BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet"

Transkript

1 Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet har rektor beslutat om en översyn av universitetets samtliga utbildningsprogram. Översynen syftar till att inför kommande verksamhetsdialoger med fakulteterna rörande utbildningsutbudets inriktning och kvalitet skapa en samlad redovisning av kvalitet och kvalitetsarbete vid Göteborgs universitets utbildningsprogram. Översynen har fått arbetsnamnet BLUE 11 (Better Learning in University Education) och ska genomföras under Ett första förslag till verktyg arbetades fram under våren Förslaget byggde på befintliga styrdokument vid Göteborgs universitet samt på idéer från utvecklingen av motsvarande verktyg vid andra lärosäten. Under hösten 2010 har verktyget diskuterats inom Grundutbildningsberedningen, Kvalitetsrådet, PIL samt med företrädare för fakulteter, program och studenter. Den slutliga utformningen är resultatet av en sammanvägning av olika synpunkter och beslutades av rektor den 10 januari Verktyg för uppföljning Verktyget är utformat så att det ska vara möjligt att få en samlad redovisning av kvalitet och kvalitetsarbete vid utbildningsprogrammen vid Göteborgs universitet. Det består av ett antal teman som har bäring på kvalitet och kvalitetsarbete. En viktig utgångspunkt är att programmens kvalitetsarbete ska kunna stämmas av mot de mål för utbildningen som återfinns i universitetets styrdokument. I verktyget efterfrågas för varje deltema ett antal uppgifter som ska redovisas och kommenteras inom ramen för översynen. Vilka program avses? Översynen gäller alla program, såväl på grundnivå som på avancerad nivå, som gavs under 2010 och som fortsätter Som program definieras utbildning som i utbildningskatalogen anges som program. I den mån olika program uppvisar stora likheter kan de beskrivas i en och samma programrapport. Många utbildningsprogram som ges vid Göteborgs universitet är nyinrättade. Det innebär att vissa uppföljningsfrågor i BLUE 11 inte kan belysas för dessa program.

2 2 Ansvar Ansvaret för att genomföra och redovisa resultatet av uppföljningsarbetet ligger på fakultetsnämnden. Varje fakultet tilldelas särskilda medel för uppföljningsarbetet. Arbetsgång Uppföljningen ska ske i tre steg: 1) En programrapport, inklusive en basfaktadel, som redovisar programmets uppläggning och kvalitetsarbete ska tas fram. 2) En dokumenterad audit/extern bedömning av programrapporten ska genomföras. 3) Fakultetsnämndens samlade bedömning av fakultetens programutbud ska avsluta arbetet. I. Programrapport Programrapporten ska innehålla basfakta om programmet samt redovisning av efterfrågade uppgifter och kommentarer till dessa. Det bör vara möjligt att få fram basfakta och vissa efterfrågade uppgifter genom fakultetens försorg eller genom kontakter med studentavdelningen. De uppgifter som avses (utöver basfakta) är kvantitativa data under delteman I A 1-2, I B 1 och V B 1-2 nedan. Observera dock att programledningen så långt möjligt ska kommentera samtliga lämnade uppgifter. Utbildningsplan och programmets kursplaner, samt andra relevanta dokument som kan tjäna som faktaunderlag, ska anges som webblänkar. Programrapporten är tänkt som ett slags självvärdering som utgör basen för en extern granskning samt för den bedömning som fakultetsnämnden gör av programmet. Programrapporterna ska lämnas som bilagor till fakultetsnämndens redovisning till rektor. Studenter ska ges tillfälle att vara delaktiga i framtagandet av rapporten. Det underlag som rapporteras kan eventuellt hämtas från tidigare producerade texter, och vice versa texter som skrivs för programrapporten bör kunna utformas så att de kan användas i andra sammanhang. Detta kan bland annat gälla Högskoleverkets utbildningsutvärderingar och fakultetsuppföljningar av olika slag. Programrapporten ska vara kortfattad.

3 3 II. Audit/extern bedömning En dokumenterad extern bedömning ska genomföras med programrapport och, om möjligt, kompletterande intervjuer som grund. Bedömarnas uppgift är att utifrån de teman som behandlas i rapporten ge synpunkter på och lämna rekommendationer rörande det granskade programmet och dess kvalitetsarbete. Auditrapporten ska vara kortfattad. Det är önskvärt att granskningen genomförs av en grupp ( auditgrupp ) som utses av fakultetsnämnden på förslag av programledningen. Bedömare kan rekryteras inom fakulteten/gu, nationellt och/eller, när så är lämpligt, internationellt. I auditgruppen bör ingå minst en verksamhets-/ämnesföreträdare med programerfarenhet, en student och i möjligaste mån en arbetslivsföreträdare. Samma auditgrupp kan granska flera program om dessa är ämnesmässigt närliggande. III. Fakultetsnämndens bedömning Fakultetsnämnden ska utifrån programrapporter och bedömarkommentarer göra en värdering av styrkor och problemområden i fakultetens programutbud. Nämnden bör dessutom peka på möjligheter att utveckla fakultetens program. Projektledning För projektledning, samordning och stöd av arbetet kring BLUE 11 svarar rektorsrådet Bengt-Ove Boström tillsammans med Karin Fogelberg och Malin Östling vid universitetsledningens kansli. Karin Fogelberg fungerar som koordinator för arbetet.

4 4 Skriv in text i högerspalten Uppgifter/kommentarer Basfakta om programmet Programmets namn: Handelshögskolans logistikprogram Ansvarig programledare/studierektor: Peter Rosén Omfattning (hp): 180 högskolepoäng (hp) Nivå (grund/avancerad): Grundnivå Examensbenämning: Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi Startår i sin nuvarande form: Programmet startade 1998 och reviderades inför nya högskolereformen Den senaste revideringen gjordes inför antagningen ht10 då ordningsföljd på kurser ändrades. Huvudsakliga deltagande institutioner: Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Institutionen för nationalekonomi med statistik och Juridiska institutionen. Studietakt (helfart/halvfart): Helfart Campus/distans: Campus Verksamhetsförlagd utbildning i hp: 0 Programmet genomförs helt/delvis/ej på En delkurs på termin 5 omfattande 7,5 hp ges på engelska. Övriga kurser ges på svenska. engelska: Antagning till programmet (varje Varje hösttermin termin/varje höst/varje vår/annat): Platstilldelning föregående/senaste läsår (hst) 147 helårsstudieplatser (hst) termin/år: Ungefärlig medelstilldelning till programmet/år: Takbeloppet för 2011 är kr (takbeloppet motsvarar den högsta ersättning som programmet kan erhålla under ett budgetår) Eventuell samordning med andra program: Relevanta webblänkar (utbildningsplan, kursplaner mm): Ev kommentarer till uppgifterna ovan: En kurs i statistik läses tillsammans med Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Kursen är framtagen specifikt för dessa båda program. Länk till utbildningsplan: Logistik och Transport Stiftelsen (LTS) vid Business Region Göteborg (BRG) agerade kraftfullt för att inrätta ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot logistik på

5 5 Handelshögskolan. Utbildningar inom logistik för tekniker hade sedan länge funnit på Chalmers och LTS såg behovet av en motsvarande utbildning för ekonomer för att stärka svenskt och inte minst Göteborgsregionens näringslivs konkurrenskraft. Under de tre första åren finansierades driften av programmet till två tredjedelar av staten och till en tredjedel av näringslivet via LTS. Dessutom erhölls under våren tkr från Stiftelsen för Ekonomisk Forskning i Västsverige för kursutveckling, framtagande av praktikfall, speciella preparandkurser, studiebesök för studenter samt seminarier i bibliotekskunskap och informationssökning. LTS har sedan programmets start löpande bidragit med utvecklingsresurser till programmet. Tema Deltema Uppgifter/kommentarer I. Studentrek rytering, uppföljning och studentstöd A. Rekrytering och söktryck. Beskriv/ange och kommentera: 1. Planeringstal, antal sökande och faktiskt antagna på programmet vid de senaste två antagningstillfällena samt programmets dimensionering i relation till utbildningsutbud och arbetsmarknad. Planeringtal för antagningen ht10 var 65 till 50 platser. 58 studenter registrerades med tanke på avhopp under programmets början. Det var 147 förstahandssökande och 945 sökande totalt ht10. Planeringtal för antagningen ht09 var 65 till 50 platser. 59 studenter registrerades med tanke på avhopp under programmets början. Det var 181 förstahandssökande och 981 sökande totalt ht09. Antagningspoängen var ht ,85 (B1) och 19,42 (B2). Dessa värden ökande till 19,55 och 19,65 ht 2011 (BI avser de som söker på sina gymnasiebetyg och BII de som har kompletterat betygen). 2. Planeringstal, antal sökande och faktiskt antagna på programmet vid de senaste två Sedan programmets start har antalet platser ökat från 30 till dagens 50 platser. Mellan hade vi 40 platser på programmet. Antalet platser är avvägt dels i relation till arbetsmarknadens behov, dels till antalet platser på övriga ekonomutbildningar vid Göteborgs universitet och i regionen. Vi har ingen internationell antagning till programmet.

6 6 antagningstillfällena vad gäller internationella studenter (för program som ges på engelska). 3. Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Varje år genomförs ett antal rekryteringsaktiviteter som samordnas av Handelshögskolans informatör. Aktiviteterna omfattar medverkan vid utbildningsmässorna Kunskap & Framtid (Göteborg), SACOs studentmässa (Stockholm), Universitetets Besöksdag och vid små lokala mässor som ofta arrangeras av gymnasieskolor. Vi tar även emot klasser och enskilda individer som vill komma på besök till Handelshögskolan. Vid mässor och besök medverkar både studievägledare och studentambassadörer. Studentambassadörerna fyller en viktig funktion i marknadsföringen av Handelshögskolans utbildningar. De delar med sig av sina egna erfarenheter av utbildningarna, men är också exempel på att man kan tänka olika kring valet av högre utbildning och att man kan ha olika bakgrund och framtidsdrömmar. Vid mässor och besök används Handelshögskolans utbildningsbroschyr som beskriver skolans alla utbildningsprogram och ämnen, samt mervärden som näringslivskontakter, Career Service, möjligheten till att studera utomlands, Handelshögskolans studentkår och Göteborg som stad. Motsvarande information finns också på webben, Handelshögskolan marknadsför sig även genom annonsering i olika kanaler. I första hand väljs kanaler som har nationell täckning. Exempel på kanaler är utbildningsbilagor i dagspress, speciella gymnasietidningar, webbplatser som handlar om universitetsutbildning och sociala medier. Breddad rekrytering är ett eftersatt område inom Handelshögskolan. Därför ska särskilda insatser göras för att nå ut till grupper som inte har Handelshögskolan som ett självklart alternativ för sina framtida studier. Dessa insatser kommer att göras tillsammans med studentkåren som också vill arbeta för en breddad rekrytering. B. Studentuppföljning och Prestationsgraden var 90 % år 2010.

7 7 II. Innehåll och utformning studentstöd. Beskriv/ange och kommentera: 1. Genomsnittlig genomströmning på programmet (hpr i relation till hst) senaste året. 2. Uppföljning av studenter på programmet (avhopp, retention). 3. Metoder för att identifiera studenters behov av särskilt stöd. A. Innehåll. Beskriv/ange och kommentera: 1. Metoder för att säkra kursplanernas kvalitet, t ex förekomst av regelbundna kursplanerevideringar. (Prestationsgraden beskriver i vilken omfattning studenterna klarar de poäng de varit registrerade för. Om alla studenter skulle klara sina poäng skulle prestationsgraden vara 100 procent. 90 % är en normal prestationsgrad på yrkesexamensprogram.) Studievägledaren på programmet gör emellanåt uppföljningar av hur det går för studenterna på programmet och kontaktar dem som inte varit aktiva på ett tag för att ta reda på om de vill göra avbrott på programmet eller studieuppehåll. Detta arbete är tidskrävande och det finns idag inte resurser till att göra uppföljningar med önskvärd systematik. Studenterna informeras på programmets hemsida om vad universitetet erbjuder studenter med funktionshinder. Bland annat erbjuds teckenspråkstolkar, lektörer, hjälp med anteckningar, stödundervisning, extra tentamenstid samt assistenter åt rörelsehindrade studenter. Bedömning av hjälpbehovet sker individuellt och med hänsyn till funktionshindrets art och undervisningens uppläggning. Vi informerar även om detta stöd i samband med introduktionen till programmet. De institutioner som medverkar i programmet ansvarar för sina kurser och också kursplanerevideringar. Vid större förändringar diskuteras dessa emellertid med programledningen. Ändringar har också initierats av programledningen. För kurser inom företagsekonomi (ger 11 kurser på programmet omfattande tillsammans 105 hp) genomförs revideringar av kursplaner på följande sätt. Inför varje termin skickar studievägledare en förfrågan till kursansvariga om kursplanerna behöver revideras och får, om så är fallet, in förslag på revideringar från dessa. Studievägledare kontrollerar att kursplanerna är formellt och språkligt korrekta samt om det behöver samordnas med andra kursplaner. Vid behov konsulteras kursadministratör för att stämma av att examination och inrapportering av betyg m.m. kommer att fungera effektivt efter revideringen. I varje kursplan säkerställs att lärandemålen examineras. På vilket sätt detta görs visas i en tabell i respektive kursplan. Större genomgripande förändringar har gjorts på samtliga

8 8 kursplaner 2007 och 2010 för anpassning till Bolognareformen och HSV:s instruktioner. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografi (ger två kurser på programmet om vardera 15 hp) granskar kursansvarig kursplanerna inför varje kursomgång. Vid behov revideras kursplaner och litteraturlistor. Kursutvärderingar utgör en del i arbetet med kvalitetssäkringen av kurserna. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik (ger två kurser på programmet om vardera 15 hp) granskas kursplanerna av respektive kursansvarig lärare inför varje termin och reviderar görs vid behov. Kursplanerna lämnas till institutionens studierektor som granskar den och lämnar den vidare till prefekten och fakultetsnämnden för beslut. Vid juridiska institutionen (ger en kurs på programmet om 15 hp), är det dess Utbildningsnämnd som tillstyrker kursplaner. I nämnden finns representanter för lärare och studenter. Kursvärderingar utgör underlag för eventuella revideringar. Kurslitteraturen ses över fortlöpande. Inom programmet genomförs kursnämnder för alla kurser, vilka kan initiera behov av kursplanerevideringar. Vid kursnämnder medverkar kursansvarig lärare, 2-3 kursombud och programledningen. Kursombuden utses per läsår av programledningen. Kursombudets uppgift är att: löpande stämma av med studentgruppen om det finns behov av förändringar under pågående kursomgång, vid behov kalla till avstämningsmöten med kursansvarig lärare och/eller programkoordinator för att förmedla gruppens synpunkter, medverka i kursnämnder efter avslutad kurs. När kursutvärderingen är sammanställd kallar programledningen kursombud och kursansvarig lärare till kursnämnd. Programkoordinatorn är ordförande i kursnämnden. Kursombudets uppgift i kursnämnden är att:

9 9 på ett konstruktivt sätt företräda studentgruppen och bidra med att utveckla synpunkter som har framkommit i utvärderingen. tillsammans med kursansvarig lärare komma överens om förslag till åtgärder inför kommande kursomgång. Vid kursnämnden diskuteras följande frågor: Innehåll och omfattning. Litteratur. Undervisning. Praktikfall/seminarier. Administration. Lärandemål och examinationskrav. Förslag till eventuella ändringar inför nästa kursstart. 2. Metoder för att säkra att innehållet i programmet svarar mot Högskoleförordningens examensmål (dvs. att kursplanernas lärandemål sammantaget uppfyller examensmål). Kursutvärderingar utgör grund för diskussionerna. Ordförande upprättar minnesanteckningar som skall godkännas av alla medverkande. Protokollet publiceras på kursens sida på GUL, både på den kurssidan för innevarande termin samt på sidan för nästa kurstillfälle. För att säkerställa att studenterna når examensmålen i högskoleförordningen har lärandemålen i kursplanerna inom ramen för huvudområdet matchats mot examensmålen. Det betyder att studenterna genom att bli godkända på kursernas lärandemål också når examensmålen i högskoleförordningen. I kursplanen preciseras kursens lärandemål. Där finns också en beskrivning över hur respektive lärandemål är kopplat till examensmålen i högskoleförordningen (visas i en tabell). Om t ex en tentamen berör flera lärandemål delas tentamen i i flera delar. Varje del inom ramen för tentamen måste vara godkänd för att studenten skall bli godkänd på kursen. För att få godkänt på en tentamen krävs inte bara ett visst antal poäng utan studenten måste vara godkänd på varje delområde som är kopplat till ett lärandemål. Det betyder att studenterna inte kan kompensera en svaghet på ett område med en styrka på ett annat område utan att alla kursens lärandemål måste uppnå nivån godkänd. Det här systemet säkerställer att lärandemålen för kursen uppfylls och därigenom också examensmålen i förordningen. För att säkra att litteratur, undervisning praktikfall och examination stödjer kursen lärandemål (indirekt examensmålen) är kursutvärderingarna lärandemålsfokuserade. Flertalet frågor i

10 10 kursutvärderingarna skall matchas mot i vilken utsträckning de stödjer lärandemålen. I kursutvärderingarna ställs också frågor kring om lärandemålen är tydligt formulerade och studenternas får också bedöma i vilken utsträckning som lärandemålen har kommunicerats. Vidare får studenterna själva skatta om han/hon har uppnått respektive lärandemål. Det finns en god överensstämmelse mellan den andel av studenterna som anger att de inte har uppnått ett specifikt lärandemål och den andel som inte har blivit godkänd på respektive lärandemål i samband med examination. Lärandemålsfokuserade kursutvärderingar används som ett viktigt instrument och stöd för att utforma utbildningar där studenterna uppnår lärandemålen/examensmålen. B. Vetenskaplig/konstnärlig kvalitet. Beskriv/ange och kommentera: 1. Metoder för att säkra vetenskaplig/konstnärlig kvalitet. I samband med kandidatuppsatsen får studenterna göra en utvärdering av uppsatskursen och utvärderingen inkluderar också en självvärdering av om studenten via läskurser och uppsatskursen har uppnått examensmålen i högskoleförordningen. Vi den senaste utvärderingen VT 2011 uppgav % att det ansåg att de via utbildningen hade uppnått examensmålen. Det är en högre andel som svarat ja i jämförelse med andelen ja på de enskilda lärandemålen som kopplas till utbildningens läskurser. En förklaring till denna skillnad kan vara att bland de som svarar på kursutvärdering finns också studenter som inte ha klarat av examinationsmoment (tentamen och praktikfall). De studenter som examineras på uppsatskursen har normalt klarat av prestationerna inom ramen för en kandidatexamen och därigenom har de uppnått examensmålen för en kandidatexamen. Vid företagsekonomiska institutionen är en hög andel av lärarna aktiva forskare och de undervisar nästan uteslutande på det de forskar om. Forskande lärare och forskningsbaserad undervisning har sedan länge varit fokuserade och diskuterade begrepp inom institutionen och det har blivit naturligt bland lärarna att relaterar kursinnehållet till aktuell forskning inom området, ä ven om litteraturen på grundnivå huvudsakligen består av kursböcker. Metoden för att säkra en uthållig vetenskaplig kvalitet är att rekrytera forskande lärare och att löpande stödja dem i ansökningsprocessen om forskningsbidrag. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik säkerställs den vetenskapliga kvaliteten av att kursansvariga lärare följer ämnets utveckling, är forskningsaktiva och normalt är disputerade. Kursernas innehåll diskuteras och utvecklas ofta i samråd mellan kursansvarig lärare, övriga lärare på kursen, med lärare som ansvarar för andra kurser inom den aktuella inriktningen av ämnet på institutionen och med studierektor. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi deltar många seniora

11 11 forskare/lärare i kurserna, väl insatta gästföreläsare från företag/organisationer, och mycket av litteraturen på kursen som ges på termin 5 är hämtad från vetenskapliga tidskrifter med högt anseende. Vid den inledande kursen på programmet som institutionen ansvarar för är det på liknande sätt, med det undantaget att litteraturen främst utgörs av läroböcker. 2. Metoder för integrering av aktuell och relevant forskning. Den kurs i juridik som ges inom programmet är en grundkurs i civilrätt och transporträtt. Det är den första juridikkurs logistikstudenterna stöter på. Den vetenskapliga kvaliteten är därför inte det främsta kännetecknet. För att säkra vetenskaplig kvalitet inom transporträtten som helhet, inklusive aktuell kurs, har ämnesföreståndaren, professorn Svante O. Johansson, återkommande seminarier där aktuell forskning med anknytning till undervisning diskuteras. Kursansvarig lärare deltar också regelbundet i Svenska Sjörättsföreningens möten och seminarier. Vid företagsekonomiska institutionen är en hög andel av lärarna aktiva forskare och de undervisar nästan uteslutande på det de forskar om. Kursansvariga lärare följer ämnets utveckling och ansvarar för att kurserna bemannas med forskande lärare som uppmanas att fördjupa kursinnehållet med exempel för egen eller andras forskning inom området. Kursinnehållet diskuteras också löpande inom lärarlaget i syfte att säkra ett aktuellt och relevant innehåll. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik säkerställs den vetenskapliga kvaliteten av att kursansvariga lärare följer ämnets utveckling, är forskningsaktiva och normalt är disputerade. Kursernas innehåll diskuteras och utvecklas ofta i samråd mellan kursansvarig lärare, övriga lärare på kursen, med lärare som ansvarar för andra kurser inom den aktuella inriktningen av ämnet på institutionen och med studierektor. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi forskar de flesta av lärarna och de uppmanas att inkludera sin forskning i undervisningen. Vidare sker en ständig revidering av kurslitteraturen i syfte att få med de senaste forskningsrönen. Detta gäller främst kursen som ges på termin 5. I den inledande kursen ligger fokus mer på övergripande kunskap då den till viss del kan liknas vid en grundkurs där det främst är viktigt att ge studenterna en inblick i ämnet från olika discipliner (Kulturgeografi,

12 12 Företagsekonomi och Teknik, Chalmers). C. Utformning. Beskriv/ange och kommentera: 1. Undervisningsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning (ungefärlig) mellan olika undervisningsformer samt ev variationer under programmet. 2. Examinationsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning (ungefärlig) mellan olika examinationsformer samt ev variationer under programmet. Vad gäller den juridiska kursen som ges inom programmet är litteraturen som används på kursen sådan att den bygger på aktuell och relevant forskning. Nya artiklar kan också inkluderas under kursernas gång. De vanligast förekommande undervisningsformerna är föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier, räknestugor och handledning. Även laborationer är förekommande i form av företagsspel, såsom ERPsim och Supply Chain Game. De examinationsformer som används är salstentamen, hemtentamen, praktikfall, projektarbeten och laborationer. Laborationerna utgörs av manuella (Supply Chain Game: och datoriserade företagsspel (ERPsim: Termin 1: Den inledande kursen i kulturgeografi och ekonomisk geografi examineras med salstenta, projektarbete och en exkursion. Salstentamina utgör cirka 70 % av examinationen på denna kurs. På den andra kursen i Handels- och transporträtt examineras studenterna enbart med salstentamen. Termin 2: Under denna termin läser studenterna nationalekonomi och statistik. Både kurserna examineras med salstenta. I statistikkursen ingår även inlämningsuppgifter. Termin 3-4: Kurserna i företagsekonomi under dessa båda terminerna examineras med salstentor och grupparbeten. Salstentor är den klart dominerande examinationsformen. Termin 5: På den inledande kursen i kulturgeografi och ekonomisk geografi utgör

13 13 hemtentamen 60 % och projektarbete 40 % av examinationen. Den andra kursen, om logistiska informationssystem, examineras studenterna med salstentamen, praktikfall och flera laborationer (datorbaserat företagsspel i affärssystem, se ovan, geografiska informationssystem, ruttplaneringssystem, LogX). Salstentamina utgör cirka 70 % av examinationen på denna kurs. 3. Ungefärligt antal timmar/vecka som utgörs av lärarledd tid under programmets första år - samt eventuella variationer under programmet. Termin 6: På den inledande teorikursen ingår salstentor, praktikfall, projektarbete och laborationer (manuellt företagsspel, se ovan). Cirka 70 % av examinationen utgörs av salstentamina. Andra halvan av terminen skriver studenterna sina kandidatuppsatser där examinationen består av skriftlig uppsats samt aktivt deltagande i seminarier, dels där den egna uppsatsen läggs fram, dels där andras uppsatser presenteras och granskas. Den inledande kursen på programmet som institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi ger omfattar drygt 70 timmar lärarledd tid, inklusive 8 timmar färdighetsträning i teamwork. Föreläsningar utgör 40 timmar, seminarier 23 timmar, 6 timmar exkursion och 3 timmar studiebesök. Inom ramen för kursen genomförs också en kick-off (cirka 2,5 timmar) för förstaårsstudenterna på programmet där 5-6 företag/organisationer medverkar. Syfte med aktiviteten är bl. a att ge exempel på hur logistiker arbetar i olika verksamheter och en inblick i vilka egenskaper och färdigheter rekryterare letar efter Programledningen satsar externa medel från LTS för att stärka kursbudgeten på denna inledande kurs. Den andra kursen på termin 1 ges av juridiska institutionen och omfattar totala 63 timmar lärarledd tid. Den andra terminen läser studenterna två kurser, nationalekonomi och statistik som omfattar 100 respektive 89 timmar lärarledd tid. Ungefär 70 % av dessa timmar används för föreläsningar och 30 % till övningar. Den större mängden timmar på termin 2 jämfört med termin 1 förklaras av att studenterna på programmet samläser med andra studenter på termin Metoder för pedagogiskt utvecklingsarbete inom Således omfattar det första läsåret totalt 322 timmar lärarledd tid, eller cirka 8 timmar per vecka (baserat på att ett läsår motsvarar 40 veckor). Företagsekonomiska institutionen bedriver bl. a. ett systematiskt arbete för att integrera uthållighetsperspektiv, Corporate Social Responsibility och affärssystem i utbildningen.

14 14 programmet. Institutionen har för detta ändamål bildat två centrumbildningar Centre for Business in Society och Centrum för Affärssystem. Centre for Business in Society arbetar för att lyfta fram och stärka forskning och utbildning som handlar om hur hänsyn till miljö- och sociala frågor integreras i företags strategiska och operativa processer. Centrum för affärssystem arbetar för att integrera moment i undervisningen som bygger på användning av affärsstödjande IT inom områden såsom logistik. Centrumet driver också en utbildningsplattform som ger studenter och lärare tillgång till affärssystem och pedagogiskt material. Centrum för affärssystem har även fått pedagogiska utvecklingsmedel från universitet för att utveckla företagsspel i affärssystem. Institutionen för nationalekonomi med statistik hänvisar till svaret under B 1 ovan. D. Kvalitet på studentprestationer. Beskriv/ange och kommentera: 1. Metoder för att säkra kvalitet i studenternas prestationer på examinationer (t ex förekomst av bedömnings- och betygskriterier). 2. Resultat som uppnåtts i förhållande till examensmålen i högskoleförordningen (efterfrågas även i samband med Högskoleverkets utbildningsutvärderingar). Programledningen arbetar systematiskt, tillsammans med Handelshögskolans enhet för externa relationer, för att få in professionsrelaterad kompetens genom gästföreläsare på kurserna inom programmet. På kurserna som institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi ger finns bedömningskriterier för de olika examinationsformer som tillämpas. Vid företagsekonomiska institutionen har det utvecklats bedömningskriterier på vissa kursen och för vissa kursmoment, såsom för projektarbeten och uppsatskurser. Examensmål 1: För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Examensmål 2: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera

15 15 företeelser, frågeställningar och situationer. Examensmål 3: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Examensmål 4: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. E. Internationella perspektiv i programmet. Beskriv/ange och kommentera: 1. Ungefärlig andel litteratur på engelska och/eller andra språk än svenska. Eftersom vi arbetar aktivt med lärandemål som kopplas till examensmål samt använder lärandemålsfokuserade kursutvärderingar som stöd för utveckling och förändringar anser vi att studenter som genomgår logistikprogrammet med godkända kurskrav uppnår examensmålen. Det stöds av den självvärdering, som studenterna får göra efter avslutad uppsatskurs, av om studenten via läskurser och uppsatskursen har uppnått examensmålen i Högskoleförordningen. Vid utvärderingen VT2011 uppgav 98 % av studenterna att de uppnått examensmål 1, 99 % att de uppnått examensmål 2, 100 % att uppnått examensmål 3 och 98 % att de uppnått examensmål 4. Notera att utvärdering inkluderar alla studenter som avslutat sin kandidatuppsats i företagsekonomi, således inte enbart logistikprogrammets studenter. Dessa har inte kunnat urskiljas i resultatet. Termin 1: På kursen Företaget, logistikfunktionen och omvärlden (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi) är ca 50 % på engelska. På kursen Handels och transporträtt (Juridiska institutionen) är ungefär hälften av litteraturen är på engelska. Termin 2: På kursen i Nationalekonomi (Institutionen för nationalekonomi med statistik) är ca 40 % av litteraturen på engelska. På kursen Statistik med miljö- och logistiktillämpningar (Institutionen för nationalekonomi med statistik) är litteraturen helt på engelska. Termin 3: På Företagsekonomi 1 (Företagsekonomiska institutionen) är ca 75 % av litteraturen på engelska. Termin 4: På Företagsekonomi 2 (Företagsekonomiska institutionen) är ca 65 % av litteraturen på engelska. Termin 5: På kursen Transporter, samhälle och miljö (Institutionen för kulturgeografi och

16 16 ekonomisk geografi) är 85 % av litteraturen är på engelska. På kursen Logistiska informationssystem (Företagsekonomiska institutionen) är 40 % av litteraturen på engelska. Termin 6: På kursen Företagets logistikfunktion (Företagsekonomiska institutionen) är litteraturen helt på engelska. 2. Ungefärligt antal utbytesstudenter och lärarutbyten, utresande samt inkommande år Metoder/aktiviteter som används för att studenten efter sin utbildning ska vara väl förberedd att verka i internationella sammanhang. Sammantaget är ungefär 70 % av litteraturen på engelska och resten på svenska. Handelshögskolan har cirka 250 utresande och 350 inresande studenter per år. På Handelshögskolans logistikprogram var det år 2010 endast tre studenter som åkte på utlandstermin, vilket var ett ovanligt lågt antal. Skolan gör därför en riktad satsning på programmet och tecknar avtal med utländska universitet som ger kurser som motsvarar de på programmets termin 5. Hittills har avtal tecknats med partneruniversitet som passar Handelshögskolans ekonomprogram som har en tydligare internationell profil. De inresande studenter till Handelshögskolan är inte kopplade till något specifikt program. Studenterna på Handelshögskolans logistikprogram möter inte dessa studenter på kurserna inom programmet, men däremot i vardagen på skolan. Handelshögskolans utlandsavdelning samarbetar med cirka 140 partneruniversitet och har sedan början av 1990-talet skickat ut och tagit emot närmare studenter. Handelshögskolans studenter, och därmed studenterna på Logistikprogrammet, kan förlägga en eller två terminer vid utländska lärosäten och med en hög andel internationella studenter får studiemiljön på Handelshögskolan en internationell prägel. Under universitetets temadagar Global Week anordnar fakulteten en internationaliseringsdag med syfte att öka antalet utresande studenter. Dagen innehåller föreläsningar med representanter från näringsliv och offentlig sektor, det hålls en mässa där våra utländska studenter presenterar sina hemuniversitet, tidigare utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter och utlandsavdelningen informerar om möjligheter till utlandsstudier. På termin 1 gör studenterna ett arbetsplatsbesök på SKF, förutom de som ingår i de ordinarie kurserna, med möjlighet att samla information om kultur och internationella

17 17 möjligheter och krav i ett globalt företag. Career Service vid Handelshögskolan är involverad i olika aktiviteter som är specifika för logistikprogrammet t.ex. Se din arbetsmarknad. Studenter får vi denna aktivitet träffa 4 till 6 arbetsgivare, som presenterar sin verksamhet och hur de arbetar med rekrytering. Inbjudna företag är globala aktörer, som erbjuder möjligheter för internationella karriärer och specificerar vad som krävs för att göra en internationell karriär hos dem. Aktiviteten riktas till alla studenter på programmet, men specifikt till de som studerar på termin 6. Under hela programmet erbjuder Career Service studenterna på Logistikprogrammet möjlighet för individuell coaching och rådgivning om karriärplanering, vilket även inkluderar internationella karriärmöjligheter. 4. Internationell erfarenhet hos de lärare som huvudsakligen undervisar på programmet. Förutom de aktiviteter Career Service arrangerar specifikt för logistikprogrammet, anordnas även aktiviteter som är öppna för alla Handelshögskolans studenter som t.ex. workshops i färdighetsträning med fokus på kommunikation, intercultural skills och CQ-cultural competence. Flertalet av de lärare som undervisar på de företagsekonomiska kurserna på termin 5 och 6 har omfattande internationell erfarenhet, både genom internationella forskningssamarbeten och också undervisning på lärosäten utomland. Forskningsmässigt samarbetar lärarna med många utländska universitet. Gemensamma forskningsprojekt inom logistikområdet bedrivs i dagsläget med bl.a Universität für Bodenkultur (Wien) och Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich). Forskningsartiklar har publicerats med forskar på bl. a. TU Delft, Vrije Universiteit Brussel, University of New South Wales (Syney), Hofstra University (New York), Copenhagen Business School och Technische Universität Hamburg-Harburg. Lärarutbyte har förekommit med Beijing University of Technology and Business (BTBU) och University of North Florida. Gästföreläsningar har genomförts vid Beijing Jiaotong, University of North Florida och University of Nairobi av lärare på programmet. Därtill medverkar våra lärare i Northern Maritime Logistics (NMU). NMU är ett nordeuropeiskt samarbete inom sjöfartslogistik som dock inte har någon direkt koppling till logistikprogrammet.

18 18 III. Lärarkompetens Beskriv/ange och kommentera: 1. Andel disputerade lärare av dem som huvudsakligen undervisar på programmet. 2. Antal professorer som undervisar på programmet och ungefärlig omfattning på deras undervisning. 3. Andel av undervisande lärare som har behörighetsgivande högskolepedagogisk kompetens. Flera av lärarna och gästföreläsarna som undervisar på de kurser som institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi ger, har internationell erfarenhet huvudsakligen genom sin forskning. Alla forskare och lärare på institutionen för nationalekonomi med statistik har olika former av internationell erfarenhet som t ex internationella konferenser, vistelser vid utländska universitet, samarbeten med utländska forskare och i något fall tidigare forskarstudier. Ingen av de inblandade lärarna på de två kurserna har undervisningserfarenhet från utlandet. Mer än 80 % av lärarna som undervisar på programmet är disputerade. Det är framför allt på termin 3 som utgörs av Företagsekonomi 1 som det finns icke disputerade lärare i någon större omfattning (cirka 40 % av lärarna på Företagsekonomi 1 har inte disputerat). Sex professorer undervisade under 2010 sammanlagt 30 timmar enligt följande: 1. Professor Johan Woxenius, HGU, 2 timmar (kurs: Företaget, logistikfunktionen och omvärlden, termin 1) 2. Professor Kenth Lumsden, Chalmers, 8 timmar (kurs: Företaget, logistikfunktionen och omvärlden, termin 1) 3. Professor Torbjörn Stjernberg, HGU, 2 timmar (kurs: Organisation & ledarskap, termin 3) 4. Professor Ulla Eriksson Zetterquist, HGU, 2 timmar (kurs: Organisation & ledarskap, termin 3) 5. Professor Christian Ax, HGU, 14 timmar (kurs: Ekonomistyrning, termin 3) 6. Professor Bertil Wilhelmson, HGU, 2 timmar (kurs: Transporter, samhälle och miljö, termin 5) Både Företagsekonomiska institutionens och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografis policy är att alla lektorer ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning, dock kan lång och dokumenterad erfarenhet bedömas som likvärdig. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik har ingen av lärarna som undervisar på

19 19 programmet högskolepedagogisk kurs men de har mellan 5 och 45 års erfarenhet som föreläsare på alla nivåer, från grundnivå till forskarutbildning. Övningslärarnas erfarenhet varierar mellan 0 och 3 år. 4. Metoder för att säkra att det finns lärare med aktuell och relevant professionsrelaterad kompetens. Kursansvarig på juridiska institutionen som har huvuddelen av föreläsningarna har pedagogisk utbildning från officersutbildning. Företagsekonomiska institutionen arbetar systematiskt med att rekrytera lärare med professionsrelaterad kompetens till de kurser där den kompetensen är särskilt viktig. Detta har skett inom områdena ekonomistyrning, extern redovisning och logistik. Professionsrelaterad kompetens tillförs även programmet genom alla de gästföreläsare som engageras i kurserna. IV. Studentinflytande Beskriv/ange och kommentera: 1. Resultat från Varje år har prefekten och studierektor vid Juridiska institutionen samtal med alla anställda. Vid dessa samtal förs diskussioner om tjänsteplanering samt framtida lärarförsörjning inom resp. ämnesområde. Ett aktivt deltagande i Lighthouse (http://www.chalmers.se/smt/lighthouse-sv/) underlättar institutionens kompetensförsörjning och skapar en bra forskningsmiljö inom sjörätt och annan transporträtt. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik rekryteras lärare i internationell konkurrens utifrån forsknings- och pedagogisk skicklighet. Doktorander vid institutionen har antagits i internationell konkurrens. I något undantagsfall har övningslärare rekryterats utanför dessa grupper och i det fallet har personen haft lämpliga kunskaper i form av studier och yrkeserfarenhet. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi är det framförallt kursansvariga som håller sig uppdaterade genom litteratur, olika nätverk och kontakter och rekommendationer från andra lärare om vilka personer som forskar kring logistik och transporter. Studentinflytande sker främst genom studentrepresentation i vårt systematiska arbete med kursnämnder, kurskonferenser och möten med studentrepresentanter. Studentinflytande sker också genom att studentrepresentanter finns i Institutionsstyrelser samt i

20 20 V. Omvärldsanalys studentundersökningar (t ex GU:s Studentbarometer 2010 om nedbrytning till programmet är möjlig), programutvärderingar och kursvärderingar. 2. Metoder för samlad kvalitetsanalys (t ex kursrapport, kursbokslut, programnämnd, kurskonferens) och utveckling av programmet. 3. Studentmedverkan i beredande och beslutande organ. A. Omvärldsanalys utbildningsutbud. Beskriv/ange och Utbildningsnämnden vid Företagsekonomiska institutionen som ansvarar för programmet (se punkt IV:2-3) Kursnämnder genomförs för samtliga kurser på programmet och programledningen utser 2-3 kursombud per läsår. Se punkt IIA för en mer ingående beskrivning av systemet med kursnämnder och kursombud. En utvärdering av programmet i sin helhet genomförs på vårterminen bland de studenter som avslutat programmet den terminen. Studenterna ger överlag programmet höga betyg. Vid utvärderingen vårterminen 2011 fick programmet ett helhetsbetyg på i genomsnitt 4,1 på en femgradig skala från mycket dåligt till mycket bra. Studenterna är också mycket nöjda med i) hur programmet uppfyllt deras förväntningar (medel 4,0), ii) kompetensen hos lärarna (medel 4,3), iii) systemet med kursnämnder och kursombud (medel 4,1) och iv) programledning och studievägledning (medel 4,3). Minst nöjda var studenterna med lärarnas pedagogik (medel 3,3) och studiemiljön (medel 3,5). Kurskonferenser med kursansvariga lärare och studentrepresentanter har anordnats vid några tillfällen för att diskutera större utvecklingsprojekt. Vid några tillfällen har även representanter från partnerföretag medverkat. Vid behov har även möten med studentrepresentanter för samtliga årskurser på programmet arrangerats. Syftet med dessa möten har varit att stämma av med studenterna hur programmet fungerar mer övergripande än vad som görs i samband med kursnämnderna. Studentrepresentanter finns i Institutionsstyrelser samt i Utbildningsnämnden vid Företagsekonomiska institutionen som ansvarar för programmet. Det program som ligger närmast till hands att jämföra med inom GU är Handelshögskolan Ekonomprogram med analytisk inriktning. Logistikprogrammets tydliga specialisering mot logistik gör att det tillfredsställer en annan arbetsmarknad än ekonomprogrammet.

BLUE 11. Better Learning in University Education. Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11. Better Learning in University Education. Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet 1 Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet 1 BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Programmet genomförs helt/delvis/ej på engelska: delvis (internationella föreläsare och masterclasslärare undervisar på engelska)

Programmet genomförs helt/delvis/ej på engelska: delvis (internationella föreläsare och masterclasslärare undervisar på engelska) 1 Basfakta om programmet Programmets namn: Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Ansvarig programledare/studierektor: Maria Bania Omfattning: 180 hp Nivå): Grundläggande nivå Examensbenämning:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG220 Logistiska informationssystem, 15 högskolepoäng Logistics and Information Systems, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Direktiv inför genomlysning av program och fristående kurser

Direktiv inför genomlysning av program och fristående kurser Nämnden för grundnivå och avancerad nivå inom fakultetsnämnden för ekonomi och design (NGA FED) Direktiv inför genomlysning av program och fristående kurser Uppdrag: Kvalitetsgenomlysning av program och

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG210 Affärssystem med tillämpning, 15 högskolepoäng Applied Enterprise Systems, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet,

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 15-1-9 Sid 1 () Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 18hp. Programbeskrivning Statistikerprogrammet är ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot statistik. Förutom

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits

EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG200 Företagsekonomi 2, 30 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Industrial and Financial Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp Eco Entrepreneur for Sustainable Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer NEKEG

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet,

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 18hp Verksamhetsberättelse Programbeskrivning Statistikerprogrammet är ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot statistik.

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap Dnr: UGA 2013/2761 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för samhällsvetenskap Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program, 180 högskolepoäng Coaching and Sport Management, Sports Science Programme,

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM EPF203 Ekonomistyrning med en introduktion till redovisning, 7,5 högskolepoäng Management Accounting Fastställande Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Basfakta om programmet

Basfakta om programmet Basfakta om programmet Uppgifter/kommentarer Programmets namn: Konstnärligt masterprogram i filmisk gestaltning regi och produktion Ansvarig programledare/studierektor: Dan Sandkvist Omfattning (hp): 120

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH 2.1.2-997/10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng Dnr: 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Inledning Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap är en utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng Dnr. 1301/333-04 Fastställd av institutionsstyrelsen 2003-03-13 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Högskolan Kristianstad Högskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Ä8 ITFS 2013-09-26/bil 1 Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng (Bachelor in Cognitive Science, 180 higher education credits) Grundnivå 1. Fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Fakultetsnämnden för ekonomi och design Ekonomihögskolan. Turismekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Tourism Management Programme, 180 credits

Fakultetsnämnden för ekonomi och design Ekonomihögskolan. Turismekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Tourism Management Programme, 180 credits Dnr: HL/2009 0055 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för ekonomi och design Ekonomihögskolan Turismekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Tourism Management Programme, 180 credits Nivå Grundnivå Inrättande

Läs mer