Regional kulturplan för Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014"

Transkript

1 Regional kulturplan för Uppsala län

2 Regional kulturplan för Uppsala län Regional kulturplan för Uppsala län antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige den 18 juni 2012.

3 Fler exemplar av skriften kan beställas på eller hämtas på Kultur i länet, Box 26074, Uppsala Originalproduktion: Byrå4 Tryck: Exaktaprinting, december Omslagsfoto: Pingvin med blå kub av PG Thelander från 1995, ett av landstingets många konstverk. Skulpturen står utanför entrén till Habiliterings- och hjälpmedelsverksamheten i Uppsala. Foto: Olle Norling

4 Innehåll Konst och kultur i Uppsala län år Kulturpolitisk utgångspunkt 9 Inledning 9 Övergripande mål och strategier för landstingets kulturinsatser 9 Nationella kulturpolitiska mål 11 Utvecklingsområden Ett rikare konstliv utvecklingsområden 13 Litteraturen 13 Scenkonsten 14 Bild- och formkonsten 15 Konstlivets internationalisering 15 En ökad kulturell delaktighet utvecklingsområden 17 Kulturliv för alla 17 Kultur för barn och unga 18 Digital delaktighet 18 Kultur och hälsa 19 En attraktivare livsmiljö utvecklingsområden 20 Arrangörer och lokaler 20 Kulturmiljöer i länet 21 Konst i det offentliga rummet 22 Kultur, kreativa sektorn och samhällsutveckling 23 Uppsala län 25 Demografi och geografi 25 Lokalt kulturliv 26 Professionella kulturskapare 26 Civilsamhället 27 Folkbildningen 27 Regional kulturverksamhet i Uppsala län 29 Den regionala nivåns organisation på kulturområdet 29 Regionala och kommunala kulturinstitutioner 30 Interregional samverkan och samarbete 30 De regionala kulturaktörerna och prioriteringar Professionell teater- och musikverksamhet 31 Regional museiverksamhet 33 Konst- och kulturfrämjande verksamhet 34 Regional arkivverksamhet 37 Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga 38 Hemslöjdsfrämjande verksamhet 38 Regional biblioteksverksamhet 39 Kultursamverkan i Uppsala län 41 Samverkan, samarbete och samspel 41 Processen 41 Plan för uppföljning av den regionala kulturplanen 44

5 Från Tre korta pjäser på Teater Blanca den 7 november 2012 då tre Uppsalaförfattare Marianne Jeffmar, Mats Nygren och Lena Köster presenterade var sin kortpjäs, ett arrangemang av Litteraturcentrum i Uppsala stad och län och Teater Blanca. Foto: Leonidas Aretakis 4

6 Förord Uppsala län har ett rikt kulturliv. Det gestaltas genom länets kulturinstitutioner, fria kulturliv, folkbildningens aktörer och kulturföreningar. Landstinget i Uppsala län och länets åtta kommuner är huvudmän för en rad olika kulturverksamheter som utgör en grund för den kulturella infrastrukturen i länet. Landstinget har sedan många år tillbaka ett nätverk för länets kulturchefer kallat Kilen efter kulturförvaltningen Kultur i länet (Kil). Detta nätverk har spelat stor roll i arbetet med den regionala kulturplanen. I ett politiskt nätverk politiska Kilen har berörda kulturpolitiker och förtroendevalda från länets kommuner, kulturverksamheter och institutioner deltagit i utformningen av denna regionala kulturplan. Regional kulturplan för Uppsala län är landstingets strategi för regional kultur framtagen i nära samarbete med länets samtliga kulturaktörer under närmare två års tid. Resultatet är ett tydligt fokus på tre utvecklingsområden: Ett rikare konstliv, En ökad kulturell delaktighet och En attraktivare livsmiljö. Detta har sin kulturpolitiska utgångspunkt i landstingets uppdelning i de tre områdena Konsten, Människan och Regionen. Visionen är att lyfta Uppsala läns kulturliv ytterligare ett steg med förhoppningen att länet om tio år ska vara ett ledande kreativt kraftcentrum. Den regionala kulturplanen ger den strategiska inriktningen för de kommande två åren och tillsammans med länets kulturaktörer ska vi se till att uppfylla den tioåriga visionen. Ove Hultquist Ordförande, kulturnämnden Calle Nathanson Kulturdirektör, Kultur i länet 5

7 Shoreline av Per Sångberg, oljemålning från Verket ägs av Landstinget i Uppsala län och är placerat i Regionalt Onkologiskt Centrum, Akademiska sjukhuset. Foto: Per Sångberg. Per Sångberg / BUS

