Skånes Båtförbund. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes Båtförbund. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Skånes Båtförbund Verksamhetsberättelse 2012

2 Förbundets verksamhetsår 1 januari 31 december Vid årets slut var 37 klubbar anslutna till Skånes Båtförbund. Klubbarna har drygt medlemmar. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. Verksamhetsåret har i likhet med föregående år dominerats av förutsättningslösa diskussioner mellan SBU och Svenska Seglarförbundet gällande ett eventuellt samgående. Styrelsen och kommittéer har haft följande sammansättning. Styrelsen Ordförande Kjell Holst Ledamot Gitte Nählinder Vice ordförande Tomas Henriksson Ledamot Arne Norling Kassör Leif Zadig Ledamot Henrik de Vries Sekreterare Sven Olsson Ledamot Per-Ove Westergren Vice sekreterare Jörn Plato Kommittéer Hamn- och sjösäkerhets kommitté Juridik Per-Ove Westergren * Henrik de Vries * Arne Norling Jörn Plato Tomas Henriksson Jörn Plato Information och IT Kjell Holst * Ungdomsverksamhet Leif Zadig Gitte Nählinder * Jörn Plato Tomas Henriksson Sven Olsson SBS Revisorer Kjell Holst * Erhard Unmack * Tomas Henriksson Ulf Antonsson vakant, suppleant Valberedning Sven Andersson * Jan Börjesson Bertil Järvig Kent Danielsson * Sammankallande Förbundets Båtdag Förbundets Båtdag hölls den 17 mars på Falsterbo Kursgård, Höllviken. Båtdagen öppnades av ordföranden Kjell Holst som välkomnade 19 deltagare från 5 medlemsklubbar med 8 röster. Båtdagen genomfördes traditionsenligt med en öppen del med information och diskussion i för båtlivets utveckling viktiga frågor och en formell del. De viktigaste frågorna som diskuterade och informerades om handlade i fösta hand frågor inför Båtriksdagen, propositionen med förslag om sammanslagning mellan SBU och SSF. Propositionen diskuterades livligt och resulterade i att förbundet inte ställde sig oreserverat bakom Unionsrådets förslag till sammanslagning men förordar fortsatt arbete med förslaget.

3 Vidare handlade den öppna del om information kring utbildningsprogrammet för ungdomar. Egenkontroll inom miljöområdet, säkerheten kring båtvaggor. Vidare om medlemsklubbarnas behov att engagera sig kring kommunernas översiktsplanering. Information kring frågor om farled och sjömärken. Avslutades med information från IT kommittén om bl a behovet av fler utbildningar till klubbarna. Förbundsrådet Förbundsrådsmötet genomfördes den 13 oktober 2012 på Falsterbo Kursgård, Skanör. Mötet behandlade följande frågeställningar: Information om frågor kring elsäkerhet, avfallshantering, sugtömning, båttvättar. Information om utbildningsmaterialet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Information och diskussion om sammanslagning mellan SBU och SSF. Information om BAS-M och BAS-K. Information om SBU:s Båtskola. Representation i SBU Förbundet är representerat i SBU:s styrelse genom Kjell Holst och Gitte Nählinder. I SBU:s Säkerhetsbesiktningskommittén ingår Sven Andersson, Råå Båtklubb. Kent Danielsson, Limhamns Yacht Club är suppleant i valnämnden för SBU samt SSD:s representant i Sjögeografiska rådet samt SBU:s kontaktperson för Båtturism/Skärgårdsfrågor/Hamn. Kjell Holst är representant i Farledskommittén och i Miljökommittén, SBU. Gitte Nählinder ingår i Ungdomskommittén. Christer Eriksson, Domstens Båtklubb är revisor i SBU, ingår i SBU:s Juridiska kommitté och anlitad som sakkunnig i momsfrågor. Leif Zadig är ersättare som revisor. Vid SBU:s Båtriksdag ombord på M/S Estonia , representerades förbundet av Kjell Holst, Tomas Henriksson och Gitte Nählinder. Vid extra Båtriksdag och Unionsrådsmötet den 25 november 2012 deltog Tomas Henriksson som förbundets representant. Kjell Holst och Gitte Nählinder deltog som styrelseledamöter för SBU. Som revisor deltog även Leif Zadig vid extra Båtriksdagen och unionsrådsmötet. Samverkan inom SBS Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation, SBS, representeras av Skånes Båtförbund, Skånes Seglarförbund och Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets. Under verksamhetsåret har inga aktiviteter eller kontakter förekommit. Resultat Det ekonomiska resultatet blev ett överskott på , 48 SEK. Överskottet föreslås att överföras till det egna kapitalet. I övrigt hänvisar styrelsen till bifogad bokslutsrapport.

4 Styrelsen för Skånes Båtförbund Kjell Holst Tomas Henriksson Leif Zadig Sven Olsson Arne Norling Gitte Nählinder Jörn Plato Henrik de Vries Per-Ove Westergren

5 Hamn- och Sjösäkerhetskommittén Kommittén har arbetet detta år med att öka dels kunskaperna om hamn, - säkerhet och miljöfrågor, samt medvetengöra det juridiska ansvaret för dessa frågor i båtlivet. Kommittén har arbetat enligt stadgarna för SkBf först och främst med att vara ett serviceorgan för klubbarna vad avser hamnar men även som förmedlare av långsiktiga mål inom kommitténs arbetsområde. Kommitténs mål har också varit att skapa ett säkrare båtliv genom att följa den tekniska utvecklingen och stimulera utbildningen inom båtlivet och samverka med myndigheter och andra organisationer. Kommitténs verksamhetsanknutna arbeten har under året varit att nå ut med de miljökrav som myndigheter ställer på småbåtshamnar- na. Under året har några av förbundets klubbar haft besök av inspektörer dels från Elsäkerhetsverket samt från miljöförvaltningarna. Elsäkerhet I många fall har det visat sig oklarheter vem som är ägare till starkströmsanläggningen. Det har visats vid tillsynsbesöken som Elsäkerhetsverkets inspektörer gjort. Den som innehar eller råder över en elanläggning med däri ingående föremål för nyttjande av elektrisk ström är att betrakta som anläggningsinnehavare. Vid Elsäkerhetsverkets inspektion skall båtklubben kunna uppvisa den årliga besiktningen av anläggningen. Besiktningen skall vara utförd av elkunning person som är förtrogen med anläggningen och gällande föreskrifter. Det har konstaterats vid miljöinspektion att några båtklubbar saknar avfallshanteringsplan och policy. Avfallshanteringsplanen syftar till att säkerställa att hamnen har tillräcklig kapacitet för att på ett tillfredsställande och miljöanpassat sätt kunna ta emot avfall från båtar som gästar eller hör hemma i hamnen. Avfallshanteringsplanen ska revideras när behovet av avfallslämning ändras eller med högst tre års mellanrum. Avfallshanteringsplan och policy skall upprättas och finnas med innehåll enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Kommittén hänvisar till SBU:s checkhäfte Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar under avsnittet Avfallshantering där det framgår vad som skall beaktas. Brandsläckare med innehållet Halon 1211 får inte användas i båtar. Anledningen är att halongasen bryter ner ozonlagret. För att bli av med dessa släckare har de placerats i miljöstationerna utan att meddela om detta. Klubbarna får nu ta kostnaden för deponeringen av dessa. Sugtömning av latrin Av förbundets 37 klubbar finns nu 15 installerade sugtömningsstationer. En positiv ökning från föregående år. Enligt Gästhamnsguiden 2012 saknas dessvärre sugtömning i de större småbåtshamnarna. Båttvättar Havs-och vattenmyndigheten har i samråd med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen fått uppdraget att kartlägga och utreda miljöpåverkan av båtbottentvättning för att få fram riktlinjer och

6 riktvärden för hur tvätt av båtar bör hanteras. I Havs och Vattenmyndighetens rapport 2012:10 har man föreslagit en tidsplan för utbyggnad av befintliga och nya anläggningar. Det framgår i rapporten att det är angeläget att utsläppsförbättrade åtgärder snarast sätts in och att tillförsel av miljöfarliga ämnen till våra hav, sjöar och vattendrag minskas. Myndigheten föreslår att ge utrymme för genomförande av åtgärder vid befintliga och nya tvättanläggningar samtidigt som vikten av att åtgärderna snarast drivs igenom. I dag finns ett stort utbud av alternativa metoder och den snabba teknikutvecklingen på området gör att utbuden ökar och därmed ökar också alternativen till bra båtbottentvättar. Förbundets miljökommitté har kontaktat SBU:s teknik- och miljökommittéer med att ta fram förslag hur en båtbottentvätt bör vara utformad för att kunna godkännas av miljömyndigheterna. Efter förbundsrådets möte, , har några klubbar begärt sammanträffande för att diskutera vilka lösningar som finns att tillgå för att kunna anordna en båtbottentvätt som uppfyller miljökraven. Många klubbar har uppgivit att de inte har möjlighet att anordna bottentvätten på grund av att det saknas markyta för en sådan. En viktig sak med spolplattorna är logistiken. Hur man rangerar båtarna vid upptagningen och tvättningen så att det flyter utan för stora väntetider är en viktig sakfråga som måste beaktas vid nybyggnation av spolplattan. LOVA-bidrag I årets LOVA-bidrag till lokala vattenvårdsprojektet har fördelats ca 95 miljoner kronor till länen. Fördelningen är en överföring av medel från Havs-och vattenmiljöanslaget till länsstyrelserna för utbetalning av bidrag till lokala vattenvårdsprojekt. Redan nu kan miljökommittén upplysa om att i regeringens budgetförslag för2013 gällande resurser till havs- och vattenmiljö-arbetet innerhåller både satsningar och neddragningar inför kommande verksamhetsår. Vissa delar förstärks medan pengar till insatser för bättre havs-och vattenmiljö kommer att förändras. Sannolikt kommer den nya anslagsnivån innebära att det inte blir några nya bidragsmedel till lokala vattenvårdsprojekt i sin nuvarande form. Diskussioner förs om vilka projekteringar som kan göras för att fortsättningsvis kunna främja denna typ av projekt. Säkerhet Kommittén är orolig, vilket har påpekats tidigare, för att säkerheten inte blir tillfredsställande i våra farvatten. Sjöfartsverket har aviserat att dra in prickar i farleder och därav befarar kommittén att både olyckor och incidenter kommer att öka inom våra farleder. Det har framkommit att de klubbar som har övertagit ansvaret för underhållet av fyrar, prickar och bojar har drabbats av höga kostnader. Besiktningar En översyn av den nuvarande besiktningsverksamheten med syfte att stimulera båtägare att på olika sätt själva genomföra sjösäkerhetskontroll av den egna båten pågår från SBU:s sida. Svensk Sjö rekommenderar starkt att låta säkerhetsbesiktiga båtar. Den bör göras senast när båten är 25 år. Om man låter säkerhetsbesiktiga båten (efter ) så får man förutom ökad säkerhet också 200 kr rabatt på nästa års premie. Egenkontroll av småbåtshamn Vid den s.k. egenkontrollen av småbåtshamnar har några klubbar begärt få någon från kommittén att vara behjälplig vid inspektionen. Frågor kring det juridiska ansvaret vid de kommunalägda hamnarna har tagits upp i samband vid inspektionerna och vid andra tillfällen speciellt då brister på anordningar föreligger och som måste åtgärdas innan någon skada på egendom eller i värsta fall personskada inträffar. Det är upp till båtklubben att kontrollera hur avtalet är formulerat mellan respektive kommun och båtklubb och däri skall det framgå vem som har det juridiska ansvaret för anläggningen.

7 Om det juridiska ansvaret inte ligger på båtklubben skall hamnens ägare göra regelbundna undersökningar och riskbedömningar, åtgärder, handlingsplaner och kontroll av genomförda åtgärder i det fortlöpande miljö-och säkerhetsarbetet i hamnen. Juridiska kommittén Kommitténs uppgift är att bistå medlemsklubbarna med juridisk rådgivning i båtlivsangivna frågor, vid olika interna föreningsjuridiska problem och i klubbarnas kontakter med t ex kommuner och andra myndigheter. En viktig uppgift för kommittén är också att lämna rådgivning till SkBF:s styrelse och dess olika kommittéer. Verksamhetsåret har dominerats av diskussionerna kring en eventuell sammanslagning av SBU och SSF och de konsekvenser detta kan medföra för de båda organisationerna. Under året har även uppmärksammats att bottenfärgerna ger utsläpp på marken vid båtuppställningsplatserna och i hamnarna. Detta aktualiserar behovet av en genomgång av upplåtelseformerna för marken och hamnarna i våra båtklubbar och därmed ansvaret för en eventuell miljöfarlig verksamhet. Det betyder också att våra båtklubbar bör ta fram uppgifter om den historiska verksamheten på uppställningsplasterna och i hamnarna. Det är inte ovanligt att båtuppställningar sker på före detta deponeringsplatser. Ett ökat behov av mark för bostäder och övrig samhällsutveckling innebär att båtklubbarna bör aktiverar sig i och bevaka planarbetet i sina kommuner för att försvara behovet av områden för det rörliga friluftslivet på land och till sjöss. Juridiska kommittén har under året medverkat i frågor rörande hyres- och arrendeavtal, frågor rörande övergivna båtar i hamnar och på uppställningsplatser, frågor rörande säkerheten i våra hamnar, de nya momsreglerna för ideella föreningar, regler vid stadgeändringar, aspekter på farledsutmärkning och eventuella förändringar av reglerna rörande utsläpp av toalettavfall. Kommittén för barn- och ungdomsverksamhet Kommitténs övergripande mål är att intressera barn och ungdomar för den mångfald av former som båtlivsutövandet har att erbjuda. Kommittén har inriktat sig på att praktiskt kunna vara ett stöd för medlemsklubbarna i arbetet med båtskolor och båtläger. Kommittén har fungerat som remissinstans vid framtagandet av Jolleskolan 1 och Jolleskolan 2 för undervisning i båtskolor eller på båtläger. Jolleskolan 1 och 2 har köpts in för vidare distribuering till medlemsklubbarna (ett ex av varje per klubb). Kommittén har fortsatt arbetet med att bistå SBU i utformningen av en ungdomsledarutbildning med fokus på ledarrollen som en god förebild, säkerhet, trygghet, olika inlärningsstilar och behov. IT- och informationskommittén Kommittén har ansvaret för att föra båtlivets talan lokalt, nationellt och internationellt.

8 Kommittén skall hävda Skånes Båtförbunds ställning som talesman för det skånska båtlivet genom att kräva sin plats i medierna och uppmärksamt följa dess rapportering om båtlivet och i förekommande fall korrigera denna om behov föreligger. Kommittén ansvarar även för förbundets hemsida och information till klubbarna om ITutvecklingen inom organisationen. Kommittén har genom förbundets hemsida, förbundsråd, årsmöte och via E-post informerat klubbarna om aktuella förslag och förändringar som i framtiden kommer att beröra det svenska båtlivet. En viktig del, för bättre information, är uppdatering av adresser för snabbare information. Varje ledamot har tilldelats namngiven klubb och har ansvaret för att informationen mellan den lokala klubben och förbundet fungerar. BAS-K- och BAS-M-utbildning Vid BAS-K-utbildningarna har klubbarna även utbildats i BAS-M-systemet. Under 2012 har ca 6 medlemsklubbar genomgått utbildning. Därutöver har ett stort antal telefonsamtal utväxlats med olika klubbar, som behövt hjälp i BAS - systemen. I något fall har även besök på plats genomförts för fördjupad utbildning/information. Sammantaget har i dagsläget ca 31 av våra 37 klubbar tagit ut inloggningsuppgifter för BAS-K, men långt ifrån alla använder sig av programmet. Samtliga klubbar har nu tagit ut inloggningsuppgifter för BAS-M. Hemsidan Under året har vår hemsida skötts av Anna Birgersson från Bromölla, som dessutom är ordförande i Båtklubben Pärlan.

Slutrapport Utveckla SBU

Slutrapport Utveckla SBU Sida: 1/34 Slutrapport Utveckla SBU Projektnamn Beställare Projektledare Delprojektledare Medverkande admin. support Utveckla SBU Båtriksdagen Tommy Sandin Lennart Clarstedh, Kjell Holst, Bertil Björkman,

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER... 2 Nytt medlemssystem... 2 Medlemsutveckling... 2 2. PÅ KRYSS... 3 3. MEDLEMSMATRIKEL... 4 4. ÅRSBOKEN...

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09

SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09 SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09 Miljökommitténs ordförande Harald Mårtensson hälsar alla välkomna och inleder med att presentera miljökommitténs följande mål för 2014: Att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer