INNEHÅLL. 16 FÖRSVAR Framtidens försvarssystem redan idag Tjänster och eftermarknad en växande del av Saab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. 16 FÖRSVAR Framtidens försvarssystem redan idag Tjänster och eftermarknad en växande del av Saab"

Transkript

1 SAAB 2003

2

3 INNEHÅLL Foto: ESA/J. Hart 4 Saab 7 Intervju med VD Åke Svensson 10 Strategi och affärsidé 12 Saab ett högteknologiskt kunskapscenter 14 Kundanpassad högteknologi på export 16 FÖRSVAR Framtidens försvarssystem redan idag Tjänster och eftermarknad en växande del av Saab 24 FLYG Unik kompetens på civila flygmarknaden 26 RYMD En högteknologisk forskningsfront 28 Möjligheternas företag Beställning av Ekonomisk redovisning 2003 kan göras via eller på tel Mer information om Saab finner du på 30 Aktivt miljöarbete en del av vardagen viktiga händelser 34 En högteknologisk historia

4 FÖRSVAR FÖRSVAR Saab kombinerar förmågan att på högsta nivå ta ett systemintegrerande ansvar med utvecklandet av produkter och system i världsklass. Saabs produkter och system är därför väl lämpade att lösa dagens centrala försvarsuppgifter samtidigt som de är anpassade för att kunna ingå i morgondagens nätverksbaserade försvarssystem. 4 SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD

5 FLYG RYMD CNES ill. P. CARRIL, 2003 FÖRSVAR 80 % 20 % CIVILT FLYG Saab har lång erfarenhet av civil flygverksamhet och samarbetar med världens stora flygplanstillverkare. Företaget har också en betydande supportverksamhet och en global leasingportfölj bestående av civila flygplan som tidigare tillverkats av Saab. Andel av Saabs totala omsättning 2003 RYMD Saabs rymdverksamhet befinner sig vid den högteknologiska forskningsfronten. Verksamheten bedrivs inom Saab Ericsson Space som är Europas ledande, oberoende leverantör av högklassig utrustning till världens rymdindustri. Saab Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmåga till systemintegration. Saab utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade produkter och tjänster för försvarsmarknaden, men också för de civila marknader där vår kompetens skapar affärsmöjligheter. Egen styrka och strategiska partnerskap ger Saab möjligheten att både konkurrera och samarbeta på den internationella marknaden. Saab har världen som marknad, men forskning, utveckling och tillverkning sker huvudsakligen i Sverige. Saab har cirka anställda. Den totala omsättningen är Mkr. Forskning och utveckling utgör drygt 20 procent av omsättningen. SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD 5

6

7 INTERVJU MED VD ÅKE SVENSSON Vårt företag är en unik resurs för Sveriges säkerhet och för samhället i stort Åke Svensson blev i juli 2003 ny koncernchef och VD för Saab efter Bengt Halse. Saabs nye VD har många års erfarenhet av företaget och tecknar, mot bakgrund av förändringarna i omvärlden, ett spännande framtidsperspektiv för Saab. Saab är och ska vara den självklara partnern till svenska försvaret samtidigt som vi expanderar på världsmarknaden. Manöverpanel för landningsställ på Gripen. Hur ser du på Saabs roll idag och i framtiden? Saab är och ska vara den självklara partnern till det svenska försvaret beträffande avancerade systemlösningar samtidigt som vi expanderar på världsmarknaden. Vår omvärld har förändrats radikalt de senaste tio åren och vår uppgift kommer gradvis att förändras från att vara leverantör av försvarsmateriel till att också bidra till att bygga ett säkrare samhälle i bredare mening. Vilka förändringar har påverkat Saab mest? Jag brukar ta två datum som utgångspunkt. Det första är den 9 november Då föll Berlinmuren och med den symbolen för det kalla kriget, som präglat Sveriges säkerhetspolitik sedan andra världskrigets slut. Alliansfriheten hade ställt krav på Sverige att utveckla unika svenska system inom flera försvarsområden. Det gjordes av svensk industri i långsiktiga och tuffa utvecklingsprojekt tillsammans med kunden, den svenska försvarsmakten. Genom Sovjetunionens och murens fall inträffade ett antal förändringar i vår omvärld. Sverige blev medlem i EU och Nato och EU började utvidgas för att överbrygga den klyfta som skapats av den tidigare järnridån. Finns det någon hotbild kvar i dag? När den gamla världsordningen med två supermakter föll samman visste ingen riktigt vad som skulle följa därefter. Den 11 september 2001, det andra datum jag brukar ta som utgångspunkt, visade tyvärr att hoten mot vårt samhälle inte har försvunnit, men väl ändrat form. Idag är hoten betydligt mer diffusa. Det kan handla om terroristattacker, sabotage mot infrastruktur som el- och banksystem, eller det kaos som följer i spåren av sönderfallande stater och samhällen. Vad innebär detta för Saab? Saab utvecklas från att vara ett företag med en dominerande inriktning på den inhemska marknaden till ett företag med många kunder på en världsmarknad. Den nya hotbilden ställer krav på omstrukturering av både det svenska försvaret och försvarsindustrin. Den kräver också en ny form av samverkan mellan militära och civila system, mellan förvarsgrenar och även internationellt. SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD 7

8 INTERVJU MED VD ÅKE SVENSSON En annan viktig uppgift för Saab är att medverka till att göra det civila samhället mer robust mot olika hot. Här ser jag både den största utmaningen men också en av de största möjligheterna för Saab. Det svenska försvaret har påbörjat utvecklingen mot ett nätverksbaserat insatsförsvar, där olika enheter för informationsinhämtning, ledning och verkan knyts samman. Här ligger Sverige internationellt sett långt framme. De framtida försvarslösningarna innehåller ett nytänkande, där bland annat civilt utvecklad teknik i högre grad används även i försvarssystemen. På vilket sätt kan Saab delta i detta arbete? Försvarets materielverk har redan lagt en första beställning på det framtida nätverksbaserade försvaret. Den omfattar framtagning av regler för design och tekniska specifikationer för hur systemen ska byggas upp. Arbetet kommer att ledas av Saabs och Ericssons nybildade, samägda bolag Saab Ericsson Network Based Defence Innovation, där Saab är majoritetsägare. En annan viktig uppgift för Saab är att medverka till att göra det civila samhället mer robust mot olika hot. Åke Svensson med bland andra Kung Carl XVI Gustaf och landshövding Björn Eriksson, vid firandet av flygets 100-årsjubileum. Vad innebär övergången mot ett nätverksbaserat försvar? Det innebär att utvecklingen av informationsteknik utnyttjas för att ge säkrare och snabbare beslutsprocesser och bättre synkronisering mellan militära enheter från olika försvarsgrenar. Dessutom handlar det om att bryta ned gränserna mellan civila och militära system. Det finns betydande vinster att göra, både vad gäller informationsinhämtning och att med rätt typ av insats avvärja olika hot. Samtidigt finns det en risk i detta. Militära och civila system skiljer sig åt vad gäller informationssäkerhet, driftsäkerhet och produktlivslängd. Att få dessa system att fungera tillsammans, utan att göra avkall på säkerheten, är en krävande uppgift som Saab är synnerligen lämpat för. I grunden handlar det om att bygga infrastrukturen för ett säkrare samhälle. Åke Svensson studerar produktionen av motmedelsfällaren BOL på SaabTech. Innebär detta att Saab lämnar sina traditionella produkter? Inte alls. Det unika med Saab är att vi kombinerar ett systemintegrationskunnande på högsta nivå med förmågan att inom ett antal segment utveckla och tillverka försvarsmateriel som är internationellt anpassade och världsledande. Det gäller till exempel Gripen, pansarvärnssystem, telekrigsystem, marina ledningssystem, träningssimulatorer, signaturanpassningssystem samt luftvärnsoch sjömålsmissiler. Därför kommer även i fortsättningen de traditionella produkterna, och vidareutvecklingar av dem, att ha en mycket stark roll i Saabs verksamhet. Vi har visat vår styrka under året genom framgångsrik försäljning internationellt av bland annat Gripen, Meteor och ledningssystem. Är det viktigt att Saabs produkter är internationellt anpassade? Absolut. Det svenska försvarets utveckling mot ett nätverksbaserat försvar gör att det blir mindre men vassare. EUmedlemskapet har medfört att Sverige kommit att medverka i fler internationella fredsinsatser. Det svenska försvaret behöver därför kvalificerade system som fungerar väl i ett internationellt sammanhang. Det sammanfaller också med Saabs ambition att fortsätta expandera på världsmarknaden. Dessutom sker mycket utvecklingsarbete i internationella samarbeten. Saab är involverat i ett stort antal forskningsoch utvecklingsprojekt, och i framtiden blir det än viktigare att identifiera de Statsminister Göran Persson besöker A380- produktionen, här tillsammans med Åke Svensson och Pontus Kallén, Saab Aerostructures. 8 SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD

9 nischområden där vi ska vara med och driva utvecklingen. Det är en uppgift som också är av strategisk betydelse för Sverige. Hur har Saab anpassat sig till omvärldsförändringarna? Vår förbättrade orderingång och vårt resultat för år 2003 visar tydligt vår förmåga att anpassa oss till snabbt ändrade marknadsförutsättningar. Vi har lyckats fylla orderböckerna och nått ett resultat i nivå med året innan, trots att beställningar av större utvecklingsprojekt från det svenska försvaret i stort sett uteblivit. Den utdragna väntan på nästa försvarsbeslut har dock medfört negativa konsekvenser. Under året tvingades vi varsla cirka medarbetare. Under året har vi också infört ett tydligare linjeansvar och tagit bort affärsområdena. Varje affärsenhetschef ansvarar nu direkt mot koncernledningen. Till stöd för verksamheten har vi också formulerat vår affärsetik i riktlinjer som omfattar alla medarbetare. Saab står i alla sina verksamheter för hederlighet och integritet. Arbetsrutiner och standards har också setts över för att ytterligare markera att öppenhet, ickehierarkiskt arbetssätt och personligt ansvarstagande är viktiga värden i Saab. Saab ökar nu sina exportansträngningar och vi är lyhörda för kundernas önskemål. Vi kan fungera som en leverantör av högteknologiskt avancerade produkter och system, men också som en samarbetspartner i anpassnings- eller utvecklingsarbeten. Kommer Saab att växa ytterligare? Våra mål är tydliga. Saab ska växa organiskt med 5 10 procent per år och ge en rörelsemarginal på 10 procent. Tillväxten ska vi i huvudsak åstadkomma på exportmarknaden. För helåret 2004 räknar vi med fortsatt tillväxt och fortsatt förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal. Vi tittar även aktivt efter förvärv och det handlar då främst om strategiska förvärv inom existerande produktområden där Saab redan har en marknadsposition som vi vill vidareutveckla. Saab ska växa organiskt med 5 10 procent per år och ge en rörelsemarginal på 10 procent. Tillväxten ska vi i huvudsak åstadkomma på exportmarknaden. Avslutningsvis, en glimt av framtiden? Utvecklingen av intelligenta system, eller artificiell intelligens, är ett område där Saab har mycket att bidra med. Hur får man en maskin att fatta intelligenta beslut? Trots all datorkapacitet som vi idag kan förse våra system med så kan de inte fatta de intuitiva, i allt väsentligt korrekta beslut som vi människor fattar dagligen. Mer intelligenta system har breda användningsområden. Med erfarenheter från exempelvis Gripen kan ledningssystem för ett nätverksbaserat försvar och styrprogram för avancerade missiler eller obemannade flygande farkoster utvecklas. Det är i ett sådant utvecklingsarbete som vår systemintegrerande kompetens kommer till stor nytta. SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD 9

10 STRATEGI OCH AFFÄRSIDÉ Systemkompetens och produkter i världsklass Gripen över Kapstaden, Sydafrika. Holländska soldater utrustade med lasersimulatorn BT47 för handeldvapen. Saab har förmåga att på högsta nivå ta ett integrationsansvar. Det innebär att få alla delsystem som utgör ett modernt försvar, och vid behov även tillämpliga civila system, att fungera tillsammans med önskad effekt. Denna kompetens har byggts upp genom att Saab under decennier tillsammans med det svenska försvaret har utvecklat avancerade försvarslösningar inom exempelvis flyg, ledningssystem, och missiler. Hemmamarknaden strategisk Hemmamarknaderna är av stor strategisk vikt för Saab. Med begreppet avses de marknader där Saab tillhandahåller en övergripande, systemsammanhållande kompetens till kunden, men också de marknader där Saab av olika skäl har en särskild relation till kunden. Det kan vara till följd av ett gemensamt utvecklingsprojekt eller att Saab under lång tid levererat produkter och system. Den svenska marknaden intar, genom Saabs långa relation till det svenska försvaret, en särställning. Saabs förmåga att utveckla breda systemlösningar präglar också företagets produkter som alla är utvecklade för att kunna ingå som delsystem i mer övergripande systemlösningar. Genom att det är möjligt att kontinuerligt uppgradera Saabs produkter är de också väl lämpade att ingå i system med lång livslängd. Världsledande produkter Med den svenska hemmamarknaden som bas utvecklar, anpassar och levererar Saab produkter till ett stort antal kunder med varierande behov. Saabs produktportfölj består av internationellt anpassade system och produkter av högsta världsklass. Det gäller till exempel Gripen, marina ledningssystem, stridsträningssystem, signaturanpassningssystem, telekrigsystem, marina transpondrar, pansarvärnssystem, luft- och sjömålsmissiler, undervattenssystem samt delsystem för rymdtillämpningar. Saabs roll i förhållande till kunden kan variera. I många fall bedriver Saab ett utvecklingsarbete tillsammans med kunden. Saab kan även fungera enbart som produktleverantör. Unik kombination av kunskaper Saab har också en betydande tjänsteoch konsultverksamhet. Kunderna består främst av den svenska försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV). Andra kunder är myndigheter och organisationer som ansvarar för komplexa infrastrukturer med stora informationsoch kommunikationssystem med krav på hög tillförlitlighet och säkerhet, exem- 10 SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD

11 STRATEGI OCH AFFÄRSIDÉ Airborne Systems Air Defence Systems Electronic Warfare Systems Land Combat Simulation and Training Systems Short-range Anti-armour and Support Weapons Signature Management Systems Anti-ship Missile and Underwater Systems På sina hemmamarknader tillhandahåller Saab en övergripande systemsammanhållande kompetens, eller har till följd av ett gemensamt utvecklingsprojekt eller ett långvarigt samarbete en särskild relation till kunden. Command and Control Systems Saab har också ett stort antal affärsrelationer som bygger på att Saab inom ett antal segment av marknaden utvecklar och levererar internationellt anpassade produkter och system av högsta världsklass. pelvis Banverket och Räddningsverket. Saab har en gedigen erfarenhet av att utveckla avancerade försvarsprodukter. Denna erfarenhet, i kombination med kunskapen om systemintegration och erfarenheten av systemstöd även inom den civila sektorn, är unik i Sverige och i många avseenden även på världsmarknaden. Säkra system för framtiden Försvarssystem ställer höga krav på driftsäkerhet och livslängd och Saab har stor erfarenhet av att leva upp till dessa krav. Saab har också stor kompetens av att integrera civila komponenter i systemlösningar, vilket medför att Saab har goda förutsättningar att stödja det svenska försvaret i utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar på den svenska hemmamarknaden. Parallellt med detta kan Saab möta krav på ökad systemintegration i sina internationella affärer. Sammanfattningsvis kan Saabs strategiska inriktning beskrivas: Utveckling, marknadsföring och försäljning av världsledande produkter, kombinerat med ledande kunnande på högsta systemnivå. Just det kunnandet säkrar att dagens produkter och system kan lösa såväl dagens som morgondagens försvarsuppgifter. SAABS AFFÄRSIDÉ: Utveckla, tillverka och underhålla breda försvarssystemlösningar på hemmamarknaden samt tillhandahålla därmed sammanhängande avancerade tekniska produkter och tjänster inom försvar, flyg och rymd och näraliggande områden, till myndigheter och industri på världsmarknaden. SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD 11

12 FORSKNING OCH UTVECKLING Saab ett högteknologiskt kunskapscenter FoU-satsningar andel av omsättning 20% Johan Lindström, Gustav Lindström och Toivo Henningsson Perby. CECOTS marin operatörsplats. FoU-satsningarna uppgick under 2003 till 3,7 miljarder kronor. Vinnare Teknik-SM 2003, Lunds tekniska högskola. Inom Saab samlas och utvecklas teknisk kompetens som är av stor betydelse för Sveriges säkerhetspolitik. Tillsammans med universitet och högskolor bedriver Saab avancerade forskningsprojekt och genom internationella utvecklingssamarbeten tillförs både Saab och Sverige det senaste av den tekniska utvecklingen. Saab är också en tillväxtmotor för samhället när tekniska innovationer kommersialiseras i civila tillämpningar eller används i avknoppade företagssatsningar. Varje nations rätt till självförsvar är inskriven i FN-stadgan och för en nations självförsvar krävs försvarsmateriel. För Sveriges del har anskaffningen av försvarsmateriel varit nära förbunden med landets säkerhetspolitiska val att stå utanför militära allianser. Sverige har beslutat att ha en egen förmåga att försvara landet. Det har ställt särskilda krav på svensk försvarsindustri att, i nära samarbete med det svenska försvaret, utveckla system anpassade för svenska förhållanden. Resultatet har blivit att Sverige, trots sin relativa litenhet, förfogar över världsledande kompetenser på en rad försvarsinriktade områden. Genom sin aktiva roll i de senaste årens konsolidering av svensk försvarsindustri finns en stor del av dessa kompetenser idag samlade inom Saab. I nationens intresse Idag är behovet av specifikt svenska lösningar mindre. Riksdagen har dock slagit fast att det fortfarande är en nationell angelägenhet att Sverige har en stark försvarsindustri. Internationella samarbeten blir allt viktigare i utvecklingen av avancerad försvarsmateriel. Detta både för att kunna följa med i den tekniska utvecklingen och för att dela utvecklingskostnaderna. Så länge Sverige har en kvalificerad försvarsindustri med förmåga att hantera komplexa system är Sverige också en intressant partner i strategiskt viktiga utvecklingsprojekt. Den kompetens som byggts upp i svensk försvarsindustri i samarbete med det svenska försvaret är en förutsättning för att svensk militär ska kunna agera och operera tillsammans med andra försvarsmakter som en jämbördig partner. Att kunna delta i internationella utvecklingssamarbeten på lika villkor är också nödvändigt för att svensk försvarsindustri ska kunna bibehålla och utveckla de kompetenser som är strategiskt viktiga för Sverige. Målmedveten FoU-satsning Saab är, i internationell jämförelse, ett relativt litet företag inom försvarsindustrin. För att kunna följa med i utvecklingen krävs ändå att Saab har motsvarande kompetens som de största företagen inom de väsentliga områdena. För att lösa den uppgiften medverkar Saab i en rad olika tekniksamarbeten, både med andra företag samt med högskolor och universitet. Saab satsar målmedvetet på forskning: drygt 20 procent av omsättningen, motsvarande cirka 4 miljarder kronor, investeras varje år i forskning och utveckling. Arbetet sker i nära samarbete med kunderna och cirka 80 procent av FoU-kostnaderna är kundfinansierade. Tekniksamarbeten vässar kompetensen Saab bedriver olika typer av tekniksamarbeten. En del äger rum inom ramen för internationell produktutveckling, där Saab tillsammans med andra företag samverkar om att utveckla nya produkter och system. Radarjaktroboten Meteor och pansarvärnssystemet NLAW är två sådana exempel. Saab deltar också i flera europeiska forsknings- och teknikutvecklingsprogram. Det är program som rör både militär tillämpning, som till exempel ETAP (European Technology Acquisition Program), som syftar till att utveckla tekno- 12 SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD

13 SHARC (Swedish Highly Advanced Research Configuration), Saabs obemannade flygande farkost. logier för nästa generations luftstridssystem, och sådana som rör civil tillämpning eller produkter med dubbla användningsområden. Ett exempel är EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Saab har också ett teknikbevakningskontor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA. Kontoret bemannas av roterande teknikbevakare från hela Saab. Därigenom säkrar Saab att alla delar av företaget har möjlighet att följa med i den absoluta forskningsfronten. Näringsliv och högskola i samarbete Saab samarbetar också med ett stort antal svenska universitet och högskolor. En viktig del av detta samarbete är det nationella flygtekniska forskningsprogrammet som drivs av Saab, Volvo Aero och ett flertal svenska universitet, högskolor och institut. Projektresultaten från det programmet är i många fall av internationell toppklass. Saabs obemannade flygande farkost SHARC (Swedish Highly Advanced Research Configuration) väckte stor uppmärksamhet på den internationella flygmässan i Farnborough 2002 och har sedan dess fortsatt att utvecklas. Ett annat exempel på samarbeten med universitet och högskolor är Saabs 30-tal pågående och omfattande industridoktorandprogram. Saab sponsrar dessutom en professur vid Chalmers tekniska högskola liksom ett flertal adjungerande professorer, vilka är Saabmedarbetare som är tjänstlediga på deltid för att kunna verka som professorer vid olika högskolor. Ett uppskattat inslag vid landets tekniska högskolor och universitet är den prestigefyllda tävlingen Teknik-SM, som Saab arrangerar. Där tävlar landets teknologer varje år om titeln svensk mästare i framtida teknik samlade tävlingen 130 startande tremannalag, vilket var rekord. Saab satsar också på att öka teknikintresset bland yngre. Som ett led i detta stödjer Saab bland annat Tekniska muséet och Cosmonova i Stockholm samt Universeum i Göteborg. Dessutom har Saab tagit initiativet och är medfinansiär till Teknikboken, en lärobok som används i flera skolämnen och som ger inspiration till att upptäcka tekniken i vardagen. Spridning till hela samhället Den svenska försvarsindustrin är inte bara av stor betydelse för svensk säkerhetspolitik. Den kompetens som har byggts upp i samspelet mellan en krävande och kunnig kund och industrin har spridits långt utanför försvarsindustrin och även gett upphov till många nya produkter, affärsidéer och företag. Att biltillverkaren Saab föddes ur Saabs flygplanstillverkning är kanske känt. Mindre känt är möjligen att Sveriges första dator utvecklades av Saab. Saab arbetar systematiskt med avknoppningar för att utveckla och kommersialisera uppfinningar som inte hör till Saabs kärnverksamhet. Sedan 1970-talet har 42 produkter/företag sjösatts. Arbete bedrivs bland annat inom Venture Capital Council (VCC). SMM Medical AB, som använder erfarenheter från utformningen av pilotdräkter för medicinsk tillämpning och Nobel Biocare som arbetar med titaninplantat och har anställda, är några av de verksamheter som kommit till stånd på detta sätt. Saab en teknisk högskola Den teknikspridning som sker genom företag som knoppas av eller genom att tidigare anställda byter arbete, gör att Saab kan jämställas med en teknisk högskola. Genom att på olika sätt bidra till kunskapsspridningen och den tekniska utvecklingen i landet fungerar högteknologiska företag som tillväxtmotorer i samhället. För ett avancerat kunskapssamhälle som Sverige är detta av avgörande betydelse. För Saab är det en spännande del av vardagen. SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD 13

14 Kundanpassad högteknologi på export Träningssimulator. Marknaden för försvarsmateriel blir alltmer internationell. Dels är kunderna idag i större utsträckning öppna för alternativ från många olika leverantörer, dels sker mycket av utvecklingsarbetet genom internationella samarbeten med företag från olika länder. I Sverige har Saab drivit på den konsolidering av branschen som ägt rum, bland annat genom förvärvet av Celsius. Det finns fortfarande ett antal faktorer som i hög grad skiljer försvarsmarknaden från andra typer av internationella marknader. För det första är den föremål för betydande exportregleringar. I Sverige är det Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), som i enlighet med riksdagens riktlinjer beviljar exporttillstånd. Inom Europa håller samtidigt en gemen- sam syn på exportfrågorna på att växa fram. För det andra utmärks flera nationella marknader av en stark inhemsk aktör med nära band till en nationell kund. För det tredje innebär inköp av försvarsmateriel ofta ett betydande finansiellt åtagande hos kunden och det är dessutom ett beslut med lång tidshorisont. Både militärteknologiska och säkerhetspolitiska liksom andra överväganden har därför stor betydelse vid beslut om köp av försvarsmateriel. Ofta ställs krav på åtaganden från den säljande parten, till exempel i form av teknologiöverföring eller olika former av industrisamarbeten. Dessa åtaganden har stor betydelse, när det gäller förutsättningarna för att etablera en långsiktig god relation med kunden. Möjligheten att kunna erbjuda kunden en bra finansieringslösning är också en viktig konkurrensfaktor. Saab kan genom sina nätverk och kontakter erbjuda ett industrisamarbete på kommersiell grund. Det ger långsiktiga positiva effekter för det köpande landet, men också nya affärsmöjligheter för andra företag. Fokus på export På Saabs hemmamarknader, och i synnerhet på den svenska, sker mycket av det utvecklingsarbete som leder fram till nya produktgenerationer. Det nära samarbetet med den svenska kunden och erfarenheterna av att vara systemsammanhållande leverantör i förhållande till den svenska försvarsmakten är av stor betydelse för Saab. Den svenska hemmamarknaden är dock förhållandevis liten. Därför har såväl Saab, som den svenska statsmakten ett intresse av att Saab ökar sin exportandel och sina internationella samarbeten. För Saabs del handlar det om att skapa en bredare kundbas. Det uppnås genom försäljning av befintliga produkter, genom mer eller mindre omfattande anpassning och modifiering efter kundens 14 SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD

15 GLOBAL MARKNAD Airbus 380. NLAW pansarvärnssystem. Taurus kryssningsmissil. behov eller genom utveckling av nya system och produkter i samarbete med kunder och tillverkare utanför Sverige. Saabs etableringar i Australien, Sydafrika och USA ska ses i detta sammanhang. För Sveriges del handlar det om att säkerställa att försvarsindustriell kompetens finns kvar i landet och att Sverige finns med i avancerade försvarsindustriella utvecklingssamarbeten. Det är viktigt för att kunna fullfölja Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Deltagandet i internationella krishanteringsinsatser ställer också krav på att det svenska försvaret, och svensk materiel, fungerar väl i internationella sammanhang. Dessutom bidrar en ökad exportandel till att sänka kostnaden för produktserier i Sverige. Den svenska statsmakten stödjer därför Saabs exportansträngningar. Konkurrenskraftig produktportfölj Produktens tekniska kvalitet och prestanda är en självklar utgångspunkt inför en exportaffär. En konkurrenskraftig produkt är dock inte den enda faktorn som avgör om en affär blir av. Saab har en mycket konkurrenskraftig produktportfölj. Med denna som utgångspunkt inventeras vilka marknader som är aktuella för respektive produkt. Saab erbjuder i de flesta fall skräddarsydda erbjudanden, många gånger i partnerskap med en annan aktör. Det tydligaste exemplet är Gripen International, som marknadsför Gripen internationellt och ägs gemensamt av Saab och brittiska BAE Systems, som är en av världens största tillverkare av försvarsmateriel och har ett stort industriellt och finansiellt globalt nätverk. I kombination med Gripens produktegenskaper ger det Gripen International mycket goda förutsättningar att nå sina affärsmål. Lyhördhet för kundbehovet Saabs samarbete med kunden är av olika slag. Det kan handla om internationella utvecklingssamarbeten, till exempel pansarvärnssystemet NLAW där Saab har huvudrollen i utvecklandet av ett nytt system. Andra exempel är kryssningsmissilen Taurus, den medelräckviddiga radarjaktroboten Meteor och den korträckviddiga IR-jaktroboten IRIS-T där Saab har en betydande systemroll i utvecklingssamarbetet. Saab kan också vara partner/leverantör av komponenter eller delsystem till företag som är ansvariga för huvudprodukten. Det är till exempel fallet med nya Airbus 380, där Saab bygger en del av vingen och är engagerat i test och verifieringssystem för bränsle-, broms-, och landningsställssystem. Med vilket företag och i vilken typ av partnerskap som Saab väljer att samarbeta, anpassas efter situationen i varje specifik affär. Ett stort mått av flexibilitet är därför viktigt. Samma företag kan vara partner i ett projekt och konkurrent i ett annat. Rollerna kan också variera Orderingång från utland Mkr Orderingången från kunder utanför Sverige uppgick år 2003 till 11,8miljarder kronor, motsvarande en andel på 60%. där den som är huvudleverantör i ett samarbete är underleverantör i ett annat. Lyhördhet inför kundens önskemål är nyckeln till att finna en bra samarbetslösning. Saab International kan marknaderna Saab har samlat kunskapen om sina olika marknader i en koncerngemensam funktion, Saab International, som i samarbete med affärsenheterna utvecklar Saabs erbjudanden till kunden. En viktig uppgift är att vidareutveckla relationerna med befintliga kunder till en långsiktig relation och att bygga nya nätverk på viktiga marknader. Det arbetet kräver att kontaktnät och relationer byggs upp och vårdas på respektive marknad. Saabs exportansträngningar har också gett resultat. En ökad andel av Saabs orderingång kommer från exportaffärer och år 2003 stod kunder utanför Sverige för 46 procent av omsättningen och 60 procent av orderingången. Den internationella försäljningen ökar planenligt. Omsättning per marknadsområde Australien m fl Asien Central- och Sydamerika Nordamerika Övriga Europa Övriga EU Sverige 46% av omsättningen var utanför Sverige. En ökningjämfört med föregående år. SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD 15

16 Saabs produkter och system är världsledande när det gäller att lösa dagens centrala försvarsuppgifter. Samtidigt kan de uppgraderas för en lång livslängd och är anpassade för en långt driven systemintegration i framtidens nätverksbaserade försvarssystem.

17 FÖRSVAR Gripens cockpit med flerfunktionella färgskärmar. Saabs marina siktessystem Ceros 200 i stealth-version. Ledningssystem integrerat i arméfordon. Framtidens försvarssystem redan idag Den svenska hemmamarknaden har traditionellt varit viktig för Saab. I synnerhet gäller det svenska försvaret som beställare av större utvecklingsprojekt. Sedan slutet på 1990-talet har den svenska försvarsmakten inlett ett omfattande omstruktureringsprogram. Detta har bland annat inneburit att det svenska försvaret i större utsträckning än tidigare efterfrågar system som är anpassade för en internationell miljö istället för unikt svenska lösningar. Den förändrade efterfrågan stämmer väl överens med Saabs ambition att öka sin internationella försäljning. Försvaret omstruktureras När den svenska riksdagen tar ställning till försvarsbeslut 2004, läggs grunden för den strategiska inriktningen för försvarets omstrukturering de kommande åren, vilket även innefattar materielanskaffning. I väntan på försvarsbeslutet har större utvecklingsbeställningar från det svenska försvaret väsentligen uteblivit. Ordermässigt har Saab kompenserat denna nedgång genom en större internationell försäljning. Exporten består dock i stor utsträckning av redan utvecklade produkter. Detta, i kombination med att slutet börjar skönjas på Saabs befintliga långa utvecklingsprogram, har gjort att organisationens storlek fått anpassas nedåt, trots en rekordstor orderstock. Civil och militär integration Det svenska försvaret har inlett utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar. Genom att samordna till exempel system för övervakning, ledning och kommunikation inom försvar, kustbevakning, räddningstjänst och polis går det att uppnå en högre skyddseffekt av samhället i sin helhet. Denna integration av civila och militära system har stor potential och är nödvändig om samhället ska kunna möta den betydligt mer diffusa hotbild som vuxit fram under decenniet sedan det kalla krigets slut. Saab rustat för framtidens försvar Efter förvärvet av Celsius omfattar Saab stora delar av de verksamheter som ska rymmas inom ett framtida nätverksbaserat försvar med betydande civila inslag. Saab är därför en naturlig partner för att bistå det svenska försvaret i denna utveckling. Saab har också huvudansvaret för att utveckla den grundläggande strukturen för ett sådant försvar. Projektet drivs i samarbete med Ericsson och involverar även IBM och Boeing. Den senare är en av huvudaktörerna i utvecklingen av nya försvarssystem i USA. Saabs ambition är att kombinera en fortsatt systemansvarig roll i omstruktureringen av det svenska försvaret med en fortsatt tillväxt på den internationella exportmarknaden med världsledande nischprodukter. Saab Warrior. SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD 17

18 FÖRSVAR Gripen. IRIS-T IR-jaktrobot. Saab 2000 ERIEYE AEW&C övervakning av landsgränser och hav. BAMSE luftvärnsrobotsystem. logy Acquisition Program). Saab har också tecknat en avsiktsförklaring med franska Dassault Aviation om att gemensamt definiera ett program för att utveckla ett obemannat stridsflygplan, en så kallad UCAV-demonstrator (Unmanned Combat Aerial Vehicle), i ett europeiskt samarbete. I samarbete med den tyska försvarsindustrin deltar också Saab i det internationella utvecklingsarbetet av Taurus, en kryssningsmissil som är utformad för att kunna integreras med Gripen och en rad andra stridsflygplan. Saab levererar dessutom luftburna övervakningssystem, Saab 2000 AEW (Airborne Early Warning), som kan integreras med andra luftburna eller landbaserade system för att uppnå informationsövertag och ge beslutsstöd. System mot luftmål i samarbete med andra länder Parallellt med utvecklandet av flygplan har Saab också en stor bredd och lång tradition vad gäller missiler. Saab utvecklar bland annat målsökarfunktionen i ett samarbete mellan fem nationer om IR-jaktroboten IRIS-T med kort räckvidd och är också med i sexnationssamarbetet Meteor, en medelräckviddig radarjaktrobot som utvecklas för Gripen och en rad andra stridsflygplan. På luftvärnsområdet täcker Saabs system en stor bredd. Från det bärbara luftvärnsrobotsystemet RBS70 till den fordonsburna ASRAD-R. Med BAMSEsystemet kan Saab dessutom erbjuda ett högmodernt medelräckviddigt mobilt system med stor försvarsförmåga mot inte bara flygplan utan också kryssningsmissiler och obemannade flygande farkoster. SHORAD-systemet (Short Range Air Defence), som Saab levererar till den au- Luftburna system från Gripen till obemannade farkoster Saab har sitt ursprung i utveckling och produktion av stridsflygplan för det svenska försvaret. Idag kombineras företagets kunskap att utveckla och bygga världsledande flygplan och missiler med avancerade sensor-, lednings- och informationssystem i produktområdet Luftburna system. Det främsta exemplet på detta arbete är Gripen, som är världens första operativa fjärde generationens stridsflygplan och som idag valts av Sverige, Sydafrika, Ungern och Tjeckien. En unik egenskap hos Gripen är flygplanets förmåga att utföra såväl jakt som attack och spaningsuppgifter, och dessutom växla mellan dessa uppgifter i luften. Gripen är också utvecklat för en hög grad av systemintegration, bland annat genom en unikt kraftfull datalänk som gör det möjligt att dela stora mängder information mellan olika Gripenflygplan och med andra enheter. Gripen kan därmed fungera som stridsledning för större formationer av flygplan, men också leda operationer till lands eller till sjöss. Gripen är utvecklat för att uppnå maximal flexibilitet och försvarseffekt. Genom sin digitala infrastruktur kan systemet uppgraderas kontinuerligt och Gripen kommer att vara ett modernt stridsflygplan långt efter år Erfarenheterna från utvecklingen av Gripensystemet har tagits tillvara i Saabs utveckling av obemannade flygande farkoster, så kallade UAV:er. SHARC (Swedish Highly Advanced Research Configuration) är Saabs demonstratorsystem. Saab ligger långt framme på området och deltar i ledande samarbetsprojekt, bland annat ETAP (European Technostraliensiska armén, integrerar RBS70 med Lockheed Martins portabla luftförsvarsradar PSTAR och ett taktiskt informations- och ledningssystem för att skapa ett högeffektivt rörligt luftförsvarssystem. Mångsidiga sjömåls- och undervattenssystem Saabs kunskaper på missilområdet tas också tillvara för utveckling och produktion av system för sjömål. Sjömålsroboten RBS15 Mk3 är ett av Saabs mest framgångsrika missilsystem. Den är en mångsidig missil som självständigt utför olika uppdrag och som fungerar såväl dag som natt och i alla väderleksförhållanden. RBS15 är byggd för marin krigföring i allt från skärgårdsmiljöer till öppet hav. Svenska marinen har beslutat att utrusta sina korvetter, typ Visby, med RBS15, vilket blir första gången ett tungt sjömålsrobotsystem integreras med ett örlogsfartyg med utpräglade smygegenskaper. Saab har också en stark position inom system för undervattensverkan, bland annat vad gäller tunga torpeder och obemannade undervattensfarkoster. Saab har inte minst en internationellt allt mer uppmärksammad specialkompetens inom system för grunda vatten. Erfarenheterna från fjärrstyrda undervattensfarkoster har tagits tillvara i Saabs utveckling av obemannade autonoma undervattensfarkoster, så kallade AUV:er. Torped 2000 är effektiv mot ytfartyg och ubåtar på både djupt och grunt vatten och Double Eagle MkIII är ett världsledande system inom fjärrstyrda undervattensfarkoster för minjakt. 18 SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD

19 Telekrig för ökat skydd Utöver flygplan och missiler utvecklar Saab också telekrigsystem som används för att skydda personal, flygplan, fordon och anläggningar mot upptäckt av sensorer och mot vapen. Saab utvecklar störare, varnare och motmedel för flygapplikationer och har förutom till Sverige levererat system till bland annat USA, Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike. Sedan 1999 äger Saab 49 procent av Grintron i Sydafrika, där samarbetet med Avitronics ytterligare breddar Saabs marknadsposition och produktportfölj inom telekrigområdet. Ett system som fått stora framgångar är flygapplikationen BOL, ett skenmålsystem för flygplan som utnyttjar facklor och remsor för att lura inkommande missiler. Systemet är framförallt väl lämpat för relativt låga höjder, något som starkt bidragit till det stora internationella intresset. Storbritannien var det första land som köpte BOL för sina Harrier- och Tornadoflygplan. Därefter har ett stort antal flygvapen köpt och många flygplanstyper utrustats med BOL, bland annat US Navy F-14, US Air Force F-15, EF Typhoon och Gripen. Pansarvärns- och understödssystem Saab besitter en stor kompetens kring att utveckla och tillverka pansarvärnsoch understödsvapen. Carl Gustaf, AT4 och AT4CS är väl beprövade och världsledande system som är lätta att hantera och som har hög tillförlitlighet. Det bekräftades bland annat av att USA:s specialstyrkor (USSO- COM) under året lade ytterligare order på Carl Gustaf. USSOCOM är en professionell och krävande kund som bidragit AT4 pansarvärnssystem. till en kontinuerlig modernisering och RBS15 MK3 sjömålsrobot. BOL motmedelsfällare på F-15. Double Eagle MK III fjärrstyrd undervattensfarkost. SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD 19

20 FÖRSVAR utveckling av systemet både vad gäller säkerhet och prestanda. Saab utvecklar också nya typer av verkansdelar och system. Till det brittiska försvaret utvecklas NLAW, nästa generations burna pansarvärnssystem, som har stora möjligheter att nå framgång på en rad marknader över hela världen. NLAW möter mycket stränga krav på att vara både robust och enkelt att använda och kommer dessutom att vara möjlig att avfyra från trånga utrymmen. Världsledande simuleringsoch träningssystem I takt med att försvarssystemen blir alltmer sofistikerade ökar behovet av att kunna öva kostnadseffektivt och under realistiska omständigheter. Ökat internationellt samarbete och behovet av att med kort varsel kunna sätta in militära styrkor i främmande miljöer ställer ytterligare stora krav på flexibla och realistiska övningar. Utöver att träning spelar en väsentlig roll i utveckling av taktik, strategier och handhavande av utrustning, är möjligheten att simulera ett förlopp ett viktigt stöd i beslutsfattandet. Saab har därför utvecklat en bred tränings- och simuleringsverksamhet som sträcker sig från målmateriel till avancerade stridsträningssystem upp till bataljonsnivå. Inom laserbaserade simulatorer, som utnyttjar lasrar och reflektorer för att avgöra om och var ett mål är träffat, har Saab en mycket stark ställning. Tvåvägssimulatorn BT46 har etablerat en världsstandard på området och finns idag på en lång rad stridsfordon, helikoptrar och pansarvärnssystem i bland annat USA, Tyskland och Storbritannien. Saab utvecklar också stridsträningsanläggningar som gör det möjligt att genomföra mer samordnade träningsinsatser för markstridskrafter. GAMER är ett sådant system och bygger på att soldater och enheter utrustas med bland annat lasersimulatorer. GAMER är ett stationärt eller mobilt och skalbart system för träning, från plutonsnivå upp till brigadnivå. Med hjälp av trådlös kommunikation binds enheterna samman och ett centralt system utnyttjas för övningsledning i realtid och för utvärdering. Saab är idag världsledande vad gäller utveckling av realistiska och robusta övningssystem. Signaturanpassningssystem för kamouflage Signaturanpassning är kamouflage som utnyttjar avancerad materialteknik för att dölja enheter, infrastruktur och anläggningar. Saab har världsledande produkter på detta område och kan erbjuda lösningar som hanterar hela det elektromagnetiska spektrumet, från ljus som är synligt för blotta ögat till olika typer av sensorer för infrarött ljus, radar och laser. Sedan 1997 är Saab ensam leverantör av ultralätta kamouflagenät (ULCANS) till den amerikanska armén. Signaturanpassning är också en viktig komponent av Saab Warrior-systemet (se mer nedan). Informations- och ledningssystem samlat kunnande för maximal effektivitet En allt viktigare komponent för att uppnå maximal försvarsförmåga är information som ger beslutsövertag och förmåga att leda insatser med de olika vapensystemen. Inom Saab finns sedan länge en omfattande erfarenhet av utveckling av informations- och ledningssystem för samtliga vapenslag. Till exempel har företaget under decennier byggt upp en ledande position inom marina lednings- och eldledningssystem för små- och medelstora örlogsfartyg. Saabs system på detta område finns eller har beställts för ett stort antal fartyg i bland annat Australien, Danmark, Finland, Norge, Sverige och ett antal länder i Mellanöstern. För den svenska marinen pågår för närvarande bland annat utveckling av ledningssystem för Visbykorvetterna. På flygområdet har Saab utvecklat StriC-systemet, som utgör en kärnkomponent i det svenska flygvapnets Flygvapen 2000-system. StriC binder samman information från olika typer av enheter och presenterar stridsledningsinformation. Liknande mindre system har också exporterats. Som ett led i Saabs långsiktiga satsning på den sydafrikanska marknaden har Saab tillsammans med det delägda sydafrikanska företaget Grintek bildat en gemensam affärsenhet, GrIDS, för utveckling och tillverkning av ledningsoch informationssystem. Inom arméområdet integreras idag system för ledning och eldledning i ökad utsträckning i stridsfordon, vilket därmed anpassar dem till framtidens försvarssystem. Saab Warrior är ett exempel på hur Saabs samlade kunnande tillämpas på arméområdet. Genom att utrusta soldater med robust informations- och kommunikationsutrustning kan den enskilde soldaten fungera som den yttersta kontaktpunkten i ett mycket kraftfullt nätverk. Ett totalt kunskapsövertag kan utnyttjas på individnivå, vilket kraftigt ökar effektiviteten och förbättrar överlevnadsförmågan. Kamouflage. BT46 lasersimulator. StriC luftförsvarssystem. 20 SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD

21 FÖRSVAR Kunnandet inom informations- och ledningssystem har också haft stor betydelse för att Saab fått det övergripande systemansvaret för utvecklingen av det taktiska ledningssystemet i den nya svenska enhetshelikopter NH90, som det svenska försvaret beställt. Den framtidsinriktade forskningen på området handlar bland annat om självständigt beslutsfattande, både för flygande farkoster och för markoch luftbaserade system. Evolutionär nätverksutveckling Utvecklingen mot nätverksbaserade försvarslösningar, där olika enheter för informationsinhämtning, ledning och verkan knyts samman genom kommunikativa nätverk, drivs med betydande kraft i många länder. Inte minst det svenska försvaret ligger långt framme på området. I likhet med de flesta militärteknologiska förändringar sker utvecklingen gradvis och med stora krav på uppgradering och utveckling av redan befintliga försvarsinvesteringar. Nätverksförsvaret är centralt för Saab och fungerar som ett viktigt riktmärke för vilka krav som ställs på företagets produkter. Saab levererar taktiskt ledningssystem till den nya svenska enhetshelikoptern NH90. Saab levererar ledningssystem till Visbykorvetterna. Ledningssystem för arméapplikationer. SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD 21

22 Tjänster och eftermarknad en växande del av Saab Saabs kunder köper i allt större utsträckning kompletta systemlösningar, inklusive ansvar under hela livslängden. Det gör att tjänsteandelen i Saabs leveranser ökar alltmer. System för planering och utvärdering av helikopteroperationer (MSS) utvecklas till det svenska försvaret. I Saab finns affärsenheten Aerotech- Telub, som är specialiserad på kvalificerade tjänster och eftermarknadslösningar. Förmågan att utveckla kvalificerade system och stödsystem baserade på modern teknik och dessutom tillhandahålla systemintegrationskunnande på alla nivåer i redan befintliga system, är ett av AerotechTelubs kärnkompetensområden. I affärsenhetens breda verksamhet ryms också bland annat utbildningsresurser och tillhandahållandet av hjälpmedel för olika användare samt leveranser av drift- och supportlösningar. AerotechTelub kombinerar systemintegrationskunnande med en gedigen kunskap inom bland annat telekom och informationssäkerhet. Målet är att vara den ledande partnern avseende systemintegrations- och eftermarknadstjänster. Beroende på kundernas behov ingår AerotechTelubs tjänster i varierande omfattning. AerotechTelub skapar ändamålsenliga och säkra kommunikationslösningar. Affärer utanför Saab dominerar De flesta av AerotechTelubs affärer kommer direkt från kunder som köper anskaffnings-, integrations-, verifieringsoch valideringsstöd. Den största kunden är det svenska försvaret till vilket AerotechTelub levererar många olika slags tjänster inom exempelvis farkost-, lednings-, kommunikations- och sensorteknik. Genom AerotechTelub kan befintliga lösningar vidareutvecklas i takt med att nya krav ställs och därmed kan nyinvesteringar hållas på en lägre nivå. AerotechTelub anpassar också stödresurserna för systemen så att de blir så funktionella och kostnadseffektiva som möjligt. Viktig partner till svenska försvaret Det svenska försvaret står inför stora förändringar. Nätverksbaserade lösningar ökar komplexiteten i försvarssystemen och nya ekonomiska villkor ställer krav på en mer effektiv materielförsörjningsprocess med förmåga att integrera system. AerotechTelub fyller idag en viktig funktion i detta arbete. Som långsiktig och leverantörsobunden partner till försvarsmakten och FMV inom till exempel systemintegration, förvaltning, systemuppföljning, teknisk rådgivning och samordning av drift och underhåll fortsätter AerotechTelub att utveckla dessa tjänster. Utlandsandelen fortsätter växa Andra viktiga kunder till AerotechTelub är övrig svensk försvarsindustri vid leveranser i och utom Sverige, samt utländsk försvarsindustri vid leveranser till svenska och utländska försvarsmakter. Till dessa kunder levereras integra- tions- samt drift- och supportlösningar. Ett exempel är leverans av teknisk support till franska företaget Sagem, på svenska arméns UAV Ugglan. Andelen affärer med utländsk försvarsindustri har vuxit de senaste åren och förväntas fortsätta att växa. Samhällets säkerhet i fokus Verk och myndigheter med ansvar för komplexa infrastrukturer och säkerheten i samhället är andra viktiga kunder. Vägverket, Luftfartsverket, Banverket, Svenska Kraftnät och Räddningsverket har alla ansvar för komplexa infrastrukturer med höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. AerotechTelub har stora åtaganden inom dessa områden samt medverkar bland annat i Krisberedskapsmyndighetens arbete med att skapa ett säkrare samhälle. AerotechTelub levererar också inom vissa nischer till svensk och utländsk industri. Ett exempel är tillverkning av kvalificerad medicinteknisk utrustning, där Elektas strålkniv Leksell Gamma Knife för närvarande är den största produkten. Obunden konsultroll AerotechTelubs konsulttjänster bedrivs obundet från varje system-, produktoch tjänsteleverantör. För att kunderna ska kunna vara säkra på att arbetet är sakligt utfört på ett objektivt sätt, är obundenheten gentemot varje annan enhet inom Saab och andra leverantörer av varor och tjänster, av yttersta vikt. En policy har utarbetats med regler och rutiner för att säkerställa obundenheten. 22 SAAB FÖRSVAR, FLYG OCH RYMD

23 Modellering och simulering är viktiga verktyg vid uppbyggnaden av det nätverksbaserade försvaret. Visualisering av infrastrukturprojekt före byggnad ger tekniska, ekonomiska och miljöbesparande fördelar. Flygsäkerhetsträning med parasail. Civil och militär erfarenhet viktig kombination För AerotechTelubs kunder är det viktigt att företaget verkar på såväl den militära som den civila marknaden. Båda marknaderna kompletterar varandra beroende på olika drivkrafter. Den civila marknaden driver teknikutvecklingen inom till exempel telekom. På motsvarande sätt driver den militära marknaden utvecklingen inom områden som system- och informationssäkerhet, beslutsstöd, modellering och simulering. Systemintegrationskunnandet och förmågan att hantera informationssäkerhetsfrågor i både militära och civila system är en förutsättning för att kunna deltaga i arbetet med att utveckla ett nätverksbaserat försvar. Flera tjänsteföretag inom Saab Utöver AerotechTelub finns i Saab också tjänsteföretagen Celsius Metech och CSM Materialteknik. Celsius Metech levererar fullservicelösningar inom mätteknik till stora industriföretag och försvarsmarknader. Bolaget bedriver förutom i Sverige verksamhet i Finland, Tyskland och Danmark. CSM Materialteknik är ett ledande konsultföretag inom materialteknik. Bolaget levererar materialtekniska tjänster till flyg- och försvarsmarknaderna samt andra branscher som till exempel kärnkraft, spårbunden trafik samt verkstads- och elektronikindustrin. Integration av nya funktioner i radarspaningsflygplan S100B Argus.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAGET SAAB Järfälla 21 maj 2013 BAKGRUND I SVERIGES ALLIANSFRIHET 1937 stod världen inför ännu ett storkrig. Sverige hade som neutralt land svårt

Läs mer

Industrin är grunden f

Industrin är grunden f Industrin är grunden f En livskraftig industri är en förutsättning för sysselsättningen, tillväxten och välståndet i landet. Exportintäkterna ger ett mycket stort bidrag till vår handelsbalans. All industriverksamhet

Läs mer

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG Dan Jangblad, Strategidirektör, Saab AB 2011-04-17 Veteranklubben 25 år EN HÖGTEKNOLOGISK HISTORIA First B17

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Karlskoga kommuns yttrande

Karlskoga kommuns yttrande Bilaga 1 Karlskoga kommuns yttrande till Krigsmaterielexportöversynskommittén www.karlskoga.se Bakgrund Regeringen tillkallade förra året en parlamentarisk kommitté, Krigsmaterielexportöversynskommittén,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012 Det talade ordet gäller Nordiskt försvarssamarbete När flygplanet från Stockholm

Läs mer

GYMNASIE- CASET. Information till läraren. Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet

GYMNASIE- CASET. Information till läraren. Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet Information till läraren Stort tack för att er skola vill vara med och delta i Gymnasiecaset 2015! Vi från Industriell ekonomi vid Linköpings universitet och Saab hoppas att detta blir en utmärkt chans

Läs mer

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI Svensk materielförsörjningsstrategi Materiel med hög förmåga/låg

Läs mer

Säkerhet och beredskap i rätt riktning Anförande av försvarsminister Karin Enströms Folk och Försvars Rikskonferens tisdag den 15 januari 2013

Säkerhet och beredskap i rätt riktning Anförande av försvarsminister Karin Enströms Folk och Försvars Rikskonferens tisdag den 15 januari 2013 Säkerhet och beredskap i rätt riktning Anförande av försvarsminister Karin Enströms Folk och Försvars Rikskonferens tisdag den 15 januari 2013 Det talade ordet gäller Mina damer och herrar, Sverige ska

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

IVA-seminarium 25 augusti 2003:

IVA-seminarium 25 augusti 2003: IVA-seminarium 25 augusti 2003: Under seminariet presenterades sektorrapporter från telekommunikation, järnväg, energi och försvar av de forskare som författat dem (prof Bertil Thorngren, Harald Haegermark,

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i Om SOFF: Säkerhets och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta

Läs mer

Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference. Agneta Kammeby 2002-04-24 CU 02:32 S. DELÅRSRAPPORT Januari mars 2002

Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference. Agneta Kammeby 2002-04-24 CU 02:32 S. DELÅRSRAPPORT Januari mars 2002 Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference Agneta Kammeby -04-24 CU 02:32 S DELÅRSRAPPORT Januari mars Orderingången första kvartalet var 6 miljarder kronor och orderstocken uppgår därmed till

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion BAKGRUND Rymden är en internationell verksamhet och marknad Rymdens betydelse ökar, idag tagen för given Genom uthålliga

Läs mer

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Fredrik Törnvall 2014-04-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande...

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

SAAB 2003 EKONOMISK REDOVISNING

SAAB 2003 EKONOMISK REDOVISNING SAAB 2003 EKONOMISK REDOVISNING Saab Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmåga

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010 NO 1 15 Nov 2010 Published by Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Nato och Ryssland inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 Ingmar Oldberg associerad vid forskningsavdelningen, Utrikespolitiska

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa OSLO STOCKHOLM KÖPENHAMN HAMBURG Öresund-Hamburg en ny stark tillväxtkorridor När den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält står klar år 2021 binds ett nytt

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Årsredovisning 2004 FÖRSVAR FLYG RYMD. Reviderad utgåva

Årsredovisning 2004 FÖRSVAR FLYG RYMD. Reviderad utgåva Årsredovisning 2004 FÖRSVAR FLYG RYMD Reviderad utgåva Saab Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT

VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning VI FINNS NÄRA DIG Regionala Exportrådgivare i 20

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket Inblick Läkemedelsverket Maj 2015 Foto: Helena Mohlin Läkemedelsverket, EMA och framtiden Artikeln baseras på en intervju med Tomas Salomonson som är ordförande i CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Indien blev Alfa Lavals tredje största marknad, efter USA och Kina Starkast tillväxt noterades i Nordamerika

Indien blev Alfa Lavals tredje största marknad, efter USA och Kina Starkast tillväxt noterades i Nordamerika Årsstämma 2011 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 27 april Lars Renström VD och koncernchef 2010 - året då det vände Efterfrågan steg efter två år lång nedgång Orderingång +11% till 23,9 miljarder

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen?

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Kunskapen kring läkemedel är på tok för dålig bland läkare i dag. Men vem ska ta ansvaret för att förskrivare av

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef 2 Ett återhämtningens år Den ekonomiska återhämtningen fortsatte under året, vilket medförde en ökad efterfrågan på stål Asien och Latinamerika uppvisade

Läs mer

Innovativa vetenskapliga satellitprojekt till låg kostnad: Instruktioner

Innovativa vetenskapliga satellitprojekt till låg kostnad: Instruktioner Innovativa vetenskapliga satellitprojekt till låg kostnad: Instruktioner 1 Mål Rymdstyrelsens mål med detta initiativ är att inventera trovärdiga möjligheter för högklassiga vetenskapliga satellitprojekt

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Motion. Landskrona i arbete

Motion. Landskrona i arbete Motion Socialdemokraterna LANDSKRONA 2008-04-28 Socialdemokratisk politik det är att vilja förändring därför förändring ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Industriell utveckling och struktur 2008

Industriell utveckling och struktur 2008 Rapport 2009-04-15 Dnr: 255/08 Delges: N-dep Rymdstyrelsens handläggare Särskild redovisning gällande företag Industriell utveckling och struktur 2008 Sammanfattning Årets industrienkät ger en neutral

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kollektivtrafik I dag lever merparten av alla bolag med ständiga effektiviseringsbehov. En förutsättning

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:1

Policy Brief Nummer 2013:1 Policy Brief Nummer 2013:1 Traktor till salu fungerar den gemensamma marknaden? Att köpa en traktor är en stor investering för lantbrukare. Om distributionen av traktorer underlättas ökar konkurrensen

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Svensk fordonsindustri ska vara den mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade fordonsindustrin i världen, med ett högt förädlingsvärde

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

Teknik för en värld i förändring FÖRSVAR FLYG RYMD

Teknik för en värld i förändring FÖRSVAR FLYG RYMD Teknik för en värld i förändring FÖRSVAR FLYG RYMD Saab Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, fl yg och rymd. Inom Saab fi nns en rad spetskompetenser

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK NEWS Always moving forward NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport NR 2 2015 LUKOIL NEWS UTKOMMER CIRKA 4 GÅNGER

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten Den emissionsfria och hållbara sjöfarten hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0 Agenda Lite allmänt resonemang kring sjöfarten Vilka utmaningar

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer