Inbjudan till teckning av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ)

2 Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ) Hälsolabbet Holding Hälsolabbet Sweden Holding AB. Holdingbolag som äger 100 procent av Gymgrossisten Nordic AB innan Erbjudandet. Gym-Grossisten i West Gym-Grossisten i West AB. Dotterbolag till Gymgrossisten i vilken all verksamhet bedrivs. Erbjudandet Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten i enlighet med villkoren i detta prospekt. Swedbank swedbank AB (publ) Swedbank Markets Swedbank AB (publ) Emissionsbanken Swedbank AB (publ) Emissionen Föreliggande emission inom ramen för Erbjudandet. Villkor i sammandrag VPC vpc AB Försäljningspris Försäljningspriset i Erbjudandet kommer att vara 22 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälningsperiod 6 november 22 november Likviddag 30 november Beräknad första handelsdag på First North Den 7 december Övrigt ISIN-kod se Kortnamn på First North GYM Detta prospekt har upprättats av Gymgrossisten och har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i detta prospekt är riktiga eller fullständiga. Detta prospekt hålls tillgängligt elektroniskt via Finansinspektionens (www.fi.se), Gymgrossisten (www.gymgrossisten.com) och Swedbank Markets (www.swedbank. se) hemsidor, samt i tryckt form på Gymgrossisten och Swedbank Markets huvudkontor. Papperskopior av prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Gymgrossisten och Swedbank Markets. Erbjudandet i detta prospekt riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. De nya aktierna kommer inte att erbjudas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där. Detta prospekt, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående stycke eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De nya aktierna har inte registrerats och kommer ej att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i Kanada och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller Kanada, eller till personer med hemvist där. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Detta prospekt innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen i Gymgrossisten och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i Gymgrossisten är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Gymgrossisten uppmanas därför att noggrant studera prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer. Siffrorna i detta prospekt har avrundats, medan beräkningar har genomförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Tvist rörande Erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Riskfaktorer...9 VD har ordet...13 Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB...14 Villkor och anvisningar...15 Bakgrund och motiv...18 Affärsidé, mål och strategi...19 Marknad...21 Verksamheten...27 Finansiell information i sammandrag...34 Kommentarer till den finansiella utvecklingen...37 Proforma...40 Prognos...44 Aktiekapital och ägarförhållanden...46 Legala frågor...48 Skattefrågor i Sverige...49 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...51 Bolagsordning och övrig information...55 Räkenskaper...57 Adresser...73

4 Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av informationen i prospektet. Investeringsbeslut skall fattas mot bakgrund av informationen i prospektet i sin helhet och således inte enbart på grundval av denna sammanfattning. Läsare av detta prospekt bör inte fatta ett beslut att investera i Gymgrossisten utan att ha läst och tillgodogjort sig hela prospektet och noggrant ha studerat och förstått riskerna som är förenade med en investering i Gymgrossisten. Se avsnittet Riskfaktorer. Allt ägande av aktier och andra finansiella instrument är förenat med risktagande. En investering i Gymgrossisten innebär en möjlighet till en positiv utveckling av investerat kapital, men är även förknippat med risk och risktagande. Ansvar kan åläggas Bolagets styrelse för uppgifter som ingår eller som saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de övriga delarna i prospektet. Om en aktietecknare väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i prospektet kan aktietecknaren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Gymgrossisten tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer väldokumenterade kosttillskott via Internet, som hjälper människor att uppnå sina mål avseende hälsa och träning. Gymgrossisten är en av Nordens största leverantörer av kosttillskott 1 och Bolaget har utvecklats starkt sedan verksamheten startades Gymgrossisten har vuxit med cirka 36 procent årligen och har redovisat vinst samtliga verksamhetsår. Affärsidé Gymgrossistens affärsidé är att via Internet erbjuda ett brett sortiment av produkter av hög kvalitet till ett lågt pris som hjälper tränande människor att uppnå sina mål. Mkr Nettoomsättning / / / P Övergripande mål och strategi Gymgrossistens målsättning är att skapa värde för aktieägarna genom god tillväxt och hög lönsamhet. Detta ska uppnås genom att bli marknadsledande på flera marknader, samtidigt som Bolaget behåller fokus på lönsamhet. Lönsamhetsnivån ska bibehållas genom en hög försäljning av den egna produktlinjen samt ökade stordriftsfördelar. Gymgrossisten avser att driva följande expansionsstrategier framöver: Geografisk expansion introduktion av Bolagets kon-. cept på nya marknader baserad på utförlig och nog-. grann marknadsanalys. Bolaget ska under 2007 ha. etablerat verksamhet på minst en ny marknad. Produktbreddning gradvis breddning av utbudet. med införandet av kläder, fler viktminskningspro-. dukter, träningsartiklar och functional foods mm i. sortimentet. Marknadsföringskanaler utökad marknadsföring i. flera kanaler, t. ex. utskick samt komplettering. med nya kanaler såsom Google och Tradedoubler. 1 Med kosttillskott avses produkter vilka intas som ett komplement till den dagliga dieten för att förbättra den egna hälsan samt uppnå mål avseende träning och välmående. 2 Verksamheten inleddes i nuvarande dotterbolaget Gym-Grossisten i West.

5 Finansiella mål och utdelningspolitik Omsättningstillväxt Gymgrossistens mål är att över. en konjunkturcykel uppnå en årlig organisk tillväxt. på cirka 20 procent. Rörelsemarginal Gymgrossistens mål är att över en. konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal på cirka. 14 procent. Skuldsättning Målet med Gymgrossistens kapital-. struktur är att soliditeten bör hållas på en resonabel. nivå, vilket bedöms motsvara en långsiktig säsongs-. justerad nettoskuld i förhållande till rörelseresulta-. tet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA). på högst 2,5 gånger. Utdelningspolitik Under de närmaste åren har. Gymgrossisten inte för avsikt att lämna utdelning.. Vinsten ska istället återföras i verksamheten och an-. vändas för fortsatt expansion av Bolaget. Avsikten. är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna ut-. delningspolicyn. Legal struktur Gymgrossistens legala struktur består av moderbolaget Gymgrossisten Nordic AB med det helägda dotterbolaget Gym-Grossisten i West AB. Den huvudsakliga verksamheten sker i Gym-Grossisten i West AB medan Gymgrossisten Nordic AB är koncernen. Organisation Bolaget har 16 anställda inklusive ledning, varav 9 är män och 7 är kvinnor. Merparten av de anställda arbetar med orderhantering medan en person arbetar med produktion och paketering av Star Nutrition. Bolaget använder sig av timanställda för att hantera fluktuationer i order. För distribution samarbetar Bolaget med Posten AB. All verksamhet bedrivs i egen fastighet i Trollhättan. Produktionen består av maskiner för blandning och paketering av den egna produktlinjen. Marknad Gymgrossisten är verksamt på den växande marknaden för kosttillskott och den största andelen av Bolagets försäljning sker över Internet. Utvecklingen inom dessa sektorer har en avgörande påverkan på Bolagets framgång. Sektorerna bedöms framförallt drivas av två trender: Ett ökat fokus på ett hälsosamt levnadssätt Den växande svenska marknaden för hälsoprodukter omsatte i konsumentledet cirka 3,4 miljarder kronor under Prestationshöjande kosttillskott, som är Gymgrossistens huvudsakliga marknadssegment, stod för en försäljning uppgående till 400 Mkr under 2005 och på närliggande marknad uppgick försäljningen till Mkr under VD Gymgrossisten Nordic AB (publ) Ekonomi Marknadsföring/IT Gym-Grossisten i West AB Kundtjänst Lager/Logistik/- Produktion

6 En ökad andel av handeln sker över Internet I Sverige uppgick den sammanlagda detaljhandelsförsäljningen över Internet till 9,0 miljarder kronor under år 2005, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med år De svenska Internethandlarna är optimistiska inför framtiden och hela 87 procent bedömer att försäljningen kommer att fortsätta att öka under Givet att tillväxten fortsätter i samma takt prognostiseras e-handelsförsäljningen att uppgå till cirka 12 miljarder under Prospektstyrande regelverk Detta prospekt faller under de nya reglerna för prospekt som gäller från och med den 1 januari 2006 i Sverige (Europaparlamentets och -rådets direktiv 2003/71/EG), kommissionens förordning (EG nr 809/2004) samt svensk lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Riskfaktorer Några av de risker en investerare skall beakta bedöms vara lagstiftning och myndighetsbeslut, förmåga att hantera tillväxt, expansion av verksamheten, beroendet av nyckelpersoner och medarbetare, konkurrens, konsumentmarknadsföring, konjunkturkänslighet, leverantörer och förändringar i råvarupriser, beroende av andra producenter, betalningsprocesser, systemfel och säkerhetsbrott, operationell risk, valutakursförändringar, skatter och avgifter, miljörisker, ränterisker, företagsförvärv, marknadsstatistikens tillförlitlighet, ägare med betydande inflytande, aktieförsäljning från nuvarande aktieägare efter Erbjudandet, likviditet och Bolagets aktiekurs. En investerare måste utöver detta beakta en allmän omvärldsanalys samt övrig information i prospektet. Erbjudandet i sammandrag Styrelsen i Gymgrossisten och dess ägare har, i syfte att stärka Gymgrossisten finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten, beslutat att genomföra en nyemission i kombination med att Hälsolabbet Holding erbjuder delar av sitt innehav genom Erbjudandet. Vidare har styrelsen i Gymgrossisten ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på First North. Erbjudandet omfattar högst befintliga och nyemitterade aktier i Gymgrossisten. Genom nyemissionen beräknas Bolaget komma att tillföras cirka 20 Mkr före avdrag för kostnader för Erbjudandet om cirka 3,5 Mkr som skall erläggas av Gymgrossisten och Hälsolabbet Holding.

7 Villkor i sammandrag Försäljningspris Försäljningspriset i Erbjudandet är satt till 22 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälan Anmälan om teckning av aktier skall inges tidigast den 6 november 2006 och senast den 22 november 2006 klockan 17.00, då den måste ha inkommit till Swedbank. Likviddag För de som på anmälningssedeln angivit ett konto i Swedbank eller i samverkande bank dras likvid den 30 november 2006 från angivet konto. De som istället valt att erlägga likvid via bankgiro kommer att erhålla ett inbetalningskort i samband med att de får avräkningsnotan. Likviden måste dock vara Swedbank tillhanda senast den 1 december Beräknad första dag för handel på First North 7 december ISIN-kod SE Huvudaktieägare Gymgrossisten ägs till 100 procent av holdingbolaget Hälsolabbet Sweden Holding AB som per den 26 oktober 2006 totalt hade 8 ägare. Ägarna består av Caspar Callerström, David Frykman, Patrik Axelsson, Pål Hodann, Magnus Lindahl, Peter Westberg, Ulf Bergström och Per Bystedt. För vidare uppgifter om större aktieägare, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. Aktiekapitalets utveckling Gymgrossistens aktiekapital uppgår, före Erbjudandet, till kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,1 kronor per aktie. Enligt Bolagets bolagsordning skall aktiekapitalet vara lägst kronor och högst kronor fördelat på lägst aktier och högst aktier. För vidare uppgifter om större aktieägare, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. Finansiellt sammandrag Nedan presenteras ett sammandrag av Gymgrossistens räkenskaper, data per aktie och nyckeltal. För vidare uppgifter om räkenskaper, data per aktie och nyckeltal, se avsnitten Finansiell information i sammandrag samt Räkenskaper. Kortnamn på First North GYM Styrelse, ledning och revisorer Gymgrossistens styrelse består av styrelseordförande Patrik Axelsson och styrelseledamöterna David Frykman, Pål Hodann samt Per Bystedt. Bolagets ledning består av VD David Frykman. Revisorer är Bjarne Fredriksson och Claes Dahlgren, Ernst & Young AB. För vidare uppgifter om styrelse, ledning och revisorer, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer.

8 Nyckeltal för koncernen (Gymgrossisten Nordic AB) Belopp i Tkr jan-sep 2006 jan-sep (proforma) (proforma) Resultat Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat (EBIT) Årets resultat Marginaler Bruttomarginal 31% 31% 32% Rörelsemarginal (EBIT) 14% 15% 17% Vinstmarginal 8% 9% 11% Finansiell ställning Balansomslutning Eget kapital Soliditet 55% 50% 48% Nyckeltal för dotterbolaget (Gym-Grossisten i West AB) Belopp i Tkr 2002/ / /2005 Resultat Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat (EBIT) Årets resultat Marginaler Bruttomarginal 26% 26% 30% Rörelsemarginal (EBIT) 13% 12% 15% Vinstmarginal 7% 12% 10% Finansiell ställning Balansomslutning Eget kapital Soliditet 47% 58% 68%

9 Riskfaktorer Ägande av aktier är förenat med ett risktagande. Ett antal faktorer utanför Gymgrossistens kontroll kan ha en negativ påverkan på dess verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, liksom ett flertal faktorer vars effekter Gymgrossisten kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms ha stor påverkan på Gymgrossistens framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Gymgrossisten inte känner till eller som för närvarande inte bedöms som väsentliga, kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Gymgrossisten. Utöver information som framkommer i prospektet bör därför varje aktieägare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling samt en allmän omvärldsbedömning. Förmåga att hantera tillväxt Verksamheten har haft en snabb organisk tillväxt, vilket har ställt krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten fortsätter att växa, behöver Gymgrossisten försäkra sig om att det finns effektiva planerings- och ledningsprocesser för att kunna genomföra Bolagets affärsplan. Bolaget är för sin tillväxt även beroende av att kunna uppgradera dess tekniska infrastruktur för att tillgodose en ökande verksamhetsvolym. För att hantera tillväxten krävs även investeringar i lagerlokaler samt maskiner och allokering av värdefulla ledningsresurser. Bolaget bedömer för tillfället att Koncernen har kapacitet att klara en betydande omsättningsökning. Om inte Bolaget lyckas hantera kapacitetsbelastningar och tillväxt på ett effektivt sätt kan det skada Gymgrossistens verksamhet, finansiella ställning och påverka resultatet negativt. Verksamhets- och branschrelaterade risker Lagstiftning och myndighetsbeslut De produkter som Gymgrossisten säljer omfattas direkt eller indirekt av lagstiftning om läkemedel eller livsmedel. Förändringar i lagstiftningen eller myndighetsbeslut avseende kosttillskott kan få stor betydelse för Bolagets möjlighet att marknadsföra eller sälja en enstaka produkt eller grupper av produkter. Lagstiftning avseende kosttillskott har varit och är under prövning och utredning. I augusti 2005 trädde det nya kosttillskottsdirektivet 2002/46/EG i kraft inom EU:s medlemsländer, som föreskriver vilka mineraler och vitaminer som är tillåtna samt högsta tillåtna halter av dessa. EG-domstolens pågående bedömning av lagligheten i det svenska apoteksmonopolets exklusivitet till detaljhandel med receptfria läkemedel kan påverka Gymgrossistens potentiella framtida strategiska möjligheter positivt men även öppna upp för ökad konkurrens. Expansion av verksamheten Gymgrossistens framtida tillväxt är bland annat beroende av franchisetagarnas förmåga att öka försäljningen i befintliga Gymgrossistenbutiker och att öppna nya butiker. Om Gymgrossisten inte lyckas expandera genom att öppna nya franchisebutiker kan detta ha betydande negativ effekt på Bolagets tillväxtmöjligheter. Tillväxten är också beroende av att de planerade strategiska investeringarna genererar tillräcklig omsättningsökning och avkastning. Om tillväxten och lönsamheten uteblir kan de strategiska investeringarna skada Gymgrossistens finansiella ställning och påverka resultatet negativt. Beroendet av nyckelpersoner och medarbetare Gymgrossistens framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Gymgrossisten har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Bolaget

10 bedömer vara marknadsmässiga. Gymgrossisten ser hela sin personal som en stor tillgång och arbetar därför kontinuerligt med att upprätthålla en god personalpolitik. Trots detta finns det inte någon garanti för att Gymgrossisten kommer att kunna behålla dessa befattningshavare eller kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal. Konkurrens Gymgrossisten har ett flertal konkurrenter både inom och utanför Sverige. Storleken på dessa konkurrenter varierar men de flesta är betydligt mindre än Gymgrossisten. Branschens relativt begränsade inträdesbarriärer medför att det finns risk för att konkurrensen tilltar framgent, speciellt vid en avreglering av apoteksmonopolet, vilket kan innebära ett ökat fokus på branschen och därmed ökad konkurrens samt potentiellt sjunkande marginaler. Konsumentmarknadsföring Gymgrossistens intäkter genereras genom försäljning av konsumentprodukter. Verksamheten är därför exponerad mot konsumentsamhällets inställning till kosttillskott i allmänhet, svängningar i konsumentopinionen samt medias intresse för och bevakning av friskvård och kostillskottsprodukter. Därutöver är verksamhetens lönsamhet beroende av prisutvecklingen för reklam och media, som historiskt sett visat upp stora svängningar. Säsongsvariationer Verksamheten är till en viss del säsongsberoende med lägre omsättning under sommar och jul. Gymgrossistens resultat kan därför komma att påverkas av dessa variationer. Leverantörer och förändringar i råvarupriser Gymgrossisten är helt beroende av sina leverantörer för tillhandahållandet av insatsvaror till sina egna produkter. Gymgrossisten använder i dagsläget huvudsakligen en leverantör av insatsvaran till den egna produktlinjen och saknar leverantörsavtal med denna, men det finns ett antal alternativa likvärdiga leverantörer, vilket minskar beroendet av en enskild aktör. Priset på vassleprotein, som är den viktigaste insatsprodukten i ett antal av Gymgrossistens produkter, fluktuerar beroende på utbud och efterfrågan, och påverkar därmed Gymgrossistens marginaler samt resultat. Beroende av andra producenter En del av Gymgrossistens företagsidé bygger på att, utöver Bolagets egna produkter, erbjuda produkter från majoriteten av de stora aktörerna på området. Om en eller flera av dessa producenter väljer att inte längre erbjuda sina produkter via Gymgrossisten kan Koncernens plattform urholkas. Betalningsprocesser Gymgrossistens förmåga att hantera och acceptera kortbetalningar är viktig för verksamheten. När man accepterar betalningar med kreditkort över Internet finns alltid en risk att transaktionen senare överklagas av kortinnehavaren. Gymgrossisten erbjuder även andra alternativ för betalning som postförskott eller betalning mot faktura. Fakturor medför låg risk eftersom de flesta säljs av till kredithanteringsbolag medan postförskott medför mycket begränsad risk eftersom betalningen sker i samband med leverans. Konjunkturkänslighet Försäljningen av hälsokostprodukter har historiskt haft en låg konjunkturkänslighet. Systemfel och säkerhetsbrott Bolagets verksamhet är beroende av informationssystem och annan teknik. Verksamheten är sårbar för skada eller avbrott förorsakade av händelser utanför Bolagets kontroll, till exempel naturkatastrof, strömavbrott, manipulation eller 10

11 fel i externt datanät. På säkerhetsområdet är virus, trojaner, maskar och liknande företeelser ett ständigt växande problem för både användare och tjänsteleverantörer. Långvariga eller upprepade systemfel kan försämra Gymgrossistens förmåga att erbjuda kunder service. Gymgrossisten är beroende av externa tjänsteleverantörer inklusive datacentraler, telekombolag, bredbandsleverantörer med flera och Bolaget har begränsad kontroll över sina externa leverantörer. Operationell risk Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter. God intern kontroll, ändamålsenliga administrativa system, kompetensutveckling och tillgång till pålitliga värderingsoch riskmodeller är en god grund för att minska de operationella riskerna. Gymgrossisten arbetar löpande med att övervaka den administrativa säkerheten och kontrollen. Valutakursförändringar Gymgrossisten exponeras för valutarisk vid inköp av insatsvaror och produkter samt vid försäljning till utlandet. Merparten av inköpen sker i euro medan en mindre del sker i dollar och för närvarande är utlandsförsäljningen begränsad. Bolagets nuvarande policy är att inte säkra denna valutariskexponering. Skatter och avgifter Gymgrossistens verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser. Det kan dock inte generellt uteslutas att Bolagets tolkning av dessa är felaktig eller att reglerna ändras, med eventuell retroaktiv verkan. Genom skattemyndighetens beslut kan därmed Gymgrossistens tidigare eller nuvarande skattesituation försämras. Bolaget är genom sin distribution av produkter även beroende av fraktkostnader. Ökade avgifter på frakt medför ökade kostnader för Gymgrossisten och även till viss del ett försämrat resultat då Bolaget som en lågprisaktör har svårt att skjuta vidare kostnaderna på sina kunder. Miljörisker Gymgrossisten bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar och regler avseende miljö, hälsa och säkerhet. Uppkomsten av eventuella överträdelser eller förändring av lagar och regler kan föra med sig betydande kostnader eller andra åtaganden. Ränterisker Gymgrossisten har delvis finansierat verksamheten genom upplåning. Därmed kommer en del av Bolagets kassaflöden att användas till betalning av räntekostnader, vilket kommer att påverka resultatet och minska de medel som finns tillgängligt för utdelning eller framtida affärsmöjligheter. Kostnaden för Bolagets skuldsättning kan komma att öka framgent beroende på eventuella framtida räntehöjning. Företagsförvärv Gymgrossisten har för avsikt att främst växa genom organisk tillväxt men utesluter inte möjligheten att förvärva andra verksamheter om en för Bolaget och dess ägare gynnsam affärsmöjlighet uppstår. Det föreligger dock alltid risk att förvärv ej ger det utfall som förväntas, vilket kan påverka Bolagets finansiella ställning samt resultatet negativt. Marknadsstatistikens tillförlitlighet Det finns risk för att en del av den marknadsstatistik som presenteras i detta dokument och som styrelsen tagit fasta på vid bedömningen av storleken på och tillväxtpotentialen i den inhemska och olika utländska marknader för kosttillskott inte är helt pålitlig. Även om styrelsen har strävat efter att använda väl ansedda och pålitliga källor samt om möjligt använda mer än en källa, går det inte alltid att få tag på verifierbar offentlig information om marknaden för 11

12 kosttillskott och Internethandel. Styrelsen har iakttagit försiktighet vid urvalet och användningen av sådan information, men aktieägare bör vara medvetna om att denna information inte är verifierad och att det således finns en risk för att den inte ger en rättvisande bild av marknaden och dess tillväxtpotential. Ägare med betydande inflytande Dagens aktieägare kommer att kvarstå som huvudaktieägare efter emissionen och kommer att förfoga över en betydande aktiepost i Gymgrossisten. Följaktligen kan denna ägare komma att påverka Bolaget avseende bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, som styrelseval. Ägaren kan också ha makten att förhindra att Gymgrossisten förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande. Risker förenade med aktierna och Erbjudandet Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare efter Erbjudandet Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka om den befintliga aktieägaren säljer aktier på aktiemarknaden efter Erbjudandets genomförande eller om marknaden uppfattar att en sådan försäljning kan komma att bli aktuell. En sådan försäljning kan även försvåra för Bolaget att ge ut aktier eller andra finansiella instrument i framtiden till det pris och vid den tidpunkt som Bolaget bedömer som lämpligt. Hälsolabbet Holding, Bolagets enda aktieägare innan Erbjudandet, har förbundit sig att inte avyttra någon del av sitt ägande under en tidsperiod från första handelsdagen till den 31 augusti Dock förbehåller sig huvudaktieägaren rätten att under en koncentrerad period avyttra aktier i en strukturerad utförsäljning, se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden. Huvudaktieägaren har för avsikt att fortsätta verka aktivt i Bolaget och långsiktigt kvarstå som ägare i Gymgrossisten. Likviditet Det har inte förekommit någon officiell handel i Bolagets aktier före Erbjudandet. Bolagets aktie har godkänts för anslutning till First North under förutsättning att spridningskravet på minst 10 procent av aktierna i allmän ägo, eller en tilldelad likviditetsgarant, är uppfyllt. Det är emellertid inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Bolaget leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln i aktier kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller inte är varaktig kan det innebära svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier. Enligt First Norths regler skall Bolaget i sådant fall inhandla en likviditetsgarants tjänster, som har i uppgift att säkerställa likviditeten i aktien. Bolagets aktiekurs Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Gymgrossistens aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld. En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en investering man gör på lång sikt med kapital man kan undvara. 12

13 VD har ordet Gymgrossisten har sedan starten 1996 haft en fantastisk utveckling. Bolaget har vuxit med cirka 36 procent årligen och dotterbolaget Gym-Grossisten i West har redovisat vinst samtliga verksamhetsår. Utvecklingen från att ha varit ett litet bolag till att bli en av de största i Norden har väckt uppmärksamhet och har glädjande nog medfört att Gymgrossisten under 2005 utnämndes till ett av Sveriges mest framgångsrika företag av Veckans Affärer och till ett av 2005 års Gasellföretag av Dagens Industri. Gymgrossisten drar nytta av två starka trender i samhället; ett ökat hälsomedvetande och en ökad handel över Internet. Bolaget har från starten haft en tro på en ökad hälsotrend med allt fler personer som tränar ofta och regelbundet. För dessa personer är kosten en mycket viktig del för att uppnå målen med träningen. Vi ser att en allt större andel av befolkningen tränar aktivt och att marknaden för kosttillskott fortsätter att växa i takt med detta ökade hälsomedvetande. Vår tidiga satsning på e-handel har också varit avgörande för framgången. Sverige ligger i framkant av Internetanvändning och acceptansen för handel över Internet ökar för varje år som går. Min övertygelse är att Gymgrossisten kommer att fortsätta att gynnas av detta skifte i människors vanor och vi anser att tillväxten inom kosttillskott och e-handel kommer att skapa förutsättningar för fortsatt uthållig tillväxt för Bolaget. Samtidigt som Gymgrossisten har uppvisat en stark och lönsam tillväxt under en rad år ser vi stora framtida möjligheter på såväl befintliga som nya marknader. De huvudsakliga tillväxtmöjligheterna döljer sig bakom följande siffror: 91% av kunderna är män 100% av försäljningen sker i Sverige 97% av intäkterna kommer från. kosttillskott Vi vill alltså även förse kvinnor och kunder i andra länder med våra produkter. Därför kommer vi att successivt utöka sortimentet speciellt inriktat på kvinnor och under 2007 kommer vi att etablera oss på en ny geografisk marknad. Samtidigt sker en successiv breddning av sortimentet för att möta våra kunders efterfrågan av andra kvalitativa träningsrelaterade produkter till bra priser. Alla dessa strategier kommer genomföras på ett försiktigt sätt där vi genom mindre satsningar känner av kundernas respons och satsar mer på de områden där efterfrågan är som starkast. Tror du som vi, att både hälsotrenden och e-handel kommer att stärkas framöver, är en investering i Gymgrossisten en ypperlig möjlighet att ta del av denna utveckling. Min förhoppning och tro är att en investering i Gymgrossistens aktier blir en finansiellt god investering. Samtidigt hoppas jag även att vi genom våra produkter och service kan motivera och hjälpa personer med den viktigaste investeringen av alla; nämligen den i dig själv. Välkommen som aktieägare i Gymgrossisten! Stockholm, den 27 oktober 2006 David Frykman Verkställande direktör Telefon

14 Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB Styrelsen för Gymgrossisten och dess ägare (Se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden ) har, i syfte att underlätta Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning genom en emission och en utförsäljning av befintliga aktier. Styrelsen i Gymgrossisten har med anledning härav ansökt om och erhållit godkännande för att Bolagets aktier ska handlas på First North villkorat av att Gymgrossisten uppnår spridningskravet. Försäljningspriset är 22 kronor per aktie. En handelspost utgörs av 200 aktier och kostar därmed totalt kronor. Första dag för handel på First North beräknas vara den 7 december Härmed inbjuds till förvärv av högst aktier i Gymgrossisten i enlighet med villkoren för Erbjudandet i detta prospekt, motsvarande cirka 30,8 procent av aktierna och rösterna i Gymgrossisten. Huvudägaren Hälsolabbet Holding har förbundit sig att inte avyttra aktier i Gymgrossisten från första handelsdagen till den 31 augusti Dock förbehåller sig huvudaktieägaren rätten att under en koncentrerad period avyttra ett begränsat antal aktier i en strukturerad gemensam utförsäljning. Se vidare i avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden. I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, som har upprättats av styrelsen för Gymgrossisten med anledning av Erbjudandet och att Bolagets aktier ska upptas till handel på First North. Styrelsen för Gymgrossisten bestående av styrelseordförande Patrik Axelsson samt styrelseledamöterna David Frykman, Pål Hodann och Per Bystedt är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Bolagets kostnader i samband med Erbjudandet och därmed sammanhängande åtgärder beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner kronor. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I det fall information inhämtats från tredje man har ingen information utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. I det fall information har inhämtats från tredje man har informationen återgivits korrekt och ingen information har utelämnats. Gymgrossisten Nordic AB Styrelsen 27 oktober

15 Villkor och anvisningar Erbjudandet Erbjudandet omfattar högst befintliga och nyemitterade aktier i Gymgrossisten. Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 27 november Försäljningspris Försäljningspriset i Erbjudandet är satt till 22 kronor per aktie 1. Courtage utgår ej. Anmälan Anmälan om teckning av aktier skall avse lägst 200 aktier eller jämna poster om 200 aktier. Anmälan skall göras på särskild anmälningssedel, vilken skall lämnas till något av Swedbanks eller sparbankernas 2 kontor i Sverige. Anmälningssedlar kan också skickas till: Swedbank, Swedbank Markets, Emissioner E476, Stockholm. För att underlätta emissionen bör den som anmäler sig för teckning av aktier, antingen ha ett godkänt konto i Swedbank eller sparbankerna. (Godkända konton för privatpersoner är sparkapitalkonto, e-sparkonto, privatkonto, servicekonto, ungdomskonto, sparandekonto och transaktionskonto. Godkända konton för företag är företagskonto, penningmarknadskonto och placeringskonto.) Endast ett konto kan anges för betalning och kontoinnehavaren måste vara samma person som anmäler sig för teckning av aktier. Den som inte redan har ett sådant konto och som vill anmäla sig för teckning av aktier i Gymgrossisten, bör i god tid före anmälningsperiodens utgång, den 22 november 2006, öppna ett sådant konto hos Swedbank eller sparbankerna. Anmälan om teckning av aktier skall inges tidigast den 6 november 2006 och senast den 22 november 2006 klockan 17.00, då den måste ha inkommit till Swedbank. Notera att vissa bankkontor stänger före klockan Vill den som ska teckna sig för aktier i Erbjudandet inte öppna upp ett konto i Swedbank finns även alternativet att betala in teckningslikviden via bankgiro. Tidsfristen för inbetalning kommer dock vara mycket begränsad. För sent inkommen anmälan liksom ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Endast en anmälan per person får göras och endast den anmälan som först kommit Swedbank tillhanda beaktas. Observera att anmälan är bindande för anmälaren. Observera även att styrelsens emissions- och/eller tilldelningsbeslut med anledning av gjorda anmälningar kan komma att avvika från gjorda anmälningar såvitt avser fördelning, det vill säga tilldelning är ej garanterad. Privatpersoner, som är kunder i Swedbank eller sparbankernas internetbank, och företag, som är kunder i Swedbanks eller sparbankernas internetbank med NetTrade Aktiv, har även möjlighet att anmäla sig via internetbanken. Anvisningar om deltagande i Erbjudandet via internetbanken erhålls efter inloggning i internetbanken via Kunder, som är anslutna till Swedbanks eller sparbankernas telefonbank med tjänsten personlig service, kan anmäla sig via telefon i enlighet med anvisning. Den som anmäler sig för teckning av aktier måste även ha och ange ett VP-konto eller en värdepappersdepå dit de tilldelade aktierna kan levereras. 1 Priset är fastställt av Hälsolabbet Holding i samråd med Swedbank, utifrån metoder såsom marknadslägesanalys, analys av verksamhetens historiska utveckling, bedömning utav bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter samt värdering av börsnoterade aktier i jämförbara bolag. Under antagande att emissionen på cirka 20 Mkr fulltecknas motsvarar priset ett marknadsvärde på Bolaget om cirka 110 Mkr innan kapitaltillskottet och 130 Mkr efter. 2 De banker som ingår i sparbankssfären och som har samarbete med Swedbank. 15

16 Prospekt och anmälningssedel Prospekt och anmälningssedel kan erhållas/beställas kostnadsfritt från Gymgrossisten telefon: , e-post: eller Swedbank, Swedbank Markets, Emissioner. Telefon: , e-post: Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängliga på hemsidorna hos Gymgrossisten (www.gymgrossisten.com), Swedbank (www.swedbank.se/prospekt) och Finansinspektionen (www.fi.se) endast prospekt. Tilldelning Beslut om tilldelning fattas efter anmälningsperiodens utgång av styrelsen för Gymgrossisten efter samråd med Swedbank Markets. Syftet är primärt att uppnå erforderlig spridning av ägandet bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie på First North. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har ej fastställt en indikativ lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig från professionella eller ickeprofessionella investerare. Anmälningar från affärskontakter, anställda och andra till Bolaget närstående parter samt från kunder till Swedbank Markets kan komma att särskilt beaktas. Tilldelning kan ske till anställda i Swedbank, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelning sker i sådant fall i enlighet med Svenska Fondhandlarföreningens regler och Finansinspektionens föreskrifter. Erbjudandet innefattar ej någon övertilldelningsoption eller greenshoe option. Besked om tilldelning och likvid Tilldelning beräknas ske omkring den 27 november Snarast därefter kommer avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. För de som på anmälningssedeln angivit ett konto i Swedbank eller i sparbankerna dras likvid den 30 november 2006 från angivet konto. De som istället valt att erlägga likvid via bankgiro kommer att erhålla ett bankgiroinbetalningskort i samband med att de får avräkningsnotan. Likviden måste dock vara Swedbank tillhanda senast den 1 december För det fall Erbjudandet inte fulltecknas skall antalet emissionsaktier och försäljningsaktier minskas lika mycket. Registrering och redovisning av tilldelade aktier Registrering hos VPC av tilldelade aktier beräknas ske med början omkring den 1 december Därefter skickar VPC ut en VP-avi som visar det antal aktier i Gymgrossisten som har registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Handel i aktien Styrelsen för Gymgrossisten har ansökt om att Gymgrossistens aktier ska handlas på First North. Handelspostens storlek har föreslagits till 200 aktier. Handeln beräknas komma att påbörjas omkring den 7 december First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och är en del av den nordiska börsen OMX. I dagsläget handlas 67 bolag på First North. Aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. First North har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Reglerna i lagen (2005:377) om straff för mark- 16

17 nadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är dock tillämpliga med avseende på handeln. Varje bolag har en så kallad Certified Advisor, som ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handlas på First North och att bolaget i övrigt följer First Norths regelverk, bl.a. tillämpliga informationskrav. Med avseende på Gymgrossisten kommer Swedbank Markets att vara Certified Advisor. Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument är inte direkt tillämplig. Dock skall Gymgrossisten upprätta en förteckning över de personer som skall anses ha insynsställning i bolaget. Vid bedömningen av vilka personer som skall anses ha insynsställning skall nämnda lag äga motsvarande tillämpning. Berörda personer skall rapportera innehav av Gymgrossistenaktier och relaterade finansiella instrument samt förändringar i sådant innehav till bolaget. Förteckningen skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida. Rätt till utdelning Aktierna medför rätt till utdelning från och med för verksamhetsåret Eventuell utdelning ombesörjs av VPC eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Villkor för fullföljande Erbjudandet är villkorat av att erforderlig spridning av Gymgrossistens aktie uppnås samt att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra erbju-. dandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet bedöms som otillräckligt av styrelsen för Gymgrossisten. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande om detta kommer då att offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande. Efter att handel inletts vid First North kan Erbjudandet ej dras tillbaka. 17

18 Bakgrund och motiv Föreliggande nyemission görs för att stärka Gymgrossisten finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten. Genom en stärkt balansräkning och likviditet i ett expansivt skede positioneras Bolaget för tillväxt. Föreliggande nyemission ger möjligheter till ökade marknadsföringsaktiviteter, ytterligare produktbreddning och en geografisk expansion. Expansionen kommer att utgå från kunders efterfrågan på nya produkter samt efterfrågan i nya marknader. Emissionslikviden kommer att användas till ovanstående samt till att stärka balansräkningen och organisationen i samband med expansion. Bolaget kommer under 2007 gå in på en ny geografisk marknad med samma koncept som varit lyckosamt på den svenska marknaden. Första steget, som redan är i genomförande, är en analys och utvärdering av vilket land som har bäst förutsättningar för att utgöra basen för den första utrullningen av Gymgrossistens erbjudande. Bolaget kommer med hjälp av emissionslikviden kunna lansera en ny internationellt anpassad hemsida under första halvåret 2007, följt av en lokalt anpassad hemsida, och med befintlig logistikpartner kunna säkra snabba leveranser till den nya marknaden när Bolaget genomför satsningen fullt ut under andra halvåret Resurser kommer även krävas för att genomföra satsningar på marknadsföring i det nya landet och rekrytera kundtjänstpersonal. Gymgrossisten avser att reducera riskerna med utlandssatsningen genom att tills vidare använda Trollhättan som kundtjänst- och distributionsbas även för kunder utanför Sverige. Den andra stora satsningen är den produktbreddning som initierades under andra halvan av Denna satsning innefattar bland annat en lansering av träningskläder, trä- ningsredskap, Atkinsprodukter samt nya produkter under eget varumärke inom kosttillskott. Gymgrossisten har möjlighet att följa försäljningsutvecklingen för de nya produkterna i realtid eftersom Bolaget arbetar med en mycket flexibel e-handelsplattform. Därför kan Bolaget snabbt och på ett mycket kostnadseffektivt sätt avgöra hur stor efterfrågan är för de nya produkterna. Breddningen av produktutbudet ska fortsätta under 2007 och kommer att skapa förutsättningar för ökad försäljning bland de existerande kunderna. Eftersom dagens kundbas består till 91 procent av män ser Bolaget marknaden för produkter riktade gentemot kvinnor som en marknad med stor potential, och Bolaget avser därför att expandera in på denna marknad. Att Bolagets aktier tas upp för handel på First North underlättar framtida företagsförvärv finansierade med egna aktier. Bolaget verkar på en fragmenterad marknad med många mindre lokala aktörer varav vissa skulle kunna komplettera befintlig verksamhet. Vidare bedömer styrelsen att handeln vid First North kommer gynna verksamheten till följd av ökad uppmärksamhet kring varumärket Gymgrossisten. Styrelsen bedömer även att detta kommer att kunna underlätta kontakt med framtida samarbetspartners samt attrahera och behålla kompetent personal. 18

19 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Gymgrossistens affärsidé är att via Internet erbjuda ett brett sortiment av produkter av hög kvalitet till ett lågt pris som hjälper tränande människor att uppnå sina mål. Vision Visionen är att vara det ledande e-handelsbolaget i norra Europa inom försäljning av kosttillskott. Mål Gymgrossistens målsättning är att skapa värde för aktieägarna genom god tillväxt och hög lönsamhet. Detta ska uppnås genom att bli marknadsledande på flera marknader, samtidigt som Bolaget behåller fokus på lönsamhet. Lönsamhetsnivån ska bibehållas genom en hög försäljning av den egna produktlinjen samt ökade stordriftsfördelar. Konkurrensfördelar Verksamheten har visat en stark tillväxt med bibehållen lönsamhet, vilket uppnåtts genom följande konkurrensfördelar: Bra kunderbjudande avseende både pris och kvalitet. Stark position för Gymgrossistens egna varumärken. Effektiv kostnadsstruktur med en låg andel fasta kostnader. Snabb och effektiv distribution. Mycket stor andel nöjda kunder. Stor lojal kundbas på cirka aktiva kunder. Hög marknadsföringskapacitet och värdefulla samarbeten med sponsrade företrädare. Brett kontaktnät inom branschen. Strategier Gymgrossisten avser att driva följande strategier framöver: Geografisk introduktion av Gymgrossistens koncept på nya marknader baserad på utförlig och noggrann marknadsanalys. Bolaget ska under 2007 ha etablerat verksamhet på minst en ny marknad. Prioriterade marknader är Finland, Norge och Danmark. Produkt gradvis breddning av utbudet med införandet av kläder, fler viktminskningsprodukter, träningsartiklar och functional foods mm i sortimentet. Marknadsföring utökad marknadsföring i flera kanaler,. t. ex. utskick samt komplettering med nya kanaler såsom Google och Tradedoubler. Strategierna kommer att implementeras stegvis och Bolaget kommer kontinuerligt att utvärdera resultaten av de olika strategierna i syfte att minimera risker och säkerställa framgång. Finansiella mål och utdelningspolitik Omsättningstillväxt Gymgrossistens mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig organisk tillväxt på cirka 20 procent. Rörelsemarginal Gymgrossistens mål är att över en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal på cirka 14 procent. Skuldsättning Målet med Gymgrossistens kapitalstruktur är att soliditeten bör hållas på en resonabel nivå, vilket bedöms motsvara en långsiktig säsongsjusterad nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) på högst 2,5 gånger. Utdelningspolitik Under de närmaste åren har Gymgrossisten inte för avsikt att lämna utdelning. Vinsten ska istället återföras i verksamheten och användas för fortsatt expansion av Bolaget. 19

20 Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Styrelsen är av den uppfattningen att likvid som ej behövs i verksamheten ska delas ut till aktieägarna. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och godkännas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Gymgrossistens fastighet i Trollhättan. 20

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) Swedbank Markets VILLKOR I SAMMANDRAG Emissionskurs Emissionskursen i erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet 30 34 kronor

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Lead manager Co-manager Viktig information Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet 65 78 kronor per aktie. Försäljningspriset

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer 556788-8614 har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 VD har ordet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer