KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)"

Transkript

1 L 12/13 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/59 av den 14 januari 2019 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av aluminiumradiatorer med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen ( 1 ) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 11.2, och av följande skäl: 1.1 Gällande åtgärder 1. FÖRFARANDE (1) I november 2012 införde rådet, efter en antidumpningsundersökning (nedan kallad den ursprungliga undersökningen) och på grundval av genomförandeförordning (EU) nr 1039/2012 ( 2 ) (nedan kallad förordningen om slutgiltig tull), en slutgiltig antidumpningstull på import av aluminiumradiatorer, för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex , ex , ex och ex (Taric-nummer , , , och ) och med ursprung i Folkrepubliken Kina. (2) Genom förordningen om slutgiltig tull infördes antidumpningstullsatser på mellan 12,6 % och 56,2 % på import från de exporterande tillverkare som ingick i urvalet, 21,2 % för de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet och 61,4 % för alla andra företag i Folkrepubliken Kina. 1.2 Inledande av en översyn vid giltighetens utgång (3) Den 15 februari 2017 offentliggjorde kommissionen ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut gällande antidumpningsåtgärder på import av aluminiumradiatorer med ursprung i Folkrepubliken Kina i ( 3 ). (4) Den 30 juni 2017 ingav International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l.) (nedan kallad sökanden), vars medlemmar svarar för mer än 25 % av den totala produktionen av aluminiumradiatorer i Europeiska unionen (nedan kallad unionen) en begäran om översyn i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen. (5) Sökanden motiverade sin begäran med att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen skulle fortsätta och att skadan för unionsindustrin skulle återkomma. (6) Efter att ha fastställt att bevisningen var tillräcklig för att inleda en översyn vid giltighetstidens utgång offentliggjorde kommissionen den 9 november 2017 ett tillkännagivande om inledande i Europeiska unionens officiella tidning ( 4 ) (nedan kallat tillkännagivandet om inledande). 1.3 Berörda parter (7) I tillkännagivandet om inledande uppmanades alla berörda parter att ta kontakt med kommissionen för att delta i undersökningen. Kommissionen informerade särskilt sökanden, kända unionstillverkare och deras organisationer, kända importörer av aluminiumradiatorer i EU och kända exporterande tillverkare i Folkrepubliken Kina om inledandet av översynen vid giltighetstidens utgång och uppmanade dem att samarbeta. (8) I tillkännagivandet om inledande uppgav kommissionen att den avsåg att använda Ryssland som ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi (nedan kallat jämförbart land) i den mening som avses i artikel 2.7 i grundförordningen. Kommissionen uppgav även att det enligt de uppgifter den hade tillgång till kan finnas andra tillverkare som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden i Turkiet, Taiwan, Malaysia, Iran, Argentina och Ukraina. ( 1 ) EUT L 176, , s. 21. ( 2 ) EUT L 310, , s. 1. ( 3 ) EUT C 48, , s. 10. ( 4 ) EUT C 377, , s. 11.

2 L 12/ (9) Kommissionen informerade tillverkare i Ryssland om inledandet och uppmanade dem att delta. Kommissionen meddelade även myndigheterna i Argentina, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Iran, Japan, Malaysia, Ryssland, Schweiz, Taiwan, Förenta staterna, Turkiet och Ukraina om inledandet av undersökningen och begärde information om tillverkningen och försäljningen av aluminiumradiatorer samt kontaktuppgifter till alla relevanta tillverkare i dessa länder. (10) Alla berörda parter gavs möjlighet att lämna synpunkter på inledandet av undersökningen och att begära att bli hörda av kommissionen och/eller förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden. Ingen av de berörda parterna begärde att bli hörd Stickprovsförfarande (11) I tillkännagivandet om inledande angav kommissionen att den kunde komma att göra ett urval av de berörda parterna i enlighet med artikel 17 i grundförordningen Stickprovsförfarande avseende unionstillverkare (12) Kommissionen angav i tillkännagivandet om inledande att den preliminärt hade valt ut ett antal unionstillverkare. (13) I enlighet med artikel 17.1 i grundförordningen gjorde kommissionen urvalet utifrån den största representativa försäljningsvolym som kunde undersökas inom den tid som stod till förfogande. (14) Det preliminära urvalet bestod av fyra unionstillverkare som svarade för omkring 80 % av unionsindustrins totala försäljning. Kommissionen uppmanade berörda parter att lämna synpunkter på det preliminära urvalet, och inga synpunkter mottogs Stickprovsförfarande avseende importörer (15) I tillkännagivandet om inledande uppmanade kommissionen importörer och deras intresseorganisationer att ge sig till känna och lämna de uppgifter som kommissionen behövde för att kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval. Två importörer gav sig till känna. På grund av det begränsade antal företag som det rörde sig om ansågs ett stickprovsurval onödigt Stickprovsförfarande avseende exporterande tillverkare (16) För att kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval bad kommissionen alla exporterande tillverkare i Kina att lämna de uppgifter som anges i tillkännagivandet om inledande. Kommissionen bad dessutom de kinesiska myndigheterna att identifiera och/eller kontakta eventuella andra exporterande tillverkare som skulle kunna vara intresserade av att delta i undersökningen. (17) Inga exporterande tillverkare i Kina lämnade den information till grund för stickprovsförfarandet som efterfrågades i bilaga I till tillkännagivandet om inledande Användare (18) I tillkännagivandet om inledande uppmanade kommissionen användarna, deras intresseorganisationer och representativa konsumentorganisationer att ge sig till känna och samarbeta. Inga användare i unionen eller deras intresseorganisationer gav sig till känna Frågeformulär och kontrollbesök (19) Kommissionen skickade frågeformulär till alla nedanstående parter och till alla övriga företag som gav sig till känna inom de tidsfrister som angavs i tillkännagivandet om inledande. (20) Dessa omfattade de fyra unionstillverkare som ingick i urvalet, sökanden, de två samarbetsvilliga importörerna samt tillverkare i Argentina, Iran, Japan, Malaysia, Ryssland, Schweiz, Taiwan, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet och Ukraina. (21) Svar på frågeformuläret togs emot från de fyra unionstillverkare som ingick i urvalet, en importör, sökanden och en tillverkare i Ukraina. (22) Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg vara nödvändiga för att fastställa sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning och skada samt för att avgöra om bibehållandet av antidumpningsåtgärderna skulle strida mot unionens intresse.

3 L 12/15 (23) Kontrollbesök gjordes på plats hos följande företag: a) Unionstillverkare: Fondital, Brescia, Italien Global Radiatori, Brescia, Italien Radiatori 2000, Bergamo, Italien Armatura, Kraków, Polen b) Importörer i EU: Hydroland, Kraków, Polen c) Tillverkare i ett jämförbart land San Teh Raj, Odessa, Ukraina. 1.4 Översynsperiod och skadeundersökningsperiod (24) Undersökningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning och skada omfattade perioden 1 oktober september 2017 (nedan kallad översynsperioden eller ÖP i tabeller). (25) Undersökningen av de utvecklingstendenser som är relevanta för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattade perioden från och med den 1 januari 2014 till och med utgången av översynsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden). 2.1 Berörd produkt 2. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT (26) Den produkt som berörs av översynen vid giltighetstidens utgång är samma produkt som den som definieras i den ursprungliga undersökningen, dvs. aluminiumradiatorer och element eller sektioner som sådana radiatorer består av, oavsett om elementen eller sektionerna är sammansatta eller inte, med undantag av elradiatorer samt element och sektioner av dessa, för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex , ex , ex och ex (Taric-nummer , , , och ) och med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad den berörda produkten). 2.2 Likadan produkt (27) Undersökningen visade att följande produkter har både samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och samma grundläggande användningsområden: Den berörda produkten. Den produkt som tillverkas och säljs på hemmamarknaden i Ukraina, som är det land som användes som jämförbart land. Den produkt som tillverkas och säljs i unionen av unionsindustrin. (28) Kommissionen fastställde att dessa produkter är likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen. 3. SANNOLIKHET FÖR FORTSATT ELLER ÅTERKOMMANDE DUMPNING 3.1 Sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning (29) I enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen undersökte kommissionen om det för närvarande förekom dumpning och om denna dumpning i så fall sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om de gällande åtgärderna beträffande import från Kina skulle upphöra att gälla Jämförbart land (30) I enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen ska normalvärdet fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi. Det var därför nödvändigt att välja ut ett tredjeland med marknadsekonomi (nedan kallat det jämförbara landet). (31) I tillkännagivandet om inledande underrättade kommissionen berörda parter om att den avsåg att använda Ryssland som lämpligt jämförbart land och inbjöd berörda parter att komma med synpunkter. Inga synpunkter inkom.

4 L 12/ (32) Kommissionen bad 60 tillverkare av den likadana produkten i Argentina, Iran, Japan, Malaysia, Ryssland, Schweiz, Taiwan, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet och Ukraina att lämna uppgifter. (33) Kommissionen fick endast ett svar, som kom från en tillverkare i Ukraina (San Teh Raj). (34) Eftersom inga andra svar mottogs, och eftersom den ukrainska marknaden på grundval av dess storlek anses vara en lämplig representativ marknad för detta syfte, beslutades att Ukraina är ett lämpligt jämförbart land enligt artikel 2.7 i grundförordningen Normalvärde (35) De uppgifter som mottogs från den samarbetsvilliga tillverkaren i det jämförbara landet användes som grund för fastställandet av normalvärdet för Kina, i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen. (36) Kommissionen undersökte först om den totala volymen av tillverkarens försäljning på hemmamarknaden i det jämförbara landet var representativ. Försäljningen på hemmamarknaden är representativ om den totala inhemska försäljningsvolymen av den likadana produkten till oberoende kunder på hemmamarknaden utgör minst 5 % av den totala exportvolymen av den berörda produkten till unionen under översynsperioden. På grundval av detta ansågs tillverkarens totala försäljningsvolym i det jämförbara landet vara representativ. (37) Enligt uppgifter från sökanden finns det inte någon tydlig grund för att fastställa produkttypen på grundval av de fem Taric-nummer som omfattas av undersökningen. I själva verket är produktbeskrivningen identisk för alla de fem Taric-numren, nämligen Aluminiumradiatorer och element eller sektioner som sådana radiatorer består av, oavsett om elementen eller sektionerna är sammansatta eller inte. Ingen ytterligare åtskillnad görs på Taric-nivå. Skillnaden mellan de fem Taric-numren orsakas av andra kriterier, däribland slutanvändningen och tillverkningsmetoden. Exempelvis omfattas en radiator som är avsedd för hushållsbruk av tulltaxenummer Om samma radiator används i en kommersiell byggnad eller en industribyggnad omfattas den av tulltaxenummer Prestandabaserade kriterier som radiatorns effekt eller elementets mått och vikt ingår inte i tullklassificeringen. (38) På grundval av detta beslutade kommissionen att ett vägt genomsnittligt normalvärde skulle fastställas. (39) För detta ändamål definierade kommissionen andelen lönsam försäljning till oberoende kunder på hemmamarknaden under översynsperioden för att avgöra om den faktiska försäljningen på hemmamarknaden kunde användas för beräkningen av normalvärdet. (40) Normalvärdet grundas på det faktiska priset på hemmamarknaden, oavsett om denna försäljning är lönsam eller inte, om a) försäljningsvolymen, vid försäljning till nettopriser som är lika med eller högre än den beräknade tillverkningskostnaden, utgör mer än 80 % av den totala försäljningsvolymen, och b) om det vägda genomsnittliga försäljningspriset är lika med eller högre än tillverkningskostnaden per enhet. (41) Analysen av den inhemska försäljningen visade att mer än 80 % av försäljningen var lönsam, och att det vägda genomsnittliga försäljningspriset var högre än tillverkningskostnaden. Normalvärdet beräknades därför som ett vägt genomsnitt av priserna vid all försäljning på hemmamarknaden under översynsperioden Exportpris (42) Kommissionen mottog inte något svar på frågeformuläret från de exporterande tillverkarna i Kina. På grund av det bristande samarbetet underrättade kommissionen de exporterande tillverkarna i Kina och de kinesiska myndigheterna om att kommissionen, om de exporterande tillverkarna inte visade tillräcklig samarbetsvilja, skulle kunna träffa sina avgöranden på grundval av tillgängliga uppgifter, i enlighet med artikel 18.1 i grundförordningen. Kommissionen betonade även att en slutsats som grundas på tillgängliga uppgifter kan leda till att resultatet blir mindre gynnsamt för de berörda parterna än om de hade samarbetat. Inga synpunkter inkom. Kommissionen fastställde därför exportpriset på grundval av importstatistik från Eurostat (Comext). (43) Som anges i skäl (37) finns det ingen tydlig grund för att fastställa vilka produkttyper som klassificeras enligt de fem Taric-nummer som omfattas av undersökningen. Därför fastställdes ett vägt genomsnittligt exportpris för alla aluminiumradiatorer som importeras från Kina Jämförelse (44) Kommissionen jämförde normalvärdet och exportpriset fritt fabrik.

5 L 12/17 (45) Där det var motiverat för att jämförelsen skulle bli rättvis justerade kommissionen normalvärdet och exportpriset för att ta hänsyn till olikheter som påverkade priserna och prisernas jämförbarhet, i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen. Normalvärdet justerades uppåt med 4 6 % för att täcka icke-återbetalningsbara kostnader för mervärdesskatt, och exportpriset justerades neråt med 4 6 % för att täcka försäkrings- och fraktkostnader Dumpningsmarginal (46) Kommissionen jämförde det vägda genomsnittliga normalvärdet för den likadana produkten med det vägda genomsnittliga priset för all export till unionen i enlighet med artiklarna 2.11 och 2.12 i grundförordningen. (47) På grundval av detta fastställde kommissionen en dumpningsmarginal, uttryckt i procent av cif-priset vid unionens gräns, före tull, på över 15 %. 3.2 Importens utveckling om åtgärderna upphävs (48) Med hänvisning till slutsatsen att dumpning förekom under översynsperioden analyserade kommissionen sannolikheten för fortsatt dumpning om åtgärderna skulle upphävas. Följande faktorer analyserades: Den outnyttjade kapaciteten i Kina och unionsmarknadens attraktionskraft. (49) Som en följd av den bristande samarbetsviljan hos de exporterande tillverkarna i Kina grundades undersökningen av sannolikheten för fortsatt dumpning för att bedöma importens utveckling om åtgärderna upphävs på de uppgifter som kommissionen hade tillgång till, dvs. de uppgifter som lämnats i begäran om översyn och information från andra tillgängliga oberoende källor, däribland officiell importstatistik och uppgifter som erhållits av de berörda parterna under undersökningen. De uppgifter som lämnades i samband med begäran omfattade en undersökning som utförts av ett kinesiskt konsultföretag och en rapport ( 5 ) med titeln Overcapacity in China, som publicerats av Europeiska unionens handelskammare i Kina. De berörda parterna ifrågasatte inte de uppgifter som lämnats av sökanden i detta avseende. Kommissionen kunde inte finna några belägg som motsade dessa uppgifter Outnyttjad kapacitet i Kina (50) I undersökningen analyserades storleken på Kinas outnyttjade kapacitet för aluminiumradiatorer inom ramen för två olika scenarier. Beroende på vilket av de två scenarierna som används uppgår den outnyttjade kapaciteten till antingen 27,5 miljoner element eller 112,5 miljoner element. Oavsett vilket scenario som används är den outnyttjade kapaciteten för aluminiumradiatorer betydande, då den antingen motsvarar omkring 94 % eller omkring 386 % av unionens totala konsumtion (se skäl (62)). (51) I den rapport som offentliggjorts av Europeiska unionens handelskammare i Kina analyserades den outnyttjade kapaciteten hos den kinesiska aluminiumindustrin i allmänhet. Enligt denna rapport hade den outnyttjade kapaciteten fördubblats under åren , från nästan 5 miljoner ton till nästan 10 miljoner ton. Det är därför uppenbart att de kinesiska tillverkarna av aluminiumradiatorer hade kunnat anskaffa ytterligare kvantiteter av aluminium om de ville öka sin tillverkning. (52) Varken enkäten eller undersökningen visade på någon betydande ökning av efterfrågan på den inhemska marknaden i Kina inom den närmaste framtiden. Detsamma gäller för den kinesiska exporten till andra tredjeländer, eftersom det inte finns några uppgifter som tyder på att det skulle finnas någon kraftig ökning av efterfrågan på aluminiumradiatorer i världen. (53) Därför, och i avsaknad av andra uppgifter, anser kommissionen att varken den inhemska efterfrågan eller efterfrågan globalt sett kommer att kunna uppta den betydande outnyttjade kapacitet som finns tillgänglig i Kina Unionsmarknadens attraktionskraft (54) För att kunna fastställa den möjliga importutvecklingen om åtgärderna skulle upphävas undersökte kommissionen unionsmarknadens attraktionskraft när det gäller priserna. (55) Kommissionen analyserade uppgifter om export från Kina till tredjeländer på åttasiffrig nivå under översynsperioden. Sådana exportpriser ansågs emellertid inte vara representativa för priserna på aluminiumradiatorer, eftersom klassificeringarna på den nivån omfattade ett stort antal produkter utöver den berörda produkten som tillsammans överskred importvolymen av aluminiumradiatorer med råge (minst 100 gånger). Därför innehåller den kinesiska exportstatistiken inte avgörande bevis för de kinesiska exportpriserna på andra marknader. ( 5 ) Overcapacity in China An Impediment to the Party's Reform Agenda, Roland Berger, Europeiska unionens handelskammare i Kina, 2016

6 L 12/ (56) I avsaknad av avgörande uppgifter om priserna till tredjeländer, till följd av de kinesiska exporterande tillverkarnas bristande samarbetsvilja, grundade kommissionen sina slutsatser på uppgifterna i begäran om översyn, i enlighet med artikel 18.1 i grundförordningen. (57) Med tanke på den betydande outnyttjade kapaciteten hos de kinesiska exporterande tillverkarna och mättnaden av vissa befintliga marknader hade de kinesiska exporterande tillverkarna sannolikt riktat sin outnyttjade kapacitet mot unionsmarknaden om antidumpningsåtgärderna skulle ha upphävts. I rapporten Overcapacity in China betonas dessutom att den kinesiska regeringens politik främjar exporten genom ekonomiskt stöd och skatteförmåner, vilket ökar attraktionskraften för unionsmarknaden och andra exportmarknader. (58) Kinas betydande exportvolymer och marknadsandelar under den ursprungliga undersökningsperioden och den fortsatta exporten av aluminiumradiatorer från Kina till unionsmarknaden i lägre men fortfarande betydande volymer gör att kommissionen drar slutsatsen att unionsmarknaden är attraktiv för kinesiska tillverkare av aluminiumradiatorer. Dessutom fortsätter de kinesiska exportpriserna att dumpas (se skäl (47)) så att de väsentligt underskrider unionsindustrins försäljningspriser (se skäl (76)). Med tanke på den enorma outnyttjade kapaciteten i Kina och den låga nivån på de kinesiska priserna är det mycket sannolikt att importen kommer att öka avsevärt om antidumpningsåtgärderna upphävs Slutsats om sannolikheten för fortsatt dumpning (59) På grundval av ovanstående, i synnerhet med tanke på den dumpningsmarginal som fastställdes under översynsperioden, den betydande outnyttjade kapacitet som finns tillgänglig i Kina och unionsmarknadens attraktionskraft, förväntar kommissionen sig att dumpningen sannolikt skulle fortsätta om åtgärderna upphävs och att betydande kvantiteter av dumpad export skulle komma in på unionsmarknaden. Det anses därför vara sannolikt att dumpningen skulle fortsätta om de nuvarande antidumpningsåtgärderna upphörde att gälla. 4. SANNOLIKHET FÖR ÅTERKOMMANDE SKADA 4.1 Definition av unionsindustrin och unionstillverkningen (60) Under översynsperioden tillverkades den likadana produkten av sex tillverkare i unionen. Dessa tillverkare utgör unionsindustrin i den mening som avses i artikel 4.1 i grundförordningen. 4.2 Inledande anmärkningar (61) Skadan har bedömts utifrån uppgifter om tendenser när det gäller produktion, produktionskapacitet, kapacitetsutnyttjande, försäljning, marknadsandel, sysselsättning, produktivitet och tillväxt som samlats in för hela unionsindustrin samt uppgifter om tendenser för priser, lönsamhet, kassaflöde, förmåga att anskaffa kapital och investeringar, lager, räntabilitet och löner som samlats in för de unionstillverkare som ingick i urvalet. 4.3 Förbrukningen i unionen (62) Kommissionen fastställde unionens konsumtion genom att räkna samman a) den verifierade försäljningen i unionen för de fyra unionstillverkare som ingick i urvalet, b) försäljningen i unionen för de samarbetsvilliga unionstillverkare som inte ingick i urvalet, enligt uppgifter som erhölls från begäran om översyn och från sökanden, och c) den import som rapporterats av Eurostat. (63) Unionens konsumtion av aluminiumradiatorer utvecklades på följande sätt: Tabell 1 Unionens konsumtion Total konsumtion i unionen (element) Index (2014 = 100) Källa: Eurostat, sökanden och svar på frågeformulär.

7 L 12/19 (64) Unionens konsumtion ökade gradvis med 16 % under skadeundersökningsperioden. En analys från år till år visar att denna gradvisa ökning ägt rum under hela perioden, men att den var snabbare mellan 2014 och 2015 för att därefter stabiliseras mellan 2016 och slutet av översynsperioden. 4.4 Import från Kina Volym och marknadsandel för importen från Kina (65) Kommissionen fastställde importvolymen för aluminiumradiatorer från Kina till unionen på grundval av uppgifter från Eurostat och marknadsandelarna för importen genom att jämföra dessa importvolymer med unionens konsumtion enligt tabell 1. (66) Importen av aluminiumradiatorer från Kina till unionen utvecklades på följande sätt: Tabell 2 Importvolym och marknadsandelar 2017 Importvolym från Kina (element) Index (2014 = 100) Marknadsandel för importen från Kina (i %) Källa: Eurostat. (67) Importen från Kina nådde sin högsta nivå 2014, föll kraftigt under 2015, återhämtades under 2016 för att sedan minska igen under översynsperioden. Mot bakgrund av ökningen av unionens konsumtion under samma period föll marknadsandelen för importen från Kina från en toppnotering på 7 % till en lägsta nivå på 3 % i slutet av översynsperioden. (68) Det är emellertid relevant för analysen av skadan att notera att importen från Kina till unionen fortsatte, med betalade tullavgifter, under hela skadeundersökningsperioden Priser på importen från Kina (69) Kommissionen använde de priser på importvaror från Kina som rapporterats av Eurostat. (70) De genomsnittliga priserna på importen från Kina till unionen utvecklades på följande sätt: Tabell 3 Priser vid import från Kina Priser vid import från Kina (EUR per element) 2,47 3,29 3,28 3,37 Index (2014 = 100) Källa: Eurostat. (71) Priserna vid import från Kina ökade med 36 % under skadeundersökningsperioden, och den största ökningen skedde mellan 2014 och (72) Trots att priset per enhet vid import från Kina ökade underskadeundersökningsperioden var det genomsnittliga priset per enhet vid import från Kina betydligt lägre än såväl unionsindustrins genomsnittliga försäljningspris per enhet som den genomsnittliga tillverkningskostnaden per enhet enligt tabell 7. Detta ledde till ett kraftigt pristryck på unionens försäljningspriser.

8 L 12/ Prisunderskridande (73) Kommissionen fastställde prisunderskridandet under översynsperioden genom att jämföra a) det vägda genomsnittliga försäljningspris som unionstillverkarna i urvalet tog ut av icke-närstående kunder på unionsmarknaden, justerat till nivån fritt fabrik, och b) uppgifter från Eurostat om importen av aluminiumradiatorer från Kina uttryckta i cif-pris, justerat till ett landningspris, inklusive ett belopp för antidumpningstull. (74) Resultatet av jämförelsen uttrycktes som en procentandel av det genomsnittliga pris som unionstillverkarna i urvalet tog ut under översynsperioden. (75) För importen från Kina visade jämförelsen en genomsnittlig underskridandemarginal på 19,3 % på unionsmarknaden under översynsperioden. 4.5 Unionsindustrins ekonomiska situation Allmänna kommentarer (76) I enlighet med artikel 3.4 i grundförordningen granskade kommissionen den dumpade importens inverkan på unionsindustrin genom att bedöma alla ekonomiska faktorer som var av betydelse för unionsindustrins tillstånd under skadeundersökningsperioden. (77) Såsom anges i skäl (12) tillämpades ett stickprovsförfarande för att fastställa den skada som unionsindustrin eventuellt lidit. (78) För fastställandet av skada skilde kommissionen mellan makroekonomiska och mikroekonomiska skadeindikatorer. (79) Kommissionen bedömde de makroekonomiska indikatorerna utifrån uppgifterna i begäran om översyn, de uppgifter som lämnats av sökanden och de kontrollerade frågeformulärssvaren från unionstillverkarna i urvalet. Uppgifterna avsåg samtliga unionstillverkare. (80) Kommissionen bedömde de mikroekonomiska indikatorerna utifrån de kontrollerade uppgifterna i frågeformulärssvaren från unionstillverkarna i urvalet. (81) Båda uppsättningarna av uppgifter konstaterades vara representativa för unionsindustrins ekonomiska situation. (82) De makroekonomiska indikatorerna är: produktion, produktionskapacitet, kapacitetsutnyttjande, försäljningsvolym, marknadsandel, tillväxt, sysselsättning och produktivitet. (83) De mikroekonomiska indikatorerna är: genomsnittspriser per enhet, enhetskostnad, arbetskraftskostnader, lager, lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga Makroekonomiska indikatorer Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande (84) Unionsindustrins totala produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden: Tabell 4 Unionstillverkarnas produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande Produktionsvolym (element) Index (2014 = 100)

9 L 12/21 Produktionskapacitet (element) Index (2014 = 100) Kapacitetsutnyttjande (i %) Index (2014 = 100) Källa: Eurostat, sökanden och svar på frågeformulär. (85) Unionsindustrins produktionsvolym minskade med 11 % under skadeundersökningsperioden. En analys från år till år visar att den först minskade med 9 % under 2015 för att därefter ligga på en relativt stabil nivå mellan 2015 och slutet av översynsperioden. (86) Unionsindustrins produktionskapacitet minskade med 12 % under skadeundersökningsperioden, vilket visade att unionsindustrin kunde minska kapaciteten för att hantera minskningen av produktionen under perioden. (87) Kapacitetsutnyttjandet låg på en låg nivå under hela skadeundersökningsperioden, men efter en minskning 2015 återgick utnyttjandet till 2014 års nivå i slutet av översynsperioden Försäljningsvolym och marknadsandel Tabell 5 Unionstillverkarnas försäljningsvolym och marknadsandel (88) Unionsindustrins försäljningsvolym i unionen och marknadsandel utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden: Försäljningsvolym i unionen (element) Index (2014 = 100) Marknadsandel (i %) Index (2014 = 100) Källa: Eurostat, sökanden och svar på frågeformulär. (89) Unionsindustrins försäljningsvolym på unionsmarknaden ökade under skadeundersökningsperioden med cirka 24 %, eller betydligt mer än ökningen av konsumtionen på unionsmarknaden under samma period. (90) Unionsindustrins marknadsandel ökade från 89 % till 95 % under skadeundersökningsperioden, till följd av ökningen av unionens konsumtion och minskningen av importen efter Tillväxt (91) Unionens konsumtion ökade under skadeundersökningsperioden med 16 %, samtidigt som unionsindustrins försäljningsvolym ökade med 24 %, vilket gjorde att unionsindustrins marknadsandel ökade samtidigt som det fortfarande fanns utrymme på marknaden för import från Kina och andra länder.

10 L 12/ Sysselsättning och produktivitet Tabell 6 Unionstillverkarnas sysselsättning och produktivitet Antal anställda Index (2014 = 100) Produktivitet (element per anställd) Index (2014 = 100) Källa: Eurostat, sökanden och svar på frågeformulär. (93) På grund av den minskade produktionen minskade även sysselsättningen inom unionsindustrin med 5 % under skadeundersökningsperioden. (94) På grund av produktionsminskningen under samma period sjönk emellertid även unionsindustrins produktivitet under perioden Mikroekonomiska indikatorer Priser och faktorer som påverkar priserna (95) De genomsnittliga priser som togs ut av unionstillverkarna i urvalet vid försäljning till icke-närstående kunder i unionen utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden: Tabell 7 Genomsnittliga försäljningspriser i unionen och kostnad per enhet (92) Sysselsättningen och produktiviteten i unionsindustrin utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden: Genomsnittligt försäljningspris per enhet i unionen (euro per element) 5,7 5,7 5,7 5,7 Index (2014 = 100) Tillverkningskostnad per enhet (euro per element) 5,2 5,5 5,4 5,2 Index (2014 = 100) Källa: Svar på frågeformuläret. (96) Unionsindustrins genomsnittliga pris per enhet vid försäljning till icke-närstående kunder i unionen låg stabilt på 5,7 euro per element under skadeundersökningsperioden. (97) Den genomsnittliga tillverkningskostnaden inom unionsindustrin ökade en aning med 1 % under skadeundersökningsperioden, genom att först öka med 6 % under 2015 för att sedan minska med 5 % mellan 2015 och slutet av översynsperioden.

11 L 12/ Arbetskraftskostnader (98) De genomsnittliga arbetskraftskostnaderna för de unionstillverkare som ingick i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden: Tabell 8 Genomsnittliga arbetskraftskostnader per anställd Genomsnittlig arbetskraftskostnad per anställd (euro per anställd) Index (2014 = 100) Källa: Svar på frågeformuläret. (99) Den genomsnittliga arbetskraftskostnaden per anställd i unionsindustrin ökade något under skadeundersökningsperioden Lager Tabell 9 Lager (100) Lagernivåerna hos de unionstillverkare som ingick i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden: Utgående lager (element) Index (2014 = 100) ,6 12,2 14,2 12,1 Index (2014 = 100) Källa: Svar på frågeformuläret. (101) Nivån på unionsindustrins utgående lager minskade med 17 % under skadeundersökningsperioden. Under denna period motsvarade lagernivåerna mellan 12 % och 14 % av produktionen Lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga (102) Kommissionen fastställde unionsindustrins lönsamhet genom att nettovinsten före skatt vid försäljningen av den likadana produkten till icke-närstående kunder i unionen uttrycktes i procent av försäljningsomsättningen. (103) Lönsamheten, kassaflödet, investeringarna och räntabiliteten för unionstillverkarna i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden: Tabell 10 Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet Utgående lager uttryckt i procent (%) av produktionen Lönsamhet vid försäljning i unionen till icke-närstående kunder (i % av omsättningen) 5,4 3,1 4,4 6,8 Index (2014 = 100)

12 L 12/ Kassaflöde (miljoner euro) Index (2014 = 100) Investering (miljoner euro) Index (2014 = 100) Räntabilitet (i %) Index (2014 = 100) Källa: Svar på frågeformuläret. (104) Unionsindustrins lönsamhet minskade mellan 2014 och 2016, men återhämtade sig under översynsperioden. (105) Nettokassaflödet är unionsindustrins förmåga att investera i sina verksamheter. Nettokassaflödet ökade med 143 % mellan 2014 och slutet av översynsperioden. (106) Under skadeundersökningsperioden minskade unionsindustrins årliga investeringar i den likadana produkten med 43 % på grund av minskningen av produktionen. (107) Räntabiliteten är vinsten i procent av det bokförda nettovärdet av investeringarna. Unionsindustrins räntabilitet minskade under skadeundersökningsperioden från 49 % till 32 % utan någon genomgående tendens från år till år Slutsats beträffande unionsindustrins situation (108) Undersökningen visade att de flesta av skadeindikatorerna utvecklades positivt och att unionsindustrins ekonomiska situation förbättrades under skadeundersökningsperioden. (109) Unionsindustrin kunde öka sin marknadsandel med befintliga åtgärder och se till att kassaflödet och räntabiliteten återgick till tidigare nivåer. (110) Unionsindustrins lönsamhet ökade under skadeundersökningsperioden så att den bara låg 0,6 % under vinstmålet i den ursprungliga undersökningen. Det bör noteras att vinstmålet fastställdes under ett år då den kinesiska marknadsandelen var 13 % och att andelen nu är 3 %. (111) Unionsindustrin minskade emellertid produktionen, sysselsättningen och investeringarna och fortsatte sin verksamhet med lågt kapacitetsutnyttjande. (112) Trots denna tendens fastslog kommissionen, efter en övergripande bedömning av skadefaktorerna, att unionsindustrin hade förbättrat sin finansiella situation avsevärt och till stor del återhämtat sig från den väsentliga skada som kommissionen påvisade i den ursprungliga undersökningen. 4.6 Sannolikhet för återkommande skada (113) I enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen undersökte kommissionen huruvida väsentlig skada från importen från Kina skulle återkomma om åtgärderna mot Kina skulle upphöra att gälla. Undersökningen har visat att den kinesiska importen skedde till dumpade prisnivåer under översynsperioden (skäl (46)) och att det fanns en sannolikhet för fortsatt dumpning om åtgärderna tilläts upphöra (skäl (60)). (114) För att fastställa sannolikheten för återkommande skada om åtgärderna mot Kina hade upphävts analyserade kommissionen i) den outnyttjade kapaciteten i Kina, ii) unionsmarknadens attraktionskraft och iii) den kinesiska importens inverkan på unionsindustrins situation om åtgärderna skulle upphöra att gälla. Outnyttjad kapacitet i Kina (115) Av skälen (52) (57) ovan framgår att unionen fortfarande är en attraktiv marknad för Kina och att den tillgängliga outnyttjade kapaciteten avsevärt överstiger unionens totala konsumtion under översynsperioden. Dessutom, såsom anges i skäl (52), fanns det inga uppgifter som visade någon betydande ökning av den inhemska efterfrågan i Kina eller på någon annan marknad i ett tredjeland inom en nära framtid. Kommissionen drog därför slutsatsen att efterfrågan på den inhemska marknaden i Kina eller på marknader i andra tredjeländer inte kunde absorbera den tillgängliga outnyttjade kapaciteten, vilken sannolikt skulle riktas mot unionsmarknaden om åtgärderna upphörde att gälla.

13 L 12/25 Unionsmarknadens attraktionskraft (116) Omfattningen av importen från Kina till unionen under hela skadeundersökningsperioden visar att unionsmarknaden trots de gällande åtgärderna är attraktiv för kinesiska importvaror. Den kinesiska importens marknadsandel var 24 % under den ursprungliga undersökningsperioden ( ), vilket visar vilken nivå importen från Kina kan uppnå om åtgärderna skulle upphöra att gälla. (117) Utan antidumpningstullarna hade importen från Kina underskridit unionens försäljningspriser med 28,3 % under översynsperioden. Detta visar var prisnivåerna för importen från Kina sannolikt hade legat om åtgärderna skulle upphävas. Därför är det sannolikt att pristrycket på unionsmarknaden skulle öka om åtgärderna upphävs, vilket skulle leda till att unionsindustrin åter skulle drabbas av väsentlig skada. (118) Om åtgärder saknas kommer de kinesiska exporterande tillverkarna därför troligtvis att öka sin närvaro på unionsmarknaden, både när det gäller importvolymer och marknadsandelar, till dumpade priser som väsentligt underskrider unionsindustrins försäljningspriser. Påverkan på unionsindustrin (119) Om åtgärderna upphävs kommer unionsindustrin inte att kunna bibehålla sin försäljningsvolym och marknadsandel i förhållande till lågprisimporten från Kina. Det är mycket sannolikt att den kinesiska marknadsandelen skulle öka kraftigt om åtgärderna tillåts upphöra att gälla. En minskning av försäljningsvolymen hade lett till ett ännu lägre kapacitetsutnyttjande och en ökning av den genomsnittliga tillverkningskostnaden. Detta skulle i sin tur leda till en försämring av unionsindustrins finansiella situation och i synnerhet en minskning av lönsamheten. (120) Om åtgärderna upphör att gälla kommer det sannolikt att ha negativa konsekvenser för unionsindustrin, särskilt när det gäller sysselsättningen. Redan under skadeundersökningsperioden minskade unionsindustrin den produktrelaterade sysselsättningen. Ett upphörande av åtgärderna kan förorsaka en nedstängning av hela tillverkningsenheter. (121) Därför kan man dra slutsatsen att det är mycket sannolikt att ett upphörande av gällande åtgärder skulle leda till återkommande skada från kinesisk import och att den redan bräckliga situationen för unionsindustrin sannolikt skulle förvärras. Slutsats (122) Ett upphävande av åtgärderna skulle med största sannolikhet innebära en betydande ökning av dumpad import från Kina till priser som underskrider unionsindustrins priser. Kommissionen drog därför slutsatsen att det är mycket sannolikt att skadan skulle återkomma om åtgärderna upphävs. 5. UNIONENS INTRESSE (123) I enlighet med artikel 21 i grundförordningen undersökte kommissionen om bibehållandet av de gällande antidumpningsåtgärderna mot Kina skulle strida mot unionens intresse som helhet. (124) Kommissionen baserade fastställandet av unionens intresse på en uppskattning av alla de olika intressen som berörs, däribland unionsindustrins, importörernas och användarnas intressen. Alla berörda parter gavs tillfälle att lämna sina synpunkter i enlighet med artikel 21.2 i grundförordningen. (125) På denna grundval undersökte kommissionen om det, trots slutsatserna om sannolikheten för fortsatt dumpning och skada, fanns några tvingande skäl att dra slutsatsen att det inte ligger i unionens intresse att bibehålla de befintliga åtgärderna. 5.1 Unionsindustrins intresse (126) De gällande åtgärderna har gjort det möjligt för unionsindustrin att börja återhämta sig från tidigare dumpning, men industrin har fortfarande inte kunnat öka sitt kapacitetsutnyttjande eller uppnå sina målvinstmarginaler. (127) Samtidigt konstaterade kommissionen också att unionsindustrins situation sannolikt skulle försämras om åtgärderna mot Kina tilläts upphöra att gälla. (128) Därför drog kommissionen slutsatsen att fortsatta åtgärder mot Kina skulle gynna unionsindustrin.

14 L 12/ Importörernas intresse (129) Kommissionen skickade ut frågeformulär till de två samarbetsvilliga importörerna. Som anges ovan svarade en importör på frågeformuläret, och denna importör kontrollerades. Inga andra importörer gav sig till känna. (130) Efter införandet av tullarna kunde den samarbetsvilliga importören hitta en konkurrenskraftig källa till den likadana produkten på annat håll. Dessa radiatorer är aningen dyrare, men de tillverkas närmare unionsmarknaden och är därför lättare att få tag på. Detta gör att importörens lagringskostnader och ledtider minskar, vilket i sin tur uppskattas av importörens kunder. (131) Kommissionen drog slutsatsen att det inte finns några tecken på att upprätthållandet av åtgärderna skulle ha någon negativ inverkan på importörerna som vägde tyngre än åtgärdernas positiva effekter på unionsindustrin. 5.3 Användarnas intresse (132) Såsom anges ovan gav sig inga användare i unionen till känna efter inledandet av denna översyn eller samarbetade i denna undersökning på annat sätt. (133) Aluminiumradiatorer är en konsumentprodukt som tillverkas genom extrudering eller pressgjutning. Radiatorer köps in av distributörer och stora detaljhandelsorganisationer som sedan säljer dem vidare för montering. (134) Dessa användare har möjlighet att lägga över hela eller nästan hela den prisökning som tullsatsen leder till på slutanvändarna, eftersom sådana åtgärder inte har någon betydande effekt för de sistnämnda. (135) Detta bekräftades i denna översyn, då det inte framkom någonting av undersökningen som motsade denna ursprungliga slutsats för perioden efter det att de gällande åtgärderna infördes. (136) Trots att åtgärderna har varit i kraft sedan 2012 fortsatte dessutom användarna i unionen att anskaffa sina varor från Kina och andra länder. Inga användare samarbetade under översynsperioden. (137) På denna grund, och i linje med slutsatserna i den ursprungliga undersökningen, drog kommissionen slutsatsen att fortsatta åtgärder inte skulle ha någon betydande negativ inverkan på användarna. 5.4 Slutsats om unionens intresse (138) Mot bakgrund av ovanstående drog kommissionen slutsatsen att det inte finns några tvingande skäl att anta att det inte ligger i unionens intresse att upprätthålla de befintliga antidumpningsåtgärderna beträffande import av aluminiumradiatorer med ursprung i Kina. 6. ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER (139) Alla berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för avsikten att bibehålla de gällande antidumpningsåtgärderna. De beviljades även en tidsfrist inom vilken de kunde lämna synpunkter efter detta meddelande av uppgifter och begära att bli hörda av kommissionen och/eller förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden. Inga synpunkter eller inlagor, eller begäranden om att bli hörda, mottogs. (140) Av de ovanstående övervägandena följer att de antidumpningsåtgärder mot import av aluminiumradiatorer med ursprung i Kina som infördes genom förordningen om slutgiltig tull, i dess ändrade lydelse genom genomförandeförordningen, bör bibehållas. (141) De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser som anges i denna förordning gäller endast import av den berörda produkten som tillverkats av dessa företag, det vill säga de specifika rättsliga enheter som nämns. Import av den berörda produkten som tillverkats av något annat företag som inte uttryckligen nämns med namn och adress i denna förordnings normativa del, inbegripet enheter som är närstående de uttryckligen nämnda företagen, ska inte omfattas av dessa tullsatser utan i stället av den tullsats som gäller för alla övriga företag.

15 L 12/27 (142) Eventuella ansökningar om tillämpning av dessa individuella antidumpningstullsatser (t.ex. till följd av en ändring av enhetens namn eller inrättandet av nya produktions- eller försäljningsenheter) bör omedelbart sändas till kommissionen ( 6 ) tillsammans med alla relevanta uppgifter, särskilt beträffande de eventuella ändringar av företagets verksamhet i fråga om produktion, försäljning på den inhemska marknaden och exportförsäljning som hänger samman med exempelvis namnändringen eller ändringen av produktions- och försäljningsenheterna. Denna förordning kommer, om lämpligt, att ändras i enlighet därmed genom en uppdatering av förteckningen över de företag som omfattas av individuella tullsatser. (143) Den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) 2016/1036 avgav inget yttrande. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 1. En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import av aluminiumradiatorer och element eller sektioner som sådana radiator består av, oavsett om elementen eller sektionerna är sammansatta eller inte, med undantag av elradiatorer samt element och sektioner av dessa, för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex , ex , ex och ex (Taric-nummer , , , och ) och med ursprung i Folkrepubliken Kina. 2. Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för den produkt som beskrivs i punkt 1 och som tillverkats av nedanstående företag: Företag Tullsats (i %) Taric-tilläggsnummer Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd 12,6 B272 Metal Group Co., Ltd 56,2 B273 Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd 14,9 B279 Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd 14,9 B280 Företag som förtecknas i bilaga I 21,2 Alla övriga företag 61,4 B Tillämpningen av de individuella tullsatserna för de företag som anges i punkt 2 ska förutsätta att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som uppfyller kraven i bilaga II. Om ingen sådan faktura uppvisas ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas. 4. Om inget annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas. Artikel 2 Om en ny exporterande tillverkare i Folkrepubliken Kina lämnar tillräcklig bevisning till kommissionen som visar att företaget a) inte exporterade den produkt som avses i punkt 1 till unionen under perioden från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 juni 2011, b) inte är närstående någon exportör eller tillverkare i Folkrepubliken Kina som omfattas av de antidumpningsåtgärder som införs genom denna förordning, c) faktiskt har exporterat den berörda produkten till unionen eller genom avtal gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till unionen efter utgången av den ursprungliga undersökningsperioden, får kommissionen ändra bilaga I genom att lägga till den nya exporterande tillverkaren i förteckningen över samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet vid den ursprungliga undersökningen och som således omfattas av den vägda genomsnittliga tullsatsen på 21,2 %. Artikel 3 Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i. ( 6 ) Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel, Direktorat H, 1049 Bryssel, Belgien.

16 L 12/ Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 14 januari På kommissionens vägnar Jean-Claude JUNCKER Ordförande

17 L 12/29 BILAGA I Företagets namn Jinyun Shengda Industry Co., Ltd Ningbo Ephraim Radiator Equipment Co., Ltd Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd Zhejiang Botai Tools Co., Ltd Zhejiang East Industry Co., Ltd Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd Taric-tilläggsnummer B274 B275 B276 B277 B278 B281 B282 B283 B284 B285 B286 B287 B288 B289 B290 B291

18 L 12/ BILAGA II På den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska det finnas en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan, utformad på följande sätt: (1) Tjänstemannens namn och befattning vid den enhet som utfärdat fakturan. (2) Följande försäkran: Jag intygar härmed att de (volym) aluminiumradiatorer och element eller sektioner som sådana radiatorer består av som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och registrerade säte) (Taric-tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta. Datum och namnteckning.

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.11.2018 L 279/17 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1684 av den 8 november 2018 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av spakmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 8.12.2015 L 322/21 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2272 av den 7 december 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 augusti 2011 (OR. en) 13456/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 augusti 2011 (OR. en) 13456/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 augusti 2011 (OR. en) 13456/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 20.7.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 196/15 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2013 COM(2013) 817 final 2013/0404 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av peroxosulfater

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN C 192/4 Europeiska unionens officiella tidning 16.7.2010 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) L 319/10 5.12.2017 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2230 av den 4 december 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av triklorisocyanursyra med ursprung i Folkrepubliken

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 311/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning L 311/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 10.11.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 311/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1650/2006 av den 7 november 2006 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.8.2011 KOM(2011) 488 slutlig 2011/0215 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1105/2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull

Läs mer

17728/12 KSM/je/cc DG C1

17728/12 KSM/je/cc DG C1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2013 (OR. en) 17728/12 Interinstitutionellt ärende: 2012/0353 (NLE) ANTIDUMPING 102 COMER 269 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 49/6 25.2.2017 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/325 av den 24 februari 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING sr " t? EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.10.2004 KOM(2004)637 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom rådets förordning (EG)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN C 251/21 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av gällande antidumpningsåtgärder på import

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 1 september 2009 (OR. en) 12649/09 ANTIDUMPING 59 COMER 125 CHINE 31

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 1 september 2009 (OR. en) 12649/09 ANTIDUMPING 59 COMER 125 CHINE 31 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 september 2009 (OR. en) 12649/09 ANTIDUMPING 59 COMER 125 CHINE 31 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1659/2005

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.4.2019 SV Europeiska unionens officiella tidning C 123/9 V (Yttranden) FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN C 41/6 Europeiska unionens officiella tidning 18.2.2010 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 september 2011 (OR. en) 13949/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0234 (NLE) ANTIDUMPING 85 COMER 172

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 september 2011 (OR. en) 13949/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0234 (NLE) ANTIDUMPING 85 COMER 172 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 september 2011 (OR. en) 13949/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0234 (NLE) ANTIDUMPING 85 COMER 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.1.2011 KOM(2010) 800 slutlig 2010/0386 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av okouméplywood med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.6.2008 KOM(2008) 341 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av aktivt kol i pulverform

Läs mer

L 275. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 20 oktober 2011.

L 275. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 20 oktober 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 275 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 20 oktober 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens förordning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.11.2009 KOM(2009) 625 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av furfurylalkohol med

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 23.7.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 201/5 V (Yttranden) FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.8.2015 L 210/3 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1361 av den 6 augusti 2015 om upphävande av den slutgiltiga antidumpningstullen på import av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande

Läs mer

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN 22.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 313/17 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande rörande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.4.2004 KOM(2004) 280 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningen av förordning (EG) nr 1531/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull

Läs mer

A. GÄLLANDE ÅTGÄRDER OCH DOMSTOLSFÖRFARANDEN. 1. Slutgiltiga åtgärder

A. GÄLLANDE ÅTGÄRDER OCH DOMSTOLSFÖRFARANDEN. 1. Slutgiltiga åtgärder 29.6.2018 L 164/51 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/928 av den 28 juni 2018 om avslutande av återupptagandet av undersökningen av domarna i de förenade målen C-186/14 P och C-193/14 P rörande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 285/1 FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning L 285/1 FÖRORDNINGAR 31.10.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 285/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1279/2007

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING sr " t? EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.12.2004 KOM(2004) 779 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 23.11.2017 L 307/25 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2179 av den 22 november 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken

Läs mer

Tillkännagivande om inledande av ett antisubventionsförfarande beträffande import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (2017/C 440/11)

Tillkännagivande om inledande av ett antisubventionsförfarande beträffande import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (2017/C 440/11) C 440/22 SV Europeiska unionens officiella tidning 21.12.2017 Tillkännagivande om inledande av ett antisubventionsförfarande beträffande import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (2017/C 440/11)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 26.3.2018 SV Europeiska unionens officiella tidning C 111/29 V (Yttranden) FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en skyddsåtgärdsundersökning

Läs mer

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 19.12.2017 L 338/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/2321 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import

Läs mer

30.9.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 303/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.9.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 303/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.9.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 303/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1683/2004 av den 24 september 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2004 KOM(2004) 678 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.3.2018 C(2018) 1389 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 8.3.2018 om ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 15.2.2019 SV Europeiska unionens officiella tidning C 60/19 V (Yttranden) FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 19.7.2018 L 183/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1017 av den 18 juli 2018 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2017/366 och (EU) 2017/367

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2017 C(2017) 5635 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 16.8.2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vad gäller avsättning av

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) L 122/14 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/724 av den 16 maj 2018 om vissa handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 287/3

Europeiska unionens officiella tidning L 287/3 18.10.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 287/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1551/2006 av den 17 oktober 2006 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa typer av frysta

Läs mer

C 269 I officiella tidning

C 269 I officiella tidning Europeiska unionens C 269 I officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 12 augusti 2019 Innehållsförteckning V Yttranden FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i varukoder gäller fr.o.m. 5.5.2010: Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; K; S Extra mängdenhet Bilaga 2918 16 00 00 - - Glukonsyra samt salter och

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.12.2017 COM(2017) 746 final 2017/0331 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 16.6.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 150/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 510/2010 av den 14 juni 2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 21.6.2018 L 158/5 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/886 av den 20 juni 2018 om vissa handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater och om ändring

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR L 156/2 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/949 av den 19 juni 2015 om godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.4.2019 C(2019) 2842 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 17.4.2019 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN C 99/30 Europeiska unionens officiella tidning 17.4.2010 V (Yttranden) FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av ett antisubventionsförfarande

Läs mer

Bedrägeri! Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan?

Bedrägeri! Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan? Bedrägeri! 2009 inledde Europeiska byrån för bedrägeribekämpning en undersökning av påstådd omlastning av vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar) tillverkade i Kina men omlastade i Malaysia. De

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.5.2019 COM(2019) 210 final 2019/0103 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

Vem tar ansvaret? Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan?

Vem tar ansvaret? Hur kan en kund säkerställa kvalitén, produkternas ursprung, riktigheten i certifikaten och materialet utifrån ovan? Vem tar ansvaret? Den 26-sep 2007 mottog EU ett klagomål från www.eifi.org om dumpad import från Kina på vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar). EU fann fog för klagomålet och inledde en undersökning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2011 KOM(2011) 775 slutlig 2011/0355 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.5.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 126/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 440/2010 av den 21 maj 2010 om de avgifter som ska betalas till Europeiska

Läs mer

Introduktion till EU:s antidumpningstullar

Introduktion till EU:s antidumpningstullar Introduktion till EU:s antidumpningstullar Tulldagarna 2012 Jonas Kasteng Kommerskollegium Vad är handelspolitiska skyddsinstrument? 1 Handelspolitiska skyddsinstrument Antidumpningsåtgärder mot dumpad

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 16.4.2018 L 96/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/573 av den 15 december 2017 om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2007 KOM(2007) 550 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av antidumpningstullar på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 6.2.2018 L 32/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/171 av den 19 oktober 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 302/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning L 302/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 19.11.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 302/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1890/2005 av den 14 november 2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull

Läs mer

L 97/6 Europeiska unionens officiella tidning

L 97/6 Europeiska unionens officiella tidning L 97/6 Europeiska unionens officiella tidning 12.4.2007 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 390/2007 av den 11 april 2007 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av peroxosulfater (persulfater)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.02.2005 KOM(2005) 54 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyesterstapelfibrer med ursprung

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 6.1.2016 L 3/41 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/9 av den 5 januari 2016 om gemensamt inlämnande och utnyttjande av data i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 332/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1306/2011 av den 12 december 2011 om tydliggörande av tillämpningsområdet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 28/31

Europeiska unionens officiella tidning L 28/31 1.2.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 28/31 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 171/2005 av den 31 januari 2005 om ändring och avbrytande av tillämpningen av förordning (EG) nr 2193/2003 om införande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 5.6.2015 L 139/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/864 av den 4 juni 2015 om ändring av förordning (EG) nr 340/2008 om de avgifter som ska betalas

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 178/19

Europeiska unionens officiella tidning L 178/19 5.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 178/19 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 642/2008 av den 4 juli 2008 om införande av en provisorisk antidumpningstull på import av vissa beredda eller konserverade

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.3.2008 KOM(2008) 148 slutlig Utkast till RÅDETS FÖRORDNING om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa kompressorer

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 223/1 FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning L 223/1 FÖRORDNINGAR 29.8.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 223/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 994/2007

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.2.2019 C(2019) 904 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 13.2.2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/588 vad gäller möjligheten att justera

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 18.7.2018 L 181/7 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1012 av den 17 juli 2018 om införande av en provisorisk antidumpningstull på import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina och om

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Med rättelser enligt 1.4.2003

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 31.12.2003 L 346/19 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.7.2002 KOM(2002) 433 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av färgtelevisionsmottagare med

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0098 (NLE) 9634/17 UD 135 FÖRSLAG från: inkom den: 22 maj 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Riktlinjer Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014

Riktlinjer Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014 Riktlinjer Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-294 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 2 2 Syfte... 4 3 Efterlevnads-

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) L 16/108 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/73 av den 17 januari 2019 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av

Läs mer

EUROPEISKA U IO E S RÅD. Bryssel den 16 april 2013 (OR. en) 8162/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0095 ( LE) A TIDUMPI G 34 COMER 74

EUROPEISKA U IO E S RÅD. Bryssel den 16 april 2013 (OR. en) 8162/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0095 ( LE) A TIDUMPI G 34 COMER 74 EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 16 april 2013 (OR. en) 8162/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0095 ( LE) A TIDUMPI G 34 COMER 74 RÄTTSAKTER OCH A DRA I STRUME T Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, L 87/28 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 575/2002 av den 3 mars 2002 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina och Republiken Indien EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.2.2019 L 51 I/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/316 av den 21 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.12.2005 KOM(2005) 688 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 2.6.2015 L 135/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/850 av den 30 januari 2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 27.10.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller tillägg av Etiopien

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

L 306/22 Europeiska unionens officiella tidning

L 306/22 Europeiska unionens officiella tidning L 306/22 Europeiska unionens officiella tidning 15.11.2008 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1130/2008 av den 14 november 2008 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa stearin-,

Läs mer

L 332/60 Europeiska unionens officiella tidning

L 332/60 Europeiska unionens officiella tidning L 332/60 Europeiska unionens officiella tidning 17.12.2009 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1242/2009 av den 16 december 2009 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa system för

Läs mer

2. Ytterligare kontaktuppgifter, inbegripet telefon- och faxnummer och, i tillgängliga fall, e-postadress (frivilligt).

2. Ytterligare kontaktuppgifter, inbegripet telefon- och faxnummer och, i tillgängliga fall, e-postadress (frivilligt). SV BILAGA I BILAGA 22-06 ANSÖKAN OM ATT BLI REGISTRERAD EXPORTÖR inom ramen för Europeiska unionens, Norges, Schweiz och Turkiets respektive system med allmänna tullförmåner( 1 ) 1. Exportörens namn, fullständiga

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2017 C(2017) 5959 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 4.9.2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 23 augusti 2017 (OR. en) 11713/17 FÖLJENOT från: inkom den: 22 augusti 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT 144 Jordi AYET PUIGARNAU, direktör,

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 129/68 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/764 av den 2 maj 2018 om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning (Text av betydelse för

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 160/8 Europeiska unionens officiella tidning 21.6.2012 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 523/2012 av den 20 juni 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 12.5.2016 L 122/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/704 av den 11 maj 2016 om återtagande av godtagandet av två exporterande tillverkares åtagande och ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/87

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1055 av den 29 juni 2016 om fastställande av tekniska standarder vad gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation

Läs mer