Vi kräver bättre arbetsmiljö Arbetsplatsombudsdagarna 2007 och 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kräver bättre arbetsmiljö Arbetsplatsombudsdagarna 2007 och 2008"

Transkript

1 Vi kräver bättre arbetsmiljö Arbetsplatsombudsdagarna 2007 och 2008 Detta är en kortfattad sammanställning av det som kom fram under utbildningsdagarna för sektionens arbetsplatsombud 2007 och Vi kommer att fortsätta att arbeta med detta material för att sammanställa ett handlingsprogram för arbetsmiljö. Allmänt Vi måste generellt bli bättre på att kräva att arbetsgivaren tar sitt ansvar och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen. Vi måste göra arbetsskadeanmälningar för att visa konsekvenserna. Skyddsombuden måste få mer hjälp och stöd från sektionen så att man tillsammans med arbetskamraterna kan driva på för bättre arbetsmiljö, bland annat genom att kräva åtgärder med stöd av kapitel 6 6a i Arbetsmiljölagen. Arbete i brukarens hem Arbetsmiljön Problem: Trånga utrymmen, inga ergonomiska stolar, dubbelbemanning, hjälpmedel, låga sängar, rökig miljö Lösningar: ergonomikurs, utbildning i hur man använder liftar, dubbelbemanning, personalmöten med arbetskamrater, reflektionstid, tid för dokumentation, luftrenare, delade pass i rökiga miljöer flera som går in och jobbar så att inte en behöver vara i lokalen en hel dag själv. APT, Handledning, Reflektion Problem: ensamarbete Lösningar: Behöver ha någon att prata med, bolla med, reflektion (tystnadsplikt), handledning i grupp eller enskilt, de som jobbar med samma brukare ska ha gruppmöten. Anställningsvillkor Problem: otrygga anställningar Lösningar: arbetsbeskrivningar som ska vara tydliga, se beställningarna, genomförandeplaner, få vetenskap om brukarens diagnos, Biståndsbedömning Problem: Stämmer ofta inte, inaktuell. Tar inte hänsyn till alla faktorer. Lösningar: ta hjälp- kontakt med läkare, vårdcentral, distriktsköterska, sjukgymnast, psykolog, biståndsbedömare. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter: Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) Ensamarbete (AFS 1982:3) Belastningsergonomi (AFS 1998:1)

2 Tobakslagen (SFS 1993:581) Principen är att arbetsmiljön skall vara rökfri. Arbetsgivaren ansvarar för att ingen mot sin vilja utsätts för tobaksrök. Arbetstider Personalgruppen kräver mer inflytande vid schemaläggning Önskeschema är att föredra, mer dynamik, kostnadseffektivt, personlig vinst, mindre sjukfrånvaro Förkortad natt arbetstid samma som hos landstinget 32,33tim/vecka, personalen har samma disposition för sjukdomstillstånd som är förknippade med nattarbete. Jour hela natten borde räknas som arbetstid, aktuell bedömning av jour/vak, se över schema anpassa till verksamhetens behov samt till arbetsmiljön. Ergonomi Ta hjälp av företagshälsovårdens ergonomer. De kommer ut på arbetsplatsen och ser över belastningsergonomin. Lämnar förslag på åtgärder. Tänk på att åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidplaneras (till exempel ombyggnationer, inköp av dyra hjälpmedel, nya sängar eller vagnar) Lösningar - Bra personalbemanning så att man kan arbeta rätt - Alltid dubbelbemanning när så krävs - Inventering av vilka hjälpmedel som behövs (eventuellt med hjälp av ergonom) Till exempel ergonomiska stolar, höj och sänkbara skötbord, madrassbyrå, plattform där barnen blir påklädda. - Se över allt material som används (stolar, porslin med mera) byt ut det som är för tungt eller har brister i funktion. - Vuxenanpassad arbetshöjd inom förskolan - Alla skall ha utbildning på de hjälpmedel som används - Lokalerna måste anpassas till verksamheten samt till den tekniska nivån i samhället - Organisera arbetet så att monotona arbetsuppgifter delas upp på fler eller försvinner (använd hjälpmedel). - Organisera arbetet så man kan hjälpas åt när detta underlättar (till exempel vid varuleveranser) Tänk också på att ta hjälp av barnen/brukaren där detta är möjligt. - Se över hur saker transporteras inom verksamheten och till verksamheten. Behövs nya vagnar eller installation av hiss? - Om det finns trappor eller andra besvär vid förflyttning eller transporter måste bemanningen anpassas till det. - Ramp till förråd.

3 - Arbetsledningen måste ge mer uppmärksamhet till arbetsmiljön inom kök, städ och vaktmästeri. - Säkerställ rast och paus - Säkerställ att arbetsuppgifter inom kök, städ och vaktmästeri planeras på kort och lång sikt samt att det finns framförhållning inför sammanträden/möten. - Friskvård - Massage - Handledare - Riktiga skor och bra arbetskläder (inne/ute) på arbetsgivarens bekostnad - Adekvata arbetsbeskrivningar - Ta regelbundet upp ergonomi på arbetsplatsträffarna Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) Belastningsergonomi (AFS 1998:1) Manuell hantering (AFS 2000:01) Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:04) Hot och våld Bemanning Bra bemanning är viktigt för att undvika hot o våld 1 Det kräver höjd personalstyrka 2 Att man alltid ersätter personal vid frånvaro 3 Att man minskar ensamarbetet Rutiner Det behövs klara rutiner vad som gäller och vad man ska göra när en situation uppstår Alla ska följa samma rutiner. Dessa måste vara skriftliga och tillgängliga för all personal Allt som handlar om hot och våld ska anmälas i tillbudsrapportering eller arbetsskada Det viktigaste är att jobba förebyggande i arbetet Handlingsplan Det ska finnas handlingsplaner som alla ska ha vetskap om Det ska finnas en krispärm på arbetsplatsen som alla vet vart det är Dessa ska uppdateras minst en gång om året Utbildning Enheten ska erbjuda kurser och utbildningar som handlar om våld o hot och att alla kan delta i dessa utbildningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter : Systematisk arbetsmiljöarbete (afs 2001:01) Våld och hot i arbetsmiljön (afs 1993:02)

4 Konflikt i personalgrupp Det är viktigt att förebygga konflikter genom att regelbundet se över organisation, ledning och kommunikation samt främja gemenskapen på arbetsplatsen. När konflikter uppstår snabbt ta hjälp från tillexempel företagshälsovården. Vad bottnar konflikten i? Kommunikation: Tidsbrist, olika tolkningar, otydlighet, ovilja Organisation: Otydliga direktiv, oklara riktlinjer, oklar struktur och arbetsfördelning. Bristande resurser. Ledning: Orättvis, svag, otydlig OBS! Inom förskola och skola kan konflikter uppstå när personalgrupper går på olika avtal. Hur löser vi det? Lösningar: Utbildning i konflikthantering (förebyggande) Handledning Tydliggör mål, hur når vi målen. Följa upp hur gemensamma beslut verkställs. Vilken arbetsmoral har vi? Kan vi nå målen med nuvarande resurser. Tydliga prioriteringar när det saknas personal. Som ett sista alternativ byta ut/omplacera dåliga chefer. Gemensam arbetsmiljöutbildning chefer skyddsombud Chefen/samordnaren måste väl känna till arbetsuppgifterna Kommunals dialogutbildning Skrivna rutiner för praktiska arbetsuppgifter Schemalagd reflektionstid veckovis, ta upp helhetssyn. Delaktighet i schemaläggning Gemensamma aktiviteter för ökad sammanhållning Ta raster Personalrum ett krav Vi är varandras arbetsmiljö Personalen håller ihop trots eventuella egna konflikter, solidariska. Varje grupp skall ha minst ett arbetsplatsombud. Personalen skall vara med och utarbeta schema. Få makten över arbetsmiljön. Hela personalstyrkan skall få utbildning i arbetsmiljöfrågor. Man ska få rätt information. Delaktighet skapar trivsel och trygghet. Tips! Att läsa och diskutera på apt eller andra sammanhang. Kay Pollack: Att välja glädje, Att växa genom möten Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14)

5 Stress Problem personalbrist/nedskärningar Lösningar: ökad grundbemanning, fasta vikarier, bra scheman, Problem högt tempo Lösningar: ökad personaltäthet, påverka politiskt, strukturera arbetet bättre Problem otydlig arbetsbeskrivning Lösningar: uppdatera arbetsbeskrivningarna en gång om året, ta er tid att skriv ner vad som ska göras på varje avdelning Problem dålig organisation Lösningar: bättre samverkan, påverka genom arbetsplatsträffarna, tydliga arbetsbeskrivningar till personalen, bra information till personalen vad som händer Problem ljudnivå Lösningar: mindre barngrupper, använda material som är bullerdämpande, tala tystare, möbeltassar understolar och bord, Problem samarbete mellan personal Lösningar: handledning, tätare personalmöten, vem gör vad? Tydliga arbetsbeskrivningar Kolla ritningar och lokaler, lokaler som inte är anpassade efter verksamheten skapar stress. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskts arbetsmiljöarbete (afs 2001:01) Kan också ta hjälp med företagshälsovården (begär till exempel mätning av halten av stresshormon hos personalen) Underbemanning Orsaker Dålig planering Bristande ledning (leder inte verksamheten, visar inte på budgetbrist) Ond cirkel med stress, förslitning och sjukskrivningar För snål budget Man når inte målen, har ständigt dåligt samvete Bättre planering Färre och chefer och mer fältpersonal Personalen måste få mer makt över arbetstiderna och mer tid för planering av schema och arbetskort. Det ska finnas en handlingsplan för underbemanning. Cheferna skall vara ansvariga för prioritering när det saknas personal. Det måste finnas en fungerande vikarieorganisation Arbeta mer aktivt på arbetsplatsträff, till exempel ta upp och diskutera handlingsplan för underbemanning så att den är väl förankrad. Rapportera tillbud och arbetsskador

6 Bättre ledning Cheferna måste få utbildning och kunskap Cheferna skall ut och arbeta i verksamheten så att man väl känner till arbetsförhållandena Vi vill ha modiga ledare som vågar stå upp för verksamheten Cheferna skall vara ansvariga för handlingsplaner och prioriteringar Cheferna skall vara närvarande Cheferna skall lyssna och ha empati Alla chefer skall tillsättas först efter samtycke från personalen. De skall ha tidsbegränsade mandat. Det skall vara ett krav på ledamöterna i stadsdelsnämnden att vara ute och arbeta minst två veckor i verksamheterna. Fungerande vikarieorganisation Det ska finnas en vikariepool, gemensam för flera enheter. De skall ha fast anställning och få utbildning Höjd grundbemanning, genom höjd sysselsättningsgrad och fler fastanställda Inga vakanser, alla tjänster skall vara tillsatta Budget Se över organisationen dra ner på andra grupper Påverka politikerna för större budget Visa på konsekvenser Opinion Andra pengar i samhället omfördela Fritidshem Fritidshemmen har särskilda problem som måste lösas Samverkansavtal skola fritids Yrkesroll, arbetsbeskrivning Direktiv för fritids Ställa krav fackligt Säga nej till att gå in i skolan Politiskt arbetet Arbetsbeskrivning Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskts arbetsmiljöarbete (afs 2001:01)

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro 637 enkäter Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro Kommunal har genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur hemtjänstpersonalen i Stockholm upplever arbetssituationen och framtidstron.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer