Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09"

Transkript

1 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management vid Försvarshögskolan (Reviderad ) 5. Ämne Ledarskap 6. Nivå Grundnivå 7. Poäng 7,5 hp 8. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomfört MilLed/Ped 1. Vid eventuell tematisering kan undantag göras i samråd med examinator. 9. Fördjupningsnivå Grundnivå hp. Ingår i officersprogrammet termin Kursens innehåll och upplägg a)kursen behandlar lojalitetskonflikter, ansvar, feedback, jämställdhets- och kulturfrågor, stress ur ett individperspektiv samt pedagogik med inriktning mot instruktör. Kursen består av följande delkurser: Ledarskap, 3 hp samt, 4,5 hp. Kursen bygger på kursen Militärt ledarskap och pedagogik 1. b) Delkursen Ledarskap syftar till ökad handlingsberedskap att hantera lojalitetskonflikter samt förståelse för vikten av att ta relevant ansvar för de långsiktiga konsekvenserna av det egna handlandet. Kursen skall utveckla förmåga att ge feedback i syfte att utveckla sig själv och andra. Kursen skall öka kunskaperna om genus och jämställdhet, kulturella olikheter och stress i syfte att bidra till jämställda villkor för kvinnor och män, lösa ställda uppgifter på bästa sätt samt identifiera stressorer som påverkar individen och vidta åtgärder för att eliminera eller reducera dessa. Delkurs skall utveckla pedagogisk förmåga och pedagogisk grundsyn. 11. Kursens lärandemål Ledarskap ha kunskap om innebörden i lojalitetskonflikter och ha förståelse för hur eget handlande påverkar omgivningen kunna ge och ta konstruktiv feedback förmåga att omsätta kunskap om genus och jämställdhetsfrågor ha insikt i och förståelse för kulturella olikheter ha kunskap om stressorer och åtgärder för att eliminera negativa konsekvenser av stress

2 Kursplan kunna planera, genomföra och utvärdera enskilda övningar med utgångspunkt i kunskaper om Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn. Kunna variera utbildningsmetodik utifrån aktuellt sammanhang och vad som ska uppnås. Kunna organisera lärtillfällen utifrån kunskaper om vuxnas lärande och kunskapsutveckling. kunna analysera och reflektera över rollen som utbildare 12. Examination a) Examinationen skall överensstämma med, samt kvalitetssäkra, samtliga lärandemål och skall följaktligen betraktas som tröskelnivå för betyget godkänt. Betyg enligt ECTS normer framgår av separat dokument. Omexamination eller komplettingsmöjligheter skall ske i samråd med kursansvarig och examinator. Progressionen i kursen ingår i lärandemålen och kommer till uttryck i examinationen. b) Detaljer avseende examinationens genomförande beskrivs i kursbeskrivningen c) Datum för omexamination meddelas vid kursstart. 13. Betyg a) Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala: G=Godkänd IG=Inte Godkänd Studerande har rätt att få kompletterande ECTS-betyg efter skriftlig begäran till examinator. b) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart 14. Kurslitteratur och övriga läromedel Se litteraturbilaga

3 Litteraturförteckning Aktuell litteratur kan tillkomma Ledarskap Försvarsmakten. (2006). Direkt Ledarskap. Stockholm: Försvarsmakten. Försvarsmakten (2006). Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten Genderforce, (2007) Goda och dåliga exempel, erfarenheter från arbete med FN-resolution 1325 i internationella insatser. Ett samverkansprojekt FM, polisen, lottorna, OF, kvinna till kvinna Ivarsson, S. (2004) Genusperspektiv på fredsfrämjande insatser, Försvarsdepartementet Maltén, A. (1998) Kommunikation och konflikthantering en introduktion. Lund: Studentlitteratur. Pettersson, L/A.(2005) Genusrelationer i organisationen Försvarsmakten, ILM serie F:37 Wallenius/Laksjö/Larsson, (2004) LoG - ledarskap och gruppdynamik, Försvarshögskolan, ILM, serie I:12 Weibull, L.(2005) Kvinnan på väg in i ledet, Försvarshögskolan, ILM serie F:32 Bron, A. & Wilhelmson (2005/2007) Lärprocesser i högre utbildning. Stockholm: Liber Egidius, H. (2005) Att vara lärare i vår tid. Stockholm: Natur och Kultur Försvarsmakten (2006). Pedagogiska grunder. Stockholm: Försvarsmakten. (Del av) Illeris, K., (2006), Lärande; lund: studentlitteratur referenslitteratur Blomgren, E. (2007). Caglavica 17 mars 2004, Sex militära chefer berättar om ett upplopp i Kosovo (ILM serie 1:28). Vällingby 52847, Elanders 2007

4 Förslag på koppling av litteraturen till målsättningarna Ledarskap ha kunskap om innebörden i lojalitetskonflikter och ha förståelse för hur eget handlande påverkar omgivningen Direkt ledarskap: Kapitel 5 Livsåskådning Pedagogiska grunder: kap 1- utgpkt 3-5 s Direkt ledarskap: Bilaga - Ledarskap och ansvar) kunna ge och ta konstruktiv feedback Malten 1998 Kommunikation och konflikthantering: kap 1-några kommunikativa begrepp, kap 2- kommunikation i djupare mening 21-29, kap 3- kommunikation ett ped samspel 44-56, kap 8- konfliktanalys Pedagogiska grunder:kap2- ped utveckling ur ett arbetslagsperspektiv s 96-99? ha förståelse för kulturella olikheter (Direkt ledarskap: Kapitel 1 -, Ny omvärld- nya utmaningar och Kapitel 5 - Livsåskådning och Kapitel 18 - Att utvecklas som ledare organisationsnivå) Pedagogiska grunder: kap 1- s47-50 i handling kunna omsätta kunskap om genus och jämställdhetsfrågor Gendeforce, (2007), Goda och dåliga exempel- erfarenheter från arbete med FN-resolution 1325 i internationella insatse, ett samverkansprojekt FM, polisen, lottorna, OF, kvinna till kvinna, ISBN Louse Weibull, Kvinnan på väg in i ledet, Försvarshögskolan, (2005), ILM serie F:32 Valda delar s Sophis Ivasson, genusperspektiv på fredsfrämjande insatser, Försvarsdepartementet (2004), Hela häftet Lena/Alma Pettersson, genusrelationer i organisationen Försvarsmakten, (2005), ILM serie F:37 Valda delar: s , 29-42, Direkt Ledarskap kap 6 ha kunskap om stressorer och åtgärder för att eliminera negativ stress Direkt ledarskap: Kap1- kummulativ stress Kapitel 10 - Stress, (Kapitel 11 - Ledarskap under akut stress), Kapitel 14 - Beslutsfattande i arbetslag under stress Pedagogiska grunder: kap 7 utbildning i stressperspektiv Försvarspsykiatri 1999 s5-52, Bilaga 1, kamratstöd Andersson, Tedfelt Larsson: Avlastningssamtal och debrifing s 9-30 kunna planera, genomföra och utvärdera enskilda övningar med utgångspunkt i kunskaper om Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn. (Pedagogiska grunder: kapitel 3 - Pedagogisk filosofi, kapitel 4 - Kompetens, kapitel 8 - Organiserande och ledande och kapitel 11- Att värdera för kvalitet. På spaning efter gruppens själ: kapitel 3 - Sanningen om gruppen.) Kunna variera utbildningsmetodik utifrån aktuellt sammanhang och vad som ska uppnås. (Att vara lärare i vår tid: Del II. Lärprocesser i högre utbildning: Del IV. Kunna organisera lärtillfällen utifrån kunskaper om vuxnas lärande och kunskapsutveckling.

5 (Pedagogiska grunder: kapitel 5 Hur lär sig vuxna, Att vara lärare i vår tid: Del I. Lärprocesser i högre utbildning: Del III. Kommunikation och konflikthantering: Del I kapitel 1 - Några kommunikativa grundbegrepp, kapitel 2 - Kommunikation i djupare mening, kapitel 3 - Kommunikation ett pedagogiskt samspel och kapitel 4 - Arbetslaget ett forum för kommunikation.) med utgångspunkt i kunskaper om Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn kunna reflektera över egna erfarenheter som utbildare (Pedagogiska grunder: kapitel 2 - Pedagogiskt utvecklingsarbete.)

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Fastställande Utbildningsplanen fastställd av Utbildningsrådet vid Fritidsledarutbildningen på Vimmerby folkhögskola. Gäller från 27 augusti 2012. Förkunskapskrav

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap Studiehandledningen tar upp innehållet i de 10 kapitlen i boken som är skriven för Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetar- och Tekniska programmet,

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning Sida 1(13) Försvarsmaktens redovisning Allmänt Från och med den 1 juli 2010 kommer personalförsörjningen för alla personalkategorier i Försvarsmakten att bygga på frivillighet. Den generella frivillighetsprincipen

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer