juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt"

Transkript

1 juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt

2 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden av Visions medlemmar är verksamma inom landstingsverksamheter eller verksamheter som finansieras av landstingen. Av dessa arbetar ca som medicinska sekreterare i offentlig regi och som medicinska sekreterare i regi. Vision organiserar medicinska sekreterare både i offentlig och regi vilket är en fördel när det gäller att driva gemensamma yrkes- och fackliga frågor. AID-koden 1 Administratör, vård innehåller individer (2012). Vad är en medicinsk sekreterare? Kärt barn har många namn brukar det heta och det gäller i allra högsta grad för de medlemmar inom Vision som arbetar med vårdadministration. Yrket har under många år titulerats läkarsekreterare, eftersom yrkesgruppen tidigare var sekreterare hos en läkare. Arbetsuppgifterna ser olika ut över landet och skiljer sig även mellan olika vårdenheter inom ett och samma landsting. Att arbetsuppgifterna för medicinska sekreterare skiftar mellan landsting och mellan olika vårdenheter återspeglas i den rika flora av titlar för vårdadministrativa yrkesgrupper. Basen i en medicinsk sekreterares arbetsuppgifter är att skriva journalanteckningar och utföra annan vårddokumentation. Medicinska sekreterare återfinns främst inom hälso- och sjukvården, men även inom medicinska institutioner och företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Några återfinns inom kommunerna. Under årens lopp har arbetsuppgifterna förändrats och kan idag omfatta allt förekommande administrativt arbete inom vården, exempelvis tidbokning, inregistrering i kvalitetsregister, DRG-kodning, remisshantering, kassaarbete och service i reception. Men också verksamhets- och utvecklingsadministration, redovisning av kvalitetsregister och statistik. Medicinska sekreterare kan också sköta personaladministration, fakturering, avvikelsehantering, budget. De hanterar de olika datasystem som finns inom hälso- och sjukvård. Vision använder titeln medicinsk sekreterare Efter flera års diskussion om hur yrkesgruppen ska tituleras; läkarsekreterare, medicinsk sekreterare eller vårdadministratör, beslutade Visions yrkesnätverk för medicinska sekreterare att förorda medicinsk sekreterare. 2 Nätverket menar att titeln läkarsekreterare är förlegad och leder tanken fel. Yrkesgruppen består av kvalificerade medarbetare i vården som ingår i ett arbetslag, inte enbart en läkares sekreterare. Att Vision bestämt sig för att förorda titeln medicinsk sekreterare innebär att förbundet i alla sammanhang där yrkesgruppen omnämns (webben, pressmeddelanden, artiklar i Tidningen Vision mm.) använder titeln medicinsk sekreterare. 1 Arbetsidentifikation ett system för gruppering av yrkesgrupper. 2 Beslutet fattades på nätverket för medicinska sekreterare den november 2011.

3 2 Enkätundersökning 2012 En enkätundersökning genomfördes i mars/april Enkäten mejlades ut till läkarsekreterare, medicinska sekreterare och vårdadministratörer av dessa arbetar i offentlig regi och 700 i regi. Den totala svarsfrekvensen blev 57 procent (4 700 svar). Nedan följer ett urval av enkäten/rapporten. Titlar inom offentlig verksamhet Enkätundersökningen visar att bland de offentligt anställda medlemmar som arbetar med vårdadministration så har hälften yrkestiteln läkarsekreterare. 29 procent av medlemmarna har titeln medicinsk sekreterare. Knappt 12 procent har titeln vårdadministratör. Därutöver är det några få procent som antingen har titeln handläggare, 1:e medicinska sekreterare eller 1:e läkarsekreterare. 8 procent uppger att det har en annan yrkestitel. 3 De vanligaste titlarna i denna grupp är teamassistent och teamsekreterare. Vissa titlar i gruppen indikerar även ett ansvar för IT eller ledningsfunktion. Titlar inom verksamhet Bland de anställda är det 53 procent som har yrkestiteln läkarsekreterare. Ca 36 procent uppger att de har titeln medicinsk sekreterare. Ca 4 procent har titeln vårdadministratör och 1,5 procent har titeln 1:e medicinska sekreterare eller läkarsekreterare. 5 procent uppger att de har en annan titel. 4 Yrkestitel Medicinsk sekreterare 36% 29% Läkarsekreterare 53% 50% Vårdadministratör 4% 12% offentlig Övriga 7% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3 Teamsekreterare, medicinsk sekreterare/arbetsledare, teamassistent, avdelningschef/administratör, enhetschef, administrativ koordinatör inriktning IT, administratör vård, receptionist, klinikadministratör, klinikassistent, expeditionschef, Cosmicsamordnare/vårdadministratör, chefsekreterare, medicinsk administratör, kliniksekreterare, läkarsekreterare med ledningsansvar, sektionsledare, administrativ assistent, systemadministratör/medicinsk sekreterare, kanslist, hälso- och sjukvårdssekreterare, DRG-koordinator, verksamhetssekreterare, expeditionsföreståndare, IT-administratör, stabssekreterare, IT-koordinator, avdelningssekreterare/vårdplaneringssekreterare, personaladministratör, administrativ forskningssekreterare, teamledare, administratör, smittskyddssekreterare, IT-läkarsekretare, Lokal IT-administratör och läkarsekreterare, samordnare, väntetidssamordnare, hälso- och sjukvårdsadministratör, IT-ansvarig, administrativ utvecklare. 4 Medicinska sekreterare i regi kallas även: FHV-administratör, medicinsk sekreterare med systemansvar, operationskoordinator, administratör, hälso- och sjukvårdsadministratör, sekreterare, öppen- och slutenvårdskoordinator, ekonomiassistent/läkarsekreterare, läkarsekreterare/administratör, läkarsekreterare/vårdadministratör, VD-sekreterare, administrativ sekreterare, lokalt IT-ansvarig.

4 3 Utbildningsbakgrund Drygt 11 procent av de offentligt anställda medicinska sekreterarna har högskolebakgrund. Motsvarande siffra för anställda är 9 procent. 50 procent av de anställda har KY/YHutbildning och 45 procent av de offentlig anställda har detta. KY/YH-utbildning är en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning på vårdadministration. 40 procent av de offentligt anställda och 36 procent av de anställda medicinska sekreterarna har enbart gymnasieutbildning och några få procent av de medicinska sekreterarna har endast grundskoleutbildning. Utbildningsbakgrund Högskola/universitet 9% 11% Kvaificerad yrkesutbildning Gymnasium 51% 46% 36% 40% offentligt Grundskola 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Myndigheten för yrkeshögskolans yrkesanalys Behovet av yrkeshögskoleutbildningar bedöms dels utifrån arbetslivets efterfrågan på den yrkesroll utbildningen leder till, dels utifrån befintligt utbud av utbildningar. När det gäller utbildning till vårdadministratör bedömer myndigheten att yrkeshögskolan är relevant utbildningsform. Myndigheten bedömer att arbetslivets efterfrågan på vårdadministratörer är stor. Behovet av yrkeshögskoleutbildning till vårdadministratörer bedöms därför vara stort på 3 5 års sikt. Nedan finns Yrkeshögskolan tabell 6 över utbildningar som syftar till yrkesutgången av vårdadministratör, medicinsk sekreterare, läkarsekreterare. År Omgångar Platser med avslut Totalt Myndigheten för yrkeshögskolan. Yrkesanalys för vårdadministratörer. Dnr: YH 2012/ Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningar till vårdadministratör 346aa

5 4 Län Omgångar Platser med avslut Dalarna 2 64 Halland 3 80 Jämtland Jönköping 3 90 Kalmar 3 60 Skåne Stockholm Södermanland Värmland 4 76 Västmanland 3 81 Västra Götaland Örebro 2 60 Östergötland 3 75 Totalt Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer också att bristen på medicinska sekreterare är stor inom de närmaste åren med anledning av höga pensionsavgångar inom yrkesgruppen, brist på sökande med relevant utbildning och personalomsättning. Inom tio år förväntas 35 procent av de yrkesverksamma gå i pension. Stora regionala skillnader finns. Medicinsk sekreterare - en trofast yrkesgrupp Bland Visions medlemmar är det många som har arbetat inom yrket medicinsk sekreterare länge. Visions enkät visar att inom offentlig sektor så är det nära 70 procent som har arbetat 10 år eller längre. Siffran är hög även för de anställda medicinska sekreterarna, 63 procent. Medelåldern bland Visions medlemmar med titeln medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller vårdadministratör är hög. Åldersfördelning, medicinska sekreterare, offentlig sektor (Visions medlemar) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 32,5% 36% 20,0% 17% 15,0% 12% 10,0% 5,0% 0,0% 2,5% Ålder

6 5 Åldersfördelning, medicinska sekreterare, sektor (Visions medlemmar) 40,0% 35,0% 30,0% 30% 35,5% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 14% 18% 5,0% 0,0% 2,5% Ålder

7 6 Rätt använd kompetens Undersökningar visar att läkare och sjuksköterskor ägnar allt mindre tid till direkt patientkontakt eftersom de tyngs av administrativa arbetsuppgifter, i många fall arbetsuppgifter som professionella vårdadministratörer skulle kunna utföra. En nyligen publicerad rapport från Myndigheten för vårdanalys 7 visar fyra utvecklingsområden som är nära sammankopplade till varandra, för en mer effektiv användning av läkarresursen. De fyra områden är: Prioritera mellan administrativa krav, förbättra IT-stöden, utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Varje yrkesgrupp ska göra det de har utbildning för, kompetensen ska användas på rätt sätt. Då kan tid frigöras till patienter. Självklart krävs viss administration av alla yrkesgrupper, men många av de administrativa uppgifter som tidigare sköttes av andra yrkesgrupper utförs i dag av läkare. Många av dessa uppgifter kan överlåtas till annan personal med bibehållen eller högre kvalitet. Medicinska sekreterare anser att de kan och borde överta viss administrativa arbetsuppgifter från vårdpersonal. Vision har i flera år arbetat med, det som vi kallar RAK, rätt använd kompetens. Ett flertal projekt har genomförts i flera av landstingen. Syftet med de olika projekten har, till största delen varit att kartlägga vilka administrativa uppgifter som utförs i vården, av vem och hur mycket tid som går åt till detta. Man har också analyserat kartläggningarna för att utreda om administrationen kan överföras till annan yrkesgrupp eller om viss administration kan utgå. Det har varit svårt att få lyckade projektet/projektanalyser att bli en del av den ordinarie verksamheten. Vision anser att det går för långsamt och för osystematiskt med att överföra arbetsuppgifter mellan läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper, detta trots de stora möjligheterna till ökad kvalitet, ökad effektivitet och ökad kostnadseffektivitet. Vision menar det har att göra med kultur, hierarki och tradition. Det är starka professioner inom hälso- och sjukvård som är bekväma och invanda med sina arbetsuppgifter. De är heller inte säkra på att en annan yrkesgrupp kan, förstår och utför uppgifterna lika bra. Eller bättre. Ledningen har heller inte visat intresse eller gett tydligt mandat för att genomföra en överföring av arbetsuppgifter. Myndigheten för vårdanalys drar samma slutsatser i sin rapport som Vision gör. Vårdanalys har identifierat sju orsaker till att överföring av arbetsuppgifter mellan läkare och andra yrkesgrupper sker långsamt, trots att det bedöms finnas en tydlig potential i att se över arbetsfördelningen. De sju orsakerna är: Tradition och vana. Starka professioner som inte vill skifta arbetsuppgifter. Lagstiftning, föreskrifter och/eller regler. Ledningen prioriterar inte frågan. Formell kompetens för en ny arbetsfördelning saknas. IT-systemens utformning och behörighetsstruktur. Ersättningssystemen styr arbetsfördelningen. 7 Myndigheten för vårdanalys. Rapport 2013:9, Ur led är tiden. Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens.

8 7 Enkätundersökningen bland medicinska sekreterare visar att 47 procent av de svarande som arbetar inom offentlig sektor anser att det på den egna arbetsplatsen finns andra yrkeskategorier som utför arbetsuppgifter som den medicinska sekreteraren normalt skulle ha utfört. Siffran är något lägre för den a sektorn, 45 procent. Finns det på ditt arbete andra yrkeskategorier som utför arbete som du normalt skulle utfört? 45% 55% Nej Ja offentlig 47% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det är framför allt sjuksköterskor som utför dessa arbetsuppgifter, nära 40 procent, men även läkare, nära 20 procent och undersköterskor, ca 27 procent, utför arbetsuppgifter som den medicinska sekreteraren skulle kunna ha gjort. Det skiljer sig inte nämnvärt mellan och offentlig regi. Inom offentlig sektor så handlar det framför allt om följande arbetsuppgifter: bokningar av patienter, dokumentation av olika slag, utskrift av patienter, receptionsarbete mm. Inom regi handlar det framför allt om följande arbetsuppgifter: bokningar av patienter, receptionsarbete, dokumentation av olika slag, utskrivelse av kallelser till patienter, annat administrativt arbete som kopiering, brevskrivning mm.

9 8 Vilken/vilka yrkeskategorier är det som utför dessa arbetsuppgifter? Läkare 16% 19% Sjuksköterskor 38% 39% offentlig Undersköterskor 25% 27% Annan 15% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% När det gäller administrativa arbetsuppgifter som normalt utförs av andra yrkesgrupper, men som skulle kunna utföras av medicinsk sekreterare svarar nära 60 procent av de tillfrågade, både i och i offentlig tjänst, att det finns arbetsuppgifter som de skulle kunna göra men inte normalt utför idag. Det är framför allt sjuksköterskor, drygt 40 procent, som idag gör arbetsuppgifter som medicinska sekreterare skulle kunna göra. Det handlar om bokning av och kallelser till patienter, personaladministration, statistikuppgifter, remisshantering och journalhantering, men även annat administrativt arbete som kopiering, brevskrivning mm. Finns det på ditt arbete arbetsuppgifter som normalt utförs av andra yrkeskategorier, men som du skulle kunna utföra? 42% 58% offentlig 40% 60% Nej Ja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

10 9 Möjlighet till inflytande över arbetets innehåll Inte heller när det gäller möjligheten att påverka arbetets innehåll skiljer det sig nämnvärt åt mellan och offentligt anställda. 49 procent av de offentligt anställda anser att de har möjlighet till inflytande över arbetets innehåll. 54 procent av de anställda anser att de har denna möjlighet. Ca 42 procent av de offentlig anställda menar att de inte har denna möjlighet och ca 35 procent av de anställda säger att de inte har det. Drygt 8 procent av offentliganställda och nära 11 procent av de anställda vet inte. Har du möjlighet till inflytande över arbetets innehåll? Ja 50% 54% Nej 35% 42% offentlig Vet ej 8% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Lön Tabell 1 Lön, Visions medlemmar 2012 Titel P10 Medianlön P90 Läkarsekreterare Medicinsk sekreterare Vårdadministratör Statistiken redovisas i percentiler. 10:e percentilen innebär att 10 % av yrkesgruppen har denna lön eller lägre. Medianlönen anger mittvärdet, det innebär att hälften har högre lön än denna och hälften har lägre. 90:e percentilen innebär att 10 % har denna lön eller högre.

11 Medicinska sekreterare en översikt För frågor om rapporten, kontakta: Anneli Hagberg, Välfärdspolitisk strateg Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i a företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Sammanfattande yrkesanalyser 2012

Sammanfattande yrkesanalyser 2012 Sammanfattande yrkesanalyser 2012 1 (67) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med yrkesanalyserna... 3 1.2 Källor och informationsinsamling... 3 1.3 Begränsningar i informationen... 4 1.4

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst september 2014 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst Inledning Med hjälp av IT kan samhällsservicen nu vara mer tillgänglig än tidigare. Människor förväntar sig i allt högre

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN ÄR UTBILDAD FÖR KLINISK VERKSAMHET? Henrietta Arwin Henrietta.arwin@vgregion.se ST-läkare allmänmedicin Lerums vårdcentral/ledarskaps-st VGR Handledare: Robert Eggertsen, distriktsläkare,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Landstinget Dalarna. Granskning av hur sjuksköterskeresursen används

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Landstinget Dalarna. Granskning av hur sjuksköterskeresursen används Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Dalarna Granskning av hur sjuksköterskeresursen används Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte... 1 1.3. Avgränsning...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Kalmar Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer