo, det finns med! Om du reser med barn, sätt först på dig själv syrgasmasken och hjälp sedan barnet. Det här är också bemötande. Någon har insett att även om jag inte ser, så är jag inte självklart den ständige ensamresenären. Det kan hända att jag har någon med mig som jag måste kunna hjälpa den gång det blir nödvändigt. 31

34 32

35 LENA HALLDENIUS FIL DOKTOR I PRAKTISK FILOSOFI Utmaningar för ett rättighetsperspektiv på funktionshinder Jag ska diskutera huruvida rättighetsteori kan fungera som grund för de anspråk personer med funktionshinder har i förhållande till samhället, och i så fall hur. Jag ska också lyfta fram några problem med att kombinera rättighetsteori med den analysmodell för hur handikapp uppstår, som har kommit att bli etablerad både på det teoretiska och det praktiska området. När jag nu pratar om rättigheter så menar jag moraliska rättigheter, det vill säga idén att personer1 har vissa rättigheter oberoende av hur den faktiska rättsliga regleringen ser ut och vilka sociala konventioner som är förhärskande. Ett rättighetsanspråk kan häv Ett problem som rättighetsteorier har är att urskilja den krets av levande varelser som räknas in i gruppen rättighetsbärare. Man har vanligen tänkt sig att en individ, för att vara rättighetsbärare, måste besitta vissa själsförmögenheter, t. ex. rationalitet och förmåga att förstå just sådana abstrakta resonemang som själva idén om rättigheter utgör. Rättighetsetiker har kritiserats för att dra en moraliskt tvivelaktig gräns mellan rättighetsbärare och andra kännande varelser. Denna kritik har naturligtvis relevans för ett rättighetsperspektiv på funktionshinder, men jag väljer att inte adressera den här.

36 34 das mot faktisk reglering och sociala konventioner och därmed användas som ett kritiskt redskap. Ett rättighetsanspråk särskiljs bl.a. av att det har en identifierbar adressat. Om jag har en rättighet, finns det per definition någon som har en korresponderande skyldighet. Om jag har rätt till X, finns det alltid någon aktör som har en skyldighet att inte hindra mig från att försöka få X, eller kanske till och med att ombesörja att jag får X. Det kan förefalla uppenbart lämpligt att använda sig av idén om rättigheter för att underbygga de anspråk som personer med funktionshinder har gentemot samhället, men det är inte oproblematiskt och jag ska uppmärksamma några av de utmaningar man måste ta sig an. Rättighetsteori i sin traditionellt etablerade form har två kännetecken: rättighetsanspråk är individuella och negativa. Ett negativt anspråk motsvaras av en skyldighet för någon annan att avstå från att handla. Negativa rättigheter exemplifieras av de traditionella medborgerliga friheterna, som yttrandefrihet och religionsfrihet. Att jag har rätt att yttra mig fritt betyder inte att andra har en skyldighet att hjälpa mig att göra min stämma hörd. Det betyder att de har en skyldighet att inte hindra mig ifrån att yttra mig. Om man alls accepterar idén om rättigheter, så accepterar man sådana negativa anspråk; de är relativt okontroversiella. Betydligt mer kontroversiell är idén om positiva rättigheter, d.v.s. anspråk där den korresponderande skyldigheten kräver aktiv handling. Exempel är välfärdsrättigheter som rätt till fri utbildning och sjukvård. Skyldigheten här är att göra aktiva insatser, att se till att det finns kostnadsfria skolor och sjukvård och att alla människor åtnjuter en viss materiell standard.

37 Om man ska utveckla en rättighetsteori för att grunda anspråk för personer med funktionshinder, är det uppenbart att såväl negativa som den mer kontroversiella positiva formen av rättigheter aktualiseras. Vilken typ av aktiv insats från det omgivande samhället kan man, i kraft av att man har funktionshinder, göra legitima anspråk på? Det andra kännetecknet för traditionell rättighetsteori är alltså att den handlar om individuella anspråk. Rättigheter hör till individer, oavsett sådant som vilken grupptillhörighet individen har. Man har rättigheter, inte i kraft av att tillhöra en viss grupp, utan i kraft av att man ingår i den stora kretsen av rättighetsbärare. En historiskt viktig poäng med idén om rättigheter har just varit att de anspråk en person har inte ska vara beroende av vilken social grupp hon tillhör. Rättighetsteori är universell i den meningen att alla individer (som är rättighetsbärare) - oavsett vad som i övrigt är sant om dem - har samma rättigheter. Under senare år har somliga inom filosofin börjat ifrågasätta att rättigheter med nödvändighet måste ses som individuella anspråk i den här meningen. En diskussion om grupprättigheter har tagit fart, det vill säga tanken att olika människor har olika konkreta rättigheter beroende just på vad som i övrigt är sant om dem, och då framför allt på vilken gruppidentitet de har. En grupprättighet är individuell i det att värdet av att en rättighet tillfredsställs är något som gagnar individerna i gruppen - inte gruppen i sig2 - men individen har rättigheten i kraft av att tillhöra en viss grupp. Hade 35 2 Här finns grund för att upprätthålla en principiell skillnad mellan teorier om grupprättigheter och så kallade common good-teorier.

38 36 individen tillhört en annan grupp hade hon haft en annan uppsättning rättigheter. Denna diskussion har tenderat att fokusera på etniska och religiösa minoriteter och utgått ifrån premissen om en stark gruppidentifikation. Om man vill utveckla en rättighetsteori för de personer som ingår i gruppen personer med funktionshinder, kan det förefalla som om det är idén om grupprättigheter man bör utveckla. Jag återkommer till det. Vilka utmaningar står man då inför om man vill utveckla en rättighetsteori för funktionshinder? En sådan utmaning är att på ett rimligt vis förena den normativa ansats som en rättighetsteori utgör, med en underliggande analys av vad funktionshinder är och hur handikapp uppstår. I såväl forskning kring funktionshinder som i praktisk verksamhet finns det en relativt stark uppslutning kring idén att ett handikapp uppstår i mötet mellan en person med en funktionsnedsättning och hennes miljö. Problemen ligger i det omgivande samhällets oförmåga att tillgodose de särskilda behov som en funktionsnedsättning medför. Man handikappas av samhället, inte av sin funktionsnedsättning. Det här torde innebära att man kan ha en funktionsnedsättning i medicinsk mening utan att vara handikappad, förutsatt att man har omedelbar tillgång till de hjälpmedel och den assistans man behöver för att kunna leva det liv man hade levt om man inte hade haft funktionsnedsättningen i fråga. Den här modellens attraktion ligger i att den fokuserar på det omgivande samhällets skyldigheter. I och med det kunde man tänka sig att den skulle lämpa sig särskilt väl tillsammans med just en rättighetsteori där dessa skyldigheter specificeras, men det är inte oproblematiskt. Man måste vara medveten om att den modell

39 39

40 38 man anammar för att förklara vad funktionshinder och handikapp är och hur de uppstår, har betydelse för vilken specifik uppsättning rättigheter man konsekvent kan hävda att gruppen funktionshindrade har. Om man konsekvent omfattar den modell för förståelse av handikapp och funktionshinder som jag har beskrivit - det relativa handikappbegreppet eller den sociala modellen - måste man hävda att grunden för en rättighet (t.ex. till assistans eller andra insatser från samhället) inte utgörs av den skada eller förslitning man har och den direkta funktionsnedsättning detta leder till, utan av den konsekvens skadan eller förslitningen får i ens liv, sådant det ser ut och givet den miljö man befinner sig i. Givet såväl yttre som personliga omständigheter kan samma slags skada få olika konsekvenser för olika personer. Om handikappet är relativt kommer även rättighetsanspråket att vara relativt. Detta uttrycks också i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387). Den juridiska rätt till stöd och service man kan ha enligt LSS är beroende av om ens funktionshinder förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen ( 1:3). Man kan säga att rättigheten är behovsstyrd, och vilka behov man har avgörs av vilka svårigheter i den dagliga livsföringen som ens funktionsnedsättning innebär i ens egen specifika situation och miljö. Men behov är instrumentella. Man har behov av något endast om detta något är ett nödvändigt medel för att uppnå ett mål som man värdesätter eller av andra skäl vill realisera.vad är då målet med de behovsstyrda rättigheter personer med funktionshinder anses ha? Ett väletablerat svar på den frågan är fullt och likvärdigt deltagan-

41 de i samhällslivet. Ibland uttrycks det som fullt och likvärdigt medborgarskap.vilka rättigheter man har som funktionshindrad avgörs alltså av vilka otillfredsställda behov man har av att kunna delta i samhällslivet som en jämlik samhällsmedborgare, där otillfredsställelsen kan härledas till funktionsnedsättningen som orsak. Men här finns ett antal oklarheter och också, enligt min mening, ett antal oattraktiva drag. Detta relativa rättighetsanspråk tenderar att fokusera på vissa aspekter av livet - nämligen dem där man agerar som samhällsmedborgare - och tycks därmed favorisera vissa livspreferenser, nämligen preferensen att prioritera medborgerlig aktivitet över mer privat tillfredsställelse. Det är på förhand bestämt att det är viktigare för folk att kunna demonstrera och rösta än att kunna spela bowling och gå på hockey, eller välja tröja själv. Modellen förefaller också favorisera en viss inställning hos den berörda till den egna funktionsnedsättningen. Det man har rätt till är assistans att kunna utföra vissa funktioner, givet funktionsnedsättningen. Rättigheterna utsträcker sig alltså bara till effekten av en funktionsnedsättning, inte till själva funktionsnedsättningen. Med en sådan teori favoriseras den livssyn där den funktionshindrade inte ser funktionsnedsättningen eller den medicinska skadan i sig som problemet. Modellen kan också få problem med att hantera de funktions hinder som är så grava att medborgerligt deltagande, eller deltagande överhuvudtaget, inte är möjligt hur mycket resurser 39

42 40 som än satsas.vill man kunna säga något även om denna subgrupp inom gruppen funktionshindrade, måste man ha en annan teori för dem. Det sista problem jag ska uppmärksamma är att det relativa rättighetsanspråket blir relativt också till den nivå på daglig livsföring som den aktuella individen i sin miljö hade haft anledning att förvänta sig, utan funktionsnedsättningen. Vilka funktionsnedsättningar som påverkar den dagliga livsföringen, och i vilken grad, beror ju på vad det är för daglig livsföring man pratar om. Det här blir särskilt påtagligt i en internationell kontext.vad kan ett sådant här rättighetsbegrepp göra för en rörelsehindrad flicka i dagens Afghanistan? Hon kan inte förvänta sig att gå i skola eller delta alls i samhällslivet, än mindre fullt och likvärdigt, vare sig hon är handikappad eller inte. Hennes dagliga livsföring kanske inte påverkas av skadan, eftersom hennes rörelsefrihet hade varit så gravt kringskuren ändå. På vad kan hon grunda anspråk på assistans inom ramen för den här modellen? Att formulera den specifika rättigheten som rätten till de hjälp medel och den assistans man behöver för att kunna leva det liv man hade levt utan funktionsnedsättningen, riskerar att bli socialt passivt, vilket knappast var meningen. Vad implicerar detta gällande min egen uppfattning? Det implicerar bland annat att jag, utan att avfärda idén om grupprättigheter, ser den som problematisk eftersom den dels tenderar att fokusera på en uppsättning problem i taget, dels tycks utgå ifrån att det går att göra relevanta gruppindelningar utan större problem. Det implicerar också att en teori inte generellt och på förhand ska göra

43 prioriteringar mellan olika aspekter av livet, till exempel prioritera deltagande i offentligheten framför privata nöjen; en sådan prioritering kan i sig uppfattas som förtryckande. En rättighetsteori för funktionshinder bör vara en teori om positiva rättigheter, men utan att rättigheterna är så specifikt definierade att de prioriterar vissa livspreferenser över andra. Jag är inte övertygad om att det ska vara en teori om grupprättigheter, eftersom det gör anspråken beroende av, dels att en individ definierar sig själv som handikappad, dels att gruppen funktionshindrade kan avgränsas på ett meningsfullt sätt. Varför ska man göra människors moraliska anspråk beroende av att de identifierar sig med en viss grupp, särskilt om denna grupp är så heterogen att det är högst oklart vad det betyder att tillhöra den, om den alls går att definiera? Ett alternativ är att utgå ifrån en allmän jämlikhetsprincip.vad är poängen med jämlikhet, kan man fråga sig? Ett rimligt svar på varför vi verkar tycka att jämlikhet är en moralisk angelägenhet, är att ojämlikhet är instrumentellt för förtryck och underordning. Ojämlikhet består bland annat i att det råder asymmetriska beroenderelationer - dominansrelationer - mellan människor. Vissa människor är beroende av andra och deras goda vilja på ett sätt som dessa andra inte är. Beroenderelationer är naturligtvis en oundviklig ingrediens i allt socialt liv. Poängen är att dessa beroenderelationer ska vara så jämlika, så symmetriska, som möjligt. En hel mängd faktorer är relevanta i bedömningen av i vilken utsträckning en person befinner sig i en ojämlik beroendeställning: socioekonomisk position, kön, rättslig status, osv. Att ha ett funktionshinder är en aspekt av vad det innebär att stå i en ojämlik beroen- 41

44 42 deställning till andra och dess effekter måste analyseras i sammanhanget av andra aspekter av min sociala position. För att undvika att modellen blir socialt passiv och irrelevant för vissa berörda, krävs att alla aspekter av mitt beroende tas med i beräkningen av vilka specifika anspråk min generella rätt till jämlikhet ger just mig.

45 43

46 44

47 CARL-MAGNUS STOLT CHEFSLÄKARE, PROFESSOR I HUMANISTISK MEDICIN VID KAROLINSKA INSTITUTET Att möta människor med funktionshinder En utgångspunkt i det mellanmänskliga mötet när det gäller vård och omsorg, är att den fullkomligt perfekta människan finns inte. De egna tillkortakommandena bör stämma till eftertanke och ödmjukhet. Funktionshinder, med betydelsen variation i människans levnadsvillkor, finns mer eller mindre uttalade hos alla. Konsekvensen av dessa funktionshinder beror på samhällets utformning och tillgång till stöd. Konsekvenserna beror också på samhällets kunskap, eller snarare brist på kunskap, rörande funktionshinder. Vi talar idag om etik runt bemötande av människor med funktionshinder. Kanske är det väsentligt att reflektera över själva ordet bemötande. Möjligen antyder ordet en olycklig enkelriktning av relationen. Snarare borde vi kanske tala om mötet mellan olika människor. Min egen erfarenhet härrör från sjukvården och inom medicinen har det under de senaste decennierna endast funnits ett tämligen svalt intresse för vardagsetiska frågor runt mellanmänsk- 45

48 46 liga möten. Det är ju i dessa möten som vårdens vardag utspelar sig och det ter sig därför angeläget att utforska vilka förhållningssätt som präglar vårdarna. För att reflektera över vilka värderingar man för med sig in i det mellanmänskliga mötet, måste man fördjupat tänka över vilken (eller vilka) ideologi(er) - eller värdegrund - som karaktäriserar vård. Ganska snart når man i sådana studier begreppet människosyn som i sin tur är en del av vilken vetenskapssyn man omfattar. I vår rationella och logiska tid har, sedan kanske 150 år, en strikt materialistisk naturvetenskap präglat de flesta professionella vårdares vetenskapssyn. Vad har detta inneburit för vår människosyn? Vi bör också koppla detta med samhällets krav på effektivitet och (samhälls)nytta, för att än mer fördjupa och nyansera bilden. Alla mellanmänskliga möten har en asymmetri. I sjukvården är denna asymmetri sådan att en frisk och medicinskt kompetent vårdare möter en sjuk och mindre medicinskt kunnig patient. Samtidigt får man aldrig glömma att mötet är asymmetriskt även med ett omvänt perspektiv, så att patienten är specialist på sitt eget jag och på sina egna känsloupplevelser. Avseende relationen mellan patient och vårdare (inte minst läkare) finns sedan 1970-talet en dynamisk utveckling från en paternalistisk hållning (förmynderi) i riktning mot ett ökat självbestämmande (autonomi) för patienten. Detta är givetvis mycket positivt, men det ter sig angeläget att i sammanhanget inte endast fokusera på autonomibegreppet. Graden av autonomi beror ju på vilka funktioner man har. Detta betyder att autonomibegreppet varierar utefter hur framgångsrik aktör man är. En medvetslös, en sovande eller en ofödd människa har ytterst liten autonomi. Man måste därför i vardagsetiska reso-

49 nemang förutom att tänka över autonomin även addera begreppet integritet, som mer står för en värdighet oavsett funktion. När autonomin varierar är integriteten alltid densamma. Talar man i termer av människovärde, så ligger fältet öppet för en relativisering om man endast talar om autonomi och aktörskap. Ser man också till integritet och personbegreppet är kopplingen till ett absolut människovärde tydlig. Ett absolut människovärde betyder dock inte att man anger ett specifikt värde, dvs att man kvantifierar människovärdet. Ett absolut och med en bestämd storhet angivet människovärde kan, kanske paradoxalt, leda till en kollektiv jämförelse mellan grupper - och därmed åter en relativisering av människovärdet! Kanske är det därför bättre att hävda att alla människor har en icke mätbar och icke kränkbar värdighet. Jag kan sympatisera med Lars Ödegård, generalsekreterare i Norges Handikappforbund, när han menar att det tyder på en kognitiv svikt om man tycker att funktionshindrade inte har lika stort människovärde som andra. Den moderna gentekniken, som tveklöst kommer att medföra stora mänskliga vinster, medför också ett etiskt dilemma när dess konsekvenser blir att vissa livsvariationer riskerar att förklaras som oönskade. Vi står här kanske inför en modern variant av eugenik, i betydelsen önskad förbättring av det mänskliga materialet. Åter blir det väsentligt att fundera över om grunden för sjukvård. Är medicin och vård ett genteknologiskt, ett ekonomiskt eller ett moraliskt projekt? Man måste i detta sammanhang också begrunda medicinens traditionella och maktpåliggande uppgift att definiera gränsen mellan friskt och sjukt och låta denna gränsdragning konfronteras mot den naturliga variationen av mänskliga livsbetingelser. 47

50 48 När en professionell vårdare möter den funktionsnedsatta medmänniskan i syfte att hjälpa honom eller henne är det ytterst viktigt att slå fast att det inte handlar filantropi utan om medborgerliga rättigheter och en ömsesidig respekt. I detta mellanmänskliga möte tillämpar vårdaren vetenskapliga kunskaper samt utövar även en relationskonst, som man ofta väljer att kalla vårdandets konst. Denna förståelsekonst baserar sig på individualisering och självkännedom. I den ingår vidare att man skapar förtroende och bygger upp tillit, att man är lyhörd, att man förmår vara empatisk, att man tillämpar intuition och att man begrundar sin såväl verbala som icke-verbala kommunikation. I vårdandets konst kan också ingå att man i tillämpliga situationer använder sig av humor och beröring. Det ingår också att man beaktar helhetssyn och själv funderar över sin egen dynamiska rörelse mellan ytterligheterna närhet och distansering. Det asymmetriska mötet innebär att det i sociologisk bemärkelse alltid handlar om en maktrelation. Jag tror inte man kan bortse från det, men det väsentliga är att inte missbruka den makt man har. Vårdaren har makt, men även patienten eller den funktionshindrade har det. Som påtalades inledningsvis medför själva ordet bemötande ett relativt maktperspektiv och ensidighet. Ordet tycks utgår från en normalitetsdefinition, där de som uppfattar sig som normala ställer frågan: Hur vill de bli bemötta? Ett sådant perspektiv riskerar att man pekar ut en definierad grupp, vilket kan uppfattas som en diskriminering. Ordbruket runt mellanmänskliga möten kan lätt styra tänkandet. Ett exempel är ordet brukare, som allt oftare används i dessa sammanhang. Hur översätter och förstår man det? Användare kan-

51 51

52 50 ske är en bra översättning. Men hur många tänker i stället och kanske omedvetet att brukare har betydelsen förbrukare, resursslösare eller till och med missbrukare? Mot denna bakgrund kan det vara väsentligt att utgå från orden person och integritet. Omfattar man integritetsbegreppet betyder det att man tar ställning för ett absolut och okränkbart människovärde. Jag skulle tro att de flesta medborgare i vårt samhälle ansluter sig till en sådan uppfattning rent teoretiskt. Men på det konkreta, praktiska planet agerar man ofta som om människovärdet vore relativt. Det är inte minst synligt i sjukvårdens prioriteringsdiskussioner, som ju ställer rättvisa och solidaritet i strålkastarbelysning. Därför inträffar ibland, oftast utan djupare reflektion, kränkande särbehandling. Jag har som läkare mött detta avseende äldre, multihandikappade och exempelvis avseende personer med morbus Down (mongolism). Allt detta talar för att vi måste hålla en etisk diskussion levande i vården. Den gemensamma värdegrunden får inte bli en tom värdefasad! Vad har vi då för värdegrund - eller värdegemenskap? Vi måste vara medvetna om att denna grund inte är evig utan växlar med tid och rum. Politiska och religiösa uppfattningar påverkar självklart värdegemenskapen. Ett tänkbart ideologiskt alternativ som drivkraft för vårt samhälles hjälp och stöd för funktionshindrade skulle kunna vara en humanistisk grundhållning. En sådan kan utgå från att man alltid respekterar människans integritet (värdighet), att man försöker vara rättvis samt att man strävar efter att utöva det goda. I rättvisan ligger att man gynnar de sämst ställda. Ett humanistiskt förhållningssätt tycks kunna förena en individuell personfokusering samtidigt som man lyfter in en solidarisk rättvisedimension.

53 51

54 52

55 LARS LINDBERG AVDELNINGSCHEF, HANDIKAPPOMBUDSMANNEN Bemötande - några reflektioner I konferenspausen ringer min mobiltelefon. En man presenterar sig som journalist på det regionala TV-programmet ABC. Under veckan har ABC haft ett antal inslag om den bristande tillgängligheten för funktionshindrade i Stockholms stad. Inte oväntat visar verkligheten att det är långt kvar innan Stockholm är världens tillgängligaste huvudstad år målet enligt stockholmspolitikerna. Reportageserien ska avslutas kommande dag med paneldebatt i direktsändning. Min chef, handikappombudsmannen Lars Lööw, har blivit tillfrågad om att delta men han är upptagen och har hänvisat till mig. Jag tackar ja. Innan jag avslutar samtalet informerar jag om att jag är hörselskadad och behöver viss anpassning för att jag ska till exempel kunna höra reporterns frågor. Det blir tyst i luren. Efter viss tvekan vill journalisten återkomma. Jag intygar att det inte borde vara så stora problem eftersom det borde vara lugnt i studion men att det underlättar om jag skulle få frågorna innan. Erbjöd mig för säkerhets skull att komma i god tid innan sändningen för att testa. 53

56 54 Kommande dag väntar jag på samtalet från journalisten. Men det kommer inte. Efter lunch bestämmer jag mig för att ringa upp honom. Efter några signaler får jag kontakt. Jag får veta att de har beslutat att stå över min medverkan och har istället frågat en synskadad kvinna. På det sättet blir ni ändå representerade, får jag veta. En synskadad mot en hörselskadad. Motivet är kryptiskt men uppenbart - det bedömdes vara för krångligt att ha en hörselskadad i studion. Jag häpnar över svaret och föreslår att de gör en översyn över sin egen bristande tillgänglighet, och inte bara andras. Journalistens ointresse är dock alltför tydligt, vill hasta vidare. Samtalet avslutas. Efter att ha hämtat andan frågade jag mig om jag var mest arg över otillgängligheten eller det faktum att samma stund som jag sa att jag var hörselskadad övergick jag från att vara en representant för en myndighet till en handikappad. DET GENUINA MÖTET Vi vet ganska väl hur vi upplever ett genuint möte. Samtalet flödar obehindrat och till och med tystnaden är en del av samtalet. Så kan det vara när nära vänner eller älskande samtalar. Eller som Theodore Zeldin uttrycker det: Ett samtal är själarnas möte. Och när dessa själar, med olika minnen och vanor, möts utbyter de inte enbart upplysningar: De förändrar dem, omformar dem, drar olika slutsatser av dem, ger sig in i nya tankegångar. Bemötande är naturligtvis något annat. Begreppet avslöjar att det inte är fråga om ett möte - åtminstone inget jämlikt. Det beror på att begreppet bemötande i sig är en beskrivning av ett maktförhållande. Det är någon med vissa befogenheter eller viss makt som

57 bemöter en annan. Till exempel när en socialsekreterare bemöter en klient, eller när en läkare bemöter en patient. En alltför ensidig fokusering på bemötande ur detta perspektiv riskerar att sätta likhetstecken mellan att vara funktionshindrad och beroende. Bemötandeproblematiken handlar då om den starkes förhållande till den svage, givarens förhållande till mottagaren, den icke-funktionshindrades förhållande till den funktionshindrade. Jag tror att en bättre utgångspunkt är att utgå från det genuina eller verkliga mötet. Ett sådant möte bygger på mellanmänskliga relationer, eller en Jag - Du relation som filosofen Martin Buber talar om. En sådan relation uppstår mellan två subjekt, två individer som behandlar varandra som jämlika och med respekt. En relation där den ena parten behandlas som ett objekt kan förfalla till en Jag - Det relation. Då kan man knappast kalla det relation längre eftersom det mer är fråga om envägskommunikation. Ett annat sätt att se på saken formulerar Kant när han säger att: man ska behandla varje människa som ett mål i sig och inte bara som ett medel för någonting annat. Poängen med resonemanget om det genuina, goda mötet är att det förutsätter att båda parter accepterar varandra som jämlika, med samma rättigheter och skyldigheter. 55 VÅR SYN PÅ FUNKTIONSHINDER Genom böcker, tidningar och inte minst TV påverkas våra värderingar och kunskaper. I många tidningsreportage betonas gärna det annorlunda med funktionshindrade - en form av fascination för De Andra. Eller för att låna William Oslers ord: Att tala om sjukdomar

58 56 är en sorts Tusen och en natt-förströelse.1 Inte sällan sätts vissa egenskaper samman med vissa funktionshinder. Det kan gälla egenskaper som svaghet, musikalitet, ondska eller klokskap. Stereotyper kan användas för att väcka känslor som skräck eller medlidande. Inte minst i litteratur och film är detta vanligt. Pär Lagerkvists bok Dvärgen och Bodil Malmstens diktsamling om Dvärgen Gustaf är exempel där kortvuxna används för att beskriva ondskan. Men dessa föreställningar är inte enbart en fiction utan är en tradition som har återkommit åtskilliga gånger i historien. Ett exempel är fenomenet Dåren i Kristus i det gamla ortodoxa Ryssland. Dåren, verklig eller spelad, hade en roll i samhället eftersom dåren kunde säga saker som ingen annan kunde säga. Fenomenets legitimitet var att den rättfärdige och med öppet hjärta förstod att dårskapen hade en djup mening medan syndaren uppfattade det som ett vansinnesdåd. Men även i vårt moderna samhälle finns dessa föreställningar. I den mycket uppmärksammade danska TV-serien Riget, med bl.a. Ernst Hugo Järegård, deltar två personer med Downs syndrom. Deras roll i serien är att vara motor i berättelsen och våga säga de sanningar som ingen annan har mod att berätta. Medier påverkar på olika sätt den kollektiva bilden av funktionshindrade. Det är mycket ovanligt att människor med fysiska funktionshinder förekommer i programmen i annat sammanhang än att just funktionshindret är det intressanta. Den roll som en icke-funktionshindrad har ges sällan till en funktionshindrad. Det 1 Auslander, G.K. Gold, N. (skriv av ur norska artikeln)

59 konstaterar massmedieforskaren Karin Ljuslinder efter att ha analyserat representationen av funktionshindrade i Sveriges Television.2 Dessa slutsatser bekräftades även i en norsk undersökning hur en reform för människor med intellektuella funktionshinder speglades i medier. I ett slumpmässigt urval var fokus på människor med utvecklingsstörning i 80 % av artiklarna. Men trots att de var i fokus användes de som källor i endast 6 procent av artiklarna. Artiklarna handlade om dem, men de gavs inte utrymme att ge uttryck för sina åsikter. I de fall de förekom som källor behandlades de annorlunda än andra källor. Deras roll vara att tillföra krydda till artikeln snarare att ge kunskap och information.vad de sa var ofta muntligt citerat för att understryka att de behandlades annorlunda. Journalisterna hade en tendens att använda förnamn, som om de vore barn, medan andra intervjuade presenterades med efternamn, eller hela namnet, och ofta med yrkestiteln.3 57 VEM AVGÖR LIVSKVALITET? Vad står det goda livet för - den måttstock vi så ofta bedömer vårt och andras liv emot? Själv har jag många gånger återkommit till filosofen Harald Ofstad.4 Ofstad talade om att vår uppfattning om livskvalitet i hög grad präglas av vad vi betraktar som normalt. Vi - de-icke handikappade - har format våra uppfattningar om vad 2 Ljuslinder, K. kroppen - Annorlundaskapets konstruktör - representationen av funktionshindrade i Sveriges public-service television (SVT), i Norsk Medietidskrift, nr Morlandstø, Lisbet Disability, ethics and the Public Media (2000) 4 Ofstad, Harald: Vi kan ändra världen. Prisma Magnum, 1987

60 58 som konstituerar ett gott liv utifrån ett slags normalitets-centrism. Ett gott liv? Det är ett sådant liv som vi - de icke-handikappade - kan leva. Han utvecklar vidare att ett uttryck för vår normalitetscentrism är att vi har svårt att förstå att den som använder sig av andra medel än vi själva verkligen kan ha det bra. Och vi ställer kanske för oss själva frågan; Hur kan den som inte kan simma eller cykla, jogga eller vandra i fjällen, eller för den delen köra bil eller se på TV, vara lycklig? Men Ofstad menar: Men medlen till glädje är en sak. Glädjen en annan. Och det som är vägen till glädje för den ena behöver inte vara det för den andra och det som är meningsfullt för oss behöver inte vara det för en handikappad, och omvänt. Vår sammanblandning får konsekvenser för självbestämmande och rätten att utforma sitt liv. I allmänhet kanske vi antar, medvetet eller omedvetet, att oberoende är en förutsättning för mänsklig autonomi.vi kanske också jämför det med ett barns förhållande till sina föräldrar. Ett barn ska först lära sig att klara sig själv (oberoende) innan det kan tillåtas bestämma över sin egen situation (autonomi). Ser vi beroendet av samhällerligt stöd i sig som ett skäl för att inte funktionshindrade fullt ut ska få bestämma över sin vardag, valet av hjälpmedel, assistans eller vad det än må vara? A TT UTJÄMNA MAKTFÖRHÅLLANDEN Arbetsplatser inom myndigheter, kommuner och olika verksamheter har alla det gemensamt att de är en form av organisation.varje organisation har sin kultur - sitt förhållningssätt till omvärlden. Det sitter i väggarna, som vi ibland säger. Denna kultur för vi över till

61 61

62 60 nyanställda i en socialisationsprocess. Jag tror att man utmanar fördomen om funktionshinder och svaghet bäst när man får kollegor med funktionshinder. Sommaren 1995 praktiserade jag på det amerikanska socialdepartementet i Washington D.C. Korridorerna var långa och kontorslandskapen enorma. Det myllrade av människor. Regeringsbyggnaderna avlöste varandra längs Independent avenue. Det svenska regeringskansliet, som jag några år senare kom att arbeta vid, var litet i jämförelse. Något som ganska snabbt slog mig var bredden på bakgrunden bland de anställda. Här fanns människor med de mest skiftande etniska bakgrunder; afro-amerikaner, asiater, och latinamerikaner för att nämna några grupper. Men även många anställda med synskador, rörelsehinder och andra funktionshinder. En förklaring till detta kan vara att man i högre grad än i Sverige har uppmärksammat poängen med att ha en blandning av erfarenheter och bakgrund bland sina anställda. Detta i sin tur återspeglar sig i lagstiftningen. Den amerikanska vägen har varit att införa en tuff anti-diskrimineringslagstiftning som bland annat inkluderar tillgänglighet. De statliga myndigheterna måste vid inköp av elektronisk utrustning ställa krav på tillgänglighet. Jag tror att detta är en nödvändig väg även för Sverige att gå. Den självklara rätten till delaktighet är inte självklar. För många funktionshindrade är detta en frihetsfråga på samma sätt som för svarta i Sydafrika. Sommaren 2001 kunde vi läsa i tidningarna om rörelsehindrade ungdomar som blockerade tåg och tunnelbanor. Syftet var att synliggöra den otillgängliga kollektivtrafiken. Den strömning mot individualisering och rätten att styra sina liv formar givetvis även ungdomar med funktionshinder. Forskaren

63 Mårten Söder skriver; Den generation som växer upp idag har lärt sig att ställa krav. De behöver inga proffs som talar om för dem vad som är bäst. De har ingen lust att buga och tacka. De vill styra sina egna liv.5 Inom ungdomsorganisationerna växer det fram en ilska mot förmyndarattityder och att funktionshindrade själva alltför sällan får komma till tals. Forskaren Mohamed Chaib anser att Ungdomsrörelsen bland unga handikappade är ett svar på den historiska marginalisering dessa gruppers har utsatts för. I flera avseenden påminner deras kamp om den kamp som den unga generationen färgade förde i USA under 60-talet och som kulminerade i den framgångsrika kampanjen Black is beatiful.6 BEMÖTANDE - EN MAKTFRÅGA I slutet av 90-talet verkade tre bemötande-utredningar som respektive berörde äldre, män och kvinnor i vården och funktionshindrade. Den sistnämnda har fått i särklass störst uppmärksamhet. Kanske för att den mer än de övriga politiserade frågan. Samtidigt har uppmärksamheten lett till att begreppet runnit över på en mängd andra områden. Risken är betydande att vi börjar använda begreppet bemötande som en omskrivning av sådant vi bör beteckna som diskriminering. För inte länge sedan såg jag att ett fall där en synskadad politiker inte fick sina handlingar på tillgängligt media beskrivet som ett dåligt bemötande. Men är denna 61 5 Handikapp och välfärd (1990) 6 Självbild och självstyrning- autonomidiskursen hos unga handikappade (1994)

64 62 uteslutning av demokratiska rättigheter en bemötandefråga? Är det faktum att kvinnor generellt har lägre lön och mindre inflytande än män också en bemötandefråga? Löses dessa skillnader genom att lära män att bemöta kvinnor på ett annat sätt? Vi diskuterar sällan funktionshinder ur maktperspektiv. Inom feministisk teori talar vi om genus för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. Begreppet används för att betona relationen mellan könen och som redskap för att studera de i tid och rum varierande formerna av vad som uppfattas som manligt och kvinnligt. Jag tror mycket av detta resonemang går att föra över till handikappolitiken. Vad är handikapp? Ofta kopplar vi den frågan till individen - och till de fysiska eller psykiska bristerna. Vi kan kalla detta för en medicinsk syn på funktionshinder eftersom problemen utgår från medicinska definitioner och behandling. En samhällelig eller miljörelaterad syn grundar sig på hur samhället är konstruerat. Utifrån detta ser vi hur handikappande samhällen vi lever i. För att travestera Simone de Beauvoir yttrande om kvinnan: man föds inte till handikappad, man blir det. Utifrån detta perspektiv bör vi också ställa frågorna eftersom det avgör svaren. Mike Oliver har visat hur frågor till funktionshindrade i enkäter kan variera beroende på perspektiv: Vad har du för besvär som gör att du har svårt att hålla i, gripa om eller vrida om saker? Jämfört med: Vilka defekter i utformningen av vardagliga föremål som burklock, flaskor och konservburkar gör det svårt för dig att hålla i, gripa om eller vrida på dem? Frågor som också sätter fokus på var ligger problemen egentligen och slutändan - vem har ansvaret?

65 Bemötande är för mig resultatet av många faktorer. Kanske man kan jämföra det med nationalekonomi. Tillväxt i samhällsekonomin uppstår inte bara för att man skriver in det i finansplanen. Tillväxt uppstår som ett resultat av många faktorer - men vilka kan man ha delade uppfattningar om t ex för eller emot bolagsskatt. På samma sätt handlar handikappolitik om att skapa förutsättningar - eller kratta i manegen som det ibland heter. Det handlar om att riva hinder för delaktighet, att rasera otillgängligheten, att bekämpa diskriminering, helt enkelt skapa förutsättningarna för jämlika möten på arbetsplatsen, på skolan, på försäkringskassan, ja i själva livet. 63

66 66

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Pedagogikens systemteori

Pedagogikens systemteori Pedagogikens systemteori Konsekvenspedagogik Pedagogikens väsentligaste uppgift är att skapa ramar och villkor för den individuella utvecklingen genom att lägga vikt på social handlingskompetens och självbildning

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2015-2018 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar Sid. 5 Synsätt Sid. 5 Metod Sid. 6

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism Lektion 4 Livsåskådningar Humanismen och liberalism Ett luddigt begrepp Humanism kan betyda många olika saker beroende på vem som använder ordet och i vilket sammanhang. Det kan handla om humanistiska

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, CHEF FÖR VÅRDALINSTITUTET

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, CHEF FÖR VÅRDALINSTITUTET Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, CHEF FÖR VÅRDALINSTITUTET Innebörden av Etik och Moral idag (Statens Medicinsk-Etiska råd http://www.smer.se/etik/etik-och-moral/

Läs mer

SiS ETISKA RIKTLINJER

SiS ETISKA RIKTLINJER SiS ETISKA RIKTLINJER förstå och ger dig stöd. Jag är vänlig, hänsynsfull och engagerad. TYDLIGHET Jag ger den information som behövs för att vi ska kunna samarbeta. Jag uttrycker mig vårdat och begripligt

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Funktionshinderområdets värdegrund

Funktionshinderområdets värdegrund S O C I A L- O C H Ä L D R E O M S O R G S F Ö RVA LT N I N G E N I HUDDINGE Funktionshinderområdets värdegrund Vi som är anställda inom funktionshinderområdet i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna.

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren:

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren: Barnets rättigheter Till läraren: FN:s Konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och har ratificerats av 193 länder. Grunderna för konventionen ligger i en önskan om att

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Funktionshindrade i välfärdssamhället

Funktionshindrade i välfärdssamhället Funktionshindrade i välfärdssamhället Traditionellt sett har frågor om funktionsnedsättning hanterats inom socialpolitisk kontext -vård, stöd, försörjningshjälp mm Funktionshinder Konsekvens av det samhälle

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

RBU:s ideologiska grund; kortversionen

RBU:s ideologiska grund; kortversionen RBU:s ideologiska grund; kortversionen I första hand barn 1. Rätten att få vara barn med lek, trygghet och en god barndom 2. Rätten som ung till utveckling, självständighet, frigörelse och en tro på framtiden

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Handikapplan. Policy och strategi. Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116

Handikapplan. Policy och strategi. Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116 Handikapplan Policy och strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116 1 Policy och strategi för tillgängligt Landskrona med allas rätt till delaktighet, värdigt bemötande och självbestämmande

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 Etiskt program för Synskadades Riksförbund Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 1 2 Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer