Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Liss-Marie Nyström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur för uppföljning/utvärdering Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll Samverkan för att förebygga vårdskador Riskanalys Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet Hantering av klagomål och synpunkter Sammanställning och analys Samverkan med patienter och närstående Resultat Övergripande mål och strategier för kommande år Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 2/14

3 Sammanfattning. Qualimax är Vardagas ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. På Stattenahemmet är Kvalitetsrådet verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag Alla anställda skriver själva i avvikelsesystemet när en avvikelse inträffar. Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor ansvarar tillsammans med Verksamhetschef för att utreda och åtgärda HSL-avvikelserna. Fallavvikelserna hanteras tillsammans med paramedicinare. Under 2012 infördes teammöten, vilket innebär att ssk tillsammans med kontaktperson, vårdtagare/anhörig går igenom och uppdaterar både SOl- och HSLdokumentationen, aktualiserar riskbedömningar som samtidigt ska registreras i Senor Alert. Vid behov deltar även paramedicinare. Under 2013 deltog Stattenahemmet i PPM-studier gällande trycksår, basala hygienrutiner, samt palliativa registret. Samtlig personal har genomfört webbaserad utbildning i Basala Hygienrutiner. Vi registrerar också i senior Alert och har infört LCP. Vid inflyttning görs riskbedömning på alla vårdtagare. Där det identifieras risk upprättas handlingsplan tillsammans med kontaktman. Handlingsplanen dokumenteras och kommuniceras ut till övrig personal. Anhöriga involveras vid inflyttning om hur risken för fall kan minimeras genom te x möblering av rum, mattor och hjälpmedel. Fallbroschyr i förebyggande syfte delas ut. Anhöriga inbjuds två gånger om året till anhörigmöten, samt till workshop för att få möjlighet att lämna förbättringsförslag utifrån resultatet i Kvalitetsenkäten Egenkontrollerna utfördes i maj och november. De frågor som inte fått godkänt utifrån Caremas kvalitetskrav har lagts över i vårt kvalitetssystem och ingår i vårt förbättringsarbete. Vi har bl a identifierat brister i dokumentationen och löpande uppföljning har skett under 2013 med ökad följsamhet. Kvalitetstillsyn genomfördes av Caremas MAS i mars med uppföljning i december Samverkan sker också regelbundet med uppdragsgivare och VÅC Stattena Stattenahemmet är Silviacertifierat och fokus under 2013 har varit på reflek-tion i grupper, som leds av våra Silviautbildade reflektionshandledare. Utifrån genomförd Kvalitetstillsyn har vi arbetat med att gå igenom våra rutiner, förbättra de basala hygienrutinerna och att utveckla dokumentationen. 3/14

4 Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Qualimax är Vardagas ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vardagas ledning fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och ansvar, säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen. Carema Care ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser som säkerställer kvaliteten. Stattenahemmets övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet under 2013 fortsatt arbete med att alla medarbetare skall ha kunskap om och aktivt medverka i verksamhetens kvalitetssäkringsarbete. Prioriterade områden har varit att förtydliga gemensamma rutiner, att basala hygienrutiner efterföljs, säkerställa att både HSLoch SOL dokumentationen sker enligt gällande checklista och att där det finns en identifierad risk ska handlingsplaner upprättas, införande av LCP, fortsatt arbete med fallprevention, registrera i Senior Alert, delta i PPM-mätning gällande trycksår och basala hygienrutiner, säkerställa nattfasta, händelseanalys av upprepade avvikelser i Kvalitetsrådet samt att fortsätta med reflektionsarbetet utifrån att Stattenahemmet är Silviacertifierat. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet VD på Vardaga har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy och mål. Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis. Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens. Regionchefen ansvarar för att vid behov vidta kvalitets- miljö och arbetsmiljörelaterade åtgärder inom regionen. I de fall Vardaga har uppdraget som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) ansvarar Vardagas MAS för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård, behandling av god kvalitet och att det medicinska omhändertagandet tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet. MAS utarbetar och beslutar om riktlinjer och följer upp att de efterlevs. När kommunen har uppdraget att inneha MAS funktion efterlevs 4/14

5 kommunens riktlinjer. Där Vardaga inte har MAS funktionen är det företagets kvalitetsutvecklare som följer upp verksamhetens kvalitetsarbete. MAS upprättar och utvärderar kvalitetssystemet för hälso- och sjukvården. MAS arbetar fortlöpande med att upprätthålla, utveckla, planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. På Stattenahemmet ansvarar verksamhetschefen för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten uppfyller de krav MAS ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar, tillsammans med GC för legitimerad personal, för att legitimerad personal har rätt kompetens. Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att omvårdnadsåtgärder utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas Verksamhetschefen tillser att det finns en tydlig ansvarsfördelning för att säkra en god och säker vård. Legitimerad personal ska kontinuerligt följa upp sitt dagliga arbete. De ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att omvårdnadsåtgärder utförs och att måluppfyllelse kontinuerligt utvärderas. Innan inflytt ansvarar tjänstgörande sjuksköterska för att informationsöverföringen mellan vårdgivare är tillfredsställande. Vid inflytt registreras kunden i Safedoc och i avvikelsehanteraren av omvårdnadsansvarig sjuksköterska,(oas), riskbedömning utförs av OAS i samråd med sjukgymnast och arbetsterapeut. OAS informerar berörd omvårdnadspersonal. OAS har fortsatt regelbundna möte med kontaktmannen för gemensam genomgång av riskbedömningar, omvårdnads och genomförandeplaner. Verksamhetschefen får information vid regelbundna möten med OAS och sjuksköterskorna deltar var 5:vecka tillsammans med paramedicinare och gruppchefer i ledningsgruppsmöten. Verksamhetschefen har också regelbundna träffar med HSL-personalens gruppchef och HSL-gruppchefen är tillsammans med MAS behjälplig verksamhetscheferna i frågor som rör patientsäkerheten, t ex ny lagstiftning, nya HSL-rutiner, HSLavvikelser, lex Maria. 5/14

6 Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Alla medarbetare har kunskap om hur Vardagas rutiner för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad chef och uppdragsgivaren. Om det är en allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse rapporteras detta till MAS/kvalitetsutvecklare. Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra intressenter. Kvalitetsrådet beslutar om kvalitetshöjande åtgärder. Vid inflyttning och över tid erbjuds alla patienter, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Vid identifierad risk ska en omvårdnadsplan upprättas samt kontinuerlig utvärderas dock minst två gånger/år. På Stattenahemmet utför sjuksköterskorna preventionsbedömningar och upprättar handlingsplaner där risk finns. Kvalitetsrådet på Stattenahemmet leds av verksamhetschef och i rådet sitter verksamhetens gruppchefer, kvalitetsansvarig som utses från varje avdelning samt representant för HSL-personal. All personal dokumenterar avvikelser direkt i Qualimax. Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor ansvarar för att åtgärda och följa upp alla HSL-avvikelser. Fallavvikelser tas upp i samråd med arbetsterapeut och sjukgymnast. Verksamhetschefen ansvarar för och åtgärdar övriga avvikelser. I Kvalitetsrådet sammanställs avvikelserna och vid upprepade avvikelser görs en händelseanalys. Kvalitetsrådet har möte ca var 5:e vecka. avvikelser gällande arbetsmiljön följs upp i Arbetsmiljörådet.Allvarliga avvikelser rapporteras omedelbart till verksamhetschef för åtgärd. Avvikelser återkopplas till berörd personal samt följs upp på APT och på avdelningsmöten. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 MAS har under året reviderat och implementerat nya riktlinjer, rutiner, blanketter 6/14

7 och checklistor angående patientsäkerhet. MAS har genomfört systematisk uppföljning av de avvikelser som inkommit och återkopplat till verksamhetschefen för uppföljning av vidtagna åtgärder. Under året har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. Samtliga verksamheter deltar i PPM-studier gällande vårdrelaterade infektioner, basala hygienrutiner och trycksår. Samtliga verksamheter ska registrera i Senior Alert där samtycke finns och i Palliativa registret. Dokumentation Riskbedömningar och omvårdnadplaner ska följas upp kontinuerligt (minst var 6 månad eller vid behov) vid teammöte mellan omvårdnadsansvarig sjuksköterska och kundens kontaktperson. Gemensam genomgång och uppdatering sker av såväl HSLsom SOL dokumentation, samt riskbedömningar. Samtidigt ska även dokumentation ske i Senior Alert. Kunden ska vara med om det är möjligt, annars erbjuds anhörig/närstående att delta. Vid behov deltar även paramedicinare. Kunden eller legal företrädare ska vara informerade om att vi dokumenterar i Senior Alert, de har möjlighet att säga nej till registrering. I de fall kund eller legal företrädare säger nej dokumenteras statistikuppgifterna i Safedoc. Dokumentationsråd För ytterligare säkerställa och utveckla den sociala dokumentationen har vi inrättat ett dokumentationsråd. I dokumentationsrådet deltar dokumentstödjarna från respektive avdelning och rådet leds av VC. Syftet är att utveckla dokumentationen och säkerställa rutinen för upprättande och uppföljning av genomförandeplan i enlighet med Socialtjänstlagen.. Basala hygienrutiner: Kvalitetskontrollen i mars visade på behov av att förbättra de basala hygienrutinerna. En del rutiner förtydligades och alla medarbetare har deltagit den webbaserade utbildningen i Basala hygienrutiner. Stattenahemmet har också deltagit i PPMmätning rörande Basala Hygienrutiner. Vi har också utsett Hygienombud, som under 2014 ska arbeta med uppföljning av följsamheten av våra basala hygienrutiner. Bemötande av dementa Stattenahemmet blev Silviacertifierat i oktober 2012 och det har bl a inneburit all personal har fått en tredagars utbildning i bemötandet av dementa, samt att åtta reflektionshandledare har utbildades. Reflektionshandledarna träffar personalen ca 1 gång/månad. Reflektionsmöten kan handla om bemötandet av våra kunder eller anhöriga. Möten har blivit väldigt uppskattade av personalen och har fortsatt under /14

8 Analyser av avvikelser På Kvalitetsrådet sammanställs alla avvikelser. Under 2013 har det varit många avvikelser gällande läkemedel.händelseanalys utfördes och rutinen för läkemedelshantering har uppdaterats, men detta arbete ska fortsätta under Genomgång av gemensamma rutiner En rutingrupp har gått igenom alla rutinerna på Stattenahemmet. Detta arbete har resulterat i att alla avdelningar har gemensamma rutiner och lokala rutiner är uppdaterade, Det finns också en rutinansvarig på varje avdelning som ska hjälpa gruppchefen att följa upp att rutinerna efterföljs. Säkerställa nattfasta Vid inskrivning erbjuds alla kunder mellanmål för att inte nattfastan ska överstiga 11 timmar och detta dokumenteras i genomförandeplan. Under 2013 har Stattenahemmet upprättat lokal rutin för nattfastan och denna är kommunicerad i Kvalitetsrådet och på våra APT-möten. Kvalitetssäkring vid vård livets slut. Under 2013 har Stattenahemmet i samråd med VÅC Stattena infört LCP för att säkra en värdig vård vid livets slut. Utbildning för HSL-personal Under 2013 har HSL-personalen genomgått värderingsutbildning, hygienutbildning och utbildning i Procapite. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 Egenkontroll har genomförts två gånger under det gångna året, maj och november. Egenkontrollen består av ett stort antal frågor som besvaras av verksamhetschefen tillsammans med legitimerade medarbetare. Frågorna besvaras i Q-maxit, IT-stödet för ledningssystemet Qualimax. Syftet med egenkontrollen är att identifiera områden för förbättringsarbete i verksamheten. Utifrån egenkontrollen dokumenteras allt förbättringsarbete löpande i Förbättringsloggen i Q-maxit. Egenkontrollen utgör ett underlag för MAS/kvalitetsutvecklaren inför tillsyn. 8/14

9 Tillsyn genomförs årligen av MAS utifrån hälso- och sjukvården. Tillsynen är en kontroll av efterlevnaden av riktlinjer, rutiner och en uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån identifierade risker och händelser.. Stattenahemmet har besvarat egenkontrollerna i maj och november. Kvalitetstillsyn utfördes på Stattenahemmet i mars 2013, med uppföljning oktober Utifrån resultatet av kvalitetstillsynen arbetar Stattenahemmet fortlöpande med förbättring och uppföljning av de Basala Hygienrutiner När det gäller HSL-dokumentationen arbetar GC för HSL med att det ska finnas aktuella omvårdnadsplaner och riskbedömningar och inom SOL -dokumentationen ska dokumentstödjarna fortsätta med regelbundna stickprovskontroller. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 3 p 3 Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse Enligt gällande regelverk finns samverkansöverenskommelse upprättad med berörd läkarorganisation. Överenskommelsen reglerar insatsernas omfattning och innehåll bland annat avseende tillgänglighet, uppföljning av behandlingsinsatser, läkemedelsanvändning, medicinsk vårdplanering samt utbildningsinsatser till medarbetarna. Överenskommelse om läkarsamverkan ger förutsättning för tydlighet och ömsesidig förståelse. I vissa fall har MAS/kvalitetsutvecklaren haft regelbundna samverkansmöten med berörd läkarorganisation. Under 2013 har MAS/kvalitetsutvecklaren haft regelbundna samverkansmöten med berörd läkarorganisation. På Stattenahemmet finns avtal med VÅC Stattena och två gånger/vecka kommer läkarna till Stattenahemmet. Övrig tid sker kontakt via telefon eller fax. Läkarna genomför årlig läkemedelsgenomgång av listade patienter. Verksamhetschef och Gruppchef för HLS har regelbundna möten med chef för VÅC Stattena. 9/14

10 Samverkan med uppdragsgivare På Stattenahemmet sker samverkan med uppdragsgivaren genom kvartalsvisa möten med Vård och omsorgsförvaltningen i Helsingborg, redovisning av ev klagomål sker också varje månad. Kontakt med biståndhandläggaren görs vid behov. Verksamhetschef kallas till möte med kommunens boendeförmedling ca 2 gånger/år Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten På Stattenahemmet har omvårdnadsansvariga sjuksköterskor teammöten med omvårdnadspersonal. Varje vecka har verksamhetschef möte med gruppchefer och sjuksköterskor, varje månad har verksamhetschefen HSL-rådsmöte med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut, Verksamhetschefen har även regelbundna möten med Gruppchefer för HSLorganisationen som i sin tur samverkar med Care Teams verksamhetschef. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 På Stattenahemmet ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att identifiera risker hos kund och använder bedömningsinstrument Riskanalys och säkerhet. Där det identifieras risk upprättas handlingsplan av omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans med Kontaktman. Handlingsplanen dokumenteras och kommuniceras ut till övrig personal. Där vårdskada har inträffat skrivs en avvikelse i vårt kvalitetssystem och en genomgång av rutiner görs. Åtgärden följs sedan upp i Kvalitetsrådet. Vid allvarliga avvikelser kontaktas MAS. Varje månad rapporteras avvikelser och klagomål till Kommunen och varje tertial redovisas analys av avvikelserna Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 2011:9 5 kap. 4 Rapportering av händelser/ Avvikelser Alla medarbetare har kunskap om hur Vardagas rutiner för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad chef och uppdragsgivare. Om det är en allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse rapporteras detta till MAS/kvalitetsutvecklare. 10/14

11 Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 7 kap 2 p 6 Alla medarbetare har kunskap om Vardagas hantering av synpunkter och klagomål och alla är ansvariga för att rapportera och direkt åtgärda ett klagomål. Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är ett led i det ständiga kvalitetsarbetet. Återkoppling om åtgärd ska alltid ske snarast, utan fördröjning till berörd part. Verksamhetschefen och legitimerade medarbetarel informeras snarast. Om klagomålet bedöms som allvarligt rapporteras detta direkt till överordnad chef, MAS/ På Stattenahemmet rapporteras avvikelser vid risk för skada eller inträffad händelse i vårt avvikelsehanteringssystem. All personal dokumenterar avvikelser i Qualimax. Vid allvarliga avvikelser kontaktas MAS och Vård och omsorgsförvaltningen. Klagomål rapporteras en gång per månad och HSL-avvikelser redovisas en gång per år till Vård och omsorgsförvaltningen. Dessutom redovisas avvikelser i en rapport från verksamheten inför uppföljningsmötet med uppdragsgivaren en gång/kvartal. kvalitetsutvecklaren och uppdragsgivaren informeras omedelbart. Sammanställning och analys SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 På Stattenahemmet sammanställs alla avvikelser i kvalitetssystemet Qualimax, uppföljning och utvärdering görs vid avdelningsmöten, Arbetsplatsträffar och i Kvalitetsrådet Vid upprepade avvikelser, i detta fallet gällande läkemedel, har en processkartläggning gjorts för att identifiera var risk för fel uppstår och därefter har rutinen förtydligats.fallavvikelser hanteras enligt rutin. Kontaktmannen går igenom riskfaktorer enligt framtagen checklista Efter tre fall diskuteras kunden i fallrådet, där para medicinare och sjuksköterskor deltar. Ytterligare åtgärder för att förebygga fall är balansträning med sjukgymnast 2 ggr/vecka, samt Rullatorcafe för genomgång av rullatorer. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 11/14

12 Samverkan med patient och närstående Vardaga arbetar med boende- och närståenderåd på varje verksamhet. Närståenderådet leds av verksamhetschefen och rådet träffas minst två gånger per år. Dessutom sker kontinuerligt närståendeträffar. För att förebygga och identifiera eventuella risker sker kontinuerligt individuella planeringar och uppföljningar tillsammans med patient och närstående. Vardaga har en kundombudsman. Kundombudsmannen tar emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående och är oberoende från våra verksamheter. På Stattenahemmet bjuds närstående in till anhörigmöte mins 2 gånger/år och avdelning, vilket innebär ca 12 anhörigmöten/år. Anhöriga bjuds även in till välkomstsamtal/vårdplanering tillsammans med sjukgymnast, arbetsterapeut, kontaktman och sjuksköterska. Anhöriga är alltid välkomna till de aktiviteter som vi erbjuder och vi har också större arrangemang som vi har bjudit in anhöriga till tex Silviacertifieringen och adventkaffe med musik I år hade vi också Workshop, där ett 25-tal anhöriga deltog och lämnade förbättringsförslag utifrån resultatet av Kvalitetsenkäten. Vid ankomstsamtal ska Kontaktmannen och omvårdnadsansvarig sjuksköterska komma överens med boende och närstående hur kontakten ska fungera. Vid inflytt och vid försämringar i den boendes hälsotillstånd involveras den närstående om ev åtgärder för att förebygga vårdskador. Ex för att förebygga fall påtalas vikten av rätt möblering, försiktighet med mattor. Förslag på olika åtgärder diskuteras t ex inköp av höftbyxor. Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 12/14

13 Frågeställning Kategori Antal /år Antal genomförda E- utbildningar i basala hygienrutiner medarb inom omvårdnad Antal medarbetare som genomfört E-utbildning Antal patienter med fullständig omvårdnadsjournal Enligt gällande checklista Antal omvårdnadsplaner i förhållande till antal patienter med identifierade nutritionsproblem Totalt antal patienter (vid mättillfället) vt med dokumenterade nutritionsproble m 87 Antal patienter med fullständig omvårdnads journal (vid mättillfället) 24/26 vt med identifierade nutritionsproble m har omv planer Antal dokumenterade överenskommelser angående nattfasta för alla patienter på verksamheten Antal registrerade patienter i palliativa registret i förhållande till antalet dödsfall i verksamheten Antal registrerade patienter i Senior Alert Antal Lex Maria anmälningar under året Totalt antal avlidna 33 Alla vt erbjuds nattmål 0 fall 0 fall Alla vt erbjuds nattmål 13/14

14 Antal avvikelser tagna från Q-maxit Läkemedel Utebliven dos Dubbel dos 2 1 Felaktigt iordningsställande 3 7 Förväxling 1 Utebliven signering 1 Fall Fall i verksamheten Frakturer pga fall (räknas manuellt) 1 Synpunkter och klagomål Synpunkter och klagomål 14 8 Trycksår Trycksår uppkomna inom verksamheten 3 14/14

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 40 Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 2014-02-17 1 Innehållsförteckning Verksamhetens övergripande mål 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 3 Patientsäkerhetsarbetet på Lönnens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 2015-02-27 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 1.Övergripande mål och strategier 4 2.Organisatoriskt

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Eva Björklund Socialtjänsten 046-73 96 27 Eva Björklund@kavlinge.se Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge 244 80 www.kavlinge.se Innehåll Allmänt... 3 Organisatoriskt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

År 2014. Omsorgsförvaltningen

År 2014. Omsorgsförvaltningen Datum Diarienummer 2015-04-21 2015/286 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lotta Tyrberg Omsorgsförvaltningen Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse År

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer