Pensionärsrådet Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet kl Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson"

Transkript

1 HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet kl Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena Nordström, Rigmor Berggren För SPRF Gunvor Malmgren För SKPF Sigvard Raask, Dagmar Luhanka För RPG Svend Ryding Förtroendevalda Lennart Germundsson Ersättare: Övriga: Gunnel Nilsson PRO, Lillemor Ahlqvist PRO, Jan-Erik Jäderblom PRO, Ove Ludvigsson SPF, Ulla Eriksson SPRF, Berit Persson RPG, Ing-Britt Hansson SKPF Margareta Ivehammar HVF, Marie Larsson, Hallandstrafiken, Hans Barrett, Hallandstrafiken, Charlie Drab, Trafikavdelningen Hallandstrafiken, Jeanette Hembring-Stjernström HVF Utses att justera: Lena Nordström Sekreterare: Paragraf 1 8 Jeanette Hembring-Stjernström Ordförande: Jan Preuss Justerande: Lena Nordström 1

2 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordning 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare 4. Hallandstrafiken 5. Information a) Hemvårdsförvaltningen, Margareta Ivehammar - Prognos - Platstillgång - Genomförd tillsyn på Nissastrands äldreboende - Genomförd kund- och personalenkät på äldreboenden - Uppsagt samarbetsavtal mellan Region Halland och kommunerna i Halland - Organisationsöversyn 6. Övrigt 7. Nästa sammanträde 8. Avslutning 3 Val av justerare Till att justera dagens protokoll utses Lena Nordström. 4 Hallandstrafiken Hans Barrett, trafikutvecklare på Hallandstrafiken informerar om att Hallandstrafiken ägs av Region Halland. Hallandstrafiken är ett aktiebolag. Hallandstrafikens mål är att göra Hallandstrafiken till förstahands alternativet avseende resor. Hallandstrafiken upphandlar och planerar all busstrafik i Hallands län, samt skoltrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst och närtrafik. Närtrafik innebär att den person som har mer än 2 kilometer till närmaste busshållsplats eller längre än 2 timmar till närmaste busstur med den allmänna kollektivtrafiken, kan åka till närmsta samhälle med service eller bussförbindelse för fortsatt resa. Närtrafiken kan användas till maximalt 20 resor per månad under vardagar kl Hallandstrafiken har huvudmannaskapet för 5 av 6 kommuner, inte Kungsbacka. Hallandstrafiken har inga egna fordon, Avtalet för upphandlad linjetrafik gäller i 8-10 år och sjukresor/färdtjänst i 4 år. Ca 9000 personer i länet är beviljade färdtjänst, varav 3173 personer i Halmstad kommun färdtjänstresor genomförs varje dag. Manuell bärhjälp finns inte längre, däremot används trappklättrare av taxibolagen men det måste beställas i god tid. 2

3 Charlie Drab, trafikutvecklare på Hallandstrafiken informerar om linjelagd trafik i Halmstad, Hylte, Laholm, Falkenberg och Varberg. Marie Larsson, färdtjänsthandläggare på Hallandstrafiken informerar om färdtjänstriktlinjer. Handläggarna är inte områdesindelade utan servar hela länet. Alla ansökningar prövas individuellt efter en helhetsbedömning av den sökandes funktionshinder, närmiljö och den aktuella tillgängligheten till den allmänna kollektivtrafiken. Funktionshindret måste beräknas vara varaktigt i minst tre månader. Möjlighet finns alltid att överklaga ett beslut. Riksfärdtjänst är en transportmöjlighet för personer med stora funktionshinder och det gäller utanför länsfärdsområdet. KPR:s frågor till Hallandstrafiken Inkomna synpunkter till Hallandstrafiken Hans Barrett informerar om att synpunkter som kommer in läggs in i systemet Respons. Behörig person svarar på frågan. Om inte svar lämnats inom rimlig tid så går ärendet vidare till högre chef och sen till VD. Norra utmarken/kärleken Charlie Drab informerar om att allmänheten har blivit inbjuden för att ta del av planerna. Vägnätet är undermåligt på vissa delar av sträckan och vissa hållplatser används inte. En förändring måste till för att möta upp behovet med nybyggnad på området. Två linjenätsutredningar har gjorts. Jan Preuss, PRO påtalar att Hallandstrafiken och Halmstad Kommun bör samverka med de boende inom berört område gällande exploateringsfrågor. Gunnel Nilsson, PRO framför att hållplatsen kallad stenen är jätteviktig, låt linje 40 vara kvar. Lena Nordström, SPF framför önskemål om oförändrad linjesträckning på Söder. Charlie Drab förklarar att Söder är så pass nära centrum att linjen inte behövs. På sikt kan det kanske byggas på med en annan linje. Allt är en ekonomisk fråga. Väntetid på färdtjänst Hans Barrett informerar om att datorn ska efter beställning hitta den lämpligaste transporten inom 45 minuter. Väntetid kan bero på försening eller att kunden inte får den tid som önskas. Ingrid Gunnarsson, PRO undrar varför inte två personer som bor på samma gata kan beställa resa ihop. Hans Barret informerar om att från och till adressen måste vara samma. Kunder som inte är nöjda kan skicka synpunkter till Hallandstrafiken. 3

4 Laxalinjen upphörande, alternativa bussar Jan Preuss, PRO framför att det är viktigt att Hallandstrafiken samverkar med samhällsbyggnadskontoret om busslinjedragningar. Charlie Drab påtalar att det finns möjlighet att det kan bli ytterligare en linje 65. Det är en ekonomisk fråga och det måste vara en utökad efterfrågan. Förarens skyldighet att sänka bussen, meddela hållplats Lena Nordström, SPF framför att äldre personer kan ha svårt att stiga på och av bussen även om de inte har hjälpmedel. På linjesträckan Öster till Brogård stänger föraren ofta av utropet. Hans Barret svarar att utropet alltid ska vara på. Hallandstrafiken uppmanar ledamöterna i KPR att alltid kontakta Hallandstrafiken när något har hänt. Ju mer specifik information som lämnas, ju bättre kan de arbeta med inkomna synpunkter. Kommunala pensionärsrådet tackar Hans Barrett, Marie Larsson och Charlie Drab för informationen. 5 Information a. Hemvårdsförvaltningen Bokslut 2011 Margareta Ivehammar, Tf förvaltningschef informerar om bokslut för Bokslut Drift Budgetavvikelse + 25 kkr 0,0 % Särskilt boende kkr + 0,9 % Hemtjänst kkr - 2,3 % Hemsjukvård & Förebyggande kkr - 2,2 % Myndighetsutövning kkr - 7,2 % Bemanningsenheten kkr - 26,8 % Förvaltningsövergripande kkr + 5,3 % Hemvårdsnämnden begär resultatbalansering: 0 kkr Bokslut Investering Budgetavvikelse äldreomsorg Larm, ny och ombyggnad - 17 kkr Verksamhetssystem kkr Larmcentralen - 12 kkr Inventarier kkr kkr Hemvårdsnämnden begär ombudgetering: kkr Av dessa avser 1900 verksamhetssystem TES 450 inventarier Kvarnlyckan 4

5 Platstillgång Margareta Ivehammar, Tf förvaltningschef informerar om aktuell väntelista: 30 personer väntar på äldreboende. Av dem har 8 personer fått erbjudande. 19 personer väntar på demensboende. Av dem har 3 personer fått erbjudande. 10 personer väntar på servicelägenhet. Av dem har 6 personer fått erbjudande. Socialstyrelsens tillsyn på Nissastrands äldreboende Margareta Ivehammar, Tf förvaltningschef informerar om genomförd tillsyn på Attendo Cares äldreboende Nissastrand. Attendo Care AB ska vidta följande åtgärder: Upprätta rutiner för samverkan med kommunens biståndsenhet samt med individ- och familjeomsorg. Säkerställa att dokumentationen i verkställigheten sker enligt gällande regelverk. Redovisning av vidtagna åtgärder ska senast redovisas till Socialstyrelsen. Genomförd kund- och personalenkät på äldreboenden Margareta Ivehammar, Tf förvaltningschef informerar om att driften av Andersbergs och Patrikshills äldreboenden togs över av Attendo Care AB den 1 april Som ett led i uppföljningen av verksamheten har hemvårdsförvaltningen gjort enkätundersökningar till kunder och personal under november/december För att få möjlighet att jämföra Attendos resultat med äldreboende i kommunal regi valdes Frennarps, Slottsparkens och Pålsbos äldreboenden ut att delta i undersökningen. En enkät konstruerades och distribuerades i pappersform. Frågorna i de båda enkäterna belyser samma frågeställningar. Enkäter valdes som metod då antalet respondenter vi önskade få svar ifrån var stort. Frågorna hade i de flesta fall fasta svarsalternativ med möjlighet att lämna kompletterande kommentarer på vissa frågor. På en del frågor har den som svarat inte kunnat bestämma sig för vilket alternativ som passar bäst och då har man har kryssat för flera alternativ. Dessa svar har då utgått. Det är få av kunderna, ca 13 %, som själva svarat på enkäten. De flesta har fått hjälp av anhöriga. Bäst resultat fick Slottsparken och Frennarps äldreboenden. Mat, utevistelse och aktiviteter är de områden som har fått sämre resultat. Samtidigt som kommunen genomförde enkäten på de privata äldreboendena Andersberg och Patrikshill så genomförde Attendo en egen enkät, vilket kan vara anledningen till att kommunen fick dålig svarsfrekvens på sin enkät. Ann-Charlott Mankell påtalar att det är viktigt att personalen dokumenterar när de boende blir erbjudna utevistelse och om de boende har tackat ja eller nej till erbjudandet. Astrid Johansson, PRO frågar om det i avtal med privata entreprenörer framöver kommer att skrivas in hur stor personalbemanningen ska vara. 5

6 Margareta Ivehammar, Tf förvaltningschef informerar om att det i nuvarande avtal med Attendo inte finns något inskrivet i avtalet om personalbemanning. Ann-Charlott Mankell, hemvårdsnämndens ordföranden påtalar att det inte alltid är bättre bara för att det är fler personal. Det handlar om vilken kvalitet som kunderna får. Ingrid Gunnarsson, PRO framför vikten av att det ägnas mer tid åt kärnfrågor på KPR:s möten framöver. Sigvard Raask, SKPF undrar vad skillnaden är mellan god och skälig levnadsnivå. Margareta Ivehammar, Tf förvaltningschef informerar om att det är två olika lagstiftningar och det är domstolen som anger gränsen för det ena och det andra. Vi strävar efter att alla ska ha god levnadsnivå. Domar kan presenteras vid något sammanträde föröver. Uppsagt samarbetsavtal mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland Margareta Ivehammar Tf förvaltningschef informerar om att Regionstyrelsen säger upp samarbetsavtalet avseende hälso- och sjukvårdsansvar mellan Region Halland och kommunerna i Halland för att upphöra att gälla Regionstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra åt Regionkontoret att tillsammans med kommunernas förvaltningar ta fram ett förslag till nytt samarbetsavtal från Organisationsöversyn Margareta Ivehammar, Tf förvaltningschef informerar om att hemvårdsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att se över om nya funktioner behöver tillföras organisationen samt om nuvarande strukturer är ändamålsenliga. De funktioner och strukturer som finns ska svara upp emot krav på en resurseffektiv och kundinriktad verksamhet. De fem cheferna i förvaltningsledningen har tackat ja till uppdrag samt lön. De chefer som ska leda den nya organisationen är: Anette Johansson Stabschef Maria Mangfors Hallberg Utvecklingschef Ulrika Jönsson Beställarchef Maria Sjödahl Äldreomsorgschef Brita Andersson Yli-Länttä Hemsjukvårdschef Fokusgrupperna som startar under vecka 4 består av chefer och stabspersonal som har anmält intresse för att delta i någon arbetsgrupp. Kommunala pensionärsrådet tackar Margareta Ivehammar för informationen. 6

7 6 Övrigt Jan Preuss, PRO informerar om att varje samorganisation/samrådsgrupp eller berörd förening ska genomföra en kartläggning av kommunen, kallad Äldrebarometer. En träff ska bokas med förvaltningschefen. KPR:s möten i oktober och december är ändrat. Nya datum är 18/10 och 13/12. Rigmor Berggren, SPF meddelar att hon kommer att lämna uppdraget i KPR. Jan Preuss, vice ordförande tackar Rigmor för tiden i KPR. 7 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 19 april. Samtliga pensionärsorganisationer ombeds inför nästa beredningsmöte den 27 mars anmäla ärenden som ska tas upp på sammanträdet den 19 april. 8 Avslutning Jan Preuss tackar för dagens sammanträde och mötet förklaras för avslutat. 7

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00 Beslutande: För PRO Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson För SPF Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren För SPRF Gunvor

Läs mer

Pensionärsrådet 2011-04-20. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-04-20 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2011-04-20. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-04-20 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-04-20 kl. 09.30 12.00 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20

Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2013-09-11 1(3) Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Sven-Åke Möll Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Erik

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer