Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB Senaste ändring beslutad Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. Tillstånd till färdtjänst meddelas den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionshinder ska för att inte vara tillfälligt beräknas bestå i minst 3 månader. Färdtjänsttillstånd beviljas för viss tid och kan i övrigt förenas med villkor i enlighet med de förutsättningar som framgår av lagen om färdtjänst (1997:736) och dessa regler. Färdtjänsttillstånd omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av annan myndighet. Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas. Den funktionshindrade ska vara folkbokförd i länet. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades behov. Färdtjänst innebär således ingen rätt till egen bil eller till resa vid exakt begärd tid. För att begränsa kostnaderna för färdtjänsten måste trafiken samordnas, vilket innebär att den resande måste acceptera att resan utförs genom samåkning med andra resenärer liksom avvikelser avseende resväg och restider. Allmänna kommunikationsmedel En färdtjänstresa kan ske med taxifordon som t ex specialfordon, fordon för liggande transport eller fordon för sittande. Länstrafiken Örebro AB strävar efter att, så långt som möjligt, successivt anpassa den allmänna kollektivtrafiken efter de funktionshindrades behov. Mot bakgrund av denna anpassning kan färdtjänstresan även ske med andra transportmedel t ex buss i linjetrafik. En kombination av olika färdmedel kan också ske. Att färdtjänst har beviljats utgör således inget hinder mot att använda annat allmänt kommunikationsmedel om detta bedöms möjligt. Avgörande vid val av färdmedel är den enskildes förutsättningar att resa med hänsyn till dennes funktionsnedsättningar. 1

13 Ansökan/beslut Ansökan om färdtjänst lämnas till Länstrafiken Örebro AB som därefter bedömer den sökandes färdtjänstbehov. Ansökan ska ske skriftligt på särskild blankett. Behovet ska vid anmodan kunna styrkas med läkarintyg och/eller bedömas av Länstrafiken Örebro AB utsedd medicinskt sakkunnig. Meddelande om beslut på ansökan om färdtjänsttillstånd lämnas skriftligt. Av beslutet framgår de förutsättningar, t ex giltighetstid, som beslutet omfattar. Avslag på ansökan om färdtjänst kan överklagas på sätt som anges i beslutet. Bevis på Färdtjänstlegitimation Den som beviljats färdtjänst finns registrerad hos beställningscentralen. Beställning av färdtjänst måste ske till angiven beställningscentral annars blir den enskilde själv betalningsansvarig för resan. Godkänd legitimation ska kunna uppvisas om föraren begär detta. Färdtjänsttillstånd skall inte uppvisas för föraren av färdtjänstfordonet. Färdtjänsttillståndet är i de flesta fall tidsbegränsat. Behov av färdtjänst har upphört/adressändring Då behov av färdtjänst inte längre föreligger, eller om adressen ändras, så ska detta meddelas till Länstrafiken Örebro AB. Vid flytt till annat län upphör färdtjänsttillståndet. Reslängd Färdtjänsten gäller för resa i Örebro län. Vid resa utanför länet är begränsningen 30 km från länsgränsen. För längre resor hänvisas till riksfärdtjänst. Resor i annan kommun utanför länet Tillstånd för färdtjänstresor i annan kommun utanför länet kan erhållas. Ansökan skall ske senast 14 dagar före avresedagen. För dessa resor gäller besökskommunens regler för avgifter och tillåten reslängd. Sjukresor Sjukresor ersätts av Landstinget och är resor till/från läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård och tandvård. Färdtjänst får inte anlitas för dessa resor. Den som beviljats färdtjänst behöver inte ha särskilt intyg från läkare/vårdgivare för att få åka sjukresa med taxi (med taxi jämställs servicelinjer) Vid planerade besök ska beställning av sjukresa göras senast kl 16 vardagen innan resan på tfn

14 Resor till/från arbete, studier och förtroendeuppdrag Vid färdtjänstresor till arbete, studier och förtroendeuppdrag kan man ansöka om månadskort. Ansökan om månadskort görs hos Länstrafiken minst 14 dagar före avsedd månad. Kostnaden för detta följer Länstrafikens periodkortstaxa för motsvarande reserelation. Arbetsresa avser färd mellan bostad och arbetsplats/skola. Resor i tjänsten betraktas inte som arbetsresa eller färdtjänst utan ska bekostas av arbetsgivaren. Månadskortet gäller inte för resor som omfattas av kommunens skolskjutsar. För innehavare av nämnda månadskort kan särskilt kort, som gäller på samma reserelation, utfärdas som gäller på den ordinarie kollektivtrafiken anordnad av Länstrafiken. Uppehåll av debitering av arbetsresor sker vid minst 4 veckors frånvaro. Uppehåll vid resa Uppehåll under resan medges inte. Fortsatt färd efter avbrott betraktas som ny resa. Avgift vid färdtjänst. Avgiften är beroende av resans längd och är fastställd av Länstrafikens styrelse. Tid när resan kan ske Resa med färdtjänst kan påbörjas mellan förutom fredag - och lördag natt då resa kan påbörjas fram till Beställningscentralen kan, på tider när inte färdtjänsten gäller, vara behjälplig med att ordna resan men man får då själv stå för hela reskostnaden. Ledsagare/medresenär Färdtjänstberättigad kan utan särskild prövning få ta med en ledsagare utan extra kostnad. Ledsagare måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade, om inte annat framgår av beslutet. Färdtjänstberättigad som medföljer annan färdtjänstresenär betraktas inte som ledsagare. Färdtjänstresenär äger rätt att ta med en person som inte är ledsagare men som önskar medfölja på resan (medresenär). Medresenären måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Beställningscentralen ska informeras om ledsagare och medresenärer i samband med beställning av resan. 3

15 Minderåriga barn Egna barn till den färdtjänstberättigade reser gratis till och med det datum då de fyller 7 år. Barn och ungdomar betalar halv zonavgift till och med det datum de fyller 20 år. Sällskapsdjur Ledar-/service-/signalhund får medföras i färdtjänsten. Mindre sällskapsdjur ska under resan förvaras i väska, bur, korg, låda etc. och ska om möjligt placeras i fordonets godsutrymme. Med hänsyn till allergiproblem kan resenärer med hundar och sällskapsdjur hänvisas till särskilda fordon, varför den som önskar medföra djur måste acceptera att få en större ändring av önskad restid. Beställningscentralen ska informeras om medföljande sällskapsdjur i samband med beställning av resan. Bagage och handikapphjälpmedel. Normalt bagage får medföras d v s 2 väskor/resenär eller motsvarande. Därutöver får handikapphjälpmedel medföras. Reseservice Den reseservice som generellt erbjuds omfattar hjälp för resande och bagage till och i fordonet från avhämtningsplats, samt ur och från fordon till resmål. Hjälpen är normalt begränsad till port eller motsvarande. Bärhjälp Tillstånd för bärhjälp av den färdtjänstberättigade i anslutning till färdtjänstresan kan ges efter särskild prövning. Bärhjälp kan beviljas på hemadressen under en period av 6 månader i avvaktan på bostadsanpassning eller byte av bostad. Bärhjälp kan beviljas på besöksadressen om det finns synnerliga skäl. Bärhjälp ska meddelas i samband med beställning av resan. Beställning/samordning Färdtjänstresa beställs hos Länstrafiken Örebro ABs beställningscentral (tel.nr på sista sidan). Om beställning sker på annat sätt blir den enskilde själv betalningsansvarig för resan. Färdtjänstresor ska beställas om möjligt 2 timmar, dock minst 1 timme, före önskad avresetid. Specialfordon bör beställas dagen innan mellan kl Beställningscentralen samordnar resor vilket innebär att samåkning kommer att ske tillsammans med en eller flera resenärer. Önskad restid kan, för att underlätta samordningen, komma att ändras av beställningscentralen. Ändringen i förhållande till önskad tid för resan kan vara större ju längre resa som är aktuell. Resenär som har en viktig tid att passa ska uppge detta vid beställningen och förbeställa resan i god tid för att underlätta möjligheterna för beställningscentralen att inplanera resan på ett säkert sätt. Finns behov av ensamåkning, framsätesplats, resa med specialfordon (medger resa för rullstolsburna personer) eller bårfordon (medger resa för liggande personer) erfordras speciellt tillstånd. 4

16 För att resan ska kunna ske så snabbt och smidigt som möjligt bör förutom namn, adress och resmål även följande uppgifter lämnas vid beställningstillfället: tider att passa ledsagare och/eller medresenär handikapphjälpmedel, rullstol, rollator m m sällskapsdjur behov av specialfordon och andra uppgifter som påverkar resorna och samordningen av dessa. Den resande ska infinna sig på den plats till vilket fordonet beställts vid den tid som angetts av beställningscentralen. En anpassning av färdtjänstservicen tillämpas för boende på öar utan broförbindelse. Avbeställning I de fall beställd resa inte behöver utnyttjas, görs avbeställning snarast möjligt. Detta gäller även schemalagd färdtjänst t ex arbetsresor. Den som vid upprepade tillfällen inte avbeställer resor kan bli ersättningsskyldig för dessa. Antal resor Antalet resor inom färdtjänsten är normalt obegränsade. Undantag gäller beslut som fattas om särskilda föreskrifter med villkor för tillstånd till färdtjänsten. Återkallelse av tillstånd mm Ett tillstånd att anlita färdtjänst kan, om förutsättningarna för tillstånd inte längre finns, återkallas. Ett tillstånd kan också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det. Riksfärdtjänst För längre resor, som inte innefattas av färdtjänstens regler, kan riksfärdtjänst sökas. Ansökan om riksfärdtjänst ska göras hos Länstrafiken Örebro AB senast 14 dagar innan resan företas. 5

17 2012 Verksamhetsberättelse

18 Verksamhetsberättelse 2012 för Lednings- och verksamhetsstöd 1 Syfte Rapportering Målområde: Kund Målområde: Personal och kompetens Målområde: Miljö och hållbarhet Målområde: Information och kommunikation Målområde: Organisation och ekonomi Mål och måluppfyllelse Mätetal LoVS nyckeltal Avvikelser och riskhantering Förbättringsförslag Personal Ekonomiska konsekvenser Sammanfattning Årets resultat Investeringar Utmaningar inför framtiden...20 Bilaga 1: LoVS verksamhetsplanering år 2012 och planering för Matris med mål, uppdrag, aktiviteter, ansvarig och uppföljning rapportering måluppfyllelse. Bilaga 2: Verksamhetsberättelse, uppföljning nyckeltal per Bilaga 3: Upphandlingsrapport, upphandlingsavdelningen, (tertial 3) 2012 Bilaga 4: Upphandlingsrapport, upphandlingsavdelningen, sammanställning Post Örebro läns landsting, Lednings- och verksamhetsstöd Box 1613, Örebro Telefon E-post 1 (20)

19 1 Syfte LoVS ska bidra till en hållbar utveckling genom att tillhandahålla tillförlitliga tjänster och produkter som ger nytta för våra kunder. Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS, är landstingets serviceorganisation inom områdena Administrativ utveckling och service, Försörjning, Kundtjänst, Landstingsfastigheter, LandstingsIT och Medicinsk Teknik. Förvaltningens uppgift är att stödja och ge service till landstingets ledning, förvaltningarna samt utföra politikernas mål och uppdrag. LoVS präglas av ett stort engagemang för service, samverkan, kostnadseffektivitet och utveckling av våra arbetsmetoder. Vår vision och övergripande målbild är att bli Sveriges bästa serviceorganisation en miljömedveten, effektiv och personlig organisation i ett gemensamt uppdrag för kundens bästa där alla LoVS områden är lika viktiga. Våra ca 750 medarbetare är vår främsta tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. 2 Rapportering Nedan redovisas inre och yttre händelser som påverkat LoVS verksamhet men även händelser som våra kunder, invånare och patienter berörs av då vår verksamhet bedrivs för att ge stöd och service till landstingets ledning och övriga förvaltningar. Rapporteringen är strukturerad enligt målområden i LoVS verksamhetsplan. Rapporteringen är tämligen omfångsrik, men konkret uppföljning på mål/uppdrag finns i bilaga 1. 2 (20)

20 2.1 Målområde: Kund Kundens fokus i det ständiga förbättringsarbetet är avgörande för att kunna tillhandahålla en ändamålsenlig, effektiv och kundorienterad service. Under året har kundmöten i olika former genomförts på olika nivåer. Som exempel har LoVS ledningsgrupp mött övriga förvaltningars ledningsgrupper med syfte att fånga upp förvaltningarnas erfarenheter och behov av LoVS som serviceorganisation Några av aktiviteterna inom målområde Kund LoVS kundenkät genomfördes under september. Årets enkät bestod av frågor om bemötande, tillgänglighet och kvalitet inom 15 olika funktionsområden inom LoVS. Av de 617 svar som inkom var 80 % nöjda eller mycket nöjda med service och tjänster från LoVS. Resultatet visar generellt på ökad kundnöjdhet inom såväl bemötande, tillgänglighet och kvalitet, med variation mellan olika funktionsområden. Mest nöjda är kunderna med bemötandet i LoVS. Drygt 700 kommentarer lämnades i enkäten, innehållande såväl beröm som synpunkter. De mest framträdande utvecklingsområden som framkom i dessa är: samarbetet mellan och inom LoVS områden för helhetslösningar till kund koordinering inom LoVS vid komplexa beställningar där flera områden levererar kontaktvägar som innebär färre hänvisningar vid supportärenden återkoppling efter felanmälan och beställning Förbättringsarbete genomförs också efter inkomna förslag via LoVS idé-verktyg. Under 2012 har 68 förslag inkommit såväl från kunder på olika förvaltningar som från medarbetare inom LoVS. Samtliga förslag handläggs med återkoppling till den som lämnat idén. Utökad tillgänglighet att felanmäla och göra beställningar via Kundtjänst har varit positiv. Det går numera att göra felanmälan dygnet runt. De funktioner som finns att felanmäla och beställa direkt via intranätet ska vidareutvecklas. 3 (20)

21 Telefonväxeln har för fjärde året i rad vunnit SM i telefoni och i 2012 års tävlingsfält segrade vi bl.a. över Telia 90100/addici och Vattenfalls huvudväxel. Motiveringen lyder "Hos segrarna i klassen 'Mer än 7000 anknytningar' möts man av en varm ton och telefonisterna visar en enastående kunskapsnivå som inte går att ta miste på. Telefonisterna vägleder de inringande på ett effektivt, och samtidigt omsorgsfullt sätt. Örebro läns landsting hamnar åter överst på prispallen." Ett mycket glädjande resultat! Upphandling av ett nytt telefoniavtal slutfördes i början på året och avtal är tecknat med Telia för perioden 1 april november Uppgradering pågår av den tekniska telefoniplattformen, bl a telefoni-växlar och DECT-telefonisystem moderniseras, vilket ger ökad funktionalitet med larm- och meddelandehantering samt ökad skalbarhet. Dessutom pågår införande av nya stödsystem för telefoni. En överenskommelse har gjorts med USÖ gjorts vilken innefattar en utökning motsvarande två tjänster inom Medicinsk Teknik under kommande treårsperiod. Anledningen är det ökade behovet, bl.a. har utrustningsparken ökat med ca 170 mnkr de senaste åren. En genomgång har gjorts för de externa medicintekniska serviceavtalen i landstinget, så att avtal och servicenivåer ligger på rätt nivå. 4 (20)

22 Inom Landstingsfastigheters pågår diskussioner med Brandmyndigheten angående nödvändigt brandskydd inom främst lokaler med boende. Tillsammans med myndigheten utreds hur en säker evakuering av boende kan utföras och vilka krav som därmed kan ställas på verksamhet och brandskyddet. Utredning och kostnadsberäkning pågår för sprinkleranläggningar inom dessa lokaler. Detta medför att investeringar inom fastigheternas brandskydd behöver utökas. Nämnden för trafik, miljö och service har beslutat om prioritering för utplacering av landstingskonst då efterfrågan och behovet av konst är större än tillgången: 1. Offentliga utrymmen såsom entréer, väntrum, korridorer och konferensrum prioriteras. 2. Därefter tjänsterum som tar emot externa besök, undersöknings- och behandlingsrum samt personalrum. 3. Sist, i mån av tillgång, ev. även tjänsterum som inte har patientkontakt eller tar emot besök på rummet. Under hösten har arbetet med att fastställa och dokumentera gemensamma processer och rutiner kommit långt inom Upphandlingsavdelningen. Arbetet med att införa en ny inköpsprocess har påbörjats. I detta ingår att hitta former och system för att mäta och öka vår avtalstrohet. Planering för att kunna ta hand om Länstrafikens upphandlingar från 2013 har påbörjats under hösten Länstrafiken upphandlar all sin trafik till mycket stora belopp. Det innebär att avdelningen kommer att tvingas göra mycket hårda prioriteringar bland inkomna upphandlingar 2013 och framåt. Under året har ett antal nya mobilitetstjänster för Länstrafiken tagits fram. Dessa tjänster medger enklare åtkomst av e-post, kalender och intranät utifrån, t ex på resa eller hemifrån, och kommer också att införas för hela ÖLL, då likartade behov finns inom övriga förvaltningar. Inom vårdsystem pågår ett flertal projekt, bl.a. införande av en ny läkemedelsmodul och ett verktyg för strukturerad journalföring. Under september september 2012 har ett samarbetsprojekt (Regionförbundet, landsting och kommunerna) inom ehälsa genomförts. Projektet utgår från det regionala programmet för ehälsa och omfattar införandet av systemen Pascal och Nationell Patientöversikt (NPÖ) inom länets kommuner. Projektet har även tagit fram en förstudie inom området invånartjänster. En ny integrationsplattform, Ensemble, har upphandlats och alla nya integrationer lokalt och nationellt kommer att genomföras på denna plattform. Vi har också inlett ett samarbete med Västmanland, som har samma integrationsplattform, för att bygga ett kompetensnätverk och kunna dela integrationer där så är möjligt. 5 (20)

23 Centralarkivets mikrofilmning av patientjournaler vid centralarkivet USÖ har upphört och man kommer istället att gå över till att skanna in patientjournaler. En landstingsgemensam verksamhet är under uppbyggnad. R7e-arkiv är ett gemensamt elektroniskt mellan- och slutarkiv för landstingen i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion. IT-drift och förvaltning av R7e-arkiv sköts av Örebro läns landsting. I oktober 2012 anslöt sig även Landstinget i Jönköpings län till denna samverkan. Under 2012 har fokus varit att anpassa e-arkivet till patientdatalagens krav. Under våren 2010 beslutade landstingsledningen att lokala diarier skulle upphöra och istället ingå i ett gemensamt diarium och en central postöppning. Detta införande har genomförts för samtliga förvaltningar utom för Folktandvården, Primärvården, Psykiatrin och Habiliteringen. Under 2012 genomfördes införandet vid USÖ vilket medförde stora utbildningsinsatser och support. Arbetet med återstående förvaltningar pågår med ett successivt införande. Under året har arbetet med att landa personalsystemet Heroma fortskridit, dvs. system och rutiner börjar sätta sig mer och mer. Nya moduler i Heroma som reseräkning och rekrytering är under införande. I syfte att ytterligare förbättra stödet till cheferna ute i verksamheten har avdelningens tjänsteutbud setts över i samarbete med personalchefsgruppen. Resultatet är ett utökat antal tjänster som erbjuds förvaltningarna. Kostverksamheten har under hösten tagit emot två utmärkelser. Dels är verksamheten bäst i landet av landstingen vid inköp av ekologiska produkter, 35,4 %. Priset delades ut av EkoMatligan i Stockholm den 21 november. Det andra erkännandet var nomineringen av försörjningschef Mia Kling till Årets Kostprofil av branschtidningen RestaurangVärlden. Projekt Kostvärdar startades upp under oktober månad i mindre skala. Tre kandidater placerades ut på avdelningar med handledning från kostavdelningen. Projektet är ännu i sin linda och utvärdering kommer att ske under våren Projektet är vår förlängningsarm ut i vården, som kan ge oss en bättre uppfattning om kvaliteten på den kostverksamhet som berör patienterna. Det nya kostdatasystem Matilda, som bl.a. hanterar livsmedelsbeställningar från förvaltningarna till kostavdelningarna, har införts i Lindesberg och till största delen även på USÖ. Under våren 2013 kommer kostdatasystemet att införas på Karlskoga lasarett. Kostavdelningens nya betalsystem Atronic togs i drift under maj månad. Ett förlegat kupongsystem har ersatts med elektronisk betalning där de anställda kan ladda sina etjänstekort med pengar som kan användas i landstingets restauranger. Information om vad städning enligt svensk standard "Insta 800" innebär samt hur kvalitetsuppföljningar görs enligt standarden har genomförts på samtliga sjukhus. 6 (20)

24 Den nationella patientenkäten visar att patienterna är nöjda med städningen som utförs på sjukhusen, medel inom ÖLL ligger högre än medelvärdet för landet. (PKU-värde max 100, Karlskoga lasarett 95, Lindesbergs lasarett 93 och USÖ 91. Medel för riket är 88). Bilpoolen, inkl. bokningssystemet, är igång i Karlskoga, Lindesberg och på Eklundavägen. Uppbyggnaden av bilpool USÖ har gått trögt då det har varit svårt att få tillgång till bilar från verksamheterna, men arbetet kommer att intensifieras under För att säkerställa vilket gods som kommer in till godsmottagningen på USÖ har vi i samarbete med Posten Logistik ersatt all manuell uppföljning av kolli ID med att alla postens kolli endast läses in i godsmottagningssystemet Drifus. På ett enkelt sätt kan vi nu kontrollera och säkerställa vad för kollin som kommer in via godsmottagningen från posten. Under hösten har drivits ett pilotprojekt på en medicinavdelning på Lindesbergs lasarett inom området materialförsörjning. Avdelningen har fått hjälp att strukturera förråd, artikelsortimentet och med beställning av material till avdelningen. Samarbetet har fungerat väl, men pilotprojektet har tillsvidare lagts åt sidan. Det finns inte ekonomiska resurser på Lindesbergs lasarett att ta en ökad kostnad samtidigt som man önskar behålla egen personal, för att arbeta mer med vårdrelaterade aktiviteter. 2.2 Målområde: Personal och kompetens Kompetens- och resursförsörjning Kompetens och personalförsörjning är i likhet med 2011 fortsatt kritisk: Inom Medicinsk Teknik (MT) är det främst generationsväxling som påverkar personalomsättningen. Under de senaste åren har MT, på grund av pensioneringar, ersatt ett 20-tal medarbetare av sina ca 50 medarbetare. Under året har området genomfört en omfattande kompetensinventering för att se vilken utbildning deras medarbetare behöver. Inom IT är det stor efterfrågan av IT-kompetens på arbetsmarknaden och i Örebro är IT-marknaden het med statliga myndigheter och nyetablerade privata aktörer som konkurrerar om arbetskraften. Inom många områden utökas uppdragen samtidigt som en strikt kostnadspress pågår. Detta märks inte minst inom Landstingsfastigheter där det fortfarande finns ett behov av att utöka resurserna inom teknik- och produktionsavdelningen för att möta framtida utmaningar i form av Etapp 2 (lokaler för att bl.a. ersätta verksamheter i nuvarande A-huset mm). För att klara av planering, projektledning mm för dessa projekt samt för att ersätta kommande pensionsavgångar har en rekryteringsprocess pågått under 2012 för att utöka antalet tjänster vilket har resulterat i rekrytering av en energicontroller och rekrytering av lokalplanerare (projektanställning). 7 (20)

25 Inom Administrativ utveckling och service har organisationen nu satt sig efter ett år som präglats av rekrytering och omstrukturering. Upphandlingsavdelningen och löne- och personaladministrativa avdelningen har båda nya avdelningschefer sedan sommaren Under året har även en ny IT-chef rekryterats. Område Kundtjänst har beviljats att utöka nattpersonalen inom telefonväxeln och rekryteringen är genomförd så att det numera alltid är två personer i tjänst nattetid. Orsaken till utökningen är ett resultat av en riskanalys där det kom fram att denna vitala funktion är för sårbar med endast en person, t.ex. vid larm och katastrofer. Kundtjänst samtliga medarbetare har genomgått ett liknande coachingprogram som personalen i telefonväxeln så framgångsrikt har genomfört. Detta är ett koncept som sannolikt kommer att spridas till andra yrkesgrupper inom LoVS. Inom område Försörjning fortgår arbetet med att utbilda alla medarbetare i Kvalitet till er tjänst LoVS medarbetardag - en förvaltningsövergripande satsning Sveriges bästa serviceorganisation - min roll som medarbetare i LoVS var en LoVSgemensam satsning för alla medarbetare som påbörjades i september 2011 och avslutades i juni Under handledning av LoVS interna processledare har 735 medarbetare deltagit under något av de över 100 tillfällen som genomförts. En enkätundersökning gjordes före och efter genomförandet. Resultatet visar på god kännedom om LoVS målbild och hur var och en kan bidra i arbetet samt ett stort engagemang i förbättringsarbetet. På medarbetardagen var även fokus på bemötande och då i termerna av feedback och vikten av att ge varandra feedback. Vi måste snacka under matchen, var budskapet och vikten av att alla bidrar till att vi bevarar och utvecklar en öppen, positiv, förändrings- och utvecklingsinriktad attityd på individ såväl som på gruppnivå, för att vi ska nå vår målbild, att bli Sveriges bästa serviceorganisation. Genomgående har medarbetardagarna visat medarbetare med enorm yrkesstolthet och ett stort engagemang för sitt uppdrag. Arbetet har resulterat i en skattkista med vad som är viktigt att bevara, utveckla och avveckla inom respektive arbetsplats. För att ta tillvara på detta har uppföljning skett under 2012 på olika nivåer i organisationen vilket har resulterat i aktiviteter och handlingsplaner. En del arbetsplatser har arbetat med dessa redan under 2012 och många arbetsplatser har aktiviteter med i 2013 års verksamhetsplaner. På LoVS nivå har 8 (20)

26 en grupp medarbetare deltagit i att identifiera lämpliga LoVS-gemensamma aktiviteter till 2013 i verksamhetsplanen Hälsa och arbetsmiljö Personalens hälsa och arbetsmiljö är angeläget för oss alla. Vi har fortsatt med vårt rullande schema att erbjuda alla medarbetare att göra en Hälsoprofil var tredje år, en satsning som av många medarbetare uppfattas som en förmån och hjälp på individnivå. På grupp- och organisationsnivå bidrar det till ett strukturerat systematiskt arbetsmiljöarbete. Statistik från Landstinghälsan visar att uppdragen med rehabiliteringsfokus har minskat till förmån för förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter. Exempel på avdelningsspecifika aktiviteter är: Inom kostavdelningen har man tillsammans med Landstingshälsan tagit initiativ för medarbetare som är rökare, att försöka sluta. Detta är ett led i förebyggande hälsovård och vår bedömning är att satsningen har mottagits positivt. Kundtjänst har genomfört utbildning för alla anställda tillsammans med Landstingshälsan i Knopp och Kropp. Det totala antalet deltider har minskat från år 2010 med 28 %, från 100 till 72 stycken. Den 1 september var det dags för LoVS att fylla år" igen. Denna gång valde vi att erbjuda alla anställda att delta i Blodomloppet. En uppskattad aktivitet som lockade 170 deltagare. Efter loppet avnjöts picknickkorgar mellan regnskurar eller i hällregn - blött, men trevligt. 2.3 Målområde: Miljö och hållbarhet Inom energiområdet har Landstingsfastigheter under åren gjort stora insatser och planerar ständigt för nya projekt. Beslut fattades av nämnden för trafik, miljö och service, att inrätta en ny tjänst som energicontroller och denne är nu rekryterad. Syftet med tjänsten är att identifiera och prioritera energisparprojekt samt beräkna ekonomisk och miljömässig nytta. Energicontrollern ska också samordna insatser kring energi- och miljösmarta lösningar genom inventering och effektivare hantering av nya projekt. Byggnationen av frikyla vid Karlskoga lasarett pågår och är delvis i drift. Resultatet enligt kalkyl ska bli att elförbrukningen minskar med 150 MWh/år, fjärrvärmen med 300 MWh/år och koldioxidutsläppen med 90 ton/år. Driftkostnaden beräknas minska med 290 tkr/år. Projekt har genomförts vid USÖ för insamling av lustgas. Under året har även arbete utförts för att utreda möjligheterna till egen vindkraftsproduktion. En grundläggande kurs i miljökunskap för personalen inom Landstingsfastigheter är ett krav för att uppfylla Landstingsfastigheters certifiering enligt ISO14001:2004. Utbildningen är ett sätt att utöka kunskapen i miljöfrågor och är inriktad på klimat, energi, kemikalier, läkemedel, miljöanpassade produkter, avfall mm. Fortlöpande har ny personal fått utbildning interaktivt genom landstingets Miljöenhet. Under året har 14 medarbetare inom LoVS gått miljöombudsutbildning och 31 medarbetare har deltagit på landstingets miljödag. 9 (20)

27 Sedan januari 2012 finansierar och stödjer landstinget ett nationellt arbete (initierat av Stockholms Läns Landsting och LfU Landstingsnätverket för Upphandling) med framtagande av riktlinjer/krav för socialt ansvarstagande som ska användas i upphandlingar. Det nationella arbetet ser även till att kontroller hos leverantörerna och dess underleverantörer genomförs. Kost tillhandahåller etiskt och ekologiskt kaffe fullt ut. Transportavdelningen har tillsammans med ledningskansliets miljöenhet startat en avfallsutredning. Målsättningen är att utredningen ska vara färdig i april Utredningen ska bl.a. hjälpa till att göra en upphandling inom avfallshantering. Målsättningen är att få så få samarbetspartners som möjligt, samt att ställa höga och relevanta krav på de företag som kommer att hantera vårt avfall framöver. En gemensam cykelpool för medarbetare inom USÖ-området har planerats tillsammans med USÖ. Med medel från klimatkompensationen har vi köpt in tio cyklar LanstingsIT har under senhösten genomfört en s.k. Green IT Audit, där vi gjort en benchmarking av landstingets arbete med grön IT och jämfört med ca 50 andra verksamheter som gjort samma audit. Vårt resultat visar att vi är något bättre än genomsnittet, men att det fortsatt finns ett antal åtgärder att vidta. En handlingsplan för 2013 kommer att presenteras för nämnden under Enligt överenskommelse med nämnden genomfördes i december en översyn av utskriftshanteringen. Resultatet är en rapport som bl.a. beskriver landstingets antal skrivare, modeller och antal utskrifter. Rapporten har fokus på miljö, ekonomi och möjliga besparingsvinster med en förändrad hantering av skrivare inom landstinget. Analys pågår för att under 2013 kunna presentera en printerstrategi för hela landstinget. Under året har LandstingsIT kört en pilotdrift av en nationell flerpartstjänst för videokonferens. Örebro läns landsting har som första landsting anslutit sin video-infrastruktur till denna tjänst och deltagit i projektet med specialistkompetens från klientgruppen inom LandstingsIT. Vidare har ett flertal verksamheter investerat i och installerat videosystem, vilket bl.a. fått som effekt att antalet användare och videomöten inom landstinget har ökat under året. Via det nya Microsoftavtal som tecknats kommer vi också under 2013 kunna erbjuda videokonferens från enskilda klientarbetsplatser, där breddinförande planeras under hösten. 10 (20)

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-147 21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsens Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

MA-Skåne Staben 1 (35)

MA-Skåne Staben 1 (35) Staben 1 (35) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 MA-Skånes uppdrag och verksamhet 3 Verksamhetens mål en rationell upphandling är en känslig fråga med ett delat ansvar 3 Årets viktigaste händelser 4

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer