UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Dnr: 933/ Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng International Sales & Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Ansvarig institution Ekonomihögskolan Nivå på programmet Grundnivå Fastställande av utbildningsplan Programmet är inrättat av universitetsstyrelsen Utbildningsplanen är godkänd av Ekonomihögskolans styrelse samt fastställd av Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap Prefekten har på delegation av institutionsstyrelsen tillstyrkt utbildningsplanen Utbildningsnämnden har fastställt revidering av utbildningsplanen Giltighet Utbildningsplanen gäller från och med Förkunskaper Behörig att antas till Programmet för internationell försäljning & marknadsföring är den som uppfyller villkoren för grundläggande behörighet (Svenska B krävs inte då all undervisning sker på andra språk) samt särskild behörighet: Matematik B, och Engelska B samt antingen Franska lägst steg 3/C-språk kurs B, eller FRA132/FR0021 Franska nybörjarkurs II eller Spanska lägst steg 3/C-språk kurs B eller Tyska lägst steg 3/C-språk kurs B, eller kursen Nybörjartyska II (TYA132) Syfte Utbildningen syftar till att studenterna skall tillägna sig sådana kunskaper, färdigheter och förståelse som krävs för självständigt, kritiskt och utvecklande arbete med internationella försäljnings- och marknadsföringsinriktade uppgifter inom industrin. Mål Kunskap och förståelse 1 (5)

2 - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Lokala mål De förväntade läranderesultaten konkretiseras i respektive kursplan. Programmets organisation och uppläggning Utbildningen är placerad vid Ekonomihögskolan. Försäljning och marknadsföring genomsyrar hela utbildningen och behandlar företag och organisationers beroende av omvärlden och visar hur de kan tillfredsställa behov, önskemål, krav och efterfrågan på olika marknader. Studenterna erhåller nödvändiga och kompletterande kunskaper inom företagsekonomi, psykologi, nationalekonomi, juridik och industriell teknik. Samtliga kurser i utbildningen beaktar och ger studenterna utrymme för att ta egna initiativ med syfte att de skall utveckla sin kreativitet, sin förmåga att vara konstruktiva och att träna problemlösningsförmågan. Detta innebär att olika kursmoment ger utrymme för egna lösningar skapade genom egna idéer och initiativ, vilket medför mindre styrning, men med vägledning. Undervisningen kommer att bedrivas med samma stödsystem som används i industrin, såsom: Affärssystem (speciellt ordersystem och deras interaktion med material- och produktionsstyrsystem), mötesbokningssystem, projektstyrningssystem, ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsprogram. Advisory board Det finns ett advisory board med näringslivsföreträdare som har till uppgift att säkerställa att utbildningen svarar mot och förändras efter avnämarnas behov. Programansvarig Det finns en programansvarig som har det övergripande ansvaret för programmets administration, kvalitetsutveckling, kvalitetsuppföljning och organisation. Programråd Det finns ett programråd bestående av två disputerade lärare i företagsekonomi, en disputerad lärare i teknik, en disputerad lärare i psykologi, två studentrepresentanter från varje årskull samt programansvarig och vid behov andra. Programrådet kontrollerar programmets akade- 2 (5)

3 miska kvalitet och föreslår institutionsstyrelse och grundutbildningsnämnd förändringar i utbildningen. Programgrupp Det finns en programgrupp bestående av de på programmet undervisande lärarna. Gruppen träffas minst en gång per termin för att stämma av samordningen mellan de olika utbildningsmomenten och utveckla programmet. Programrådet träffas minst en gång per termin för att diskutera programmets kvalitet och utveckling. Utlandsstudier Två terminer av utbildningen är förlagd till ett av ett antal utländska partneruniversitet. Studenterna väljer bland partneruniversiteten beroende på språkinriktning. Utlandsstudierna ska planeras i samråd med programansvarig och studievägledare. Modell över programmet Termin 1 Introduktion, 30 hp Termin 3 Försäljning och förhandling i en internationell miljö, 30 hp Termin 5 Avancerad teknisk försäljning, 30 hp Termin 2 Försäljning, 30 hp Termin 4 Försäljning och förhandling i en internationell miljö, 30 hp Termin 6 Examensarbete, 30 hp Innehåll G1=Grundkurs, G2=Fortsättningskurs, G3=Fördjupnings-/kandidatkurs Termin 1 Introduktion Introduktionsterminen innehåller huvudsakligen moment inom försäljning, marknadsföring, nationalekonomi och psykologi. Avsikten är att skapa en helhetsförståelse över hur olika moment av försäljningsarbetet hänger ihop och påverkar varandra. Företagsekonomi, speciellt Försäljning och marknadsföring (G1), 22 hp Företagsekonomi, speciellt ekonomistyrning (G1), 2 hp Företagsekonomi, speciellt organisation (G1), 1hp Psykologi och socialpsykologi (G1), 3 hp Grundläggande terminologi och modeller i mikroekonomi (G1), 2 hp Termin 2 Professionell försäljning Terminen innehåller försäljning och psykologi. Självkännedom, personlig kommunikation, köpbeteende, förhandling och avslutsteknik. Företagsekonomi, speciellt Försäljning och marknadsföring (G2), 15 hp Psykologi och socialpsykologi (G1), 15 hp Momenten kommer att integreras. 3 (5)

4 Termin 3 och 4 Försäljning och förhandling i en internationell miljö Termin 3 och 4 bedrivs på partneruniversitet och innehåller företagsekonomiska och juridiska moment. De huvudsakliga momenten är ekonomistyrning, projektledning, internationell avtals-, marknads-, konkurrens- och immaterialrätt. Beroende på våra partneruniversitet kan ordningen mellan olika moment komma att variera. Studierna på utländska universitet kommer att innefatta projektarbeten som examineras av lärare Växjö universitet. Terminen består av företagsekonomiska och juridiska moment. Termin 5 Avancerad teknisk försäljning Terminen innehåller företagsekonomiska, tekniska och informationsvetenskapliga moment. Möjligheter och begränsningar vad gäller att tillfredställa kunders behov genom flexibla produkt- och produktionssystem kommer att belysas samt de informationssystem som behövs för dessa. Vidare kommer försäljning av avancerade tekniska tjänster att behandlas. Företagsekonomi, speciellt Försäljning (G3), 15 hp Teknik, (G1), 10 hp Informationsteknologi och informationslogistik (G1), 5 hp Termin 6 Examensarbete och metod Inom ramen för examensarbetet för studenterna en vetenskaplig diskussion kring ett avgränsat forskningsproblem samt tränar ett källkritiskt betraktelsesätt. Examensarbetet baseras på praktiska projekt och problemställningar som universitet kommer överens med praktikföretaget och studenter om. Företagsekonomi, speciellt försäljning (G3), 30 hp Arbetslivsanknytning Utbildningen är en tydligt yrkesinriktad utbildning, där akademiska studier ger kunskaper för praktisk tillämpning i det framtida yrket. Studierna bedrivs i intimt samarbete med fadderföretag. Såväl i Sverige som under utlandsstudierna ingår praktiska moment, där studenterna skall tillämpa sina förvärvade kunskaper på reella problem hämtade från fadderföretagen. Studenterna har tillgång till mentorer bland fadderföretagens säljare. Undervisning och examinationsformer Undervisningen ges på engelska utom den undervisning som sker på partneruniversiteten, där undervisningen ges på landets hemspråk. Formerna för undervisning varierar inom och mellan de olika kurserna på programmet. Fokus är på problembaserat lärande, men även traditionella föreläsningar ges, liksom diskussionsseminarier, workshops och studenter undervisar studenter. Examinationsformer varierar mellan kurserna. Det förekommer såväl traditionella skriftliga, och muntliga tentamina som seminarier där promemorior skrivna av studenterna examineras samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. Utvärdering, studentinflytande, kvalitetsutveckling Programrådet är ansvarig för den löpande säkringen av programmets kvalitet. Studentinflytande är en naturlig del av programmets utveckling och kvalitetssäkring och sker bland annat genom att studenterna själva väljer en representant till programrådet. Utvärderingar sker kontinuerligt och genomförs av studeranderepresentanterna tillsammans med programansvarig. Studeranderepresentanterna ska i programrådet, efter varje termin, dis- 4 (5)

5 kutera utvärderingarnas resultat. Därefter övergår ansvaret för uppföljning av utvärderingarna till lärarteamet. Sammanställningar av kurs- och programutvärderingar arkiveras av institutionen. Examensbevis Studenter som med godkänt resultat genomgått utbildningsprogrammet kan efter ansökan få examensbevis. Ansökan om examensbevis lämnas eller skickas till: Växjö universitet, Studentcentrum/Examen, Växjö. Ansökningsblankett hämtas på Examensenheten eller på hemsidan De som fullföljt Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, kan erhålla följande examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot försäljning (Huvudområde: Företagsekonomi) Bachelor of Social Science with specialization in Sales (Major subject: Business Administration) Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska). Övrigt För tillträde till år 2 krävs minst 45 godkända högskolepoäng från år 1. För tillträde till år 3 krävs minst 105 godkända högskolepoäng från år 1 och 2. Studenten kan komma att behöva finansiera datorutrustning och programvara till en total kostnad av högst 6000 kr per år. I samband med utlandsstudierna under den tredje och fjärde terminen kan det för studenten uppstå kostnader som inte täcks av Erasmusstipendier och liknande. 5 (5)

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Kandidatprogram i byggnadsutformning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Kandidatprogram i byggnadsutformning, 180 högskolepoäng Dnr: 255/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram i byggnadsutformning, 180 högskolepoäng Building Technology with specialization in Architectural

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1104/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i energi och miljö - inriktning bioenergiteknik, 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

International Business Management, 180 högskolepoäng

International Business Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 International Business Management, 180 högskolepoäng International Business Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning,

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning, UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Dnr: 819/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Programme in Energy Technology with emphasis

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för. Data- och systemvetenskap, 180 / 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Data- och systemvetenskap, 180 / 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Dnr BTH 56-0544-2009 Data- och systemvetenskap, 180 / 120 högskolepoäng (Computer and System Science, 180 / 120 ECTS credit points) 1. Programbeskrivning Data- och systemvetenskapsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer