BRUKSANVISNING MANUALE D ISTRUZIONE NOTICE D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACIÓN P906IM3G5NE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING MANUALE D ISTRUZIONE NOTICE D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACIÓN P906IM3G5NE"

Transkript

1 BRUKSANVISNING MANUALE D ISTRUZIONE NOTICE D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACIÓN P906IM3G5NE

2 SAMMANFATTNING SÄKERHET... 3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING... 3 ANVÄNDA APPARATEN... 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT INTE SKADA APPARATEN... 5 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID FEL PÅ APPARATEN... 6 ANDRA SKYDD... 6 BESKRIVNING AV APPARATEN 7 TEKNISKA EGENSKAPER... 7 KONTROLLPANEL... 7 ANVÄNDNING AV APPARATEN... 8 DISPLAY... 8 VENTILATION... 8 UPPSTART OCH HANTERING AV APPARATEN 8 FÖRE DEN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN... 8 INDUKTIONSPRINCIPEN... 8 TRYCKKÄNSLIG... 9 REGLAGE FÖR VAL AV EFFEKTZON OCH TIMERINSTÄLLNINGSZON... 9 UPPSTART... 9 PANNDETEKTION... 9 INDIKATION FÖR RESTVÄRME BOOSTER- OCH DUBBELBOOSTERFUNKTION TIMER AUTOMATISK TILLAGNING STOPP&START-FUNKTION ÅTERKALLNINGSFUNKTION HÅLL VARM -FUNKTION BRYGGA ELLER AUTOMATISK BRYGGFUNKTION LÅSNING AV KONTROLLPANEL KOCK -FUNKTION GRILLFUNKTION FUNKTIONEN TEST AV KASTRULLHASTIGHET TILLAGNINGSRÅD PANNKVALITET PANNDIMENSION EXEMPEL PÅ EFFEKTINSTÄLLNINGAR FÖR TILLAGNING UNDERHÅLL OCH RENGÖRING VAD MAN GÖR VID PROBLEM BEVARANDE AV MILJÖN INSTALLATIONSANVISNINGAR ELANSLUTNING... 22

3 SÄKERHET Försiktighetsåtgärder före användning Packa upp alla material. Installationen och anslutningen av apparaten måste utföras av godkända specialister. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som orsakas av fel vid inbyggnad eller anslutning. För att användas måste apparaten vara välutrustad och installerad i en köksenhet och en anpassad och godkänd arbetsyta. Denna hushållsapparat är enbart avsedd för tillagning, annan hushålls-, kommersiell eller industriell användning är undantagen. Ta bort alla etiketter och klistermärken från det keramiska glaset. Ändra eller modifiera inte apparaten. Spishällen kan inte användas fristående eller som arbetsyta. Apparaten måste jordas och anslutas enligt lokala standarder. Använd inte någon förlängningskabel för att ansluta den. Apparaten får inte användas över diskmaskin eller torktumlare: ånga kan skada elektroniska apparater. Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av extern timer eller separat fjärrkontroll. 3

4 Använda apparaten Stäng av värmezonerna efter användning. Håll koll på tillagning med fett eller oljor: de kan snabbt antändas. Var försiktig så att du inte bränner dig själv under eller efter användning av apparaten. Se till att ingen kabel i någon fast eller rörlig apparat kommer i kontakt med glaset eller den varma kastrullen. Magnetiska föremål (kreditkort, disketter, miniräknare) ska inte placeras nära den inkopplade apparaten. Metallföremål såsom knivar, gafflar, skedar och lock ska inte placeras på spishällens yta eftersom de kan bli heta. Placera i allmänhet inte något metallföremål förutom kokkärl på glasytan. I händelse av oavsiktlig aktivering eller restvärme kan detta bli varmt, smälta eller till och med börja brinna. Övertäck aldrig apparaten med en duk eller ett skyddsöverdrag. De kan bli väldigt varma och ta eld. Den här apparaten får användas av barn som är minst 8 år gamla och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap under förutsättning att de har fått vägledning eller instruktioner om säker användning av apparaten och att de förstår vilka faror användningen innebär. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan vuxens tillsyn. 4

5 Försiktighetsåtgärder för att inte skada apparaten Grova pannbottnar eller skadade kastruller (icke emaljerade gjutjärnskastruller) kan skada det keramiska glaset. Sand eller annat slipmedel kan skada keramiskt glas. Undvik att tappa föremål, även små, på det keramiska glaset. Slå inte på glasets kanter med kastruller. Se till att apparatens ventilation fungerar enligt tillverkarens anvisningar. Placera inte eller lämna tomma kastruller på den keramiska hällen. Socker, syntetmaterial eller aluminiumfolie får inte komma i kontakt med värmezonerna. Dessa kan orsaka brott eller andra förändringar på det keramiska glaset genom kylning: stäng av apparaten och ta omedelbart bort dem från den heta värmezonen (var försiktig: bränn inte dig själv). VARNING: Brandrisk: förvara inga föremål på spishällen. Placera aldrig ett varmt kokkärl över kontrollpanelen. Om en låda finns under den inbyggda apparaten ska du se till att utrymmet mellan lådans innehåll och apparatens undre del är tillräckligt stort (2 cm). Detta är viktigt för att garantera en korrekt ventilation. Placera aldrig något brännbart föremål (t.ex. sprayer) i lådan som ligger under spishällen. Eventuella besticklådor måste vara värmetåliga. 5

6 Försiktighetsåtgärder vid fel på apparaten Om en defekt observeras ska du stänga av apparaten och stänga av strömförsörjningen. Om det keramiska glaset har spruckit eller splittrats måste du koppla ur apparaten och kontakta service. Reparation måste utföras av specialister. Öppna inte apparaten på egen hand. VARNING: Om ytan har spruckit ska du stänga av apparaten för att undvika risk för elektriska stötar. Andra skydd Se till att kokkärlet alltid är i mitten av värmezonen. Pannans botten måste täcka så mycket som möjligt av värmezonen. För pacemakeranvändare kan magnetfältet påverka dess funktion. Vi rekommenderar att du får information från återförsäljaren eller läkaren. Använd inte kokkärl av aluminium eller syntetiskt material: de kan smälta på värmezoner som fortfarande är heta. Försök ALDRIG släcka en eld med vatten, men stäng av apparaten och täck sedan flamman, t.ex. med ett lock eller en brandfilt. ANVÄNDNING AV ANTINGEN EN KASTRULL AV DÅLIG KVALITET ELLER NÅGON INDUKTIONSADAPTERPLATTA FÖR ICKE- MAGNETISKA KOKKÄRL UTGÖR ETT BROTT MOT GARANTIN. I DETTA FALL KAN TILLVERKAREN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGON SKADA SOM ORSAKAS PÅ SPISHÄLLEN OCH/ELLER DESS MILJÖ. 6

7 BESKRIVNING AV APPARATEN Tekniska egenskaper Typ Total effekt Spishällens energiförbrukning ECspishäll** Främre vänster värmezon Minsta detektion Nominell nivå* Boosternivå* Dubbel boosternivå* P906IM3G5NE W 188 Wh/kg 210 x 190 mm Ø 100 mm 2100 W 2600 W 3700 W Kokkärl** Energiförbrukning ECcw** Kokkärl** Energiförbrukning ECcw** Kokkärl** Energiförbrukning ECcw** Ø 150 mm (x2) 182,8 Wh/kg Ø 180 mm (x2) 190,6 Wh/kg Ø 210 mm (x2) 188,1 Wh/kg *Den angivna effekten kan ändras beroende på pannans dimensioner och material. **Beräknas enligt metoden för mätning av prestanda (EN ). Kontrollpanel Grillknapp Kockknapp Håll varmknapp [ + ]- och [ - ]- knapp för timer Paus- /återkallni ngsknapp Knapp för val av zon Timerknapp Reglage för val av effektzon På/Av-knapp 7

8 ANVÄNDNING AV APPARATEN Display Display Beteckning Beskrivning 0 Noll Värmezonen är aktiverad. 1 9 Boosternivå Val av värmenivå. U Ingen panndetektion Ingen panna eller olämplig panna. A Värmeaccelerator Automatisk tillagning. E Felmeddelande Elektroniskt fel. H Restvärme Värmezonen är het. P Effekt Effekten är aktiverad. Supereffekt U Håll varm Håll varm Håll varm Håll varm II Stopp&start Brygga 2 värmezoner kombineras. Ventilation Supereffekten är aktiverad. Håll automatiskt 42, 70 eller 94 C. Håll automatiskt 42 C. Håll automatiskt 70 C. Håll automatiskt 90 C. Hällen är pausad. Kylsystemet är helautomatiskt. Kylfläkten startar med låg hastighet när värmeenheterna som förs ut av det elektroniska systemet når en viss nivå. Ventilationen startar sin höga hastighet när hällen används intensivt. Kylfläkten minskar sin hastighet och stannar automatiskt när den elektroniska kretsen har kylts tillräckligt. UPPSTART OCH HANTERING AV APPARATEN Före den första användningen Rengör hällen med en fuktig trasa och torka sedan noggrant ytan. Använd inte rengöringsmedel som riskerar att orsaka blåfärgning av glasytan. Induktionsprincipen En induktionsspole är placerad under varje värmezon. När den är aktiverad avger den ett variabelt elektromagnetiskt fält som alstrar induktionsströmmar i pannans ferromagnetiska bottenplatta. Resultatet är en uppvärmning av pannan på värmezonen. Naturligtvis måste pannan anpassas: Alla ferromagnetiska pannor rekommenderas (kontrollera att den har en liten magnet): gjutjärns- och stålpannor, emaljerade pannor, pannor av rostfritt stål med ferromagnetiska bottnar Utesluts: koppar, rent rostfritt stål, aluminium, glas, trä, keramik, stengods Induktionsvärmezonen anpassar sig automatiskt efter storleken på pannan. Med en för liten diameter fungerar inte pannan. Denna diameter varierar beroende på värmezonens diameter. Om pannan inte är anpassad till induktionshällen visar displayen [ U ]. 8

9 Tryckkänslig Din keramikhäll är utrustad med elektroniska reglage med tryckkänsliga knappar. När ditt finger trycker på knappen aktiveras motsvarande kommando. Denna aktivering bekräftas av en kontrollampa, en bokstav eller en siffra på displayen och/eller ett pip. Vid allmän användning trycker du bara en gång på samma knapp. REGLAGE för val av effektzon och timerinställningszon För att välja effekten med reglaget drar du med fingret i REGLAGE -zonen. Du kan redan ha direktåtkomst om du sätter fingret direkt på vald nivå. REGLAGE för val av effektzon och timerinställningszon REGLAGE Direktåtkomst Uppstart Starta/stänga av hällen: Starta tryck på knappen [ ] i 2 sek. [ 0 ] Stoppa tryck på knappen [ ] i 2 sek. inget eller [ H ] Starta/stänga av en värmezon: Ställa in dra på REGLAGET [ 1 ] till [ P ] (justera effekten) åt höger eller vänster Stoppa dra till [ 0 ] på REGLAGET [ 0 ] eller [H ] Om ingen åtgärd görs inom 20 sekunder återgår elektroniken till vänteläge. Panndetektion Panndetektionen säkerställer en perfekt säkerhet. Induktionen fungerar inte: Om det inte finns någon panna på värmezonen eller om denna panna inte är anpassad till induktionen. I det här fallet är det omöjligt att öka effekten och displayen visar [ U ]. Den här symbolen försvinner när en panna placeras på värmezonen. Om pannan tas bort från värmezonen stoppas driften. Displayen visar [ U ]. Symbolen [ U ] försvinner när pannan sätts tillbaka på värmezonen. Tillagningen fortsätter med den tidigare angivna effektnivån. Efter användning ska du stänga av värmeelementet: lämna inte panndetektionen [ U ] aktiv. 9

10 Indikation av restvärme Efter att ha stängt av en värmezon eller hällen har stoppats helt är värmezonerna fortfarande heta vilket indikeras av [H] på displayen. Symbolen [ H ] försvinner när värmezoner kan vidröras utan fara. Så länge som indikatorerna för restvärme är tända ska du inte vidröra värmezonerna och inte placera något värmekänsligt föremål på dem. Det finns risk för brännskador och brand. Booster- och dubbelboosterfunktion Effekt [P] och supereffekt [ ] ger extra effekt till den valda värmezonen. Om denna funktion är aktiverad arbetar värmezonerna under 10 minuter med en extra hög effekt. Detta är användbart för att till exempel snabbt värma stora mängder vatten, som vid tillagning av nudlar Starta/stoppa boostern: Starta boostern Dra till slutet av REGLAGET [ P ] Eller tryck direkt på slutet av REGLAGET Stoppa boostern Dra på REGLAGET [ 9 ] till [ 0 ] Starta/stoppa dubbelboostern Starta boostern Dra till slutet av REGLAGET [ P ] Eller tryck direkt på slutet av REGLAGET Starta dubbelboostern Tryck igen på knappen [ P ] [ och P ] Stoppa boostern Dra på REGLAGET [ P ] till [ 0 ] Stoppa boostern Dra på REGLAGET [ 9 ] till [ 0 ] Effekthantering: Hällen är uppdelad i 3 separata uppsättningar av värmezoner, där varje uppsättning har en maximal effekt. Om de valda värmenivåerna för båda zonerna överskrider den maximala tillgängliga mängden effekt, minskar effekthanteringsfunktionen automatiskt effekten från en av dessa zoner. Visningen av denna zon blinkar först; nivån minskas sedan automatiskt till den högsta lämpliga positionen. Vald värmezon Den andra värmezonen: (exempel: effektnivå 9) [ P ] visas [ 9 ] går till [ 8 ] och blinkar Det är möjligt att aktivera boosterfunktionen (eller dubbelboostern) på flera värmezoner samtidigt, för detta är det nödvändigt att använda zonerna på ett diskriminerande sätt (A-B, A-C, B-C eller A-B- C). 10

11 Timer Timern kan användas samtidigt med alla värmezoner och detta med olika tidsinställningar (från 0 till 1H59 minuter) för varje värmezon. Inställning och modifiering av tillagningstiden: Välj en zon Tryck på en zon [ 0 ] Ställa in effektnivån dra på REGLAGET [ 1 ] till [ P ] Välj timern Tryck på knappen [ ] Timerdisplay på Minska tiden Tryck på knappen [ - ] från timern [ 60 ] till 59, Öka tiden Tryck på knappen [ + ] från timern Tidsökning Efter några sekunder slutar displayen [ Tiden bekräftas och timern startar. ] att blinka. Stoppa tillagningstiden: Välj timern Tryck på knappen [ ] Timerdisplay på Stoppa tiden Tryck på knappen [ - ] från timern [ 000 ] Om flera timers aktiveras upprepar du processen. Timerfunktion för ägg: Äggtimer är en oberoende funktion. Den stannar så fort en värmezon startar. Om äggtimern är på och hällen är avstängd fortsätter timern tills tiden går ut. Åtgärd Kontrollpanel Display Aktivera hällen Tryck på knappen [ ] i 2 sek. [ 0 ] Välj timern Tryck på [ 000 ] [ 000 ] Minska tiden Tryck på knappen [ - ] från timern [ 60 ] till 59, Öka tiden Tryck på knappen [ + ] från timern Tidsökning Efter några sekunder slutar displayen [ min ] att blinka. Tiden bekräftas och timern startar. Automatiskt stopp i slutet av tillagningstiden: Så snart den valda tillagningstiden är klar visar timern blinkande [ 000 ] och ett ljud ringer. För att stoppa ljudet och blinkandet trycker du på knappen [ - ] och [ + ]. 11

12 Automatisk tillagning Alla värmezoner är utrustade med en automatisk värmeenhet. Värmezonen startar med full effekt under en viss tid och minskar sedan automatiskt sin effekt till den förvalda nivån. Vid start: Val av effektnivå (till exempel 7 ) Stänga av automatisk tillagning: dra på REGLAGET till [ 7 ] och håll 3 s Automatisk Vald effekt tillagning tid (Min:S) 1 0:40 2 1:12 3 2:00 4 2:56 5 4:16 6 7:12 7 2:00 8 3: : - [ 7 ] blinkar med [ A ] Val av effektnivå dra på REGLAGET [ 0 ] till [ 9 ] Stopp&start-funktion Denna funktion stoppar tillfälligt all tillagningsaktivitet på hällen och tillåter omstart med samma inställningar. Starta/stoppa pausfunktionen: Aktivera paus tryck på [ II ] i 2 s [ II ] och kontrollampa på Stoppa pausen tryck på [ II ] i 2 s föregående inställningar Återkallningsfunktion Efter avstängning av hällen ( ) är det möjligt att återkalla de senaste inställningarna. tillagningsnivåer för alla värmezoner (booster) minuter och sekunder för programmerade värmezonsrelaterade timers Varmhållningsfunktion Automatisk tillagning Återkallningsproceduren är följande: Tryck på knappen [ ] i 2 sek. Tryck sedan på [ II ] innan lampan slutar blinka. De tidigare inställningarna är aktiva igen. 12

13 Håll varm -funktion Med denna funktion kan man nå och automatiskt upprätthålla en temperatur på 42, 70 eller 94 C. Detta kommer att undvika att vätskor kokar över och snabbt bränner sig fast i botten av pannan. Så här aktiverar du Håll varm -funktionen: 42 C för att aktivera Tryck på knappen [ ] [ U ] och [ ] 70 C för att aktivera Tryck två gånger påknappen [ ] [ U ] och [ ] 94 C för att aktivera Tryck 3 gånger på knappen [ ] [ U ] och [ ] Stoppa Dra på REGLAGET [ 0 ] till [ 9 ] Den maximala varaktigheten för varmhållningen är 2 timmar. Brygga och automatisk bryggfunktion Med den här funktionen kan du använda 2 värmezoner samtidigt med samma funktioner som en enda värmezon. Med den här funktionen är boosterfunktionen tillåten på vänster- och mittzoner. Aktivera hällen Tryck på knappen [ ] i 2 sek. [ 0 ] Aktivera bryggan Manuellt: tryck samtidigt av de 2 värmezonerna eller [ 0 ] och [ ] Automatiskt: placera en stor panna på [ ] blinkar 2 zoner och tryck på REGLAGET [ ] Öka bryggan Dra på REGLAGET som indikerar effekten [ 1 ] till [ 9 ] Stoppa bryggan Tryck samtidigt av de 2 värmezonerna [ 0 ] Låsning av kontrollpanelen För att undvika ändring av inställningen för värmezonerna, särskilt vid rengöring, kan man låsa kontrollpanelen (med undantag för På/Av-knappen [ 0/I ]). Aktivera hällen Tryck på knappen [ ] i 2 sek. [ 0 ] Låsa hällen Håll ner knappen för ett område i 3 s och [ L ] tryck sedan på Reglaget som bläddrar och drar från vänster till höger Låsa upp hällen Håll ner knappen för ett område i 3 s och [ 0 ] eller [ H ] tryck sedan på Reglaget som bläddrar och drar från vänster till höger 13

14 Kock -funktion Denna funktion ändrar hällen i 2 stora zoner. Starta/stoppa kockfunktionen: Aktivera kockfunktionen tryck på [ ] [ 3 ] och [ ], [ 9 ] och [ ] Stoppa kockfunktionen tryck på [ ] [ 0 ] Grillfunktion Denna funktion möjliggör optimal användning av grillplattan med kombination av två områden och användning av lämplig effekt. Starta/stoppa grillfunktionen: Aktivera grillfunktionen tryck på [ GRILL ] [ ] Stoppa grillfunktionen tryck på [ GRILL ] [ 0 ] Funktionen Test av kastrullhastighet Med induktionsteknik är kokkärlen en viktig del av tillagningssystemet. Som en del av tillagningssystemet ska du se till att kokkärlen du använder erbjuder den bästa tillagningen genom att återspegla den höga prestandanivån på vår induktionshäll. Funktionen Test av kastrullhastighet ger möjlighet att mäta kokkärlens effektivitet och uppvärmningsgrad. Testet kan endast utföras när ingen tillagning pågår och endast på den zon som anges nedan. Testzon Varje åtgärd måste utföras inom 6 sekunder efter den föregående. Placera kokkärlet på testzonen 14

15 Starta hällen Tryck på på/av-knappen [ ] Inom 6 sekunder efter start Aktivera funktionen Tryck samtidigt på håll varm-knappen [ [ 0 ], [ t ] visas. [ 0 ] lyser med fast sken. [ t ] blinkar. ] och på REGLAGET. Tryck på håll varmknappen Tryck på REGLAGET Starta testet Tryck på REGLAGET. [ 0 ] rör sig. [ t ] blinkar. Tryck på REGLAGET Testresultat Testresultat 15

16 Till exempel hastighetsnivå 7 för kokkärl: Hastighetskategori Hastighet Köksredskapet är klassificerat i en av dessa 3 kategorier, med förfinad hastighetsnivå som visas i stapeldiagrammet. Kategorisymbol Indikation Låg hastighet, kokkärlet rekommenderas inte för induktionstillagning. Medelhög hastighet, kokkärlet är anpassat för induktionstillagning. Kokkärl med hög prestanda för bästa induktionstillagning. Viktiga råd: Vissa kokkärl kan ha så låg effektivitet att de inte ens detekteras av hällen, i så fall visas symbolen [ ]. Kokkärlet ska alltid placeras mitt i testzonen, en felaktig centrering kan orsaka felaktiga resultat. Resultaten visas i 3 sekunder, efter denna tid växlar hällen automatiskt till normalt läge och kan användas för tillagning. Observera att hastighetsnivån inte är den enda viktiga punkten för att bedöma kokkärlets kvalitet och för att säkerställa att det är perfekt anpassat för induktion, se kapitlet Tillagningsråd för mer information. 16

17 TILLAGNINGSRÅD Pannkvalitet Anpassade material: stål, emaljerat stål, gjutjärn, ferromagnetiskt rostfritt stål, aluminium med ferromagnetisk botten. Ej anpassade material: aluminium och rostfritt stål utan ferromagnetisk botten, koppar, mässing, glas, keramik, porslin. Tillverkarna anger om deras produkter är kompatibla för induktion. Så här kontrollerar du om pannor är kompatibla: Lägg lite vatten i en panna placerad på en induktionsvärmezon som är inställd på nivå [ 9 ]. Detta vatten måste värmas på några sekunder. En magnet fastnar på botten av pannan. Vissa pannor kan avge ett ljud när de placeras på en induktionsvärmezon. Detta ljud innebär inte något fel på apparaten och påverkar inte tillagningen. Sammansättning av pannans botten kan påverka jämnheten i tillagningsresultatet och effektmottagningen av induktorerna. Använd bara kastruller och pannor med släta bottnar. Grova bottnar kommer att repa det keramiska glaset. Använd om möjligt pannor med vertikalt rak sida. Om en panna har vinklade sidor, verkar induktionen också på sidan av pannan. Pannans sidor kan missfärgas. Panndimension Värmezonerna anpassas, till en viss gräns, efter pannans diameter. Dock måste botten av denna panna ha en minsta diameter enligt motsvarande värmezon. Placera pannan ordentligt i mitten av värmezonen för att uppnå bästa effektivitet av hällen. 17

18 Exempel på inställning av tillagningseffekt (värdena nedan är vägledande) 1 till 2 Smältning Uppvärmn ing 2 till 3 Sjudning Såser, smör, choklad, gelatin Färdigrätter Ris, pudding, sockersirap Torkade grönsaker, fisk, frysta produkter Upptining 3 till 4 Ånga Grönsaker, fisk, kött 4 till 5 Vatten Ångad potatis, soppor, pasta, färska grönsaker 6 till 7 Tillagning på mediumvärme Sjudning Kött, lever, ägg, korvar Gulasch, roulad, inälvor 7 till 8 Kokning Potatis, plättar, våfflor 9 Stekning, rostning Koka vatten P och Stekning, rostning Koka vatten Stekar, omeletter, stekta rätter Vatten kalops, biffar Koka betydande mängder vatten UNDERHÅLL OCH RENGÖRING Stäng av apparaten före rengöring. Rengör inte hällen om glaset är för varmt eftersom det finns risk för brännskador. Avlägsna lätt smuts med en fuktig trasa med diskmedel utspätt med lite vatten. Skölj sedan med kallt vatten och torka ytan noggrant. Mycket frätande eller slipande rengöringsmedel och rengöringsutrustning som kan orsaka repor måste absolut undvikas. Använd aldrig ångrengörare eller högtryckstvätt Använd inga föremål som kan repa det keramiska glaset. Se till att pannan är torr och ren. Se till att det inte finns damm på din keramiska häll eller på pannan. Att dra grova kastruller kommer att repa ytan. Spill av socker, sylt, gelé, etc. måste avlägsnas omedelbart. Du kommer därmed att förhindra att ytan skadas. VAD MAN GÖR VID PROBLEM Hällen eller värmezonen startar inte: Hällen är dåligt ansluten till elnätet. Skyddssäkringen har utlösts. Låsningsfunktionen har aktiverats. De tryckkänsliga knapparna är täckta av fett eller vatten. Ett föremål har lagts på en knapp. Kontrollpanelen visar [ U ]: Det finns ingen panna på värmezonen. Pannan är inte kompatibel med induktion. 18

19 Pannans bottendiameter är för liten. Kontrollpanelen visar [ E ]: Det elektroniska systemet är defekt. Koppla bort och återanslut hällen. Ring service En eller alla värmezoner stängs av: Säkerhetssystemet inkopplat. Du glömde stänga av värmezonen under en lång tid. En eller flera tryckknappar är täckta. Pannan är tom och dess botten överhettad. Hällen har också en automatisk minskning av boosternivån och bryter automatiskt överhettning Kontinuerlig ventilation efter avstängning av hällen: Detta är inte ett fel, fläkten arbetar kontinuerligt för att skydda den elektroniska enheten. Fläkten stannar automatiskt. Det automatiska tillagningssystemet startar inte: Värmezonen är fortfarande het [ H ]. Den högsta boosternivån är inställd [ 9 ]. Kontrollpanelen visar [ U ]: Se kapitlet Håll varm. Kontrollpanelen visar [ II ]: Se kapitlet Stopp&start Kontrollpanelen visar [ ] eller [ Er03 ]: Ett föremål eller en vätska täcker kontrollknapparna. Symbolen försvinner så snart knappen befrias eller rengörs. Kontrollpanelen visar [ E2 ]: Hällen är överhettad, låt den svalna och slå sedan på den igen. Kontrollpanelen visar [ E8 ]: Ventilatorns luftinlopp hindras, befria det. Kontrollpanelen visar [ U400 ]: Hällen är inte ansluten till elnätet. Kontrollera anslutningen och återanslut hällen. Kontrollpanelen visar [ Er47 ]: Hällen är inte ansluten till elnätet. Kontrollera anslutningen och återanslut hällen. Om en av symbolerna ovan kvarstår ringer du SAV. BEVARANDE AV MILJÖN Materialen i förpackningen är ekologiska och återvinningsbara. De elektroniska apparaterna består av återvinningsbara och ibland av material som är skadliga för miljön, men som är nödvändiga för att de ska fungera bra och för att skydda apparaten. Kasta inte apparaten med hushållsavfall Kontakta den kommunala avfallsstationen som är anpassad för återvinning av 19 hushållsapparaterna.

20 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Installationen ska endast utföras av specialister. Installatören ska respektera lagstiftningen och standarderna som gäller i dennes hemland. Hur man sätter fast tätningen: Tätningen som medföljer hällen undviker allt intrång av vätskor i skåpet. Dess installation måste göras noggrant, enligt följande ritning. Klistra fast tätningen (2) två millimeter från glasets ytterkant, efter att skyddsarket (3) tagits bort. Montering installation: De utskurna storlekarna är: Typ Utskuren storlek Utskuren storlek, jämn montering Glasstorlek Bredd Djup Bredd Djup Radie Bredd Djup Tjocklek P906IM3G5NE

21 Se till att det finns ett avstånd på 50 mm mellan hällen och väggen eller sidorna. Hällarna är klassificerade som Y -klass för värmeskydd. Hällen ska helst installeras med gott om utrymme på båda sidor. Det kan finnas en vägg baktill och höga enheter eller en vägg på ena sidan. Men på andra sidan får ingen enhet eller delare stå högre än hällen. Möbeln eller stödet där hällen ska monteras, liksom kanten av möblerna, laminatbeläggningarna och limmet som används för att fixera dem måste kunna motstå temperaturer upp till 100 C. Väggens kantstänger måste vara värmetåliga. Hällen får inte installeras ovanpå en icke-ventilerad ugn eller diskmaskin. Garantera under botten av hällens hölje ett utrymme på 20 mm för att säkerställa att den elektroniska apparaten har god luftcirkulation. Om en låda placeras under hällen ska du undvik att lägga lättantändliga föremål (till exempel sprayer) eller icke-värmetåliga föremål i den. Material som ofta används för att expandera arbetsytorna vid kontakt med vatten. För att skydda den utskurna kanten applicerar du en beläggning med lack eller specialtätningsmedel. Särskild omsorg måste vidtas för att applicera den självhäftande fogen som medföljer hällen för att förhindra läckage in i den stödjande möbeln. Den här tätningen garanterar en korrekt försegling när den används tillsammans med släta arbetsytor. Säkerhetsavståndet mellan hällen och spiskåpan placerad ovanför måste respektera indikationerna från spiskåpans tillverkare. Om inga instruktioner finns ska ett minsta avstånd på 760 mm respekteras. Anslutningskabeln får efter montering inte utsättas för någon mekanisk påfrestning, t.ex. från lådan. VARNING: Använd endast hällskydd som konstruerats av apparatens tillverkare eller anges av apparatens tillverkare i bruksanvisningen som lämpliga eller hällskydd som medföljer apparaten. Användning av olämpliga skydd kan orsaka olyckor. 21

22 ELEKTRISK ANSLUTNING Installationen av denna apparat och anslutningen till elnätet får endast anförtros en elektriker som är välbekant med normativa bestämmelser och följer dem noggrant. Skyddet mot spänningssatta delar måste säkerställas efter inbyggnad. Nödvändiga data för anslutning finns på klistermärkena på hällens hölje nära anslutningsdosan. Anslutningen till nätström måste göras med en jordad kontakt eller via en omnipolär dvärgbrytare med en kontaktöppning på minst 3 mm. Den elektriska kretsen måste separeras från nätverket med hjälp av anpassade anordningar, till exempel: dvärgbrytare, säkringar eller kontaktorer. Om apparaten inte är utrustad med en åtkomlig kontakt måste frånkopplingsanordningar vara inbyggda i den fasta installationen, i enlighet med installationsbestämmelserna. Inloppsslangen måste placeras så att den inte vidrör någon av hällens eller ugnens heta delar. Var försiktig! Denna apparat får endast anslutas till ett nätverk på 230 V ~ 50/60 Hz. Anslut alltid jordkabeln. Respektera kopplingsschemat. Anslutningsdosan är placerad nedtill på baksidan av hällens hölje. För att öppna locket använder du en medelstor skruvmejsel. Placera den i skårorna och öppna locket. ANSLUTNING AV HÄLLEN: Nätström Anslutning Nätkabel Nätkabel Dvärgbrytare 230 V ~ 50/60 Hz 400 V ~ 50/60 Hz 1-fas + N 2-fas + N 3 x 4 mm2 4 x 2,5 mm2 H 05 VV - F H 05 RR - F H 05 VV - F H 05 RR - F 40 A * 25 A * H 05 VV - F 400 V ~ 50/60 3-fas + N 5 x 1,5 mm2 16 A * H 05 RR - F Hz *beräknad med den simultana faktorn enligt standarden EN

23 För de olika typerna av anslutning använder du de mässingsbryggor som finns i lådan bredvid terminalen Monofas 230 V~1 P+N Lägg den 1:a bryggan mellan terminal 1, 2 och 3, den 2:a mellan 4 och 5. Anslut jordledningen till jordterminalen, neutralledningen N till terminal 4 eller 5, fas L till en av terminalerna 1, 2 eller 3. Bifas 400 V ~ 2 P+N Lägg den 1:a bryggan mellan terminal 1 och 2, den 2:a mellan 4 och 5. Anslut jordledningen till jordterminalen, neutralledningen N till terminal 4 eller 5, fas L1 till terminalerna 1 eller 2 och fas L2 till terminal 3. Trefas 400 V ~ 3 P+N Lägg en brygga mellan terminal 4 och 5. Anslut jordledningen till jordterminalen, neutralledningen N till terminal 4 eller 5, fas L1 till terminal 1 och fas L2 till terminal 2 och fas L3 till terminal 3. Var försiktig! Var försiktig så att kablarna är ordentligt inkopplade och åtdragna. Vi kan inte hållas ansvariga för olyckor som uppstår på grund av felaktig anslutning eller vid användning av en apparat som inte har jordats eller har utrustats med felaktig jordanslutning. 23

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Läs mer

Installation och användarinstruktion

Installation och användarinstruktion INDUKTIONSHÄLL KHVI90TC Installation och användarinstruktion cod. I/301/00/29 SE 05-2015 Index Beskrivning... 3 Varningar... 4 Allmän Beskrivning... 7 Ventilation...7 Första start...7 kontroll Beskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenkokare. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Bruksanvisning. Vattenkokare. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Bruksanvisning Vattenkokare Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. 1. Viktiga instruktioner Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan du använder apparaten första

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

BRUKSANVISNING IF-4S IF-4BS

BRUKSANVISNING IF-4S IF-4BS BRUKSANVISNING IF-4S IF-4BS 0 I II 1 5 min III 2 0 7 4 8 IV 10 8 8 4 4 6 0 9 4 9 4 6 0 88 8 8 12 9 22 9 22 V 12 10 0 42 0 8 80 88 P P P P 6E EP 5 VI 3 4 5 6 II I SE SVENSKA Bruksanvisning Viktigt! Läs

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

BRUKSANVISNING 2V-32TS

BRUKSANVISNING 2V-32TS BRUKSANVISNING 2V-32TS I 0 1,8 1,7 2,4 1,8 1,8 1,95 2,7 1,5 1,8 2,1 0,7 a b c 2,7 1,8 0,8 2 1,8 1,8 2,7 1,8 1,95 2,7 1,5 d e f 0,8 2 1,8 2,7 2,1 0,7 2,1 0,7 1,8 1,8 1,8 g h i 2,1 0,7 1,4 2,2 2,1 0,7 2,1

Läs mer

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning INBYGGNADSHÄLL CYLINDA 10.61 Bruksanvisning Innehåll: Sidan Säkerhetsanvisningar... 4 Funktioner... 5 Tekniska data... 6 Drift... 6 Slå på hällen... 6 Slå på en värmekokzon... 6 Värmeinställning... 7 Matlagning

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Vill du veta hur din häll fungerar? Här kommer svaret.

Vill du veta hur din häll fungerar? Här kommer svaret. Vill du veta hur din häll fungerar? Här kommer svaret. 1 ENGAGERA DIG I EKOLOGI, ÅTERVINNING OCH FÖRPACKNING MED OSS Vi arbetar för att skydda miljön. Av den anledningen är våra förpackningar: 100 % återvinningsbara.

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 210 mm. 145 mm

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 210 mm. 145 mm IHI 76 FX INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION... 4 MILJÖSKYDDSRÅD... 5 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE... 5 FÖRE ANVÄNDNING... 5 BEFINTLIGA KOKKÄRL... 6 REKOMMENDERADE DIMENSIONER... 6 INSTALLATION...

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. TERRASSVÄRMARE HN 12356 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla delar finns

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

MANUAL INBYGGNADSHÄLL IH5. www.osbyvitvaror.se

MANUAL INBYGGNADSHÄLL IH5. www.osbyvitvaror.se MANUAL INBYGGNADSHÄLL IH5 www.osbyvitvaror.se IH5 DRIFT OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR INNEHÅLL: BESKRIVNING AV SPISHÄLLEN SID 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SID 4 INSTALLATION SID 6 Placera din inbyggda spishäll

Läs mer

FH FH

FH FH BA H AG N O. : 2 4 6 3 3 8 8 6 BA H AG N O. : 2 4 6 2 9 6 7 2 ( C H ) FH-106145.3 FH-106145.4 Swedish Tack för att du har valt en av våra produkter. Läs igenom instruktionerna noga innan du använder produkten,

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning. Brödrost. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Bruksanvisning. Brödrost. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Bruksanvisning Brödrost Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. 1. Viktiga instruktioner 1. Läs instruktionerna innan du använder apparaten och spara dem för framtida

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

SKÖTSELRÅD

SKÖTSELRÅD www.lecabfastigheter.se SKÖTSELRÅD FÖNSTER INDUKTIONSHÄLL DINA FÖNSTER DIN INDUKTIONSHÄLL ÖPPNING BESKRIVNING AV HÄLL BESKRIVNING AV KONTROLLPANEL 1. Tryck in knapparna i över och underkant handtag. 1.

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter...3 Beskrivning av apparaten...5 ... Drift av apparaten...7 ... ... ... ......9

INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter...3 Beskrivning av apparaten...5 ... Drift av apparaten...7 ... ... ... ......9 IHI 560 INNEHÅLL: Säkerhetsföreskrifter...3 Beskrivning av apparaten...5 Kokplatta och kontrollpanel för plattor...5 Drift av apparaten...7 Slå på och stänga av apparaten...7 Slå på och stänga av kokplattor...7

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning. Spisfläkt SF5100 SF6100 SF7100

Bruksanvisning. Spisfläkt SF5100 SF6100 SF7100 Bruksanvisning Spisfläkt SF5100 SF6100 SF7100 50 cm 65 cm 2 2X 4X Ø8x40 2X Ø2,9x9,5 4X Ø5x45 4X Ø4,2x35 Ø 125 mm Ø 100 mm Type 48 3 70-60-50 cm 70cm 70cm 60cm 60cm 4 1 50cm 50cm Ø 110 Ø 135 Ø 110 Ø 135

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

BRUKSANVISNING KC 960.30. i monteringanvisningar 07 23 09 E 8

BRUKSANVISNING KC 960.30. i monteringanvisningar 07 23 09 E 8 BRUKSANVISNING i monteringanvisningar KC 960.30 07 23 09 E 8 För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning

Läs mer

Register your product and get support at. HP8117. Användarhandbok

Register your product and get support at.   HP8117. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Användarhandbok a b Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

120/160/210 mm 145 mm

120/160/210 mm 145 mm IH 715 RF IH 710 120/160/210 mm 145 mm 145 mm 180 mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION...1 MILJÖSKYDDSRÅD...2 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE...2 INSTALLATION...2 ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE

Läs mer

Stekpannor MATERIAL SKÖTSEL

Stekpannor MATERIAL SKÖTSEL Stekpannor MATERIAL SKÖTSEL Välj rätt stekpanna - anpassa valet efter maten du ska laga Stekpannor finns i många olika modeller och material, och de är alla framtagna för sina speciella ändamål. Det finns

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340191 / 1340193) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340191 / 1340193). Värmevakten

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

BRUKSANVISNING HI16611 HI18611

BRUKSANVISNING HI16611 HI18611 BRUKSANVISNING HI16611 HI18611 Bruksanvisning Spishäll Bästa ASKO-kund, Tack för att du har valt denna kvalitetsprodukt. Vi garanterar att apparatens inre mekanismer är av lika hög kvalitet som de yttre

Läs mer

Bruksanvisning Gasolspis

Bruksanvisning Gasolspis Bruksanvisning Gasolspis 860089 Läs igenom manualen innan användning! Kära kund, Vi önskar att du får ut det mesta av våra produkter som tillverkas i moderna faciliteter med noggrann kvalitetskontroll.

Läs mer

78031K-IN. induktionshäll

78031K-IN. induktionshäll 78031K-IN Bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Användarhandbok

Straightener.   Register your product and get support at HP8360/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din

Läs mer

Handmixer-Set. Tehosekoitinsetti Elvisp Håndmiksersett KH 1131

Handmixer-Set. Tehosekoitinsetti Elvisp Håndmiksersett KH 1131 D GR FIN S N Handmixer-Set Σετ µίξερ χειρός Tehosekoitinsetti Elvisp Håndmiksersett KH 1131 2. 1. Elvisp KH 1131 Föreskriven användning Denna apparat är avsedd för att knåda deg, mixa vätskor (t ex fruktsaft),

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning av spishällen Kokkärl Rengöring och underhåll Problemlösning Miljöskydd Installation Säkerhetsåtgärder

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning av spishällen Kokkärl Rengöring och underhåll Problemlösning Miljöskydd Installation Säkerhetsåtgärder IHI 465 IHI 485 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning av spishällen 4 Innan spishällen tas i bruk 4 Induktionsprincipen 4 Kokkärl 4 Lämpliga kokkärl 4 Olämpliga kokkärl 4 Kokkärlets storlek 4 Effektlägen 5

Läs mer

AV KONTROLLPANELEN...9 SPECIALFUNKTIONER...9

AV KONTROLLPANELEN...9 SPECIALFUNKTIONER...9 IH 710 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD...3 INSTALLATION...4 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR...5 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV GLASKERAMIKHÄLLEN...6 FELSÖKNING...6 KUNDSERVICE...6 TIPS

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

MSS 5572 Elektrisk Knivslip

MSS 5572 Elektrisk Knivslip MSS 5572 Elektrisk Knivslip Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 2 Bruksanvisning Tack för att du valt en av våra produkter! Hoppas du

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. SV Användarhandbok

Straightener. Register your product and get support at   HP8361/00. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 SV Användarhandbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

Bruksanvisning Klimatanläggning

Bruksanvisning Klimatanläggning Bruksanvisning Klimatanläggning Snabbguide Sätt i batterierna: Öppna locket på baksidan. Sätt i AAA eller R03 batterier. Sätt på locket. Ställ klockan Tryck på Clock Ställ in tiden. Bekräfta SET Välj önskat

Läs mer

DAGLIG IN OR ATIONSBOK

DAGLIG IN OR ATIONSBOK DAGLIG INORATIONSBOK TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL www. whirlpool. eu/ register WWW D S A docs. whirlpool. eu SV Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten. BESKRIVNING

Läs mer

Register your product and get support at Hairdryer HP8260. SV Användarhandbok

Register your product and get support at   Hairdryer HP8260. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 SV Användarhandbok Svenska 1 Introduktion Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Register your product and get support at HP8699. Användarhandbok

Register your product and get support at   HP8699. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Användarhandbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Svenska

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Triton Vit / Triton Svart

Triton Vit / Triton Svart Triton Vit / Triton Svart BRUKSANVISNING Triton Vit Triton Svart 2 I. Generella upplysningar Spiskåpan Triton ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 SVENSKA A B C D E F G H I 1 2 3 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 SV CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 Spisfläkt F 60 U INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 SE 2 2 REKOMMENDATIONER OCH TIPS Bruksanvisningen refererar till olika modeller av

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 Bruksanvisning SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem kan en signal ljuda, vilket betyder att temperaturlarmet

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6316 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på induktionshällen.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Manual och skötselinstruktioner.

Manual och skötselinstruktioner. Manual och skötselinstruktioner. KitchenFriend Sous Vide Cirkulator SV 1300 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektriska apparater skall grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas,

Läs mer

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår.

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. OBS OBS OBS OBS OBS Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. När man startar en elektrisk apparat som t.ex. en TV, pump, elverktyg

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer