Bildtexter Försvarsmakten. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildtexter Försvarsmakten. På uppdrag av Försvarsutbildarna"

Transkript

1 Bildtexter Försvarsmakten På uppdrag av Försvarsutbildarna

2 Innehållsförteckning Bild 2:... 4 Regeringen styr Försvarsmaktens uppdrag... 4 HUVUDUPPGIFTERNA:... 4 Bild 3 - Försvara Sverige mot väpnat angrepp... 4 Bild 4 - Hävda vår territoriella integritet... 4 Bild 5 - Bidra till fred och säkerhet i omvärlden... 4 Bild 6 - Stärka det svenska samhället vid påfrestningar i fred... 4 Bild 7 - MARINEN:... 5 Sjöstridsflottiljer... 5 Ubåtsflottilj... 5 Amfibiebataljon... 5 Marinbas... 5 Bild 8 FLYGVAPNET... 6 Stridsflygförband... 6 Transportflygförband... 6 Signalspaningsflygförband... 6 Radarflygförband... 6 Helikopterförband... 6 Bas- och ledningsförbandens... 6 Bild 9 ARMÉN... 7 Mekaniserade förband... 7 Kavalleriförband... 7 Artilleriförband... 7 Luftvärnsförband... 7 Ingenjörsförband... 7 CBRN-förband... 7 Bild 10 STÖDFUNKTIONER... 8 Bild 11 - UNDERRÄTTELSE- OCH SÄKERHETSTJÄNST... 8 Bild 12 SPECIALFÖRBAND... 9 Bild 13 HEMVÄRNETS HUVUDUPPGIFTER... 9 STÖD TILL SAMHÄLLET... 9 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA... 9

3 Bild 14 - HEMVÄRNETS INSATSVERKSAMHET Insatsverksamhet Personalförsörjning Bild 15 - KARTA Bild 16 - FÖRR HADE VI ETT INVASIONSFÖRSVAR Bild 17 - IDAG HAR VI ETT INSATSFÖRSVAR Nationella insatser Försvarsmakten utomlands - i internationella insatser Bild 18 PERSONALFÖRSÖRJNING Beredskapsunderlag Krav Intresseanmälan Första steget: Rekryttesten Andra steget: Antagningsprövningen Bild 19 - GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING Bild 20 - MÖJLIGHETERNA Bild 21 - FÖRSVARSMAKTENS VÄRDEGRUND... 14

4 Bild 2: Regeringen styr Försvarsmaktens uppdrag Det är riksdagen och regeringen som beslutar om vilka uppdrag Försvarsmakten ska ha och vilken verksamhet myndigheten ska driva. Vilka uppgifter som gäller står i regleringsbrevet, ett brev som alla myndigheter får av regeringen, varje år Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. Det gör vi genom att öva och göra insatser dygnet runt, året runt, på marken, i luften och till sjöss. När helst behov uppstår ska Försvarsmakten vara redo att agera. Sverige hjälper också andra länder där det finns krig och konflikter. HUVUDUPPGIFTERNA: Bild 3 - Försvara Sverige mot väpnat angrepp Om Sverige blir angripet av främmande makt ska Försvarsmakten försvara landet och avvisa angriparen. Försvara Sverige, värna svenska intressen och främja säkerheten genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet och globalt. Försvarsmakten ska förebygga och hantera konflikter och krig, ytterst genom väpnad strid. Bild 4 - Hävda vår territoriella integritet Om Sveriges gränser kränks ska Försvarsmakten avvisa den kränkande parten från svenskt territorium. Innebär att vi konstant bevakar svenskt vatten, luft och mark territorium så ingen främmande stat eller obehöriga inkräktar Sverige. Vi har en ständig beredskap och kan med flyg, fartyg och marktrupper rycka ut vid en eventuell kränkning. Sverige utlyser varningar till enheter som tar sig in på svenskt territorium och därefter, om nödvändigt, rycker ut. Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna Sveriges suveränitet och nationella intressen i områden utanför detta. Bild 5 - Bidra till fred och säkerhet i omvärlden Försvarsmakten har också i uppgift att verka för fred och säkerhet i vår omvärld. Detta gör vi genom att skicka trupper till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runt om i världen. Försvarsmakten bidrar med fred och säkerhet i omvärlden som en del i arbetet att skydda Sverige och svenska intressen, även utanför Sverige. Den politiska styrningen är tydlig med att det är svenska intressen, snarare än svenskt territorium, som är huvudfokus för säkerhetspolitiken. Den globalisering som världen genomgått de senaste decennierna innebär att Försvarsmakten bidrar till Sveriges säkerhet också genom våra internationella insatser. Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna Sveriges suveränitet och nationella intressen i områden utanför detta. Bild 6 - Stärka det svenska samhället vid påfrestningar i fred Vid katastrofer, till exempel vid översvämningar eller stormar ska Försvarsmakten hjälpa till med olika former av stödinsatser. Med befintliga förmågor och resurser vid behov bistå övriga samhället. Exempel: översvämningar, snöstormar och andra katastrofer.

5 Bild 7 - MARINEN: Marinen organiserar och utbildar sjöstrids- och amfibieförband som i samverkan med flyg- och markstridskrafter genomför gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Marinens krigsförband är inriktade mot nationella och internationella uppgifter. Krigsförbanden ska efter riksdagsbeslut vara beredda att delta i militära insatser utanför Sveriges gränser. Marinen bidrar då med både personal och materiel. Ett antal marina förband är anmälda till internationella styrkeregister. Delar av dessa förband är insatta inom ramen för fredsfrämjande insatser. Sjöstrid (ytstrid, ubåtsjakt) Marinbas (Logistikanläggning för reparation, underhåll, försörjning, förläggning) Amfibie (verkar mellan sjö och land) U-båt (attack och underrättelse) Sjöstridsflottiljer med förmåga till insatser mot mål såväl på, över som under havsytan, i kustnära farvatten och på öppet hav, förmåga till minröjning samt kontroll av havsområde och skydd av sjöfart och fiske. Ubåtsflottilj med förmåga till insatser mot mål såväl på som under ytan, förmåga att dolt kontrollera havsområde samt att samla in underrättelser. Amfibiebataljon med förmåga till kontroll av kustområde och skärgård samt insatser mot mål såväl på som under havsytan. Marinbas med Basbataljon och Sjöinformationsbataljon med förmågor att övervaka svenskt territorialhav samt understödja andra förband med bland annat förnödenheter. Marinen, som består av flottan och amfibiekåren, organiserar och utbildar sjöstrids- och amfibieförband som i samverkan med flyg- och markstridskrafter genomför gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Insatsförband är inriktade mot nationella och internationella uppgifter. Insatsförbanden ska efter riksdagsbeslut vara beredda att delta i militära insatser utanför Sveriges gränser. Marinen bidrar då med både personal och materiel. Ett antal marina förband är anmälda till internationella styrkeregister. Delar av dessa förband är insatta inom ramen för fredsfrämjande insatser.

6 Bild 8 FLYGVAPNET Flygvapnet har i uppgift att organisera och utbilda flyg-, bas- och ledningsförband och löser uppgifter med hjälp av flygplan och helikoptrar. Bland uppgifterna finns att skydda Sveriges luftrum, genomföra räddningstjänst, utföra flygtransporter och att inhämta underrättelser. Flygvapnets förband är inriktade mot att lösa uppgifter i Sverige och utomlands. Det gör de i samarbete med marinen och armén. Tillsammans ska de kunna skydda Sveriges gränser och försvara landet mot hot utifrån. Helikopter (Transport) Transportflyg Basförband (skydd och säkerhet på och runt flygbas) Signalspaning Radarflyg Stridsflyg (Jakt Attack Spaning) Stridsflygförband kan med stor precision, hög flexibilitet och slagkraft verka mot mål på marken, i luften eller över havet samt utnyttjas för underrättelseinhämtning och för att hävda Sveriges territoriella integritet. Transportflygförband genomför flygtransporter och används i bland annat humanitära insatser, nationellt och internationellt. Signalspaningsflygförband genomför signalspaning och underrättelseinhämtning. Radarflygförband läser av radar från luften. Radarbilder från luften används för att komplettera andra radarbilder, som kommer från sensorer som läser av radar från marken och från sjön. Genom att få radarbilder från flera håll kan man få en förbättrad lägesbild. Helikopterförband genomför sjö- och markoperativ verksamhet som stöd till övriga förband och samhället i stort. Det rör sig till exempel om ambulans-, materiel- och persontransporter samt spaning och övervakning. Bas- och ledningsförbandens huvuduppgift är att stötta och leda flygförbanden. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband som i samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

7 Bild 9 ARMÉN Armén organiserar och utbildar markstrids- och luftvärnsförband som i samverkan med flyg- och sjöstridskrafter genomför gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Arméns krigsförband är inriktade mot nationella och internationella uppgifter. Krigsförbanden ska efter riksdagsbeslut vara beredda att delta i militära insatser utanför Sveriges gränser. Armén bidrar då med både personal och materiel. Ett antal arméförband är anmälda till internationella styrkeregister. Delar av dessa förband är insatta inom ramen för fredsfrämjande insatser. Mekaniserade förband (tunga fordon, stridsvagn, stridsfordon, skytteförband) Artilleri (avståndsbekämpning) Kavalleri (underrättelseförband och insats) Ingenjör (minröjning, desarmering, brobygge) Luftvärn (bevakning och försvar av luftrum) CBRN (Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear) Mekaniserade förband med bland annat stridsfordon, tillhör de mest eld- och slagkraftiga enheterna i armén. Förbanden är tränade och utrustade för att genomföra strid mot alla typer av motståndare i olika typer av terräng och bebyggelse. Kavalleriförband som utbildar jägar- och underrättelsesoldater samt militärpolis. Soldaterna, varav vissa är luftburna, ska kunna verka bakom en motståndares linjer, under lång tid, i all slags terräng och under alla väderförhållanden. I kavalleriförbanden ingår även militärpoliser och säkerhetsförband. Artilleriförband som utbildar inom markbaserad indirekt bekämpning och verkar inom hela kedjan från sensorer via ledning till bekämpningssystem. Materielen har precisionsverkan, lång räckvidd och är väderoberoende. Luftvärnsförband som utbildar enheter för markbaserad bekämpning av luftmål inom hela kedjan från sensorer via ledning till bekämpningssystem. Dessa kan därigenom skydda till exempel befolkningscentra, militära förband och flygbaser mot attacker från luftarenan. Ingenjörsförband vars uppgift är fältarbeten, det vill säga att på olika sätt förändra terrängen för att försvåra för en fiende samt för att underlätta egen verksamhet. Ammunitionsröjning är också en viktig del av fältarbeten. CBRN-förband som hanterar CBRN-hot och -händelser. Huvudförmågorna är detektering, identifiering, övervakning, varning, rapportering, fysiskt skydd och riskhantering.

8 Bild 10 STÖDFUNKTIONER Ledningsfunktionen omfattar bland annat sambands- och informationssystem, ledningsmetoder och ledningsförband samt verkan på informationsarenan. Det handlar om att på olika sätt möjliggöra effektiv ledning av verksamheten. För att en militär insats ska fungera är det mycket som behövs: Mat, vatten, ammunition, drivmedel, reservdelar, sjukvård, fungerande sambands- och ledningssystem, tillförlitliga väderprognoser med mera. Utan logistik fungerar inget förband. I området försörjning ingår allt från att säkerställa tillgången på vatten, mat, drivmedel och ammunition till att förebygga smittspridning. Dessa stöd- och specialförmågor finns samlade vid ett flertal förband runtom i landet. Bild 11 - UNDERRÄTTELSE- OCH SÄKERHETSTJÄNST Den viktigaste uppgiften inom verksamhetsområdet underrättelse- och säkerhetstjänst är att bedöma, förebygga och avvärja hot mot Sverige och svenska intressen. Underrättelse- och säkerhetstjänsten undersöker vad motståndaren har för avsikter, men även hur omvärlden utvecklas och förändras. På alla förband och staber finns det personal som arbetar med underrättelse- och säkerhetstjänst, både de som verkar i Sverige och de som verkar utomlands. Genom rådgivning, utbildning och kontroller säkerställer de att eventuella hotbilder uppfattas rätt, att normer och regler följs och samt att all övrig personal håller en hög och ansvarsfull säkerhetsnivå. Underrättelsetjänsten inhämtar och bearbetar information för att sedan informera berörda personer. Informationen behandlar bland annat trender i omvärldsutvecklingen, yttre hot mot Sverige och svenska intressen. Med hjälp av informationen hoppas de kunna förutsäga vilket som är motståndarens nästa steg och förbereda verksamheten för det Säkerhetstjänsten finns till för att förbereda och skydda Försvarsmaktens verksamhet från säkerhetshot. De arbetar förebyggande med att bedöma säkerhetshot och att utforma och vidta säkerhetsåtgärder om något skulle inträffa. Säkerhetstjänsten följer upp och motverkar olika typer av hot. De vanligaste är främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, subversion, sabotage och terrorism. Det förband som leder och ansvarar för underrättelse- och säkerhetstjänst är Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). De leder och ansvarar för att utveckla funktionen, alltså den personal som arbetar ute på förband och staber med dessa frågor. Utbildning av underrättelse- och säkerhetspersonal sker bland annat vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum.

9 Bild 12 SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera och tillföra lösningar utanför de reguljära förbandens möjlighet. En insats ska vara ett effektivt medel att erhålla säkerhetspolitisk och militärstrategisk effekt, i synnerhet vid korta tidsförhållanden och osäkert beslutsunderlag. Specialförbanden ska vara prövade, kvalitetssäkrade och insatsberedda för operationer i alla konfliktnivåer, nationellt såväl som internationellt, inom Sveriges och EU:s säkerhetspolitiska intresseområde. Specialförbanden kan verka i miljöer som är såväl fysiskt som psykiskt och politiskt mer riskabla än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. Specialförbanden kan även uppträda i otillgängliga områden med hög klimatologisk och medicinsk hotbild. Högriskmiljön innebär ofta autonomt uppträdande på stora avstånd med begränsade möjligheter att få understöd. Risker hanteras genom hög rörlighet, eldkraft, flexibilitet, operationssäkerhet och ändamålsenlig materiel. De höga krav på lösande av kvalificerade uppgifter och den uppgiftsbredd som finns för specialförbanden kräver en hög grad av specialisering. Bild 13 HEMVÄRNETS HUVUDUPPGIFTER Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige. Våra förband Hemvärnet består av insatsberedda förband med avancerad och ändamålsenlig utrustning gentemot dess uppgifter. Till de vanligaste förbandstyperna hör bevakningskompani och insatskompani. Bevakningskompanierna är stationära förband som verkar lokalt, medan insatskompani är taktiskt rörliga förband med mer krävande uppgifter. Insatskompanierna förflyttar sig med bandvagn, terrängbil och specialutrustade minibussar. De kan därmed kraftsamla där de behövs som bäst. Hemvärnet löser också uppgifter längs Sveriges kuster med båtburna enheter, informationsinhämtning genom spaning och ytövervakning med underrättelsekompanier. Vidare finns CBRN-plutoner, trafikplutoner och pionjärplutoner. Med gemensamma sambands- och ledningssystem är de interoperabla med övriga förband i Försvarsmakten. Beredskapen till insats är mycket hög och mäts i timmar, inte dagar eller veckor. STÖD TILL SAMHÄLLET Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, omfattande olyckor eller andra hot mot samhället är hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna beredda att stödja Polis, Räddningstjänst och andra myndigheter. Vid skogsbränder, översvämningar, pandemier eller eftersök av försvunna personer finns hemvärnsförbanden som en extra resurs. Varje år genomför hemvärnet ett stort antal sådana insatser till stöd för samhället. NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Efter genomförd Grundläggande militärutbildningen (GMU) tecknas avtal för att tjänstgöra i de nationella skyddsstyrkorna, vilka är Hemvärnets insatsförband. Vi tjänstgör minst åtta dygn under året, fyra dygn vid krigsförbandsövning (KFÖ) och fyra dygn vid en särskild förbandsövning (SÖF). Därutöver finns möjlighet att vidareutveckla färdigheter under kompletterande utbildningar som genomförs vid respektive förband.

10 Bild 14 - HEMVÄRNETS INSATSVERKSAMHET Hemvärnet är ett modernt krigsförband i Försvarsmaktens insatsorganisation med uppgifter i Sverige. Men förband deltar också i Försvarsmaktens internationella verksamhet vid övningar i grannländer och vid bevakning av utlandsstyrkans transporter till och från svenska flygfält och hamnar. 60 hemvärnsbataljoner med totalt cirka hemvärnssoldater är spridda över landet. Förbanden är organiserade i plutoner, kompanier och bataljoner. En bataljon består av minst 325 soldater och ett kompani av minst 100. Hemvärnsplutonen med cirka 40 soldater är den största stridsenheten. Omkring av hemvärnets soldater ingår i så kallade insatskompanier. Dessa enheter löser svårare uppgifter, har egna fordon och längre utbildning varje år. Insatsverksamhet Detta kan vara militära insatser eller stöd till samhället. I normalfallet "ägs" en hemvärnsbataljon av chefen för ett utbildningsförband. En insats leds i de flesta fall av en fast anställd officer, ofta från någon utbildningsgrupp. Personalförsörjning GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare. Kursen riktar sig till personer som inte genomfört grundläggande militär grundutbildning och på sikt vill erhålla en avtalsbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Kursen innehåller även sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en fältövning där man praktiserar mycket av det som lärts ut under kursen. Den sökande ska ha fyllt 18 år vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation Utbildningen kräver god psykisk balans och god fysik Bild 15 - KARTA Det nya försvaret bygger på en insatsorganisation som består av stående förband och kontraktsförband. Hemvärnet är en viktig del med sina nyinrättade nationella skyddsstyrkor. De stående förbanden, som främst bemannas av heltidsanställd personal, står i ständig beredskap, vilket gör dem direkt tillgängliga för snabba insatser i Sverige samt i och utanför närområdet. I kontraktsförbanden är majoriteten av soldaterna kontraktsanställda och har sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten. De har tjänstgöringsskyldighet för utbildning, övning och insats. Den fasta förbandsstrukturen ger soldaterna och sjömännen bättre förutsättningar eftersom de utbildas, övas och när det behövs, gör insats med samma förband.

11 Bild 16 - FÖRR HADE VI ETT INVASIONSFÖRSVAR Med invasionsförsvar menas att svenska Försvarsmakten var uppbyggd främst för att möta ett storskaligt konventionellt militärt angrepp som syftade att helt eller delvis ockupera Sverige. Konceptet byggde på en kvantitativt stor försvarsmakt, "folkförsvar", uppbyggd på allmän värnplikt och allmän mobilisering understödd av en omfattande inhemsk svensk vapenindustri. När invasionsförsvaret stod på sin topp kunde man mobilisera personer inom totalförsvaret. Bild 17 - IDAG HAR VI ETT INSATSFÖRSVAR Att Sverige har utvecklat ett försvar som kan sättas in direkt när det behövs, beror på förändringar i världen. Många andra länders militära försvar rör sig i den riktningen. Ett hot mot ett enskilt land kan få konsekvenser många mil bort och det säkerhetspolitiska läget i världen kan påverka även Sverige. Sveriges försvar ska stå starkt rustat för att kunna försvara landet, men också bidra till stabilitet i omvärlden. Det kräver ett försvar som är anpassat till dagens hotbild och det snabba händelseförlopp med vilket konflikter uppstår och avgörs. Det kräver ett användbart och tillgängligt insatsförsvar. En princip som går ut på att man genom intensivt underrättelsearbete skaffar sig information om fiendens avsikter och med små lättrörliga styrkor försöker möta och slå ett anfall i ett mycket tidigt skede. Principen kräver att man har bättre underrättelsetjänst och större rörlighet än fienden. Den kräver även ett större mått av aggressivitet än andra försvarsprinciper. Nationella insatser När Försvarsmakten gör insatser i Sverige kallas det nationella insatser. Det kan vara sådant som rör rikets säkerhet: om ett fartyg till sjöss eller ett flygplan i luften kommer in på svenskt territorium utan tillstånd är det Försvarsmaktens uppgift att avvisa dem. Det kan också röra samhället och medborgarna: om en plats drabbas av skogsbränder, svåra stormar, översvämningar eller om personer försvinner hjälper Försvarsmakten till att lösa det. Försvarsmakten utomlands - i internationella insatser Försvarsmakten har omkring 1000 personer på plats i länder som är drabbade av krig och konflikter. De är där på uppdrag av Sveriges regering och riksdag, eftersom det ingår i Försvarsmaktens uppdrag att hjälpa andra länder som har det svårt. Sverige vill bidra till fredsbevarande insatser - inte stå bredvid och se på. Genom att dämpa oro och konflikter utanför våra gränser kan vi hjälpa till att begränsa att det sprids till andra länder. Det gör också att risken att vårt eget land blir hotat minskar. Sverige samarbetar med medlemsländer i EU och FN. Vi deltar endast i insatser FN har givit legitimitet till.

12 Bild 18 PERSONALFÖRSÖRJNING Sedan den 1 juli 2010 gäller inte längre skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret. Riksdagen har fattat beslut om att låta plikten vara vilande i fredstid. Det medför en del ändringar i lagen om totalförsvarsplikt. Beredskapsunderlag Som svensk medborgare måste du i samband med din 18-årsdag lämna uppgifter om dig själv i det webbaserade beredskapsunderlaget på Rekryteringsmyndighetens webbplats. Uppgifterna i underlaget använder vi för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring om plikten införs igen. Alla behöver däremot inte svara på frågorna i beredskapsunderlaget. Du behöver inte svara om du... är svenska medborgare och bor utomlands har någon skada eller sjukdom som gör att du inte kan komma i fråga för inskrivning till tjänstgöring är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård) Därför får alla svenska 18-åringar ett brev från Rekryteringsmyndigheten med två personliga koder till ett beredskapsunderlag på vår webbplats. Frågorna i det underlaget handlar framför allt om deras hälsa, men också om deras fysik, intressen och skolgång. När 18-åringarna har svarat på frågorna har de gjort det de är skyldiga att göra, men de får inget besked från Rekryteringsmyndigheten. Vi samlar enbart in uppgifterna och använder dem sedan för att bedöma om ungdomarna ska mönstra om plikten införs igen. Uppgifterna sparar vi i våra datasystem i två år. Frågorna är indelade i olika avsnitt: Min hälsa Min skoltid Mitt sociala liv Min personlighet Min fysik Min inställning till att tjänstgöra med plikt Den som låter bli att lämna uppgifterna kan bli skyldig att betala ett penningbelopp, som bestäms för varje tillfälle (vite). Om man medvetet lämnar felaktiga uppgifter kan man dömas till böter. Grundkrav Svensk medborgare. Även dubbla medborgarskap accepteras. Ha fyllt som lägst 18 år vid ansökningstillfället. Grundläggande behörighetskrav för GMU För sökande som påbörjat gymnasiet före 1 juli 2011: Du ska ha minst betyget godkänt (G) i följande ämnen från gymnasieskolan: Matematik A Svenska A Engelska A

13 För sökande som påbörjat gymnasiet efter 1 juli 2011: Du ska ha minst betyget godkänt (E) i följande ämnen från gymnasieskolan: Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1 c godtas) Svenska 1, 100 p Engelska 5, 100 p Andra betygskrav för Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna (HV/NSS) Du som vill söka GMU och är inriktad på att tjänstgöra i Hemvärnet behöver endast ha skolbehörighet till nationellt gymnasieprogram. Det innebär att du behöver ha godkänt i följande ämnen från årskurs 9: svenska eller svenska som andraspråk matematik engelska samt fem andra ämnen Intresseanmälan För GMU görs på Försvarsmaktens hemsida. Första steget: Rekryttesten Den som sökt till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning, GMU, får svara på frågor i ett webbaserat frågeformulär, Rekryttesten. Därefter sker en selektering och de som har bäst förutsättningar att klara utbildningen går vidare till en antagningsprövning. Andra steget: Antagningsprövningen Antagningsprövningen inför GMU genomförs vid Rekryteringsmyndighetens avdelningar för urvalstest i Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Några veckor per år genomför vi även antagningsprövning i Luleå. Genomgång av hälsodeklaration Synskärpeundersökning och test av färgseende Hörselundersökning Registrering av ekg och puls, blodtrycksmätning Registrering av längd, vikt och muskelstyrka Fysiskt arbetsprov på testcykel Psykologintervju och säkerhetsprövningsintervju Läkarundersökning och sammanfattande tjänstbarhetsbedömning

14 Bild 19 - GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING Den tolv veckor långa utbildningen är enhetlig i hela Försvarsmakten. Den genomförs på flera olika platser i landet och vid flera tillfällen under året. GMU:s målsättning är att rekryten efter genomgången utbildning kan försvara sig själv, bevaka eller försvara terräng, plats, anläggning eller verksamhet, handla på ett sådant sätt att gällande lagar och andra bestämmelser efterlevs och lösa sina uppgifter utifrån en förståelse för dessa i ett större sammanhang. Förutom månadsersättning på kr ingår fri kost och logi. Vid sidan av detta får du fri sjukvård, friakuttandvård och fem fria hemresor under din utbildning. Samtliga ersättningar och förmåner är skattefria. Du kan även ansöka om bostadsbidrag för eget boende som du har haft minst tre månader före tjänstgöringens början. Har du barn kan du få familjebidrag som är behovsprövat för barn upp till 18 års ålder. GMU är indelad i sju olika projekt (utbildningsmoment) och fem strimmor (kunskapsområden). Projekten ligger efter varandra och sker under begränsad tid. Strimmorna löper parallellt och är matchade med projekten. Bild 20 - MÖJLIGHETERNA GMU ger formell behörighet för att du ska kunna bli anställd som soldat eller sjöman i Försvarsmakten. Detta sker i en så kallad befattningsutbildning som genomförs under ett antal månader. Efter befattningsutbildningen kan du tjänstgöra på heltid via anställningsformen GSS/K eller deltid via anställningsformen GSS/T. GMU ger också behörighet för fortsatt kompletterande utbildning inför specialistofficersutbildningen, officersprogrammet. Studierna inleds med tre månaders förberedande officerskurser FOK. Därefter går du vidare inom en yrkes- eller reservofficersutbildning som du har valt. Som yrkes- eller reservofficer tjänstgör du som antingen officer eller specialistofficer. GMU ger även möjlighet att tjänstgöra i Hemvärnet vid sidan av ditt ordinarie arbete eller utbildning. Du skriver ett avtal med Försvarsmakten om 4-13 dygns tjänstgöring per år beroende på befattning. Din utbildning fortsätter i hemvärnsförbanden. Bild 21 - FÖRSVARSMAKTENS VÄRDEGRUND Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska grundprinciper: alla människors lika värde, jämställdhet, att följa lagar och förordningar, att vara saklig i vår myndighetsutövning och att hushålla med resurser. ÖPPENHET VAR ÖPPEN OCH ÄRLIG RESULTAT TA INITIATIV OCH UPPNÅ RESULTAT ANSVAR TA ANSVAR OCH VAR PÅLITLIG

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns.

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. FRED OCH FRIHET. TVÅ BRA SKÄL ATT GÅ UPP PÅ MORGONEN Jorden är fantastisk, Sverige är fantastiskt. Så har det inte alltid varit. Vår historia

Läs mer

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringsbeslut 3 2010-01-14 Fö2009/1354 /MIL (Slutligt) Försvarsdepartementet Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringens beslut Regeringen beslutar att

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Utbildningsplan 1 (8) 20-06-09 Programmets benämning Officersprogrammet med Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Högskolepoäng: 180 högskolepoäng Programkod: 1OPK5 Gäller från:

Läs mer

Sverige har ett försvar som används och levererar effekt.

Sverige har ett försvar som används och levererar effekt. Det talade ordet gäller Kära åhörare, Samtidigt som vi träffas här står Sverige och NBG för halva EUs snabbinsatsförmåga. Samtidigt som vi ses i Sälen tar svenska soldater ansvar för fred och säkerhet

Läs mer

MARINEN för säkerhet och fred

MARINEN för säkerhet och fred MARINEN för säkerhet och fred GEMENSAMMA HAV & SKÄRGÅRD Havet länkar samman människor och förser oss med försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via Östersjön extrem viktig där 90

Läs mer

Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016 2020

Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016 2020 Försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU11 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016 2020 Sammanfattning I betänkandet behandlar försvarsutskottet regeringens proposition Sveriges försvar 2016

Läs mer

Försvarsmaktens svar på frågor från Riksdagens utredningstjänst

Försvarsmaktens svar på frågor från Riksdagens utredningstjänst 2011-09-20 17 250:64736 Sida 1 (8) Riksdagens utredningstjänst Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning LEDS

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT

SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT 9 Har du någon skada eller andra besvär i fotleder eller fötter? Nej Ja, men besvären är lindriga Ja, jag har måttliga besvär Ja, jag har svåra besvär Källa:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FFS 2015:5 Utkom från trycket 2015-12-23 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning; beslutade

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser riksrevisionen granskar: försvarets förmåga Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser rir 2013:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ersätter Utbytt den Sign 0:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. GRUNDSYN FÖR DET CIVILA FÖRSVARET 1:1 2. DET CIVILA FÖRSVARETS UPPGIFTER I FRED 2:1 3. MÅL OCH SYFTE MED PLANEN 3:1 4. HOT OCH RISKER 4:1 4.1 HOTBILD-

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Konferens om landstingens krisberedskap 2015 Utvecklingen av det civila försvaret Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Upplägg av presentation Förändrad omvärld Totalförsvar/samlat

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:109

Regeringens proposition 2014/15:109 Regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016 2020 Prop. 2014/15:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2015 Stefan Löfven

Läs mer

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3165 av Allan Widman m.fl. (FP) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom

Läs mer

Innehåll. Inledning...2. Världen är förändrad...4. Verksamhetsidé och vision...6. Insatsorganisation...16. Internationell verksamhet...18. Armén...

Innehåll. Inledning...2. Världen är förändrad...4. Verksamhetsidé och vision...6. Insatsorganisation...16. Internationell verksamhet...18. Armén... Innehåll Inledning...2 Världen är förändrad...4 Verksamhetsidé och vision...6 Organisation...12 Militärstrategisk inriktning...14 Insatsorganisation...16 Internationell verksamhet...18 Armén...22 Hemvärnet...26

Läs mer

Bilaga 6. Försvarsmaktens tolkning av sitt uppdrag

Bilaga 6. Försvarsmaktens tolkning av sitt uppdrag bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 6. Försvarsmaktens tolkning av sitt uppdrag Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 6 Försvarsmaktens tolkning av sitt uppdrag

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas en stor manual som berättade vad jag skulle

Läs mer

Förslag till möjlig struktur Battle Group 2011.

Förslag till möjlig struktur Battle Group 2011. Sida 1 (8) Förslag till möjlig struktur Battle Group 2011. 1. Inledning...2 1.1. Uppgift...2 1.2. Sammanfattning...2 1.3. Analys av uppgiften och metodbeskrivning...2 1.3.1. Övergripande styrningar och

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning UTB 01 Sida 1 (2) Insänd av Pär Ahlgren, 251. Insatskompaniet (Svartlösa) Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar Förslag: Att längre övningar som nuvarande

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN 1 POSOM I HÖGANÄS KOMMUN Bakgrund POSOM är en ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid bland annat större olyckor och katastrofer. Riskerna

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Ett användbart försvar

Ett användbart försvar Ett användbart försvar Ett användbart försvar Regeringens proposition 2008/09:140 Regeringens proposition 2008/09:140 Försvarsdepartementet www.regeringen.se Beställningar: Riksdagens tryckeriexpedition,

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

Det talade ordet gäller

Det talade ordet gäller 1 Det talade ordet gäller ÖB anförande i Sälen 2011 Ärade statsråd, ärade försvarsvänner! 2010 var ett intensivt, händelserikt men också tungt år för Försvarsmakten. Vi har tagit flera viktiga steg mot

Läs mer

Säkerhet och beredskap i rätt riktning Anförande av försvarsminister Karin Enströms Folk och Försvars Rikskonferens tisdag den 15 januari 2013

Säkerhet och beredskap i rätt riktning Anförande av försvarsminister Karin Enströms Folk och Försvars Rikskonferens tisdag den 15 januari 2013 Säkerhet och beredskap i rätt riktning Anförande av försvarsminister Karin Enströms Folk och Försvars Rikskonferens tisdag den 15 januari 2013 Det talade ordet gäller Mina damer och herrar, Sverige ska

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Februari 2013. Kustbevakningen Huvudkontoret Box 536 371 23 Karlskrona. www.kustbevakningen.se

Februari 2013. Kustbevakningen Huvudkontoret Box 536 371 23 Karlskrona. www.kustbevakningen.se 6 Februari 213 35 1 2 3 4 315 5 7 8 45 9 1 Kustbevakningen Huvudkontoret Box 536 371 23 Karlskrona www.kustbevakningen.se Februari 213 Jobb för framtiden KUSTBEVAKARE Vill du ha ett yrke som är både tryggt

Läs mer

Generaldirektörens förord Organisation och verksamhet Tillstånd, kontroll och granskning Viktiga händelser Vanliga frågor om verksamheten

Generaldirektörens förord Organisation och verksamhet Tillstånd, kontroll och granskning Viktiga händelser Vanliga frågor om verksamheten Årsrapport 2011 Innehåll Generaldirektörens förord 3 Organisation och verksamhet 4 Signalspaningsverksamhet 6 Informationssäkerhetsverksamhet 7 Tillstånd, kontroll och granskning 8 Viktiga händelser 9

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben. Nya utbildningar

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben. Nya utbildningar Svenska Brukshundklubben Nya utbildningar VÄLKOMNA VÄLKOMNA KU DRESSYR Ansvarig Patrullhundskurs Kompletterande/tilläggsutbildning VINTER MARIN URBAN * Vapen/amsök Hundförarutbildning Hemvärn Utredningsgrupp

Läs mer

Kommittédirektiv. Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands. Dir. 2007:45

Kommittédirektiv. Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands. Dir. 2007:45 Kommittédirektiv Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands Dir. 2007:45 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2007 Sammanfattning av uppdraget En parlamentarisk

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av EU-stridsgruppen som ställs upp av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge för beredskapsturen

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen Praktikrapport Praktikant: Linn Trägårdh (linn.tragardh@gmail.com) Praktikplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad Ekonomienheten Controllerfunktionen Besöksadress: Norra Klaragatan

Läs mer

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 december 2015 Peter Hultqvist Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Läs mer

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Skogsbränder juni 2008. Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha

Skogsbränder juni 2008. Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha Skogsbränder juni 2008 Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha Förhistoria Skogsbrandgrupp tillsatt för att komma med förslag på utveckling av vår taktik och teknik våren 2008 Skogsbränder i Skån

Läs mer

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll Vilken officersutbildning ska en fram tidsinriktad försvarsmakt ha? Referat från miniseminariet den 1 september 2009 HANDLINGAR Av Ove Pappila Kungl Krigsvetenskapsakademien höll den 1 september ett miniseminarium

Läs mer

FMLOPE 2013-11-08 Sida 1 av 10 MENTAL TRÄNING UNDER GMU. Lärarhandledning. Redaktörer: David Bergman, Mikael Lindholm och Tommy Sundin

FMLOPE 2013-11-08 Sida 1 av 10 MENTAL TRÄNING UNDER GMU. Lärarhandledning. Redaktörer: David Bergman, Mikael Lindholm och Tommy Sundin FMLOPE 2013-11-08 Sida 1 av 10 MENTAL TRÄNING UNDER GMU Lärarhandledning Redaktörer: David Bergman, Mikael Lindholm och Tommy Sundin FMLOPE 2013-11-08 Sida 2 av 10 Innehåll Inledning... 3 Stressen och

Läs mer

DET MILITÄRA LÄGET I NORDEUROPA

DET MILITÄRA LÄGET I NORDEUROPA l DET MILITÄRA LÄGET I NORDEUROPA Av major LENNART LÖPGREN l ALLA TIDER har det militärpolitiska läget karakteriserats av skiftningar, som verkat under längre tid eller som kommit som snabba, stundom oväntade

Läs mer

Inbjudan för Bilkårister att delta som funktionärer i övning REFOX, 22-28 september 2012

Inbjudan för Bilkårister att delta som funktionärer i övning REFOX, 22-28 september 2012 Sida: 1/5 Bilkåren Box 5435 114 84 Stockholm Vårt datum: 2012-03-27 Inbjudan för Bilkårister att delta som funktionärer i övning REFOX, 22-28 september 2012 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) behöver hjälp

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Officersförbundets remissvar över slutbetänkandet 2008:91 En svensk veteranpolitik del 2

Officersförbundets remissvar över slutbetänkandet 2008:91 En svensk veteranpolitik del 2 Diarienr: 810/21372 Försvarsdepartementet STOCKHOLM 2009-01-23 Officersförbundets remissvar över slutbetänkandet 2008:91 En svensk veteranpolitik del 2 Sammanfattning Officersförbundet anser att utredningen

Läs mer

Min mest spännande krigsupplevelse

Min mest spännande krigsupplevelse Min mest spännande krigsupplevelse LAURI TÖRNI: ASEVELI 1934-1954, Brother in Arms, (Vapenbroder) Jubileumspublikation, New York Fortsättnigskrig,1941-1944 Mars1943, Ontasjö (Ontajärvi), Öst-Karelen Korpral

Läs mer

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 2013-02-28 23 383:53446 Sida 1 (7) Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 1. Uppgiften Försvarsmakten har i regeringsbeslut Uppdrag

Läs mer

för Civilförsvarsförbundets

för Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2014-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN sid

Läs mer

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Promemoria 2006-12-19 Justitiedepartementet Försvarsdepartementet Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Sammanfattning och slutsats: Det är bl.a. för den internationella

Läs mer

Smst motioner utbildning 2007

Smst motioner utbildning 2007 Smst motioner utbildning 2007 Mot nr Rubrik Insänt av RIKSHV RiksHvR Tinget U 1 Gradbeteckning=Utbnivå! Säkerhet för KRAG Hvråd Rikets försvar att visa. U 2 Datastöd - Utökad information i PLIS Dalarådet

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Hot Risker Larma 112 Eld och brand

Hot Risker Larma 112 Eld och brand Kostnadsfritt utbildningsmaterial om... Hot Risker Larma 112 Eld och brand Sårbara platser Låt stå Informationssäkerhet Olyckor Farliga ämnen Stormar och elavbrott Kriser Hot mot Sverige www.msb.se/skola

Läs mer

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Juni 2012 Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Kustbevakningen arbetar för en hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss. Vi finns längs med hela Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar dygnet

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. FÖRSVARSMAKTEN och MILITÄRA REGIONSTABEN MITT

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. FÖRSVARSMAKTEN och MILITÄRA REGIONSTABEN MITT FÖRSVARSMAKTEN och MILITÄRA REGIONSTABEN MITT MILITÄRREGION MITT Militärregion Mitt WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Försvarsmaktens ledningsstruktur för insatsledning 2 IO 14 1500 7 Korvetter Corvettes 4 Ubåtar

Läs mer

Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna

Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna Slutbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter till regeringen Delegationen för mänskliga rättigheter har arbetat med mänskliga

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16 Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16 Säkerhetsskydd m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS1 Säkerhetsskydd m.m., en motion med anledning av framställningen

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Information till dig som är asylsökande på Gotland

Information till dig som är asylsökande på Gotland Information till dig som är asylsökande på Gotland Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Valet till gymnasiet 2016 Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika

Läs mer

MARINen. För säkerhet och fred.

MARINen. För säkerhet och fred. MARINen För säkerhet och fred. havet Havet länkar samman människor och förser oss med mat och försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via sjöfart väldigt viktig. 90 procent av Sveriges

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Utbildningsplan 1 (6) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 120 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-27 I den här kartläggningen

Läs mer

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja.

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Grupp 8 Internationell Politik 733G20 2012-05- 23 Jakob Holmin Fridell Anton Holmstedt Isabelle Holmstedt Martin Hjers Table of Contents Irans atomenergiprogram...

Läs mer

Nolltolerans i Bollebygds kommun

Nolltolerans i Bollebygds kommun Nolltolerans i Bollebygds kommun Den 29 april 2009 beslutade kommunfullmäktige om en avsiktsförklaring och att Bollebygds kommun ska arbeta för Nolltolerans. Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten,

Läs mer

Sverige och Östersjön

Sverige och Östersjön ROBERT DAI.SJÖ: Sverige och Östersjön Sveriges politik i Ostersjöområdetharunderefterkrigsffden ofta varit försiktig, i kontrast till statsledningens agerande vad gäller mer fjärran områden. Från baltutlämningen

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

FOTO: AGNETA CEDERVALL

FOTO: AGNETA CEDERVALL FOTO: AGNETA CEDERVALL Stockholms Trängbefälsförening Vår verksamhet Stockholms Trängbefälsförening verkar genom utbildning och information för att främja Sveriges beredskap mot olika hot inom vårt samhälle

Läs mer

Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning

Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning 1985 Bengt Gustavsson, tippad som nästa ÖB: Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning Boden (TT:s utsände): Jag förstår inte att Sovjet fortsätter med sina ubåtskränkningar, men de har

Läs mer

Tillträdesförordning (1992:118)

Tillträdesförordning (1992:118) Särskilda trafikförfattningar m.m./tillträdesbestämmelser m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [1401] Denna förordning upphör att gälla om Sverige kommer i krig. Bestämmelserna i 12 26 börjar tillämpas först

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Dnr 2923/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Under de senaste månaderna har försvarsdebatten

Under de senaste månaderna har försvarsdebatten handlingar Vad blir det av försvaret? Referat från och kommentarer till Kungl Krigsvetenskapsakademiens Vintersymposium den 18 februari 2009 Av Stefan Ring Under de senaste månaderna har försvarsdebatten

Läs mer

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap 2010-01-12 Dnr 2164/2010 1(5) Enheten för krisberedskap Joakim Beck-Friis Tel: 075-247 34 38 E-post: joakim.beck-friis@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna

Läs mer

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Dokumentstatus: Under arbete Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Läs mer

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling. Rio-deklarationen. Miljö- och naturresursdepartementet Rio-deklarationen

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling. Rio-deklarationen. Miljö- och naturresursdepartementet Rio-deklarationen Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling Rio-deklarationen Miljö- och naturresursdepartementet Rio-deklarationen Rio-deklarationen om miljö och utveckling Ingress Förenta Nationernas konferens

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

ETT NORDISKT LUFTFÖRSVAR

ETT NORDISKT LUFTFÖRSVAR ETT NORDISKT LUFTFÖRSVAR - NÅGRA SYNPUNKTER Av överste G. A. WESTRING, Västerås PoLITISKT sett kanske det kan synas naivt att i nuvarande läge spekulera över ett gemensamt nordiskt försvarsproblem och

Läs mer

Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel.

Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel. Sida 22/31 HV SOLD FÖ TLB XK (OR2) FÖRARE TLB HV SOLD INSATS FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD BEV FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD CBRN SANERING FÖ TLB XK (OR2) Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och

Läs mer