Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning Enköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun"

Transkript

1 Foto Arkeologikonsult Årsredovisning 2013 Enköpings kommun

2 INNEHÅLL 3 Spadtag och bandklippning FörvaltningsberättelseR 5 Kommunens målstyrning 21 Ekonomi 25 Personal 28 Händelser av betydelse 32 Mångfald 34 Tillgänglighet 36 Effektivisering och förändring 38 Konkurrensutsättning 40 Framtida utveckling verksamhetsberättelser 45 Nämnder, kommunalförbund och bolag 46 Kommunfullmäktige och kommunrevision 47 Kommunstyrelsen 48 Miljö- och byggnadsnämnden 49 Skolnämnden 50 Socialnämnden 52 Tekniska nämnden 54 Upplevelsenämnden 55 Utbildningsnämnden 56 Vård- och omsorgsnämnden 58 Valnämnden 58 Överförmyndarnämnden 59 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 60 AB Enköpings Hyresbostäder 62 ENA Energi AB Räkenskaper 65 Redovisningsprinciper 67 Interna redovisningsprinciper 68 Fem år i sammandrag 69 Resultaträkning 70 Kassaflödesanalys 71 Balansräkning 72 Noter 77 Vatten- och renhållningsverksamheten 78 Kommunens driftredovisning 79 Kommunens investeringsredovisning 80 Revisionsberättelse

3 Spadtag och bandklippning År 2013 blev ett år då första spadtaget togs vid flera spännande byggprojekt. Året innehöll också många invigningar och högtidligt klippta band. Enköping fortsätter att växa. Därför behövs nya förskolor, skolor, bostäder, äldre- och omvårdnadsboenden och vägar. Kultur, idrott och ett förtätat centrum med fler butiker är också viktiga faktorer när vi blir fler och fler. Självklart tänker vi på miljön när vi planerar och genomför våra satsningar inför framtiden. Vi bygger enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och når både nivå silver och guld. Nyproducerade byggnader som har byggts enligt klass silver är Kungsgårdens omvårdnadsboende och en tillbyggnad av Skolstaskolan. Omvårdnadsboendet Kungsgården invigdes i maj. I oktober invigdes Skolstaskolan. Åkersbergs förskola byggdes också enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och nådde högsta nivån, som är guld. Under hösten fattade kommunfullmäktige beslut om att en ersättningsskola för Munksundsskolan ska byggas på skolans nuvarande tomt. Enöglaskolan blir kvar och ska renoveras. Kvarteret Sadelmakaren växer fram. Etapp ett invigdes i november. Det innehåller bostäder och en förskola som är Svanenmärkta. När kvarteret är fullt utbyggt kommer Enköping att ha 354 nya, centralt belägna hyreslägenheter för alla åldrar. I december installerades en solelsanläggning på kommunhusets tak. Den ska förse kommunens första elbil med el. Solelsanläggningen har en beräknad årsproduktion som motsvarar cirka mil med elbil. Mästergatan invigdes också i december. Ombyggnationen och förlängningen förbättrar framkomligheten mellan Salavägen och Stockholmsvägen. Dels är Mästergatan en förutsättning för ett framtida bostadsområde med 630 lägenheter i Kyrkoherdens fiskevatten, dels förbättrar den framkomligheten till järnvägsstationen och pendlarparkeringar. Kommunfullmäktige fattade i slutet av året beslut om att ett förslag om Korsängsfältet i Enköping skulle ut på remiss i början av Där uppmanar vi kommuninvånarna att vara med och forma framtidens centrum för aktivitet, folkhälsa och upplevelser. Planprogrammet beskriver utöver satsningar på idrott och folkhälsa även den framtida utvecklingen av kommunen med nya bostäder, vägar och flytt av delar av gymnasieskolan. Medan planprogrammet har arbetats fram har simhallsprojektet fått ta en paus. Det fortsatta arbetet med en ny simhall i Enköpings kommun ska utgå ifrån de slutsatser som kommit fram i arbetet med planprogrammet. I december 2013 fattade även kommunfullmäktige beslut om att inleda arbetet med att detaljplanera för Kulturhuset Joar. Ett tillgängligt och öppet kulturhus för alla gynnar våra kommuninvånare och besökare, som får en tydlig samlingspunkt och ett bra och intressant utbud. Utöver allt detta har 2013 även innehållit ett första spadtag för Åkersbergs omvårdnadsboende och LSS-boendet Herrgården. Nya företag och butiker i Romberga har också invigts. Dessutom planerar vi flera nya bostadsområden, till exempel i Åkersberg och Klondyke. Vi planerar också att omvandla Bahcoområdet från industriområde till en stadsdel med bostäder villor, kedjehus och ungefär 600 lägenheter. Det som kommunen har planerat, byggt och invigt under år 2013 är sådant som kommer att ha stor betydelse för Enköpings alla invånare, både för dem som redan bor här och för dem som kommer att flytta hit. 3 Foto Pia Nordlander Den borgerliga alliansen i Enköpings kommun. Från vänster: Kenneth Löthegård (C), Jenny Gavelin (FP), Bo Reinholdsson (KD) och Anna Wiklund (M). Anna Wiklund (M) Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Löthegård (C) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jenny Gavelin (FP) Gruppledare Bo Reinholdsson (KD) Gruppledare Spadtag och bandklippning

4 FörvaltningsberättelseR 4 Utgrävning av kvarteret Fältskären. Foto Arkeologikonsult

5 Kommunens målstyrning Enköpings kommun har för närvarande ett målstyrningssystem som baserar sig på ett beslut i kommunfullmäktige om sex strategiska mål för perioden Kommunens nämnder bidrar till målen genom att formulera slutmål och SMART-mål kopplade till respektive strategiskt mål. SMART-målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta. I årsredovisningen beskrivs aktiviteter kopplade till nämndernas slutmål. Aktiviteterna har beslutats utifrån en bedömning att de kommer att bidra till att det aktuella strategiska målet kan nås över tid. I de fall slutmålen är mätbara, anges måluppfyllelsen. Slutmålen är i många fall inte mätbara och målvärden saknas. Resultatet blir att det är svårt att göra en bedömning av måluppfyllelsen. Däremot kan måluppfyllelsen av SMART-målen mätas och detta sker inom inom varje nämnd. De mål nämnderna arbetar mot - men som inte är relaterade till de strategiska målen - redovisas inte i årsredovisningen. Inom Enköpings kommun pågår ett arbete med att ta fram ett nytt styrsystem som ska ge förutsättningar att bedöma måluppfyllelse även på aggregerad nivå. 5 Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen Goda gröna Enköping Enköpings kommun är en miljövänlig och grön tillväxtkommun, vilket skapar förutsättningar för att dagens och morgondagens invånare och företagare kan erbjudas en bra livskvalitet i kommunen. Miljöarbete och utvecklingsprojekt Kommunen ligger i framkant i arbetet med olika miljöfrågor samt miljö- och energiutvecklingsprojekt, till exempel förnybara bränslen, minskad energianvändning, omställning till miljövänligare energi, miljöcertifierade fastigheter, vattenreningsprojekt, avfallshantering och lantbruksprojekt. Entreprenöriellt lärande är nära kopplat till kommunens utvecklingsprojekt. En god kollektivtrafik Enköpings kommun arbetar aktivt för att ha en väl utbyggd kollektivtrafik i tätorterna och på landsbygden som sammanbinder kommunen med övriga delar av regionen, Sverige och världen. Kollektivtrafiken med buss är anpassad till behoven i kommunen, från tät linjetrafik i mer tätbebyggda områden och stråk till anropsstyrd trafik i mer glesbebyggda områden. Kommunen arbetar även för bra tågförbindelser med hög turtäthet, hög pålitlighet, tillräcklig kapacitet och effektiva restider till andra orter. Attraktiva vistelsemiljöer Kommunen arbetar strategiskt med utvecklingen av attraktiva och tillgängliga ute- och innemiljöer för alla medborgare i Enköping, till exempel grönområden, parker, skolor, äldreboenden och vårdboenden samt andra områden viktiga för fritid och friluftsliv, till exempel friluftsanläggningar och utegym. Utemiljöerna är viktiga för bland annat rekreation och vila och det livslånga lärandet. Samarbete Kommunen har inom miljö- och energiområdet ett väl fungerande såväl nationellt som internationellt samarbete med kommuner, myndigheter, företag, forskare, universitet och högskola. Övriga mål Kommunen arbetar aktivt med att uppfylla mål i övergripande planer antagna av kommunfullmäktige, till exempel Enabygdens miljömål och mål i den kommunala energiplanen. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens målstyrning

6 6 Ny översiktsplan Under 2013 har slutfasen i arbetet med en ny översiktsplan genomförts. Den kommunala översiktsplanen ska visa hur kommunen kan växa på ett hållbart sätt i alla kommundelar och den innehåller sex utvecklingsstrategier. Översiktsplanen kommer att antas av kommunfullmäktige under våren Internt miljöarbete En miljöutredning färdigställdes under våren 2013 och kommunen arbetar aktivt med slutsatserna i miljöutredningen så att organisationens miljöbelastning minskar. En kemikalieinventering har påbörjats under hösten 2013 och fortsätter under Kemikalieinventeringen är en del i ett större projekt vars syfte är att kommunen ska hantera kemikalier på ett säkert sätt, både för människor och för miljön. I samband med detta projekt arbetar även kommunen med hanteringen av farligt avfall. Miljöarbete inom skolan Under året har alla 25 kommunala förskolor inventerats och kartlagts inom projektet Giftfri förskola. Projektet genomfördes som ett examensarbete och till grund för inventeringen låg Naturskyddsföreningens mall för kartläggning av förekomsten av kemikalier i förskolemiljöer. Resultatet från kartläggningen ska bli en plan kring ett fortsatt miljöarbete i förskolorna. För barn och elever bidrar gröna miljöer till ett lustfyllt lekande och ett lustfyllt lärande. Projektet Gröna skolgårdar har under 2013 fortsatt att kartlägga de pedagogiska utomhusmiljöerna. Gröna skolgårdar innebär att utomhusmiljöerna på de kommunala förskolorna och skolorna i Enköpings kommun kartläggs för att man på bästa sätt ska använda utomhusmiljön i lärandet. Ett mål med projekt Gröna skolgårdar är att underlätta för förskolor och skolor att skapa grönskande skolgårdar som passar för både lek och undervisning. Arbetet med kartläggningen fortsätter under Tio förskolor har certifierats med Grön Flagg. Det senaste tillskottet är Fannalunds förskola. Grön Flagg är ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Avfall, återvinning och återanvändning Kommunen satsar under en treårsperiod på att få ut relevanta budskap med målet att få till ett ändrat beteende kring miljöfrågor. Kampanjen heter TÄNK OM. Syftet är att få kommuninvånare att förstå att alla har ett eget ansvar och kan bidra till en bättre miljö samt att agera därefter. Under de senaste åren har ett omfattande förnyelsearbete pågått inom det kommunala bolaget ENA Energi AB för att kunna använda en större andel billig returflis. Vid utgången av 2013 är alla förändringsprojekt avslutade och produktionen har anpassats för eldning av returträ. Bland de projekt som genomförts kan nämnas investering i redskap som skiljer ut både metalliska och ickemetalliska föremål från returflisen, vilket ger mindre risk för angrepp inne i pannan och mindre slitage på efterföljande led i utrustningen. För att skydda eldstaden i pannan har dess insida förstärkts med ett extra lager korrosionstålig metall. Under året har vatten- och avfallsavdelningen tillsammans med kommunstyrelsekontoret genomfört två prylbytardagar, där kommuninvånarna har bytt saker de inte längre använder mot nygamla saker som någon annan lämnat in. Syftet med prylbytardagarna är att öka återanvändningen hos kommunens invånare. Möjligheten att transportera miljöfarligt avfall har också blivit bättre i kommunorganisationen i och med att utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har deltagare med utbildning och körkort för transport av miljöfarligt avfall. Energi Kommunen bidrar till att uppfylla Europa 2020:s klimatoch energimål: att minska utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar energi och göra energieffektiviseringar. En 20 kvadratmeter stor solelsanläggning har installerats på kommunhustaket. Anläggningen har en beräknad årsproduktion på cirka kwh/år. En laddstolpe för elbilar har ställts upp på kommunhusparkeringen som en del i kommunens arbete för ett fossilneutralt Enköping. I ett klimatavtal för Uppsala län har Enköpings kommun förbundit sig att som organisation minska sin energianvändning med 20 procent till Tabellen nedan visar kommunens energianvändning för jämförelseåret 2008 samt för åren 2012 och Kommunstyrelsekontoret har tillsammans med berörda förvaltningar och bolag tagit fram en energistrategi med handlingsplan som ett stöd i kommunens energieffektiviseringsarbete. Energistrategin ska ut på remiss och beslut planeras våren Arbetet med att miljöcertifiera nya och befintliga byggnader pågår. Kommunen arbetar med att minska behovet och beroendet av fossila bränslen. Det görs bland annat genom att oljepannor avvecklas i kommunens egna fastigheter, genom Förvaltningsberättelse Kommunens målstyrning

7 energibesparingsåtgärder med bättre styr- och reglerteknik och genom effektivare belysning. I gatumiljöerna byter kommunen successivt till led-lampor i gatubelysningen Det kommer att leda till lägre elförbrukning. ENA Energi har under året investerat i utrustning som ger minskade utsläpp av koloxid och kväveoxider. Kommunen har inlett ett samarbete med Ragnsells för att ta emot och elda slam från reningsverk. Projektet har potential att medföra föra positiva effekter både för miljön och ekonomin. Huvudsyftet är att utvinna den ändliga resursen fosfor ur askan. För att minska förbrukningen av råvatten i recirkulering inom kraftvärmeverket har en kartläggning över vattenförbrukningen gjorts. I egenskap av elproducent har ENA Energi tidigare haft ett elcertifikat som kunnat användas i handeln med certifikat på svenska och norska marknaden. Det är Energimyndigheten som ger certifikat för varje producerad megawattimme (MWh) el från förnybara energikällor eller torv blev kommunen av med sitt elcertifikat eftersom giltighetstiden på 15 år gått ut. För att få ett nytt elcertifikat ställs krav på bland annat nya investeringar av energikällor, till exempel: vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Kommunen har fått utsläppsrätter. Enköpings kommun har som mål att alla tjänstebilar inom kommunen ska vara miljöbilar år Andelen miljöbilar enligt den gamla definitionen (från 2007) är 63,4 procent och andelen miljöbilar enligt den nya definitionen (från 2013) är 0,9 procent, en nedgång med 4,2 procent från år Detta beror på att det ramavtal kommunen har för personbilar inte rymmer miljöbilar enligt den nya definitionen. Nytt ramavtal ska upphandlas under Genom att kommunen aktivt arbetar med skolskjutsplanering har skolbussarnas körsträcka minskat från cirka kilometer år 2011 till cirka kilometer år Det är en minskning med 23,5 procent. Under 2013 har ett förslag till cykelplan tagits fram. Syftet med cykelplanen är att den ska vara ett effektivt verktyg i vår framtida utveckling av kommunens gång- och cykelvägnät. Cykelplanen gynnar miljövänliga transporter och höjer säkerheten för kommunens oskyddade trafikanter, som gående och cyklister. Beslut om cykelplanen fattas våren (kwh/m 2 ) Elförbrukning Olja Elpannor Fjärrvärme Miljömärkt boende Kommunens allmännyttiga bostadsbolag AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) fattade under 2013 beslut om att nyproduktion ska utföras enligt Svanenkonceptet. Det innebär en sundare miljö för de som bygger och de boende. Det är stränga krav på byggmaterial och kemikalier. Kvarteret Sadelmakaren etapp 1 med inflyttning i december uppfyller samtliga krav och blir svanenmärkt. I kvarteret finns en förskola som är den andra svanenmärkta förskolan i Norden boendet är det första Svanenmärkta i Sverige. Under hösten har verktyg för miljöcertifiering enligt ISO tagits fram och dokumenterats. En certifiering är möjlig i mars Kommunen är med i Skåneinitiativet som företag i branschorganisationen Sveriges Allmännyttiga Bostäder driver. Skåneinitiativet innebär att energiförbrukningen ska sänkas med 20 procent fram till 2016 med 2008 som basår. Kulvertar har byggts för att det nya området Kyrkoherdens fiskevatten ska få tillgång till fjärrvärme. 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens målstyrning

8 Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv 8 Gröna miljöer Enköpings kommun ska ha en god status på yt-, dag- och grundvatten tilldelades kommunen Mälarens vattenpris vid Mälarkonferensen i augusti för Vattenparken. Under året har den nya dagvattenanläggningen Paddeborgsparken tagits i bruk. Flera aktiviteter har arrangerats inom nätverket Grön anda. I nätverket samverkar kommunen och lokala företag för att utveckla besöksnäringen kopplat till parkerna. På så sätt kan fler invånare och besökare ta del av Enköpings gröna miljöer. Vid det nya omvårdnadsboendet Kungsgården har en upplevelseträdgård skapats, som är läkande och sinnesstimulerande. Kommunens gemensamma monter under Företagsmässan i april 2013 hade temat Grön vardag. Mässan hade totalt besökare, och av dessa besökte minst 300 per dag kommunens monter. Nyckeltal Sveriges Ekokommuner Enköpings kommun är sedan 1998 medlem i Sveriges Ekokommuner. Sveriges ekokommuner har sedan 2002 tolv nyckeltal. Syftet är att följa miljöutvecklingen inom ekokommunerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle. Nyckeltalen rapporteras in i april varje år. Nyckeltal 9-12 (se tabell bredvid) är indikatorer för kommunen som organisation. Sveriges Ekokommuner nyckeltal 9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) 97 97,4 96,8 10a. Transportenergi för ,9 634,0 tjänsteresor med bil (kwh/årsarbetare) 10b. Koldioxidutsläpp för 0,20 0,20 0,20 tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare) 11. Inköp av ekologiska 3,0 3,7 4,1 livsmedel i den kommunala organisationen (%) 12. Andel miljöcertifierade 8,3 18,6 24,6 skolor och förskolor (%) Ett växande näringsliv utgör grunden för samhällets välfärd och utveckling. Ett näringslivsklimat som är attraktivt för små och stora företag med visioner är en förutsättning för tillväxt. En inriktning för Enköpings kommun är att placera sig högt i Svenskt Näringslivs årliga rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Goda förutsättningar för företagande I Enköpings kommun finns det goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag. Kommunen agerar förebyggande, aktivt och engagerat i kontakten med företag i allt från information och utbildningar till mark- och lokaliseringsfrågor. Tillgänglighet och dialog Enköpings kommun har ett engagerat förhållningssätt i relationerna med företag och näringslivsorganisationer. Samarbetet präglas av dialog och erfarenhetsutbyte. Kommunen har en hög tillgänglighet och handlägger ärenden snabbt och rättssäkert. Väl fungerande infrastruktur Enköping Sveriges närmaste stad har en pålitlig infrastruktur med tillräcklig kapacitet. Goda kommunikationer så som buss, flyg, järnväg, vägar, IT och telefoni, är en förutsättning för företagandet i hela kommunen. Kompetensförsörjning och fler ungdomar i arbete Enköpings kommun ska vara bäst i Sverige på entreprenöriellt lärande inom skolan. Utbildningssystemet i kommunen matchar arbetslivets behov. Enköpings kommun är en samarbetspartner i projekt som hittar nya vägar för att få fler ungdomar i arbete. Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Enköpings kommun verkar för en ökad grad av konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten. Det innebär att både privata företag och offentlig verksamhet får möjlighet att tillhandahålla offentliga tjänster. Förvaltningsberättelse Kommunens målstyrning

9 Attraktiva verksamheter Enköpings kommun behöver satsa på utveckling inom området för målet att vara en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv. Kommunens verksamheter ska vara attraktiva för invånare, besökare och företagare, både nya och befintliga. Dialog och service ska präglas av ett bra bemötande i all verksamhet och inom kommunen pågår ett ständigt arbete för att utveckla detta. Kommunens värdegrund är ett viktigt verktyg i arbetet. Kommunens webbplats ger kommunens invånare och andra externa grupper service och information. Varje vecka har den cirka besökare. Kommunens förvaltningar bidrar med uppslag till tidningen Nyinflyttad. Tidningen ger nyinflyttade i kommunen möjlighet att snabbt och bekvämt informera sig om och bekanta sig med sin nya hemkommun. Företag önskar service och tillgänglighet Det är viktigt att kommunens företagare upplever att kommunen bidrar till att ge goda förutsättningar för att etablera och driva företag. För att kartlägga företagarnas uppfattning om kommunen har det genomförts företagarenkäter, SBA:s nöjdkundindexundersökning (NKI) samt möten mellan företagare och berörda förvaltningar. Det företagen efterfrågar är förbättrad service och tillgänglighet, möten där de kan träffa och prata med politiker och tjänstemän samt uppdaterad och aktuell information via nyhetsbrev och webbplats. Kund i fokus Det är en prioriterad fråga för Enköpings kommun att vända den negativa utvecklingen som de senaste undersökningarna pekat på. Olika åtgärder har genomförts såsom ett kundfokusprojekt. Ett av målen för näringslivsverksamheten är att komma bland de 20 främsta kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av svenska kommuners företagsklimat. Rankingen är en attityd- och faktaundersökning, som främst baseras på företagarnas betyg men också på statistiska faktorer. Enköping ligger idag på 52:a plats. För att Enköpings företagsklimat ska bli bättre måste kommunen förbättra sin service och tillgänglighet. Ett förvaltningsövergripande arbete har initierats för att hitta former för att förbättra service och tillgänglighet till företagen i Enköping. Tio nya företag Kommunen är en aktiv samarbetspart till aktörer som verkar för att utveckla Enköpings näringsliv genom projektsamarbeten, mässor och nätverksmöten. Det pågår en ständig dialog mellan kommunens näringslivsexperter, företagarföreningar och enskilda företag. Målet är att minst 250 företag ska starta i Enköpings kommun varje år. Tio företag har etablerat sig i Enköping Entreprenöriellt förhållningssätt För att Enköping ska vara en kreativ tillväxtzon med individer och företag som tar initiativ och kommer med nya idéer är det nödvändigt att tänka entreprenöriellt. Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vara nyfiken och lösningsfokuserad och att ta vara på de möjligheter man ser och omsätta dessa till värdeskapande och genomförbara idéer. Ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär förmåga att ta initiativ, lösa problem och samarbeta. Det är också egenskaper som många arbetsgivare söker. Enköpings förskolor och skolor utvecklar de entreprenöriella läroprocesserna. Flera skolor har deltagit i mässor och där visat exempel på att Enköpings barn och unga arbetar entreprenöriellt. Projektet Elvis, Entreprenöriellt lärande viktigt i skolan, är avslutat. Men kompetensen lever vidare bland de 225 lärare som har deltagit från Westerlundska gymnasiet, S:t Iliansskolan och Fjärdhundraskolan (år 6-9). Projektet har varit EU-finansierat men ska nu bli en del av skolornas kontinuerliga verksamhet genom att kommunen med egna resurser fortsätter att sprida kunskaperna vidare till kommunens övriga skolor. Gröngarns förskola har genomfört ett entreprenöriellt projekt i samarbete med Munksundsskolan och Westerlundska gymnasiet. Entreprenöriellt lärande har visat sig ge positiva resultat på elevernas kunskaper och bättre arbetsklimat både för lärare och elever. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens målstyrning

10 10 Entreprenör i sitt eget liv Genom Kulturgarantin som är en överenskommelse mellan upplevelseförvaltningen och skolförvaltningen erbjuds barn och unga i kommunala förskolor, hos dagbarnvårdare och i kommunala grundskolor och grundsärskolor föreställningar under året. Det sker också genom arbetet med Skapande skola. Kulturskolan erbjuder skolbarn och ungdomar möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor. Arbetet med barn och ungas kreativitet bidrar till att skapa engagerade, modiga entreprenörer som bidrar till kommunens tillväxt. Entreprenörskap bygger på inflytande och delaktighet. Ett exempel är nätverket Nya generationens lärande, som syftar till erfarenhetsutbyte kring digitalt lärande. Ungt driv ger Enköping liv är ett initiativ av kommunen och näringslivet där barn, ungdomar, skola och föräldrar tillsammans arbetar för en ökad tasigförsamhet bland unga människor i Enköping. Ungt driv har som mål att stötta Enköpings barn och ungdomar till att bli trygga och handlingskraftiga, det vill säga entreprenörer i sina egna liv. Under 2013 arrangerades bland annat Så klart jag kan-mässan på Ungdomens hus. Medarrangörer var Unga Företagare på Westerlundska gymnasiet och många grundskole- och gymnasieelever hade valt att ställa ut på mässan som i första hand riktade sig till stadens företagare. Antalet elever i gymnasieprogrammen som deltog i verksamheten unga företagare UF ökade från 2012 till 2013 och konceptet spreds även till de studieförberedande programmen. I syfte att underlätta för ungdomar att komma ut i arbetslivet arbetar kommunen för att skapa samarbeten mellan de lokala företagen och ett antal gymnasieprogram. Handelsprogrammet på gymnasieskolan har etablerat samarbete med företag i Tallin kring arbetsplatsförlagt lärande APL för särskilt drivna elever. Några andra gymnasieprogram har genomfört handledarutbildning till näringslivet inom APL har också en ventilationsutbildning startat inom vuxenutbildningen. Alla yrkesprogram på gymnasiet har genomfört programråd för att få in synpunkter och åsikter om programmen från olika parter. Stort utbud av arrangemang Yrkeshögskolan har haft ett omfattande samarbete med företag och branschorganisationer inom fordons-, inköps-, ventilations- och hissbranschen. Dessutom har en stor del av företagen inom gröna näringar i Mälardalen varit involverade i trädgårdsmästarutbildningens verksamhet. Kommunen har varit representerad i Enköping Handels marknadsgrupp och senare i Enköpings centrumsamverkan. Detta samarbete har möjliggjort att Enköpingsborna fått tillgång till ett stort utbud av arrangemang under året. Exempel är nationaldagsfirandet, Trädgårdsdagen och julmarknaden. Evenemanget Höstglöd genomfördes oktober där ett stort antal representanter från näringslivet deltog. Årets upplaga engagerade även representanter i kransorterna och på landsbygden. Enköpings kommun marknadsför sig som ett attraktivt alternativ för företagsetableringar genom radio och tvreklam, annonsering, nätverkande, information på webbplatsen, nyhetsbrev samt utbildningar och mentorprogram. Nystartade företag får en nystartsutbildning, bjuds till nystartsfrukostar samt utbildningar och mentorprogram. Det ordnas en anbudsskola en gång om året samt uppföljning till företagare. Detta underlättar för företagen att förstå och ta del av kommunens upphandlingar. Genom turistinformation och i arbetet med att utforma en lokal strategi för besöksnäringen arbetar kommunen för att stödja kommunens näringsidkare. Kommunen har deltagit i Arkivens dag i Uppsala för att synas och marknadsföra kommunen. Barnomsorg nätter och helger Det är viktigt att föräldrar har tillgång till den barnomsorg de behöver. För att ge möjligheter för föräldrar i kommunen att arbeta på nätter och helger har Ljunggårdens förskola öppet dygnet runt. Konkurrensutsatt vård och omsorg Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är konkurrensutsatta vilket ger förutsättningar för företag att etablera sig i kommunen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) har det under 2013 tillkommit genom två nya utförare inom hemtjänsten. Över 40 procent av vård- och omsorgsnämndens verksamheter är konkurrensutsatta. Totalt utför 25 företag vård och omsorg i Enköping på nämndens uppdrag. Tillväxt kräver mark och bostäder För att vara en kreativ tillväxtzon krävs tillgång till mark och bostäder. Kommunen utvecklar det strategiska arbetet med mark- och bostadsförsörjningsfrågor. En arbetsgrupp har under hösten identifierat behov av olika planer och styrdokument i ämnet och tagit fram en struktur som kan samla mark- och bostadsförsörjningsfrågor. Strukturen har sedan fyllts på med fem fristående program, strategier och riktlinjedokument. Syftet är att skapa en långsiktighet och Förvaltningsberättelse Kommunens målstyrning

11 Enköping en attraktiv skolkommun tydlighet i kommunens arbete med tillväxtfrågor. Målet är att under en femårsperiod ta fram cirka 20 hektar industrimark. Detta är inte uppfyllt men pågår. Kommunen arbetar med att ha byggnadsklar mark för verksamhet till försäljning. Ett exploateringsprojekt i Skälby har startats under året, arbete med planläggning av Hagalund II pågår och arbete pågår med både Norra och Södra Varghällar. En gemensam karttjänst En väl fungerande infrastruktur är nödvändig i en kreativ tillväxtzon. Kommunen arbetar kontinuerligt för att möjliggöra byggnation och förbättrade trafikflöden. Mästergatan, som knyter ihop Stockholmsvägen och Salavägen, har färdigställts under året. Arbetet med Bredsandsvägen pågår också etappvis och beräknas bli klart under En gemensam karttjänst skulle vara en tillgång för näringsliv och turism. Därför har kart- och GIS-avdelningen deltagit i en förstudie för att ta fram en gemensam karttjänst tillsammans med Strängnäs, Eskilstuna och Västerås. Förstudien föreslår att en sådan tjänst ska införas. Nya bostadsområden Arbete pågår med fyra nya områden för bostäder: Åkersberg, Kyrkoherdens fiskevatten, Bahcoområdet och Fältskären. Fältskären-projektet har försenats något på grund av överklaganden av detaljplan och de arkeologiska undersökningarna som måste göras innan kvarteret kan bebyggas. Detaljplanen för kvarteret har vunnit laga kraft. De arkeologiska undersökningarna kommer att fortsätta under Ett attraktivt centrum Enköpingsbor fick under Företagsmässan 2013 beskriva hur centrum kan bli mer attraktivt. Mässbesökarna ville se en satsning på fler butiker, parkeringsplatser och bostäder och mer handel och utbildning precis vad den nya ideella centrumföreningen, Centrumsamverkan i Enköping, arbetar för. Kommunen tog i slutet av 2012 initiativet att bilda centrumföreningen där medlemmar förutom kommunen är handlare, fastighetsägare, restauratörer och övriga med intresse för centrumets utveckling. Det finns en nationell strategi för besöksnäringen. Under året har Regionförbundet i Uppsala län arbetat fram en regional strategi för Uppsala län. Där har näringslivsrepresentanter, kommunens tjänstemän och politiker deltagit i remisskonferenser. Med utgångspunkt från regionens strategi fortsätter arbetet med en handlingsplan och strategi på det lokala planet. En attraktiv skola där eleverna har goda kunskaper är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling i Enköpings kommun. Kunskap Skolan fokuserar på kunskap och eleverna uppnår goda studieresultat. Elevernas kunskapsutveckling stimuleras och alla elever ges möjlighet att utvecklas till sitt allra bästa jag. Skolan utmanar, inspirerar och skapar lust att lära. Undervisningen präglas av variation och ett entreprenöriellt förhållningssätt alla elever ska lyckas! Informations- och kommunikationsteknik är en integrerad del av elevernas vardag och bidrar till en hög måluppfyllelse. I Enköping erbjuds utbildning med god kvalitet, vilket leder till hög kompetens och anställningsbarhet. Kunskapsresultatet står sig väl i nationella jämförelser. Trygghet, trivsel och mångfald Enköping erbjuder en trygg skola där det råder arbetsro. Skolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Det vardagliga arbetet utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det råder stora valmöjligheter, mångfald, inkludering och integration. Det sker ett omfattande samarbete med skolor i andra länder och det globala perspektivet är en viktig del av undervisningen. Satsning på matematik En attraktiv skola förutsätter en god måluppfyllelse. För att nå en sådan behöver lärarna ha de rätta förutsättningarna. Under 2013 har specialpedagogerna inom skolan erbjudits en uppdragsutbildning utifrån arbetsgången för elevers utveckling mot målen. Utbildningen har getts av Mälardalens högskola och motsvarar 7,5 högskolepoäng. Som ett led i arbetet mot högre måluppfyllelse beslutade kommunen 2012 att skolan skulle delta i Sveriges Kommuner och Landstings matematiksatsning PISA Arbetet har kommit igång under Satsningen på matematik har också kommit att utökas i takt med att staten satsat på sådana utvecklingsprojekt. I en attraktiv skola fungerar fritidshemmen som ett komplement till skolan. Genom sin pedagogiska inriktning bidrar de till lärande och därigenom höjd kvalitet. Kommunen har genomfört en kartläggning av fritidshemmens arbete och kvalitet. Resultatet har utmynnat i en utvecklingsplan för högre kvalitet i fritidshemmen. 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens målstyrning

12 12 Förstelärare 17 karriärtjänster har inrättats inom grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Karriärtjänsterna benämns förstelärare och lektor. Enköpings kommun har valt att satsa på förstelärare. Den lärare som vill söka en sådan tjänst ska kunna individualisera undervisningen, ge eleverna förutsättningar till god måluppfyllelse och bidra till kollegornas och den aktuella skolans utveckling genom att dela med sig av sin kunskap. Förstelärare har utsetts i de ämnen där kommunen visar vikande resultat med utgångspunkt i den undervisande delen av uppdraget. Språk- och läsutveckling Enköpings kommun och representanter från landstinget har ingått ett avtal som innebär att ett lokalt språknätverk bildats för att gynna de yngsta barnens språk- och läsutveckling utifrån det gemensamma uppdraget. I nätverket ingår representanter från BVC, bibliotek och familjecentraler/öppna förskolan. Kulturskolan och förskolan har inlett ett samarbete kring utbildning av lärare i musiklek med inriktning mot språkutveckling. Rytmik har vetenskapligt visat sig vara ett bra sätt att stimulera den språkliga utvecklingen. I december 2013 inleddes ett samarbete med Enöglaskolans grundkurs i svenska för invandrare. Den tidiga språkutvecklingen har avgörande betydelse för elevernas möjligheter att nå målen. En attraktiv skola förutsätter att eleverna får utveckla sin skapande och kreativa förmåga. Ett led i arbetet med detta är samarbetet mellan skolan och upplevelseförvaltningen genom Skapande skola och Kulturgarantin samt simundervisningen. Ett stort antal elever har deltagit i aktiviteter inom Skapande skola. Det har varit bland annat varit föreställningar med professionella aktörer, kompanjonlärarskap och musiklek. Museum samverkar med skolor Museet har tagit fram pedagogiskt material för flera utställningar i samverkan med skolorna, till exempel Skapande skola-utställningen där eleverna själva planerade och producerade utställningen tillsammans med en pedagog från Skapande skola och medarbetare från museet. Fritidsgårdarna har genomfört aktiviteter i samarbete med grundskolan. Exempel är arbetet med skolavslutningen där cirka 700 ungdomar deltog i drogfria aktiviteter. Näringsrik skolmat viktig Elevernas möjlighet att äta god och näringsrik mat ger förutsättningar att lyckas i skolarbetet. Skolkökens personal arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten och statusen på skolmaten. Bland annat har samtliga kökschefer deltagit i utbildningen Skolmåltider i världsklass. Mer mat ska lagas från grunden och flera skolor har anslutit sig till en skolmats-app som ger information om skolans matsedel i smarta telefoner. Digitalt lärande Satsningar på digitalt lärande och digital teknik måste föregås av ett gediget förarbete där varje skola identifierar vilka pedagogiska vinster man vill uppnå genom att föra in mer teknik i skolan. För att få stöd i detta arbete är kommunen medlem i nätverket VLM virtuella lärmiljöer. Nätverket består av ett antal kommuner i Mellansverige och fokus är hur teknik kan ge förutsättningar till högre måluppfyllelse. Enköping är också ledare för nätverket NGL Nya generationens lärande. Det är ett nätverk inom Regionalt utvecklingscentrum och nätverket syftar till erfarenhetsutbyte kring digitalt lärande. Deltagandet i dessa nätverk ger god kunskap i hur utvecklingsarbetet bör bedrivas. Skolsatsningar ska höja resultat Gymnasieskolan arbetar för att fler ska få godkänt betyg på sina projektarbeten och bli behöriga till högre utbildningar. Satsningar har gjorts på vägledning, lärarna deltar i mattelyftet och har höjt sin kompetens inom skriftliga omdömen. Grundskolan och gymnasiet driver tillsammans ett matematikprojekt och har även startat ett gemensamt arbete i ämnet svenska. Resultaten i grundskolan från läsåret 2012/2013 har sjunkit på en övergripande nivå. Detta gäller både genomsnittligt meritvärde och behörighet till nationella gymnasieprogram. Utifrån resultaten har kommunen tagit initiativ till ett antal åtgärder. Ovan nämnda satsningar på matematik är några av åtgärderna. Vidare har arbetet med att ta fram en handlingsplan för elevernas läsutveckling intensifierats och förstelärarnas arbete syftar till att öka resultaten. Utvecklingsarbetet för fritidshemmen och förskoleklasserna ska också leda till högre måluppfyllelse genom att det förtydligats vilka förmågor eleverna förväntas utveckla i verksamheterna. Prognosen för årskurserna 4 och 5 visar dock höga resultat. Förvaltningsberättelse Kommunens målstyrning

13 Skolverket har en natur- och tekniksatsning under åren där Enköping har fått två utbildningsplatser för förskollärare. Dessa två förskollärare kommer att ingå i ett nätverk för att utveckla natur och teknik i förskolan. Antalet sökande till kvalificerade yrkesutbildningar på Yrkeshögskolan (hisstekniker, trädgårdsmästare och bilskadetekniker) fortsätter att vara två till tre sökande per utbildningsplats. Antalet avhopp är mycket lågt, cirka två studenter per utbildningsgrupp och år. 88 procent av de studerande på Yrkeshögskolan har tagit examen och 84 procent har arbete efter examen. Elevinflytande och ny läroplan En attraktiv skola kräver fungerande former för elevinflytande. Elevinflytandet i gymnasieskolan har förbättrats i form av klassråd, lagråd och skolråd. Vårens elevenkät visade på att eleverna trivs, behandlas väl och att de är nöjda med sina lärare. 86 procent av eleverna på gymnasieskolan upplever att de har kunnat påverka sin utbildning. 96 procent av eleverna uppger att skolarbetet är meningsfullt och 99 procent tycker att de får tillräckliga utmaningar av sina lärare. En ny läroplan för gymnasiesärskolan började gälla 1 juli Den har lett till en ny organisation som bland annat innehåller en utbildning inom hotell, restaurang och bageri. Dessa förändringar leder till ett större utbud för gymnasieskolans elever. Attraktiv skolmiljö Skolorna behöver ändamålsenliga lokaler för att vara attraktiva. Både inom- och utomhusmiljön ska vara god och uppfylla lagstiftningens krav. Under året har det genomförts tillsyn på flertalet skolor. Inför höststarten nyinvigdes Skolstaskolans renoverade och ombyggda lokaler. Eftersom antalet elever i området ökat i området har de gamla lokalerna ersatts med mer ändamålsenliga lokaler, enligt Boverkets näst högsta miljöklass silver. Också på den plats där nuvarande lokalerna för Munksundsskolan ligger ska nya skollokaler byggas. Skolgårdarna ska bli mer attraktiva. Den yttre belysningen på kommunens skolor ska förbättras. Även resultatet av inventeringen av skolgårdar har redovisats för nämnden och inom ramen för projektet Gröna skolgårdar ska arbetsgruppen ta fram ett förslag på handlingsplan. 13 Samverkan inom skolan Inom flera av kommunens verksamheter tar man emot praktikanter från olika högre utbildningar och man har anlitat doktorander i vissa utvecklingsprojekt. Kommunen har även inlett ett samarbete med Regionförbundet och Uppsala universitet med syftet att kommunen ska nå målen i den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk drivkraft 3.0. En effekt av detta samarbete kan bli att det livslånga lärandet utvecklas genom utbyten mellan skolor, högskolor och universitet. Vård- och omsorgscollege Enköpings kommun har fortsatt med samverkansformen vård- och omsorgscollege på nationell såväl som på regional och lokal nivå. Vård- och omsorgscollege syftar ytterst till att säkra den framtida rekryteringen. I praktiken innebär arbetet att vård- och omsorgsnämnden samverkar med gymnasie- och vuxenutbildningar, Arbetsförmedlingen och privata arbetsgivare. Gemensamt bedömer man hur innehållet i de utbildningar som erbjuds av de samverkande aktörerna kan utvecklas vidare. Målgrupperna för vårdoch omsorgscollege är gymnasiets vård- och omsorgsprogram, barn och fritidsprogrammet, vuxenutbildningar, egna anställda i privat eller kommunal regi och praktikanter. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens målstyrning

14 Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet 14 Enköpings kommun erbjuder sina invånare förutsättningar att må bra och att få en god service inom alla områden som kommunen ansvarar för. Trygghet och trivsel Invånarna i Enköpings kommun upplever trygghet och trivsel. De erbjuds möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag i en kommun de känner stolthet över att bo, verka och vistas i. Den fysiska miljön är tillgänglig, trygg och tilltalande. Förebyggande arbete bidrar till att alla ska kunna leva ett gott liv. Det finns ett rikt utbud med hög kvalitet gällande förskola, skola, utbildning samt vård och omsorg där individen har möjlighet till självbestämmande och egna val. Varje invånare känner tillit till att det erbjuds nödvändigt stöd i olika faser i livet. Upplevelser I Enköpings kommun finns en mångfald av stimulerande upplevelser som attraherar invånarna och som väcker intresse för att besöka kommunen som turist. Det finns ett rikt utbud av både kommunala och andra aktörer som erbjuder möjligheter att utöva och ta del av en mängd aktiviteter. En god folkhälsa främjas genom satsningar på idrott, musik, dans, konst, föreningsliv, friluftsliv och mycket annat. Delaktighet Enköping präglas av integration, jämställdhet, dialog och mångfald. Det finns stora möjligheter till inflytande och delaktighet i demokratiska processer. Invånarna känner att de har en stor grad av valfrihet och att de blir likvärdigt och professionellt bemötta. Meningsfull fritid För att ge kommuninvånaren god livskvalitet ska kommunen främja trygghet och trivsel, upplevelser och delaktighet. Det kan handla om att erbjuda meningsfull fritid, trygga och stimulerande vistelsemiljöer, en hälsofrämjande skola, ett rikt kulturutbud och folkhälsoinsatser. Under 2013 har kommunen erbjudit ett stort antal aktiviteter för sina invånare och besökare. Kommunen är i hög grad delaktig i arbete med föreställningar och arrangemang som sker i Joar Blå och i andra lokaler i kommunen. Arbetet gäller hjälp vid externa evenemang, med Riksteaterföreningens föreställningar, Musik i Uppland och upplevelseförvaltningens arrangemang. Kommunen bidrar också till att invånarna kan gå på bio via en extern aktör. Museet har under året erbjudit barn och unga möjlighet att uppleva den tidiga historien. Biblioteket har genom utställningen Sagolika rum stimulerat barn till fantasilekar runt olika barnböcker. Under kulturlovet besöktes biblioteket av författaren Dan Höjer som bidrog till att ett 50-tal ungdomar fick uppleva en riktig rysarkväll. Exempel på välbesökta aktiviteter är konserter, teaterföreställningar, dansföreställningar och hantverk samt musikskapande i vård och omsorg. Öppen idrott Kommunen har under året inlett ett arbete med Öppen idrott som innebär att idrottsföreningar tar på sig ett ansvar för att göra idrott tillgänglig för unga som vanligtvis inte idrottar. Erfarenheter från andra kommuner är att till exempel flickor är utestängda från eller inte använder de idrottsplatser som finns. Öppen idrott syftar till att få fler barn och ungdomar mellan 10 och 15 år att bli fysiskt aktiva. Också de som inte lockas av föreningsorganiserad idrott kan finna andra sätt att utöva idrott tillfälligt och spontant. Seniorsurfare lär sig mer om digitala medier Som ett led i att öka den digitala delaktigheten har biblioteket ordnat seniorsurf, där äldre fått möjlighet att lära sig mer om internet, e-böcker, e-ljudböcker, läsplattor, surfplattor, e-post och Facebook. Lekplatser inventerade Under året har kommunens lekplatser inventerats utifrån möjligheten att minska antalet lekplatser och höja kvaliteten på dem som ska vara kvar. En ny lekplats har anlagts: Skeppet i Husberg. Vid flera lekplatser har det genomförts tillgänglighetsåtgärder, bland annat vid Skeppets lekplats och i Klosterparken. Förvaltningsberättelse Kommunens målstyrning

15 Utveckling av fritidsanläggningar Hösten 2013 togs ett nytt beslut om att se över hela området vid Korsängen så att varje idrottsanläggning hamnar på bästa möjliga plats och så att det går att utveckla området i framtiden. Arbetet har pågått under hösten och vintern. En simhall ska byggas, men det praktiska arbetet får tillfälligt ta en paus i väntan på utredningen som ska vara klar i mars I en nybyggd simhall kan kommunen fortsätta arbeta för en hög simkunnighetsnivå, ge möjlighet till lek, rörelse, rehabilitering och avkoppling för alla och ge en totalupplevelse för familjen. En ny spontanidrottsplats har anlagts i Romberga som ersättning för den tidigare grusplan som fanns i området. Idéträdgårdar Yrkeshögskolan har fortsatt arbetet med idéträdgårdar och belysning av staden genom trädgårdsmästarutbildningen. Barnkonvention ledstjärna Goda resultat och positiv utveckling i kommunens förskole- och skolverksamhet förutsätter trygghet och studiero. Elevhälsan arbetar förebyggande och samarbetar med lärarna för att utveckla elevernas lärmiljöer. Barnkonventionen är en ledstjärna i arbetet. Samtliga enheter inom skolan har planer för likabehandlingsarbete. Rutiner har utarbetats för rapportering till huvudmannen om trakasserier och kränkningar. Förskolan och skolan ska vara en positiv motkraft till fördomar och rasism genom att vara en social och kulturell mötesplats som stärker barns och elevers förmåga att leva med de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenheten om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå andra människors villkor och värderingar. Det gäller även aspekter av mångfald, som till exempel kön och funktionsnedsättningar. Skolor och förskolor fortsatte sitt arbete för att främja mångfald under 2013 genom vidare arbete med likabehandlingsplaner. Personalen har också fört dialog kring kommunens värdegrund. Arbetet kommer fortsätta i elevgrupperna och i det dagliga arbetet med barn och unga. Tobaks- och droganvändning För att främja ungas hälsa arbetar kommunen med ett tobaksprojekt där man vill förebygga tobaks- och droganvändning genom utbildning av personal och informationsinsatser. Bland annat har fritidsgårdarna beviljats ekonomiskt stöd för ett förebyggande tobaksprojekt. Hälsoorientering Kommunen arbetar efter ett salutogent (hälsoorienterat) synsätt för att ge de personer som har behov, ett värdigt liv med delaktighet och brukarinflytande. Enligt medarbetarenkäten som gjordes i april 2013 angav 93 procent av medarbetarna inom vård och omsorg att de hade ett salutogent förhållningssätt gentemot kunderna. För närvarande genomförs nu en undersökning för att ta reda på kundernas uppfattning. Nära 90 procent av gästerna inom kommunens äldreomsorg är nöjda eller mycket nöjda med de måltider som serveras. Trygg vattenförsörjning För att säkra en trygg och säker vattenförsörjning arbetar kommunen med en rad åtgärder. Exempelvis har nya rutiner för och dokumentation av egenkontroller av dricksvatten tagits fram. En utredning pågår kring säkerhetsbarriärer kring kommunens vattenverk. Låsanordningar för brandposter har införskaffats och montering av dessa pågår. Feriearbeten öppnar dörrar Ett ökat antal feriejobb och sommarlovsentreprenörer ger fler ungdomar möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten på utbildningsförvaltningen anordnade under 2013 minst 280 feriearbeten. Arbetsmarknadsenheten har också placerat 25 ungdomar som hoppat av från gymnasiet på praktikplatser inom kommunen och näringslivet. Samarbete med Polisen ger trygghet Kommunen har utökat sitt samarbete med Polisen i ett nytt avtal för större trygghet i utsatta grupper. Sedan flera år har Enköpings kommun och Polismyndigheten i Uppsala län samverkat för ett tryggare Enköping. I det nya avtalet prioriteras fyra arbetsområden - utsatta gruppers möjlighet till en trygg och säker vardag, våld i nära relationer, förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak samt långsiktigt arbete för ett bättre attitydklimat. 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens målstyrning

16 Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning 16 Enköpings kommun har en kompetensförsörjning som säkrar att chefer och medarbetare genom sin kompetens ger god extern och intern service. Kommunens anställda känner sig stolta över att ha Enköpings kommun som arbetsgivare, oavsett var man befinner sig i organisationen. Attraktiv arbetsgivare Enköpings kommun ska som koncern vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera kompetenta chefer och medarbetare att vilja arbeta i kommunen. Genom att vara attraktiv som arbetsgivare kan kommunen rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens. De som lämnar kommunen blir goda ambassadörer vad gäller att sprida ett gott rykte om kommunen som arbetsgivare. Kompetenta chefer och medarbetare är avgörande för att kommunen ska utvecklas och nå goda resultat för verksamheterna. Koncernsyn Koncernen ska präglas av ett helhetsperspektiv vad gäller värdegrund, chef- och ledarskap samt medarbetarskap. Enköpings kommun ska ha tydliga uppdrag för chefer, medarbetare och verksamhet. Konkurrensen ställer krav på att kommunen kontinuerligt och aktivt säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig i hela kommunen för att nå verksamhetens mål och för att kommunenska vara kostnadseffektiva. Uppdrag i relation till kund ska ständigt vara i fokus. För att säkra kompetensförsörjningen behöver det finnas en tydlig personal- och lönepolitik som genomsyrar hela kommunen. Arbetsmiljö Arbetsklimatet inom Enköpings kommun ska präglas av arbetsglädje, dialog, ansvar och delaktighet. Arbetsmiljön ska således bidra till psykisk och fysisk god hälsa. Anställningsvillkor Lön- och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och styra verksamheterna mot uppsatta mål. Lönebildningen inom kommunen ska vara konkurrenskraftig och bidra till kompetensförsörjningen. Riktlinjer för kompetensförsörjning Under 2013 har förslag på en riktlinje och strategi för kompetensförsörjning arbetats fram. I styrdokumentet anges kommunens viljeinriktning för hur arbetet med att attrahera, behålla och utveckla kompetens ska genomföras. God kompetensförsörjning innebär bland annat att kommunen kan säkerställa att de medarbetare som rekryteras är kompetenta och behöriga. Det innebär också att kommunen kompetensutvecklar och satsar på de medarbetare som redan finns i organisationen. Chefs- och ledarskapsutveckling En satsning har under 2012 och 2013 gjorts på chefs- och ledarskapsutveckling för kommunens 130 chefer med budget- och personalansvar. Att vara ledare idag innebär många utmaningar i form av att till exempel hitta ett förhållningssätt till en omvärld som utvecklats i allt snabbare takt. Ledare i Enköpings kommun står för den gemensamma värdegrunden och bidrar till ett starkt arbetsgivarvarumärke. De påverkar kommunens rykte och möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare med stark konkurrensförmåga. Målet med insatsen var att ge cheferna en gemensam grund att stå på, att de skulle få synliggjort vad som fungerar respektive vad som behöver utvecklas i sitt ledarskap och att de ska kunna lära av varandra också efter programmets avslut. Med satsningen stärker kommunen även arbetsgivarvarumärket och visar att chefer i Enköpings kommun är förebilder för ett gott chefs- och ledarskap. Programmet fick i sin helhet stor uppskattning och utgör en viktig startpunkt och referensram för det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens chefs- och ledarskap. Aspirantprogram I samarbete med länets övriga kommuner genomfördes ett aspirantprogram för medarbetare med intresse av att få veta mer om ledarrollen. Målgruppen var medarbetare utan tidigare chefserfarenhet, men med ett intresse av att få veta mer om vad en chefs- och ledarroll innebär. Omvärlden och samverkan Enköpings kommun har ett väl utvecklat samarbete med andra aktörer, såväl andra kommuner som landsting och privat verksamhet, för att säkra kompetensförsörjningen. Förvaltningsberättelse Kommunens målstyrning

17 Behöriga lärare sätter betyg I den nya skollagen från 2010 förändrades behörighetsreglerna för lärare. Nu måste lärarna vara behöriga inom sina ämnesområden för att få sätta betyg. Dessa regler kommer att börja gälla fullt ut från och med Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta med att säkerställa att lärarnas tjänster matchar deras behörighet, exempelvis genom rekrytering och planering av kompetensutveckling. Alla medarbetare i kommunens förskoleklasser deltog under året i en utbildningsserie, som fortsätter Syftet med utbildningen är att förtydliga förskoleklassens uppdrag och vilka förmågor barnen ska ha utvecklat efter året i förskoleklassen. Marknadsmässiga löner Under året har det gjorts lönesatsningar på specialpedagoger och förskollärare och en lönekartläggning kommer också att göras för fritidspedagoger i kommunen som ett led i kommunens strävan att ha marknadsmässiga löner. Utbildning i digitalt lärande Arbetet med informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kommer att fortsätta. Ett led i detta är utbildningen i praktisk IT- och mediekompetens (PIM) med webbaserad handledning från Skolverket som ger lärarna förutsättningar att utveckla arbetet med digitalt lärande. I slutet av året kommer i princip samtliga medarbetare inom skolförvaltningen att ha genomgått utbildningen. Statlig rektorsutbildning Flera förskolechefer och rektorer har deltagit i den statliga rektorsutbildningen. Förstelärare har tillsatts. Deras uppdrag är att arbeta med att utveckla pedagogiken och didaktiken kopplat till deras ämnen vilket innebär att man aktivt kommer att arbeta med övergripande utveckling av ett större antal av skolans undervisningsämnen. Satsning på matematik Under hösten har matematiklyftet startats. Kommunens matematikutvecklare kommer att fungera som handledare i matematiklyftet. På så sätt kan de sprida kunskap på kommunens samtliga skolor. Lärande arbetsplats Inom vård- och omsorgsförvaltningen används en metod som kallas Arbetsplatslärande inom Enköpingsmodellen. Grunden för den lärande arbetsplatsen är att stimulera medarbetarna till att ta ansvar för att aktivt bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Strävan är att tillsammans skapa ett nytt lärande som innebär att kvaliteten höjs och verksamheten utvecklas. Individens behov synliggörs i modell Enköpingsmodellen lägger grund för medarbetarnas kompetensutveckling. Varje individs behov och förmågor synliggörs och erkänns, något som ger ett ökat självförtroende och intresse för att lära nytt. Insikten om den egna kompetensens värde ökar. Genom nya arbetsuppgifter och större ansvarstagande tas medarbetarnas kompetens tillvara. Det skapar ett ökat engagemang och en vilja att stanna kvar i kommunen. Modellen skapar en lärande organisation där man lär tillsammans i vardagen både på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Enköpingsmodellen är inne i sin slutfas och kompetensbevis från Kravmärkt yrkesroll har delats ut. 30 medarbetare fick under året ta emot strokekompetensbevis, efter en längre utbildningssatsning. Kommunen är bland de allra första i landet med den satsningen. Bibliotekspersonalen har ingått i en omfattande utbildningssatsning som finansierats av Europeiska socialfonden. Personalens kompetens har ökat främst inom områdena it, webb, bemötande, marknadsföring och utvecklingen av biblioteket som en lärande organisation. Arbetsgivarerbjudande formulerat Kommunen har tagit fram ett arbetsgivarerbjudande för Enköpings kommun under Med stöd av en extern varumärkesbyrå genomfördes ett arbete som resulterade i formuleringen av kommunens arbetsgivarerbjudande. Rapportens innehåll har förankrats både i tjänstemannaorganisationen och politiskt och utgör en god grund för det fortsatta arbetet med att kommunicera budskapet. Enköpings kommun har under 2013 varit medlem i Framtidsverket. Det är ett nätverk med syfte att nå en ökad exponering av kommunen som attraktiv arbetsgivare i samarbete med andra kommuner i regionen. Målgruppen är studenter på universitet och högskolor, samt personer som funnits i yrkeslivet i maximalt sex år. 17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens målstyrning

18 Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning 18 En stark ekonomi är en grundförutsättning för att Enköpings kommun självständigt ska kunna göra sina strategiska vägval. En effektiv förvaltning är en viktig förutsättning för en stark ekonomi. Koncernsyn Enköpings kommunkoncern är en helhet med välfungerande tvärgående kommunikation och arbetsprocesser, där medarbetarna arbetar tillsammans för hela kommunens bästa. Denna ökade helhetssyn skapar möjligheter för ett effektivare resursutnyttjande och därmed lägre kostnader. Ständiga processförbättringar Processer är det som omvandlar resurser och information till prestationer och skapar värde för kommuninvånarna. Ständiga förbättringar av processer genomsyrar hela Enköpings kommuns verksamhet. Genom detta utvecklas såväl kostnadseffektivitet som kvalitet. Entreprenöriellt förhållningssätt Entreprenörskap innebär förmågan att identifiera nya och alternativa möjligheter samt skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Enköpings kommun präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt. En föränderlig värld med nya utmaningar kräver öppenhet för nya idéer och mod att pröva alternativa lösningar. Samarbetspartner Enköpings kommun har ett väl utvecklat samarbete med EU, stat, landsting, näringsliv, föreningsliv, vänorter och andra kommuner. Utvecklade rutiner för verksamhetsjämförelser skapar förutsättningar för Enköpings kommun att finna effektiva lösningar. Genom detta kan också möjligheter till stordriftsfördelar i administration och övrig verksamhet prövas. Dessutom kan kommunen säkra bästa möjliga stöd och bidrag från staten och EU. Effektiv upphandling Enköpings kommun har en effektiv upphandlings- och inköpsprocess som säkerställer att kommunens medel används kostnadseffektivt för invånarnas bästa, samtidigt som lagar och andra regler följs. Styrsystem ger förutsättningar Ett tydligt styrsystem är nödvändigt för att politiskt kunna styra, följa upp och utvärdera verksamheterna i kommunen. Det har inletts ett arbete med att ta fram ett nytt styrsystem. Inriktningen är att fatta beslut om detta under år Det nya styrsystemet ska ge bättre förutsättningar att nå målet om stark ekonomi och effektiv förvaltning. Investeringsbehov närmaste åren Enköpings kommun har ett betydande investeringsbehov de närmaste åren vilket kommer att påverka kommunens ekonomi och innebära ökad upplåning. För att kartlägga det långsiktiga investeringsbehovet har en tioårig plan tagits fram för kommunens samtliga investeringar. Investeringsplanen är också ett underlag i den ekonomiska långtidsprognos för kommunen som har beställts från PwC för att visa hur kommunens ekonomiska utveckling kan se ut fram till år Nytt ekonomisystem Ett nytt ekonomisystem infördes, med driftstart i januari Det kommer att ge effektiviseringsvinster för hela kommunen genom mer standardiserade ekonomiprocesser. Det nya ekonomisystemet utformas för att stödja organisationen som bygger på att en serviceförvaltning sköter administrationen i ekonomiprocesserna. Elektronisk information I den moderna förvaltningen sker nästintill all hantering av information elektroniskt. Detta ställer krav på att kommunen kan ta hand om den information som skapas elektroniskt. Den information som kommunen har ska oavsett om den är analog eller digital vara sökbar, nåbar, tillförlitlig och säker. En förutsättning för en effektiv hantering är möjligheten att bevara information i ett e-arkiv. Under 2013 pågick en gemensam förstudie för Enköping, Eskilstuna och Strängnäs, Förstudie e-arkiv, med syftet att effektivt kunna införa ett e-arkiv. Parallellt pågår det sedan 2012 regelbundna diskussioner mellan de tre kommunerna samt Västerås stads arkiv- och IT-funktioner om ett eventuellt samarbete. Målet med det samarbetet är ett gemensamt e-arkiv. Låg skatt Enköpings kommun har en fortsatt låg kommunalskatt. Detta bidrar till att förvaltning och utveckling av verksamheten sker på ett kostnadseffektivt sätt. Förvaltningsberättelse Kommunens målstyrning

19 Digitala kanaler Kommunens intranät Insidan är medarbetarnas kanal för interna nyheter, medarbetarinformation och genvägar till verksamhetssystem. Varje vecka har Insidan ungefär besökare. Insidan kommer att flyttas från nuvarande publiceringssystem Swwwing till Microsoft SharePoint. Sociala medier är i dag en självklar kanal för den som vill kommunicera, växa och utvecklas. Kommunen har under 2013 anställt en webbstrateg som börjat undersöka förutsättningarna för en kommunövergripande satsning på sociala medier. Under året startades även flera sidor på Facebook för förskolor och andra kommunala verksamheter. Ny ärendehandbok Kommunens olika förvaltningar samverkar för att ta fram en ny ärendehandbok. Kommunstyrelsekontoret driver arbetet med handboken som har börjat produceras. Handboken innehåller instruktioner för hur man skriver tjänsteskrivelser, svarar på motioner och medborgarförslag samt hur man skriver ärendemeningar. Syftet är att höja kvaliteten på beslutsunderlagen till nämnderna och kommunfullmäktige. Arbetet fortsätter under Samarbete Samarbete inom olika områden, både internt och externt, skapar förutsättningar för ökad effektivitet och genom det starkare ekonomi. Enköpings kommun har ett väl utvecklat samarbete med olika parter såsom näringsliv, föreningsliv, landsting, regionförbund, andra kommuner, staten och EU. Samarbetet med andra kommuner har bland annat stärkts genom den avsiktsförklaring om samarbetsområden som Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköpings kommuner har undertecknat. Under året har även samarbetet med kommunerna i Uppsala län stärkts, bland annat på IT- och upphandlingsområdet. Skolförvaltningen samarbetar med Håbo kommun och landstinget i ett projekt om barns och ungdomars psykiska hälsa. Genom Regionalt utvecklingscentrum samverkar Enköping med kommunerna i Uppsala län och Uppsala universitet i planering och genomförande av gemensam kompetensutveckling. Enköpings kommun har inlett ett samarbete med Regionförbundet och Uppsala universitet, som är kopplat till den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk drivkraft 3.0. Dess vision är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion. Syftet med detta samarbete är att förbättra kommunens förutsättningar att nå målen i utvecklingsstrategin, vilket på sikt ska bidra till en positiv ekonomisk utveckling. Kommunens medarbetare ska samarbeta över förvaltningsgränser för hela kommunens bästa. Exempel på samarbeten är projektet UngtDriv, Företagsmässan i Enköping, nystartsutbildningar, frukostträffar för information, dialogmöten och utbildning i anbudslämning för företagare. Internationella sammanhang I en allt mer globaliserad värld där förändringar på den internationella arenan snabbt får konsekvenser för lokal och regional utveckling krävs att kommuner är lyhörda, förändringsbenägna, har fungerande samarbeten och nätverk. En ökad internationalisering, inte minst genom medlemskapet i Europeiska Unionen (EU), skapar bland annat möjligheter till extern finansiering för utveckling och gränsöverskridande samverkan och kunskapsutbyte antog kommunen en internationell policy som ska utgöra plattformen för kommunens internationella arbete. Kommunen deltog under året i ett antal internationella sammanhang. EU-projekt som pågår i kommunen är Entreprenörskap i skolan, L4U Lean LifeLong Learning Ungdom-Enköping som syftar till att kompetensutveckla arbetssökande ungdomar och Enköpingsmodellen som ska ge medarbetare fördjupade kunskaper om bland annat kommunikation och samverkan med brukaren utifrån dennes situation. Skolprojekt utanför Sveriges gränser Internationella skolprojekt sker främst ute på skolorna genom samarbeten med andra skolor. Projekten syftar till att skapa kontakter, lyfta elevernas perspektiv och utveckla deras kunskaper om andra språk och kulturer. Mellan 2013 och 2015 pågår samarbeten med skolor i Tyskland (S:t Iliansskolan), England (Skolstaskolan) och Spanien (Grillbyskolan). Ett verktyg för samarbete är EUprogrammet Comenius verktyg etwinning, som innebär att skolor samarbetar genom informationsteknologi, IKT. Delar av skolans medarbetare deltog under året också i BETT-mässan i London, en mässa om utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik i skolan. Gymnasieskolan deltar i Life-Linkprojektet om hållbar livsstil, fordonsprogrammet samarbetar med Åland och samhällsvetenskapliga programmet med Jyväskylä. Elever 19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens målstyrning

20 20 på det samhällsvetenskapliga programmet med internationell profil får besöka ett annat europeiskt land med detaljerat program om samhällsfrågor och kultur. Handelsprogrammet har yrkespraktik inom dagligvaruhandeln i Tallinn och webbaserad övning om handel med andra länder. Effektivare organisation För att uppnå en stark ekonomi och en effektiv förvaltning krävs att kommunen aktivt strävar efter att utveckla sin organisation till att bli så effektiv som möjligt. Som ett led i det arbetet kan nämnas att miljö- och byggnadsförvaltningen har sett över sin organisation och en verksamhetsutvecklare har anställts för att effektivisera processer. Upplevelseförvaltningen har också fortsatt att anpassa organisationen för att bli effektivare och kunna nå en budget i balans. En ny organisation för Räddningstjänsten infördes under året. Flera administrativa insatser gjordes för denna. Exempelvis: införandet av processorientering, ny ITplattform, ett nytt ledningssystem med dokumenthantering och diarium. Syftet med ledningssystemet är att samordna verksamhetens processflöden, riktlinjer och uppföljningar. AB Enköpings Hyresbostäder arbetar sedan 2009 i enlighet med kraven för certifiering av arbetsmiljö. Under hösten 2013 har alla verktyg för ISO 9001 och ISO tagits fram och dokumenterats. En certifiering är möjlig i mars Lokalkostnader Lokalkostnaderna utgör en stor del av förvaltningarnas budget och det är därför angeläget att anpassa lokalerna efter aktuella behov för att uppnå en stark ekonomi. Under 2013 har kommunstyrelsekontoret anställt en lokalstrateg som ska leda arbetet med att anpassa lokalbeståndet. Två skolor blir en Det finns för närvarande ett stort överskott på lokaler på grund av vikande elevunderlag. Ett led i att anpassa skollokalerna efter aktuellt behov är att skolnämnden tagit beslut om att slå samman Västerledsskolan och S:t Ilianskolan till en enhet från och med hösten Från och med hösten 2014 kommer all verksamhet att vara förlagd till S:t Ilianskolan. Processkartläggning Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån en metod med processkartläggning som ett vedertaget arbetssätt i förändrings- och förbättringsarbetet. Ett flertal administrativa processer är kartlagda. Arbetet har till exempel inneburit att kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten är lägre än både snittet för länet och snittet för riket. Också kostnaden per vårdtagare i särskilt boende i Enköping är lägre än snittkostnaden för länet och för riket. Även om kostnaderna har sänkts tack vare de effektiviseringar som har gjorts, ligger kundnöjdheten i Enköpings kommun ändå över riksgenomsnittet, enligt SCB och Socialstyrelsen. Systematiskt kvalitetsarbete Kommunen har även startat ett projekt för att införa ett kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som trädde i kraft den 1 januari Med stöd av ledningssystemet ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas upp, utvärderas och förbättras. Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Demokratikommitté med tre perspektiv Demokratin och de demokratiska arbetsformerna behöver ständigt utvärderas och förbättras. Enköpings kommun tillsätter under varje mandatperiod en demokratikommitté. Det övergripande syftet med demokratikommittén var att diskutera och finna former för hur de demokratiska processerna i Enköping kan utvecklas. Uppdraget har haft tre perspektiv: dialogen med medborgarna, förutsättningarna för förtroendemannaskapet och den politiska organisationen. Enighet, medborgardialog I diskussionerna har stor samstämmighet rått kring vikten av medborgardialog i olika former och behovet att arbeta vidare med och fördjupa dessa processer. Demokratikommittén har också konstaterat att de förtroendevalda har den viktiga rollen att vara länken mellan medborgarna och de politiska besluten och diskussionerna. De förtroendevalda behöver stärkas i sitt uppdrag genom att få utbildning och annat stöd. När det gäller att kompensera eventuella ökade kostnader för föreslagna förändringar är kommittén enig. Den är också enig om att principen en nämnd, en förvaltning ska gälla av bland annat effektivitetsskäl. Kommittén slutförde sitt uppdrag hösten Nu får kommunfullmäktige ta ställning till vilka förändringar som är önskvärda. Förvaltningsberättelse Kommunens målstyrning

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Norrängens förskola, Rumskulla förskola, Stenshults förskola. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING 4-5 EKONOMI

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer