Kommunstyrelsen Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2010-08-23 Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Christina Waster Jansson (S) Anders Rydell (S) Kerstin Nyhlén (S) Richard With (S) Göran Wennberg (V) Yvonne Gmeiner(Fp) Erkki Visti (C) Börje Ahlin (S) tjg.ersättare Johanna Olofsson (M) tjg. ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Frank Pfeiler, Kanslichef Lisbet Berg Hedmark, Personalchef Kurt Haraldsson, Verksamhetschef Marie Andersson, sekreterare Jan Larsson, Hälsoplanerare, 67 Hans Collin,Skogsansvarig, 68 Anders Rydell Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 25 augusti 2010 kl Ej tjänstgörande ersättare Anders Tollin (S) Kennet Hedlund (S) Per Jörgensen (S) Dan Haglund (Kd) Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Britt-Inger Fröberg Justerande... Anders Rydell Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2 2 (16) Ks 67 Information Västmanlänningarnas hälsa 2010 Jan Larsson, hälsoplanerare Landstinget Västmanland, informerade om den senaste befolkningsenkäten Västmanlänningarnas hälsa 2010 gällande den vuxna befolkningen med fokus på Surahammar.

3 3 (16) Ks 68 Information - Skogsbruksplan Hans Collin, skogsansvarig, informerade om Skogsbruksplan för Surahammars kommun

4 4 (16) Ks 69 Dnr Avsiktsförklaring Communicares framtida projekt Ideella föreningen Communicare har drivit ungdomsprojektet Job College framgångsrikt i stora delar av östra Mellansverige. Det projektet lider mot sitt slut. Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller unga som befinner sig i utanförskap. Communicare kommer därför att ansöka om medel från sociala fonden med ett projekt som har fått namnet Vad ska du bli?. För att få till stånd ett projekt ansöker Communicare om medfinansiering á kr per år och ändamålsenlig lokal som kommunen tillhandahåller under projekttiden som är tre år, med start 15 januari Vid ett eventuellt bifall från kommunen sida är beslutet endast giltigt under förutsättning att övriga medfinansiärer ger sitt bifall till projektet. BILAGA: Ansökan om medfinansiering Förslag till beslut kommunstyrelsen beslutar att Surahammars kommun är positiv till projektansökan. att Surahammars kommun ger sitt bifall till medfinansieringen ( med de förutsättningar som föreligger) I ärendet yttrade sig Kerstin Nyhlén (S) att Surahammars kommun är positiv till projektansökan. att Surahammars kommun ger sitt bifall till medfinansieringen med de förutsättningar som föreligger

5 5 (16) Ks 70 Dnr: Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Riksdagen har beslutat om en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. I den nya lagen, som träder i kraft tilldelas kommunerna nya uppgifter. De viktigaste förändringarna är följande: Kommunen övertar polisens uppgifter när det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Uppgiften omfattar bland annat tillstånd till förvaring och försäljning av fyrverkerier, förråd som finns i samband med sprängningar samt godkännande till nämnda hanteringar. Kommunerna får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn. Specifika nämnder för hanteringen av brandfarlig vara pekas inte längre ut. Kommunerna får själva bestämma var handläggningen av tillstånds- respektive tillsynsfrågor gällande brandfarliga och explosiva varor ska ske. Kommunerna ges möjlighet att helt eller delvis uppdra åt en annan kommun att utföra de nya uppgifterna. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) utgör en viktig remissinstans för polisen i frågor gällande explosiva varor. Vid brandfarliga varor har Bygg- och miljönämnden tillståndsansvaret, där MBR är remissinstans men också är ansvarig tillsynsmyndighet. Då MBR redan utför merparten av kommunens arbete kring brandfarliga och explosiva varor, är det lämpligt att det kommunala ansvaret för tillstånd och tillsyn, enligt den nya lagen fullt ut förs över och hanteras av MBR. Kommunen erhåller även fortsättningsvis information och inflytande genom remissförfarande. Förslag till beslut att Surahammars kommun uppdrar åt MBR att inom ramen för gällande förbundsordning utföra de uppgifter som annars faller på kommunen enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, (prop.2009/2010:203) MBR får besluta om avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn, för att finansiera verksamheten enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. att Surahammars kommun uppdrar åt MBR att inom ramen för gällande förbundsordning utföra deuppgifter som annars faller på kommunen enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, (prop.2009/2010:203) att MBR får besluta om avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn, för att finansiera verksamheten enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

6 6 (16) Ks 71 Dnr: Motion om vistelsetid i förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar. Folkpartiet Liberalerna har lämnat en motion om att tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar skall utökas till 20 timmar per vecka. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde , 29 återemitterades motionen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat motionen till Barn- och bildningsnämnden för beredning Beredande organs beslut Kommunfullmäktige , 45 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 62 Barn- och bildningsnämnden , 55 Barn- och bildningsnämnden , 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 19 Kommunstyrelsen , 36 Kommunfullmäktige , 29 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 29 Barn- och bildningsnämnden , 36 Barn- och bildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå motionens yrkande Erkki Visti (C), Johanna Olofsson (M) och Jonas Westerholm (Fp) reserverade sig mot Barn- och bildningsnämndens beslut I ärendet yttrade sig Yvonne Gmeiner (Fp) Yrkande Ordförande, Britt-Inger Fröberg (S), yrkar på att bifalla motionens yrkande om utökning av vistelsetiden till 20 tim/veckan för barn till arbetslösa föräldrar samt att avslå motionens yrkande om utökning av vistelsetiden till 20 tim/veckan för barn till föräldralediga föräldrar utan 15tim/veckan kvarstår Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar på att bifalla motionens yrkande att rekommendera kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens yrkande om utökning av vistelsetiden till 20 tim/veckan för barn till arbetslösa föräldrar att avslå motionens yrkande om utökning av vistelsetiden till 20 tim/veckan för barn till föräldralediga föräldrar utan 15tim/veckan kvarstår Forts. sid 7

7 7 (16) Fots. 71 Yvonne Gmeiner (Fp), Johanna Olofsson (M) samt Erkki Visti (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut

8 8 (16) Ks 72 Dnr: Avsiktsförklaring kring flyktingmottagande VKL:s styrelse har vid sammanträde beslutat rekommendera medlemmarna att ställa sig bakom bifogad avsiktsförklaring rörande samverkan kring flyktingmottagande i Västmanlands län. Länet har för perioden en överenskommelse om samarbete inom flyktingintroduktion. Överenskommelsen undertecknades av samtliga KSO, landstingsordförande, landshövding samt chefer för berörda statliga myndigheter. Erfarenheterna från arbetet med gällande överenskommelse samt ändrade förutsättningar inom flyktingmottagandet har lett fram till bilagda avsiktsförklaring. De nya förutsättningarna gäller från 1 december 2010 och omfattar personer som beviljas uppehållstillstånd från och med Konsekvenserna av detta blir två parallella system för flyktingmottagande fram till dess samtliga omfattas av den nya förordningen. Avsiktsförklaringen är framtagen i syfte att skapa forum för ett hållbart och långsiktigt samarbete kring nyanlända flyktingar som beviljas uppehållstillstånd i Sverige med etablering i Västmanland. BILAGA: Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagande i Västmanlands län. Förslag till beslut rekommendera Kommunfullmäktige att ställa sig bakom Avsiktsförklaringen om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län. I ärendet yttrade sig Erkki Visti (C) Anders Rydell (S) att rekommendera kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom Avsiktsförklaringen om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län.

9 9 (16) Ks 73 Dnr: Motion Satsa på sommarlovsentreprenörer Dan Haglund (Kd) har inlämnat en motion angående sommarlovsentreprenörer. Sommarlovsentreprenörer är ett träningsprogram för ungdomar år att upptäcka sin egen kraft Konceptet ger ungdomar möjlighet att förverkliga en idé eller dröm Arbetsutskottet beslutade att ge Barn- och Bildningsnämnden i uppdrag att avge ett förslag till svar på motionen Barn- och bildningsnämnden beslutade att bifalla motionens yrkande att genomföra konceptet Sommarlovsentreprenörer Beredande organs beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 27 Barn- och bildningsnämnden, , 39 BILAGA: Motion Satsa på sommarlovsentreprenörer Förslag till beslut rekommendera Kommunfullmäktige att tillstyrka motionens yrkande. I ärendet yttrade sig: Anders Rydell (S) att återremittera motionen till Barn- och bildningsnämnden för att utreda förutsättningarna för konceptet Sommarlovs-entreprenörer

10 10 (16) Ks 74 Dnr: Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Inom ramen för VKL har en länsstrategi för folkhälsoarbetet tagits fram. Arbetet har utförts av en samverkansgrupp med representanter för länets kommuner, landstinget, länsstyrelsen samt VKL. Skrivelse har kommit från VKL med förslag till överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och vuxna åren BILAGA: Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Förslag till beslut att godkänna utvecklingsplanen för tiden I ärendet yttrade sig: Anders Rydell (S) Erkki Visti (C) Göran Wennberg (V) att godkänna utvecklingsplanen för tiden

11 11 (16) Ks 75 Dnr: Kommunens firmateckning Principerna för kommunens firmateckning regleras i 22 i det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen. Kontrakt samt köpebrev avseende försäljning av tomtmark för bostads- samt näringsändamål inom ramen för beslut om pris och övriga villkor i fullmäktige, styrelse eller nämnd undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, LisbetBerg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Arrendeavtal undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, LisbetBerg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Markupplåtelseavtal för ledningsrätt undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Köpehandlingar, kontrakt och avtal för inköp på högst 5 prisbasbelopp undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Övriga kontrakt och avtal som följer på beslut i nämnd (ej kommunstyrelsen) undertecknas av Ulf Wilson Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Handlingar för anbudsinfordran undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Tilldelningsbeslut vid upphandling undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Beslut om förlängning av gällande upphandlings- eller ramupphandlingsavtal i sammanlagt högst 2 år undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Beslut om att delta i ramupphandlingar undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Ramupphandlingskontrakt undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Kvitton, bankanvisningar, postanvisningar samt checkar ska undertecknas av Solveig Kelloaho, Anja Visti, Susanna Fast, Christina Sandin, Anne-Marie Lundmark, två i förening. Handlingar rörande omplacering av lån samt placering av likvida medel undertecknas av Frank Pfeiler, Solveig Kelloaho, Christina Sandin, Susanna Fast, två i förening. Hyreskontrakt för verksamhetslokaler undertecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Lisbet Berg-Hedmark, Kurt Haraldsson, två i förening. Hyreskontrakt för bostäder undertecknas av Ulf Wilson, Solveig Kelloaho, Anne-Marie Lundmark, Susanna Fast, två i förening. Forts.sid 9

12 12 (16) Forts. 75 Leasingavtal tecknas av Ulf Wilson, Frank Pfeiler, Kurt Haraldsson, Lisbet Berg-Hedmark, två i förening. Främmande checkar samt erhållna bankgiroutbetalningsuppdrag, postväxlar, postanvisningar och utbetalningskort får inte uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan ska insättas på kommunens bank- eller postgiro. Handlingar till tingsrätt, länsrätt, kammarrätt, hovrätt eller annan rättsinstans undertecknas av Britt- Inger Fröberg och Tobias Nordlander, två i förening eller av en av dessa med kontrasignering av någon av tjänstemännen Frank Pfeiler, Kurt Haraldsson, Lisbet Berg-Hedmark. Oaktat ovanstående ska andra köpehandlingar, avtal och kontrakt än ovan samt lån och borgensförbindelser och övriga rättsligen bindande handlingar som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av Britt-Inger Fröberg och Tobias Nordlander, två i förening eller av en av dessa med kontrasignering av någon av tjänstemännen Frank Pfeiler, Kurt Haraldsson, Lisbet Berg-Hedmark. Förutom vad som stadgas ovan äger Britt-Inger Fröberg och Tobias Nordlander, två i förening eller av en av dessa med kontrasignering av någon av tjänstemännen Frank Pfeiler, Kurt Haraldsson, Lisbet Berg-Hedmark underteckna alla typer handlingar. Förslag till beslut att godkänna föreliggande förslag till firmateckning. att godkänna föreliggande förslag till firmateckning.

13 13 (16) KS 76 Dnr: VKL, finansiering år 2011 av vissa funktioner VKL: s styrelse har beslutat att rekommendera medlemmarna att fastställa finansieringen för år 2011 beträffande följande funktioner. - Utvecklings- och utredningsfunktionen, kronor - Länsturismen, kronor. - Taltidningen, kronor. Surahammars kommuns andel av finansieringen för dessa funktioner är kr. BILAGA: VKL, protokollsutdrag med bilaga. Förslag till beslut; att fastställa finansieringen enligt förlag från VKL:s styrelse, att Surahammars kommuns andel om kronor anvisas i driftsbudgeten för år I ärendet yttrade sig Kerstin Nyhlén (S) att fastställa finansieringen enligt förlag från VKL:s styrelse, att Surahammars kommuns andel om kronor anvisas i driftsbudgeten för år 2011.

14 14 (16) KS 77 Dnr: Delegation Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde i juni (2010, 45) - att kommunstyrelsen får delegation på att besluta om att ta upp nya lån på maximalt 90 mkr för byggande av ny högstadieskola i Surahammar. Med lån avses också sk byggnadskreditiv - att kommunstyrelsen äger besluta om att vidaredelegera upplåningsrätten enligt ovanstående punkt. Förslag till beslut kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande Britt-Inger Fröberg samt kommunstyrelsens vice ordförande Tobias Nordlander två i förening äger besluta och teckna handlingar om upplåning enligt kommunfullmäktiges beslut ( 45/2010), eller en av dessa med kontrasignering av någon av tjänstemännen Frank Pfeiler, Lisbet Berg- Hedmark eller Kurt Haraldsson. att kommunstyrelsens ordförande Britt-Inger Fröberg samt kommunstyrelsens vice ordförande Tobias Nordlander två i förening äger besluta och teckna handlingar om upplåning enligt kommunfullmäktiges beslut ( 45/2010), eller en av dessa med kontrasignering av någon av tjänstemännen Frank Pfeiler, Lisbet Berg- Hedmark eller Kurt Haraldsson.

15 15 (16) KS 78 Dnr: Meddelanden VKL Aktuellt från VKL VL Trafik nytt 4, 5 Protokollsutdrag, 2 st Ufall 2010 Pressmeddelande Minnesanteckningar från möte med MÄLAB Vård och omsorgs college Minnesanteckningar Kataloggruppen Västmanlands Samtrafikförbund Protokoll VTS Protokoll PTS och SKL Ledningskollen.se SKTF Nominera Årets Kulturkommun 2010 Surahammars kommun Överenskommelse mellan Surahammars kommun och Communicare Cirkusakademin Cirkuskonstens bevarande i er kommun Lions Surahammar Tack brev Sigtuna kommun Politiska oklarheter kring förlagslån och om det fortsatta samarbetet i Kommuninvest Länsstyrelsen Västmanlands län Undantag från bestämmelserna i terrängkörningslagen för golfbilar i Västmanlands län Fastställelse av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län för åren Förslag att lägga meddelandena till handlingarna att lägga meddelandena till handlingarna

16 16 (16) KS 79 Dnr: Delegationsbeslut 108 st avseende anställningar 3st lönemeddelande/personalmeddelande Förslag att lägga delegationsbesluten till handlingarna att lägga delegationsbesluten till handlingarna

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.40 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban Olsson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer