Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren 2012"

Transkript

1 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2012/ 26 Handläggare: Agneta Olofsson Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren 2012 Bilaga Bilaga 1: Regler och anvisningar för Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet Bilaga 2: Ansökningshandlingar

2 2 (19) Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut Bakgrund Villkor för fördelning av Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet Pågående verksamhet 2011/ Studiefrämjandet i Stockholms län Unga Klara Förvaltningens synpunkter Avgift för neutralitet gentemot andra utbud Förvaltningen tillstyrker Studiefrämjandet i Stockholms län KUN 2010/ Unga Klaras Vänner KUN 2011/ Avtal med Studiefrämjandet och Unga Klaras Vänner Förvaltningen avstyrker Cirkus Cirkör KUN 2011/ Dockteatern Tittut KUN 2011/ Teaterföreningen Khadka KUN 2011/ Ruby Rose Union KUN 2011/ Zirkus Loko-Motiv KUN 2011/ Fria Teatern KUN 2011/ Molièreensemblen KUN 2011/ Hallongrottans vänner KUN 2011/ Pygméteatern KUN 2011/

3 3 (19) 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att bevilja Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2012 och våren 2013 till Studiefrämjandet i Stockholms län Unga Klaras Vänner Circonova KUN 2011/ kr Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv KUN 2011/ kr att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal med Studiefrämjandet i Stockholms län avseende Circonova för perioden den 1 juli 2012 t o m den 30 juni 2013, att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal med Unga Klaras Vänner avseende projektet Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv för perioden den 1 juli 2012 t o m den 30 juni 2013, att avslå ansökningar från Cirkus Cirkör KUN 2011/ 840 Dockteatern Tittut KUN 2011/841 Teaterföreningen Khadka KUN 2011/842 Ruby Rose Union KUN 2011/843 Zirkus Loko-Motiv KUN 2011/844 Fria Teatern KUN 2011/845 Molièreensemblen KUN 2011/846 Hallongrottans vänner KUN 2011/847 Pygméteatern KUN 2011/848

4 4 (19) 2 Bakgrund Kulturnämnden har för 2012 budgeterat kr för Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet. Stödet avser nästkommande höst och vår, d v s motsvarande läsår eftersom skolan är den största mottagaren för de verksamheter som får stöd för hälsopedagogisk kulturverksamhet. Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet infördes 2008 då totalt kr fördelades till Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm, Zirkus Loko-Motiv och till AMMOT Artister och Musiker mot Tinnitus. Under 2009 fördelades stöd till förutom ovanstående organisationer även Teater De Vill och Fria Teatern. För hösten 2010 och våren 2011 har totalt kr fördelats till Zirkus Loko-Motiv, AMMOT, Teater De Vill samt Studiefrämjandet i Stockholms län, varav kr till Studiefrämjandet. 2.1 Villkor för fördelning av Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet Enligt reglerna för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet (bilaga 1) skall stödet ges till verksamhet som stärker barn och ungas och därmed länsinvånarnas hälsa. Den som får stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet skall med kultur som verktyg erbjuda barn och unga i hela Stockholms län hälsopedagogiska program samt arbeta med metodutveckling där kulturen och pedagogiken är medel för att stärka hälsan. All hälsopedagogisk kulturverksamhet skall hålla hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet, bygga på ett hälsofrämjande perspektiv, ha ett barnperspektiv där temat presenteras så att alla barn, oavsett kön och bakgrund ges förutsättningar till igenkännande, vara befriade från färdiga lösningar, pekpinnar och för snäv tematik, i förekommande fall innebära ett stöd för skolpersonalen att tillsammans med eleverna arbeta hälsofrämjande på skolan, inbegripa hälso- och kulturpedagogiska metoder, bygga på delaktighet, lekfullhet, processtänkande och långsiktighet. Vidare skall den hälsopedagogiska kulturverksamheten ha en förankring i adekvat forskning och utveckling avseende de ungas situation i samhället.

5 5 (19) Varje produktion inriktas på viss åldersgrupp inom åldrarna 6-18 år och produktioner som erhåller Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet skall vara avgiftsfria för publiken. 2.2 Pågående verksamhet 2011/ beviljades Studiefrämjandet i Stockholms län och Unga Klara 2,9 mnkr vardera för säsongen 2011/2012. Förvaltningen följer verksamheten fortlöpande och har vid flera tillfällen under 2011 träffat Studiefrämjandet och Unga Klara för att få information om pågående verksamhet Studiefrämjandet i Stockholms län Under hösten 2011 spelade Circonova Tänk om om att vara helt vanlig och alldeles speciell. Föreställningen spelades främst för årskurs 7 och 8 men mötte även elever från årskurs 9. I avtalet med kulturnämnden hade Studiefrämjandet åtagit sig att genomföra minst 42 föreställningar för ca barn och minst 16 pedagogiska workshops för ca 500 barn samt att genomföra sex workshops riktade till skolans pedagoger. De har genomfört 46 föreställningar för 1281 barn, 34 elevworkshop för 497 barn samt sex stycken lärarworkshops. Antalet elevworkshops utökades p g a ett stort intresse från skolornas sida Unga Klara 2011 fick Unga Klara stöd för De Ouppfostringsbara, De jag egentligen är samt Tillsammans är vi David. Under hela perioden skall totalt elever ta del av de olika projekten. När det gäller De Ouppfostringsbara framgår i avtalet med kulturnämnden att Unga Klara skall spela 14 föreställningar för ca mellanstadiebarn på Unga Klaras scen samt genomföra pedagogisk verksamhet med ca 420 barn. Under hösten har de genomfört 16 skolföreställningar för elever på mellanstadiet samt 368 vuxna samt pedagogisk verksamhet för 425 elever samt med 31 vuxna. Föreställningen De jag egentligen är, skall enligt avtalet spelas minst 120 gånger runt om i länet för ca barn från mellanstadiet dessutom ska pedagogisk verksamhet med ca barn i mellanstadiet genomföras. Under hösten är 65 uppsökande föreställningar för barn på mellanstadiet samt 102 vuxna och pedagogisk verksamhet för barn samt 102 vuxna genomfört. Därutöver har seminarium för lärare och andra relevanta yrkesgrupper i deltagande kommuner genomfört samt ytterligare åtta föreställningar för referens-

6 6 (19) grupper med barn på Palatset och på Unga Klara i Stockholm, totalt med 190 barn. Under innevarande säsong görs en enkätundersökning bl a om hur lärarna arbetar före och efter föreställningarna samt om de använder det pedagogiska materialet. Resultatet kommer ligga till grund för det fortsatta pedagogiska arbetet. 3 Förvaltningens synpunkter I föreliggande ärende har kulturförvaltningen prövat 11 ansökningar. Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar stöd till två organisationer och avstyrker ansökningar från nio organisationer. Förvaltningen har liksom förra året övervägt fördelar och nackdelar med att ge stöd till fler än två grupper men har kommit fram till att föreslå stöd till Studiefrämjandet och Unga Klaras Vänner. Studiefrämjandet har fått hälsopedagogiskt kulturstöd för verksamheten Circonova sedan stödet inrättades Innan dess var Circonova en del av kulturförvaltningen. Unga Klaras Vänner föreslås få stöd för andra året fick Unga Klara stöd för tre föreställningar varav två även inbegrep kostnader för produktion. De ansöker nu om stöd för tre nya föreställningar. Av reglerna framgår bl a att den hälsopedagogiska kulturverksamheten skall ha en förankring i adekvat forskning och utveckling avseende de ungas situation i samhället. Likaså skall verksamheten hålla en hög konstnärlig och pedagogisk nivå. Förvaltningen anser att Unga Klaras Vänner och Studiefrämjandet tydligt beskriver på vilket sätt de kommer att genomföra sin verksamhet. Organisationernas ambition överensstämmer med de riktlinjer som nämnden antagit för hälsopedagogisk kulturverksamhet. Förvaltningen vill poängtera att några av de övriga grupper som ansökt om stöd också har en stor erfarenhet av och kunskap om att arbeta med barn och unga. Förvaltningen anser vidare att framdeles måste en större andel av stödet gå till genomförandet av föreställningsverksamheten och en mindre andel till att skapa nya produktioner. Det viktiga är att gruppen når ut till olika skolor runt om i länet med föreställningar och pedagogiskt arbete.

7 7 (19) Framöver är det även önskvärt att fler än två grupper kan beviljas stöd. Risken är annars att stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet tenderar att bli ett verksamhetsstöd för ett fåtal grupper. Likaså är det viktigt att fler konstarter än teater finns med i utbudet. 3.1 Avgift för neutralitet gentemot andra utbud Föreställningar som genomförs inom ramen för hälsopedagogiskt kulturstöd är gratis för mottagande skola. Kulturnämndens utbud inom scenkonststödet, Länsmusiken och Danskonsulenten subventioneras till ca 50 % så att beställande skola/kommun själv enbart betalar halva självkostnaden. En avgift även på föreställningar inom ramen för hälsopedagogiskt kulturstöd skulle ur beställarens synvinkel skapa neutralitet mellan de olika utbuden. Möjligheten till intäkter skulle även innebära en ökad volym på utbudet av hälsopedagogisk kulturverksamhet vilket i sin tur för med sig att flera skolor skulle kunna ta del av verksamheten. Förvaltningen anser emellertid att det inte bör införas avgifter redan 2012/ 2013 eftersom den förutsättningen inte fanns när grupperna upprättade sina ansökningar. Om avgifter ska införas måste det arbetas fram tydliga riktlinjer för hur avgifterna ska beräknas. 3.2 Förvaltningen tillstyrker Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar stöd till två organisationer Studiefrämjandet i Stockholms län KUN 2010/738 Projekt Circonova Föreställning som ingår Doris mitt i planeten Beviljat stöd kr Förvaltningens förslag kr Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad Beräknad publik/deltagare Därav barn/ ungdomar 6-18 år 100 % Målet med den verksamhet som Studiefrämjandet bedriver genom Circonova är att stärka barnens självkänsla, att stärka samarbetet i klassen samt att stödja en hälsofrämjande skolutveckling. Genom kulturen kan barn och unga ges

8 8 (19) en möjlighet att reflektera över sin livssituation och att sätta in sig i situationer, känslor och sammanhang som kan göra livet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt. Studiefrämjandet kommer att genomföra föreställningen DORIS - mitt i planeten under hösten 2012 och våren Föreställningen riktar sig till barn mellan 6 9 år och spelas i klassrum. Den handlar om Doris, som kommer från en annan planet och har ett livsviktigt uppdrag. Till sin hjälp har hon Dogge, som saknar sin mamma och är helst i en koja i skogen. Föreställningen tar upp frågor om vänskap, mod, lek, ensamhet, sorg, gemenskap. Circonova arbetar här med ett normkritiskt perspektiv vilket innebär ett utforskande av normen som talar om varför något är avvikande. Föreställningen har skapats i samarbete med referensklasser och utifrån barnens berättelser, bilder, lekar och tankar har uppslag på teman kommit fram. Dessa har artister, pedagoger, scenograf och regissör sedan haft som utgångspunkt i skapandet av föreställningen. Eleverna är medskapare i föreställningen och syftet är att de skall känna sig delaktiga, viktiga och att känslan av medbestämmande väcks! Barnen får möjlighet att vara hjälparen/hjälten i berättelsen och får i föreställningen möjlighet för egen reflektion och att träna sig i att möta och hantera situationer som de känner igen. Det pedagogiska programmet för skolans personal innehåller två workshopar. Under workshoparna kommer det att finnas ett tydligt inslag av barns eget skapande, t ex att barnen skapar något konkret som senare används i den interaktiva föreställningen. Dessa pedagogiska träffar innehåller metoder och övningar som stärker samspel och trygghet i gruppen. De utgår från föreställningarnas teman och ger skolpersonalen möjlighet att själva reflektera och pröva olika metoder för att arbeta med föreställningarnas innehåll. Föreställningen och det pedagogiska arbetet är nära knutna till varandra bl a genom att artister och pedagoger möter eleverna tillsammans. Innan Circonova kommer ut till en skola har barnen tillverkat något som sedan kommer till användning i föreställningen. Grunden för arbetet är processinriktat, i centrum står deltagarnas egna frågor och egna uttryck. Circonova arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och utgår bl.a. från Aaron Antonovsys teorier om friskfaktorer och KASAM (Känsla av sammanhang).

9 9 (19) I projektet ingår också en referensgrupp bestående av personer från organisationer, verksamheter etc. som arbetar med och för barn på olika sätt. I dagsläget är dessa organisationer: BRIS (Barnens rätt i Samhället), Karolinska Institutet, Lärarhögskolan, Centrum för Barnkulturforskning och Riksteatern. l Circonova håller sig uppdaterade vad gäller forskning genom deltagande på konferenser och seminarier t.ex. Centrum för Barnkultur, BIBU (scenkonstbienal för barn och unga), Barnrättsdagarna; som handledare för studenter på kandidatutbildningen i folkhälsovetenskap på KI samt från Gävle Högskola; nätverkande i föreningar och organisationer kopplat till kultur, hälsa och/eller pedagogik; inläsning av relevant litteratur och rapporter från t.ex. Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, BRIS, Ungdomsstyrelsen, Nationellt Center för främjande av god hälsa hos barn och ungdomar etc. Det föreslagna stödet understiger det som Studiefrämjandet sökt med kr. Efter att ansökan inkommit har förvaltningen haft underhandskontakt med Studiefrämjandet för att få besked om vilken verksamhet som de kan genomföra inom ramen för 2,9 mnkr. Studiefrämjandet har informerat förvaltningen om att de kommer att genomföra verksamheten enligt ansökan, med den justering att verksamhetsledare och pedagoger arbetar 80 % (samma som innevarande säsong) och inte 100% som ansökan bygger på och att de inte erbjuder föreställningar för barnens föräldrar utan alla föreställningar ges direkt till barnen. Dessa förändringar kommer inte innebära att färre barn kommer får se föreställningarna Unga Klaras Vänner KUN 2011/839 Projekt Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv- Familjen och samhällets roll i uppfostran Föreställningar som ingår: Utan titel, Låt maten tysta mun, De jag egentligen är, Marisol Beviljat stöd kr Förvaltningens förslag kr Söker kr Produktionskostnad kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdomar 6 18 år 100 % Syftet med projektet är att via teaterns möjligheter till dialog och gestaltning i angelägna frågor stärka den psykiska hälsan för barn och unga. Unga Klaras

10 10 (19) arbetsmetod innebär bl a ett undersökande arbete och ett involverande av publiken under hela processen. Den utforskande metodiken bygger på ett barnperspektiv. Under hösten 2012 och våren 2013 planerar Unga Klara att fortsätta att undersöka familjens och samhällets roll i uppfostran Temat för två föreställningar utgår från familjen och två olika problemställningar; en om ätstörningar och medberoende och en om en familj på flykt som kommer till Sverige. Under våren 2013 kommer enligt ansökan att spelas en större föreställning som handlar om mod och civilkurage samt återuppta en tidigare spelad föreställning. Till varje föreställning hör samtal och olika övningar tillsammans med teaterpedagoger, för att ge barnen möjlighet att utveckla och träna sig i att hantera livets frågor. Föreställnigen Utan titel, en monolog av och med Ardalan Esmaili, kommer att spelas på Unga Klaras scen och vänder sig till ungdomar i högstadiet. Den handlar om en flykt från ett fundamentalistiskt Iran till Sverige och om modet att bryta upp från sitt hem för att värna sin familj. Unga Klara beräknar att spela 45 förställningar och nå ca elever. Föreställningen Låt maten tysta mun av Niki Gunke Stangertz, kommer att spelas i klassrum ute på olika skolor i länet. Föreställningen vänder sig till ungdomar på högstadiet. I föreställnigen deltar en skådespelare och en musiker. Det är en monolog om ätstörningar och medberoende. I pjäsen får publiken följa flickan på hennes resa tillsammans med sin dysfunktionella familj. En resa som ger henne vetskapen om att det inte går att stänga av sina känslor. Det går heller inte att hjälpa andra om man inte hjälper sig själv först, ensam är inte alltid så stark. Unga Klara kommer att samarbeta med BRIS, som finns med som en ytterligare resurs i anknytning till detta tema för eleverna. Unga Klara beräknar att spela 60 föreställningar och nå elever. Föreställningen De jag egentligen är, av Erik Uddenberg, har spelats under hösten 2011 och början av 2012 och vänder sig till barn på mellanstadiet. Unga Klara planerar att ta upp föreställningen igen under Tillsammans med pedagoger besöker skådespelarna skolor i länet. Föreställningen handlar om hur vi under uppväxten identifierar oss med olika figurer vi möter i böcker, filmer, serier och annan barnkultur. I föreställningen ingår två skådespelare och den kan spelas i ett klassrum. I det pedagogiska arbetet anser Unga Klara att det är viktigt att stimulera barnen till att plocka fram sina egna berättelser och identifikationsgestalter. Unga Klara beräknar att spela 168 föreställningar och nå elever.

11 11 (19) Föreställningen Marisol, av Åsa Lindholm vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och skall spelas på Unga Klaras scen. I föreställningen kommer det att ingå 5-6 skådespelare. Pjäsen handlar om moral och civilkurage. Pjäsen handlar om Marisol Valles Garcia, den 20-åriga mexikanska kvinnan som utsågs till polischef i en av de farligaste städerna i Mexico. Ingen vågade ta jobbet efter det att den förre polischefen blev halshuggen. Marisol blev kallad Mexicos modigaste kvinna. Unga Klara vill bygga en plats där unga människor kan uppfylla sina förhoppningar och drömmar. Unga Klara beräknar att spela 50 föreställningar och nå elever. Under året kommer lärare och andra yrkesgrupper som arbetar med barn och unga bjudas in till introducerande seminarier kopplat till föreställningarnas tema. Inför varje föreställning sker pedagogiskt förarbete och ett pedagogiskt material tas fram för lärare som de sedan kan använda i sina klasser. De kommer även att inbjudas som referensgrupper i repetitionsarbetet. I föreställningarna De jag egentligen är samt Låt maten tysta mun kommer det pedagogiska arbetet ske på skolan och i Marisol samt Utan titel sker det huvudsakliga pedagogiska arbetet i samband med föreställningarna på Unga Klaras scen. Vid varje tillfälle deltar förutom skådespelarna ett tredje öga, en pedagog som leder samtalen och övningarna. Ungdomar kommer även att bjudas in att medverka i researchen inför föreställningar, som referensgrupper i repetitionsarbetet. Unga Klara har en hälsopedagogisk referensgrupp i samarbete med Institutionen för folkhälsovetenskap (Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete) vid Karolinska Institutet. Dessutom kopplas Barnens Rätt I Samhället (BRIS) kopplas till projektet och uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Unga Klaras ambition är att ha en följeforskare kontinuerligt kopplad till projektet och den hälsopedagogiska referensgruppen fick Unga Klaras Vänner stöd för tre föreställningar. För två av dem avsåg stödet även produktion av föreställningarna. Den nu aktuella ansökan förutsätter att ytterligare tre nya föreställningar produceras. Förvaltningen tycker att det är rimligt att gruppen tar fram nya produktioner inom ramen för kulturnämndens stöd de två första åren de får stöd. Enligt förvaltningens mening måste dock ett eventuellt fortsatt stöd efter 2012 i större omfattning användas till föreställningsverksamhet. Unga Klara motiverar framtagandet av nya produktioner med artisternas behov av förändring och konstnärlig utveckling. Förvaltningen menar att målgruppens behov måste vara avgörande för hur stödet används. Ur kulturnämndens synvinkel måste därför antalet genomförda föreställningar och publikens storlek sättas i centrum. Det är främst före-

12 12 (19) ställningarnas aktualitet vad gäller innehåll som kan ställa krav på nya eller förändrade produktioner. Det innebär att Unga Klara måste arbeta längre med redan befintliga föreställningar. Det viktiga med stödet är att gruppen når ut till olika skolor runt om i länet med föreställningar och pedagogiskt arbete. Det föreslagna stödet understiger det som Unga Klaras Vänner söker med kr. Efter att ansökan inkommit har förvaltningen haft underhandskontakt med Unga Klara för att få besked om vilken verksamhet som de kan genomföra inom ramen för 2.9 mnkr. Unga Klara har informerat förvaltningen om att de kommer att genomföra föreställningarna Låt maten tysta mun samt Marisol och totalt kommer ca ungdomar att ta del under 2012/2013. I sammanhanget skall det också förtydligas att en stor del av projektet Uppfostran betalas med medel från bl a Allmänna arvsfonden, Postkodlotteriet samt Författarfonden. Kulturnämndens stöd beräknas utgöra ca 50 procent av de totala intäkterna för projektet. 3.3 Avtal med Studiefrämjandet och Unga Klaras Vänner I avtalen skall bl a ingå vad den hälsopedagogiska verksamheten under hösten 2012 och våren 2013 innehåller, antal föreställningar och workshops mm. Geografisk spridning av verksamheten, information om projektens forskningsanknytning och styrdokument. I avtalet skall det också framgå att organisationerna inte har rätt att ta betalt för skolföreställningar som omfattas av kulturnämndens stöd. Likaså bör det framgå att landstingets stöd inte kan användas inom ramen för Skapande skola som kommunerna får statsbidrag för. 3.4 Förvaltningen avstyrker Förvaltningen avstyrker stöd avseende ansökningar från nio organisationer Cirkus Cirkör KUN 2011/840 Projekt Cirkus Cirkör c/o fritidsgårdar Beviljat stöd 2011 Ej sökt Förvaltningens förslag Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad I u Beräknad publik/deltagare Därav barn/ ungdomar 6-18 år 100 %

13 13 (19) Cirkus Cirkör vill utveckla ett projekt som tidigare har genomförts på fritidsgårdar i Botkyrka. Detta har utvecklats under hösten 2011 i samarbete mellan ungdomar och pedagoger. Under våren 2012 skall en nycirkuskurs genomföras. Under hösten 2012 och våren 2013 skall projektet genomföras på två nya fritidsgårdar och föreställningen den resulterar i skall visas i Botkyrka kommun och i kranskommuner. I projektet kommer att ha samtal kring olika ämnen och skapa en trygghet i att samtala med publiken. Kulturförvaltningen anser att projektet endast når ett fåtal kommuner. Cirkus Cirkör ett verksamhetsstöd och för 2012 har de beviljats 2,1 mnkr Dockteatern Tittut KUN 2011/841 Projekt Den arge Beviljat stöd 2011 Ej sökt Förvaltningens förslag Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ ungdomar 6-18 år 100 % Föreställningen bygger på en norsk bok Sinna Mann av författaren Gro Dahle och konstnären Svein Nyhus i samarbete med psykologisk expertis. Boken berättar om våld och psykiska övergrepp sedda ur ett barns synvinkel. Vi får möte Boj, vars pappa är snäll men ibland blir pappa arg och farlig. Med hjälp av skådespelare och dockor kommer teatern skildra pojkens situation. I samband med föreställningen kommer varje barn att få ett kort som handlar om föreställningen och telefonnummer till barn och ungdomspsykiatrin. Även en lärarhandledning och workshops kommer att tas fram. Dockteatern Tittut har scenkonststöd för perioden 2011/2012 och har ansökt om stöd för 2012/2013 där föreställningen Den arge ingår. Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men anser att det inte finns ekonomiskt utrymme att föreslå Dockteatern Tittut stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.

14 14 (19) Teaterföreningen Khadka KUN 2011/842 Projekt Den Nya Kungen Beviljat stöd 2011 Ej sökt Förvaltningens förslag Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad kr Beräknad publik/deltagare 1000 Därav barn/ ungdomar 6-18 år 100 % Projektet kommer att innehålla ett normkritiskt tänkande, att acceptera att alla är olika och att alla har rätt att göra olika val. I projektet ingår en teateroch dansföreställning av och med Markus Lönneborg som är utbildad dansare, skådespelare och sångare. Föreningen kommer att anordna workshops om identitet och hur man får vara. Det pedagogiska inslagen kommer bestå av bl a värderings- och dramaövningar kring fördomar. Tanken är också att involvera skolpersonalen i arbetet. Kulturförvaltningen anser att projektet inte uppfyller vad som sägs i reglerna för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet utan mer har karaktären av ett vanligt kulturprojekt Ruby Rose Union KUN 2011/ 843 Projekt Eat it Beviljat stöd 2011 Ej sökt Förvaltningens förslag Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad kr Beräknad publik/deltagare 5000 Därav barn/ ungdomar 6-18 år 100 % Syftet med projektet är skapa en cirkusföreställning som ifrågasätter hur kvinnor representeras på cirkusen. Föreningen vill skapa en cirkus - och varietéföreställning som tar sin utgångspunkt i skönhetsideal och ätstörningar. I samband med föreställningen kommer workshops att erbjudas. Kontakter har tagits med Anorexiförbundet i Stockholm för att medverka i projektet. Kulturförvaltningen anser att projektet dels är för litet i sin omfattning, dels inte uppfyller vad som sägs i reglerna för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet utan mer har karaktären av ett vanligt kulturprojekt. Sökanden har

15 15 (19) bl a redan sålt 25 föreställningar medan reglerna för det hälsopedagogiska kulturstödet säger att verksamheten erbjuds kostnadsfritt Zirkus Loko-Motiv KUN 2011/844 Projekt Äventyrsvandringarna Stormens öga, Rescue M, Känslornas språk ett gemensamt språk. Beviljat stöd 2011 Förvaltningens förslag Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ ungdomar 6-18 år I u Zirkus Loko- Motiv var under 2006 och 2007 en av grupperna som har haft uppdrag inom Circonova då verksamheten bedrevs i kulturförvaltningens regi. Inom ramen för Circonova arbetades äventyrsvandringen Rescue M fram. Under 2008 och 2009 har gruppen haft stöd för äventyrsvandringarna Rescue M och Stormens Öga. Under hösten 2010 och våren 2011 fick gruppen även stöd för projektet Känslornas språk. I varje äventyrsvandring, som är ca tre timmar, kan ca barn delta. Verksamheten genomförs i lokaler på Tegelviksgatan på Södermalm. Lokalerna har nyligen genomgått en förnyelse med bl a nya rumsinstallationer. Gruppen använder i sitt arbete en metod som de kallar Lokomotiv-metoden. Den innebär att med konstens som verktyg komma direkt in i fantasins värld och djupt i sig själv. Zirkus Loko-Motivs ansökan omfattar äventyrsvandringarna Rescue M och Stormens Öga samt Känslornas språk, en specialanpassad äventyrsvandring för barn som håller på att lära sig det svensk språket och går i s k språkförberedande klasser. Äventyrsvandringarna syftar till att tillsammans med barn och ungdomar skapa en interaktiv teater och konstuplevelse på temat känslor i form av en äventyrsvandring. Till alla föreställningar kopplas ett pedagogiskt förarbete genom inspirations och informationsträffar för lärarna. Zirkus Loko-Motiv har erfarenhet av hälsopedagogiskt arbete och har också lång erfarenhet att arbeta med barn och ungdomar.

16 16 (19) Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men anser att det inte finns ekonomiskt utrymme att föreslå Zirkus Loko-Motiv stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet Fria Teatern KUN 2011/845 Projekt Alla människor har lika värde men svåras är det med dom värdelösa Beviljat stöd 2011 Förvaltningens förslag Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ ungdomar 6-18 år 100 % Projektet utgår från föreställningen Svårast är det med dom värde lösa som handlar om Hedvig som har en CP-skada, och hennes livssituation. I samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd kommer teatern att genomför workshops. Syftet med projektet är att bl a synliggöra fördomar. Fria Teatern kommer även ha ett samarbete med Förbundet Unga Rörelsehindrade. Tanken är att starta projektet med att bjuda in lärare och se föreställningen och låta lärarna möte representanter från de samarbetsorganisationer som ingår i projektet. Fria Teatern kommer att ta fram en lärarhandledning. Fria Teatern har scenkonststöd för perioden 2011/2012 och har ansökt om stöd för 2012/2013 där föreställningen Svårast är det med dom värdelösa ingår. Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men anser att det inte finns ekonomiskt utrymme att föreslå Fria Teatern stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet Molièreensemblen KUN 2011/846 Projekt Det tar tid att bli ung Beviljat stöd 2011 Förvaltningens förslag Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad Beräknad publik/deltagare Därav barn/ ungdomar 6-18 år 100 %

17 17 (19) Projektet handlar om att ha en förälder som har psykiska problem. I föreställningen får publiken möta några ungdomar som har föräldrar med olika psykiska problem. Materialet och underlaget till föreställningen är framtaget tillsammans med ungdomar som levt under sådana förhållanden som föreställningen beskriver. Projektet har som syfte att stödja ungdomar som har föräldrar med psykiskt ohälsa och missbruk, arbeta för att minska tabun, skuld och skam samt öka kommunikationen kring psykisk ohälsa och därmed förändra attityder och förbättra livskvaliteten för ungdomar som lever nära psykiskt ohälsa. Molièreensemblen har fått tidigare ett stöd från Allmänna Arvsfonden för att kunna utveckla projektet och har under flera år arbetat med föreställningar som handlar om att vara barn till någon som har en psykisk sjukdom. En lärarhandledning sänds ut till lärarna innan besöket på skolan där de får råd om hur de kan agera när de upptäcker att en elev mårdåligt. Ett underlag för efterarbete får de också. Gruppen spelar föreställningen för all personal på skolan, representanter från den lokala ungdomsmottagningen, BUP, Vuxenpsykiatri, polisen. Efter föreställningen får alla möjlighet att bekanta sig med varandra. Molièreensemblen har scenkonststöd för perioden 2011/2012 och har även ansökt om stöd för 2012/2013 där föreställningen finns med i ansökan om scenkonststöd Det är en gedigen ansökan som utförligt beskriver hur de kommer att arbeta hälsopedagogiskt och hur de förankrar projektet med expertis inom bl a barn och ungdomspsykiatrin Kulturförvaltningen anser projektet är intressant och uppfyller de kriterier som finns för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet men att det inte finns ekonomiskt utrymme att föreslå stöd till Molièreensemblen.

18 18 (19) Hallongrottans vänner KUN 2011/847 Projekt Fredagshäng- förebyggande arbete med unga hbtq - personer i riskzonen Beviljat stöd 2011 Ej sökt Förvaltningens förslag Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad I u Beräknad publik/deltagare 200 Därav barn/ ungdomar 6-18 år 100 % Föreningen ansöker om stöd för att genomföra alkohol, - drog- och tobaksfria aktiviteter på neutrala platser för unga hbtq-personer. Anledningen är, enligt föreningen, att unga hbtq - personer tillhör riskgruppen för olika missbruk och självskadebeteende samt depression och suicidrisk. Föreningen skall tillsammans med Café Copacabana i Hornstull starta en mötesplats på fredagar för unga hbtq-personer. Caféet skall vara öppet på fredagskvällar och erbjuda olika kulturaktiviteter. Kulturförvaltningen anser att projektet inte når tillräckligt många. Föreningens styrelse består av enbart kvinnor vilket innebär att de inte uppfyller kravet på att båda könen skall finnas representerade i styrelsen Pygméteatern KUN 2011/848 Projekt Workshops i skuggspel Beviljat stöd 2011 Ej sökt Förvaltningens förslag Söker kr Total omsättning kr Produktionskostnad I u Beräknad publik/deltagare Ca 1 300/ 40 deltagare per tillfälle Därav barn/ ungdomar 6-18 år 100 % Ansöker om stöd för att genomföra workshops i skuggspelsteater. Barnen kommer själva att skapa och hitta på egna historier och göra sina figurer i papp och silkespapper. Dagen avslutas med ett uppspel, där alla spelar upp sina pjäser för varandra. Pygméteatern anser att skuggspelets speciella förutsättningar ger möjlighet för barn som vanligtvis inte tar plats att utvecklas.

19 19 (19) Pygmeteatern har scenkonststöd 2011/2012 och har även sökt 2012/2013 och har möjlighet att ett subventionerat stöd. Projektet ingår också i scenkonstansökan. Mot den bakgrunden Kulturförvaltningen har inte kunnat se något som utmärker sig i detta projekt jämfört med det som ingår i ansökan till scenkonststöd. Förvaltningen avstyrker därför stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet. Hans Ullström

20

21

22

23

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2008

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2008 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2008 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att bevilja Zirkus

Läs mer

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2009

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2009 Enheten för kultur- och föreningsstöd 2008-10-27 KUN 2008/535 Handläggare: Agneta Olofsson Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2009 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

1 Övergripande uppdrag

1 Övergripande uppdrag Bilaga A AVTAL KUN 2007/367 mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ideella föreningen Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm (organisationsnummer 815200-5149),

Läs mer

1 Övergripande uppdrag

1 Övergripande uppdrag Bilaga 4 AVTAL mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ideella föreningen Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm (organisationsnummer 815200-5149), nedan

Läs mer

Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011

Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011 KUN 2010-02-11 p.8 Enheten för kultur- och föreningsstöd 2010-02-03 KUN 2010/ 48 Handläggare: Agneta Olofsson Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011 1 Förslag till beslut

Läs mer

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, höstterminen

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, höstterminen Enheten för kultur- och föreningsstöd 2016-02-10 KN 2016/55 Handläggare: Eva Englund Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, höstterminen 2016 Ärendebeskrivning I detta ärende föreslås kulturnämnden

Läs mer

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, hösten 2015 våren 2015

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, hösten 2015 våren 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2015/97 Handläggare: Eva Englund Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, hösten 2015 våren 2015 2 (10) Innehåll 1 Förslag till

Läs mer

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, hösten 2014 - våren 2015

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, hösten 2014 - våren 2015 miljö KUN 2014-03-13, p 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-02-26 KUN 2014/251 Handläggare: Raluca Mihu Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, hösten 2014

Läs mer

Projektstöd Kultur i Vården 2012

Projektstöd Kultur i Vården 2012 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2012-05-22, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-05-09 Handläggare: Margareta Wennerberg KUN 2012/225 Projektstöd Kultur i Vården 2012 1 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Akvariet, Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm. Rolf Bromme (fp), ersättare för Törnblom. Lisbeth Olsson, t o m 32 Hans Ullström Göran Rosander

Akvariet, Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm. Rolf Bromme (fp), ersättare för Törnblom. Lisbeth Olsson, t o m 32 Hans Ullström Göran Rosander 1 (12) Kulturnämnden PROTOKOLL 2013-03-14 Sammanträdesdag Torsdag den 14 mars 2013 Sammanträdestid 17.00 18.00 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Akvariet, Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2008 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2008 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2008-02-14,p 18 KUN 2008/30 Handläggare: Margaretha Häggroth Agneta Olofsson Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2008 till regionalt samarbete inom

Läs mer

ÄFVENTYRSRAKETEN. Känslornas och konstens pedagogik. Att med konsten som verktyg komma rakt in i sig själv

ÄFVENTYRSRAKETEN. Känslornas och konstens pedagogik. Att med konsten som verktyg komma rakt in i sig själv ÄFVENTYRSRAKETEN Känslornas och konstens pedagogik Att med konsten som verktyg komma rakt in i sig själv Zirkus Loko-Motiv utforskar möjligheterna att med Konstens hjälp hitta nya pedagogiska metoder för

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom KUN 2010-02-11, p 7 Enheten för kultur- och föreningsstöd Diarienummer KUN 2010/75 Handläggare: Margaretha Häggroth Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet

Läs mer

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013.

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013. KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-23 Handläggare: Kerstin Gustafsson Telefon: 08-508 319 43 Till Kulturnämnden KuN 2013-02-07 Nr 14 Beslut angående kulturstöd

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Nya ansökningar om verksamhetsstöd som regional ungdomsorganisation 2012

Nya ansökningar om verksamhetsstöd som regional ungdomsorganisation 2012 KUN 2011-09-20, p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-09-13 KUN 2011/494 Handläggare: Margareta Wennerberg Nya ansökningar om verksamhetsstöd som regional ungdomsorganisation

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

1 Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m fl (mp) om inrättande av en länsteaterfunktioni

1 Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m fl (mp) om inrättande av en länsteaterfunktioni KUN 2009-12-10, p 14 Enheten för kultur- och föreningsstöd Diarienummer: KUN 2009/445 Handläggare: Margaretha Häggroth Yttrande över Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m fl (mp) om inrättande av en

Läs mer

Stöd till barn i svåra livssituationer att klara skolarbetet

Stöd till barn i svåra livssituationer att klara skolarbetet Stöd till barn i svåra livssituationer att klara skolarbetet Fortbildnings- och kompetensutvecklingsstöd för skolpersonal Många fler elever än man hittills trott har allvarliga svårigheter hemma. Enligt

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

INFÖR TEATERBESÖKET. skådespelarna blir. Av Ann-Christine Magnusson Illustration Johanna Oranen

INFÖR TEATERBESÖKET. skådespelarna blir. Av Ann-Christine Magnusson Illustration Johanna Oranen Hej! Vi tänkte ge er lite tips och förhoppningsvis lite inspiration inför ert teaterbesök med MolièreEnsemblen. Barnen kommer att få se en pjäs som heter Tappa tand! som handlar precis om det, om att vilja

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR FÖRESTÄLLNINGEN ZIGGY OCH ISPRINSESSAN

LÄRARHANDLEDNING FÖR FÖRESTÄLLNINGEN ZIGGY OCH ISPRINSESSAN LÄRARHANDLEDNING FÖR FÖRESTÄLLNINGEN ZIGGY OCH ISPRINSESSAN Hej! Välkommen till oss på Profilteatern och föreställningen Ziggy och Isprinsessan. Vi har satt ihop detta material som riktar sig till dig

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten och öppen fritidsverksamhet för 10- till 12-åringar i Västerås för åren

Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten och öppen fritidsverksamhet för 10- till 12-åringar i Västerås för åren TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-01-17 Sida 1 (2) Diarienr GSN 2018/00182-1.3.6 Barn- och utbildningsförvaltningen Torbjörn Berggren Epost: torbjorn.berggren@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Handlingsplan

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Stark på insidan! Metoder för att främja ungas psykiska hälsa

Stark på insidan! Metoder för att främja ungas psykiska hälsa Stark på insidan! Metoder för att främja ungas psykiska hälsa Välkomna http://plus.rjl.se/barndialogen Dansa utan krav https://www.1177.se/jonkopings-lan/fakta-och-rad/behandlingar/dans-for-unga-tjejer/

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2016/1093

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2016/1093 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2017-01-31 KN 2016/1093 Handläggare: Nina Andersson Tallec Yttrande över motion av Isabell Flygare (V) gällande att ge Kulturnämnden

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2012-05-22, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-05-08 KN 2011/13 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Information om verksamhetsstöd

Information om verksamhetsstöd Information om verksamhetsstöd Kulturnämnden kan stödja kulturverksamhet i Uppsala kommun som är stabil och sträcker sig över hela året. Stödet grundas, förutom övergripande bedömningsgrunder, på bedömning

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år

Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år 2014 2019 Fritidsgårdsverksamheten i Västerås är en verksamhet att vara stolt över. Varje vecka besöker tusentals ungdomar våra fritidsgårdar, för

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Föreningsbidrag för år till Frälsningsarmén, Brobygget

Föreningsbidrag för år till Frälsningsarmén, Brobygget OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulrika Jansson 2018-06-01 OSN-2018-0349 Omsorgsnämnden Föreningsbidrag för år 2019 2021 till Frälsningsarmén, Brobygget Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Flerårigt verksamhetsstöd 2019

Flerårigt verksamhetsstöd 2019 Tjänsteskrivelse 1 (5) Flerårigt verksamhetsstöd 2019 Förslag till beslut 1. Figurteaterkompaniet beviljas verksamhetsstöd inom kulturområdet med 150 000 kronor 2019. 2. Totalteatern beviljas verksamhetsstöd

Läs mer

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 West Pride Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er aktiviteter för att stärka och stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Reviderat förslag om kulturstöd till Hertha Hillfons vänner

Reviderat förslag om kulturstöd till Hertha Hillfons vänner Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-31 Handläggare Hampus Larsson Monica Christensen Luotsinen Telefon: 08-508 319 22 Till Kulturnämnden Reviderat förslag om

Läs mer

KUN , p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2009/124 KUN 2010/49

KUN , p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2009/124 KUN 2010/49 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Anne-Marie Mellquist Förändringar i tidigare beslutat kulturstöd 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att avslå begäran

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:72 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m.fl. (MP) om inrättande av länsteaterfunktion i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

KULTURPLAN Åstorps kommun

KULTURPLAN Åstorps kommun KULTURPLAN Åstorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden 2012-06-13, 57, dnr 12-86 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19, 131 dnr 2012-333 Kulturplan Åstorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL TILL FÖRESTÄLLNINGEN HEMLIGT

PEDAGOGISKT MATERIAL TILL FÖRESTÄLLNINGEN HEMLIGT PEDAGOGISKT MATERIAL TILL FÖRESTÄLLNINGEN HEMLIGT Detta fördjupningsmaterial är inspirerat av Banditsagors föreställning Hemligt av Alexandra Loonin. Föreställningen riktar sig till barn mellan 10-12 år

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem!

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem! LÄRARHANDLEDNING INLEDNING Hej! Vi på Fria Teatern är mycket glada att över att vi får spela Svårast är det med dom värdelösa för dig och din elevgrupp. Föreställningen är ca timme lång med ett kort uppföljande

Läs mer

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-22 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Hampus Larsson Mia Crusoe Nanushka Yeaman Raphaële Choppin

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2013-09-26, p 17 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-09-05 KN 2012/92 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2012

Läs mer

Förebygg.Nu 2015. Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet

Förebygg.Nu 2015. Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet å å ä Förebygg.Nu 2015 Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet KSAN:s verksamhet Informationsmaterial/Kampanjer Konferenser/Seminarier Projekt Utbildning Följa och stödja forskning Samarbete med

Läs mer

INFÖR TEATERBESÖKET. Av Ann-Christine Magnusson Foto Martin Skoog

INFÖR TEATERBESÖKET. Av Ann-Christine Magnusson Foto Martin Skoog Hej! Vi tänkte ge er lite tips och förhoppningsvis lite inspiration inför ert teaterbesök med MolièreEnsemblen. Barnen kommer att få se en pjäs som heter Äta själv!. Pjäsen handlar om att klara av saker

Läs mer

VÄSTERÅS STADS FRITIDSGÅRSPLAN

VÄSTERÅS STADS FRITIDSGÅRSPLAN Program Policy Handlingsplan Riktlinje Antagen av 2014-11-20 VÄSTERÅS STADS FRITIDSGÅRSPLAN 2014-2019 Innehållsförteckning Handlingsplan fritidsgårdsverksamheten i Västerås år 2014 2019... 3 Vision och

Läs mer

Utvärdering av verksamheten Kultur i vården i Stockholms läns landsting. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund

Utvärdering av verksamheten Kultur i vården i Stockholms läns landsting. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund KUN 2013-11-21,p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2013/654 Utvärdering av verksamheten Kultur i vården i Stockholms läns landsting 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att godkänna

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Intresseanmälan. till deltagande i ett nationellt utvecklingsarbete gällande samordnat stöd. till barn och föräldrar i familjer med missbruk

Intresseanmälan. till deltagande i ett nationellt utvecklingsarbete gällande samordnat stöd. till barn och föräldrar i familjer med missbruk Sida 1 av 7 2012-09-05 Dnr 5.3-37722/2011 Avdelningen för Kunskapsstyrning Marie Nyman marie.nyman@socialstyrelsen.se Till Socialchef eller motsvarande Intresseanmälan till deltagande i ett nationellt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Musikteater Unna EN BIT AV MIG EN LÄRARHANDLEDNING. av Anna Holmlin-Nilsson. Formgivning av Johan Theodorsson

Musikteater Unna EN BIT AV MIG EN LÄRARHANDLEDNING. av Anna Holmlin-Nilsson. Formgivning av Johan Theodorsson Musikteater Unna EN BIT AV MIG EN LÄRARHANDLEDNING av Anna Holmlin-Nilsson Formgivning av Johan Theodorsson INLEDNING Pedagogiskt material till: En bit av mig - en föreställning av nyanländas egna berättelser

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utvärdering av fritidsexpressen

Tjänsteskrivelse. Utvärdering av fritidsexpressen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-12-08 Vår referens Anna Jönsson Föreningssekreterare anna.38.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvärdering av fritidsexpressen FRI-2014-1480 Sammanfattning

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNG DOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-05-28 Handläggare: Katarina Höök Telefon: 08-508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-06-14 Ansökan hos Socialstyrelsen

Läs mer

Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården Maj 2019 Thomas Jonsland Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Varför

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 KUN 2014-11-20 p, 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson 2014-11-10 KUN 2014/745 Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 1 Förslag till

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen LÄROPLAN I FÖRSKOLAN 2.3 BARNS INFLYTANDE Arbetslaget ska: verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och förbereda barnen för delaktighet och ansvar och

Läs mer

Centerpartiets svar på remissversion av Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsplan

Centerpartiets svar på remissversion av Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsplan 2018 06 28 Centerpartiets svar på remissversion av Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsplan 2019-2022 Övergripande synpunkter Kultur- och bildningsplanen beskriver, på ett ingående sätt, pågående

Läs mer

Regional biblioteksplan

Regional biblioteksplan TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2017-01-30 Diarienummer KN160098 Kulturnämnden Regional biblioteksplan 2017-2021 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

> > ENSAM BLA N D A N D R A. Foto: Micke Sandström

> > ENSAM BLA N D A N D R A. Foto: Micke Sandström HA N DLEDNIN G S M A T E R I A L FÖR L Ä R A R E O C H A N D R A V U X N A > > ENSAM BLA N D A N D R A Foto: Micke Sandström OM UPPSALA STADSTEATERS UNGDOMSENSEMBLE Ungdomsensemblen består av 10-15 ungdomar

Läs mer

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska Högskolans Studentkår

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska Högskolans Studentkår KUN 2012-09-25, p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-17 KUN 2012/437 Handläggare: Margareta Wennerberg Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska

Läs mer

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR FÖRSKOLAN Frågor att diskutera Hälsofrämjande arbete Inledning Nätverket för hälsofrämjande förskole- och skolutveckling i Halland 1 har sammanställt ett diskussionsunderlag som

Läs mer

Stöd till kulturinkubator - Avtal för 2010 mellan Stockholms läns landsting och ideella föreningen Transit Kulturinkubator

Stöd till kulturinkubator - Avtal för 2010 mellan Stockholms läns landsting och ideella föreningen Transit Kulturinkubator KUN 2009-11-05, p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Stöd till kulturinkubator - Avtal för 2010 mellan Stockholms läns landsting och ideella föreningen Transit Kulturinkubator

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen 2005-09-01 153 BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Ansökan

Läs mer

Välkomna till Teater Eksem! Kontaktuppgifter. Om det här materialet

Välkomna till Teater Eksem! Kontaktuppgifter. Om det här materialet Lärarhandledning Teater Eksem 2012-2013 Välkomna till Teater Eksem! Teater Eksem är en fri teatergrupp som verkar i Göteborg, Sverige och världen. Vi strävar efter att undersöka, skildra, aktualisera,

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

SKRIVELSE Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m.fl. (MP) om inrättandet av länsteaterfunktion

SKRIVELSE Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m.fl. (MP) om inrättandet av länsteaterfunktion Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(4) Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 0906-0524 Dnr: 2011-08- 1 7 Landstingsstyrelsen L 1 1-08-17-031 Motion 2009:20 av Ingvar

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Information om Region Värmlands verksamhetsbidrag 2020 till regionala idéburna organisationer inom det sociala området.

Information om Region Värmlands verksamhetsbidrag 2020 till regionala idéburna organisationer inom det sociala området. PM 1 (8) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Handläggare Pia Augustsson, 054-61 94 10 pia.augustson@liv.se 20181204 RS/190012 Information om Region Värmlands verksamhetsbidrag 2020 till regionala

Läs mer

KLARAgruppen En del av Familjeenheten

KLARAgruppen En del av Familjeenheten KLARAgruppen En del av Familjeenheten Barnverksamhet Barnperspektiv Samverkan Varför barngruppsverksamhet? Barn och ungdomar har ofta lätt att ta på sig skulden för vad som händer i familjen och hur vuxna

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen

Fastställd av kommunstyrelsen VANSBRO KOMMUN RIKTLINJER för Boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-01-14 Inledning Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare i

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67 Kommittédirektiv Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Dir. 2008:67 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund. Kulturnämnden föreslås besluta

Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund. Kulturnämnden föreslås besluta KUN 2008-02-14, p 9 KUN 2007/451 Handläggare: Hans Ullström Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att återkomma till

Läs mer

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor KUN 2012-09-25, p 15 1 (6) Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-05 KUN 390/2012 Handläggare: Göran Rosander Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya

Läs mer