8 Konst och kultur i Uppsala län år 2023 Vår vision År 2023 är vårt län ett ledande kreativt kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv präglas av nytänkande och där Uppsala läns rika historia får en levande gestaltning. Uppsala län ligger centralt och sträcker sig från Mälaren i söder till Dalälven i norr. Här finns spännande möjligheter till interregionalt samarbete med de angränsande länen Västmanland, Stockholm, Södermanland, Dalarna och Gävleborg. I länets kulturinstitutioner, fria kulturliv, professionella kulturskapare och föreningsliv finns stor potential. År 2023: ska Uppsala län genom hög konstnärlig kvalitet, kulturell delaktighet och interkulturellt arbete vara en stark kulturregion med internationell lyskraft. Konst, kultur och kulturmiljö ska utvecklas och upplevas utifrån sitt egenvärde. Därför att människan är i behov av reflektion, samtal och förståelse samt att bildning och humanism är en förutsättning för det hållbara samhället. Vidare innebär ett starkt kulturområde goda förutsättningar för att nå framgång i det regionala utvecklingsarbetet. Kultur och kreativitet är givna möjligheter i arbetet för hållbar utveckling i dess tre dimensioner: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. År 2023: är kultur och kreativitet den självklara framgångsfaktorn för att den regionala hållbara utvecklingen i Uppsala län lyckas. Regional kulturplan Den regionala kulturplanen är det första steget mot vår vision och sträcker sig över de två inledande åren Länets aktörer landstinget, kommuner, kulturskapare, civilsamhälle och kulturverksamheter har i en öppen och transparent process format kulturplanen. Aktörerna utgör tillsammans både nätverket och plattformen som ska möjliggöra vision, mål och kommande insatser. Den regionala kulturplanen lyfter tre utvecklingsområden som utgör särskilda satsningar under de kommande två åren: Ett rikare konstliv En ökad kulturell delaktighet En attraktivare livsmiljö 7

9 Sten på sten, i folkmun kallad Laxtrappan, av Arne Jones från Verket finns vid norra infarten till Akademiska sjukhusområdet. Foto: Olle Norling 8

10 Kulturpolitisk utgångspunkt Inledning Den regionala kulturplanen för Uppsala län har tagits fram av landstinget i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets kulturliv. Kulturplanen anger länets prioriteringar på kulturområdet och kommer att ligga till grund för landstingets vidarefördelning av statliga medel till regionala kulturverksamheter. Den regionala kulturplanen innehåller fem olika delar. Den första delen ger en presen tation av landstingets kulturpolitik och förhållandet till de nationella kulturpolitiska målen. Den andra delen presenterar de utvecklingsområden som har identifierats under processen med att ta fram planen. Tredje delen ger en kort beskrivning av Uppsala län med särskilt fokus på kulturlivet. Fjärde delen beskriver den regionala nivåns organisation på kulturområdet och de elva regionala kulturaktörer som kommer att erhålla statsbidrag genom kultursamverkansmodellen. Avslutningsvis, i den femte delen, redogörs för hur planen har tagits fram och hur uppföljning och fortsatt samver kan ska genomföras. Övergripande mål och strategier för landstingets kulturinsatser Landstingets övergripande mål för kulturinsatser fastställdes av landstingsfullmäktige år Målen är formulerade utifrån ett analysverk tyg med tre olika utgångspunkter; konsten, människan och regionen. Till dessa hör tre politikområden; konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. Konstpolitik Konsten Regionen Kulturplanering Människan Kulturpolitik Konstpolitik Målet för landstingets konstpolitik är att länet ska ha ett rikt konstliv av hög kvalitet. För att nå målet ska landstinget Underlätta för professionella kulturskapare att verka i länet. Stimulera till ökad bredd och mångfald i länets konstliv. Visa öppenhet för ny teknik och nya konstformer. Främja gränsöverskridande möten. 9

11 För att nå målet ska landstinget Ge länets invånare möjlighet att vara skapande, kreativa och aktiva. Ge länets invånare ökad tillgänglighet till konstupplevelser. Underlätta för människors möten. Stödja länsinvånarnas kunskapssökande. Kultur är här de värderingar, traditioner och livsstilar som håller samman en grupp, en befolkning eller ett samhälle i social gemenskap. Kulturbegreppet innefattar konstarterna och den professionella konsten, men även till exempel deltagarkultur, amatör kultur, bildningsverksamhet och vårt kulturarv. Kulturplanering Målet för landstingets kulturplanering är att länet ska erbjuda en attraktiv livsmiljö. För att nå målet ska landstinget Bidra till att kulturen blir mer tillgänglig i hela länet. Integrera konst och kultur i det offentliga rummet. Öka intresset och förståelsen för kultur som utvecklingsfaktor. Verka för ett rikt kulturliv som kan medverka till att utveckla länets profil. Projektet RESiDANS vill stärka folkdans och -musik och är i Uppsala län ett samarbete mellan Dans i Uppland, Musik i Uppland och Eric Sahlström Institutet. Foto: Johan Wahlgren Konst är här synonymt med konstarterna och innebär gestaltning av upplevelser, idéer och kunskap i konstnärlig form inom till exempel litteratur, bildkonst, musik, teater, dans och film. Kulturpolitik Målet för landstingets kulturpolitik är att länets invånare ska vara kulturellt delaktiga. Kulturplanering handlar om samspelet mellan kultur, plats och identitet. Kultur planeringen innefattar konst/konstarterna, kultur, bildningsverksamhet och kulturarv men också områden som stadsplanering, turism och kulturella och kreativa näringar. Landstinget och armlängds avstånd Förutom de övergripande kulturpolitiska målen värnar landstinget principen om armlängds avstånd. Armlängdsprincipen innebär att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer och lägger fast de ekonomiska ramarna. De konstnärliga bedömningarna eller andra kvalitativa bedömningar överlåts däremot till konstnärliga ledare, ämnesexperter och sakkunniga. 10

12 Elever från Wiks folkhögskola framför en musikteaterföreställning. Foto: Lars Gejpel Nationella kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Landstingets kulturpolitiska mål och strategier har samma inriktning som de nationella. Därför bidrar landstingets arbete med de egna målen även till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. 11

13 Slöjda är ett sätt att leva. Länshemslöjdskonsulenternas vandringsutställning c/o Hemslöjden handlar om hållbarhet, konsumtion och livsstil. Foto: Katja Jahn/Upplandsmuseet 12

14 Utvecklingsområden Utifrån landstingets mål för konstpolitiken, kulturpolitiken och kulturplaneringen har ett antal övergripande utvecklingsområden identifierats för perioden Varje utvecklingsområde berör en eller flera av de regionala kulturaktörer som ingår i samverkansmodellen, men även andra verksamheter som erhåller bidrag från landstingets kulturnämnd berörs. Den regionala kulturplanen fokuserar på utveckling för de verksamheter som ingår i samverkansmodellen och/eller erhåller landstingsbidrag. Utöver dessa finns kulturaktörer, -institutioner och föreningar, som är av betydelse för länets kulturliv och kulturplanens utvecklingsområden, men de är inte direkta utförare av kulturplanens satsningar och prioriteringar. Exempel på sådana verksamheter är Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress, som båda attraherar besökare från hela länet. De regionala kulturaktörerna samverkar i stor utsträckning med länets kommuner som ansvarar för och finansierar en stor del av länets kulturliv. Samverkan är som mest utbredd kring kulturverksamhet för barn och unga, i skola och på fritid. Ett rikare konstliv utvecklingsområden Litteraturen Uppsala län är ett författartätt län, såväl idag som tidigare. Inom litteraturområdet finns många lokala initiativ, framför allt i Uppsala kommun, men även i andra kommuner i länet. Kommunerna, föreningslivet och landstinget genomför, enskilt eller i samarbete, olika projekt som syftar till att skapa mötesplatser och lyfta litteraturen som konstform. Landstinget har varit med och initierat ett nätverk för aktörer inom litteraturområdet som bland annat består av enskilda författare och representanter för kommuner, landsting, länsbibliotek och studieförbund. I samarbete med landstinget och Uppsala kommun arrangerar Studiefrämjandet skrivarverkstäder, författarkvällar och litteratur festivaler i länet. Sedan år 2008 är Uppsala kommun fristad för förföljda författare. I länet verkar också flera andra exilförfattare, okända i Sverige men erkända i andra delar av världen. Ett mål i sig är att göra dem mer kända även här. I länet finns flera stipendier och priser som delas ut till författare och bevarar minnet av betydelsefulla uppländska författare, exempelvis Jan Fridegård (i Uppsala och Håbo) och Stig Dagerman (i Älvkarleby). Wiks folkhögskola och Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö erbjuder kurser i skri vande, både 13

15 År 2023 ska Uppsala län genom hög konstnärlig kvalitet, kulturell delaktighet och interkulturellt arbete vara en stark kulturregion med internationell lyskraft. med inriktning mot prosa/lyrik och mot dramatik. Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö har flera verksamheter riktade mot författare, till exempel nordiskt debutantseminarium för nya författare i Norden. Länsbiblioteket arbetar med utveckling av länets bibliotek och samordnar gemensamma insatser i länet. Ett exempel är bibliotekswebben Bibli, som rymmer länets samtliga kommunala biblioteksverksamheter. På Bibli finns även information om författare som är verksamma i länet. En samordnad satsning kring litteraturen som konstform skulle förbättra möjligheterna för författare att vara verksamma i länet och ytterligare levande göra länets rika litteraturliv. Särskilda satsningar : Stödja det litterära arvet i länet och erbjuda en plats där författare och litterära förmågor kan utvecklas och mötas. Detta genom att tillsammans med bland annat länets kommuner, bibliotek och aktörer inom folkbildningsområdet verka för en samordnad litteratursatsning, med ett litteraturcentrum som långsiktigt mål. Lyfta fram den uppländska litteraturen på den länsgemensamma biblioteks webben Bibli genom stöd till webbsamarbetet. Scenkonsten Begreppet scenkonst rymmer främst musik, teater och dans, men även gränsöver skridande konst som performance och nycirkus. I länet finns flera aktörer som i varie rande utsträckning producerar eller arrangerar scenkonst. Ett gemensamt problem inom scenkonstområdet är att det i länets mindre kommuner finns få bra scener och arran görer. Den professionella teaterverksamheten i länet är framförallt förlagd till Uppsala kommun. Tongivande är kommunägda Uppsala stadsteater som håller en hög konst närlig kvalitet och har ett gott rykte även utanför länet. Stadsteatern är viktig för hela länets teaterliv. Riksteatern Uppsala län är en annan regional aktör på teaterområdet och arbetar framför allt för att bidra till ett bra arrangörsnätverk för scenkonst i länet. Där med får länets invånare ta del av intressant scenkonst också utanför Uppsala. I fem av länets kommuner finns lokala arrangörsföreningar som är anslutna till Riksteatern. Gästspelsscener och mindre teaterscener finns främst i Uppsala, Bålsta och Enköping. En starkt växande aktör är Gottsunda Dans & Teater som har både pedagogisk verksamhet, amatörverksamhet och en professionell ensemble som producerar egna föreställningar. Ensemblens föreställningar håller hög konstnärlig kvalitet och har väckt nationell uppmärksamhet. Ensemblen är aktiv med turneér och Skapande skola-projekt i hela länet. Gottsunda Dans & Teater bedriver gästpelsverksamhet inom scenkonstområdet med betoning på dansområdet. Musiklivet framstår i jämförelse med många andra konstområden som starkt och levan de i länet. Länsmusikorganisationen Musik i Uppland har tillsammans med det kommun ägda Uppsala Konsert & Kongress en dominerande roll. Uppsala Konsert & Kongress arrangerar konserter och musikevenemang i Uppsala av hög kvalitet. Musik i Uppland ser genom Konsertkarusellen till att hela länet får ta del av ett varierat utbud av högkvalitativa evenemang och arrangerar konserter i Uppsala Konsert & Kongress. Uppsala kammarorkester, länets enda professionella orkester, består av Uppsala kammar solister, Linnékvintetten samt inhyrda frilansmusiker. Vid sidan av de två dominerande aktörerna finns både i Uppsala och resten av länet en rad arrangörer, före ningar, musikevenemang och festivaler som bidrar till ett levande musikliv. Många upplever det som att det saknas lämpliga scener för dans i Uppsala län. Varken länets stora aktörer inom scenkonstområdet eller de lokala arrangörsföreningarna arbetar med dans i någon större utsträckning. De stora scenerna inom musik- och teaterområdet sätter dock upp dansgästspel vid enstaka tillfällen. I dagsläget är Uppsala stadsteaters stora scen den av länets scener som lämpar sig bäst för större dansföreställningar. 14

16 Dans i Uppland är den regionala aktören på dansområdet. Dans i Upplands arbete gent emot de professionella dansarna och koreograferna sker i huvudsak i form av nätverk och rådgivning. Särskilda satsningar : Genom Musik i Uppland och Uppsala stadsteater producera högkvalitativa produktioner inom scenkonstområdet. Ge länsinvånarna samma möjlighet att ta del av teater- och dansevenemang av hög kvalitet som av musikevenemang, bland annat genom att tillsammans med länets kommuner inleda försök med en scenkonstkarusell. Uppdra åt Uppsala stadsteater att undersöka möjligheten för teatern att särskilt satsa på ett interaktivt publikarbete med en utökad barn- och ungdomsverksamhet i fokus. Bild- och formkonsten I länet finns många bildkonstnärer och ett flertal offentliga, ideella och privata aktörer som driver museer och gallerier. Den största aktören är det kommunala Uppsala konstmuseum, som är av betydelse för hela länets tillgång till samtida konst. Utanför Uppsala kommun finns relativt få gallerier och konsthallar, men i Tierp, Enköping, Håbo, Älvkarleby och Östham mars kommuner arrangeras välbesökta, årliga konstrundor och konstutställningar. Större konstsamlingar finns till exempel på Skokloster slott samt i Uppsala universitets ägo. På regional nivå saknas en museal konstverksamhet, då länsmuseet inte arbetar med samtidskonst. Däremot finns en konstkonsulent på landstinget. Den regionala konstkonsulent verksamheten, Konst i Uppland, har endast funnits sedan år 2008, först i projektform och sedan år 2010 som en ordinarie verksamhet på lands tinget. Landstinget arbetar dessutom med samtida konst genom att vara en stor inköpare av konst till konstnärlig gestaltning av landstingets lokaler. För närvarande uppgår landstingets konstinnehav till ca verk. I kraft av verksamhetens stora omfattning och den erfarenhet som byggts upp, är landstingets konstansvariga en resurs för länets kommuner när det gäller konst i offentliga miljöer. Det kan gälla rådgivning om bland annat avtal, beslutsprocesser och upphandling. Landstinget prioriterar jämställdheten inom bild- och formkonsten. Undersökningar har visat att män är överrepresenterade bland annat när det gäller stipendier och vid konstinköp till museer och samlingar. Därför ska landstinget se över hur inköp, utställningsverksamhet, offentliga gestaltningsuppdrag ser ut i ett jämställdhetsperspektiv. Medverkans- och utställningsavtalet (MU-avtalet) är ett statligt ramavtal som började gälla MU-avtalet innebär att konstnären i samband med en utställning garanteras ersättning både för den tid som läggs ned i samband med utställningen och för den konst som visas på denna. Landstinget arvoderar konstnärer enligt MU-avtalet vid utställningar och sprider information om avtalet till länets kommuner och samarbetspartners. Särskilda satsningar : Skapa förutsättningar för en regional konstverksamhet i dialog med Uppsala kommun och Upplandsmuseet. Tillgängliggöra landstingets konst för en bredare målgrupp genom pedagogiska projekt och informationsinsatser. Föra en könsuppdelad statistik över stipendier, inköp och offentliga utsmyckningar. Vid bidragsgivning till utställningsverksamhet ställa krav på att bidragsmottagaren arvoderar medverkande konstnärer enligt MU-avtalet. Konstlivets internationalisering Det internationella perspektivet att ta intryck av och lära känna andra kulturer är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett större, globalt sammanhang. Att kulturskapare arbetar över nationsgränserna bidrar till ett konstliv med mångfald och hög konstnärlig kvalitet. Att Uppsala är en universitetsstad bidrar till att länet har en mångkulturell och internationell prägel. Vid universiteten finns anställda och studenter från hela världen. 15

17 Utställningen Äntligen vuxen!? på Upplandsmuseet var en interaktiv utställning som lockade in besökaren i ungdomarnas värld. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet Landstinget verkar för att konstlivets internationalisering ska öka. Redan idag främjar landstinget internationellt och interkulturellt utbyte genom att stödja satsningar som riktar sig till en publik både inom och utanför länets och landets gränser. Uppsala Inter nationella Kortfilmfestival, Internationella gitarrfestivalen, performancebiennalen Friktioner och scenkonstfestivalerna TUPP och BUSIG är exempel på större internationella sats ningar. Landstinget stödjer också enskilda kulturskapares och kulturaktörers möjligheter till internationellt utbyte, framför allt genom ekonomiska bidrag. Ett förslag till EU-programmet Kreativa Europa år lanserades i november Programmet avser att stödja europeisk verksamhet inom kultur. I huvudsak riktar programmet in sig på stöd till konstnärer, kulturarbetare och organisationer att nå ut till en bredare och internationell publik, hjälp att utnyttja digitaliseringen samt specifikt stöd till internationell distribution av europeisk film. En ny garantifond som riktar sig till små aktörer ska skapas för att ta hänsyn till de särskilda finansieringssvårigheter som småföretag inom kultur och kreativitet har. Landstinget bör bevaka vilka möjligheter 16

18 programmet kan få för internationaliseringen och utvecklingen av länets konst- och kulturliv. Särskilda satsningar : Stödja initiativ som ökar internationaliseringen av länets konstliv, och sär skilt beakta internationaliseringen vid ansökningar om ekonomiskt stöd. Uppdra åt de regionala kulturaktörer som erhåller verksamhetsbidrag från lands tinget att ta med det internationella perspektivet vid planering av sin verksamhet. Utnyttja möjliga stöd till internationalisering av länets konst- och kulturliv genom EU-programmet Kreativa Europa En ökad kulturell delaktighet utvecklingsområden Kulturliv för alla Alla människor ska ha möjlighet att möta konst och kultur. Inte bara för att det har ett värde i sig, utan också för att kulturlivet utgör en arena för möten mellan människor med olika bakgrund och umgängeskretsar. För att alla ska ha möjlighet att delta i kultur livet måste det anpassas efter de individuella faktorer som kan utgöra hinder för kulturell delaktighet. Det är viktigt att säker ställa tillgängligheten för personer med fysiska eller psykiska funktions nedsättningar samt att tillse att kulturlivet har god geografisk spridning. För att öka tillgängligheten till länets kulturliv för personer med funktionsnedsättning ska alla regionala kulturaktörer förlägga aktiviteter och föreställningar till lokaler som uppfyller krav på tillgänglighet. Landstinget ställer dessutom krav på tillgänglighet hos mottagare av kulturbidrag. För att tillgodose olika preferenser hos befolkningen måste kulturlivet vara mång facet terat, innehålla både breda och smala kulturyttringar och kunna erbjuda peda gogisk vägledning till den kulturovana besökaren. Kulturlivet ska spegla länets dominerande kulturella identitet såväl som identiteten i minoritets- och subkulturer och de mångkulturella resurser som finns i länet ska tas tillvara. Sverige har erkänt fem nationella minoriteter. Dessa är sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer och samer. Landstinget är dessutom ett finskt förvaltningsområde. Länets befolkning tillhörande en nationell minoritet ska ha möjlighet att utveckla sin kultur och sitt kulturarv. Det är också viktigt att länsinvånarna själva får möjlighet att genom kulturellt skapande uttrycka sina identiteter, tankar och idéer, både professionellt och på amatörnivå. Dels för att det bidrar till en högre kulturell delaktighet, dels för att bredden av kulturellt aktiva individer i längden är viktig för den professionella konsten. I länet är arbetet med att göra kulturutbudet tillgängligt för äldre och personer med funktionsnedsättning välut vecklat och den geografiska spridningen av den regionala nivåns kulturinsatser relativt god. Medvetenheten om betydelsen av jämställdhets-, interkulturella och pedagogiska perspektiv är hög. Det finns dock ett behov av att tydliggöra perspektiven och utveckla de regionala kulturaktörernas arbete med dem. Särskilda satsningar : Säkerställa att de regionala kulturaktörerna arbetar aktivt med tillgänglighet, jämställdhet och interkultur genom att ta med perspektiven i de överens kommelser som tecknas. Samtliga regionala kulturinstitutioner ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid bidragsgivning ställs krav på att bidragsmottagaren i möjligaste mån tillgängliggör verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Genom publikarbete och ökad satsning på uppsökande verksamhet få besökare från fler målgrupper till de regionala kulturaktörernas verksamheter. Stödja initiativ som ökar mångfalden i länets kulturliv och sär skilt beakta de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla sin kulturella identitet. 17

19 Kultur för barn och unga Barn och unga är en målgrupp som prioriteras av landstinget och de regionala kultur aktörerna. Alla barn och unga bör få möjlighet att ta del av ett kulturutbud av hög kvalitet och utöva eget kreativt skapande. Genom skolan kan länets regionala kultur aktörer nå ut till en bred grupp av barn och unga. De regionala kulturaktörerna samverkar med länets kommuner vid satsningar riktat mot barn och unga, både i skolan och på fritiden. Landstinget erbjuder genom Upplands Lokaltrafik länets skolklasser att resa till kulturaktiviteter och kulturella resmål kostnads fritt under kollektivtrafikens lågtrafiktider. Eftersom erbjudandet inte gäller Uppsalas stadsbussar upplevs det idag som svårt för skolor utanför Uppsala att besöka resmål i Uppsalas ytterområden. Kulturkraft är ett nätverk bestående av konsulenter, producenter och museipedagoger som arbetar länsövergripande med barn- och ungdomskultur i organisationer där lands tinget är huvudman eller större bidragsgivare. Kulturkraft samarbetar för att utveckla arbetet med barn- och ungdomskultur. Några samarbetsområden är att arrangera utbuds dagar, utveckla Skapande skola-verksamhet och öka ungas delaktighet i kulturlivet, bland annat genom satsningar på sociala medier. Landstinget har dessutom ett arrangörs stöd för teater och dans som kan sökas för professionella föreställningar i skolor. Vid sidan av kultur i skolan behöver barn och unga meningsfulla fritidsaktiviteter. För att kunna utvecklas behöver de som visar särskilt intresse eller talang inom något kul turområde möjligheter till utövande och stöd även på fritiden. Flera av de regionala kulturaktörerna arrangerar festivaler där unga utvecklar och visar upp sitt eget skapande. Några exempel är Skapa Dans, Focus Filmfestival, Musik Direkt, Unga skrivare och Ung Kultur Möts. Biblioteken har vid sidan av skolans läsinlärning en viktig samhällelig roll för lustläs ningen, vilken underlättar barns språkliga utveckling. Lustläsningen grundläggs tidigt och ofta utanför det formella lärandet. Från vaggan till det egna föräldraskapet finns en kedja med lässtimulerande insatser som biblioteken erbjuder. Det finns klara samband mellan läsning och ökad tolerans och empati. Länsbiblioteket arbetar med utveckling av lässtimulerande insatser. Författarmöten har stor betydelse för läsintresset. Även scenkonst kan ha betydelse för läslusten och skrivkonsten. Gottsunda Dans & Teater, Länsbibliotek Uppsala, Wiks folkhögskola och Uppsala stadsteater samarbetar kring en manusförfattartävling för unga. Landstinget fördelar årligen en rad bidrag och stipendier för att stödja barn- och ungdomsverksamhet, till exempel bidrag till ungdomsorganisationer på distriktsnivå, ungdomsstipendier för att uppmuntra talangfulla ungdomar inom olika konstområden och sedan år 2011 priset Årets Uppskattning till en aktör som har gjort betydande insatser inom barn- och ungdomskulturområdet. Särskilda satsningar : Utveckla satsningen på Kulturbuss, så att fler elever kan ta del av fler kulturella resmål, bland annat genom att utvidga erbjudandet till att gälla även stadstrafiken i Uppsala. Möjliggöra för fler barn och unga att möta kultur i skolan och på sin fritid genom att utveckla Kulturkrafts arbete. Genom ökad samverkan mellan studieförbund, kulturskapare och bibliotek ut veckla stöd till ungas eget skapande inom litteraturområdet samt utveckla det lässtimulerande arbetet gentemot barn och unga. Digital delaktighet Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat. Internet möjliggör ett snabbt och alltid tillgängligt informationsflöde och en effektivare kommunikation. Det innebär många fördelar, men medför också en del problem. Ett sådant är att de individer som inte vill eller kan vara en del av det digitaliserade samhället går miste om information och därmed hamnar i ett utanförskap. Enligt Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.se) står 1,3 miljoner av Sveriges invånare eller över länsbor utanför den digitaliserade världen år Länsbiblioteket arbetar aktivt för att öka den digitala delaktigheten hos länets invånare. 18

20 För att synliggöra och utveckla ett levande kulturliv bör kultursektorn finnas närvarande på de arenor som med borgarna använder. En sådan arena är sociala medier, vilka redan används av många av länets regionala kulturaktörer och av det regionala nätverket för barn- och ungdomskultur, Kulturkraft. Ur ett politiskt och demokratiskt perspektiv kan digitala plattformar fungera som arenor för ökat utbyte med allmänheten. Internet underlättar spridning av konst och kultur. Det är positivt, men det är samtidigt viktigt att värna om upphovsrätten så att kulturskapare får ersättning för sitt arbete. Digitala verktyg kan också användas för att erbjuda nya kulturupplevelser eller för att ytterligare tillgängliggöra kulturupplevelser och kulturarv. Digitaliseringen av biografer är inte enbart viktigt för fortsatt tillgång till visningsmöjligheter av nyproducerad film, utan vidgar dessutom biografens verksamhetsområde. Förutom film kan biografen bland annat visa digitala sändningar av scenkonstföreställningar och föredrag. Digitaliserade museer och arkiv kan göra samlingarna tillgängliga utan att de intresserade behöver resa till det faktiska museet eller arkivet. Upplandsmuseet arbetar med Digitalt Museum, en satsning för att göra museisamlingarna tillgängliga på Internet, och utvecklar databasen PRIMUS som på sikt kan hantera hela länets kulturarv i form av museisamlingar. Även de regionala arkiven arbetar med digitalisering av sina bestånd. Särskilda satsningar : Öka den digitala delaktigheten hos länets invånare genom riktade satsningar på att lära länsinvånarna navigera och kommunicera på nätet. Satsningen bör genomföras genom ökad samverkan mellan aktörer som direkt når medborgarna som till exempel bibliotek, studieförbund och folkhögskolor. Stödja de biografer i länet som önskar införa digital teknik, med målet att det ska finnas minst en digitaliserad biograf i varje kommun. Digitalisera regionala samlingar och arkiv för att öka tillgängligheten till vårt kulturarv. Charlies Unge / Pantomimteatern. Riksteatern Uppsala län arrangerade en turné med föreställningen våren Foto: Martin Skoog Kultur och hälsa Det finns vetenskapliga studier som visar att kulturell aktivitet har ett samband med god hälsa. Kultur har en självklar plats i vårt demokratiska samhälle och länets medborgare ska kunna ta del av kulturlivet på sina villkor. Att få möjlighet att, trots sjukdom, smärtor eller ålderskrämpor, ta del av kultur är viktigt och därför förtjänar kulturen en självklar plats i vården. Landstingets Kultur i vården-verksamhet riktar sig till patienter och närstående, samt personal inom landstinget. Genom att förlägga kulturprogram till vårdlokaler ges patienter tillgång till kulturevenemang. Eftersom många människor dagligen rör sig i vårdlokalerna når kulturprogrammen ut till en bred 19

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2015 2017. antogs av landstingets kulturnämnd den 9 april och av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014.

Regional kulturplan för Uppsala län 2015 2017. antogs av landstingets kulturnämnd den 9 april och av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014. REGIONAL KULTURPLAN FÖR UPPSALA LÄN 2015 2017 Regional kulturplan för Uppsala län 2015 2017 Regional kulturplan för Uppsala län 2015 2017 antogs av landstingets kulturnämnd den 9 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN 1 september 2015 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsuts 2015-08-18 3 (18) 45 Dnr Ks 2015.578 1.4.1 Remissvar - Heby kommuns bostadsförsörjningsplan

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län Kulturkartläggning 2013 JÖNKÖPINGS LÄN Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län INNEHÅLL Kulturlivets utgångspunkter Länsstyrelsens organisation Administrativ organisation Länsstyrelsens kulturpolitik Länsstyrelsens

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Tjänsteskrivelse 1(1) 2011-03-17 Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019 1 Arbetsmaterial 2014 Kulturpolitiskt handlingsprogram Hedemora Kommun 2014-2019 2 INNEHÅLL Sida Styrdokument 3 Vision för Hedemora kommun 3 Barnkonventionen 3 Jämställdhet 3 Integrationspolicy 3 Hållbar

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

En livskraftig region Regional Kulturplan 2015-2018 Västmanlands län

En livskraftig region Regional Kulturplan 2015-2018 Västmanlands län En livskraftig region Regional Kulturplan 2015-2018 Västmanlands län 2 (31) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 2 Erfarenheter från 2012-2014... 4 3 Kulturpolitiska utgångspunkter... 6 3.1 Nationella kulturpolitiska

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Bild: Daniel Rutter, 2007. KULTURPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Kn 19/06, Kf 65/06

Bild: Daniel Rutter, 2007. KULTURPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Kn 19/06, Kf 65/06 Bild: Daniel Rutter, 2007 KULTURPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Kn 19/06, Kf 65/06 Låt kulturen blomma Att aktivt deltaga i kulturlivet är för människan lika nödvändigt som att äta, sova eller andas. Men på

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-04 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019

Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kultur och kreativitet Anne Hederén 2015-04-28 Dnr: RUN 2015-158 Regionutvecklingsnämnden Remiss av Kulturplan för Östergötland 2016-2019 Bakgrund Föreligger förslag till regional Kulturplan

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Bilaga 1 Verksamhetsbudget

Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1 (11) Datum Bilaga 1 Verksamhetsbudget Kultur- och turismnämndens handling nr 10/2008. Antagen av kultur- och turismnämnden 2008-09-02 21. Bilaga 1 KTN 2008:89 1. Kultur- och turismnämndens övergripande

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer