BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet"

Transkript

1 Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet har rektor beslutat om en översyn av universitetets samtliga utbildningsprogram. Översynen syftar till att inför kommande verksamhetsdialoger med fakulteterna rörande utbildningsutbudets inriktning och kvalitet skapa en samlad redovisning av kvalitet och kvalitetsarbete vid Göteborgs universitets utbildningsprogram. Översynen har fått arbetsnamnet BLUE 11 (Better Learning in University Education) och ska genomföras under Ett första förslag till verktyg arbetades fram under våren Förslaget byggde på befintliga styrdokument vid Göteborgs universitet samt på idéer från utvecklingen av motsvarande verktyg vid andra lärosäten. Under hösten 2010 har verktyget diskuterats inom Grundutbildningsberedningen, Kvalitetsrådet, PIL samt med företrädare för fakulteter, program och studenter. Den slutliga utformningen är resultatet av en sammanvägning av olika synpunkter och beslutades av rektor den 10 januari Verktyg för uppföljning Verktyget är utformat så att det ska vara möjligt att få en samlad redovisning av kvalitet och kvalitetsarbete vid utbildningsprogrammen vid Göteborgs universitet. Det består av ett antal teman som har bäring på kvalitet och kvalitetsarbete. En viktig utgångspunkt är att programmens kvalitetsarbete ska kunna stämmas av mot de mål för utbildningen som återfinns i universitetets styrdokument. I verktyget efterfrågas för varje deltema ett antal uppgifter som ska redovisas och kommenteras inom ramen för översynen. Vilka program avses? Översynen gäller alla program, såväl på grundnivå som på avancerad nivå, som gavs under 2010 och som fortsätter Som program definieras utbildning som i utbildningskatalogen anges som program. I den mån olika program uppvisar stora likheter kan de beskrivas i en och samma programrapport. Många utbildningsprogram som ges vid Göteborgs universitet är nyinrättade. Det innebär att vissa uppföljningsfrågor i BLUE 11 inte kan belysas för dessa program.

2 2 Ansvar Ansvaret för att genomföra och redovisa resultatet av uppföljningsarbetet ligger på fakultetsnämnden. Varje fakultet tilldelas särskilda medel för uppföljningsarbetet. Arbetsgång Uppföljningen ska ske i tre steg: 1) En programrapport, inklusive en basfaktadel, som redovisar programmets uppläggning och kvalitetsarbete ska tas fram. 2) En dokumenterad audit/extern bedömning av programrapporten ska genomföras. 3) Fakultetsnämndens samlade bedömning av fakultetens programutbud ska avsluta arbetet. I. Programrapport Programrapporten ska innehålla basfakta om programmet samt redovisning av efterfrågade uppgifter och kommentarer till dessa. Det bör vara möjligt att få fram basfakta och vissa efterfrågade uppgifter genom fakultetens försorg eller genom kontakter med studentavdelningen. De uppgifter som avses (utöver basfakta) är kvantitativa data under delteman I A 1-2, I B 1 och V B 1-2 nedan. Observera dock att programledningen så långt möjligt ska kommentera samtliga lämnade uppgifter. Utbildningsplan och programmets kursplaner, samt andra relevanta dokument som kan tjäna som faktaunderlag, ska anges som webblänkar. Programrapporten är tänkt som ett slags självvärdering som utgör basen för en extern granskning samt för den bedömning som fakultetsnämnden gör av programmet. Programrapporterna ska lämnas som bilagor till fakultetsnämndens redovisning till rektor. Studenter ska ges tillfälle att vara delaktiga i framtagandet av rapporten. Det underlag som rapporteras kan eventuellt hämtas från tidigare producerade texter, och vice versa texter som skrivs för programrapporten bör kunna utformas så att de kan användas i andra sammanhang. Detta kan bland annat gälla Högskoleverkets utbildningsutvärderingar och fakultetsuppföljningar av olika slag. Programrapporten ska vara kortfattad.

3 3 II. Audit/extern bedömning En dokumenterad extern bedömning ska genomföras med programrapport och, om möjligt, kompletterande intervjuer som grund. Bedömarnas uppgift är att utifrån de teman som behandlas i rapporten ge synpunkter på och lämna rekommendationer rörande det granskade programmet och dess kvalitetsarbete. Auditrapporten ska vara kortfattad. Det är önskvärt att granskningen genomförs av en grupp ( auditgrupp ) som utses av fakultetsnämnden på förslag av programledningen. Bedömare kan rekryteras inom fakulteten/gu, nationellt och/eller, när så är lämpligt, internationellt. I auditgruppen bör ingå minst en verksamhets-/ämnesföreträdare med programerfarenhet, en student och i möjligaste mån en arbetslivsföreträdare. Samma auditgrupp kan granska flera program om dessa är ämnesmässigt närliggande. III. Fakultetsnämndens bedömning Fakultetsnämnden ska utifrån programrapporter och bedömarkommentarer göra en värdering av styrkor och problemområden i fakultetens programutbud. Nämnden bör dessutom peka på möjligheter att utveckla fakultetens program. Projektledning För projektledning, samordning och stöd av arbetet kring BLUE 11 svarar rektorsrådet Bengt-Ove Boström tillsammans med Karin Fogelberg och Malin Östling vid universitetsledningens kansli. Karin Fogelberg fungerar som koordinator för arbetet.

4 4 Skriv in text i högerspalten Uppgifter/kommentarer Basfakta om programmet Programmets namn: Handelshögskolans logistikprogram Ansvarig programledare/studierektor: Peter Rosén Omfattning (hp): 180 högskolepoäng (hp) Nivå (grund/avancerad): Grundnivå Examensbenämning: Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi Startår i sin nuvarande form: Programmet startade 1998 och reviderades inför nya högskolereformen Den senaste revideringen gjordes inför antagningen ht10 då ordningsföljd på kurser ändrades. Huvudsakliga deltagande institutioner: Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Institutionen för nationalekonomi med statistik och Juridiska institutionen. Studietakt (helfart/halvfart): Helfart Campus/distans: Campus Verksamhetsförlagd utbildning i hp: 0 Programmet genomförs helt/delvis/ej på En delkurs på termin 5 omfattande 7,5 hp ges på engelska. Övriga kurser ges på svenska. engelska: Antagning till programmet (varje Varje hösttermin termin/varje höst/varje vår/annat): Platstilldelning föregående/senaste läsår (hst) 147 helårsstudieplatser (hst) termin/år: Ungefärlig medelstilldelning till programmet/år: Takbeloppet för 2011 är kr (takbeloppet motsvarar den högsta ersättning som programmet kan erhålla under ett budgetår) Eventuell samordning med andra program: Relevanta webblänkar (utbildningsplan, kursplaner mm): Ev kommentarer till uppgifterna ovan: En kurs i statistik läses tillsammans med Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Kursen är framtagen specifikt för dessa båda program. Länk till utbildningsplan: Logistik och Transport Stiftelsen (LTS) vid Business Region Göteborg (BRG) agerade kraftfullt för att inrätta ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot logistik på

5 5 Handelshögskolan. Utbildningar inom logistik för tekniker hade sedan länge funnit på Chalmers och LTS såg behovet av en motsvarande utbildning för ekonomer för att stärka svenskt och inte minst Göteborgsregionens näringslivs konkurrenskraft. Under de tre första åren finansierades driften av programmet till två tredjedelar av staten och till en tredjedel av näringslivet via LTS. Dessutom erhölls under våren tkr från Stiftelsen för Ekonomisk Forskning i Västsverige för kursutveckling, framtagande av praktikfall, speciella preparandkurser, studiebesök för studenter samt seminarier i bibliotekskunskap och informationssökning. LTS har sedan programmets start löpande bidragit med utvecklingsresurser till programmet. Tema Deltema Uppgifter/kommentarer I. Studentrek rytering, uppföljning och studentstöd A. Rekrytering och söktryck. Beskriv/ange och kommentera: 1. Planeringstal, antal sökande och faktiskt antagna på programmet vid de senaste två antagningstillfällena samt programmets dimensionering i relation till utbildningsutbud och arbetsmarknad. Planeringtal för antagningen ht10 var 65 till 50 platser. 58 studenter registrerades med tanke på avhopp under programmets början. Det var 147 förstahandssökande och 945 sökande totalt ht10. Planeringtal för antagningen ht09 var 65 till 50 platser. 59 studenter registrerades med tanke på avhopp under programmets början. Det var 181 förstahandssökande och 981 sökande totalt ht09. Antagningspoängen var ht ,85 (B1) och 19,42 (B2). Dessa värden ökande till 19,55 och 19,65 ht 2011 (BI avser de som söker på sina gymnasiebetyg och BII de som har kompletterat betygen). 2. Planeringstal, antal sökande och faktiskt antagna på programmet vid de senaste två Sedan programmets start har antalet platser ökat från 30 till dagens 50 platser. Mellan hade vi 40 platser på programmet. Antalet platser är avvägt dels i relation till arbetsmarknadens behov, dels till antalet platser på övriga ekonomutbildningar vid Göteborgs universitet och i regionen. Vi har ingen internationell antagning till programmet.

6 6 antagningstillfällena vad gäller internationella studenter (för program som ges på engelska). 3. Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Varje år genomförs ett antal rekryteringsaktiviteter som samordnas av Handelshögskolans informatör. Aktiviteterna omfattar medverkan vid utbildningsmässorna Kunskap & Framtid (Göteborg), SACOs studentmässa (Stockholm), Universitetets Besöksdag och vid små lokala mässor som ofta arrangeras av gymnasieskolor. Vi tar även emot klasser och enskilda individer som vill komma på besök till Handelshögskolan. Vid mässor och besök medverkar både studievägledare och studentambassadörer. Studentambassadörerna fyller en viktig funktion i marknadsföringen av Handelshögskolans utbildningar. De delar med sig av sina egna erfarenheter av utbildningarna, men är också exempel på att man kan tänka olika kring valet av högre utbildning och att man kan ha olika bakgrund och framtidsdrömmar. Vid mässor och besök används Handelshögskolans utbildningsbroschyr som beskriver skolans alla utbildningsprogram och ämnen, samt mervärden som näringslivskontakter, Career Service, möjligheten till att studera utomlands, Handelshögskolans studentkår och Göteborg som stad. Motsvarande information finns också på webben, Handelshögskolan marknadsför sig även genom annonsering i olika kanaler. I första hand väljs kanaler som har nationell täckning. Exempel på kanaler är utbildningsbilagor i dagspress, speciella gymnasietidningar, webbplatser som handlar om universitetsutbildning och sociala medier. Breddad rekrytering är ett eftersatt område inom Handelshögskolan. Därför ska särskilda insatser göras för att nå ut till grupper som inte har Handelshögskolan som ett självklart alternativ för sina framtida studier. Dessa insatser kommer att göras tillsammans med studentkåren som också vill arbeta för en breddad rekrytering. B. Studentuppföljning och Prestationsgraden var 90 % år 2010.

7 7 II. Innehåll och utformning studentstöd. Beskriv/ange och kommentera: 1. Genomsnittlig genomströmning på programmet (hpr i relation till hst) senaste året. 2. Uppföljning av studenter på programmet (avhopp, retention). 3. Metoder för att identifiera studenters behov av särskilt stöd. A. Innehåll. Beskriv/ange och kommentera: 1. Metoder för att säkra kursplanernas kvalitet, t ex förekomst av regelbundna kursplanerevideringar. (Prestationsgraden beskriver i vilken omfattning studenterna klarar de poäng de varit registrerade för. Om alla studenter skulle klara sina poäng skulle prestationsgraden vara 100 procent. 90 % är en normal prestationsgrad på yrkesexamensprogram.) Studievägledaren på programmet gör emellanåt uppföljningar av hur det går för studenterna på programmet och kontaktar dem som inte varit aktiva på ett tag för att ta reda på om de vill göra avbrott på programmet eller studieuppehåll. Detta arbete är tidskrävande och det finns idag inte resurser till att göra uppföljningar med önskvärd systematik. Studenterna informeras på programmets hemsida om vad universitetet erbjuder studenter med funktionshinder. Bland annat erbjuds teckenspråkstolkar, lektörer, hjälp med anteckningar, stödundervisning, extra tentamenstid samt assistenter åt rörelsehindrade studenter. Bedömning av hjälpbehovet sker individuellt och med hänsyn till funktionshindrets art och undervisningens uppläggning. Vi informerar även om detta stöd i samband med introduktionen till programmet. De institutioner som medverkar i programmet ansvarar för sina kurser och också kursplanerevideringar. Vid större förändringar diskuteras dessa emellertid med programledningen. Ändringar har också initierats av programledningen. För kurser inom företagsekonomi (ger 11 kurser på programmet omfattande tillsammans 105 hp) genomförs revideringar av kursplaner på följande sätt. Inför varje termin skickar studievägledare en förfrågan till kursansvariga om kursplanerna behöver revideras och får, om så är fallet, in förslag på revideringar från dessa. Studievägledare kontrollerar att kursplanerna är formellt och språkligt korrekta samt om det behöver samordnas med andra kursplaner. Vid behov konsulteras kursadministratör för att stämma av att examination och inrapportering av betyg m.m. kommer att fungera effektivt efter revideringen. I varje kursplan säkerställs att lärandemålen examineras. På vilket sätt detta görs visas i en tabell i respektive kursplan. Större genomgripande förändringar har gjorts på samtliga

8 8 kursplaner 2007 och 2010 för anpassning till Bolognareformen och HSV:s instruktioner. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografi (ger två kurser på programmet om vardera 15 hp) granskar kursansvarig kursplanerna inför varje kursomgång. Vid behov revideras kursplaner och litteraturlistor. Kursutvärderingar utgör en del i arbetet med kvalitetssäkringen av kurserna. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik (ger två kurser på programmet om vardera 15 hp) granskas kursplanerna av respektive kursansvarig lärare inför varje termin och reviderar görs vid behov. Kursplanerna lämnas till institutionens studierektor som granskar den och lämnar den vidare till prefekten och fakultetsnämnden för beslut. Vid juridiska institutionen (ger en kurs på programmet om 15 hp), är det dess Utbildningsnämnd som tillstyrker kursplaner. I nämnden finns representanter för lärare och studenter. Kursvärderingar utgör underlag för eventuella revideringar. Kurslitteraturen ses över fortlöpande. Inom programmet genomförs kursnämnder för alla kurser, vilka kan initiera behov av kursplanerevideringar. Vid kursnämnder medverkar kursansvarig lärare, 2-3 kursombud och programledningen. Kursombuden utses per läsår av programledningen. Kursombudets uppgift är att: löpande stämma av med studentgruppen om det finns behov av förändringar under pågående kursomgång, vid behov kalla till avstämningsmöten med kursansvarig lärare och/eller programkoordinator för att förmedla gruppens synpunkter, medverka i kursnämnder efter avslutad kurs. När kursutvärderingen är sammanställd kallar programledningen kursombud och kursansvarig lärare till kursnämnd. Programkoordinatorn är ordförande i kursnämnden. Kursombudets uppgift i kursnämnden är att:

9 9 på ett konstruktivt sätt företräda studentgruppen och bidra med att utveckla synpunkter som har framkommit i utvärderingen. tillsammans med kursansvarig lärare komma överens om förslag till åtgärder inför kommande kursomgång. Vid kursnämnden diskuteras följande frågor: Innehåll och omfattning. Litteratur. Undervisning. Praktikfall/seminarier. Administration. Lärandemål och examinationskrav. Förslag till eventuella ändringar inför nästa kursstart. 2. Metoder för att säkra att innehållet i programmet svarar mot Högskoleförordningens examensmål (dvs. att kursplanernas lärandemål sammantaget uppfyller examensmål). Kursutvärderingar utgör grund för diskussionerna. Ordförande upprättar minnesanteckningar som skall godkännas av alla medverkande. Protokollet publiceras på kursens sida på GUL, både på den kurssidan för innevarande termin samt på sidan för nästa kurstillfälle. För att säkerställa att studenterna når examensmålen i högskoleförordningen har lärandemålen i kursplanerna inom ramen för huvudområdet matchats mot examensmålen. Det betyder att studenterna genom att bli godkända på kursernas lärandemål också når examensmålen i högskoleförordningen. I kursplanen preciseras kursens lärandemål. Där finns också en beskrivning över hur respektive lärandemål är kopplat till examensmålen i högskoleförordningen (visas i en tabell). Om t ex en tentamen berör flera lärandemål delas tentamen i i flera delar. Varje del inom ramen för tentamen måste vara godkänd för att studenten skall bli godkänd på kursen. För att få godkänt på en tentamen krävs inte bara ett visst antal poäng utan studenten måste vara godkänd på varje delområde som är kopplat till ett lärandemål. Det betyder att studenterna inte kan kompensera en svaghet på ett område med en styrka på ett annat område utan att alla kursens lärandemål måste uppnå nivån godkänd. Det här systemet säkerställer att lärandemålen för kursen uppfylls och därigenom också examensmålen i förordningen. För att säkra att litteratur, undervisning praktikfall och examination stödjer kursen lärandemål (indirekt examensmålen) är kursutvärderingarna lärandemålsfokuserade. Flertalet frågor i

10 10 kursutvärderingarna skall matchas mot i vilken utsträckning de stödjer lärandemålen. I kursutvärderingarna ställs också frågor kring om lärandemålen är tydligt formulerade och studenternas får också bedöma i vilken utsträckning som lärandemålen har kommunicerats. Vidare får studenterna själva skatta om han/hon har uppnått respektive lärandemål. Det finns en god överensstämmelse mellan den andel av studenterna som anger att de inte har uppnått ett specifikt lärandemål och den andel som inte har blivit godkänd på respektive lärandemål i samband med examination. Lärandemålsfokuserade kursutvärderingar används som ett viktigt instrument och stöd för att utforma utbildningar där studenterna uppnår lärandemålen/examensmålen. B. Vetenskaplig/konstnärlig kvalitet. Beskriv/ange och kommentera: 1. Metoder för att säkra vetenskaplig/konstnärlig kvalitet. I samband med kandidatuppsatsen får studenterna göra en utvärdering av uppsatskursen och utvärderingen inkluderar också en självvärdering av om studenten via läskurser och uppsatskursen har uppnått examensmålen i högskoleförordningen. Vi den senaste utvärderingen VT 2011 uppgav % att det ansåg att de via utbildningen hade uppnått examensmålen. Det är en högre andel som svarat ja i jämförelse med andelen ja på de enskilda lärandemålen som kopplas till utbildningens läskurser. En förklaring till denna skillnad kan vara att bland de som svarar på kursutvärdering finns också studenter som inte ha klarat av examinationsmoment (tentamen och praktikfall). De studenter som examineras på uppsatskursen har normalt klarat av prestationerna inom ramen för en kandidatexamen och därigenom har de uppnått examensmålen för en kandidatexamen. Vid företagsekonomiska institutionen är en hög andel av lärarna aktiva forskare och de undervisar nästan uteslutande på det de forskar om. Forskande lärare och forskningsbaserad undervisning har sedan länge varit fokuserade och diskuterade begrepp inom institutionen och det har blivit naturligt bland lärarna att relaterar kursinnehållet till aktuell forskning inom området, ä ven om litteraturen på grundnivå huvudsakligen består av kursböcker. Metoden för att säkra en uthållig vetenskaplig kvalitet är att rekrytera forskande lärare och att löpande stödja dem i ansökningsprocessen om forskningsbidrag. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik säkerställs den vetenskapliga kvaliteten av att kursansvariga lärare följer ämnets utveckling, är forskningsaktiva och normalt är disputerade. Kursernas innehåll diskuteras och utvecklas ofta i samråd mellan kursansvarig lärare, övriga lärare på kursen, med lärare som ansvarar för andra kurser inom den aktuella inriktningen av ämnet på institutionen och med studierektor. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi deltar många seniora

11 11 forskare/lärare i kurserna, väl insatta gästföreläsare från företag/organisationer, och mycket av litteraturen på kursen som ges på termin 5 är hämtad från vetenskapliga tidskrifter med högt anseende. Vid den inledande kursen på programmet som institutionen ansvarar för är det på liknande sätt, med det undantaget att litteraturen främst utgörs av läroböcker. 2. Metoder för integrering av aktuell och relevant forskning. Den kurs i juridik som ges inom programmet är en grundkurs i civilrätt och transporträtt. Det är den första juridikkurs logistikstudenterna stöter på. Den vetenskapliga kvaliteten är därför inte det främsta kännetecknet. För att säkra vetenskaplig kvalitet inom transporträtten som helhet, inklusive aktuell kurs, har ämnesföreståndaren, professorn Svante O. Johansson, återkommande seminarier där aktuell forskning med anknytning till undervisning diskuteras. Kursansvarig lärare deltar också regelbundet i Svenska Sjörättsföreningens möten och seminarier. Vid företagsekonomiska institutionen är en hög andel av lärarna aktiva forskare och de undervisar nästan uteslutande på det de forskar om. Kursansvariga lärare följer ämnets utveckling och ansvarar för att kurserna bemannas med forskande lärare som uppmanas att fördjupa kursinnehållet med exempel för egen eller andras forskning inom området. Kursinnehållet diskuteras också löpande inom lärarlaget i syfte att säkra ett aktuellt och relevant innehåll. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik säkerställs den vetenskapliga kvaliteten av att kursansvariga lärare följer ämnets utveckling, är forskningsaktiva och normalt är disputerade. Kursernas innehåll diskuteras och utvecklas ofta i samråd mellan kursansvarig lärare, övriga lärare på kursen, med lärare som ansvarar för andra kurser inom den aktuella inriktningen av ämnet på institutionen och med studierektor. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi forskar de flesta av lärarna och de uppmanas att inkludera sin forskning i undervisningen. Vidare sker en ständig revidering av kurslitteraturen i syfte att få med de senaste forskningsrönen. Detta gäller främst kursen som ges på termin 5. I den inledande kursen ligger fokus mer på övergripande kunskap då den till viss del kan liknas vid en grundkurs där det främst är viktigt att ge studenterna en inblick i ämnet från olika discipliner (Kulturgeografi,

12 12 Företagsekonomi och Teknik, Chalmers). C. Utformning. Beskriv/ange och kommentera: 1. Undervisningsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning (ungefärlig) mellan olika undervisningsformer samt ev variationer under programmet. 2. Examinationsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning (ungefärlig) mellan olika examinationsformer samt ev variationer under programmet. Vad gäller den juridiska kursen som ges inom programmet är litteraturen som används på kursen sådan att den bygger på aktuell och relevant forskning. Nya artiklar kan också inkluderas under kursernas gång. De vanligast förekommande undervisningsformerna är föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier, räknestugor och handledning. Även laborationer är förekommande i form av företagsspel, såsom ERPsim och Supply Chain Game. De examinationsformer som används är salstentamen, hemtentamen, praktikfall, projektarbeten och laborationer. Laborationerna utgörs av manuella (Supply Chain Game: och datoriserade företagsspel (ERPsim: Termin 1: Den inledande kursen i kulturgeografi och ekonomisk geografi examineras med salstenta, projektarbete och en exkursion. Salstentamina utgör cirka 70 % av examinationen på denna kurs. På den andra kursen i Handels- och transporträtt examineras studenterna enbart med salstentamen. Termin 2: Under denna termin läser studenterna nationalekonomi och statistik. Både kurserna examineras med salstenta. I statistikkursen ingår även inlämningsuppgifter. Termin 3-4: Kurserna i företagsekonomi under dessa båda terminerna examineras med salstentor och grupparbeten. Salstentor är den klart dominerande examinationsformen. Termin 5: På den inledande kursen i kulturgeografi och ekonomisk geografi utgör

13 13 hemtentamen 60 % och projektarbete 40 % av examinationen. Den andra kursen, om logistiska informationssystem, examineras studenterna med salstentamen, praktikfall och flera laborationer (datorbaserat företagsspel i affärssystem, se ovan, geografiska informationssystem, ruttplaneringssystem, LogX). Salstentamina utgör cirka 70 % av examinationen på denna kurs. 3. Ungefärligt antal timmar/vecka som utgörs av lärarledd tid under programmets första år - samt eventuella variationer under programmet. Termin 6: På den inledande teorikursen ingår salstentor, praktikfall, projektarbete och laborationer (manuellt företagsspel, se ovan). Cirka 70 % av examinationen utgörs av salstentamina. Andra halvan av terminen skriver studenterna sina kandidatuppsatser där examinationen består av skriftlig uppsats samt aktivt deltagande i seminarier, dels där den egna uppsatsen läggs fram, dels där andras uppsatser presenteras och granskas. Den inledande kursen på programmet som institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi ger omfattar drygt 70 timmar lärarledd tid, inklusive 8 timmar färdighetsträning i teamwork. Föreläsningar utgör 40 timmar, seminarier 23 timmar, 6 timmar exkursion och 3 timmar studiebesök. Inom ramen för kursen genomförs också en kick-off (cirka 2,5 timmar) för förstaårsstudenterna på programmet där 5-6 företag/organisationer medverkar. Syfte med aktiviteten är bl. a att ge exempel på hur logistiker arbetar i olika verksamheter och en inblick i vilka egenskaper och färdigheter rekryterare letar efter Programledningen satsar externa medel från LTS för att stärka kursbudgeten på denna inledande kurs. Den andra kursen på termin 1 ges av juridiska institutionen och omfattar totala 63 timmar lärarledd tid. Den andra terminen läser studenterna två kurser, nationalekonomi och statistik som omfattar 100 respektive 89 timmar lärarledd tid. Ungefär 70 % av dessa timmar används för föreläsningar och 30 % till övningar. Den större mängden timmar på termin 2 jämfört med termin 1 förklaras av att studenterna på programmet samläser med andra studenter på termin Metoder för pedagogiskt utvecklingsarbete inom Således omfattar det första läsåret totalt 322 timmar lärarledd tid, eller cirka 8 timmar per vecka (baserat på att ett läsår motsvarar 40 veckor). Företagsekonomiska institutionen bedriver bl. a. ett systematiskt arbete för att integrera uthållighetsperspektiv, Corporate Social Responsibility och affärssystem i utbildningen.

14 14 programmet. Institutionen har för detta ändamål bildat två centrumbildningar Centre for Business in Society och Centrum för Affärssystem. Centre for Business in Society arbetar för att lyfta fram och stärka forskning och utbildning som handlar om hur hänsyn till miljö- och sociala frågor integreras i företags strategiska och operativa processer. Centrum för affärssystem arbetar för att integrera moment i undervisningen som bygger på användning av affärsstödjande IT inom områden såsom logistik. Centrumet driver också en utbildningsplattform som ger studenter och lärare tillgång till affärssystem och pedagogiskt material. Centrum för affärssystem har även fått pedagogiska utvecklingsmedel från universitet för att utveckla företagsspel i affärssystem. Institutionen för nationalekonomi med statistik hänvisar till svaret under B 1 ovan. D. Kvalitet på studentprestationer. Beskriv/ange och kommentera: 1. Metoder för att säkra kvalitet i studenternas prestationer på examinationer (t ex förekomst av bedömnings- och betygskriterier). 2. Resultat som uppnåtts i förhållande till examensmålen i högskoleförordningen (efterfrågas även i samband med Högskoleverkets utbildningsutvärderingar). Programledningen arbetar systematiskt, tillsammans med Handelshögskolans enhet för externa relationer, för att få in professionsrelaterad kompetens genom gästföreläsare på kurserna inom programmet. På kurserna som institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi ger finns bedömningskriterier för de olika examinationsformer som tillämpas. Vid företagsekonomiska institutionen har det utvecklats bedömningskriterier på vissa kursen och för vissa kursmoment, såsom för projektarbeten och uppsatskurser. Examensmål 1: För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Examensmål 2: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera

15 15 företeelser, frågeställningar och situationer. Examensmål 3: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Examensmål 4: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. E. Internationella perspektiv i programmet. Beskriv/ange och kommentera: 1. Ungefärlig andel litteratur på engelska och/eller andra språk än svenska. Eftersom vi arbetar aktivt med lärandemål som kopplas till examensmål samt använder lärandemålsfokuserade kursutvärderingar som stöd för utveckling och förändringar anser vi att studenter som genomgår logistikprogrammet med godkända kurskrav uppnår examensmålen. Det stöds av den självvärdering, som studenterna får göra efter avslutad uppsatskurs, av om studenten via läskurser och uppsatskursen har uppnått examensmålen i Högskoleförordningen. Vid utvärderingen VT2011 uppgav 98 % av studenterna att de uppnått examensmål 1, 99 % att de uppnått examensmål 2, 100 % att uppnått examensmål 3 och 98 % att de uppnått examensmål 4. Notera att utvärdering inkluderar alla studenter som avslutat sin kandidatuppsats i företagsekonomi, således inte enbart logistikprogrammets studenter. Dessa har inte kunnat urskiljas i resultatet. Termin 1: På kursen Företaget, logistikfunktionen och omvärlden (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi) är ca 50 % på engelska. På kursen Handels och transporträtt (Juridiska institutionen) är ungefär hälften av litteraturen är på engelska. Termin 2: På kursen i Nationalekonomi (Institutionen för nationalekonomi med statistik) är ca 40 % av litteraturen på engelska. På kursen Statistik med miljö- och logistiktillämpningar (Institutionen för nationalekonomi med statistik) är litteraturen helt på engelska. Termin 3: På Företagsekonomi 1 (Företagsekonomiska institutionen) är ca 75 % av litteraturen på engelska. Termin 4: På Företagsekonomi 2 (Företagsekonomiska institutionen) är ca 65 % av litteraturen på engelska. Termin 5: På kursen Transporter, samhälle och miljö (Institutionen för kulturgeografi och

16 16 ekonomisk geografi) är 85 % av litteraturen är på engelska. På kursen Logistiska informationssystem (Företagsekonomiska institutionen) är 40 % av litteraturen på engelska. Termin 6: På kursen Företagets logistikfunktion (Företagsekonomiska institutionen) är litteraturen helt på engelska. 2. Ungefärligt antal utbytesstudenter och lärarutbyten, utresande samt inkommande år Metoder/aktiviteter som används för att studenten efter sin utbildning ska vara väl förberedd att verka i internationella sammanhang. Sammantaget är ungefär 70 % av litteraturen på engelska och resten på svenska. Handelshögskolan har cirka 250 utresande och 350 inresande studenter per år. På Handelshögskolans logistikprogram var det år 2010 endast tre studenter som åkte på utlandstermin, vilket var ett ovanligt lågt antal. Skolan gör därför en riktad satsning på programmet och tecknar avtal med utländska universitet som ger kurser som motsvarar de på programmets termin 5. Hittills har avtal tecknats med partneruniversitet som passar Handelshögskolans ekonomprogram som har en tydligare internationell profil. De inresande studenter till Handelshögskolan är inte kopplade till något specifikt program. Studenterna på Handelshögskolans logistikprogram möter inte dessa studenter på kurserna inom programmet, men däremot i vardagen på skolan. Handelshögskolans utlandsavdelning samarbetar med cirka 140 partneruniversitet och har sedan början av 1990-talet skickat ut och tagit emot närmare studenter. Handelshögskolans studenter, och därmed studenterna på Logistikprogrammet, kan förlägga en eller två terminer vid utländska lärosäten och med en hög andel internationella studenter får studiemiljön på Handelshögskolan en internationell prägel. Under universitetets temadagar Global Week anordnar fakulteten en internationaliseringsdag med syfte att öka antalet utresande studenter. Dagen innehåller föreläsningar med representanter från näringsliv och offentlig sektor, det hålls en mässa där våra utländska studenter presenterar sina hemuniversitet, tidigare utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter och utlandsavdelningen informerar om möjligheter till utlandsstudier. På termin 1 gör studenterna ett arbetsplatsbesök på SKF, förutom de som ingår i de ordinarie kurserna, med möjlighet att samla information om kultur och internationella

17 17 möjligheter och krav i ett globalt företag. Career Service vid Handelshögskolan är involverad i olika aktiviteter som är specifika för logistikprogrammet t.ex. Se din arbetsmarknad. Studenter får vi denna aktivitet träffa 4 till 6 arbetsgivare, som presenterar sin verksamhet och hur de arbetar med rekrytering. Inbjudna företag är globala aktörer, som erbjuder möjligheter för internationella karriärer och specificerar vad som krävs för att göra en internationell karriär hos dem. Aktiviteten riktas till alla studenter på programmet, men specifikt till de som studerar på termin 6. Under hela programmet erbjuder Career Service studenterna på Logistikprogrammet möjlighet för individuell coaching och rådgivning om karriärplanering, vilket även inkluderar internationella karriärmöjligheter. 4. Internationell erfarenhet hos de lärare som huvudsakligen undervisar på programmet. Förutom de aktiviteter Career Service arrangerar specifikt för logistikprogrammet, anordnas även aktiviteter som är öppna för alla Handelshögskolans studenter som t.ex. workshops i färdighetsträning med fokus på kommunikation, intercultural skills och CQ-cultural competence. Flertalet av de lärare som undervisar på de företagsekonomiska kurserna på termin 5 och 6 har omfattande internationell erfarenhet, både genom internationella forskningssamarbeten och också undervisning på lärosäten utomland. Forskningsmässigt samarbetar lärarna med många utländska universitet. Gemensamma forskningsprojekt inom logistikområdet bedrivs i dagsläget med bl.a Universität für Bodenkultur (Wien) och Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich). Forskningsartiklar har publicerats med forskar på bl. a. TU Delft, Vrije Universiteit Brussel, University of New South Wales (Syney), Hofstra University (New York), Copenhagen Business School och Technische Universität Hamburg-Harburg. Lärarutbyte har förekommit med Beijing University of Technology and Business (BTBU) och University of North Florida. Gästföreläsningar har genomförts vid Beijing Jiaotong, University of North Florida och University of Nairobi av lärare på programmet. Därtill medverkar våra lärare i Northern Maritime Logistics (NMU). NMU är ett nordeuropeiskt samarbete inom sjöfartslogistik som dock inte har någon direkt koppling till logistikprogrammet.

18 18 III. Lärarkompetens Beskriv/ange och kommentera: 1. Andel disputerade lärare av dem som huvudsakligen undervisar på programmet. 2. Antal professorer som undervisar på programmet och ungefärlig omfattning på deras undervisning. 3. Andel av undervisande lärare som har behörighetsgivande högskolepedagogisk kompetens. Flera av lärarna och gästföreläsarna som undervisar på de kurser som institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi ger, har internationell erfarenhet huvudsakligen genom sin forskning. Alla forskare och lärare på institutionen för nationalekonomi med statistik har olika former av internationell erfarenhet som t ex internationella konferenser, vistelser vid utländska universitet, samarbeten med utländska forskare och i något fall tidigare forskarstudier. Ingen av de inblandade lärarna på de två kurserna har undervisningserfarenhet från utlandet. Mer än 80 % av lärarna som undervisar på programmet är disputerade. Det är framför allt på termin 3 som utgörs av Företagsekonomi 1 som det finns icke disputerade lärare i någon större omfattning (cirka 40 % av lärarna på Företagsekonomi 1 har inte disputerat). Sex professorer undervisade under 2010 sammanlagt 30 timmar enligt följande: 1. Professor Johan Woxenius, HGU, 2 timmar (kurs: Företaget, logistikfunktionen och omvärlden, termin 1) 2. Professor Kenth Lumsden, Chalmers, 8 timmar (kurs: Företaget, logistikfunktionen och omvärlden, termin 1) 3. Professor Torbjörn Stjernberg, HGU, 2 timmar (kurs: Organisation & ledarskap, termin 3) 4. Professor Ulla Eriksson Zetterquist, HGU, 2 timmar (kurs: Organisation & ledarskap, termin 3) 5. Professor Christian Ax, HGU, 14 timmar (kurs: Ekonomistyrning, termin 3) 6. Professor Bertil Wilhelmson, HGU, 2 timmar (kurs: Transporter, samhälle och miljö, termin 5) Både Företagsekonomiska institutionens och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografis policy är att alla lektorer ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning, dock kan lång och dokumenterad erfarenhet bedömas som likvärdig. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik har ingen av lärarna som undervisar på

19 19 programmet högskolepedagogisk kurs men de har mellan 5 och 45 års erfarenhet som föreläsare på alla nivåer, från grundnivå till forskarutbildning. Övningslärarnas erfarenhet varierar mellan 0 och 3 år. 4. Metoder för att säkra att det finns lärare med aktuell och relevant professionsrelaterad kompetens. Kursansvarig på juridiska institutionen som har huvuddelen av föreläsningarna har pedagogisk utbildning från officersutbildning. Företagsekonomiska institutionen arbetar systematiskt med att rekrytera lärare med professionsrelaterad kompetens till de kurser där den kompetensen är särskilt viktig. Detta har skett inom områdena ekonomistyrning, extern redovisning och logistik. Professionsrelaterad kompetens tillförs även programmet genom alla de gästföreläsare som engageras i kurserna. IV. Studentinflytande Beskriv/ange och kommentera: 1. Resultat från Varje år har prefekten och studierektor vid Juridiska institutionen samtal med alla anställda. Vid dessa samtal förs diskussioner om tjänsteplanering samt framtida lärarförsörjning inom resp. ämnesområde. Ett aktivt deltagande i Lighthouse (http://www.chalmers.se/smt/lighthouse-sv/) underlättar institutionens kompetensförsörjning och skapar en bra forskningsmiljö inom sjörätt och annan transporträtt. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik rekryteras lärare i internationell konkurrens utifrån forsknings- och pedagogisk skicklighet. Doktorander vid institutionen har antagits i internationell konkurrens. I något undantagsfall har övningslärare rekryterats utanför dessa grupper och i det fallet har personen haft lämpliga kunskaper i form av studier och yrkeserfarenhet. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi är det framförallt kursansvariga som håller sig uppdaterade genom litteratur, olika nätverk och kontakter och rekommendationer från andra lärare om vilka personer som forskar kring logistik och transporter. Studentinflytande sker främst genom studentrepresentation i vårt systematiska arbete med kursnämnder, kurskonferenser och möten med studentrepresentanter. Studentinflytande sker också genom att studentrepresentanter finns i Institutionsstyrelser samt i

20 20 V. Omvärldsanalys studentundersökningar (t ex GU:s Studentbarometer 2010 om nedbrytning till programmet är möjlig), programutvärderingar och kursvärderingar. 2. Metoder för samlad kvalitetsanalys (t ex kursrapport, kursbokslut, programnämnd, kurskonferens) och utveckling av programmet. 3. Studentmedverkan i beredande och beslutande organ. A. Omvärldsanalys utbildningsutbud. Beskriv/ange och Utbildningsnämnden vid Företagsekonomiska institutionen som ansvarar för programmet (se punkt IV:2-3) Kursnämnder genomförs för samtliga kurser på programmet och programledningen utser 2-3 kursombud per läsår. Se punkt IIA för en mer ingående beskrivning av systemet med kursnämnder och kursombud. En utvärdering av programmet i sin helhet genomförs på vårterminen bland de studenter som avslutat programmet den terminen. Studenterna ger överlag programmet höga betyg. Vid utvärderingen vårterminen 2011 fick programmet ett helhetsbetyg på i genomsnitt 4,1 på en femgradig skala från mycket dåligt till mycket bra. Studenterna är också mycket nöjda med i) hur programmet uppfyllt deras förväntningar (medel 4,0), ii) kompetensen hos lärarna (medel 4,3), iii) systemet med kursnämnder och kursombud (medel 4,1) och iv) programledning och studievägledning (medel 4,3). Minst nöjda var studenterna med lärarnas pedagogik (medel 3,3) och studiemiljön (medel 3,5). Kurskonferenser med kursansvariga lärare och studentrepresentanter har anordnats vid några tillfällen för att diskutera större utvecklingsprojekt. Vid några tillfällen har även representanter från partnerföretag medverkat. Vid behov har även möten med studentrepresentanter för samtliga årskurser på programmet arrangerats. Syftet med dessa möten har varit att stämma av med studenterna hur programmet fungerar mer övergripande än vad som görs i samband med kursnämnderna. Studentrepresentanter finns i Institutionsstyrelser samt i Utbildningsnämnden vid Företagsekonomiska institutionen som ansvarar för programmet. Det program som ligger närmast till hands att jämföra med inom GU är Handelshögskolan Ekonomprogram med analytisk inriktning. Logistikprogrammets tydliga specialisering mot logistik gör att det tillfredsställer en annan arbetsmarknad än ekonomprogrammet.

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet 1 BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200)

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) Inledning Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer