FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion"

Transkript

1 PB SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P FLIK FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump. en har inbyggd frånluftsfläkt samt elpanna med indirekt uppvärmd varmvattenberedare, försedd med korrosionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften och tillföres pannan, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar radiatorvärme och bereder tappvarmvatten. FIGHTER 0P är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets eller golvvärme. Aggregatet är avsett för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande. Skötsel Stor vikt har lagts på utformningen av manöverpanelen för att skapa enklast tänkbara handhavande. Ett minimum av skötsel krävs. Endast kontroll av säkerhetsventiler samt rengöring av luftfilter och fläkt behöver göras. Luftfiltret ligger i en filterkassett och är mycket enkelt att rengöra. Alla väsentliga detaljer är åtkomliga framifrån. etta underlättar service och skötsel. Installation FIGHTER 0P är enkel att installera. Alla röranslutningar är placerade i framkant för bästa åtkomlighet. etta är speciellt värdefullt för utbytesmarknaden. Utrustning FIGHTER 0P är försedd med komplett ventilutrustning bestående av avtappnings-, påfyllnings-, vacuum-, backoch säkerhetsventil för vattenvärmardelen. Panndelen är försedd med avtappnings-, påfyllnings- samt säkerhetsventil. essutom är aggregatet försett med klimatstyrd shuntautomatik med utomhus- och framledningstemperaturgivare, shuntventil, cirkulationspump samt expansionskärl. Konstruktion Styrningen av FIGHTER 0P sker med mikroprocessor. etta ger ett enkelt handhavande samtidigt som värmepumpen alltid utnyttjas så effektivt som möjligt, eftersom mikroprocessorn kontinuerligt fattar beslut om bästa driftsätt. Mikroprocessorn sköter även shuntautomatik och cirkulationspump. På sifferfönstret kan man enkelt ta fram aktuella temperaturer och inställda värden. FIGHTER 0P arbetar med det miljövänliga köldmediet R0 (Propan). FIGHTER 0P har s k dubbelväxling av värmen från värmepumpskretsen till varmvattenberedaren. etta eliminerar risken för oljebemängt köldmedium att komma in i tappvarmvattnet om det skulle uppstå läckage på köldmediekretsen. Isoleringen består av formgjuten, freonfri polyurethan motsvarande ca mm mineralull. Ytterhöljet består av vit pulverlackerad stålplåt. Övre och nedre frontluckan är enkelt demonterbara för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service. Värmepumpen levereras med maxeffekten,0 kw (leveranseffekt kw). Uppgraderingssats till, kw finns som tillbehör. På grund av sin unika konstruktion kan andra värmekällor dockas till FIGHTER 0P.

2 Installationsprincip G Luften från köksfläkten går direkt ut i en särskild kanal. C När rumsluften passerat värmepumpen släpps den ut. Temperaturen på luften har då sänkts eftersom värmepumpen har tagit tillvara energin i rumsluften. A en varma rumsluften tas in i kanalsystemet. Avluft F Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon. Frånluft Kie B en varma rumsluften leds till FIGHTER 0P. FIGHTER 0P försörjer huset med både varmvatten och rumsvärme. E Uteluft tas in i huset. Uppställning och placering LEK För att underlätta rörinstallation bör ett fritt utrymme för fördelningsrör m m finnas på höger eller vänster sida. Beträffande övriga installationsmått, se avsnitt Mått. Värmepumpen bör helst ställas upp med ryggsidan ca 0 mm från yttervägg i grovkök eller motsvarande typ av rum för att eliminera eventuella olägenheter på grund av ljud. Om detta ej är möjligt bör vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Oavsett placering skall vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleras. OBS! Avstånd till vägg skall i samtliga fall vara minst 0 mm. Rördragning skall utföras utan klamring i innervägg mot sov-/vardagsrum. Avluft Frånluft Funktionsprincip, kylkrets När den rumstempererade frånluften passerar förångaren förångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt. ärmed avger rumsluften energi till köldmediet. Köldmediet komprimeras därefter i en kompressor, varvid temperaturen höjs kraftigt. et varma köldmediet leds till den i pannvattnet placerade kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till pannvattnet varvid köldmediet övergår från ånga till vätska. ärefter leds köldmediet vidare via filter till expansionsventilen där tryck och temperatur sänks. Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

3 R ON OF F a y,, Ø,, st urstansningar, bredd= och r=,,,,,, 0,,, r=, Manöverpanel (Synlig del) Tryckmätare, panna Här visas trycket i värmesystemet. Normalt arbetsområde är 0,, bar. 0., Strömbrytare med lägen: Sifferfönster Transparent, blåfärgad film (ej hål). 0 Värmepumpen avstängd Vid normaldrift visas här panntempe ratur. e två vänstra sifforna anger Normalläge Hål x Reservläge kanalnummer och de två högra anger Hål kanalens x mätvärde/inställning. Ø, st Ø,, transparent, ofärgad film (ej hål).,,, bar OBS! Endast halv cirkel (radie=) 0 idan, e grårastrerade ytorna (Ø) Kontrollampor skall Extra ej varmvatten förses med häftämne. Övre lampan Kompressor : En tryckning på knappen Extra varmvatten Tänd: Kompressor i drift. ger en ökning av varmvatten Släckt: Kompressor ej i drift. kapaciteten under ca timmar. en Mittre lampan Avfrostning : inbyggda lampan lyser i detta läge Tänd: Avfrostning pågår. konstant. Släckt: Normalläge. Ytterligare tryckning ger en varaktig funktion Nedre lampan Elpatron : där varmvattentemperaturen höjs Tänd: Elpatron i drift. med jämna tidsintervall. en inbyggda Släckt: Elpatron ej i drift. lampan blinkar i detta läge., Blinkande lampa innebär att delar av elpatronen Ytterligare tryckning återställer ovan, är blockerad av yttre styrning stående funktioner till normalläge. (effektvakt m m). Manöverpanel (old bakom övre frontlucka) Inställningsratt Med ratten Förskjutning, värmekurva påverkas rumstemperaturen. 0., r, riftlägesindikeringar riftlägesväljare Kanalval Inställningsratt Övre lampan Elpatron Tänd: Elpatronen tillåts att kopplas in vid behov. Släckt: Elpatronen blockerad. Nedre lampan Cirkulationspump Tänd: Cirkulationspumpen i bar drift. 0 Släckt: Cirkulationspumpen ej i bar drift. I detta läge är även shuntventilen stängd. 0 Vid start är samtliga funktioner (elpatron, cirkulationspump och värmeautomatik) igång. Om knappen riftläge trycks in en gång blockeras elpatronen. Vid ytterligare tryckning stoppas även cirkulationspumpen. Ytterligare tryckning återinkopplar elpatronen och cirkulationspumpen. Med Kanalval bläddrar man framåt bland sifferfönstrets kanaler för att visa önskat värde eller inställning. Kanalförteckning finns i anslutning till tryckknappen. Inställningen på ratten Val, värmekurva beror dels på var i landet värmepumpen är placerad och dels på vilken typ av värmesystem som finns i huset. bar 0 r

4 Rörinstallation Samtliga röranslutningar är försedda med mm klämringskopplingar. Radiatoranslutning Radiatorkrets anslutes till pos (), (framledning) och pos (), (returledning). I anläggningar där radiatorflödet helt kan upphöra på grund av att alla termostatventiler står i stängt läge skall by-pass -ventil inmonteras för att skydda cirkulationspumpen. Tappvattenanslutning Varm- och kallvatten anslutes till pos () (varmvatten) respektive () (kallvatten). Om bubbelpool eller annan väsentligt större förbrukare av varmvatten skall installeras, bör värmepumpen kompletteras med elektrisk varmvattenberedare. Värmepump FIGHTER 0P VV-BEREARE ME "ELAT" VENTILKOPPEL Varmvattenberedare COMPACT Besiktning FIGHTER 0P är som standard utrustad med slutet expansionskärl. Enligt gällande normer måste pannanläggningen besiktigas innan den tas i bruk. enna besiktning får endast utföras av person med kompetens för uppgiften. Funktionskontroll av ventilationsanläggningen skall enligt gällande förordningar utföras av behörig person (gäller ej en- och tvåbostadshus). Max pann- och radiatorvolym Tryckexpansionskärlets () volym är liter och har som standard ett förtryck på kpa ( mvp). etta medför att maximal höjd mellan kärlet och den högst belägna radiatorn är m. På kärlet sitter en ventil för eventuell justering av förtrycket. Expansionskärlets förtryck skall vara infört i besiktningshandlingen. Max systemvolym exklusive panna är vid ovanstående förtryck liter. Styrning av varmvattentemperaturen Temperaturen i varmvattenberedaren kan, beroende på årstid, variera mellan ca. Med knappen Extra varmvatten på frontpanelen kan temperaturen i beredaren tillfälligt höjas. Nedanstående diagram visar normala temperaturnivåer i panna respektive varmvattenberedare. Temperatur INK KV-ANSL KV VV KV BACKVENTIL PROPPNING VV Min begränsning Framledningstemperatur Pump- och tryckfallsdiagram Tillgängligt tryck, kpa kpa KV , Tillgänglig pumpkapacitet (pannans interntryckfall fråndraget) 0 0, 00 VV KV 000 0, Max flöde: 0 l/h VV-BEREARE ME "ELAT" VENTILKOPPEL BACKVENTIL 00 INK KV-ANSL , 0, Flöde l/h l/s PROPPNING Utetemperatur 0 0 Sommar Vinter UT UT: imensionerande utetemperatur Vattenvattentemperatur "Extra varmvatten" Vattenvattentemperatur "Normalfall" Panntemperatur Temperatur VV Unterer Grenzwert Tem 0 Internt tryckfall i panna (inklusive armatur) Pumpkapacitet P m Max flow: 0 l/h Vorlauftemperatur Pa wg Max flow: 0 l/h Außentemperatur

5 Inställning av shuntautomatik () () () 0 () () () Sambandet mellan utetemperatur och framledningstemperatur ställes in med rattarna Val, värmekurva () och Förskjutning, värmekurva (). imensionerad framledningstemperatur och dimensionerande utetemperatur användes som ingångsdata i vidstående diagram för att utläsa kurvlutning, vilken ställes in med ratt Val, värmekurva (). Inställningen på ratt Förskjutning, värmekurva () bestämmer vid vilken utetemperatur som uppvärmningen upphör. Om förskjutningen ställes in på 0 innebär det att uppvärmningen upphör vid en utetemperatur på + 0. Eftersom man normalt har en viss gratisvärme kan man ställa in ett värde under noll på denna ratt. Vidstående diagram visar kurvskaror med förskjutningen -, ± 0 och +. Grundinställningen från fabrik är kurva 0 på Val, värmekurva och förskjutningen - på Förskjutning, värmekurva. I de fall då man ej känner till värmesystemets dimensionerade framledningstemperatur kan nedanstående karta vara vägledande för inställningen av Val, värmekurva. Första siffran gäller för ett radiatorsystem och siffran inom parentes gäller för golvvärme installerat i betongbjälklag där max framledningstemperatur är. Vid golvvärmesystem installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentesen och minska detta värde med två enheter. Lämplig inställning på ratten Förskjutning, värmekurva är - för radiatorsystem och - för golvvärme. e lägre värdena i norra delen av Sverige beror på lägre dimensionerande utetemperatur. () () () Östersund Umeå Skellefteå Örnsköldsvik Sundsvall Hudiksvall Söderhamn Kiruna Gällivare Luleå VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA 0 0 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR - - VÄRMEKURVA (-) - FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR iagram med förskjutningen VÄRMEKURVA (-) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) VÄRMEKURVA 0 iagram med - förskjutningen FÖRSKJUTNING0 VÄRMEKURVA (0) 0 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (0) - 0 UTETEMPERATUR FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA - - UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA 0 0 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR - - VÄRMEKURVA (+) - FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+) UTETEMPERATUR () () Karlstad Falun Örebro Gävle Uppsala Västerås Stockholm iagram med förskjutningen + Norrköping Borås Linköping () Göteborg Jönköping Visby () 0 () Halmstad Växjö Kalmar () Markaryd Helsingborg Hässleholm Karlskrona Malmö Simrishamn () Ystad

6 Tillgängligt statiskt tryck Ventilation FIGHTER 0P anslutes så att all ventilationsluft förutom köksfläkt passerar förångaren () i värmepumpen. Normerat minflöde är 0, l/s per m bostadsyta. För att värmepumpen skall arbeta på bästa sätt bör frånnluftsventilationsflödet ej understiga 00 m/h ( l/s). Även om normkravet ger lägre flödesbehov medför ökningen till 00 m/h ingen höjd energiförbrukning eftersom värmepumpens återvinningsgrad också ökar. Värmepumpens uppställningsrum skall vara ventilerat med minst m/h (0 l/s). FIGHTER 0P är försedd med en ventilationsöppning i foten. etta gör att ett luftflöde på ca m/h (, l/s) tas direkt från uppställningsrummet. Fläktkapaciteten är valbar i tio steg (se Fläktdiagram ). Omkoppling av ventilationskapacitet beskrivs i avsnitt Inställning av fläktkapacitet (se även Elschema ). Kurvornas numrering refererar till uttag på kopplingsplint (). Anslutningar skall ske via flexibla slangar, förlagda lätt utbytbart. Avluftskanalen isoleras diffusionstätt i hela sin längd. Frånluftskanal som förläggs i kalla utrymmen skall isoleras. Möjlighet till kanalinspektion krävs. Se till att areaminskningar i form av veck, snäva böjar mm ej förekommer, detta medför minskad ventilationskapacitet. Alla kanalskarvar skall vara täta och popnitas för att undvika läckageflöden. Kanalsystemet skall utföras enligt gällande normer. Lägst täthetsklass B rekommenderas. På grund av att värmepumpen innehåller R0 (propan) skall luftkanalsystemet jordas med hjälp av medlevererade jordkablar ( st). För att undvika att fläktljud leds till frånluftsdonen är det lämpligt att montera in en ljuddämpare i kanalen. För att erhålla erforderlig luftväxling i husets samtliga rum krävs korrekt placering och injustering av frånluftsdon. En felaktig ventilationsinstallation kan medföra sämre utbyte från värmepumpen och därmed en sämre driftsekonomi, samt även skada huset. Avluftskanalen får inte dras till rökkanal. Om braskamin eller motsvarande installeras måste den vara försedd med tätslutande luckor samt ha möjlighet att ta förbränningsluft utifrån. För att erhålla god komfort är det också viktigt att använda uteluftsdon med god luftspridning och att se till att man har tillräckligt många don. NIBE har typgodkännande på ett frånluftssystem som fyller ovanstående krav. Fläktdiagram Nedanstående diagram visar tillgänglig ventilationskapacitet. Min frånluftsflöde = 00 m /h. Fläktdiagram FP mmvp Pa Luftflöde m /h 0 00 l/s

7 Elanslutning All elektrisk utrustning förutom utegivaren är färdigkopplad från fabrik. Värmepumpens elanslutning skall föregås av en arbetsbrytare enligt gällande normer. Värmepumpens matningskabel drages in via elrör på värmepumpens topp och ansluts till plint () via dragavlastare, se avsnitt Mått. Erforderlig gruppsäkring framgår av tabell nedan. Vald elpatroneffekt Max belastad fas (kw) (A),0,,0*,0,0, * Leveranseffekt Inkoppling får ej ske utan elleverantörens medgivande och skall ske under överinseende av behörig elinstallatör. Effekten styrs via kontaktor(er) som manövreras av en mikroprocessor. Automatik, cirkulationspump () och dess kabeldragning, är internt avsäkrade med en automatsäkring (). Utegivare Utegivaren placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol. Givaren ansluts med tvåledare till plint (). Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens i utegivarkapseln. Rundstyrning och effektvakt Elpatronens effektsteg kan kopplas ur via extern effektvakt eller rundstyrningsrelä. etta kan göras med antingen slutande eller brytande kontakter, anslutna till plint (). Val av kontaktfunktion göres på kretskortet bakom frontpanelen. Vid leverans är slutande kontaktfunktion vald, d v s öppen kontakt medför ingen effektblockering. Om både effektvakt och rundstyrning skall användas måste kontaktfunktionerna vara av samma typ (slutande eller brytande). Kontakterna skall vara parallellkopplade vid slutande kontaktfunktion och seriekopplade vid brytande kontaktfunktion. Inställning av fläktkapacitet Val av ventilationskapacitet görs genom att ansluta den vita kabeln från frånluftsfläkten till önskat uttag på plint (). Se bild Ventilationsanslutning - Fläktdiagram. Fläkten är leveranskopplad till uttag nr 0. Ventilationen injusteras till projekterat flöde. Uttag Spänning (V) Vit Grå Brun 00 0 vit 0 Svart Ny version där fläktomkopplare finns 0 0 (white) 0 (white) 0 (white)

8 R ON a y OF F Elschema Stegordning Kontaktor 0 styr steg nr Kontaktor styr steg nr Noll-bleck G H I,0 kw 0 kw Vit,0 kw Brun 0 x kw E F C B M J L K Elementslinga,0 kw x kw,0 kw,0 kw Vit,0 kw Brun 0 0 Läge 0 T,0 kw Vit,0 kw Brun 0 0 Läge I P P P Läge R T 0A-0 A- Elektrisk matning för effektvakt (tillbehör) N N N Brun Blå C S R Svart M 0 0 Kontaktormärkning Gäller samtliga kontaktorer VR F CC L L C F V V ~ B + ~ F A A Re Re Re Re Re Re Re C + FINSK Nollajohdin G H I,0 kw 0 kw Valk.,0 kw Ruskea 0 x kw E F C B M J L K Vastussilmukka,0 kw x kw

9 Mått Erforderligt Erforderligt utrymme utrymme för för demontering demontering av övre frontlucka av övre frontlucka Min avstånd Min avstånd Erforderligt utrymme för 0 mm 0 från mm vägg från vägg demontering av övre frontlucka Min avstånd 0 mm från vägg A A Ställbar Ställbar 0 0 Ställbar 0 Skyddsklenspänning Skyddsklenspänning Ø Ø 0 0 Elektrisk Elektrisk matning matning Ø Ø A Elektrisk ockning ockning Ø Ø matning Ø o A, B och C ska v ockning Ø och 00 % Gul i P Avluft Avluft Ø Ø 0 Frånluft Frånluft Ø Ø Avluft Ø Frånluft Ø Framför värmepumpen krävs ett fritt utrymme på 0 mm för eventuell service. Skyddsklenspänning Ø Lucka på båda Lucka sidor på Lucka på båda sidor båda sidor Undvik rördragning inom streckmarkerat område Undvik för rördragning att underlätta inom service Vid rördragning inom streckmarkerat område, streckmarkerat se till att Undvik rördragning område för att inom underlätta streckmarkerat service möjlighet till utbyte av expansionskärl finnes. område för att underlätta service 0 Om värmepumpen placeras på någon form av upphöjning, exempelvis betongfundament, skall denna ha minsta mått enligt nedanstående bild. 0 B C C C B B 0 0 A, B och C: Se Anslutning i Komponentlista. Inom punktmarkerat område kan rördragning från golv ej ske Måttsättningsprincip Klämring Cu-rör Klemmring Kupferrohr

10 b a r 0 B la hbla a ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r B la hbla a ha och a n nt a Återle d n in g ra d ia to re r tra m s Komponentplacering Framledning radiatorer v.v. L E K k.v. v.v. k.v. Återledning radiatorer 0 0 Framledning radiatorer 0

11 R ON OF F a y Komponentlista Elpatron, kw riftstermostat, reservvärme Temperaturbegränsare Automatsäkring för cirkulationspump, värmeautomatik och värmepump Strömställare, läge Anslutningsplint, matning 0 Kontaktor steg Anslutningsplint, dockning Kopplingsplint Kopplingsplint Utegivare Cirkulationspump Luftskruv, cirkulationspump Tryckknapp, Extra varmvatten Shuntmotor med handratt 0 Anslutningsdon, frånluftsfläkt Kopplingsplint, fläkthastighet Plats för elpatron,, kw Omkopplare för driftläge Motorskydd, kompressor Kompressor riftskondensator, kompressor Reläkort med nätdel Kontrollampa, Kompressor Kontrollampa, Avfrostning Kontrollampa, Elpatron Högtryckspressostat Mikroprocessorkort Kapacitetsinställning, cirkulationspump Fläkt, frånluft Ratt, Val, värmekurva Ratt, Förskjutning, värmekurva Tryckknapp, Kanalval Sifferfönster med bakomliggande styrkort Lågtryckspressostat Tryckmätare, panna Shuntventil Avstängningsventil, pump och framledning radiatorkrets Påfyllningsventil, varmvattenberedare Säkerhetsventil, varmvattenberedare Expansionsventil Kombinerad påfyllnings- och backventil, värmesystem Avstängningsventil, returledning radiatorkrets Avtappningsventil, värmesystem Säkerhetsventil, värmesystem Vakuumventil (skymd) Fläkttransformator Kontrollampa Elpatron Kontrollampa Cirkulationspump riftkondensator, frånluftsfläkt ragavlastare, dockningskabel ragavlastare, matningskabel Fläktmodul ockningsanslutning, kräver specialrör från NIBE Förångare Luftfilter (Filtertyp G) Torkfilter med tank ataskylt Kontaktor, steg Kompressorvärmare Anslutning Avsättningsmått A B C Framledning, radiatorkrets...klämring Ø mm Returledning, radiatorkrets...klämring Ø mm Kallvattenanslutning...Klämring Ø mm Varmvattenuttag från varmvattenberedare...klämring Ø mm Sidolucka, ventilkoppling Filterlucka Avtappnings- och spillvattenanslutning, varmvattenberedare...r utv (med demonterad klämringsmutter) 0 Avtappningsanslutning, värmesystem...r utv Elektrisk matning för effektvakt (tillbehör) Ventilationsöppning Expansionskärl Temperaturgivare, förångare Temperaturgivare, avluft (dold) Temperaturgivare, elpatrondrift Temperaturgivare, framledning 0 Ventilationsanslutning frånluft...ø mm Ventilationsanslutning avluft...ø mm Temperaturgivare, kompressordrift Spillrör, säkerhetsventil varmvattenberedare Spillrör, säkerhetsventil värme Kondensvatten avlopp, fläktlåda Spillvattenavledning...PVC-rör Ø mm (ytterdiameter) Uppsamlingstratt, spillvatten 0 Serienummerskylt

12 Tekniska data IP Höjd (exkl fot: mm) 0 mm Erforderlig reshöjd mm Bredd 0 mm jup mm Vikt kg Volym totalt liter Volym dubbelmantel liter Volym varmvattenberedare liter Matningsspänning 0 V~ -fas + N Effekt elpatron,0 kw (omkopplingsbar) Märkeffekt cirkulationspump 00 W Märkeffekt frånluftsfläkt W Märkeffekt kompressor W Kapslingsklass IP Max tryck i förrådsberedaren 0, MPa ( bar) Max tryck i dubbelmantelvolym 0, MPa (, bar) Brytvärde, högtryckspressostat, MPa (, bar) Brytvärde, lågtryckspressostat 0, MPa (, bar) Avsäk. tryck i dubbelmantelvolym 0, MPa (, bar) Köldmediemängd 0 g Köldmedietyp R0 (propan) Tillslagstemperatur kompressor Frånslagstemperatur kompressor Tillslagstemperatur elpatron ( )* Frånslagstemperatur elpatron ( )* Ljudeffektnivå** db(a) Ljudnivå i uppställningsrum*** db(a) RSK nr 00 0 Tillbehör Överskåp För att dölja ventilationskanalerna ovan värmepumpen finns det överskåp som tillbehör. Överskåp mm RSK nr 0 Art nr 0 Överskåp mm RSK nr 0 Art nr 0 Överskåp mm RSK nr 0 0 Art nr 0 Rumsgivare I vissa fall kan rumsgivare användas som komplement till Justerbar från till alt. den ordinarie reglerautomatiken. RSK nr: Art nr: 0 Effektvakt EBV LEK Vid tillfälligt höga strömuttag kopplar effektvakten ner delar av FIGHTER 0P s eleffekt för att skydda husets huvudsäkringar. Art nr: alt. LEK LEK LEK Justerbar från till * Med aktiverad styrning. ** A-vägd ljudeffektnivå (LwA). Värdet varierar med vald fläktkurva. *** A-vägd ljudtrycksnivå (LpA). Värdet varierar med rummets dämpningsförmåga. essa värden gäller vid en dämpning om db. Uppgraderingssats elpatron ETS Används för att öka elpatroneffekten från max kw till max, kw. RSK nr: 00. Art nr:. ockningssats För anslutning till värmepumpen från andra värmekällor finns separata dockningssatser. Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar! NIBE AB - Villavärme Box, Markaryd Tel Fax 0-0

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS SE 0403-2 611800 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 310P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK 2 bar 3 4 R A B I II III A B I II I II A B -2 MOS SE 33-6748 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING TG +2 LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MO E 0710-5 511340 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG LEK Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2

Läs mer

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 04-5 EVC 40 5047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 40 5 4 Till Villaägaren Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Allmänt Systemprincip Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del 4 Synliga

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 99- Frånluftsmodul 4 FLM 3 63954 NIBE FLM 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM 3 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK MOS SE 1412-7 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Säkerhetsinformation Hantering... 3 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5 PBD SE 144-5 Frånluftsmodul NIBE TM FLM NIBE TM 639316 FLM 4 Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1151-9 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR-anpassad. n Displayenhet

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025 MOS SE 1024-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031243 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Säkerhetsinformation 2 Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer