GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01"

Transkript

1 GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:

2 Grundvillkor för BIV försäkring GRT30:2 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Försäkringsgivaren. Försäkringsavtalet består av Försäkringsbrev/bevis med specifikationer och särskilda villkor Grundvillkor (detta villkor) Allmänna avtalsbestämmelser, AA Försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL) Övrig svensk rätt. Försäkringsbrevet/beviset med specifikationer och angivna försäkringsvillkor gäller före dispositiva lagregler. Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet motstridiga bestämmelser gäller tolkningsföreträde i den ordning som anges ovan, dock alltid så att särskilda regler har företräde framför generella. Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. I försäkringsbrevet/beviset finns i aktuella fall uppgifter om Försäkringsperiod Försäkrad verksamhet Försäkringsställe(n) Försäkrad egendom Försäkringsbelopp Försäkringsform Försäkringsomfattning Ansvarstid avbrott (om avvikande från grundomfattning) Försäkringsvillkor Grundsjälvrisker. De villkor som gäller för försäkringen anges i försäkringsbrevet/beviset med villkorsnummer och/eller villkorsnamn. Kortare villkorstexter kan finnas i försäkringsbrevet/beviset. OLIKA TYPER AV VILLKOR Grundvillkor Tilläggsvillkor för produkttillval Tilläggsvillkor för utvidgningar och begränsningar Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner Förklaringar i Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner Koncept (AB DK). *asterisk anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i slutet av villkoret. Detta villkor innehåller nedan angivna moment. Det framgår av försäkringsbrevet/beviset vilka av momenten som just din försäkring omfattar. EGENDOM Skada på eller förlust av försäkrad egendom (exempelvis brand) Skada på glas, skylt, markis Skada under transport Rån AVBROTT/EXTRAKOSTNAD Avbrott/extrakostnad i rörelsen vid ersättningsbar skada. HYRESFÖRLUST Hyresförlust vid ersättningsbar skada på försäkrad byggnad. 2

3 BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET OCH SÄRSKILDA SJÄLVRISKER I många försäkringsmoment finns undantag när försäkringen inte gäller. Det finns också andra begränsningar till exempel i form av högsta ersättning i vissa åtaganden. Försäkringen kan också gälla med en särskild självrisk för vissa moment, som är högre än grundsjälvrisken. All information om undantag, högsta ersättningsbelopp och särskilda självrisker som gäller för försäkringen står i försäkringsvillkoren eller anges i försäkringsbrevet/beviset. Det är därför viktigt att du läser igenom villkoren och försäkringsbrevet/beviset och särskilt noterar vad som står under rubrikerna Undantag, Högsta ersättning och Särskild självrisk. Lägg också särskilt märke till vad som står under Säkerhetsföreskrifter samt Åtgärder i samband med skada räddningsplikt, vilka punkter du också kan läsa mer om nedan. Observera även att försäkringen endast omfattar den verksamhet som är angiven i försäkringsbrevet/ beviset. UPPLYSNINGSPLIKT Både vid tecknandet och vid förnyelse av försäkringen är det viktigt att du lämnar rätt uppgifter om försäkringsbelopp, lönekostnad, årsomsättning eller andra uppgifter som ligger till grund för försäkringen. Om du inser att Försäkringsgivaren tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen ska du utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna. RISKÖKNING Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada, ska du meddela detta till Försäkringsgivaren. Har du uppsåtligen eller av oaktsamhet inte uppfyllt din upplysningsplikt kan det, liksom vid riskökning, leda till att Försäkringsgivaren är fri från ansvar för, eller endast har ett begränsat ansvar för skada. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För att minska risken för skada gäller försäkringen med vissa säkerhetsföreskrifter. Försäkringsvillkoren innehåller ett särskilt avsnitt med de föreskrifter som gäller för egendomsförsäkring. Där anges också viktiga föreskrifter avseende hantering av datorprogram och datainformation samt övriga skadehändelser. Föreskrifterna är tillämpliga både för egendoms- och avbrottsförsäkringen. Föreskrifter kan också anges i försäkringsbrevet/beviset eller i särskilt villkor som framgår av försäkringsbrevet/beviset. Om föreskrifterna inte följs och det inträffar en skada betalas ersättning endast i den utsträckning skadan kan antas ha inträffat även om föreskriften hade följts. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED SKADA RÄDDNINGSPLIKT Försäkrad ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående begränsa skada som redan inträffat snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom vidta lämpliga åtgärder, även provisoriska för att upprätthålla den försäkrade rörelsens drift söka bereda arbetstagare som blivit arbetslösa annan produktiv sysselsättning. SKADEANMÄLAN Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Försäkringsgivaren så snart som möjligt, dock senast ett år efter det att det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant försäkringsskydd inträdde. Vid stöld, inbrott, rån, överfall eller annat brott ska polisanmälan göras och kopia på anmälan sändas till Försäkringsgivaren. ERSÄTTNINGSKRAV Krav på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd ska framställas till försäkringsgivaren senast ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Annars går rätten till ersättning förlorad. Med det förhållande menas, exempelvis vid egendomsförsäkring tidpunkten då skadan upptäcks, vid avbrotts- extrakostnads- och hyresförlustförsäkring tidpunkten för ansvarstidens slut. INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet/beviset. 3 BASBELOPP Med basbelopp avses prisbasbeloppet som fastställs enligt lagen om allmän försäkring.

4 Innehållsförteckning I Egendomsförsäkring 6 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 6 2. När försäkringen gäller 6 3. Var försäkringen gäller 6 6. Försäkrad egendom och försäkringsbelopp 6 7. Vad försäkringen gäller för 9 9. Maskinförsäkring (Tilläggsavtal) Skadevärderingsregler Ersättningsregler Självrisk Säkerhetsföreskrifter Åtgärder vid skada Skaderegleringsbestämmelser och preskription Tidpunkt för betalning av ersättning 31 II Avbrottsförsäkring Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Försäkrat intresse Försäkringsbelopp Högsta ersättning Vad försäkringen gäller för Undantag Skadevärderingsregler Ersättningsregler Karens och självrisk Säkerhetsföreskrifter Åtgärder vid skada Skaderegleringsbestämmelser och preskription Tidpunkt för betalning av ersättning 35 III Hyresförlustförsäkring Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Försäkrat intresse Försäkringsbelopp Högsta ersättning Vad försäkringen gäller för Undantag Skadevärderingsregler Ersättningsregler Självrisk Säkerhetsföreskrifter Åtgärder vid skada Skaderegleringsbestämmelser och preskription Tidpunkt för betalning av ersättning 38 4

5 IV Extrakostnadsförsäkring Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Försäkrat intresse Försäkringsbelop Högsta ersättning Vad försäkringen gäller för Undantag Skadevärderingsregler Ersättningsregler Självrisk Säkerhetsföreskrifter Åtgärder vid skada Skaderegleringsbestämmelser och preskription Tidpunkt för betalning av ersättning 41 5

6 I Egendomsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet/beviset angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad egendom. 1.1 ANNAN ÄGARE Försäkringen gäller dessutom för annan ägare av försäkrad egendom som försäkringstagaren enligt avtal åtagit sig ansvar för. 2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). 3 Var försäkringen gäller 3.1 PÅ FÖRSÄKRINGSSTÄLLET Försäkringen gäller för försäkrad egendom inom försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet/beviset. 3.2 PÅ ANNAN PLATS Försäkringen gäller intill högst SEK vid tillfällig förvaring, dock längst 6 månader, på annan plats inom Norden. 3.3 VID RÅN ELLER ÖVERFALL Försäkringen gäller inom Norden vid rån eller överfall i samband med tjänsteutövning. 3.4 UNDER TRANSPORT Försäkringen gäller för skada under transport inom Norden, till och från angivet försäkringsställe, med försäkringstagarens egna, hyrda eller leasade fordon samt under lastning och lossning i samband med sådan transport. 3.5 ARBETSOMRÅDE Utan särskilt avtal gäller försäkringen inte på arbetsområde. 6 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp 6.1 FÖRSÄKRAD EGENDOM Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet/beviset med objekttyp eller på annat sätt. Försäkringen gäller som flytande försäkring inom i försäkringsbrevet/beviset angivna försäkringsställen UNDANTAGEN EGENDOM Försäkringen omfattar nedan angiven egendom endast om denna särskilt anges i försäkringsbrevet/ beviset egendom förvarad utomhus container uppställd utomhus samt egendom förvarad i denna trafikförsäkringspliktiga motordrivna fordon och släpfordon till dessa luftfartyg, svävare, hydrokoptrar, segel- eller maskindrivna skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk eller byggnadsverk, under bogsering till sjöss mobilkranar, tornsvängkranar, gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskiner sådana delar av maskinfundament, byggnadsgrund eller grundmur som ligger lägre än såväl lägsta källargolv som angränsande jord- eller vattenyta egendom som försäkringstagaren hyr ut eller leasar ut kulvertanläggning och servisledning längre än 20 meter produktiv skog och skogsmark brunn och vattentäkt egendom på arbetsområde levande djur och växande gröda båthus, brygga, badhytt, kallbadhus, växthus, plasthall, tält och tillfälligt hus, till exempel barack eller liknande, samt egendom i sådana hus. 6

7 6.2 FÖRSÄKRINGSBELOPP HÖGSTA ERSÄTTNING Försäkringen gäller med ett gemensamt försäkringsbelopp för egendom tillhörig samma objekttyp inom i försäkringsbrevet/beviset angivna försäkringsställen. För byggnad gäller helvärdesförsäkring, fullvärdesförsäkring eller förstariskförsäkring. För maskinerier och varor gäller helvärdesförsäkring eller förstariskförsäkring. För fastighetsinventarier, trädgård, tomt och markanläggning, ritningar, arkivalier och datainformation, pengar och värdehandlingar, kunders egendom och arbetstagares egendom gäller förstariskförsäkring. Vid fullvärdesförsäkring och förstariskförsäkring anges detta i försäkringsbrevet/beviset, i annat fall gäller helvärdesförsäkring. För fastställande av försäkringsbelopp, se punkt FRIBELOPP Försäkringen omfattar även om detta inte anges i försäkringsbrevet/beviset följande egendom intill högst nedan angivna belopp (första risk). Beloppen kan höjas tilläggsbeloppet anges i försäkringsbrevet/beviset. Vid försäkring av Byggnad Trädgård, tomt och markanläggning 5 prisbasbelopp Fastighetsinventarier 5 prisbasbelopp Merkostnad till följd av myndighetsbeslut 5 prisbasbelopp Merkostnad till följd av byggnads särart 5 prisbasbelopp Vid försäkring av Maskinerier och/eller Varor Varor och kunders egendom bestående av stöldbegärlig egendom 0,5 prisbasbelopp Ritningar, arkivalier och datainformation 2 prisbasbelopp Licens för nyttjanderätt till standardprogram 1 prisbasbelopp Pengar och värdehandlingar förvarade på försäkringsstället i låst värdeskåp 1 prisbasbelopp förvarade på annat sätt på försäkringsstället 0,2 prisbasbelopp vid rån eller överfall 2 prisbasbelopp Kunders egendom, dock inte pengar och värdehandlingar 2 prisbasbelopp Arbetstagares egendom, dock inte pengar och värdehandlingar 0,2 prisbasbelopp per arbetstagare eller enligt kollektivavtal Skylt och markis 1 prisbasbelopp Hyrd lokal som försäkringstagaren enligt hyreskontrakt är skyldig att svara för 1 prisbasbelopp Egen bekostad fast inredning 1 prisbasbelopp HÖGSTA ERSÄTTNING För vissa skadehändelser är högsta ersättning begränsad enligt nedan, om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset NATURSKADA OCH DAMMGENOMBROTT Den sammanlagda ersättningen för egendom, avbrott, hyresförlust, extrakostnad och röjning är begränsad till SEK per skadetillfälle vid skada genom jordskred, jordras, bergras, lavin, jordskalv, genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid vattenverk, kvarn- eller branddamm SEK per skadetillfälle vid skada genom skyfall, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag när vatten strömmar från markytan direkt in i byggnad eller inomhus tränger upp ur avloppsledning VATTEN- OCH ANNAN VÄTSKESKADA För skada genom annan vätskeutströmning än vatten från installation med därtill anslutna anordningar vattenånga eller vätska från installation eller anordning för lokaluppvärmning vatten från utrymme inomhus, som har golvbrunn och som för sin funktion försetts med isolering avsedd att förhindra utströmning vatten från pumpgrop vid oförutsett fel på pumpmaskineriet eller vid strömavbrott vätska från kyl- eller frysenhet vid strömavbrott eller fel på enheten är ersättningen begränsad till SEK per skadetillfälle. 7

8 RÅN ELLER ÖVERFALL För skada genom rån eller överfall är ersättningen begränsad till SEK per skadetillfälle. Vid rån av egendom bestående av pengar och värdehandlingar, inom eller utom försäkringslokal, är ersättningen begränsad till SEK per skadetillfälle bestående av föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor eller ädelstenar ur avsedda att bäras konstverk utanför försäkringslokal är ersättningen begränsad till SEK per skadetillfälle GLAS För skada på glas samt på detta utförd utsmyckning (inristning, dekaler och liknande) är ersättningen begränsad till SEK per skadetillfälle. Denna begränsning gäller inte vid skada genom brand, explosion, åskslag eller elfenomen LÅSÄNDRINGAR För låsändringar till följd av att nyckel eller låskod stulits i samband med inbrott eller utbrott i försäkringslokal eller vid rån hos försäkringstagaren eller dennes ombud är ersättningen begränsad till SEK per skadetillfälle TRANSPORT För skada under transport, samt under lastning och lossning i samband med sådan transport, är ersättningen begränsad till SEK per skadetillfälle MONTERING, LYFT MED MERA För annan skada än brand i samband med montering, demontering, lyft och förflyttning inom försäkringsställe, och av den föranledd följdskada är ersättningen begränsad till SEK per skadetillfälle. Denna begränsning gäller inte för skada i samband med egendomens underhåll på försäkringsstället SKADEGÖRELSE UTAN SAMBAND MED INBROTT ELLER UTBROTT Den sammanlagda ersättningen för egendom, avbrott, hyresförlust, extrakostnad och röjning är begränsad till SEK per skadetillfälle vid skadegörelse på försäkrad egendom utan samband med inbrott eller utbrott. För skada genom olovlig målning, färgning, klotter, inristning eller liknande på av försäkringstagaren hyrd byggnad eller lokal som denne enligt hyreskontrakt är skyldig att svara för är dock ersättningen begränsad till SEK per skadetillfälle SMASH AND GRAB För skada genom tillgrepp utifrån genom krossat fönster är ersättningen för stulen eller skadad stöldbegärlig egendom begränsad till sammanlagt högst SEK per fönster såvida fönstret inte är särskilt skyddat enligt föreskrifter i punkt INVESTERING OCH PRISÄNDRING Har egendomens värde under försäkringsåret ökat genom investering eller prisändring höjs kalkyl- eller försäkringsbeloppet från försäkringsårets början enligt nedan. Avser försäkringsbeloppet helvärdesförsäkrad egendom gäller reglerna för underförsäkring om försäkringsbeloppet var felaktigt vid försäkringsårets början BYGGNAD För byggnad gäller att vid fullvärdesförsäkring är värdestegring genom investering begränsad till 30 % av det vid försäkringsårets början gällande kalkylbeloppet (enligt tillämplig värderingsmetod) per byggnad helvärdesförsäkring är sammanlagd värdestegring genom investering och prisändring begränsad till 30 % av det senast angivna försäkringsbeloppet per byggnad förstariskförsäkring är värdestegring begränsad till prisändring MASKINERIER För maskinerier gäller att vid helvärdesförsäkring är sammanlagd värdestegring genom investering och prisändring begränsad till 30 % av det senast angivna försäkringsbeloppet förstariskförsäkring är värdestegring begränsad till prisändring VAROR För varor gäller att vid helvärdesförsäkring är sammanlagd värdestegring genom volymändring och prisändring begränsad till 30 % av det senast angivna försäkringsbeloppet förstariskförsäkring är värdestegring begränsad till prisändring.

9 6.3.4 ÖVRIG EGENDOM För övrig egendom gäller att vid förstariskförsäkring är värdestegring begränsad till prisändring ANMÄLAN OM INVESTERING Investering med värde över SEK ska omedelbart anmälas till Försäkringsgivaren. 7 Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för skada på eller förlust av försäkrad egendom till följd av sådan skadehändelse enligt punkt 7.2 till 7.8 samt 9, som anges försäkringsbrevet/beviset. Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskar eller går förlorat SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Beträffande säkerhetsföreskrifter och påföljd om dessa inte följs, se punkt ALLMÄNNA UNDANTAG Beträffande allmänna undantag, se Allmänna avtalsbestämmelser AA, punkt BRANDFÖRSÄKRING BRAND, EXPLOSION, ÅSKSLAG, ELFENOMEN OCH STRÖMAVBROTT Försäkringen gäller för skada genom brand explosion åskslag och annat plötsligt och oförutsett elfenomen på elektrisk utrustning strömavbrott som är oförutsett UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada genom åskslag, strömavbrott eller annat elfenomen på elektrisk utrustning med inkommande eller utgående spänning överstigande 400 V. Detta gäller även om brand eller explosion uppstår i utrustningen och även om elfenomenet eller strömavbrottet direkt eller indirekt orsakas av skada som uppstår i annat föremål egendom i kyl- eller frysenhet genom sprängningsarbete på rör genom explosion i röret, om dess yttre diameter är 120 millimeter eller mindre och röret utgör del av ång- eller varmvattenpanna samt är beläget i pannans eldstad eller rökgasvägar SOTUTSTRÖMNING Försäkringen gäller för skada genom utströmning av sot från eldstad för uppvärmning av lokal om utströmningen är plötslig och oförutsedd och uppstår i samband med eldning UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada genom sotutströmning från rökkanals mynning eller från byggtork FRÄTANDE GAS Försäkringen gäller för skada genom frätande gas som bildas vid plötslig och oförutsedd upphettning av plast LUFTFARTYG Försäkringen gäller för skada genom luftfartyg som havererar eller genom föremål som faller ned från luftfartyg MOTORDRIVET FORDON Försäkringen gäller för skada genom påkörning med motordrivet fordon i de fall trafikskadeersättning enligt 11 trafikskadelagen (1975:1410, TSL) inte lämnas eller TSL inte gäller UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada på det påkörande fordonet egendom under hantering eller transport med fordonet. 9

10 7.2.6 STORM, HAGEL OCH SNÖTRYCK Försäkringen gäller för skada på försäkrat hus även på detta fast monterad egendom som hör till byggnad enligt jordabalken (1970:994) eller på försäkrad egendom i sådant hus genom storm hagel snötryck. Med skada genom storm, hagel eller snötryck avses att egendomen skadas av vindkraften och av denna rycks loss eller bryts sönder föremål som vinden blåser omkull, rycker loss eller för med sig hagel tyngden av snö nederbörd eller kyla om denna står i direkt samband med och är en oundviklig följd av ersättningsbar skada enligt ovan UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada genom smältande hagel eller snö enbart genom översvämning, (se dock punkt 7.2.7), sjöhävning eller isskruvning på revetering, puts eller skorstensbeklädnad, om inte skadan orsakas av föremål som vinden blåser omkull eller för med sig på hus som beror på felaktigt byggnadsarbete, felaktig byggnadskonstruktion, ingrepp i bärande stomme, angrepp av röta eller skadeinsekter eller bristande underhåll, och inte heller skada på egendom i sådant hus på tält, plasthall eller växthus, såvida inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset NATURSKADA OCH DAMMGENOMBROTT Försäkringen gäller för skada genom jordskred, jordras, bergras, lavin, jordskalv, genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid vattenverk, kvarn- eller branddamm eller liknande skyfall, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag när vatten strömmar från markytan direkt in i byggnad eller inomhus tränger upp ur avloppsledning UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada på trädgård, tomt och markanläggning genom förskjutning eller sättning i mark eller grundkonstruktion genom sprängnings-, schaktnings-, pålnings- eller spontningsarbete, uppläggning av jord- eller stenmassor eller gruvdrift genom vatten- eller vågerosion genom genombrott av kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion. 7.3 VATTENFÖRSÄKRING VATTEN- OCH VÄTSKEUTSTRÖMNING Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av vatten från installation med därtill anslutna anordningar, akvarium eller vattensäng vattenånga eller vätska från installation eller anordning för lokaluppvärmning vatten från utrymme inomhus, som har golvbrunn och som för sin funktion försetts med tätskikt avsett att förhindra utströmning vatten från pumpgrop vid oförutsett fel på pumpmaskineriet eller vid strömavbrott vätska eller kylmedel från kyl- eller frysenhet vid strömavbrott eller fel på enheten LOKALISERING OCH FRILÄGGNING Vid ersättningsbar skada ersätts kostnad för lokalisering och friläggning av läckagestället inom byggnad för att möjliggöra reparation av det fel som har orsakat skadan. Även kostnad för återställande efter sådan reparation ersätts UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada genom översvämning (se dock punkt 7.2.7) reparation av det fel som orsakat skadan eller för skada på den installation med därtill anslutna anordningar varifrån utströmningen sker skada på golv- och väggbeklädnad inklusive tätskikt vid skada som orsakas av att tätskiktet är bristfälligt skada genom utströmning från rökkanal, ventilationskanal, dräneringssystem, tak, altan, parkeringsdäck, takränna och utvändigt stuprör den utströmmande vätskan, ångan eller kylmedlet skada genom fukt, röta, mögel, svamp, rost, frätning eller annan långtidspåverkan, om det inte av omständigheterna klart framgår att utströmningen skett under den tid försäkringen har varit i kraft skada på egendom genom vätska eller kylmedel från kyl- eller frysenhet vid strömavbrott eller fel på enheten.

11 7.4 INBROTTSFÖRSÄKRING Om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset ska försäkringslokal uppfylla kraven för skyddsklass STÖLD OCH SKADEGÖRELSE I FÖRSÄKRINGSLOKAL Försäkringen gäller för skada på försäkrad byggnad och för skada genom stöld eller skadegörelse i försäkringslokal eller vid tillfällig förvaring på annan plats (se punkt 3.2) genom inbrott eller utbrott att någon tar sig in i lokal med för låset avsedd nyckel eller kod, som stulits genom rån eller inbrott i lokal som uppfylller kraven på inbrottsskydd eller vid inbrott eller utbrott i bostad. Som nyckel avses även passerkort eller liknande, kod eller låskombination genom tillgrepp (stöld) utifrån genom krossat fönster (smash and grab) LÅSÄNDRINGAR Om nyckel eller kod som förvaras hos försäkringstagaren eller dennes ombud stjäls vid inbrott eller utbrott i försäkringslokal som uppfyller skyddskraven i punkt 38.5 bostad eller förloras genom rån ersätts kostnad för låsändring som är nödvändig i försäkrad byggnad som tillhör försäkringstagaren eller i lokal som försäkringstagaren disponerar för den försäkrade verksamheten STÖLD OCH SKADEGÖRELSE I VÄRDESKÅP, KASSA- ELLER VÄRDEVALV Om det i försäkringsbrevet/beviset anges att försäkringen omfattar egendom i värdeskåp, kassa- eller värdevalv som finns i försäkringslokal vilken uppfyller kraven i punkt 38.5, gäller försäkringen för stöld av egendom i skåpet eller valvet och skadegörelse på detta, om stölden eller skadegörelsen förövas av person som tar sig in i försäkringslokalen på sätt som anges i punkt Därutöver ska nedan i punkt och angivna förutsättningar gälla och punkt beaktas FÖRVARINGSUTRYMME MED NYCKELLÅS Öppnas skåpet eller valvet med nyckel, gäller försäkringen endast om försäkringstagaren eller den som för hans räkning har hand om nyckeln fråntas denna genom rån inom försäkringslokal om gärningsmannen bereder sig tillträde dit genom inbrott eller utbrott rån på annan plats inbrott i bostad på försäkringsstället då den som har hand om nyckeln vistas där inbrott på annan plats än på försäkringsstället i lokal som uppfyller kraven i punkt 38.5 i bostad FÖRVARINGSUTRYMME MED KOMBINATIONSLÅS Om låsanordningen utgörs av kombinationslås och skåpet eller valvet öppnas av obehörig, gäller försäkringen endast om låskombinationen med våld eller hot som innebär trängande fara avtvingas någon som i behörig ordning fått kännedom om denna. Utövas våldet eller hotet inom försäkringslokal gäller försäkringen endast om gärningsmannen bereder sig tillträde dit genom inbrott UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada som inträffar om skåpet eller valvet är olåst eller då nyckeln lämnas kvar i lås eller då skåpet eller valvet öppnas med nyckel som stjäls på annat sätt än som anges i punkt nyckeln eller låskombinationen stjäls genom rån, våld eller hot om den som utsätts för övergreppet medverkar till eller främjar skadan skadegörelse genom sprängning SKADEGÖRELSE UTAN SAMBAND MED INBROTT/UTBROTT Försäkringen gäller även för skada genom skadegörelse på försäkrad egendom utan samband med inbrott eller utbrott UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av den försäkrade på lös egendom befintlig utomhus eller i obemannad lokal som inte uppfyller skyddskraven enligt punkt 38.5 på skylt och glas i inredning eller i och på byggnad på plasthall, tält och egendom däri genom målning, färgning, klotter, inristning eller liknande som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet som består i stöld. 11

12 7.5 RÅNFÖRSÄKRING Försäkringen gäller för skada genom rån eller överfall. Beträffande nyckel eller kod som stjäls genom rån, se punkt UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada då den som utsätts för rånet eller överfallet medverkar till eller främjar skadan på egendom som tas om hand av annat företag, till exempel transportföretag. 7.6 GLASFÖRSÄKRING BRÄCKAGE MED MERA Försäkringen gäller för skada som består i bräckage, sönderslagning eller stöld av glas i fönster och dörrar i byggnad eller försäkringslokal inredning skyltskåp i anslutning till försäkringslokal, om inte annat anges i Försäkringsbrevet/beviset skylt och markis. Försäkringen gäller även för skada genom inristning av sådan art att det för försäkringstagaren skulle innebära uppenbar olägenhet att behålla glaset. Vid ersättningsbar glasskada ersätts även behandling av glas, till exempel målning, etsning, blästring, larmfolie eller ingjuten larmtråd liksom även plastfilm som glaset belagts med SKADA GENOM GLAS Försäkringen gäller även för skada på försäkrad egendom orsakad av glassplitter till följd av att glas i fönster, dörrar eller skyltskåp bräcks eller slås sönder UNDANTAG Försäkringen gäller inte för glas i växthus glas, skylt eller markis som inte är monterade på därför avsedd plats redan skadat glas eller skadad skylt eller markis skada genom sprängningsarbete skada som består i eller uppkommer genom kondens kostnad för omskyltning kostnad för vakthållning efter glasskada glas eller skylt i byggnad under uppförande, om- och tillbyggnad eller i saneringsfastighet skada på glas som är föremål för bearbetning. Försäkringen gäller inte heller för behandlingen som orsakar skadan. 7.7 TRANSPORTFÖRSÄKRING Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av försäkrad egendom som är under transport till och från angivet försäkringsställe med försäkringstagarens egna fordon (även hyrda eller leasade) samt under lastning och lossning i samband med sådan transport. Försäkringen gäller endast i den mån försäkringstagaren står faran för egendomen UNDANTAG Försäkringen gäller inte för skada vid yrkesmässig transportverksamhet skada på egendom som normalt finns i fordonet (till exempel utrustning i servicebil, verktyg och mobiltelefon) transport till och från arbetsområde eller vid sjötransport och inte heller för skada vid lastning och lossning i samband med sådan transport skada vid transport som inte har direkt samband med den försäkrade verksamheten skada vid transport eller lastning och lossning inom försäkringsstället, såvida detta inte är ett led i och står i direkt samband med transport till och från försäkringsstället stöld eller svinn. 7.8 KYL- OCH FRYSFÖRSÄKRING Försäkringen gäller för skada på egendom i stationär kyl- eller frysenhet genom temperaturändring utströmmande köldmedium på grund av oförutsedd händelse. 12

13 9 Maskinförsäkring Säkerhetsföreskrifter finns, se punkt Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på i försäkringsbrevet/beviset angivna maskinerier, fastighetsmaskin och installation. 9.1 UNDANTAG UNDANTAGEN EGENDOM Försäkringen gäller inte för skada på elpatron i värmepanna eller varmvattenberedare rökgång, fundament, murverk, inmurning eller infodring formar och utbytbara verktyg förbrukningsmaterial sanitetsgods (tvättställ, badkar, toalettstol och bidé), spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i bostadslägenhet) belysningsarmatur egendom i kyl- eller frysenhet SKADA GENOM Försäkringen gäller inte för skada genom brand och explosion. Dock lämnas ersättning för skada på rör genom explosion i rör om dess yttre diameter är 120 millimeter eller mindre och utgör del av ång- eller varmvattenpanna samt är beläget i pannans eldstad eller gasvägar åskslag, strömavbrott eller annat elfenomen på elektrisk utrustning vars inkommande eller utgående spänning är lägre än 400 V. Dock ersätts sådan skada som drabbar dator med utrustning eller datamedia stöld översvämning (se dock punkt 7.2.7) förskjutning och sättning i mark eller grundkonstruktion oberoende av orsaken till skadehändelserna sprängningsarbete smälta frysning om inte skäliga åtgärder vidtagits för att förhindra sådan skada SKADA SOM BESTÅR I Försäkringen gäller inte för skada som består i förslitning, förbrukning, sprickbildning, utmattning, korrosion (till exempel rost eller frätning), kavitation, beläggning eller avsättning SKADA AV ANNAN ART Försäkringen lämnar inte ersättning för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering i samband med demontering, montering eller skada vid transport eller förflyttning. Dock ersätts sådan skada om den uppkommer i samband med egendomens normala underhåll på försäkringsstället. 21 Skadevärderingsregler Vid skada på egendom beräknas skadebeloppet enligt nedan angivna regler. Skadad och oskadad egendom värderas efter samma grunder VÄRDERING AV SKADA PÅ BYGGNAD BYGGNAD SOM ÅTERSTÄLLS Om återställande sker värderas skadan till kostnaden för att utan dröjsmål återställa byggnad med samma utförande, men på ett rationellt sätt vad avser metoder och material. Från återställandekostnaden görs avdrag för värdeminskning genom ålder och bruk på byggnadsdel enligt reglerna i tabell punkt För byggnadsdel vars underhåll varit eftersatt eller som utsatts för onormalt slitage görs utöver avdrag enligt tabell i punkt ett särskilt avdrag på återställande- och reparationskostnaden. Detta gäller även för byggnadsdel som inte anges i tabellen för åldersavdrag. Om återställande sker på annan plats får skadekostnaden inte överstiga vad det skulle ha kostat att återställa den skadade byggnaden på samma grund. 13

14 Återställandekostnaden minskas med den värdeökning som kan uppstå till följd av sådan förhöjd ändamålsenlighet som har annan orsak än ändrad belägenhet. Återställande måste ske senast inom 2 år från skadedagen. Sker det senare på grund av hinder, som inte beror på den försäkrade, får tiden 2 år räknas från den dag då hindret upphörde, dock längst 3 år från skadedagen. I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som beror på forceringsåtgärder, till exempel reparation på övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel. Kan utan väsentlig olägenhet återställande ske i samband med normalt underhåll värderas skadan till uppskattad andel av underhållskostnaden MERKOSTNAD TILL FÖLJD AV MYNDIGHETSBESLUT I skadekostnaden enligt ovan ingår även merkostnad intill SEK som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighetsbeslut eller för byggnad gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan. I skadekostnaden ingår dock inte kostnad för förelägganden som utfärdats före skadan eller som är föranledd av arkeologiska undersökningar. Inte heller ingår sådan kostnad som uppkommer till följd av att högre krav ställs på funktionen hos anläggning eller maskinell utrustning för industriell process som bedrivs i byggnaden MERKOSTNAD AVSEENDE K/Q-MÄRKT BYGGNAD I skadekostnaden enligt ovan ingår även merkostnad intill SEK vad avser dokumenterad K/Q-märkt byggnad som föranleds av att byggnaden efter skada, på grund av sin särart inte kan återställas på ett rationellt sätt. Skadan värderas till kostnaden för att utan dröjsmål reparera den skadade byggnaden med motsvarande tidsenligt byggnadsmaterial och utförande samt konstnärlig utsmyckning som före skadan i den mån detta är möjligt och skäligt VÄRDERING AV BYGGNADSDEL Vid skada på byggnadsdel (installation, maskinell utrustning, ytbeklädnad med mera) värderas skadan till återställandekostnaden med avdrag enligt ålderstabell i punkt Detta gäller oberoende av värdeminskning för byggnaden. Varje föremål, ledningssystem och ytbeklädnad bedöms för sig. Vid skada på våtutrymme betraktas golv och vägg som en enhet DUK I PLASTHALL OCH TÄLT Skada på duk i plasthall och tält värderas till kostnaden för återställande, dock högst till dagsvärdet ANNAN BYGGNAD ANSKAFFAS Anskaffas inom 2 år annan byggnad för samma ändamål i stället för den skadade, värderas skadan enligt punkt , varvid dock den ökning i värde som kan uppstå genom avvikelse i användbarhet och belägenhet ska dras av BYGGNADEN ÅTERSTÄLLS INTE OCH ANNAN BYGGNAD ANSKAFFAS INTE Återställs inte den skadade byggnaden eller anskaffas inte annan byggnad för samma ändamål inom 2 år, värderas skadan till skillnaden mellan byggnadens dagsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan HINDER PÅ GRUND AV LAG ELLER MYNDIGHETS FÖRESKRIFT Om återställande av byggnad hindras på grund av lag eller myndighets föreskrift, är den försäkrade även berättigad till ersättning restvärdeersättning för vad kvarvarande delar därigenom förlorat i värde. Den försäkrade är skyldig att följa Försäkringsgivarens anvisningar och på deras bekostnad vidta nödvändiga åtgärder, såsom att söka dispens eller överklaga beslut. Följs inte anvisningarna är den försäkrade inte berättigad till ersättning för den förlust som uppstår genom att kvarvarande delar av byggnad inte kan användas. 14

15 ÅLDERSTABELL Byggnadsdel Antal år utan åldersavdrag Avdrag per påbörjat för material och arbete år därefter Installation och maskinell utrustning rörsystem, vattenradiatorer 20 år 5 % varmvattenberedare 5 år 8 % värmepump, kylaggregat, hushållsmaskin inkl spis 2 år 10 % solfångare, vindkraftverk, takvärme 5 år 8 % elinstallation 25 år 5 % larmanläggning 5 år 8 % övriga installationer samt annan maskinell utrustningän hushållsmaskin 10 år 5 % sanitetsgods 10 år 5 % Radio- och tv-antenn (även parabol), markis 5 år 8 % Målning, tapetsering samt annan väggbeklädnad (inte våtrum) 5 år 8 % Golvbeklädnad (inte våtrum) trä- och parkettgolv, linoleum 10 år 5 % keramik, sten 20 år 2 % textila, övriga 5 år 10 % Våtrumsbeklädnad inkl tätskikt golv och väggmatta (trådsvetsad) 5 år 8 % keramiska plattor 10 år 5 % övriga material och utförande samt målning i våtrum 5 år 10 % Takbeläggning av papp 10 år 8 % Skorsten stål eller plåt 5 år 5 % annat material 20 år 2 % Avskrivning för värdeminskning begränsas till högst 80 % av värdet för byggnadsdel som före skadan var funktionsduglig VÄRDERING AV SKADA PÅ MASKINERIER OCH FASTIGHETSINVENTARIER MASKINERIER OCH FASTIGHETSINVENTARIER SOM ÅTERSTÄLLS Om återställande sker värderas skadan till kostnaden för att utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. Återställande måste ske snarast, dock senast inom 2 år. I skadekostnaden ska inte inräknas merkostnad som orsakas av reparation på övertid eller som uppkommit genom att transport skett på annat sätt än med sedvanligt transportmedel. Den värdeminskning som föremålet efter reparation möjligen kan anses ha undergått genom skadan ska inte inräknas. Utökas i samband med återställande skadat föremåls utrustning eller avkastningsförmåga, ska vid värderingen skälig hänsyn tas till detta MASKINERIER OCH FASTIGHETSINVENTARIER MED VÄRDE SOM ÄR MINDRE ÄN HALVA NYANSKAFFNINGSVÄRDET Om föremålet vid skadetillfället minskat i värde genom ålder, slitage och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet, värderas skadan till kostnaden för återställande, dock högst till det på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värdet MASKINERIER OCH FASTIGHETSINVENTARIER SOM INTE ÅTERSTÄLLS Återställs inte det skadade föremålet inom 2 år, värderas skadan till skillnaden mellan föremålets dagsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. 15

16 SPECIELLA REGLER FÖR VISS ANGIVEN EGENDOM DATOR MED UTRUSTNING Skada på dator med utrustning värderas till kostnaden för återställande, dock högst till dagsvärdet. Dagsvärde fastställs enligt nedan. Datorns ålder i månader Ersättning i procent av nyanskaffningsvärdet < 6 månader 100 % 7 12 månader 80 % månader 60 % månader 40 % > 36 månader 20 % ELEKTRISK UTRUSTNING Vid skada på lindningar och på grund av detta uppkomna skador på plåtar till elektrisk utrustning värderas skadan till kostnaden för återställande med avdrag för värdeminskning. Vid beräkning av skadeersättningen ska för elektriska motorer, generatorer och transformatorer ska avdrag göras för värdeminskning på lindningarnas och plåtarnas återställandekostnad (det vill säga kostnaderna för ut- och inmontering, transport, material och arbete) enligt nedan. Antal år Avdrag för varje Föremål utan avdrag påbörjat år därefter Motor 10 år 5 % Generator 15 år 4 % Transformator 15 år 3 % Om driftsförhållandena är sådana att värdeminskning på lindningarna sker i en väsentligt snabbare takt än vad som anges ovan, ska detta beaktas genom att procentsatsen ökas och/eller tidpunkten för dess tillämpning tidigareläggs MOTORDRIVNA FORDON MED FLERA FÖREMÅL Skada på följande föremål värderas till kostnaden för återställande, dock högst till dagsvärdet trafikförsäkringspliktiga motordrivna fordon och släpfordon till dessa skogsmaskin, till exempel processor eller fällare för bygg- och anläggningsverksamhet avsedd maskin, panna, skjul eller bod KULVERTANLÄGGNING OCH SERVISLEDNING Vid skada på kulvertanläggning och servisledning värderas kostnaden för återställande inklusive kostnad för lokalisering och friläggning av skadestället samt återfyllning efter utförd reparation med avdrag för värdeminskning. Avdrag för värdeminskning görs med 5 % av återställandekostnaden för varje år som förflutit sedan egendomen första gången togs i bruk HÖGSTA AVSKRIVNING Avskrivning för värdeminskning av egendom under punkt till begränsas till högst 80 % av värdet på föremål som före skadan var funktionsdugligt VÄRDERING AV VAROR VAROR, FÖR FÖRSÄLJNING Varor som den försäkrade har anskaffat för försäljning värderas till vad det vid skadetillfället skulle ha kostat att ersätta dem med nya varor av samma slag. Har varornas värde före skadan minskat på grund av inkurans eller annan omständighet värderas de med hänsyn till detta VAROR, EGEN TILLVERKNING Varor som den försäkrade tillverkat eller har haft under tillverkning värderas till tillverkningskostnaderna direkt material, materialomkostnader, direkt arbetslön, tillverkningsomkostnader och administrationskostnader vid skadetillfället, dock högst till det pris för vilket egendomen då hade kunnat försäljas VAROR, SÅLDA OCH LEVERANSFÄRDIGA Varor sålda och färdiga för leverans ska i den mån leverans inte kan fullgöras med andra varor värderas till det avtalade försäljningspriset, minskat med inbesparade kostnader. 16

17 21.4 VÄRDERING AV ÖVRIG EGENDOM RITNINGAR, ARKIVALIER OCH DATAINFORMATION Skadan värderas till de normala kostnader som inom 2 år läggs ned för att återställa den förlust av för verksamheten nödvändig information som uppkommer genom skadan. Med ritningar, arkivalier och datainformation avses endast sådana ritningar, register eller kartotek som innehåller information, som med nödvändighet måste återskapas vid skada PENGAR OCH VÄRDEHANDLINGAR För pengar och sådana värdehandlingar som inte kan återställas värderas skadan till kontantvärdet vid skadetillfället. För övriga värdehandlingar värderas skadan till de normala kostnader som inom 2 år läggs ned på återställandet KUNDERS EGENDOM Skadan värderas efter de regler som gäller för den objekttyp egendomen tillhör, till exempel maskinerier eller varor ARBETSTAGARES EGENDOM Arbetstagares egendom som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt kollektivavtal värderas enligt kollektivavtalets regler. Arbetstagares egendom i övrigt värderas enligt normala försäkringsvillkor för hem- och villaförsäkring TRÄDGÅRD, TOMT OCH MARKANLÄGGNING Skadan värderas till vad det kostar att återställa trädgård, tomt och markanläggning. Vid nyplantering av buskar och träd lämnas ersättning endast för plantor som normalt saluförs i handelsträdgård eller plantskola VÄRDERING AV LÖS EGENDOM LÖS EGENDOM Lös egendom värderas enligt de regler som gäller för respektive objekttyp som egendomen tillhör enligt punkt 21.2 till Ersättningsregler Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast lämna ersättning för liden skada, även om försäkringsbeloppet är högre SKADEERSÄTTNING Försäkringsgivaren ersätter skadekostnad värderad enligt punkt 21 röjningskostnad med mera enligt punkt 22.5 räddningskostnad enligt punkt 41.3 med avdrag för självrisk enligt punkt 23 eventuellt leverantörsåtagande enligt Allmänna avtalsbestämmelser, AA, punkt eventuell underförsäkring eller otillräckliga kalkylbelopp enligt punkt 22.4 övriga bestämmelser som kan inverka på ersättningen. Till exempel påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift enligt punkt Vid förstariskförsäkring lämnas ersättning högst med försäkringsbeloppet FÖRSÄKRINGSFORMER HELVÄRDESFÖRSÄKRING Full försäkring vid helvärdesförsäkring föreligger om försäkringsbeloppet motsvarar minst det belopp som beräknas enligt punkt Föreligger full försäkring ersätts uppkommen skada i dess helhet intill försäkringsbeloppet med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt FULLVÄRDESFÖRSÄKRING Anges det i försäkringsbrevet/beviset att egendom är fullvärdesförsäkrad ersätts uppkommen skada i dess helhet med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt FÖRSTARISKFÖRSÄKRING Anges det i försäkringsbrevet/beviset att egendom är förstariskförsäkrad ersätts uppkommen skada inklusive röjningskostnader intill försäkringsbeloppet med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt. 17

18 22.3 Fastställande av försäkringsbelopp FÖRSÄKRINGSBELOPP FÖR BYGGNAD HELVÄRDESFÖRSÄKRING För byggnad ska försäkringsbeloppet motsvara byggnadens nyanskaffningsvärde vid skadetillfället FÖRSÄKRINGSBELOPP FÖR MASKINERIER OCH FASTIGHETSINVENTARIER För maskinerier och fastighetsinventarier ska försäkringsbeloppet motsvara maskineriernas nyanskaffningsvärde vid skadetillfället. I kostnaden ska inräknas alla kostnader som fordras för att föremålet ska kunna tas i bruk FÖRSÄKRINGSBELOPP FÖR VAROR För varor ska försäkringsbeloppet motsvara varornas värde vid skadetillfället enligt värderingsreglerna i punkt RITNINGAR, ARKIVALIER OCH DATAINFORMATION För ritningar, arkivalier och datainformation ska försäkringsbeloppet motsvara värdet enligt värdringsreglerna i punkt PENGAR OCH VÄRDEHANDLINGAR För pengar och värdehandlingar ska försäkringsbeloppet motsvara värdet enligt värderingsreglerna i punkt KUNDERS EGENDOM För kunders egendom ska försäkringsbeloppet motsvara värdet enligt värderingsreglerna i punkt ARBETSTAGARES EGENDOM För arbetstagares egendom är försäkringsbeloppet högst SEK per arbetstagare eller det högre belopp som kan finnas angivet i respektive kollektivavtal TRÄDGÅRD, TOMT OCH MARKANLÄGGNING För trädgård, tomt och markanläggning ska försäkringsbeloppet motsvara värdet enligt värderingsreglerna i punkt LÖS EGENDOM För lös egendom ska värdet motsvara det sammanlagda värdet för respektive objekttyp enligt till GEMENSAMT FÖRSÄKRINGSBELOPP Är försäkringsbeloppet gemensamt för flera föremål men lägre än föremålens sammanlagda värde, ersätts vid skada på sådant föremål endast så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och värde. Denna regel gäller i tillämpliga delar även för räddnings- och röjningskostnader UNDERFÖRSÄKRING OCH OTILLRÄCKLIGT KALKYLBELOPP UNDERFÖRSÄKRING Föreligger inte full försäkring underförsäkring ersätts endast så stor del av skadan som försäkringsbeloppet utgör av beloppet som beräknas enligt punkt OTILLRÄCKLIGT KALKYLBELOPP Försäkringstagaren ska underrätta Försäkringsgivaren om ny-, till- eller ombyggnad eller annan därmed jämförbar förbättring av fullvärdesförsäkrad egendom för att nya premieunderlag ska fastställas. Försummas detta ersätts endast så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan den erlagda premien för den aktuella egendomen och den premie som rätteligen skulle ha erlagts för denna REDUCERING AV RÄDDNINGS- OCH RÖJNINGSKOSTNAD Vid underförsäkring och otillräckligt kalkylbelopp görs motsvarande reducering av räddnings- och röjningskostnader RÖJNINGSKOSTNAD MED MERA Försäkringen ersätter kostnader för röjning efter ersättningsbar skada på försäkrad egendom enligt följande regler. Utöver försäkringsbeloppet ersätts kostnader för nödvändig rivning, röjning, borttransport, destruktion och deponering. Vid förstariskförsäkring begränsas dock den sammanlagda ersättningen till försäkringsbeloppet. 18

19 HÖGSTA ERSÄTTNING VAROR Vid skada på varor lämnas ersättning med högst 20 % av varornas värde vid skadetillfället, dock högst kr FÖRORENING MED MERA Vid förorening av eller annan inverkan på sjö eller annat vattenområde eller grundvatten lämnas ersättning med högst kr NATURSKADA OCH DAMMGENOMBROTT Vid skada enligt punkt är den sammanlagda ersättningen för egendom, avbrott, hyresförlust, extrakostnad och röjning begränsad till SEK per skadetillfälle vid skada genom jordskred, jordras, bergras, lavin, jordskalv, genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid vattenverk, kvarn- eller branddamm SEK per skadetillfälle vid skada genom skyfall, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag när vatten strömmar från markytan direkt in i byggnad eller inomhus tränger upp ur avloppsledning SKADEGÖRELSE UTAN SAMBAND MED INBROTT ELLER UTBROTT Den sammanlagda ersättningen för egendom, avbrott, hyresförlust, extrakostnad och röjning är begränsad till SEK per skadetillfälle vid skadegörelse på försäkrad egendom utan samband med inbrott eller utbrott. 23 Självrisk 23.1 GRUNDSJÄLVRISK Vid varje skadetillfälle dras från den beräknade skadekostnaden ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Lägsta självrisk för försäkringen anges i försäkringsbrevet/beviset (grundsjälvrisk). För vissa skadehändelser är självrisken förhöjd enligt punkt Är den valda grundsjälvrisken högre än de särskilda självriskerna gäller den högre grundsjälvrisken. Avser försäkringen flera fastigheter enligt fastighetsregistret tillämpas en självrisk för varje fastighet. Ligger flera fastigheter inom samma kvarter tillämpas dock endast en självrisk för dessa SÄRSKILD SJÄLVRISK UTSTRÖMNING FRÅN INSTALLATION ELLER VÅTUTRYMME Självrisken är 1 prisbasbelopp utöver avtalad grundsjälvrisk, vid skada genom läckage från tätskikt med anslutningar och genomföringar installation genom åldersförändring, till exempel korrosion eller förslitning, eller av uppenbart eftersatt underhåll NATURSKADA OCH DAMMGENOMBROTT Självrisken är 1 prisbasbelopp utöver avtalad grundsjälvrisk vid naturskada och dammgenombrott enligt punkt SNÖTRYCK Självrisken är 1 prisbasbelopp utöver avtalad grundsjälvrisk, vid skada genom snötryck SKADA ORSAKAD AV MOTORDRIVET FORDON Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst 1 prisbasbelopp och högst 5 prisbasbelopp vid skada orsakad av motordrivet fordon i det fall då trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410, TSL) inte lämnas eller då denna lag inte gäller INHÄGNAT OMRÅDE Självrisken är 1 prisbasbelopp utöver avtalad grundsjälvrisk vid skada på egendom förvarad utomhus inom inhägnat område KULVERTANLÄGGNING Självrisken är 0,5 prisbasbelopp vid skada på kulvertanläggning och servisledning. 19

20 38 Säkerhetsföreskrifter 38.1 GENERELLA REGLER Den försäkrade ska utöver angivna föreskrifter i punkt 38.2 till följa de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet/beviset eller i tilläggsvillkor de föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande, i syfte att förhindra eller begränsa skada de föreskrifter med tillämpningsföreskrifter som i syfte att förhindra eller begränsa skada meddelats i lag eller förordning om till exempel brandfarliga och explosiva varor i lag (1988:868) samt förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor elektrisk starkströmsanläggning i förordning (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar samt förordning (1993:1068) om elektrisk materiel SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VISSA OBJEKT SAMTLIGA SKADEHÄN- DELSER DATORER OCH DATAMEDIA DATORMILJÖ Datoranläggning och maskinutrymme ska vara försedd med tillförlitlig och nödvändig kraftförsörjning samt sådan utrustning som skyddar mot skada genom åskslag, strömavbrott eller variationer i nätspänningen. Finns serviceavtal har Försäkringsgivaren rätt att få kopia av avtalet FÖRVARING AV BÄRBAR DATOR På försäkringsställe ska bärbar dator på annan tid än normal arbets- och öppettid förvaras dold i skåp, låda eller liknande. Utanför försäkringsställe ska bärbar dator förvaras med rimlig aktsamhet. Exempel på rimlig aktsamhet är att egendomen hålls under uppsikt eller låses in i lokal, skåp eller låda FÖRVARING AV ORIGINALPROGRAM Originalexemplar av programvara ska förvaras på sådant sätt att inte exemplaret och installerat program kan skadas eller förloras vid samma skadetillfälle FÖRVARING AV BEVIS PÅ NYTTJANDERÄTT Licensbevis eller licensetikettnummer ska förvaras på sådant sätt att licensen och installerat program inte kan skadas eller förloras vid samma tillfälle RUTINER FÖR SÄKERHETSKOPIA Säkerhetskopia ska framställas dagligen under arbetsdag eller med den högre frekvens som vanligen tillämpas inom försäkringstagarens verksamhetsområde. Säkerhetskopia ska vara en komplett backup av all information och vara korrekt och funktionsduglig FÖRVARING AV SÄKERHETSKOPIA Säkerhetskopia ska förvaras skild från originalet (datorns hårddisk) på ett sådant sätt att kopian och originalet inte kan skadas eller förloras vid samma skadetillfälle PROGRAMVARA FÖRSEDD MED HÅRDVARULÅS Hårdvarulås får inte skruvas direkt på datorutgång utan ska anslutas via kabel. Låset skruvas fast under skrivbord eller motsvarande. För bärbara datorer ska hårdvarulåset förvaras på sådant sätt att datorn och hårdvarulåset inte kan skadas eller förloras vid samma skadetillfälle LARM Larmanläggning ska vara aktiverad, i drift och fungerande enligt Försäkringsförbundets tekniska rekommendationer eller, om sådan inte är tillämplig, enligt tillverkarens eller av försäkringsbolagen godkänd anläggarfirmas rekommendation. Vid krav på larmöverföring ska larm nå fysisk person som kan vidta nödvändiga åtgärder RITNINGAR, ARKIVALIER OCH DATAINFORMATION För att förhindra skada på ritningar och andra arkivalier, det vill säga, register, kartotek och dylikt, som vid skada inte kan rekonstrueras utan anlitande av expertis, ska dessa vara mikrofilmade eller på annat sätt kopierade. Filmen eller kopian ska förvaras på sådant sätt att den inte kan förstöras i samband med att originalen skadas. För datainformation gäller reglerna enligt punkt

Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:2

Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:2 ALLMÄNT VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:2 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se KOMBINERAD ALLRISKFÖRSÄKRING K10:2

Läs mer

Företagsförsäkring BIV

Företagsförsäkring BIV ALLMÄNT VILLKOR Gäller från 2009-09-01 Företagsförsäkring BIV K 700 : 9 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL ALLMÄNT VILLKOR FÖR FÖRETAGSFÖRSÄKRING BIV

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6)

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår I en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring G 13005:6

Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring G 13005:6 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring G 13005:6 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring G 13005:5

Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring G 13005:5 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring G 13005:5 Bostadsrätterna Fastighetsförsäkring handläggs av: Arén&Partners, Allians Försäkringsmäklare AB Telefon:08-700 51 70 Fredsgatan 12

Läs mer

Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:2. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:2. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:2 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

Förenings- och Församlingsförsäkring

Förenings- och Församlingsförsäkring ALLMÄNT VILLKOR Gäller från 2010-01-01 Förenings- och Församlingsförsäkring F 2000:3 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se C:\Documents and Settings\mas\Lokala

Läs mer

Förening- och Församlingsförsäkring F 2000:3 Gäller från 2010-07-28. Förenings- och Församlingsförsäkring F 2000:3-Inehållsförteckning 1

Förening- och Församlingsförsäkring F 2000:3 Gäller från 2010-07-28. Förenings- och Församlingsförsäkring F 2000:3-Inehållsförteckning 1 Förening- och Församlingsförsäkring F 2000:3 Gäller från 2010-07-28 Förenings- och Församlingsförsäkring F 2000:3-Inehållsförteckning 1 Förening- och Församlingsförsäkring F 2000:3 Försäkringsgivare: Moderna

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Företagsförsäkring. Innehåll 2008-11-10

Företagsförsäkring. Innehåll 2008-11-10 a59271ce-f983-4268-b1b3-9a6d266a3065 Företagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Kombinerad Företagsförsäkring

Kombinerad Företagsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 K 60:2 Kombinerad Företagsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Allmänna försäkringsvillkor för Kombinerad Företagsförsäkring

Läs mer

Allriskförsäkring för Små Företag E 110:1. Allmänt villkor - Gäller från 2011-10-01

Allriskförsäkring för Små Företag E 110:1. Allmänt villkor - Gäller från 2011-10-01 Allriskförsäkring för Små Företag E 110:1 Allmänt villkor - Gäller från 2011-10-01 Allriskförsäkring för Små Företag E 110:1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 3 februari 2014 1 (5) Följande villkor är inkluderade: Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet 2 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 När försäkringen gäller 2 3 Var

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5

Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5 Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662

Läs mer

Kommentarer till Allriskförsäkring för bostadsrättsförening K 40:2, 2009-05-01

Kommentarer till Allriskförsäkring för bostadsrättsförening K 40:2, 2009-05-01 Försäkringsförbundets Tekniska Rekommendationer, FTR Sedan ett par år utfärdar Sveriges Försäkringsförbund rekommendationer (Försäkringsförbundets Tekniska Rekommendationer, FTR) till sina medlemsbolag

Läs mer

G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1

G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1 G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1 Allriskförsäkring för Bostadsrätterna Bostadsrättsförening G 13005:4 Bostadsrätterna Fastighetsförsäkring handläggs

Läs mer

Allriskförsäkring för Företag E 10:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Allriskförsäkring för Företag E 10:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Allriskförsäkring för Företag E 10:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Allriskförsäkring för Företag E 10:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring eb2f9a14-4416-4f36-b9fa-44ad50dc3d13 Kombinerad företagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk GL 105:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i avsnitt 17, Definitioner. Villkoren

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring 2013-06-03 13c7206f-aae1-40d0-9193-3a16013bafcf Kombinerad företagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor Försäkringsnummer SP118846 2 juni 2014 1 (1) Brf Rosenlinden Att: Ekonomiansvarig Ynglingav 20 B Nb 177 57 JÄRFÄLLA Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor som gäller för er

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Länsförsäkringar Entreprenad

Länsförsäkringar Entreprenad f53c7f73-fbcf-46f5-b0c0-d4ca5c9d8e67 Länsförsäkringar Entreprenad Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2011-03-21

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2011-03-21 12c50c8d-08e5-476c-bd41-34761a882ae7 Fastighetsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkring Box 1046 721 26 Västerås 47897ff0-774d-4c6d-98a9-84a1ca0284e9 Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2015-03-05

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2015-03-05 ccda4020-74da-468a-9f42-6632474a9453 Fastighetsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

GEMENSAMHETSANLÄGGNING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren

GEMENSAMHETSANLÄGGNING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren Sida 1 V 046:5(10) GEMENSAMHETSANLÄGGNING Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Brokerline Allriskförsäkring BL 10:2. Allmänt villkor - Gäller från

Brokerline Allriskförsäkring BL 10:2. Allmänt villkor - Gäller från Brokerline Allriskförsäkring BL 10:2 Allmänt villkor - Gäller från 2006-06-01 Brokerline Allriskförsäkring BL 10:2 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm

Läs mer

Egendomsförsäkring. 1 Vem försäkringen gäller för. 2 När försäkringen gäller. 3 Var försäkringen gäller

Egendomsförsäkring. 1 Vem försäkringen gäller för. 2 När försäkringen gäller. 3 Var försäkringen gäller Egendomsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av eller ombud för försäkrad egendom. Försäkringen gäller dessutom för egendom som försäkringstagaren

Läs mer

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 FÖRETAGSFÖRSÄKRING Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt system. Numreringen är därför

Läs mer

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i försäkrad bostadsrättsförening såsom ägare eller ansvarig för försäkrad egendom enligt punkt 3 nedan.

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i försäkrad bostadsrättsförening såsom ägare eller ansvarig för försäkrad egendom enligt punkt 3 nedan. Särskilt villkor GA 13005:5 - Gäller från 2014-05-01 Detta villkor gäller som tillägg till Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening, G13005. Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner-Förklaringar,

Läs mer

Småföretagsförsäkring

Småföretagsförsäkring 476c81f8-4666-4d43-8c06-fdbed212e2d1 Småföretagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING V 065:9(10) KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Svensk Vattenkraftförenings

Svensk Vattenkraftförenings Försäkringsvillkor samt Egenkontroll för Svensk Vattenkraftförenings försäkring för vattenkraftstationer Version 1 Innehållsförteckning Egenkontroll Egenkontroll för Svensk Vattenkraftförenings Försäkring

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring Box 400 581 04 Linköping Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen inte alltid

Läs mer

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Asterisk (*) i villkorstexten anger att ordet finns förklarat under avsnitt Z. Definitioner.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Asterisk (*) i villkorstexten anger att ordet finns förklarat under avsnitt Z. Definitioner. V 061:10(10) FÖRETAGSFÖRSÄKRING Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen inte

Läs mer

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2015 Grundvillkor C326:9. Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde

Försäkringsvillkor 1 juli 2015 Grundvillkor C326:9. Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde Försäkringsvillkor 1 juli 2015 Grundvillkor C326:9 Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...4 I Egendomsförsäkring Ordinarie försäkringsställe...7

Läs mer

Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet

Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet SVAE:1 Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för den Kombinerade Företagsförsäkringen och ger ett allriskskydd för egendom på

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2008-11-10

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2008-11-10 26e0b054-c184-4fd8-b397-224e4a3b26a0 Fastighetsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24 Sid 1 (5) d26a222e-e960-4810-8688-eade2cf06d3d Vid förfrågan kontakta Willy Svidén eller säljassistent Christina Wilhelmsson Telefon 08-528 077 41 Magetaki AB/ Restaurang Samuraj Kommendörsgatan 40 114

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C326:7

Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C326:7 Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C326:7 3 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...4 I Egendomsförsäkring Ordinarie försäkringsställe...6

Läs mer

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Asterisk (*) i villkorstexten anger att ordet finns förklarat under avsnitt Z. Definitioner.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Asterisk (*) i villkorstexten anger att ordet finns förklarat under avsnitt Z. Definitioner. V 061:10 FÖRETAGSFÖRSÄKRING Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen inte alltid

Läs mer

Svenska Sjö Båtklubbsförsäkring SBU

Svenska Sjö Båtklubbsförsäkring SBU Svenska Sjö Båtklubbsförsäkring SBU Försäkringsvillkor för Tilläggsförsäkring 2016-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Försäkring filial Organisationsnummer: 516404-4405 Säte: Stockholm Villkorsinstruktion

Läs mer

Skydda Företaget Villkorssammanfattning

Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget är ett försäkringspaket som ger ditt företag ett riktigt bra skydd. Det innehåller Egendoms-, Avbrotts-,

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Grundvillkor C310:7 S 8834 15-01 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...4 I Egendomsförsäkring...6 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning 2e4ca59d-5cb6-4dab-81e8-501118b26a3b Gemensamhetsanläggning Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

FASTIGHETSFÖRSÄKRING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren

FASTIGHETSFÖRSÄKRING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren V 066:10(28) FASTIGHETSFÖRSÄKRING Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen inte

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning 4baacab1-f8f4-4d74-a8fd-e3081313e04b Gemensamhetsanläggning Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Småföretagsförsäkring

Småföretagsförsäkring 6b286a0b-e361-4100-8e90-f9c02c2b5acf Småföretagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Fastighet 2015. Gäller från 2015-01-01

Fastighet 2015. Gäller från 2015-01-01 FA S T I G H E T S F Ö R S Ä K R I N G Fastighet 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt system.

Läs mer

Försäkringsvillkor avseende fastighetsförsäkring i SABO Försäkrings AB, nedan kallat SABOF

Försäkringsvillkor avseende fastighetsförsäkring i SABO Försäkrings AB, nedan kallat SABOF Försäkringsvillkor avseende fastighetsförsäkring i SABO Försäkrings AB, nedan kallat SABOF Kap Moment Kap Moment 1 Egendomsförsäkring 1.1 Vem försäkringen gäller för 1.1.1 Försäkringstagaren 1.1.2 Annan

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor avseende fastighetsförsäkring i SABO Byggnadsförsäkrings AB, nedan kallat SABOF

Försäkringsvillkor avseende fastighetsförsäkring i SABO Byggnadsförsäkrings AB, nedan kallat SABOF Försäkringsvillkor avseende fastighetsförsäkring i SABO Byggnadsförsäkrings AB, nedan kallat SABOF Kap Moment Kap Moment 1 Egendomsförsäkring 1.1 Vem försäkringen gäller för 1.1.1 Försäkringstagaren 1.1.2

Läs mer

FASTIGHETSFÖRSÄKRING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren

FASTIGHETSFÖRSÄKRING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren Sida 1 V 066:11(33) FASTIGHETSFÖRSÄKRING Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C330:6

Fastighetsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C330:6 Fastighetsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C330:6 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor...3 I Egendomsförsäkring...5 Vem försäkringen gäller för...5 När

Läs mer

Företagsförsäkring. Kombinerad företagsförsäkring för mindre företag Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G100:1

Företagsförsäkring. Kombinerad företagsförsäkring för mindre företag Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G100:1 Företagsförsäkring Kombinerad företagsförsäkring för mindre företag Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G100:1 2/44 Innehåll Översiktlig information...2 A.1 Egendomsförsäkring Ordinarie försäkringsställe

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB ALLMÄNNA VILLKOR KYRKOFÖRSÄKRING N90:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 A. Egendomsförsäkring 4 01. Vem försäkringen gäller för 4 02. När försäkringen gäller 4 03.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Fastighet & Fastighetsförvaltning Villkor VFF 2015:2 2015-11-01

Fastighet & Fastighetsförvaltning Villkor VFF 2015:2 2015-11-01 Fastighet & Fastighetsförvaltning Villkor VFF 2015:2 2015-11-01 Innehållsförteckning Sida EGENDOMSFÖRSÄKRING 6 1. Vem försäkringen gäller för 6 2. När försäkringen gäller 6 3. Var försäkringen gäller 6

Läs mer

FASTIGHET OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING. Allmänt försäkringsvillkor VFF 2015:1 Gäller från 2015-01-01

FASTIGHET OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING. Allmänt försäkringsvillkor VFF 2015:1 Gäller från 2015-01-01 FASTIGHET OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING Allmänt försäkringsvillkor VFF 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Allmänt försäkringsvillkor Här har vi samlat allt som vår försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning

Läs mer

Grundvillkor. Kombinerad företagsförsäkring för Praktikoch Yrkesförsäkring SL1:4 2008-04-01

Grundvillkor. Kombinerad företagsförsäkring för Praktikoch Yrkesförsäkring SL1:4 2008-04-01 Grundvillkor Kombinerad företagsförsäkring för Praktikoch Yrkesförsäkring SL1:4 2008-04-01 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor..... 4 Begränsningar i försäkringsskyddet och

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C310:4

Kombinerad företagsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C310:4 Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C310:4 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor... 4 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...

Läs mer

Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring

Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring GL 110:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser och definitioner AB DK:1 Gäller från och med 2010 08 01

Allmänna avtalsbestämmelser och definitioner AB DK:1 Gäller från och med 2010 08 01 AB DK:1 Allmännaavtalsbestämmelser ochdefinitioner AllmännaavtalsbestämmelserochdefinitionerAB DK:1 Gällerfrånochmed2010 08 01 ALLMÄNNAAVTALSBESTÄMMELSER Försäkringensomfattningframgåravförsäkringsavtaletsom

Läs mer

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor egendomsförsäkring allrisk

Allmänna försäkringsvillkor egendomsförsäkring allrisk Allmänna försäkringsvillkor egendomsförsäkring allrisk GL 100:6 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Kursiv stil anger att begreppet finns definierat

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING N01:4 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING... 6 1.1 Vem försäkringen gäller för... 6 1.1.1

Läs mer