BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet"

Transkript

1 Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet har rektor beslutat om en översyn av universitetets samtliga utbildningsprogram. Översynen syftar till att inför kommande verksamhetsdialoger med fakulteterna rörande utbildningsutbudets inriktning och kvalitet skapa en samlad redovisning av kvalitet och kvalitetsarbete vid Göteborgs universitets utbildningsprogram. Översynen har fått arbetsnamnet BLUE 11 (Better Learning in University Education) och ska genomföras under Ett första förslag till verktyg arbetades fram under våren Förslaget byggde på befintliga styrdokument vid Göteborgs universitet samt på idéer från utvecklingen av motsvarande verktyg vid andra lärosäten. Under hösten 2010 har verktyget diskuterats inom Grundutbildningsberedningen, Kvalitetsrådet, PIL samt med företrädare för fakulteter, program och studenter. Den slutliga utformningen är resultatet av en sammanvägning av olika synpunkter och beslutades av rektor den 10 januari Verktyg för uppföljning Verktyget är utformat så att det ska vara möjligt att få en samlad redovisning av kvalitet och kvalitetsarbete vid utbildningsprogrammen vid Göteborgs universitet. Det består av ett antal teman som har bäring på kvalitet och kvalitetsarbete. En viktig utgångspunkt är att programmens kvalitetsarbete ska kunna stämmas av mot de mål för utbildningen som återfinns i universitetets styrdokument. I verktyget efterfrågas för varje deltema ett antal uppgifter som ska redovisas och kommenteras inom ramen för översynen. Vilka program avses? Översynen gäller alla program, såväl på grundnivå som på avancerad nivå, som gavs under 2010 och som fortsätter Som program definieras utbildning som i utbildningskatalogen anges som program. I den mån olika program uppvisar stora likheter kan de beskrivas i en och samma programrapport. Många utbildningsprogram som ges vid Göteborgs universitet är nyinrättade. Det innebär att vissa uppföljningsfrågor i BLUE 11 inte kan belysas för dessa program.

2 2 Ansvar Ansvaret för att genomföra och redovisa resultatet av uppföljningsarbetet ligger på fakultetsnämnden. Varje fakultet tilldelas särskilda medel för uppföljningsarbetet. Arbetsgång Uppföljningen ska ske i tre steg: 1) En programrapport, inklusive en basfaktadel, som redovisar programmets uppläggning och kvalitetsarbete ska tas fram. 2) En dokumenterad audit/extern bedömning av programrapporten ska genomföras. 3) Fakultetsnämndens samlade bedömning av fakultetens programutbud ska avsluta arbetet. I. Programrapport Programrapporten ska innehålla basfakta om programmet samt redovisning av efterfrågade uppgifter och kommentarer till dessa. Det bör vara möjligt att få fram basfakta och vissa efterfrågade uppgifter genom fakultetens försorg eller genom kontakter med studentavdelningen. De uppgifter som avses (utöver basfakta) är kvantitativa data under delteman I A 1-2, I B 1 och V B 1-2 nedan. Observera dock att programledningen så långt möjligt ska kommentera samtliga lämnade uppgifter. Utbildningsplan och programmets kursplaner, samt andra relevanta dokument som kan tjäna som faktaunderlag, ska anges som webblänkar. Programrapporten är tänkt som ett slags självvärdering som utgör basen för en extern granskning samt för den bedömning som fakultetsnämnden gör av programmet. Programrapporterna ska lämnas som bilagor till fakultetsnämndens redovisning till rektor. Studenter ska ges tillfälle att vara delaktiga i framtagandet av rapporten. Det underlag som rapporteras kan eventuellt hämtas från tidigare producerade texter, och vice versa texter som skrivs för programrapporten bör kunna utformas så att de kan användas i andra sammanhang. Detta kan bland annat gälla Högskoleverkets utbildningsutvärderingar och fakultetsuppföljningar av olika slag. Programrapporten ska vara kortfattad.

3 3 II. Audit/extern bedömning En dokumenterad extern bedömning ska genomföras med programrapport och, om möjligt, kompletterande intervjuer som grund. Bedömarnas uppgift är att utifrån de teman som behandlas i rapporten ge synpunkter på och lämna rekommendationer rörande det granskade programmet och dess kvalitetsarbete. Auditrapporten ska vara kortfattad. Det är önskvärt att granskningen genomförs av en grupp ( auditgrupp ) som utses av fakultetsnämnden på förslag av programledningen. Bedömare kan rekryteras inom fakulteten/gu, nationellt och/eller, när så är lämpligt, internationellt. I auditgruppen bör ingå minst en verksamhets-/ämnesföreträdare med programerfarenhet, en student och i möjligaste mån en arbetslivsföreträdare. Samma auditgrupp kan granska flera program om dessa är ämnesmässigt närliggande. III. Fakultetsnämndens bedömning Fakultetsnämnden ska utifrån programrapporter och bedömarkommentarer göra en värdering av styrkor och problemområden i fakultetens programutbud. Nämnden bör dessutom peka på möjligheter att utveckla fakultetens program. Projektledning För projektledning, samordning och stöd av arbetet kring BLUE 11 svarar rektorsrådet Bengt-Ove Boström tillsammans med Karin Fogelberg och Malin Östling vid universitetsledningens kansli. Karin Fogelberg fungerar som koordinator för arbetet.

4 4 Skriv in text i högerspalten Uppgifter/kommentarer Basfakta om programmet Programmets namn: Handelshögskolans logistikprogram Ansvarig programledare/studierektor: Peter Rosén Omfattning (hp): 180 högskolepoäng (hp) Nivå (grund/avancerad): Grundnivå Examensbenämning: Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi Startår i sin nuvarande form: Programmet startade 1998 och reviderades inför nya högskolereformen Den senaste revideringen gjordes inför antagningen ht10 då ordningsföljd på kurser ändrades. Huvudsakliga deltagande institutioner: Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Institutionen för nationalekonomi med statistik och Juridiska institutionen. Studietakt (helfart/halvfart): Helfart Campus/distans: Campus Verksamhetsförlagd utbildning i hp: 0 Programmet genomförs helt/delvis/ej på En delkurs på termin 5 omfattande 7,5 hp ges på engelska. Övriga kurser ges på svenska. engelska: Antagning till programmet (varje Varje hösttermin termin/varje höst/varje vår/annat): Platstilldelning föregående/senaste läsår (hst) 147 helårsstudieplatser (hst) termin/år: Ungefärlig medelstilldelning till programmet/år: Takbeloppet för 2011 är kr (takbeloppet motsvarar den högsta ersättning som programmet kan erhålla under ett budgetår) Eventuell samordning med andra program: Relevanta webblänkar (utbildningsplan, kursplaner mm): Ev kommentarer till uppgifterna ovan: En kurs i statistik läses tillsammans med Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Kursen är framtagen specifikt för dessa båda program. Länk till utbildningsplan: Logistik och Transport Stiftelsen (LTS) vid Business Region Göteborg (BRG) agerade kraftfullt för att inrätta ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot logistik på

5 5 Handelshögskolan. Utbildningar inom logistik för tekniker hade sedan länge funnit på Chalmers och LTS såg behovet av en motsvarande utbildning för ekonomer för att stärka svenskt och inte minst Göteborgsregionens näringslivs konkurrenskraft. Under de tre första åren finansierades driften av programmet till två tredjedelar av staten och till en tredjedel av näringslivet via LTS. Dessutom erhölls under våren tkr från Stiftelsen för Ekonomisk Forskning i Västsverige för kursutveckling, framtagande av praktikfall, speciella preparandkurser, studiebesök för studenter samt seminarier i bibliotekskunskap och informationssökning. LTS har sedan programmets start löpande bidragit med utvecklingsresurser till programmet. Tema Deltema Uppgifter/kommentarer I. Studentrek rytering, uppföljning och studentstöd A. Rekrytering och söktryck. Beskriv/ange och kommentera: 1. Planeringstal, antal sökande och faktiskt antagna på programmet vid de senaste två antagningstillfällena samt programmets dimensionering i relation till utbildningsutbud och arbetsmarknad. Planeringtal för antagningen ht10 var 65 till 50 platser. 58 studenter registrerades med tanke på avhopp under programmets början. Det var 147 förstahandssökande och 945 sökande totalt ht10. Planeringtal för antagningen ht09 var 65 till 50 platser. 59 studenter registrerades med tanke på avhopp under programmets början. Det var 181 förstahandssökande och 981 sökande totalt ht09. Antagningspoängen var ht ,85 (B1) och 19,42 (B2). Dessa värden ökande till 19,55 och 19,65 ht 2011 (BI avser de som söker på sina gymnasiebetyg och BII de som har kompletterat betygen). 2. Planeringstal, antal sökande och faktiskt antagna på programmet vid de senaste två Sedan programmets start har antalet platser ökat från 30 till dagens 50 platser. Mellan hade vi 40 platser på programmet. Antalet platser är avvägt dels i relation till arbetsmarknadens behov, dels till antalet platser på övriga ekonomutbildningar vid Göteborgs universitet och i regionen. Vi har ingen internationell antagning till programmet.

6 6 antagningstillfällena vad gäller internationella studenter (för program som ges på engelska). 3. Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Varje år genomförs ett antal rekryteringsaktiviteter som samordnas av Handelshögskolans informatör. Aktiviteterna omfattar medverkan vid utbildningsmässorna Kunskap & Framtid (Göteborg), SACOs studentmässa (Stockholm), Universitetets Besöksdag och vid små lokala mässor som ofta arrangeras av gymnasieskolor. Vi tar även emot klasser och enskilda individer som vill komma på besök till Handelshögskolan. Vid mässor och besök medverkar både studievägledare och studentambassadörer. Studentambassadörerna fyller en viktig funktion i marknadsföringen av Handelshögskolans utbildningar. De delar med sig av sina egna erfarenheter av utbildningarna, men är också exempel på att man kan tänka olika kring valet av högre utbildning och att man kan ha olika bakgrund och framtidsdrömmar. Vid mässor och besök används Handelshögskolans utbildningsbroschyr som beskriver skolans alla utbildningsprogram och ämnen, samt mervärden som näringslivskontakter, Career Service, möjligheten till att studera utomlands, Handelshögskolans studentkår och Göteborg som stad. Motsvarande information finns också på webben, Handelshögskolan marknadsför sig även genom annonsering i olika kanaler. I första hand väljs kanaler som har nationell täckning. Exempel på kanaler är utbildningsbilagor i dagspress, speciella gymnasietidningar, webbplatser som handlar om universitetsutbildning och sociala medier. Breddad rekrytering är ett eftersatt område inom Handelshögskolan. Därför ska särskilda insatser göras för att nå ut till grupper som inte har Handelshögskolan som ett självklart alternativ för sina framtida studier. Dessa insatser kommer att göras tillsammans med studentkåren som också vill arbeta för en breddad rekrytering. B. Studentuppföljning och Prestationsgraden var 90 % år 2010.

7 7 II. Innehåll och utformning studentstöd. Beskriv/ange och kommentera: 1. Genomsnittlig genomströmning på programmet (hpr i relation till hst) senaste året. 2. Uppföljning av studenter på programmet (avhopp, retention). 3. Metoder för att identifiera studenters behov av särskilt stöd. A. Innehåll. Beskriv/ange och kommentera: 1. Metoder för att säkra kursplanernas kvalitet, t ex förekomst av regelbundna kursplanerevideringar. (Prestationsgraden beskriver i vilken omfattning studenterna klarar de poäng de varit registrerade för. Om alla studenter skulle klara sina poäng skulle prestationsgraden vara 100 procent. 90 % är en normal prestationsgrad på yrkesexamensprogram.) Studievägledaren på programmet gör emellanåt uppföljningar av hur det går för studenterna på programmet och kontaktar dem som inte varit aktiva på ett tag för att ta reda på om de vill göra avbrott på programmet eller studieuppehåll. Detta arbete är tidskrävande och det finns idag inte resurser till att göra uppföljningar med önskvärd systematik. Studenterna informeras på programmets hemsida om vad universitetet erbjuder studenter med funktionshinder. Bland annat erbjuds teckenspråkstolkar, lektörer, hjälp med anteckningar, stödundervisning, extra tentamenstid samt assistenter åt rörelsehindrade studenter. Bedömning av hjälpbehovet sker individuellt och med hänsyn till funktionshindrets art och undervisningens uppläggning. Vi informerar även om detta stöd i samband med introduktionen till programmet. De institutioner som medverkar i programmet ansvarar för sina kurser och också kursplanerevideringar. Vid större förändringar diskuteras dessa emellertid med programledningen. Ändringar har också initierats av programledningen. För kurser inom företagsekonomi (ger 11 kurser på programmet omfattande tillsammans 105 hp) genomförs revideringar av kursplaner på följande sätt. Inför varje termin skickar studievägledare en förfrågan till kursansvariga om kursplanerna behöver revideras och får, om så är fallet, in förslag på revideringar från dessa. Studievägledare kontrollerar att kursplanerna är formellt och språkligt korrekta samt om det behöver samordnas med andra kursplaner. Vid behov konsulteras kursadministratör för att stämma av att examination och inrapportering av betyg m.m. kommer att fungera effektivt efter revideringen. I varje kursplan säkerställs att lärandemålen examineras. På vilket sätt detta görs visas i en tabell i respektive kursplan. Större genomgripande förändringar har gjorts på samtliga

8 8 kursplaner 2007 och 2010 för anpassning till Bolognareformen och HSV:s instruktioner. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografi (ger två kurser på programmet om vardera 15 hp) granskar kursansvarig kursplanerna inför varje kursomgång. Vid behov revideras kursplaner och litteraturlistor. Kursutvärderingar utgör en del i arbetet med kvalitetssäkringen av kurserna. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik (ger två kurser på programmet om vardera 15 hp) granskas kursplanerna av respektive kursansvarig lärare inför varje termin och reviderar görs vid behov. Kursplanerna lämnas till institutionens studierektor som granskar den och lämnar den vidare till prefekten och fakultetsnämnden för beslut. Vid juridiska institutionen (ger en kurs på programmet om 15 hp), är det dess Utbildningsnämnd som tillstyrker kursplaner. I nämnden finns representanter för lärare och studenter. Kursvärderingar utgör underlag för eventuella revideringar. Kurslitteraturen ses över fortlöpande. Inom programmet genomförs kursnämnder för alla kurser, vilka kan initiera behov av kursplanerevideringar. Vid kursnämnder medverkar kursansvarig lärare, 2-3 kursombud och programledningen. Kursombuden utses per läsår av programledningen. Kursombudets uppgift är att: löpande stämma av med studentgruppen om det finns behov av förändringar under pågående kursomgång, vid behov kalla till avstämningsmöten med kursansvarig lärare och/eller programkoordinator för att förmedla gruppens synpunkter, medverka i kursnämnder efter avslutad kurs. När kursutvärderingen är sammanställd kallar programledningen kursombud och kursansvarig lärare till kursnämnd. Programkoordinatorn är ordförande i kursnämnden. Kursombudets uppgift i kursnämnden är att:

9 9 på ett konstruktivt sätt företräda studentgruppen och bidra med att utveckla synpunkter som har framkommit i utvärderingen. tillsammans med kursansvarig lärare komma överens om förslag till åtgärder inför kommande kursomgång. Vid kursnämnden diskuteras följande frågor: Innehåll och omfattning. Litteratur. Undervisning. Praktikfall/seminarier. Administration. Lärandemål och examinationskrav. Förslag till eventuella ändringar inför nästa kursstart. 2. Metoder för att säkra att innehållet i programmet svarar mot Högskoleförordningens examensmål (dvs. att kursplanernas lärandemål sammantaget uppfyller examensmål). Kursutvärderingar utgör grund för diskussionerna. Ordförande upprättar minnesanteckningar som skall godkännas av alla medverkande. Protokollet publiceras på kursens sida på GUL, både på den kurssidan för innevarande termin samt på sidan för nästa kurstillfälle. För att säkerställa att studenterna når examensmålen i högskoleförordningen har lärandemålen i kursplanerna inom ramen för huvudområdet matchats mot examensmålen. Det betyder att studenterna genom att bli godkända på kursernas lärandemål också når examensmålen i högskoleförordningen. I kursplanen preciseras kursens lärandemål. Där finns också en beskrivning över hur respektive lärandemål är kopplat till examensmålen i högskoleförordningen (visas i en tabell). Om t ex en tentamen berör flera lärandemål delas tentamen i i flera delar. Varje del inom ramen för tentamen måste vara godkänd för att studenten skall bli godkänd på kursen. För att få godkänt på en tentamen krävs inte bara ett visst antal poäng utan studenten måste vara godkänd på varje delområde som är kopplat till ett lärandemål. Det betyder att studenterna inte kan kompensera en svaghet på ett område med en styrka på ett annat område utan att alla kursens lärandemål måste uppnå nivån godkänd. Det här systemet säkerställer att lärandemålen för kursen uppfylls och därigenom också examensmålen i förordningen. För att säkra att litteratur, undervisning praktikfall och examination stödjer kursen lärandemål (indirekt examensmålen) är kursutvärderingarna lärandemålsfokuserade. Flertalet frågor i

10 10 kursutvärderingarna skall matchas mot i vilken utsträckning de stödjer lärandemålen. I kursutvärderingarna ställs också frågor kring om lärandemålen är tydligt formulerade och studenternas får också bedöma i vilken utsträckning som lärandemålen har kommunicerats. Vidare får studenterna själva skatta om han/hon har uppnått respektive lärandemål. Det finns en god överensstämmelse mellan den andel av studenterna som anger att de inte har uppnått ett specifikt lärandemål och den andel som inte har blivit godkänd på respektive lärandemål i samband med examination. Lärandemålsfokuserade kursutvärderingar används som ett viktigt instrument och stöd för att utforma utbildningar där studenterna uppnår lärandemålen/examensmålen. B. Vetenskaplig/konstnärlig kvalitet. Beskriv/ange och kommentera: 1. Metoder för att säkra vetenskaplig/konstnärlig kvalitet. I samband med kandidatuppsatsen får studenterna göra en utvärdering av uppsatskursen och utvärderingen inkluderar också en självvärdering av om studenten via läskurser och uppsatskursen har uppnått examensmålen i högskoleförordningen. Vi den senaste utvärderingen VT 2011 uppgav % att det ansåg att de via utbildningen hade uppnått examensmålen. Det är en högre andel som svarat ja i jämförelse med andelen ja på de enskilda lärandemålen som kopplas till utbildningens läskurser. En förklaring till denna skillnad kan vara att bland de som svarar på kursutvärdering finns också studenter som inte ha klarat av examinationsmoment (tentamen och praktikfall). De studenter som examineras på uppsatskursen har normalt klarat av prestationerna inom ramen för en kandidatexamen och därigenom har de uppnått examensmålen för en kandidatexamen. Vid företagsekonomiska institutionen är en hög andel av lärarna aktiva forskare och de undervisar nästan uteslutande på det de forskar om. Forskande lärare och forskningsbaserad undervisning har sedan länge varit fokuserade och diskuterade begrepp inom institutionen och det har blivit naturligt bland lärarna att relaterar kursinnehållet till aktuell forskning inom området, ä ven om litteraturen på grundnivå huvudsakligen består av kursböcker. Metoden för att säkra en uthållig vetenskaplig kvalitet är att rekrytera forskande lärare och att löpande stödja dem i ansökningsprocessen om forskningsbidrag. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik säkerställs den vetenskapliga kvaliteten av att kursansvariga lärare följer ämnets utveckling, är forskningsaktiva och normalt är disputerade. Kursernas innehåll diskuteras och utvecklas ofta i samråd mellan kursansvarig lärare, övriga lärare på kursen, med lärare som ansvarar för andra kurser inom den aktuella inriktningen av ämnet på institutionen och med studierektor. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi deltar många seniora

11 11 forskare/lärare i kurserna, väl insatta gästföreläsare från företag/organisationer, och mycket av litteraturen på kursen som ges på termin 5 är hämtad från vetenskapliga tidskrifter med högt anseende. Vid den inledande kursen på programmet som institutionen ansvarar för är det på liknande sätt, med det undantaget att litteraturen främst utgörs av läroböcker. 2. Metoder för integrering av aktuell och relevant forskning. Den kurs i juridik som ges inom programmet är en grundkurs i civilrätt och transporträtt. Det är den första juridikkurs logistikstudenterna stöter på. Den vetenskapliga kvaliteten är därför inte det främsta kännetecknet. För att säkra vetenskaplig kvalitet inom transporträtten som helhet, inklusive aktuell kurs, har ämnesföreståndaren, professorn Svante O. Johansson, återkommande seminarier där aktuell forskning med anknytning till undervisning diskuteras. Kursansvarig lärare deltar också regelbundet i Svenska Sjörättsföreningens möten och seminarier. Vid företagsekonomiska institutionen är en hög andel av lärarna aktiva forskare och de undervisar nästan uteslutande på det de forskar om. Kursansvariga lärare följer ämnets utveckling och ansvarar för att kurserna bemannas med forskande lärare som uppmanas att fördjupa kursinnehållet med exempel för egen eller andras forskning inom området. Kursinnehållet diskuteras också löpande inom lärarlaget i syfte att säkra ett aktuellt och relevant innehåll. Vid institutionen för nationalekonomi med statistik säkerställs den vetenskapliga kvaliteten av att kursansvariga lärare följer ämnets utveckling, är forskningsaktiva och normalt är disputerade. Kursernas innehåll diskuteras och utvecklas ofta i samråd mellan kursansvarig lärare, övriga lärare på kursen, med lärare som ansvarar för andra kurser inom den aktuella inriktningen av ämnet på institutionen och med studierektor. Vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi forskar de flesta av lärarna och de uppmanas att inkludera sin forskning i undervisningen. Vidare sker en ständig revidering av kurslitteraturen i syfte att få med de senaste forskningsrönen. Detta gäller främst kursen som ges på termin 5. I den inledande kursen ligger fokus mer på övergripande kunskap då den till viss del kan liknas vid en grundkurs där det främst är viktigt att ge studenterna en inblick i ämnet från olika discipliner (Kulturgeografi,

12 12 Företagsekonomi och Teknik, Chalmers). C. Utformning. Beskriv/ange och kommentera: 1. Undervisningsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning (ungefärlig) mellan olika undervisningsformer samt ev variationer under programmet. 2. Examinationsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning (ungefärlig) mellan olika examinationsformer samt ev variationer under programmet. Vad gäller den juridiska kursen som ges inom programmet är litteraturen som används på kursen sådan att den bygger på aktuell och relevant forskning. Nya artiklar kan också inkluderas under kursernas gång. De vanligast förekommande undervisningsformerna är föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier, räknestugor och handledning. Även laborationer är förekommande i form av företagsspel, såsom ERPsim och Supply Chain Game. De examinationsformer som används är salstentamen, hemtentamen, praktikfall, projektarbeten och laborationer. Laborationerna utgörs av manuella (Supply Chain Game: och datoriserade företagsspel (ERPsim: Termin 1: Den inledande kursen i kulturgeografi och ekonomisk geografi examineras med salstenta, projektarbete och en exkursion. Salstentamina utgör cirka 70 % av examinationen på denna kurs. På den andra kursen i Handels- och transporträtt examineras studenterna enbart med salstentamen. Termin 2: Under denna termin läser studenterna nationalekonomi och statistik. Både kurserna examineras med salstenta. I statistikkursen ingår även inlämningsuppgifter. Termin 3-4: Kurserna i företagsekonomi under dessa båda terminerna examineras med salstentor och grupparbeten. Salstentor är den klart dominerande examinationsformen. Termin 5: På den inledande kursen i kulturgeografi och ekonomisk geografi utgör

13 13 hemtentamen 60 % och projektarbete 40 % av examinationen. Den andra kursen, om logistiska informationssystem, examineras studenterna med salstentamen, praktikfall och flera laborationer (datorbaserat företagsspel i affärssystem, se ovan, geografiska informationssystem, ruttplaneringssystem, LogX). Salstentamina utgör cirka 70 % av examinationen på denna kurs. 3. Ungefärligt antal timmar/vecka som utgörs av lärarledd tid under programmets första år - samt eventuella variationer under programmet. Termin 6: På den inledande teorikursen ingår salstentor, praktikfall, projektarbete och laborationer (manuellt företagsspel, se ovan). Cirka 70 % av examinationen utgörs av salstentamina. Andra halvan av terminen skriver studenterna sina kandidatuppsatser där examinationen består av skriftlig uppsats samt aktivt deltagande i seminarier, dels där den egna uppsatsen läggs fram, dels där andras uppsatser presenteras och granskas. Den inledande kursen på programmet som institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi ger omfattar drygt 70 timmar lärarledd tid, inklusive 8 timmar färdighetsträning i teamwork. Föreläsningar utgör 40 timmar, seminarier 23 timmar, 6 timmar exkursion och 3 timmar studiebesök. Inom ramen för kursen genomförs också en kick-off (cirka 2,5 timmar) för förstaårsstudenterna på programmet där 5-6 företag/organisationer medverkar. Syfte med aktiviteten är bl. a att ge exempel på hur logistiker arbetar i olika verksamheter och en inblick i vilka egenskaper och färdigheter rekryterare letar efter Programledningen satsar externa medel från LTS för att stärka kursbudgeten på denna inledande kurs. Den andra kursen på termin 1 ges av juridiska institutionen och omfattar totala 63 timmar lärarledd tid. Den andra terminen läser studenterna två kurser, nationalekonomi och statistik som omfattar 100 respektive 89 timmar lärarledd tid. Ungefär 70 % av dessa timmar används för föreläsningar och 30 % till övningar. Den större mängden timmar på termin 2 jämfört med termin 1 förklaras av att studenterna på programmet samläser med andra studenter på termin Metoder för pedagogiskt utvecklingsarbete inom Således omfattar det första läsåret totalt 322 timmar lärarledd tid, eller cirka 8 timmar per vecka (baserat på att ett läsår motsvarar 40 veckor). Företagsekonomiska institutionen bedriver bl. a. ett systematiskt arbete för att integrera uthållighetsperspektiv, Corporate Social Responsibility och affärssystem i utbildningen.

14 14 programmet. Institutionen har för detta ändamål bildat två centrumbildningar Centre for Business in Society och Centrum för Affärssystem. Centre for Business in Society arbetar för att lyfta fram och stärka forskning och utbildning som handlar om hur hänsyn till miljö- och sociala frågor integreras i företags strategiska och operativa processer. Centrum för affärssystem arbetar för att integrera moment i undervisningen som bygger på användning av affärsstödjande IT inom områden såsom logistik. Centrumet driver också en utbildningsplattform som ger studenter och lärare tillgång till affärssystem och pedagogiskt material. Centrum för affärssystem har även fått pedagogiska utvecklingsmedel från universitet för att utveckla företagsspel i affärssystem. Institutionen för nationalekonomi med statistik hänvisar till svaret under B 1 ovan. D. Kvalitet på studentprestationer. Beskriv/ange och kommentera: 1. Metoder för att säkra kvalitet i studenternas prestationer på examinationer (t ex förekomst av bedömnings- och betygskriterier). 2. Resultat som uppnåtts i förhållande till examensmålen i högskoleförordningen (efterfrågas även i samband med Högskoleverkets utbildningsutvärderingar). Programledningen arbetar systematiskt, tillsammans med Handelshögskolans enhet för externa relationer, för att få in professionsrelaterad kompetens genom gästföreläsare på kurserna inom programmet. På kurserna som institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi ger finns bedömningskriterier för de olika examinationsformer som tillämpas. Vid företagsekonomiska institutionen har det utvecklats bedömningskriterier på vissa kursen och för vissa kursmoment, såsom för projektarbeten och uppsatskurser. Examensmål 1: För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Examensmål 2: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera

15 15 företeelser, frågeställningar och situationer. Examensmål 3: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Examensmål 4: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. E. Internationella perspektiv i programmet. Beskriv/ange och kommentera: 1. Ungefärlig andel litteratur på engelska och/eller andra språk än svenska. Eftersom vi arbetar aktivt med lärandemål som kopplas till examensmål samt använder lärandemålsfokuserade kursutvärderingar som stöd för utveckling och förändringar anser vi att studenter som genomgår logistikprogrammet med godkända kurskrav uppnår examensmålen. Det stöds av den självvärdering, som studenterna får göra efter avslutad uppsatskurs, av om studenten via läskurser och uppsatskursen har uppnått examensmålen i Högskoleförordningen. Vid utvärderingen VT2011 uppgav 98 % av studenterna att de uppnått examensmål 1, 99 % att de uppnått examensmål 2, 100 % att uppnått examensmål 3 och 98 % att de uppnått examensmål 4. Notera att utvärdering inkluderar alla studenter som avslutat sin kandidatuppsats i företagsekonomi, således inte enbart logistikprogrammets studenter. Dessa har inte kunnat urskiljas i resultatet. Termin 1: På kursen Företaget, logistikfunktionen och omvärlden (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi) är ca 50 % på engelska. På kursen Handels och transporträtt (Juridiska institutionen) är ungefär hälften av litteraturen är på engelska. Termin 2: På kursen i Nationalekonomi (Institutionen för nationalekonomi med statistik) är ca 40 % av litteraturen på engelska. På kursen Statistik med miljö- och logistiktillämpningar (Institutionen för nationalekonomi med statistik) är litteraturen helt på engelska. Termin 3: På Företagsekonomi 1 (Företagsekonomiska institutionen) är ca 75 % av litteraturen på engelska. Termin 4: På Företagsekonomi 2 (Företagsekonomiska institutionen) är ca 65 % av litteraturen på engelska. Termin 5: På kursen Transporter, samhälle och miljö (Institutionen för kulturgeografi och

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 Självvärderingens genomförande Självvärderingen av tandhygienistutbildningen har genomförts av en arbetsgrupp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer