Nytt EU-direktiv om studenter och forskare från tredje länder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt EU-direktiv om studenter och forskare från tredje länder"

Transkript

1 Nytt EU-direktiv om studenter och forskare från tredje länder Villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pairarbete Nuvarande regler Målet med nuvarande regelverk är att göra Europa till ett världscenter vad gäller studier och forskning. Idag består regelverket av två direktiv, ett om studenter från tredje länder och ett om forskare från tredje länder. Dessa regler gör det möjligt för icke EU-medborgare att tillförskaffa sig utbildning och kunskap samt att bidra till EU:s konkurrenskraft. Varför förändra reglerna? 2011 presenterade kommissionen implementeringsrapporter av dessa två direktiv vilka identifierade flera svagheter. De problem som dessa människor stod inför när de kom till EU var bland annat: Villkoren för att komma in och för att stanna i EU är inte tillräckligt tydliga och skiljer sig mellan medlemsländerna. Uppehållstillstånd kan ges ut för kortare tid än perioden för ett forskningsprojekt, vilket innebär en extra administrativ börda och kostnad. Frånvaron av tidsfrister för att behandla ansökningar resulterar i att de sökande inte vet när de kan förvänta sig ett beslut och det kan avgöra om de istället väljer att flytta till ett annat land. Studenter har begränsad möjlighet att finansiera sina studier genom arbete och det finns ofta inga möjligheter för studenter och forskare att söka arbete i EU efter examen eller avslutade forskningsprojekt. Under nuvarande regler har forskares familjemedlemmar ingen garanterad tillgång till arbetsmarknaden. Att flytta från ett medlemsland till ett annat kan vara svårt eller omöjligt, vilket har negativ effekt på överföring av färdigheter och kunskap mellan medlemsländerna. Detta påverkar till exempel Erasmus Mundus-studenter som är antagna i gemensamma program och som studerar i minst två medlemsländer, men som får problem att få de visa de behöver. Idag är reglerna frivilliga för elever, volontärer och oavlönade praktikanter, vilket leder till skillnader mellan medlemsländerna. Avlönade praktikanter och au-pairer omfattas inte av några gemensamma regler.

2 Varför behöver vi människor från tredje länder till EU? Trots den ekonomiska nedgången och arbetslöshetsnivåerna så är det fortfarande svårt för många medlemsländer att hitta kompetent arbetskraft. Vi står även inför en demografisk utmaning med en åldrande befolkning. Europa må ha varit en attraktiv arbetsmarknad för kompetenta människor från olika delar av världen, men det har förändrats och andra delar av världen lyckas nu mycket bättre med att locka till sig kompetent arbetskraft, medan situationen i EU med komplicerad byråkrati och skepsis gentemot immigranter skrämmer bort människor. Det är viktigt att förbättra situationen med tydligare och enklare regler för att öka EU:s attraktivitet. Fler utländska studenter, forskare och internationella utbyten kommer att leda till ekonomisk tillväxt, främja innovation och skapa fler jobb på längre sikt. Förändringar i kommissionens nya förslag som presenterades i mars 2013 Det reviderade förslaget är en sammanfogning av de två tidigare direktiven. Det inkluderar även ytterligare kategorier som elever, avlönade- och icke avlönade praktikanter, volontärer och au-pairer. Harmoniserade regler mellan medlemsländerna kring inresevillkoren och krav samt tydliga regler och möjligheter. Intra-EU mobilitet. Tillåta cirkulation medan medlemsländerna baserat på den initiala auktoriseringen. De nuvarande reglerna för intra-eu mobilitet är svaga, särskilt för studenter. Införande av tidsfrister. 60 dagar för medlemsländers myndigheter för att fatta ett beslut om en ansökan och 30 dagar för de som kommer under unionens mobilitetsprogram. Ökad tillgång till arbetsmarknaden. Studenter ska få rätt att arbeta minst 20 timmar per vecka (jämfört med 10 timmar tidigare). Efter examen eller avslutat forskningsprojekt ska studenter och forskare ha möjlighet att stanna 12 månader i landet för att söka jobb eller starta ett företag. Ändringar till kommissionens förslag från Wikström Cecilia Wikström (Folkpartiet) är rapportör i Europaparlamentet och leder parlamentets arbete som går ut på att finna en kompromiss med övriga politiska grupper. Wikström presenterade sitt förslag i juli Ändringsförslag har inkommit från kollegor och är under bearbetning. Utöka möjligheten att stanna kvar och söka jobb till 18 månader (kommissionens förslag 12 månader) och utöka territoriet till hela EU. Bestämmelserna för forskares familjemedlemmar borde även gälla för studenters familjemedlemmar. Studenter kan vara äldre då de avslutar sina högre studier och det är inte otroligt att de har familj.

3 Bestämmelserna för medlemsländer att dra tillbaka en auktorisering borde vara frivillig och inte obligatoriska. Det ger medlemslandet flexibilitet att ta hänsyn till omständigheter innan de drar tillbaka auktoriseringen. Sänka tidsfristen för beslut om en ansökan till 30 dagar och lägga till en tidsfrist i de fall en överklagan om beslut lämnats in. Utvidga intra-eu mobilitet till alla kategorier. Förhandlingar i rådet Förhandlingarna i rådet är pågående, under ledning av det litauiska ordförandeskapet. Några saker som identifierats som problematiska i rådet är: Inkluderingen av de nya kategorierna. Möjligheten att stanna kvar i 12 månader för att söka jobb eller starta ett företag efter examen eller avlutade forskningsprojekt. Intra-EU mobilitet. Tillgång till arbetsmarknaden för studenter. Vidare process Europaparlamentet kommer att votera rapporten i utskottet i oktober/november 2013 för att ge mandat till rapportören (Wikström) inför förhandlingar med rådet. Processen i rådet är långsammare och vi vet ännu inte när de kommer att ha ett mandat. Det litauiska ordförandeskapet siktar på att ha mandat innan julen När båda institutionerna har fått mandat kommer de att mötas i förhandlingar för att kompromissa och komma överens om en slutgiltig text. Huruvida förhandlingarna kan slutföras innan valet till Europaparlamentet i maj eller inte, beror på situationen i rådet och hur olika mandaten kommer att se ut. Om man lyckas komma överens så kommer den slutgiltiga texten att antas i april Om förhandlingarna blir mer komplicerade kommer Europaparlamentet formellt att anta sin text, som voterad i utskottet, och förhandlingarna återupptas efter valet.

4 New EU-Directive on students and researchers from third countries Conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training, voluntary service and au pairing. Current rules The overall objective of the current EU legislative framework is to promote Europe as a world centre for studies and scientific research. Today this framework consists of two Directives, one on students from third countries and one on researchers from third countries. These rules allow non-eu nationals to acquire skills and knowledge and contribute to Europe's competitiveness. Why amend the rules? In 2011 the Commission presented implementation reports on these Directives which identified a number of weaknesses. The problems people faced when arriving in the EU are among others: The conditions to enter and stay in the EU are not clear enough and vary between Member States. Residence permit may be given for a shorter period than the duration of the research project which can lead to unnecessary administration and costs. Absence of time limits for assessing applications gives the result that applicants do not know when to expect a decision and that may determine whether they move to another country or not. Students have limited possibilities to fund their stay through work and there is often no possibility for students and researchers to identify working opportunities in the EU following graduation or the termination of their research project. Under the current legislation researchers' family members are not guaranteed access to the labour market. Moving from one Member State to another can be difficult or impossible, which has a negative impact on the transfer of skills and knowledge between Member States. This affects for example Erasmus Mundus students enrolled in joint programmes who study in at least two different Member States but are facing difficulties in obtaining visa. The rules are today optional for school pupils, volunteers and unremunerated trainees, leading to wide variations between Member States. Remunerated trainees and au-pairs are not covered by any common rules.

5 Why do we need people from third countries to come to the EU? Despite the current economic downturn and unemployment levels, many Member States still find difficulties in filling skilled labour positions. We are also facing a demographic challenge with an ageing population. Even though Europe may have been an attractive working market for skilled people around the world, that is changing and other parts of the world are becoming far more successful in attracting skilled workforce, whilst in the EU, complicated bureaucracy and scepticism towards immigrants scare people away. It is important to improve the situation with clearer and simplified rules in order to increase the attractiveness of the EU. More foreign students, researchers and international scholars will lead to economic growth, spur innovation and lead to more jobs in the long term. Changes in the new Commission proposal, presented in March 2013 The revised proposal is a merge of the two previous Directives. It also adds some additional categories such as unremunerated and remunerated trainees, volunteers, school pupils and au-pairs. More harmonised rules between Member States on admission conditions and requirements, as well as clear rights and opportunities. Intra-EU mobility. Allow for circulation between Member States on the basis of the initial authorisation. Currently the intra-eu mobility provisions are weak, in particular for students. Introduction of time limits. 60 days for the Member State authorities to decide on an application and 30 days for people arriving under the union mobility programmes. Increased access to the job-seeking markets. Students will have the right to work for a minimum of 20 hours per week (increased form 10 hours). After graduation or their research contracts comes to an end, students and researchers shall be allowed to stay for 12 months to search for jobs or set up a business. Further changes to the Commission proposal introduced by Wikström Cecilia Wikström (Liberal, Sweden) is the rapporteur in the European Parliament and is in charge of the work which aims at finding a compromise with the other political groups. Wikström presented her report in July There have been amendments tabled by her colleagues which are currently being scrutinised. Extend the possibility to remain and apply for jobs for 18 months (12 months in the Commission proposal) and also extends the territory to the whole EU. The provisions for researcher's family members should apply also to student's family members, keeping in mind that students can be older when finalising

6 their higher education and it is not unlikely that they will have started a family. The provision for Member States to withdraw an authorisation should be voluntary, not mandatory. This would give the Member States the flexibility to consider the circumstances before withdrawing the authorisation. Lowering the time limit for the decision on an application to 30 days and adds also a time limit in the case of an appeal. Extending the Intra-EU mobility to all categories. Negotiations in the Council The negotiations in the Council are on-going under the lead of the Lithuanian presidency. Some issues that are identified as problematic in the Council are: The inclusion of the new categories. Possibility to stay for 12 months and apply for jobs or set up a business after graduation or termination of research contract. Intra-EU mobility. Access to the labour market for students. Way forward The European Parliament will vote in Committee in October/November 2013 in order to give the Rapporteur (Wikström) mandate for negotiations with the Council. The process in the Council is slower and we do not know when they will have a mandate. The Lithuanian presidency is aiming for a mandate before Christmas When both institutions have received their mandate, they will meet in negotiations in order to find common ground and agree on a final text. Depending on the situation in the Council and how different the mandates will be, the negotiations may or may not be concluded before the election for the European Parliament in May If yes, the final text will be adopted in April If not, the European Parliament will adopt formally the text as agreed in the Committee and negotiations will continue after the election.

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Cirkulär migration och utveckling

Cirkulär migration och utveckling Cirkulär migration och utveckling kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas Delbetänkande av Kommittén för cirkulär migration och utveckling

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Förhandsprövning av nättariffer m.m.

Förhandsprövning av nättariffer m.m. Förhandsprövning av nättariffer m.m. Delbetänkande av Energinätsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:99 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10 Svar Direkt 2014:10 Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning några exempel från Indien, Sydkorea och USA Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Tillväxtverket att kortfattat beskriva

Läs mer

Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa. bra EU-projekt!!

Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa. bra EU-projekt!! Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa bra EU-projekt!! Block 1 Grunderna Block 2 Projektutveckling Block 3 Tematiska möjligheter Dag 1 och 2 Block 4 Ansökan och partnerskap Block 5 Strategiskt

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer