Inbjudan till teckning av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ)

2 Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ) Hälsolabbet Holding Hälsolabbet Sweden Holding AB. Holdingbolag som äger 100 procent av Gymgrossisten Nordic AB innan Erbjudandet. Gym-Grossisten i West Gym-Grossisten i West AB. Dotterbolag till Gymgrossisten i vilken all verksamhet bedrivs. Erbjudandet Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten i enlighet med villkoren i detta prospekt. Swedbank swedbank AB (publ) Swedbank Markets Swedbank AB (publ) Emissionsbanken Swedbank AB (publ) Emissionen Föreliggande emission inom ramen för Erbjudandet. Villkor i sammandrag VPC vpc AB Försäljningspris Försäljningspriset i Erbjudandet kommer att vara 22 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälningsperiod 6 november 22 november Likviddag 30 november Beräknad första handelsdag på First North Den 7 december Övrigt ISIN-kod se Kortnamn på First North GYM Detta prospekt har upprättats av Gymgrossisten och har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i detta prospekt är riktiga eller fullständiga. Detta prospekt hålls tillgängligt elektroniskt via Finansinspektionens (www.fi.se), Gymgrossisten (www.gymgrossisten.com) och Swedbank Markets (www.swedbank. se) hemsidor, samt i tryckt form på Gymgrossisten och Swedbank Markets huvudkontor. Papperskopior av prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Gymgrossisten och Swedbank Markets. Erbjudandet i detta prospekt riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. De nya aktierna kommer inte att erbjudas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där. Detta prospekt, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående stycke eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De nya aktierna har inte registrerats och kommer ej att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i Kanada och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller Kanada, eller till personer med hemvist där. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Detta prospekt innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen i Gymgrossisten och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i Gymgrossisten är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Gymgrossisten uppmanas därför att noggrant studera prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer. Siffrorna i detta prospekt har avrundats, medan beräkningar har genomförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Tvist rörande Erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Riskfaktorer...9 VD har ordet...13 Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB...14 Villkor och anvisningar...15 Bakgrund och motiv...18 Affärsidé, mål och strategi...19 Marknad...21 Verksamheten...27 Finansiell information i sammandrag...34 Kommentarer till den finansiella utvecklingen...37 Proforma...40 Prognos...44 Aktiekapital och ägarförhållanden...46 Legala frågor...48 Skattefrågor i Sverige...49 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...51 Bolagsordning och övrig information...55 Räkenskaper...57 Adresser...73

4 Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av informationen i prospektet. Investeringsbeslut skall fattas mot bakgrund av informationen i prospektet i sin helhet och således inte enbart på grundval av denna sammanfattning. Läsare av detta prospekt bör inte fatta ett beslut att investera i Gymgrossisten utan att ha läst och tillgodogjort sig hela prospektet och noggrant ha studerat och förstått riskerna som är förenade med en investering i Gymgrossisten. Se avsnittet Riskfaktorer. Allt ägande av aktier och andra finansiella instrument är förenat med risktagande. En investering i Gymgrossisten innebär en möjlighet till en positiv utveckling av investerat kapital, men är även förknippat med risk och risktagande. Ansvar kan åläggas Bolagets styrelse för uppgifter som ingår eller som saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de övriga delarna i prospektet. Om en aktietecknare väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i prospektet kan aktietecknaren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Gymgrossisten tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer väldokumenterade kosttillskott via Internet, som hjälper människor att uppnå sina mål avseende hälsa och träning. Gymgrossisten är en av Nordens största leverantörer av kosttillskott 1 och Bolaget har utvecklats starkt sedan verksamheten startades Gymgrossisten har vuxit med cirka 36 procent årligen och har redovisat vinst samtliga verksamhetsår. Affärsidé Gymgrossistens affärsidé är att via Internet erbjuda ett brett sortiment av produkter av hög kvalitet till ett lågt pris som hjälper tränande människor att uppnå sina mål. Mkr Nettoomsättning / / / P Övergripande mål och strategi Gymgrossistens målsättning är att skapa värde för aktieägarna genom god tillväxt och hög lönsamhet. Detta ska uppnås genom att bli marknadsledande på flera marknader, samtidigt som Bolaget behåller fokus på lönsamhet. Lönsamhetsnivån ska bibehållas genom en hög försäljning av den egna produktlinjen samt ökade stordriftsfördelar. Gymgrossisten avser att driva följande expansionsstrategier framöver: Geografisk expansion introduktion av Bolagets kon-. cept på nya marknader baserad på utförlig och nog-. grann marknadsanalys. Bolaget ska under 2007 ha. etablerat verksamhet på minst en ny marknad. Produktbreddning gradvis breddning av utbudet. med införandet av kläder, fler viktminskningspro-. dukter, träningsartiklar och functional foods mm i. sortimentet. Marknadsföringskanaler utökad marknadsföring i. flera kanaler, t. ex. utskick samt komplettering. med nya kanaler såsom Google och Tradedoubler. 1 Med kosttillskott avses produkter vilka intas som ett komplement till den dagliga dieten för att förbättra den egna hälsan samt uppnå mål avseende träning och välmående. 2 Verksamheten inleddes i nuvarande dotterbolaget Gym-Grossisten i West.

5 Finansiella mål och utdelningspolitik Omsättningstillväxt Gymgrossistens mål är att över. en konjunkturcykel uppnå en årlig organisk tillväxt. på cirka 20 procent. Rörelsemarginal Gymgrossistens mål är att över en. konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal på cirka. 14 procent. Skuldsättning Målet med Gymgrossistens kapital-. struktur är att soliditeten bör hållas på en resonabel. nivå, vilket bedöms motsvara en långsiktig säsongs-. justerad nettoskuld i förhållande till rörelseresulta-. tet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA). på högst 2,5 gånger. Utdelningspolitik Under de närmaste åren har. Gymgrossisten inte för avsikt att lämna utdelning.. Vinsten ska istället återföras i verksamheten och an-. vändas för fortsatt expansion av Bolaget. Avsikten. är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna ut-. delningspolicyn. Legal struktur Gymgrossistens legala struktur består av moderbolaget Gymgrossisten Nordic AB med det helägda dotterbolaget Gym-Grossisten i West AB. Den huvudsakliga verksamheten sker i Gym-Grossisten i West AB medan Gymgrossisten Nordic AB är koncernen. Organisation Bolaget har 16 anställda inklusive ledning, varav 9 är män och 7 är kvinnor. Merparten av de anställda arbetar med orderhantering medan en person arbetar med produktion och paketering av Star Nutrition. Bolaget använder sig av timanställda för att hantera fluktuationer i order. För distribution samarbetar Bolaget med Posten AB. All verksamhet bedrivs i egen fastighet i Trollhättan. Produktionen består av maskiner för blandning och paketering av den egna produktlinjen. Marknad Gymgrossisten är verksamt på den växande marknaden för kosttillskott och den största andelen av Bolagets försäljning sker över Internet. Utvecklingen inom dessa sektorer har en avgörande påverkan på Bolagets framgång. Sektorerna bedöms framförallt drivas av två trender: Ett ökat fokus på ett hälsosamt levnadssätt Den växande svenska marknaden för hälsoprodukter omsatte i konsumentledet cirka 3,4 miljarder kronor under Prestationshöjande kosttillskott, som är Gymgrossistens huvudsakliga marknadssegment, stod för en försäljning uppgående till 400 Mkr under 2005 och på närliggande marknad uppgick försäljningen till Mkr under VD Gymgrossisten Nordic AB (publ) Ekonomi Marknadsföring/IT Gym-Grossisten i West AB Kundtjänst Lager/Logistik/- Produktion

6 En ökad andel av handeln sker över Internet I Sverige uppgick den sammanlagda detaljhandelsförsäljningen över Internet till 9,0 miljarder kronor under år 2005, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med år De svenska Internethandlarna är optimistiska inför framtiden och hela 87 procent bedömer att försäljningen kommer att fortsätta att öka under Givet att tillväxten fortsätter i samma takt prognostiseras e-handelsförsäljningen att uppgå till cirka 12 miljarder under Prospektstyrande regelverk Detta prospekt faller under de nya reglerna för prospekt som gäller från och med den 1 januari 2006 i Sverige (Europaparlamentets och -rådets direktiv 2003/71/EG), kommissionens förordning (EG nr 809/2004) samt svensk lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Riskfaktorer Några av de risker en investerare skall beakta bedöms vara lagstiftning och myndighetsbeslut, förmåga att hantera tillväxt, expansion av verksamheten, beroendet av nyckelpersoner och medarbetare, konkurrens, konsumentmarknadsföring, konjunkturkänslighet, leverantörer och förändringar i råvarupriser, beroende av andra producenter, betalningsprocesser, systemfel och säkerhetsbrott, operationell risk, valutakursförändringar, skatter och avgifter, miljörisker, ränterisker, företagsförvärv, marknadsstatistikens tillförlitlighet, ägare med betydande inflytande, aktieförsäljning från nuvarande aktieägare efter Erbjudandet, likviditet och Bolagets aktiekurs. En investerare måste utöver detta beakta en allmän omvärldsanalys samt övrig information i prospektet. Erbjudandet i sammandrag Styrelsen i Gymgrossisten och dess ägare har, i syfte att stärka Gymgrossisten finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten, beslutat att genomföra en nyemission i kombination med att Hälsolabbet Holding erbjuder delar av sitt innehav genom Erbjudandet. Vidare har styrelsen i Gymgrossisten ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på First North. Erbjudandet omfattar högst befintliga och nyemitterade aktier i Gymgrossisten. Genom nyemissionen beräknas Bolaget komma att tillföras cirka 20 Mkr före avdrag för kostnader för Erbjudandet om cirka 3,5 Mkr som skall erläggas av Gymgrossisten och Hälsolabbet Holding.

7 Villkor i sammandrag Försäljningspris Försäljningspriset i Erbjudandet är satt till 22 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Anmälan Anmälan om teckning av aktier skall inges tidigast den 6 november 2006 och senast den 22 november 2006 klockan 17.00, då den måste ha inkommit till Swedbank. Likviddag För de som på anmälningssedeln angivit ett konto i Swedbank eller i samverkande bank dras likvid den 30 november 2006 från angivet konto. De som istället valt att erlägga likvid via bankgiro kommer att erhålla ett inbetalningskort i samband med att de får avräkningsnotan. Likviden måste dock vara Swedbank tillhanda senast den 1 december Beräknad första dag för handel på First North 7 december ISIN-kod SE Huvudaktieägare Gymgrossisten ägs till 100 procent av holdingbolaget Hälsolabbet Sweden Holding AB som per den 26 oktober 2006 totalt hade 8 ägare. Ägarna består av Caspar Callerström, David Frykman, Patrik Axelsson, Pål Hodann, Magnus Lindahl, Peter Westberg, Ulf Bergström och Per Bystedt. För vidare uppgifter om större aktieägare, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. Aktiekapitalets utveckling Gymgrossistens aktiekapital uppgår, före Erbjudandet, till kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,1 kronor per aktie. Enligt Bolagets bolagsordning skall aktiekapitalet vara lägst kronor och högst kronor fördelat på lägst aktier och högst aktier. För vidare uppgifter om större aktieägare, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. Finansiellt sammandrag Nedan presenteras ett sammandrag av Gymgrossistens räkenskaper, data per aktie och nyckeltal. För vidare uppgifter om räkenskaper, data per aktie och nyckeltal, se avsnitten Finansiell information i sammandrag samt Räkenskaper. Kortnamn på First North GYM Styrelse, ledning och revisorer Gymgrossistens styrelse består av styrelseordförande Patrik Axelsson och styrelseledamöterna David Frykman, Pål Hodann samt Per Bystedt. Bolagets ledning består av VD David Frykman. Revisorer är Bjarne Fredriksson och Claes Dahlgren, Ernst & Young AB. För vidare uppgifter om styrelse, ledning och revisorer, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer.

8 Nyckeltal för koncernen (Gymgrossisten Nordic AB) Belopp i Tkr jan-sep 2006 jan-sep (proforma) (proforma) Resultat Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat (EBIT) Årets resultat Marginaler Bruttomarginal 31% 31% 32% Rörelsemarginal (EBIT) 14% 15% 17% Vinstmarginal 8% 9% 11% Finansiell ställning Balansomslutning Eget kapital Soliditet 55% 50% 48% Nyckeltal för dotterbolaget (Gym-Grossisten i West AB) Belopp i Tkr 2002/ / /2005 Resultat Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat (EBIT) Årets resultat Marginaler Bruttomarginal 26% 26% 30% Rörelsemarginal (EBIT) 13% 12% 15% Vinstmarginal 7% 12% 10% Finansiell ställning Balansomslutning Eget kapital Soliditet 47% 58% 68%

9 Riskfaktorer Ägande av aktier är förenat med ett risktagande. Ett antal faktorer utanför Gymgrossistens kontroll kan ha en negativ påverkan på dess verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, liksom ett flertal faktorer vars effekter Gymgrossisten kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms ha stor påverkan på Gymgrossistens framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Gymgrossisten inte känner till eller som för närvarande inte bedöms som väsentliga, kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Gymgrossisten. Utöver information som framkommer i prospektet bör därför varje aktieägare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling samt en allmän omvärldsbedömning. Förmåga att hantera tillväxt Verksamheten har haft en snabb organisk tillväxt, vilket har ställt krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten fortsätter att växa, behöver Gymgrossisten försäkra sig om att det finns effektiva planerings- och ledningsprocesser för att kunna genomföra Bolagets affärsplan. Bolaget är för sin tillväxt även beroende av att kunna uppgradera dess tekniska infrastruktur för att tillgodose en ökande verksamhetsvolym. För att hantera tillväxten krävs även investeringar i lagerlokaler samt maskiner och allokering av värdefulla ledningsresurser. Bolaget bedömer för tillfället att Koncernen har kapacitet att klara en betydande omsättningsökning. Om inte Bolaget lyckas hantera kapacitetsbelastningar och tillväxt på ett effektivt sätt kan det skada Gymgrossistens verksamhet, finansiella ställning och påverka resultatet negativt. Verksamhets- och branschrelaterade risker Lagstiftning och myndighetsbeslut De produkter som Gymgrossisten säljer omfattas direkt eller indirekt av lagstiftning om läkemedel eller livsmedel. Förändringar i lagstiftningen eller myndighetsbeslut avseende kosttillskott kan få stor betydelse för Bolagets möjlighet att marknadsföra eller sälja en enstaka produkt eller grupper av produkter. Lagstiftning avseende kosttillskott har varit och är under prövning och utredning. I augusti 2005 trädde det nya kosttillskottsdirektivet 2002/46/EG i kraft inom EU:s medlemsländer, som föreskriver vilka mineraler och vitaminer som är tillåtna samt högsta tillåtna halter av dessa. EG-domstolens pågående bedömning av lagligheten i det svenska apoteksmonopolets exklusivitet till detaljhandel med receptfria läkemedel kan påverka Gymgrossistens potentiella framtida strategiska möjligheter positivt men även öppna upp för ökad konkurrens. Expansion av verksamheten Gymgrossistens framtida tillväxt är bland annat beroende av franchisetagarnas förmåga att öka försäljningen i befintliga Gymgrossistenbutiker och att öppna nya butiker. Om Gymgrossisten inte lyckas expandera genom att öppna nya franchisebutiker kan detta ha betydande negativ effekt på Bolagets tillväxtmöjligheter. Tillväxten är också beroende av att de planerade strategiska investeringarna genererar tillräcklig omsättningsökning och avkastning. Om tillväxten och lönsamheten uteblir kan de strategiska investeringarna skada Gymgrossistens finansiella ställning och påverka resultatet negativt. Beroendet av nyckelpersoner och medarbetare Gymgrossistens framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Gymgrossisten har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Bolaget

10 bedömer vara marknadsmässiga. Gymgrossisten ser hela sin personal som en stor tillgång och arbetar därför kontinuerligt med att upprätthålla en god personalpolitik. Trots detta finns det inte någon garanti för att Gymgrossisten kommer att kunna behålla dessa befattningshavare eller kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal. Konkurrens Gymgrossisten har ett flertal konkurrenter både inom och utanför Sverige. Storleken på dessa konkurrenter varierar men de flesta är betydligt mindre än Gymgrossisten. Branschens relativt begränsade inträdesbarriärer medför att det finns risk för att konkurrensen tilltar framgent, speciellt vid en avreglering av apoteksmonopolet, vilket kan innebära ett ökat fokus på branschen och därmed ökad konkurrens samt potentiellt sjunkande marginaler. Konsumentmarknadsföring Gymgrossistens intäkter genereras genom försäljning av konsumentprodukter. Verksamheten är därför exponerad mot konsumentsamhällets inställning till kosttillskott i allmänhet, svängningar i konsumentopinionen samt medias intresse för och bevakning av friskvård och kostillskottsprodukter. Därutöver är verksamhetens lönsamhet beroende av prisutvecklingen för reklam och media, som historiskt sett visat upp stora svängningar. Säsongsvariationer Verksamheten är till en viss del säsongsberoende med lägre omsättning under sommar och jul. Gymgrossistens resultat kan därför komma att påverkas av dessa variationer. Leverantörer och förändringar i råvarupriser Gymgrossisten är helt beroende av sina leverantörer för tillhandahållandet av insatsvaror till sina egna produkter. Gymgrossisten använder i dagsläget huvudsakligen en leverantör av insatsvaran till den egna produktlinjen och saknar leverantörsavtal med denna, men det finns ett antal alternativa likvärdiga leverantörer, vilket minskar beroendet av en enskild aktör. Priset på vassleprotein, som är den viktigaste insatsprodukten i ett antal av Gymgrossistens produkter, fluktuerar beroende på utbud och efterfrågan, och påverkar därmed Gymgrossistens marginaler samt resultat. Beroende av andra producenter En del av Gymgrossistens företagsidé bygger på att, utöver Bolagets egna produkter, erbjuda produkter från majoriteten av de stora aktörerna på området. Om en eller flera av dessa producenter väljer att inte längre erbjuda sina produkter via Gymgrossisten kan Koncernens plattform urholkas. Betalningsprocesser Gymgrossistens förmåga att hantera och acceptera kortbetalningar är viktig för verksamheten. När man accepterar betalningar med kreditkort över Internet finns alltid en risk att transaktionen senare överklagas av kortinnehavaren. Gymgrossisten erbjuder även andra alternativ för betalning som postförskott eller betalning mot faktura. Fakturor medför låg risk eftersom de flesta säljs av till kredithanteringsbolag medan postförskott medför mycket begränsad risk eftersom betalningen sker i samband med leverans. Konjunkturkänslighet Försäljningen av hälsokostprodukter har historiskt haft en låg konjunkturkänslighet. Systemfel och säkerhetsbrott Bolagets verksamhet är beroende av informationssystem och annan teknik. Verksamheten är sårbar för skada eller avbrott förorsakade av händelser utanför Bolagets kontroll, till exempel naturkatastrof, strömavbrott, manipulation eller 10

11 fel i externt datanät. På säkerhetsområdet är virus, trojaner, maskar och liknande företeelser ett ständigt växande problem för både användare och tjänsteleverantörer. Långvariga eller upprepade systemfel kan försämra Gymgrossistens förmåga att erbjuda kunder service. Gymgrossisten är beroende av externa tjänsteleverantörer inklusive datacentraler, telekombolag, bredbandsleverantörer med flera och Bolaget har begränsad kontroll över sina externa leverantörer. Operationell risk Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter. God intern kontroll, ändamålsenliga administrativa system, kompetensutveckling och tillgång till pålitliga värderingsoch riskmodeller är en god grund för att minska de operationella riskerna. Gymgrossisten arbetar löpande med att övervaka den administrativa säkerheten och kontrollen. Valutakursförändringar Gymgrossisten exponeras för valutarisk vid inköp av insatsvaror och produkter samt vid försäljning till utlandet. Merparten av inköpen sker i euro medan en mindre del sker i dollar och för närvarande är utlandsförsäljningen begränsad. Bolagets nuvarande policy är att inte säkra denna valutariskexponering. Skatter och avgifter Gymgrossistens verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser. Det kan dock inte generellt uteslutas att Bolagets tolkning av dessa är felaktig eller att reglerna ändras, med eventuell retroaktiv verkan. Genom skattemyndighetens beslut kan därmed Gymgrossistens tidigare eller nuvarande skattesituation försämras. Bolaget är genom sin distribution av produkter även beroende av fraktkostnader. Ökade avgifter på frakt medför ökade kostnader för Gymgrossisten och även till viss del ett försämrat resultat då Bolaget som en lågprisaktör har svårt att skjuta vidare kostnaderna på sina kunder. Miljörisker Gymgrossisten bedömer att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar och regler avseende miljö, hälsa och säkerhet. Uppkomsten av eventuella överträdelser eller förändring av lagar och regler kan föra med sig betydande kostnader eller andra åtaganden. Ränterisker Gymgrossisten har delvis finansierat verksamheten genom upplåning. Därmed kommer en del av Bolagets kassaflöden att användas till betalning av räntekostnader, vilket kommer att påverka resultatet och minska de medel som finns tillgängligt för utdelning eller framtida affärsmöjligheter. Kostnaden för Bolagets skuldsättning kan komma att öka framgent beroende på eventuella framtida räntehöjning. Företagsförvärv Gymgrossisten har för avsikt att främst växa genom organisk tillväxt men utesluter inte möjligheten att förvärva andra verksamheter om en för Bolaget och dess ägare gynnsam affärsmöjlighet uppstår. Det föreligger dock alltid risk att förvärv ej ger det utfall som förväntas, vilket kan påverka Bolagets finansiella ställning samt resultatet negativt. Marknadsstatistikens tillförlitlighet Det finns risk för att en del av den marknadsstatistik som presenteras i detta dokument och som styrelsen tagit fasta på vid bedömningen av storleken på och tillväxtpotentialen i den inhemska och olika utländska marknader för kosttillskott inte är helt pålitlig. Även om styrelsen har strävat efter att använda väl ansedda och pålitliga källor samt om möjligt använda mer än en källa, går det inte alltid att få tag på verifierbar offentlig information om marknaden för 11

12 kosttillskott och Internethandel. Styrelsen har iakttagit försiktighet vid urvalet och användningen av sådan information, men aktieägare bör vara medvetna om att denna information inte är verifierad och att det således finns en risk för att den inte ger en rättvisande bild av marknaden och dess tillväxtpotential. Ägare med betydande inflytande Dagens aktieägare kommer att kvarstå som huvudaktieägare efter emissionen och kommer att förfoga över en betydande aktiepost i Gymgrossisten. Följaktligen kan denna ägare komma att påverka Bolaget avseende bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, som styrelseval. Ägaren kan också ha makten att förhindra att Gymgrossisten förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande. Risker förenade med aktierna och Erbjudandet Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare efter Erbjudandet Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka om den befintliga aktieägaren säljer aktier på aktiemarknaden efter Erbjudandets genomförande eller om marknaden uppfattar att en sådan försäljning kan komma att bli aktuell. En sådan försäljning kan även försvåra för Bolaget att ge ut aktier eller andra finansiella instrument i framtiden till det pris och vid den tidpunkt som Bolaget bedömer som lämpligt. Hälsolabbet Holding, Bolagets enda aktieägare innan Erbjudandet, har förbundit sig att inte avyttra någon del av sitt ägande under en tidsperiod från första handelsdagen till den 31 augusti Dock förbehåller sig huvudaktieägaren rätten att under en koncentrerad period avyttra aktier i en strukturerad utförsäljning, se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden. Huvudaktieägaren har för avsikt att fortsätta verka aktivt i Bolaget och långsiktigt kvarstå som ägare i Gymgrossisten. Likviditet Det har inte förekommit någon officiell handel i Bolagets aktier före Erbjudandet. Bolagets aktie har godkänts för anslutning till First North under förutsättning att spridningskravet på minst 10 procent av aktierna i allmän ägo, eller en tilldelad likviditetsgarant, är uppfyllt. Det är emellertid inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Bolaget leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln i aktier kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller inte är varaktig kan det innebära svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier. Enligt First Norths regler skall Bolaget i sådant fall inhandla en likviditetsgarants tjänster, som har i uppgift att säkerställa likviditeten i aktien. Bolagets aktiekurs Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Gymgrossistens aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld. En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en investering man gör på lång sikt med kapital man kan undvara. 12

13 VD har ordet Gymgrossisten har sedan starten 1996 haft en fantastisk utveckling. Bolaget har vuxit med cirka 36 procent årligen och dotterbolaget Gym-Grossisten i West har redovisat vinst samtliga verksamhetsår. Utvecklingen från att ha varit ett litet bolag till att bli en av de största i Norden har väckt uppmärksamhet och har glädjande nog medfört att Gymgrossisten under 2005 utnämndes till ett av Sveriges mest framgångsrika företag av Veckans Affärer och till ett av 2005 års Gasellföretag av Dagens Industri. Gymgrossisten drar nytta av två starka trender i samhället; ett ökat hälsomedvetande och en ökad handel över Internet. Bolaget har från starten haft en tro på en ökad hälsotrend med allt fler personer som tränar ofta och regelbundet. För dessa personer är kosten en mycket viktig del för att uppnå målen med träningen. Vi ser att en allt större andel av befolkningen tränar aktivt och att marknaden för kosttillskott fortsätter att växa i takt med detta ökade hälsomedvetande. Vår tidiga satsning på e-handel har också varit avgörande för framgången. Sverige ligger i framkant av Internetanvändning och acceptansen för handel över Internet ökar för varje år som går. Min övertygelse är att Gymgrossisten kommer att fortsätta att gynnas av detta skifte i människors vanor och vi anser att tillväxten inom kosttillskott och e-handel kommer att skapa förutsättningar för fortsatt uthållig tillväxt för Bolaget. Samtidigt som Gymgrossisten har uppvisat en stark och lönsam tillväxt under en rad år ser vi stora framtida möjligheter på såväl befintliga som nya marknader. De huvudsakliga tillväxtmöjligheterna döljer sig bakom följande siffror: 91% av kunderna är män 100% av försäljningen sker i Sverige 97% av intäkterna kommer från. kosttillskott Vi vill alltså även förse kvinnor och kunder i andra länder med våra produkter. Därför kommer vi att successivt utöka sortimentet speciellt inriktat på kvinnor och under 2007 kommer vi att etablera oss på en ny geografisk marknad. Samtidigt sker en successiv breddning av sortimentet för att möta våra kunders efterfrågan av andra kvalitativa träningsrelaterade produkter till bra priser. Alla dessa strategier kommer genomföras på ett försiktigt sätt där vi genom mindre satsningar känner av kundernas respons och satsar mer på de områden där efterfrågan är som starkast. Tror du som vi, att både hälsotrenden och e-handel kommer att stärkas framöver, är en investering i Gymgrossisten en ypperlig möjlighet att ta del av denna utveckling. Min förhoppning och tro är att en investering i Gymgrossistens aktier blir en finansiellt god investering. Samtidigt hoppas jag även att vi genom våra produkter och service kan motivera och hjälpa personer med den viktigaste investeringen av alla; nämligen den i dig själv. Välkommen som aktieägare i Gymgrossisten! Stockholm, den 27 oktober 2006 David Frykman Verkställande direktör Telefon

14 Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB Styrelsen för Gymgrossisten och dess ägare (Se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden ) har, i syfte att underlätta Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning genom en emission och en utförsäljning av befintliga aktier. Styrelsen i Gymgrossisten har med anledning härav ansökt om och erhållit godkännande för att Bolagets aktier ska handlas på First North villkorat av att Gymgrossisten uppnår spridningskravet. Försäljningspriset är 22 kronor per aktie. En handelspost utgörs av 200 aktier och kostar därmed totalt kronor. Första dag för handel på First North beräknas vara den 7 december Härmed inbjuds till förvärv av högst aktier i Gymgrossisten i enlighet med villkoren för Erbjudandet i detta prospekt, motsvarande cirka 30,8 procent av aktierna och rösterna i Gymgrossisten. Huvudägaren Hälsolabbet Holding har förbundit sig att inte avyttra aktier i Gymgrossisten från första handelsdagen till den 31 augusti Dock förbehåller sig huvudaktieägaren rätten att under en koncentrerad period avyttra ett begränsat antal aktier i en strukturerad gemensam utförsäljning. Se vidare i avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden. I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, som har upprättats av styrelsen för Gymgrossisten med anledning av Erbjudandet och att Bolagets aktier ska upptas till handel på First North. Styrelsen för Gymgrossisten bestående av styrelseordförande Patrik Axelsson samt styrelseledamöterna David Frykman, Pål Hodann och Per Bystedt är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Bolagets kostnader i samband med Erbjudandet och därmed sammanhängande åtgärder beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner kronor. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I det fall information inhämtats från tredje man har ingen information utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. I det fall information har inhämtats från tredje man har informationen återgivits korrekt och ingen information har utelämnats. Gymgrossisten Nordic AB Styrelsen 27 oktober

15 Villkor och anvisningar Erbjudandet Erbjudandet omfattar högst befintliga och nyemitterade aktier i Gymgrossisten. Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 27 november Försäljningspris Försäljningspriset i Erbjudandet är satt till 22 kronor per aktie 1. Courtage utgår ej. Anmälan Anmälan om teckning av aktier skall avse lägst 200 aktier eller jämna poster om 200 aktier. Anmälan skall göras på särskild anmälningssedel, vilken skall lämnas till något av Swedbanks eller sparbankernas 2 kontor i Sverige. Anmälningssedlar kan också skickas till: Swedbank, Swedbank Markets, Emissioner E476, Stockholm. För att underlätta emissionen bör den som anmäler sig för teckning av aktier, antingen ha ett godkänt konto i Swedbank eller sparbankerna. (Godkända konton för privatpersoner är sparkapitalkonto, e-sparkonto, privatkonto, servicekonto, ungdomskonto, sparandekonto och transaktionskonto. Godkända konton för företag är företagskonto, penningmarknadskonto och placeringskonto.) Endast ett konto kan anges för betalning och kontoinnehavaren måste vara samma person som anmäler sig för teckning av aktier. Den som inte redan har ett sådant konto och som vill anmäla sig för teckning av aktier i Gymgrossisten, bör i god tid före anmälningsperiodens utgång, den 22 november 2006, öppna ett sådant konto hos Swedbank eller sparbankerna. Anmälan om teckning av aktier skall inges tidigast den 6 november 2006 och senast den 22 november 2006 klockan 17.00, då den måste ha inkommit till Swedbank. Notera att vissa bankkontor stänger före klockan Vill den som ska teckna sig för aktier i Erbjudandet inte öppna upp ett konto i Swedbank finns även alternativet att betala in teckningslikviden via bankgiro. Tidsfristen för inbetalning kommer dock vara mycket begränsad. För sent inkommen anmälan liksom ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Endast en anmälan per person får göras och endast den anmälan som först kommit Swedbank tillhanda beaktas. Observera att anmälan är bindande för anmälaren. Observera även att styrelsens emissions- och/eller tilldelningsbeslut med anledning av gjorda anmälningar kan komma att avvika från gjorda anmälningar såvitt avser fördelning, det vill säga tilldelning är ej garanterad. Privatpersoner, som är kunder i Swedbank eller sparbankernas internetbank, och företag, som är kunder i Swedbanks eller sparbankernas internetbank med NetTrade Aktiv, har även möjlighet att anmäla sig via internetbanken. Anvisningar om deltagande i Erbjudandet via internetbanken erhålls efter inloggning i internetbanken via Kunder, som är anslutna till Swedbanks eller sparbankernas telefonbank med tjänsten personlig service, kan anmäla sig via telefon i enlighet med anvisning. Den som anmäler sig för teckning av aktier måste även ha och ange ett VP-konto eller en värdepappersdepå dit de tilldelade aktierna kan levereras. 1 Priset är fastställt av Hälsolabbet Holding i samråd med Swedbank, utifrån metoder såsom marknadslägesanalys, analys av verksamhetens historiska utveckling, bedömning utav bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter samt värdering av börsnoterade aktier i jämförbara bolag. Under antagande att emissionen på cirka 20 Mkr fulltecknas motsvarar priset ett marknadsvärde på Bolaget om cirka 110 Mkr innan kapitaltillskottet och 130 Mkr efter. 2 De banker som ingår i sparbankssfären och som har samarbete med Swedbank. 15

16 Prospekt och anmälningssedel Prospekt och anmälningssedel kan erhållas/beställas kostnadsfritt från Gymgrossisten telefon: , e-post: eller Swedbank, Swedbank Markets, Emissioner. Telefon: , e-post: Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängliga på hemsidorna hos Gymgrossisten (www.gymgrossisten.com), Swedbank (www.swedbank.se/prospekt) och Finansinspektionen (www.fi.se) endast prospekt. Tilldelning Beslut om tilldelning fattas efter anmälningsperiodens utgång av styrelsen för Gymgrossisten efter samråd med Swedbank Markets. Syftet är primärt att uppnå erforderlig spridning av ägandet bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie på First North. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har ej fastställt en indikativ lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig från professionella eller ickeprofessionella investerare. Anmälningar från affärskontakter, anställda och andra till Bolaget närstående parter samt från kunder till Swedbank Markets kan komma att särskilt beaktas. Tilldelning kan ske till anställda i Swedbank, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelning sker i sådant fall i enlighet med Svenska Fondhandlarföreningens regler och Finansinspektionens föreskrifter. Erbjudandet innefattar ej någon övertilldelningsoption eller greenshoe option. Besked om tilldelning och likvid Tilldelning beräknas ske omkring den 27 november Snarast därefter kommer avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. För de som på anmälningssedeln angivit ett konto i Swedbank eller i sparbankerna dras likvid den 30 november 2006 från angivet konto. De som istället valt att erlägga likvid via bankgiro kommer att erhålla ett bankgiroinbetalningskort i samband med att de får avräkningsnotan. Likviden måste dock vara Swedbank tillhanda senast den 1 december För det fall Erbjudandet inte fulltecknas skall antalet emissionsaktier och försäljningsaktier minskas lika mycket. Registrering och redovisning av tilldelade aktier Registrering hos VPC av tilldelade aktier beräknas ske med början omkring den 1 december Därefter skickar VPC ut en VP-avi som visar det antal aktier i Gymgrossisten som har registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Handel i aktien Styrelsen för Gymgrossisten har ansökt om att Gymgrossistens aktier ska handlas på First North. Handelspostens storlek har föreslagits till 200 aktier. Handeln beräknas komma att påbörjas omkring den 7 december First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och är en del av den nordiska börsen OMX. I dagsläget handlas 67 bolag på First North. Aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. First North har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Reglerna i lagen (2005:377) om straff för mark- 16

17 nadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är dock tillämpliga med avseende på handeln. Varje bolag har en så kallad Certified Advisor, som ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handlas på First North och att bolaget i övrigt följer First Norths regelverk, bl.a. tillämpliga informationskrav. Med avseende på Gymgrossisten kommer Swedbank Markets att vara Certified Advisor. Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument är inte direkt tillämplig. Dock skall Gymgrossisten upprätta en förteckning över de personer som skall anses ha insynsställning i bolaget. Vid bedömningen av vilka personer som skall anses ha insynsställning skall nämnda lag äga motsvarande tillämpning. Berörda personer skall rapportera innehav av Gymgrossistenaktier och relaterade finansiella instrument samt förändringar i sådant innehav till bolaget. Förteckningen skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida. Rätt till utdelning Aktierna medför rätt till utdelning från och med för verksamhetsåret Eventuell utdelning ombesörjs av VPC eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Villkor för fullföljande Erbjudandet är villkorat av att erforderlig spridning av Gymgrossistens aktie uppnås samt att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra erbju-. dandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet bedöms som otillräckligt av styrelsen för Gymgrossisten. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande om detta kommer då att offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande. Efter att handel inletts vid First North kan Erbjudandet ej dras tillbaka. 17

18 Bakgrund och motiv Föreliggande nyemission görs för att stärka Gymgrossisten finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten. Genom en stärkt balansräkning och likviditet i ett expansivt skede positioneras Bolaget för tillväxt. Föreliggande nyemission ger möjligheter till ökade marknadsföringsaktiviteter, ytterligare produktbreddning och en geografisk expansion. Expansionen kommer att utgå från kunders efterfrågan på nya produkter samt efterfrågan i nya marknader. Emissionslikviden kommer att användas till ovanstående samt till att stärka balansräkningen och organisationen i samband med expansion. Bolaget kommer under 2007 gå in på en ny geografisk marknad med samma koncept som varit lyckosamt på den svenska marknaden. Första steget, som redan är i genomförande, är en analys och utvärdering av vilket land som har bäst förutsättningar för att utgöra basen för den första utrullningen av Gymgrossistens erbjudande. Bolaget kommer med hjälp av emissionslikviden kunna lansera en ny internationellt anpassad hemsida under första halvåret 2007, följt av en lokalt anpassad hemsida, och med befintlig logistikpartner kunna säkra snabba leveranser till den nya marknaden när Bolaget genomför satsningen fullt ut under andra halvåret Resurser kommer även krävas för att genomföra satsningar på marknadsföring i det nya landet och rekrytera kundtjänstpersonal. Gymgrossisten avser att reducera riskerna med utlandssatsningen genom att tills vidare använda Trollhättan som kundtjänst- och distributionsbas även för kunder utanför Sverige. Den andra stora satsningen är den produktbreddning som initierades under andra halvan av Denna satsning innefattar bland annat en lansering av träningskläder, trä- ningsredskap, Atkinsprodukter samt nya produkter under eget varumärke inom kosttillskott. Gymgrossisten har möjlighet att följa försäljningsutvecklingen för de nya produkterna i realtid eftersom Bolaget arbetar med en mycket flexibel e-handelsplattform. Därför kan Bolaget snabbt och på ett mycket kostnadseffektivt sätt avgöra hur stor efterfrågan är för de nya produkterna. Breddningen av produktutbudet ska fortsätta under 2007 och kommer att skapa förutsättningar för ökad försäljning bland de existerande kunderna. Eftersom dagens kundbas består till 91 procent av män ser Bolaget marknaden för produkter riktade gentemot kvinnor som en marknad med stor potential, och Bolaget avser därför att expandera in på denna marknad. Att Bolagets aktier tas upp för handel på First North underlättar framtida företagsförvärv finansierade med egna aktier. Bolaget verkar på en fragmenterad marknad med många mindre lokala aktörer varav vissa skulle kunna komplettera befintlig verksamhet. Vidare bedömer styrelsen att handeln vid First North kommer gynna verksamheten till följd av ökad uppmärksamhet kring varumärket Gymgrossisten. Styrelsen bedömer även att detta kommer att kunna underlätta kontakt med framtida samarbetspartners samt attrahera och behålla kompetent personal. 18

19 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Gymgrossistens affärsidé är att via Internet erbjuda ett brett sortiment av produkter av hög kvalitet till ett lågt pris som hjälper tränande människor att uppnå sina mål. Vision Visionen är att vara det ledande e-handelsbolaget i norra Europa inom försäljning av kosttillskott. Mål Gymgrossistens målsättning är att skapa värde för aktieägarna genom god tillväxt och hög lönsamhet. Detta ska uppnås genom att bli marknadsledande på flera marknader, samtidigt som Bolaget behåller fokus på lönsamhet. Lönsamhetsnivån ska bibehållas genom en hög försäljning av den egna produktlinjen samt ökade stordriftsfördelar. Konkurrensfördelar Verksamheten har visat en stark tillväxt med bibehållen lönsamhet, vilket uppnåtts genom följande konkurrensfördelar: Bra kunderbjudande avseende både pris och kvalitet. Stark position för Gymgrossistens egna varumärken. Effektiv kostnadsstruktur med en låg andel fasta kostnader. Snabb och effektiv distribution. Mycket stor andel nöjda kunder. Stor lojal kundbas på cirka aktiva kunder. Hög marknadsföringskapacitet och värdefulla samarbeten med sponsrade företrädare. Brett kontaktnät inom branschen. Strategier Gymgrossisten avser att driva följande strategier framöver: Geografisk introduktion av Gymgrossistens koncept på nya marknader baserad på utförlig och noggrann marknadsanalys. Bolaget ska under 2007 ha etablerat verksamhet på minst en ny marknad. Prioriterade marknader är Finland, Norge och Danmark. Produkt gradvis breddning av utbudet med införandet av kläder, fler viktminskningsprodukter, träningsartiklar och functional foods mm i sortimentet. Marknadsföring utökad marknadsföring i flera kanaler,. t. ex. utskick samt komplettering med nya kanaler såsom Google och Tradedoubler. Strategierna kommer att implementeras stegvis och Bolaget kommer kontinuerligt att utvärdera resultaten av de olika strategierna i syfte att minimera risker och säkerställa framgång. Finansiella mål och utdelningspolitik Omsättningstillväxt Gymgrossistens mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig organisk tillväxt på cirka 20 procent. Rörelsemarginal Gymgrossistens mål är att över en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal på cirka 14 procent. Skuldsättning Målet med Gymgrossistens kapitalstruktur är att soliditeten bör hållas på en resonabel nivå, vilket bedöms motsvara en långsiktig säsongsjusterad nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) på högst 2,5 gånger. Utdelningspolitik Under de närmaste åren har Gymgrossisten inte för avsikt att lämna utdelning. Vinsten ska istället återföras i verksamheten och användas för fortsatt expansion av Bolaget. 19

20 Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Styrelsen är av den uppfattningen att likvid som ej behövs i verksamheten ska delas ut till aktieägarna. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och godkännas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Gymgrossistens fastighet i Trollhättan. 20

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) Global Reports LLC

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) Global Reports LLC INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) Definitioner Bolaget Emissionen Emissionsbanken Erbjudandet Huvudaktieägarna Koncernen Odd Molly Swedbank Swedbank Markets Säljarna

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR Nasdaq First North: PALS B PRESSMEDDELANDE 2017-07-12 Kl: 08:30 CET NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor. Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteksoch kosmetikprodukter.

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor. Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteksoch kosmetikprodukter. Periodens nettoomsättning uppgick till 3 205 SEK (0 SEK) Resultat efter finansiella poster uppgick till -422 773 SEK (-3 358 SEK) Balansomslutningen uppgick till 5 061 567 SEK (46 642 SEK) Soliditet 93

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer