Wind Top AE1920 Allt-i-ett-dator (AIO) MS-A923 (V1.X) System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wind Top AE1920 Allt-i-ett-dator (AIO) MS-A923 (V1.X) System"

Transkript

1 Wind Top AE1920 Allt-i-ett-dator (AIO) MS-A923 (V1.X) System

2 Förord INNEHÅLL Upphovsrättsmeddelande...iii Varumärken...iii USA patentnummer...iii Granskningshistorik...iii Uppgradering och garanti...iv Förvärv av utbytbara delar...iv Teknisk support...iv Grön produktegensksaper...v Miljöpolicy...v Säkerhetsinstruktioner...vi CE-överensstämmelse... viii FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi... viii WEEE-deklaration...ix 1. Översikt Förpackningsinnehåll Systemöversikt Moderkort specifikationer Systemspecifikationer Komponentutbyte och uppgradering Komma igång Tips om säkerhet och bekvämlighet Ha bra arbetsrutiner Känna till tangentbordet (tillval) Placera systemet Anslutning av kringutrustning Ansluta strömmen Systemhantering Systemstartinstallation första gången Skapa systemåterställningsskiva Kalibrering av pekskärm (endast för enkel pekning) Nätverksanslutning under Windows RALINK trådlös LAN-anslutning (tillval) SRS Premium Sound (tillval) Bildskärmsvisning (OSD) Energisparfunktioner Systemåterställning ii

3 MS-A923 Upphovsrättsmeddelande Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICRO- STAR INTERNATIONAL. Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll. Våra produkter genomgår kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare meddelanden. Varumärken Alla varumärken tillhör deras respektive ägare. MSI är ett registrerat varumärke tillhörande Micro-Star Int l Co., Ltd. Intel är ett registrerat varumärke tillhörande Intel Corporation. Realtek är ett registrerat varumärke tillhörande Realtek Semiconducto Corporation. Windows är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. USA patentnummer 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; och 6,516,132. Denna produkt inkorporerar upphovsrättsligt skyddande teknologi som är skyddade av USA patent och andra intellektuella egendomsrättigheter. Användning av denna upphovsrättsliga skyddsteknolog måste godkännas av Macrovision Corporation och är endast avsedd för användning hemma och annat begränsat tittande såvida inte annat godkänts av Macrovision Corporation. Reverse engineering (bakåtutveckling) eller demontering är förbjudet. Granskningshistorik Granskning Granskningshistorik Datum V1.0 Första utgåvan 2010/ 04 iii

4 Förord Uppgradering och garanti Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran. För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar se specifikationen i bruksanvisningen. För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare. Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig. Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice. Förvärv av utbytbara delar Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som uttalats vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via för detaljerad information om begäran av reservdelar. Teknisk support Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för FAQ (återkommande frågor), teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via msi.com/index.php?func=service Kontakta vår tekniska personal på iv

5 MS-A923 Grön produktegensksaper Lätt att ta isär och återvinna Miljöpolicy Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden. Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden. Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning: php?func=html&name=service_worldwide. Användare kan också nå oss på för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSIprodukter. v

6 Förord Säkerhetsinstruktioner Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt. Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i användarhandboken bör noteras. Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens. Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer. Placera utrustningen på en stadig yta före installation. Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden på kontakten. Utrustningen måste anslutas till ett skyddsjordat uttag. Dra alltid ut nätsladden innan några expansionskort eller moduler installeras i utrustningen. Koppla alltid ifrån strömsladden eller stäng av vägguttaget om utrustningen inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen. Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen. Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en lagringstemperatur över 60 O C (140 O F) eller under 0 O C (32 O F), eftersom utrustningen kan skadas. OBS: Högsta drifttemperatur är c:a 40 O C. vi

7 MS-A923 Häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge elektriska stötar. Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå nätsladden. När koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem. Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt , Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jordning av yttre avskärmning för koaxialkabel) Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från utrustningen. Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera utrustningen: Strömsladden eller kontakten är skadad. Vätska har kommit in i utrustningen. Utrustningen har utsatts för fukt. Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen. Utrustningen har tappats eller skadats. Utrustningen har tydliga tecken på sprickor. 1. Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt. Använd inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat än de som specificeras. 2. Vidrör inte linsen på enhetens insida. VARNING: Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren. vii

8 Förord CE-överensstämmelse Micro Star International CO., LTD tillkännager härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet. FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder: Rikta om eller omplacera mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Notering 1 Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning. Notering 2 Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena. VOIR LA NOTICE D INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU. Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor: 1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och 2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion. viii

9 MS-A923 WEEE-deklaration Statement (English) Under the European Union ( EU ) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of electrical and electronic equipment cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como eléctricos y equipos electrónicos no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. (Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. (Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. (Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. ix

10 Förord Preface (Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. (Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ( UE ) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió ( EU ) augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ( EU ) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat elektrické a elektronické výrobky v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. (Traditional Chinese ) ( 繁 體 中 文 ) 歐 盟 已 制 訂 有 關 廢 電 機 電 子 設 備 法 令, 亦 即 自 2005 年 8 月 13 日 生 效 的 2002/96/EC, 明 文 規 定 電 機 電 子 設 備 產 品 不 可 再 以 都 市 廢 棄 物 處 理, 且 所 有 相 關 電 子 設 備 製 造 商, 均 須 在 產 品 使 用 壽 命 結 束 後 進 行 回 收 (Simplified Chinese ) ( 简 体 中 文 ) 欧 盟 已 制 订 有 关 废 电 机 电 子 设 备 法 令, 亦 即 自 2005 年 8 月 13 日 生 效 的 2002/96/EC, 明 文 规 定 电 机 电 子 设 备 产 品 不 可 再 以 都 市 废 弃 物 处 理, 且 所 有 相 关 电 子 设 备 制 造 商, 均 须 在 产 品 使 用 寿 命 结 束 后 进 行 回 收 (Japanese) ( 日 本 語 ) 2005 年 8 月 13 日 以 降 にEU 加 盟 国 を 流 通 する 電 気 電 子 製 品 にはWEEE 指 令 によりゴミ 箱 に 印 のリサイクルマークの 表 示 が 義 務 づけられており 廃 棄 物 として 捨 てる ことの 禁 止 とリサイクルが 義 務 づけられています (Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합( EU ) 지침, 지침 2002/96/EC에 의거하여, 전기전자제품 은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다. (Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ( EU ) về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc thiết bị điện và điện tử sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời. (Thai) (ไทย) ภายใต ข อกำหนดของสหภาพย โรป ( EU ) เก ยวก บของเส ยจากอ ปกรณ ไฟฟ า และอ เล กทรอน กส เลขท 2002/96/EC ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 13 ส งหาคม 2005 ผ ใช ไม สามารถท งผล ตภ ณฑ ท เป น อ ปกรณ ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส ปะปนก บของเส ยท วไปของช มชนได อ กต อไป และผ ผล ตอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ด งกล าวจะถ กบ งค บให นำผล ตภ ณฑ ด งกล าวกล บค นเม อ ส นส ดอาย การใช งานของผล ตภ ณฑ x

11 MS-A923 (Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ( UE ) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk peralatan listrik dan elektronik tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis. (Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ( EU ) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod elektronsku i električnu opremu ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. (Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ( UE ) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria echipament electric şi electronic nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare. (Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de equipamento eléctrico e electrónico não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil. (Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ( EU ) Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från elektriska och elektroniska utrustningar kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade. (Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä. (Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie ( EU ) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú elektrické a elektronické zariadenia nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť. (Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ( EU ) o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov električne in elektronske opreme ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj. xi

12 Förord Preface (Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som elektrisk og elektronisk udstyr ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid. (Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ( EU ) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av elektronisk og elektrisk ustyr lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid. (Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период. (Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ( EU ) o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., električni i elektronički uređaji se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka. (Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ( EL ) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma. xii

13 Kapitel 1 Översikt Wind Top AE1920 är en integrerad konstruktion, med ett elegant utseende med en spegelskärm vilket visar enkelheten i modern individualism och hemmets komfort. Vidare följer de bästa datorfunktionerna såsom direktmeddelande, låg ljudnivå, energibesparing och b/g/n trådlös anslutningsbarhet så att du kan glida runt fritt i cyberrymden.

14 Översikt Förpackningsinnehåll Wind Top Serierna Nätadapter Nätkabel Skiva med drivrutiner/ verktyg Bruksanvisning och snabbguide LCD skärmavtorkare Tangentbord (tillval) Mus (tillval) Pekare (tillval) * Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående poster är skadade eller saknas. * Bilderna ges endast i referenssyfte och innehållet i din förpackning kan skilja sig något beroende på vilken modell du köpt. 1-2

15 MS-A923 Systemöversikt Frontvy Mikrofon - Den inbyggda mikrofonen kan användas vid videochattning online. 2 Webbkamera - Den inbyggda webbkameran kan användas för fotografering, videoinspelning eller vid konferenssamtal online och med andra interaktiva tillämpningar. 3 LCD monitor - 18,5 tums TFT LCD-monitor med en optimal upplösning på 1366 X 768 och standardproportioner för 16:9 widescreen. 4 Stereohögtalare - De inbyggda stereohögtalarna levererar högkvalitativt ljud med stöd för stereosystem och hifi-funktion. 5 Strömindikator - Strömindikatorn lyser grön när AIO PC är påslagen, lyser orange när AIO PC är i viloläge och stängs av när AIO PC är avstängd. 1-3

16 Översikt Bakre vy Viktigt Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter nätadaptern till ditt system och sedan ansluter nätkabeln till vägguttaget. 1-4

17 MS-A Fläkt - Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftväxling och för att förhindra att utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen. Optisk skivenhet - En DVD Supermultienhet är integrerad för din hemmaunderhållning. (Blu-ray är extra tillval). 3 Kortläsarenhet - Den inbyggda kortläsaren kan stödja olika typer av minneskort, t.ex. XD (extreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) eller MMC (Multi- Media Card) kort som vanligtvis används i enheter såsom digitala kameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och handdatorer. Kontakta en lokal återförsäljare för ytterligare information. Du bör också vara medveten om att stödda minneskort kan ändras utan föregående meddelande. 4 Stativ - Använd stativet till att placera datorn på ett jämnt och stabilt underlag. 5 6 Kabeldragningshål - Dra kablarna genom kabeldragningshålet för att undvika kabeltrassel när enheter ansluts. Nätuttag - Strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. Ström som levereras genom detta uttag förser datorn med ström. För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande nätadaptern användas. 7 USB-port - USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USBenheter såsom mus, tangentbord, skrivare, bildläsare, kamera, handdatorer eller andra USB-kompatibla enheter. 1-5

18 Översikt 8 RJ-45 LAN-uttag - Standard RJ-45 LAN-uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket (Local Area Network/LAN). Du kan ansluta en nätverkskabel till det. Gul Grön / Orange LED Färg LED Status Förhållande Vänster Gul Av LAN länk är inte etablerad. På (stationärt tillstånd) På (ljusare och pulserar) LAN länk är etablerad. Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN. Höger Grön Av 10 Mbit/ sek datahastighet är valt. På 100 Mbit/ sek datahastighet är valt. Orange På 1000 Mbit/ sek datahastighet är valt. 9 Mikrofonuttag (rosa) - Denna kontakt är till för mikrofoner. 10 Hörlursuttag (grön) - Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare. 1-6

19 MS-A923 Sidovy Optisk skivenhet - En DVD Supermultienhet är integrerad för din hemmaunderhållning. (Blu-ray är extra tillval). 2 Utmatningsknapp - Tryck på utmatningsknappen för att öppna den optiska skivenheten. 3 Utmatningsöppning - Sätt in ett tunt rakt föremål (såsom ett gem) i utmatningöppningen för att öppna den optiska enheten manuellt om utmatningsknappen inte fungerar. 4 Kortläsarenhet - Den inbyggda kortläsaren kan stödja olika typer av minneskort, t.ex. XD (extreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) eller MMC (Multi- Media Card) kort som vanligtvis används i enheter såsom digitala kameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och handdatorer. Kontakta en lokal återförsäljare för ytterligare information. Du bör också vara medveten om att stödda minneskort kan ändras utan föregående meddelande. 1-7

20 Översikt 5 USB-portar - USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USBenheter såsom mus, tangentbord, skrivare, bildläsare, kamera, handdatorer eller andra USB-kompatibla enheter. 6 Fläkt - Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftväxling och för att förhindra att utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen. 7 Strömbrytare - Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av systemet. 8 MENU-knapp - Tryck på den här knappen för att öppna OSD-menyn eller gå in på en undermeny. 9 Högerknapp - Den här knappen flyttar markören eller OSD manuellt val i stigande steg. Vänsterknapp - Den här knappen indikerar markörförflyttningen eller OSD manuellt val i sjunkande steg. 10 AUTO-knapp - Tryck på den här knappen för att visa menyläget eller gå ut ur en undermeny. 1-8

21 MS-A923 Moderkort specifikationer Processor Intel Atom Processor D525 (Pineview-D Dual-Core) CPU Frekvens 1,8 GHz Kretsuppsättning Intel NM10 express kretsuppsättning Minne 2 DDR3 800MHz SO-DIMM-platser Stödjer maximalt 4 GB LAN Gigabit Fast Ethernet via Realtek RTL8111C GbE kontroll Ljud Chip integrerat av Realtek ALC888 Kompatibelt med Azalia 1.0 spec Grafik ATI Park-LP, M2 paketstorlek, DDR3, 512MB VRAM (tillval) Realtek RTD2382-GR flerfunktions displaykontroll Formfaktor 210 mm (B) X 197 mm (H) 1-9

22 Översikt Systemspecifikationer Bildskärm 18,5 tum TFT LCD skärm med en optimal upplösning på 1366 X 768 Standardförhållande för 16:9 bredbildsskärm Bakpanel I/O 1 strömuttag 4 USB portar 1 RJ-45 LAN uttag 1 mikrofonuttag 1 hörlurs-/högtalaruttag Kommunikation Trådanslutet LAN: stöds av Realtek RTL8111C GbE controller Trådlöst LAN: stöds via Mini PCI-E WLAN modul (tillval) Förvaring Hårddisk: 2,5 tum, SATA II Optisk skivenhet: Tunn DVD supermulti Kortläsare: allt-i-ett kortläsare (SD, SD HC, MS, MS Pro, MMC, xd) Stereohögtalare 2 interna stereohögtalare 3 W WebCam 1,3 MP webbkamera med mikrofon Strömförsörjning 65 watt nätadapter med aktiv PFC Inmatning: V~, Hz, 1,5 A Utmatning: 19 V 3,42 A Mått 476 mm (H) x 365 mm (B) x 49 mm (D) 1-10

23 MS-A923 Komponentutbyte och uppgradering Observera att vissa komponenter som är förinstallerade i produkten kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran beroende på modellen användaren köpt CPU 2 Minne 1-11

24 Översikt 3 Hårddisk 4 Mini-PCI-E-kort 5 Optisk skivenhet Om den specifika komponenten har fastställts av MSI teknikern som problematisk eller defekt och kan behövas bytas ut kan du lämna produkten för reparation tillsammans med garantikortet, inköpsfaktura eller kvitto till det MSI-auktoriserade servicecentret närmast där du befinner dig för hjälp. För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar se specifikationen i bruksanvisningen. För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare. Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig. Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice. 1-12

25 Kapitel 2 Komma igång Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och håller i enheterna. Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.

26 Komma igång Tips om säkerhet och bekvämlighet AIO-datorn är en bärbar plattform som låter dig arbeta var som helst. Det är dock viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en längre tid. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst. Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din arbetsställning. När du sitter i stolen, justera stolsryggen (om möjligt) så att den ger ett bekvämt stöd för ryggen. Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt position (ungefär 90 grader) vid arbete. Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd. Justera AIO:s vinkel/placering för optimal visning. Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen). AIO-datorn är en elektrisk apparat. Hantera den försiktigt för att undvika personskador. 1. Placera händer och fötter för optimal bekvämlighet. 2. Justera bildskärmens vinkel och position. 3. Justera bordshöjden. 4. Sitt rakt och med god hållning. 5. Justera stolshöjden. 2-2

27 MS-A923 Ha bra arbetsrutiner Det är viktigt att ha goda arbetsrutiner för att undvika obehag och skador om du måste arbeta med AIO-datorn under längre perioder. Tänk på följande tips när du arbetar. Ändra ställning ofta. Sträck dig och rör på dig regelbundet. Kom ihåg att ta rast när du arbetat en längre tid. 2-3

28 Komma igång Känna till tangentbordet (tillval) Specifikationer Kompatibel med EU/UK/US/JP/KR språklayout Isolerad tangenttopp för enkel maskinskrivning Låg profil med sidentrycksteknologi USB-gränssnitt för alla Windows OS Livslängd tangenttryckning: 12 miljoner Mått: 376,4(L) x 155,09 (B) x 21,91 (H) mm Kabellängd: 150cm Vikt: 440g Funktioner Multimediafunktionsknappar på AIO-datorn NY isolerad tangenttopp för enkel maskinskrivning Mjuk touch och känsligt gensvar för komfortabel maskinskrivning Nytt koncept med elegant och strömlinjeformat tangentbord Kompakt storlek sparar plats Särskilt lämplig för MSI LCD-skärm Kompatibel med Windows 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7 Inbyggda funktionssnabbknappar Öppna favoritwebbplatser och -program med en tryckning på snabbknapparna * Bilden på tangentbordet är endast en referens. Verkliga produktspecifikationer kan variera mellan olika områden. 2-4

29 MS-A923 Multimediaknappar Fn + F7 Bakåt till föregående spår Fn + F8 Spela och paus Fn + F9 Framåt till nästa spår Fn + F10 Dämpa ljudet Fn + F11 Volym ned Fn + F12 Volym upp Snabbknappar Fn + F1 Starta standard e-postprogrammet Fn + F2 Starta standardwebbläsaren och gå till standardhemsidan Fn + F3 Tillbaka till föregående webbsida Fn + F4 Framåt till nästa webbsida Fn + C Beräkna eller Fn + Z Viloläge (energibesparing) Fn + W Trådlös LAN Fn + K Kamera 2-5

30 Komma igång Placera systemet Placering din AIO-dator Steg 1. Placera din AIO-dator på en plan och stadig yta såsom ett bord eller skrivbord. Steg 2. Öppna stället och luta LCD-skärmen till en vinkel mellan 14 och 24 grader och passar dig. Detta hjälper till att minska ansträngningen för ögonen och muskelutmattning. 0º 14º 0º 24º 2-6

31 MS-A923 Anslutning av kringutrustning Via I/O-portarna (in/utgång) på baksidan kan du ansluta externa enheter. Alla uppräknade enheter ges endast i referenssyfte. Ansluta USB-enheter Denna AIO-dator har USB-portar för anslutning av olika USB-enheter, såsom mus, tangentbord, digitalkamera, webbkamera, skrivare, extern optisk lagringsenhet etc. För att ansluta dessa enheter bör du, om så behövs, först installera drivrutinerna föra varje enhet och sedan ansluta enheten till AIOdatorn. AIO-datorn kan automatisk upptäcka installerade USB-enheter. Om de inte upptäcks, aktivera dem manuellt via startmenyn/kontrollpanelen/lägg till maskinvara. 2-7

32 Komma igång Ansluta kommunikationsenheter Trådanslutet LAN Datorns RJ-45-kontakt låter dig ansluta AIO-datorn till ett LAN-enheter, t.ex. hubb, switch eller gateway, för att skapa en nätverksanslutning. Fråga din nätverksansvariga för hjälp och mer detaljerade uppgifter och steg för anslutning till nätverket. 2-8

33 MS-A923 Trådlöst LAN (tillval) Denna AIO-dator är utrustad med en trådlös LAN-modul vilken låter användaren utföra snabba dataöverföringar med standard IEEE teknologi för trådlöst LAN. Detta ger användaren möjlighet att flytta runt inom ett stort täckningsområde och fortfarande vara ansluten till nätverket. Genom att använda 64-bit/128-bitars WEP-krypteringsteknologi och åtkomstskyddad Wi-Fi kan det inbyggda trådlösa LAN uppnå en mer effektiv och säkrare lösning för den trådlösa kommunikationen. För ytterligare instruktioner eller detaljerade steg för anslutning till det trådlösa LAN fråga din nätverksansvariga om hjälp. Modem Accesspunkt Router 2-9

34 Komma igång Ansluta strömmen Anslutning av växelströmsförsörjning Steg 1. Öppna förpackningen och ta ut strömadaptern och nätkabeln. Steg 2. Sätt ihop nätadaptern och nätkabeln. Steg 3. Anslut nätadaptern till datorn och nätkabelns kontakt till nätuttaget. Viktigt Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter nätadaptern till ditt system och sedan ansluter nätkabeln till vägguttaget. Stänga av nätspänningen Steg 4. Koppla först ifrån strömadaptern från vägguttaget. Steg 5. Dra ut kontakten ur AIO-datorn. Steg 6. Ta ut nätkabeln ur nätadaptern. Viktigt Håll alltid i själva kontakten när strömsladden dras ur. Dra aldrig direkt i kabeln!

35 Kapitel 3 Systemhantering Detta kapitel ger dig väsentlig information om systemhantering, såsom systemstart, skapande av återställningsskiva, nätverksanslutning, SRS Premium Sound och så vidare. Viktigt Vi rekommenderar att du skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning vid händelse av ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor. All information kan ändras utan föregående meddelande.

36 Systemhantering Systemstartinstallation första gången Vid första användningen kommer du att behöva gå igenom följande steg för att börja använda din Wind Top Series AIO-dator. Hela startinstallationen kommer att ta omkring 30 minuter. Steg 1. Windowsinstallationen börjar köras. Vänta tills Windowsinstallationen avslutar pågående laddning. Steg 2. Välj språk till operativsystemet och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Steg 3. Välj Country or region (Land eller region), Time and currency (Tid och valuta) och Keyboard layout (Tangentbordslayout) enligt behov. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Steg 4. Välj ett användarnamn till ditt konto och ge datorn ett namn för att urskilja den på nätverket. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Steg 5. Skydda ditt konto mot oönskade användare med ett lösenord. (Lämna fältet tomt om du inte vill ha ett lösenord.) Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Steg 6. Läs igenom licensvillkoren. Markera rutan I accept the license terms (Jag accepterar licensvillkoren) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Steg 7. Välj [Use recommended settings] (Använd rekommenderade inställningar) för Help protect your computer and improve Windows automatically (Hjälp till att skydda din dator och förbättra Windows automatiskt). Steg 8. Granska tid-och datuminställningarna. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Steg 9. Välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till på listan WLAN. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Du kan även klicka på [Skip] (Hoppa över) och konfigurera WLAN senare. Steg 10. Därefter kommer antivirusskärmen. Klicka på [Agree] (Acceptera) för att godkänna licensvillkoren och aktivera antivirusprogrammet. Välj annars [No, I do not want to protect my PC.] (Nej, jag vill inte skydda datorn) för att fortsätta utan att aktivera antivirusprogrammet. Steg 11. Software Installation Menu (Programinstallation) öppnas. Klicka på [Install] (Installera) för att fortsätta. Steg 12. Programmen installeras. Stäng inte av datorn när programinstallationen körs. När förloppsindikatorn laddat fullt klicka på [Finish] (Avsluta) för att fortsätta. Steg 13. Systemet går in i Windows 7 OS för att starta dess anpassade inställningar. Gör dig klar att undersöka din AIO-dator när inställningarna är klara. Ha så kul! 3-2

37 MS-A923 Skapa systemåterställningsskiva För första gången-användare rekommenderar vi att du skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning vid händelse av ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor. Innan du fortsätter framåt se till att ditt systems startinstallation är komplett och gå igenom följande procedurer för att få det gjort. Steg 1. Dubbelklicka på ikonen BurnRecovery på skrivbordet för att starta verktyget som skapar återställningsskivor. Observera att det kan ta en stund för operativsystemet att förbereda återställningsfilerna. Steg 2. Klicka på [Next] (Nästa) för att skapa bilden till återställningsskivan. 3-3

38 Systemhantering Steg 3. Välj [Create and burn a recovery disk] (Skapa och bränn en återställningsskiva) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Välj annars [Advanced] (Avancerat) för att öppna de avancerade inställningarna. Välj mellan alternativen och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. 3-4

39 MS-A923 Steg 4. Förloppsindikatorn börjar köras och skapa bilden på återställningsskivan. Det tar ett tag att slutföra bearbetningen. Steg 5. Följ anvisningarna på skärmen för att förbereda ett tillräckligt antal tomma DVD-skivor. Sätt in den tomma DVD-skivan i den optiska enheten och klicka [Next] (Nästa) för att fortsätta. 3-5

40 Systemhantering Steg 6. Windows skivavbildning öppnas. Klicka på [Burn] (Bränn) för att starta bränningsprocessen. Det tar en stund att slutföra bearbetningen. 3-6

41 MS-A923 Steg 7. När förloppet är slutfört, klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta och ta ut skivan. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa alla återställningsskivorna. Steg 8. Alla återställningsskivor har skapats. Förvara skivorna väl och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. 3-7

42 Systemhantering Steg 9. Markera följande kryssruta om du vill ta bort de tillfälliga filerna. Klicka på [Finish] (Slutför) för att slutföra skapande av återställningsskivorna. 3-8

43 MS-A923 Kalibrering av pekskärm (endast för enkel pekning) Wind Top Series AIO PC har pekskärmsfunktion. Om musmarkören inte följer rörelserna bör användare använda IdeaCom TSC verktyget som finns installerat i systemet för att justera korrektheten hos pekskärmen. Gå igenom följande steg för att göra detta. Steg 1. Leta reda på IdeaCom TSC verktyget via [Start] > [All Programs] > [IdeaCom TSC]. Steg 2. Klicka på [Calibration] (Kalibrering) för att ta fram 9-punkts standardkalibreringen. Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen. 3-9

44 Systemhantering Steg 3. För avancerade inställningar klicka på [IdeaCom TSC] för att starta inställningsfunktionen. Tre kalibreringslägen finns tillgängliga: 4 punkter, 9 punkter och 25 punkter. Vi föreslår att användaren väljer 9 punkter för att justera pekskärmen. Om användaren önskar största exaktheten välj då 25 punkter istället. Klicka på [Calibration] (kalibrering) för att fortsätta och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen. Viktigt Vidrör inte skärmen direkt med något vasst föremål. Faktiska produktspecifikationer kan variera mellan olika områden. 3-10

45 MS-A923 Nätverksanslutning under Windows Trådanslutet LAN Steg 1. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen). Steg 2. Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [Network and Internet] (Nätverk och Internet). 3-11

46 Systemhantering Steg 3. Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord. Steg 4. Skriv in information du fick av din Internetleverantör och klicka på [Connect] (Anslut) för göra en LAN-anslutning. 3-12

47 MS-A923 Trådlös LAN Steg 1. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen). Steg 2. Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [Network and Internet] (Nätverk och Internet). 3-13

48 Systemhantering Steg 3. Välj [Wireless] (Trådlöst) för att ansluta med en trådlös router eller ett trådlöst nätverk. Steg 4. En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas. Välj en anslutning på listan eller klicka på [Open Network and Sharing Center] (Öppna nätverks- och delningscenter) för att göra en ny anslutning. Steg 5. Gör en ny WLAN-anslutning genom att välja [Set up a new connection or network] (Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk) i [Network and Sharing Center] (Nätverks- och delningscenter). 3-14

49 MS-A923 Steg 6. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Steg 7. Ange informationen om det nätverk du vill lägga till och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta. Steg 8. En ny WLAN-anslutning har gjorts. Klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta eller [Change connection settings] (Ändra anslutningsinställningar) för att ändra WLAN-inställningarna. 3-15

50 Systemhantering RALINK trådlös LAN-anslutning (tillval) Steg 1. Högerklicka på statusikonen Ralink Wireless LAN Card i nedre högra hörnet och klicka sedan på Launch Config Utility (starta konfigurationshjälpen). Steg 2. Fönstret visar några tillgängliga trådlösa nätverk. Välj ett nätverk och klicka sedan på Anslut. 3-16

51 MS-A923 Steg 3. Du kan uppmanas att ange en nyckel. Skriv in nätverksnyckeln och klicka på OK. Steg 4. Nu är du klar för att surfa på webben trådlöst. 3-17

52 Systemhantering SRS Premium Sound (tillval) SRS Premium Sound är en omfattande svit med den senaste ljudteknologin som ger en fantastisk underhållningsupplevelse vid uppspelning av musik, video och spel på datorn. Med SRS Premium Sound kommer din ljudunderhållningsupplevelse att låta bättre - mer naturlig och fördjupad, med djupare bas, tydligare dialog och utmärkt surroundljud. Funktioner: Den bästa ljudupplevelsen för musik, video och spel på datorn En fördjupande surroundupplevelse med interna och externa högtalare och till och med hörlurar. Högre volym utan att sänka ljudkvaliteten Tydlig dialog Djup, mustig bas Använda SRS Premium Sound Steg 1. Dubbelklicka på Realtek HD Audio-ikonen i systemfältet i bildskärmens nedre högra hörn för att starta SRS Premium Sound. Steg 2. Realtek HD Audio Manager öppnas. Klicka på fliken SRS och markera rutan Aktivera SRS Technology. 3-18

53 MS-A923 Steg 3. Välj det ljudinnehåll du lyssnar på. SRS Premium Sound bearbetar automatiskt ljudsignalerna för att ge förbättrade ljudprestanda. Steg 4. Med följande inställningar får man specifik kontroll av SRS parametrar och finns för externa högtalare och hörlurar. SRS Center: justerar ljudet i centerkanalen SRS Space: justerar ljudbildens mängd och bredd TruBass Level (TruBass-nivå): justerar basen eller låga frekvenser TruBass Speaker (TruBass högtalarstorlek): används för att välja högtalarnas storlek Focus Level (Fokusnivå): justerar frekvenserna som innehåller sång/tal SRS Definition (SRS-definition): justerar de höga frekvenserna VARNING: Dessa inställningar är mycket känsliga och bör endast användas av avancerade användare. 3-19

54 Systemhantering Bildskärmsvisning (OSD) Med bildskärmsvisning (OSD) kan du ändra bildskärmens visningsalternativ, såsom ljusstyrka, kontrast, läge och språk. Det kan aktiveras med knapparna på bildskärmens högra sida. Steg 1. Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD huvudmeny. Använd pilknapparna vänster och höger för att välja önskad funktion och tryck på MENU-knappen för att bekräfta. Använd pilknapparna vänster och höger för att välja eller ställa in värdena så att de passar din personliga smak. Avsluta med AUTO-knappen när du är klar. Justera kontrast och ljusstyrka Justera färg 3-20

55 MS-A923 Justera signalkälla Justera placering och tidsgräns Ange språk Återställa systemet Läsa systeminformation Justera bredbildsläget 3-21

56 Systemhantering Steg 2. Tryck på pilknapparna vänster eller höger för att justera volymen. Steg 3. Tryck på AUTO-knappen för att öppna menyn till videoläget. Använd pilknapparna vänster och höger för att välja önskat läge och avsluta genom att trycka på AUTO-knappen. 3-22

57 MS-A923 Energisparfunktioner Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar. För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge efter en period med inaktivitet. Energihantering i Windows OS [Power Options] (Energialternativ) i Windows låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [System and Security] (System och säkerhet). Klicka sedan på länken [Power Options] (Energialternativ). Välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov: Du kan även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar). 3-23

Din manual MSI WIND TOP AE1920 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255087

Din manual MSI WIND TOP AE1920 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255087 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI WIND TOP AE1920. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MSI MS-AC31 V1.X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255517

Din manual MSI MS-AC31 V1.X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255517 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI MS- AC31 V1.X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MSI WIND BOX DC520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3254801

Din manual MSI WIND BOX DC520 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3254801 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI WIND BOX DC520. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MSI MS-AA25 V1.X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255230

Din manual MSI MS-AA25 V1.X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3255230 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MSI MS- AA25 V1.X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Wind Top AP1622 Allt-i-ett-dator (AIO) MS-A613-system

Wind Top AP1622 Allt-i-ett-dator (AIO) MS-A613-system Wind Top AP1622 Allt-i-ett-dator (AIO) MS-A613-system Förord Innehåll Upphovsrättsmeddelande iii Varumärken iii Granskning iii Uppgradering och garanti iv Förvärv av utbytbara delar iv Teknisk support

Läs mer

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval)

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval) 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara dator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse. Vi är stolta

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Uppackning. Inledning

Uppackning. Inledning 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade bärbara pekdator. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara pekdator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse.

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

MINIX NEO A1+ Användar Manual

MINIX NEO A1+ Användar Manual MINIX NEO A1+ Användar Manual 1 Produkt information Tack för att du har köpt en MINIX NEO A1+ MINIX NEO A1+ är en trådlös air mouse + tangentbord som kombinerar alla de kapaciteter av en vanlig mus och

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

emachines D720/D520-serien Snabbguide

emachines D720/D520-serien Snabbguide emachines D720/D520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D720/D520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Snabbguide trådlös router

Snabbguide trådlös router TA 9 77-0 Snabbguide trådlös router (Technicolor TG78n v) . Startboxen innehåller. Kom igång Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

! " OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore

!  OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore Service- och supportalternativ QuickRestore Med hjälp av QuickRestore kan du när som helst återställa systemet. QuickRestore innehåller fem alternativ för återställning, som framgår av tabellen nedan.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Introduktion Utsätt inte Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement.

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Produktbeskrivning. Wireless

Produktbeskrivning. Wireless Produktbeskrivning Wireless Förpackningens innehåll 4 1. Unimouse 2. Dongel (Trådlös mottagare) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB till mikro-usb-kabel 5. Användarguide 2 3 5 1 /1 Unimouse-funktioner Bakåtknapp

Läs mer

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Specifikationer SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Fysiska specifikationer Storlek 59,3 cm B 40,1 cm H 7,6 cm D 23 5/16 tum B 15 13/16 tum H 3 tum D Med det justerbara

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta.

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta. Ibruktagande av Bostadsbolagsanslutningar Anslutningarna för bostadsaktiebolag genomförs antingen med HomePNA- eller Ethernet-teknik. Om du inte vet med vilken teknik din bostadsbolagsanslutning har genomförts,

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Utvecklad av Acers programvaruteam är Acer erecovery Management ett verktyg som erbjuder dig ett enkelt, pålitligt och säkert hjälpmedel att återställa din dator till dess fabriksinställningar

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer