Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare"

Transkript

1 Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: Birgitta Gullqvist, Verksamhetschef

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering 6 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 7 Samverkan för att förebygga vårdskador 8 Samverkan med patienter och närstående 9 Uppföljning genom egenkontroll 10 Riskanalys 10 Systematiskt kvalitetsarbete 10 Hantering av klagomål och synpunkter 11 Resultat 11 Delegering 13 Övergripande mål och strategier för kommande år 13 2

3 Sammanfattning Kastanjens vårdboende På Kastanjen finns 16 boendeplatser för personer med demenssjukdom fördelade på två våningar. Vardaga utför HSL-insatser på Kastanjens vårdboende på uppdrag av Linköpings kommun. Verksamheter som utför HSL-insatser lyder under de av kommunens MAS upprättade riktlinjer för hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen på Kastanjens vårdboende ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och uppfyller de krav MAS ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård. Avvikelser och eventuella synpunkter/klagomål sammanställs och analyseras och därefter sätts åtgärder in. Registrering och uppföljning görs på ett systematiskt sätt i Treserva samt i Vardagas kvalitetsledningssytem Qualimax. Förbättringar dokumenteras i Qualimax. De boende erbjuds, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, riskanalys/preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Identifierade risker dokumenteras, åtgärdas och följs upp i omvårdnadsplanen. Egenkontroll av Kastanjens vårdboende besvaras två gånger om året. Egenkontrollen besvaras tillsammans med gruppchef, ansvarig sjuksköterska samt omvårdnadspersonal. Vårt arbete för patientsäkerheten utgår från våra huvudmål och delmål med patientsäkerheten och den nationella värdegrunden som grund och rättesnöre i det dagliga arbetet. Målet för Kastanjens vårdboende har under 2014 varit att fortsätta med att arbeta utifrån huvudmål och delmål för verksamheten för fortsatt patientsäkerhet. Under 2014 fick medarbetarna bland annat genomgång/utbildning i Basal handhygien för att minska smittorisker. Kostansvariga har genomgått kostutbildning. Medarbetarna har under året genomgått munvårdsutbildning. Brandutbildning för alla medarbetare. Registering i Palliativa registret har gjorts under året. Kastanjens vårdboende har deltagit i PPM-studier gällande vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner och trycksår. Våra olika mötesforum har fortlöpt under hela året för att öka patientsäkerheten. Det är teammöten, ledningsgrupp, verksamhetschefen har haft möte med gruppchefen varje vecka, verksamhetschef och sjuksköterska har möten, arbetsplatsträffar, kostråd, kvalitetsråd. Under 2014 har den största satsningen varit rehabilitering. Under året så har Vardaga anställt en sjukgymnast och på så sätt utökat sjukgymnasttimmarna. Sjukgymnasten har tillsammans med arbetsterapeut förbättrat patienternas rehabiliteringsplaner. Alla som har behov av en rehabiliteringsplan har en individuellt utformad rehabiliteringsplan som är dokumenterad i Treserva. För att rehabiliteringsplanerna ska utföras på rätt sätt så har omvårdnadspersonalen fått utbildning för respektive rehabiliteringsplan. 3

4 Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Qualimax är Vardagas ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vardagas ledning fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och ansvar, säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen. Verksamhetschefen på Kastanjens vårdboende ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och uppfyller de krav Linköpings kommuns MAS ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård. Det övergripande målet för Kastanjens vårdboende är att våra boende ska få en god och säker vård och att de boende och deras anhöriga ska känna sig trygga och nöjda med vården och omsorgen som vi ger dem Våra delmål för detta är: Att var och en av de boende ska känna sig delaktiga i sin vård och omsorg genom individanpassning och delaktighet, dvs. att de själva får bestämma vad som är viktigt och hur de vill ha det. Patientansvarig sjuksköterska gör en omvårdnadsplan där den boende får vara delaktig. Den av omvårdnadspersonalen som är kontaktperson gör tillsammans med den boende en genomförandeplan Att de boendes vardagar och helger ska kännas meningsfulla. Det kan vi göra genom att erbjuda och hjälpa de boende att få både fysiska och social aktiviteter, exempelvis har vi individanpassade träningsscheman utformade av sjukgymnast. Sjukgymnasten har instruerat omsorgspersonalen att hjälpa den boende med träningen. Arbetsterapeuten har provat ut individuella hjälpmedel som gör att de boende kan behålla och träna sina färdigheter, ex. äta själv med speciell sked. Uppföljning och utvärdering av olika insatser görs på bland annat teammöten. Att vården och omsorgen ska vara av god kvalitet med utbildad personal. Därför så tillsvidareanställer vi endast omvårdnadspersonal med undersköterskeutbildning. Vi har också fortlöpande utbildningar för de anställda, både interna och externa utbildningar. Inventering av medarbetarnas utbildningsbehov görs varje år. Läkemedelsutbildning får alla medarbetare innan de får läkemedelsdelegering samt också när det är dags att förnya läkemedelsdelegeringen. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 VD för Vardaga har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy och mål. 4

5 Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis. Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens. Regionchefen ansvarar för att vid behov vidta kvalitets- miljö och arbetsmiljörelaterade åtgärder inom regionen. Linköpings kommun innehar MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) funktionen och det är kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvården som vi efterlever så att vår verksamhets kvalitet och säkerhet säkerställs. MAS följer upp att riktlinjerna efterlevs. Vardaga har kvalitetsutvecklare som följer upp verksamhetens kvalitetsarbete. Vår kvalitetsutvecklare hjälper oss även med att se till så att riktlinjer efterlevs och att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet samt att det medicinska omhändertagandet tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet. Verksamhetschefen på Kastanjens vårdboende ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten uppfyller de krav MAS ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens. Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att omvårdnadsåtgärder utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas. Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten på enheten. Kastanjens vårdboende har en gruppchef som är närmsta chef för gruppen med omvårdnadspersonal. Gruppchefen kontrollerar att det dokumenteras fortlöpande i social journal. Gruppchefen följer också upp att alla boende har en aktuell genomförandeplan. Verksamhetschefen och gruppchefen har möte varje vecka för att rapportera och följa upp veckan som varit. Verksamhetschef och sjuksköterska träffas kontinuerligt för uppföljning. Kvalitetsrådet har möte en gång i månaden. I kvalitetsrådet ingår verksamhetschef, gruppchef, ansvarig sjuksköterska och omvårdnadspersonal. På mötet går vi igenom inträffade avvikelser, eventuella synpunkter från de boende, anhöriga och medarbetare. Även arbetsterapeuten tittar på varje fallavvikelse för att se om det finns någon möjlighet att förhindra nya incidenter. På mötet diskuteras även förbättringar eller förändringar. Även miljö både ute och inne behandlas på mötet. Vid eventuell allvarlig händelse så behandlas ärendet direkt eftersom det då inte går att 5

6 invänta nästa möte. Om en allvarlig händelse sker meddelas verksamhetschef omgående och kontakt tas även omgående med kommunens MAS och Vardagas regionchef. Samtliga avvikelser och eventuella klagomål rapporteras och behandlas i både Treserva och Vardagas avvikelsesystem. Avvikelserapporteringen och uppföljningen är viktig för att kunna utvärdera och vid behov förbättra våra rutiner. Förbättringar dokumenteras i Qualimax. Egenkontroll av Kastanjens vårdboende besvaras två gånger om året. Egenkontrollen besvaras tillsammans med gruppchef, ansvarig sjuksköterska samt omvårdnadspersonal. Förbättringar dokumenteras i Qualimax. Varje vecka har vi teammöte på vårdboendet. Cirkulation sker mellan de två våningarna vilket innebär att varje enhet har temamöte varannan vecka. I teamet ingår ansvarig sjuksköterska, paramedicinare och omvårdnadspersonal. Teammötets uppgift är att gemensamt ha en regelbunden uppföljning utifrån våra kunders önskemål och behov samt överenskommelser som gjorts vid ankomstsamtal. Pågående insatser, instruktioner och ordinationer följs upp och utvärderas på teammötet. Dokumentation görs i HSL och SOL. Varje månad har vi ett kostråd på vårdboendet där vi diskuterar maten och måltidens betydelse för de boendes välbefinnande, livskvalitet och social samvaro. Kostrådet består av verksamhetschef, kostombud, sjuksköterska och boende. Uppföljning sker kontinuerligt vid varje möte. Mötena dokumenteras i Qualimax. Aktivitetsråd har vi varje månad på vårdboendet. I aktivitetsrådet ingår aktivitetsansvariga samt representanter från verksamheten. Aktivitetsrådets ansvar är att kontinuerligt samla in fakta för att fortlöpande kunna förbättra aktivitetsutbudet. Målet är att hela tiden hålla en god livskvalitet för de boende på Kastanjens vårdboende. Mötena dokumenteras i Qualimax. Patienter och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet genom att sjuksköterskorna kontinuerligt har kontakt med både patienterna och deras anhöriga. Både patienterna och anhöriga kan utöver detta kontakta sjuksköterska när de behöver. De anhöriga har dessutom möjlighet att även kontakta sin anhörigs kontaktperson och övrig omvårdnadspersonal. Kontaktperson och anhöriga har tillsammans bestämt hur deras fortlöpande kontakt ska ske. Kastanjen har en patientansvarig läkare från Johannelunds vårdcentral. Varje vecka har patientansvarig läkare rond tillsammans med patientansvarig sjuksköterska på Kastanjen. Utöver ronden så har patientansvarig sjuksköterska vid behov kontakt med läkaren. Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Alla medarbetare har kunskap om Linköpings kommuns rutiner för rapportering av avvikelser och de har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. 6

7 Om avvikelsen bedöms allvarlig rapporteras detta direkt till verksamhetschefen som i sin tur tar ställning om överordnad chef och uppdragsgivaren ska informeras omedelbart. Vid evntuell allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse tas direkt kontakt med Linköpings kommuns MAS. Legitimerad personal följer upp HSL-avvikelser med verksamhetschefen. Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående. Kvalitetsrådet har befogenhet att besluta om kvalitetshöjande åtgärder. Uppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål samt åtgärder kan även diskuteras på arbetsplatsträffar. Avikelserna dokumenteras både i Treserva och i Qualimax. Vid inflyttning och över tid erbjuds alla patienter, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Identifierade risker dokumenteras, åtgärdas och följs upp i omvårdnadsplanen. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska dokumenterar risker och insatta åtgärder i Treserva. All personal får information om åtgärderna, exempelvis kan det vara en boende som inte kan äta tillräckligt och därför behöver berikning av näringsdryck med uppföljning med vikt var tredje månad. Registrering av preventionsbedömning i Senior Alert görs med den boendes eller legal företrädares samtycke. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Vardagas kvalitetsutvecklare har under 2014 utvecklat och reviderat våra egenkontrollfrågor samt kontrollfrågorna vid våra interna kvaliteskontroller för ökad patientsäkerhet. Egenkontollen genomförs 2 ggr/år och den interna kvalitetskontrollen genomförs av vår kvalitetsutvecklare 1 gång/år. Linköpings kommuns MAS har genomfört systematisk uppföljning av de avvikelser som inkommit och vid behov återkopplat till verksamhetschefen för uppföljning. Under 2014 har patientsäkerhetsarbetet också bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. Det har under året skett en uppdatering av HSL-rutiner och SoL-rutiner i Vardagas rutinpärmar. Under det gångna året har vi även upprättat flera nya lokala rutiner för att säkerställa patientsäkerheten på Kastanjens vårdboende. De lokala rutinerna som gäller för Kastanjens vårdboende är dokumenterade och insatta under respektive flik i respektive rutinpärmen. Under 2014 gjordes läkemedelsgenomgång för samtliga av de boende på 7

8 Kastanjens vårdboende. Under året har Vardagas medarbetare på Kastanjens vårdboende haft internutbildning i läkemedelshantering för att minimera medicinavvikelser. Alla medarbetare har genomgått ett skriftligt läkemedelstest vid förnyelse av medicindelegering. Samtliga nyantällda medarbetare har genomgått delegeringsutbildning. Under 2014 fick medarbetarna genomgång/utbildning i Basal handhygien för att minska smittorisker. Kostansvariga har genomgått kostutbildning. Medarbetarna har under året genomgått munvårdsutbildning. Brandutbildning för alla medarbetare. Registering i Palliativa registret har gjorts under året. Kastanjens vårdboende har deltagit i PPM-studier gällande vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner och trycksår. Våra olika mötesforum har fortlöpt under hela året för att öka patientsäkerheten. Det är teammöten, ledningsgrupp, verksamhetschefen har haft möte med gruppchefen varje vecka, verksamhetschef och sjuksköterska har möten, arbetsplatsträffar, kostråd, kvalitetsråd. Avvikelser och eventuella synpunkter/klagomål har sammanställs och analyserats och därefter har eventuella åtgärder vidtagits. Registrering och uppföljning görs på ett systematiskt sätt i Treserva samt i Vardagas kvalitesledningssystem Qualimax. Under 2014 har den största satsningen varit rehabilitering. Under året så har Vardaga anställt en sjukgymnast och på så sätt utökat sjukgymnasttimmarna. Sjukgymnasten har tillsammans med arbetsterapeut förbättrat patienternas rehabiliteringsplaner. Alla som har behov av en rehabiliteringsplan har en individuellt utformad rehabiliteringsplan som är dokumenterad i Treserva. För att rehabiliteringsplanerna ska utföras på rätt sätt så har omvårdnadspersonalen fått utbildning för respektive rehabiliteringsplan. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 3 p 3 Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse Enligt gällande regelverk finns samverkansöverenskommelse upprättad med berörd läkarorganisation. Överenskommelsen reglerar insatsernas omfattning och innehåll bland annat avseende tillgänglighet, uppföljning av behandlingsinsatser, läkemedelsanvändning, medicinsk vårdplanering samt utbildningsinsatser till medarbetarna. Överenskommelse om läkarsamverkan ger förutsättning för tydlighet och ömsesidig förståelse. Kastanjens vårdboende har samarbete med Johannelunds vårdcentral. En gång varje vecka har den patientansvarige läkaren och den patientansvariga sjukskö- 8

9 terskan rond. Utöver ronden kan den ansvariga sjuksköterskan även ringa ansvarig läkare på övrig tid om något akut skulle inträffa. Samverkan med uppdragsgivare Regionchefen har haft regelbundna samverkansmöten med uppdragsgivarna. Regionchefen informerar vidare till Verksamhetscheferna som i sin tur för viktig information vidare i organisationen. Enhetsråd tillsammans med kontaktpolitiker har vi haft två gånger under Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten Legitimerade medarbetare har tillsammans med omsorgspersonalen kontinuerliga uppföljningar utifrån patientens pågående hälso- och sjukvårdsinsatser, aktuella instruktioner och ordinationer. Verksamhetschef och ansvarig sjuksköterska träffas kontinuerligt Teammöten med sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Arbetsterapeuten gör en bedömning av samtliga fall oavsett om det skett en fallskada eller inte. Verksamhetschef och gruppchef har en avstämning av läget varje vecka. Arbetsplatsträff varje månad Kvalitetsråd varje månad Kostråd varje månad Aktvitetsråd varje månad Ledningsgrupp varje månad Varje medarbetare har en skyldighet att varje arbetspass läsa aktuell dokumentation samt dokumentera. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Vardaga arbetar med kund/närståenderåd på varje verksamhet. Kund/närståenderådet leds av verksamhetschefen och rådet träffas minst två gånger per år. Fyra gånger per år (enligt avtalet) skickar ansvarig verksamhetschef ett brev till anhöriga och berättar om vad som görs i verksamheten. Dessutom sker kontinuerligt närståendeträffar, minst fyra gånger per år. På våra enheter dricker medarbetare och boende kaffe tillsammans och diskuterar läget på enheten. För att förebygga och identifiera eventuella risker sker kontinuerligt individuella planeringar och uppföljningar tillsammans med den boende och närstående. Patienter och anhöriga informeras om att eventuella synpunkter och klagomål eller förslag kan lämnas till Linköpings kommuns äldreombudsman eller till Vardagas egna kundombudsman. 9

10 Två gånger per år har verksamhetschef, kunder och anhöriga på vårdboendet möte tillsammans med vår kontaktpolitiker. På de mötena diskuteras kvalitet och säkerhetsarbete. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 Vardagas egenkontroll har genomförts två gånger under 2014, maj och november. Egenkontrollen består av ett stort antal frågor som besvaras av verksamhetschefen tillsammans med legitimerade medarbetare gällande HSL-frågor. Övriga frågor besvaras av verksamhetschefen tillsammans med gruppchef och omvårdnadspersonalen. Frågorna besvaras i Q-maxit, Vardagas IT-stöd för ledningssystemet Qualimax. Syftet med egenkontrollen är att identifiera områden för förbättringsarbete i verksamheten. Utifrån egenkontrollen dokumenteras förbättringsarbetet löpande i förbättringsloggen i Q-maxit. Egenkontrollen är en kontroll av efterlevnaden av riktlinjer, rutiner och en uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån identifierade risker och händelser. Under 2014 gjorde vi uppföljning av personalens följsamhet till basal vårdhygien i Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler. Kastanjen har under våren 2014 haft Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen från Apoteket Hjärtat. På Kastanjen gjorde vi under hösten 2014 Punktprevalensmätning av trycksår och fall, PPM. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 På Kastanjens kvalitetsråd, teammöten, ledningsgrupp och arbetsplatsträffar tar vi upp och diskuterar risker som eventuellt skulle kunna inträffa. Beroende på mötesforum så kan identifieringen av eventuella risker handla om antingen enskilda vårdtagare och/eller vårdtagargruppen. Vid inflyttning och över tid erbjuds alla vårdtagare, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, riskanalys/preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Identifierade risker dokumenteras, åtgärdas och följs upp i omvårdnadsplanen. På Kastanjen görs varje år PPM-studier gällande vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner och trycksår. Utifrån dessa studier kan eventuella risker analyseras. Systematiskt kvalitetsarbete SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 7 kap. 2 p 5 10

11 Avvikelserapportering Alla medarbetare har kunskap om Linköpings kommuns rutiner för rapportering av avvikelser och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. Om avvikelsen bedöms allvarlig rapporteras detta direkt till verksamhetschefen som i sin tur tar ställning om överordnad chef och uppdragsgivaren ska informeras omedelbart. Om det skulle vara en allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse tas direkt kontakt med Linköpings kommuns MAS. Alla avvikelser under 2014 har behandlats på kvalitetsrådet samt vissa avvikeler även på andra råd/möten på Kastanjen. Verksamhet Kastanjens vårdboende Antal avvikelse rapporter Antal ej givna läkemedelsdoser Antal allvarliga fallolyckor Hantering av klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 6, 7 kap 2 p 6 Alla medarbetare har kunskap om Linköpings kommuns samt Vardagas hantering av synpunkter och klagomål och alla är ansvariga för att rapportera och direkt åtgärda ett klagomål. Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är ett led i det ständiga kvalitetsarbetet. Återkoppling om åtgärd ska alltid ske snarast, utan fördröjning till berörd part. Verksamhetschefen och legitimerade medarbetare informeras snarast. Om klagomålet bedöms som allvarligt rapporteras detta direkt till överordnad chef, MAS/kvalitetsutvecklaren och uppdragsgivaren informeras omedelbart. Eventuella klagomål tas på största allvar. Om klagomål inkommer tar verksamhetschefen kontakt med den boende och anhöriga. Tid för möte och samtal bestäms så fort som möjligt. Det är alltid kunden eller anhöriga som bestämmer vilka som skall deltaga och hur vi går vidare. Verksamhetschefen utformar tillsammans med den boende och anhöriga en handlingsplan för ärendet. Ett eller flera uppföljningssamtal är ofta en god rutin. Information om klagomål och handlingsplan delges övriga medarbetare antingen på ett för ärendet snabbt ihopkallat möte eller på nästa kvalitetsmöte, beroende på klagomålet och handlingsplanens art. Ett eventuellt klagomål kan även beroende på vad det handlar om även behandlas på andra råd/möten på Kastanjen. Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 11

12 Vårt arbete för patientsäkerheten utgår från våra huvudmål och delmål med patientsäkerheten och den nationella värdegrunden som grund och rättesnöre i det dagliga arbetet. Se rubriken Övergripande mål och strategier. Målet för Kastanjens vårdboende har under 2014 varit att fortsätta med att arbeta utifrån huvudmål och delmål för verksamheten för fortsatt patientsäkerhet. Under 2014 fick medarbetarna genomgång/utbildning i Basal handhygien för att minska smittorisker. Kostansvariga har genomgått kostutbildning. Medarbetarna har under året genomgått munvårdsutbildning. Brandutbildning för alla medarbetare. Registering i Palliativa registret har gjorts under året. Kastanjens vårdboende har deltagit i PPM-studier gällande vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner och trycksår. Våra olika mötesforum har fortlöpt under hela året för att öka patientsäkerheten. Det är teammöten, ledningsgrupp, verksamhetschefen har haft möte med gruppchefen varje vecka, verksamhetschef och sjuksköterska har möten, arbetsplatsträffar, kostråd, kvalitetsråd. Avvikelser och eventuella synpunkter/klagomål har sammanställs och analyserats och därefter har eventuella åtgärder vidtagits. Registrering och uppföljning görs på ett systematiskt sätt i Treserva samt i Vardagas kvalitesledningssystem Qualimax. Under 2014 har den största satsningen varit rehabilitering. Under året så har Vardaga anställt en sjukgymnast och på så sätt utökat sjukgymnasttimmarna. Sjukgymnasten har tillsammans med arbetsterapeut förbättrat patienternas rehabiliteringsplaner. Alla som har behov av en rehabiliteringsplan har en individuellt utformad rehabiliteringsplan som är dokumenterad i Treserva. För att rehabiliteringsplanerna ska utföras på rätt sätt så har omvårdnadspersonalen fått utbildning för respektive rehabiliteringsplan. Svenska palliativ registret Verksamhet Kastanjens vårdboende Antal avlidna Antal registreringar i pall reg Utförd smärtskattning Närvarande vid dödsögonblicket

13 Delegering SOSFS 1997:14. För att vårdpersonal ska kunna få en delegering så måste de genomgå en delegeringsutbildning. De som undervisar på delegeringsutbildningen är utvalda sjuksköterskor med lång erfarenhet. Efter genomförd utbildning måste vårdpersonalen genomgå ett test och bli godkänd för att få sin delegering. Nytt test görs en gång/år vid förnyelse av delegering. Detta förfarande gör att patientsäkerheten säkerställs gällande delegering till vårdpersonal. Antal delegeringsbeslut. Datum: Verksamhet Kastanjens vårdboende Antal ssk Antal delegeringsbeslut Ge läkemedel Ge insulin Ge sondmat Övergripande mål och strategier för kommande år Under år 2015 kommer vi att fortsätta att arbeta utifrån våra mål på ett strategiskt sätt. Vi kommer att arbeta strukturerat med Senior Alert. All vårdpersonal kommer att genomgå internutbildning enligt Vardagas utbildningstrappa. Den största satsningen 2015 kommer att var utbildning Demensakademin för all personal på Kastanjen. 13

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/735.732 1 (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer