Inventering Södra Backa industriområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering Södra Backa industriområde"

Transkript

1 Inventering Södra Backa industriområde Projekt 2008 Projektet genomfört och sammanställt av Maria Berdén Evertsson Miljöinspektör

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund och syfte Metod Resultat Intressanta verksamheter som har tillkommit eller hittats Verksamheter i tillsynsregister som har försvunnit från Södra Backa industriområde Andra förhållanden som är värda att utreda eller nämnas Slutsats... 6 BILAGA 1. Verksamheter som kontaktats under inventering av S Backa industriområde

3 1. Sammanfattning Södra Backa industriområde inventerades under andra halvåret 2008 med särskild inriktning på nytillkomna verksamheter inom industri- och verkstadsbranschen. Statistiska Centralbyråns (SCB) aktuella listor för arbetsställen jämfördes med miljökontorets objektslistor. Alla företag som inte fanns i objektsregistret och som bedömdes kunna ha en för miljökontoret intressant verksamhet kontaktades per telefon. Komplettering gjordes genom inventering på plats på Södra Backa. Särskilt noterades vilka verksamheter som eventuellt hade upphört eller flyttat. Tio verksamheter hittades, vilkas inriktning ger anledning att föra in dem i miljökontorets tillsynsregister. Samtidigt kunde konstateras, att fyra verksamheter inom industriområdet, som tidigare ingick i objektsregistret, har lagts ned eller flyttat från området. 3

4 2. Bakgrund och syfte Miljökontoret har under tiden juli-oktober 2008 inventerat verksamheter belägna på Södra Backa industriområde. Inventeringen har främst inriktat sig på verksamheter inom industrioch verkstadsbranschen. På Södra Backa industriområde finns ett brett urval av verksamheter. Många av dessa har koppling till den tunga industri som finns i Borlänge kommun. Detta innebär att det är vanligt att man på något sätt hanterar metaller, metallavfall, skärvätskor och petroleumprodukter. Det finns också ett flertal verkstäder, som underhåller och reparerar allt från handmaskiner till truckar och bussar och som på grund av detta hanterar bl a petroleumprodukter inklusive spillolja. Syftet med projektet har främst varit att uppdatera miljökontorets register med aktuella uppgifter om de verksamheter som bedrivs för att i pågående planering kunna bedöma det framtida behovet av tillsyn. Samtidigt får man en översiktlig bild av verksamheternas miljöpåverkan. 3. Metod De nyckelkodsområden som är aktuella för Södra Backa togs fram genom utskrift av kartor från Tefat med kartlager för nyckelkodsområden markerat. Alla objekt i ECOS för motsvarande nyckelkodsområden skrevs sedan ut i listform. För att få en så heltäckande bild som möjligt av aktuella verksamheter på Södra Backa, hämtades uppgifter från Statistiska Centralbyrån genom att söka uppgifter om arbetsställen via webbsidan som miljökontoret har tillgång till. Sökning gjordes även här med indelning på nyckelkodsområden. Uppgifterna sparades sedan i Excelformat för att göra en enklare hantering möjlig. Uppgifterna från SCB jämfördes med uppgifterna från miljökontorets objektsregister. Till synes intressanta verksamheter (ca 40 st), som saknades i det senare, valdes ut och kontaktades per telefon. En kort checklista användes vid samtalet, med undantag av de fall då det var helt uppenbart att ingen miljöfarlig verksamhet pågick. Checklistan är ett utsnitt av dokumentet Kriterier för bedömning som använts av miljöinspektör Ingrid Lagerlöf i Falu kommun vid inventering av U-objekt. Noterbara förhållanden är, enligt checklistan: Eget avlopp dit annat än hushållsavlopp leds. Avlopp går till mark eller vattenområde. Hantering av kemikalier, vilken inte är helt kontrollerad. Förvaring av bensin, diesel eller spillolja i cistern. Farligt avfall uppkommer i påtaglig mängd. Påtagligt buller eller damm påverkar omgivningen. Verksamheten bedrivs inom vattenskyddsområde eller nära annan känslig miljö. Kunskap om miljöbalkens krav och verksamhetens påverkan är bristfällig. Telefonintervjuerna kompletterades med en inventering på plats på S Backa, för att främst tillföra information om adressändringar inom området, helt nystartade verksamheter samt vilka verksamheter som troligen lagts ned eller flyttat till annan plats. Försök gjordes att kontakta verksamheter i objektsregistret som inte återfanns vid fältinventeringen. I något fall kontaktades fastighetsägaren för att verifiera att verksamheten lagts ned eller flyttat. 4

5 En bedömning gjordes tillsammans med miljöinspektörerna Anette Stångmyr och Helen Ryberg Berntsson för att utröna vilka av de tillkommande verksamheterna som kunde vara intressanta att lägga upp som nya objekt i ECOS. 4. Resultat 4.1 Intressanta verksamheter som har tillkommit eller hittats En mera uttömmande beskrivning av ett flertal av de verksamheter som kontaktats under inventeringen finns i Bilaga 1, Verksamheter som kontaktats. Nedanstående verksamheter tillkommer som nya objekt i tillsynsregistret: 1. Skanska Maskin AB Filargatan 7 Förråd byggmaskiner mm, tvätt av maskiner och fordon i tvätthall, oljeavskiljare, dieselcistern, spillolja. 2. Borlänge Handelsstål Gesällgatan 1 Var förut del av Bröderna Edstrand, nuvarande BE Group, nu ett eget företag. Stållager balk och plåt, använder skärvätskor, metallavfall, dieselcistern. 3. Dala Automatik AB Hantverkargatan 14 Skär ut plåtskåp och bestyckar med kablage och datautrustning 4. Elverktygsspecialisten i Borlänge (EVS) Hantverkargatan 16 Verkstad, reparerar verktyg och även större maskiner. Petroleumprodukter, spillolja, batterier. 5. Dala Metallpartier Hantverkargatan 22 Kapar och fräser mest aluminium, använder fogmassor, fogskum, isocyanater. Metallavfall aluminium och stål, eventuellt med något bly. 6. Toyota Material Handling Sweden AB Mästargatan 7C Verkstad. Oljeavskiljare. Petroleumprodukter, dieselcistern, spillolja. 7. Bygging Uddemann AB Mästargatan 9A Verkstad, sysslar med hydrauliska glidformar och domkrafter. Spolar ibland av maskiner eller fordon på gården (dagvattenbrunnar). Har petroleumprodukter, hydraulolja mm. 8. Trailerfrakt Swedcharter AB Mästargatan 13 (kombiterminalen) Främst kontor och förråd. Dieselcistern, avfettning, spolar av fordon och tvättar pallar på packad grusyta. 5

6 9. Stös Måleri Skäggargatan 7 Byggnadsmåleri, främst kontor och lager. Hanterar en del lacknafta. Oljeavskiljare. 10. Rolf Ericsson Lastvagnar Smidesgatan 5 Verkstad bussar gemensam med Swebus. Petroleumprodukter, spillolja mm. 4.2 Verksamheter i tillsynsregister som har försvunnit från Södra Backa industriområde 1. Kollin & Ström AB Filargatan 4 2. Borlänge Stenhuggeri Hantverkargatan 20 Verksamheten har flyttat till Gustafs, Morbyvägen 36, Säters kommun. 3. Dala Pack och Tryckeri AB Hantverkargatan 4 Nedlagt. 4. Falu Litografiska AB Mästargatan 12, Mästargatan Andra förhållanden som är värda att utreda eller nämnas Bröderna Edstrand har tre olika verksamhetsadresser i objektregistret. Nuvarande förhållanden är enligt följande: På Gesällgatan 1 finns numera Borlänge Handelsstål (se ovan) som är ett eget företag. På Hantverkargatan 9 har BE Group (f d Bröderna Edstrand) sitt kontor. På Lustbergsvägen 6 finns en verksamhet som drivs av ett nybildat (sommaren 2008) bolag, Arcelor Mittal/BE Group. Detta är ett eget bolag, fristående från BE Group. Henrikssons Lackeringar kommer snart att flytta från Smidesgatan 7B till Gjutargatan 6. AW Frakt har haft fel adress (Gjutargatan 8) i objektsregistret. Rätt adress är Metallgatan 6. Swedol kommer snart att öppna en butik på Hammargatan. En tom lokal på Hantverkargatan 1-3 verkar på gång att få en ny verksamhetsutövare. Det är okänt vad man ska syssla med. 4.4 Slutsats Inventeringen leder till att tillsynsregistret utökas med tio verksamheter med huvudsaklig inriktning mot verkstadsindustri samt maskin- och fordonsverkstäder. Fyra verksamheter som tidigare fanns i tillsynsregistret har försvunnit från området, varav en har flyttat till Säters kommun och tre lagts ned. Det fungerar bra att använda SCB:s listor över arbetsställen som bas för en inventering. 6

7 BILAGA 1. Verksamheter som kontaktats under inventering av S Backa industriområde 2008 (helt ointressanta verksamheter uteslutna) Bangårdsgatan Dalatrafik Bangårdsgatan 11 (Smidesgatan 5) Tel , Kontaktperson Lena Olsson, sekreterare Endast kontor Bangårdsgatan Dalatrafik Service äger bussdepån (lokalerna) på Smidesgatan, som hyrs av Swebus. Allt eventuellt miljöfarlig verksamhet ligger på Swebus. Filargatan Dala Byggsamverkan AB Filargatan 13 Tel , Kontaktperson Krister? Byggföretag, förråd, kontor, förvarar ställningsmaterial, maskiner, främst handmaskiner. Inga kemikalier enligt uppgift. Skanska Sverige AB (Skanska Maskin AB) Läggs upp som nytt objekt Filargatan 7 (kontor Hammargatan 2) Tel , , Kontaktperson Dan Ålander (Skanska Maskin) Lokalen på Hammargatan är endast kontor. Angränsande lokaler på Filargatan används för förråd, maskinuthyrning byggmaskiner, virkeslager mm. Här finns en oljeavskiljare, man tvättar maskiner och ibland fordon i tvätthall. Mycket kemikalier, oljor, avfettning. Dieselcistern 4,5 m 3, spillolja förvarad på fat, bensin på dunk, oljor och kemikalier till FA. Fjärrvärme. Gesällgatan Borlänge Handelsstål Läggs upp som nytt objekt Gesällgatan 1 Tel Kontaktperson Bosse??? Numera eget företag, har tidigare varit del av Bröderna Edstrand/BE Group Stållager, balk och plåt, kör ut och skickar, kapar balk, använder skärvätskor. Metallavfall, lämnas till Stena. Har troligen dieselcistern. Säger sig i övrigt inte ha kemikalier. 7

8 Hammargatan Golvab i Borlänge AB Hammargatan 9 Tel Kontaktperson Håkan Nilsson, delägare Golv- och väggbeklädnad, bl a ramavtal med Borlänge Kommun, 8 mattläggare. Kemikalier endast vattenbaserade limmer. Avfall från mattor o dyl skickas tillbaka (till tillverkare?) med Golvåtervinning. Sorterar brännbart avfall. Energi fjärrvärme. Hantverkargatan BE Group Ändra befintligt objekt Hantverkargatan 9 Tel , Endast kontor Har tidigare varit del av Arcelor Mittal/BE Group, som finns på Lustbergsv 6, men som nu är ett eget bolag. Anknytning finns fortfarande. Haglöfs Glas AB Hantverkargatan 3 Tel Kontaktperson?? Glasmästeri. Endast lite kemikalier, primer, rutlim till bilar (PU) hanteras under utsug. Bilrutor hämtas av särskild firma genom Glastjänst pga limrester. Sorterar ej ut glas (generellt för branschen), limrester mm går med vanligt avfall, enligt uppgift i linje med tillverkarens anvisningar. Green Cargo Hantverkargatan 17 (15) Tel , Kontaktperson PO Johansson, arbetsledare Kontor och omklädning. Den mesta servicen sköts av Euromaint, loken ägs av Green Cargo. Kemikalier endast Kemetyl-produkter till luftslangar. BE Group Sverige AB Hantverkargatan 7 Tel (vxl Malmö) Kontaktperson Sven-Erik Lundgren, säljare. Miljöansvarig heter Peter Källgren Stålgrossist, kontor. Stark anknytning till fabriken på Lustbergsvägen 6, som ägs till 50% av Arcelor Mittal AB och 50% av BE Group fr o m 1/ Se vidare denna! 8

9 Dala Automatik AB Läggs upp som nytt objekt Hantverkargatan 14 Tel Kontaktperson Olle Falvik, VD Tillverkar eldistributions- och elkontrollapparater, dvs bestyckar med kablage och datautrustning, skär ut ur plåtskåp, inga skärvätskor. Inget till avlopp enligt uppgift. Inga kemikalier enligt uppgift. Kabelrester och metallrester sorteras INTE ut, tas hand om av Borlänge Energi enligt uppgift. Veolia Transport Sverige AB Hantverkargatan 15 Tel Kontaktperson Per Eklund, platschef Uppställningsplats för bussar, tvättar på Swebus, reparerar på Volvo. Inga cisterner. Kemikalier endast spolarvätska, glykol, mono-etylenglykol till busstoaletter. Asfalterad gård med dagvattenbrunnar som har avrinning från bussarna. Ca 50 % av bussens längd står under tak. Har absorptionsmedel för oljespill, har även plast att täcka dagvattenbrunnar med vid större utsläpp, men vet inte om det fungerar. Elverktygsspecialisten i Borlänge AB (EVS AB) Läggs upp som nytt objekt Hantverkargatan 16 Tel , (Anneli A) Kontaktperson Anneli Andersson, ägare Verkstad. Reparerar verktyg, även större maskiner. Kemikalier: oljor till maskiner mm. FA spillolja till DAKA, skrot till Stena, batterier till Fågelmyra och DAKA, har även batteritunna för kunder Wallners Persienn o Markis AB Hantverkargatan 18 Tel Kontaktperson MårtenWallner Gör persienner, markiser och gardiner. Skär och kapar (torrt) metall. Kemikalier endast T-Röd enligt uppgift. Metallavfall Al och stål till Stena. Borlänge Energi sköter brännbart och deponi. Dala Metallpartier (Abrovink passivt moderbolag) Läggs upp som nytt objekt Hantverkargatan 22 Tel Kontaktperson Lars Tillgren, produktionsansvarig Köper Al-profiler från SAPA byggsystem, gör försbeställda grejor. Kapning, fräsning, använder kylvätskor (paraffinoljor). Kemikalier: fogmassor, fogskum, isocyanater FA fogmassor/skum till DAKA Metallavfall eventuellt med något bly, metallskrot rent och orent, järnskrot, hämtas av Stena. 9

10 Hejargatan Tools Momentum AB Hejargatan 7 Tel Kontaktperson Janne Leppinen, chef Säljer industrikomponenter som lager, tätningar, transmission, automation. Tillverkar tätningar (gummi), svarvar i gummi. Säljer Loctite-produkter. Kylvätska till svarv byts och går till deponi. Gummiavfall går i brännbara fraktionen. Farligt avfall till DAKA. NorCor AB Hejargatan 8 Tel (VD hemnr), (VD mobil) Kontaktperson Örjan persson, VD Hyr ut kontors- och verkstadlokaler, ingen annan verksamhet. OBS att uppgifter i SCB:s register 2008 gäller firmans verksamhet under talen! Plåtdepån i Borlänge AB = Tibnor, finns redan i objektsregistret Hejargatan 8 Tel (VD), Kontaktperson Per Lager (VD), Per Inge Eriksson Köper och säljer klippt formatplåt från SSAB. Ingår i SSAB-koncernen, helägt av Tibnor AB. Håller lager, säljer, kör ut, ingen bearbetning. Har oljeavskiljare. Tvättar enligt uppgift ingen fordonstvätt och har inget farligt avfall. Lustbergsvägen Arcelor Mittal AB (se även BE Group, Hantverkarg 9, har viss anknytning) Ändra befintligt objekt Lustbergsvägen 6 Tel (SE Lundgren) Kontaktperson Sven-Erik Lundgren, säljare Stålprodukter, förbehandlar, bockar, armerar, kapar, slittar (skivar rullar) plåt från SSAB. Säljer bl a till Folke Perforering. Kemikalier korrosionsskydd (samma som SSAB, Ensis PQ 144 Shell), kemikalieförteckning finns. Dieselcistern enl uppgift 2000 l, till dieseltruck. Metallavfall till Kuusakoski, kemavfall till DAKA, t ex hydraulolja (byts 1 ggr/år, förvaras på fat). Sopsorterar, det mesta går till Ragnsells. En soptunna blandat till Borlänge Energi. 10

11 Metallgatan Komatsu Swelog HB (fd Dala Hydraulik) Ändra befintligt objekt Metallgatan 2 Tel Kontaktperson Lars Haglöf, platschef Verkstad. Reparerar och servar skogs- och entreprenadmaskiner samt säljer reservdelar. Oljeavskiljare. Spilloljecistern, dubbelmantlad ovan mark. Kemikalier hydraul- och motoroljor, märkfärg till skog. Farligt avfall spillolja, filter, slangar Energi oljeeldning (annan fastighetsägare) AW Frakt Ändra felaktig gaturadress Metallgatan 6 Mästargatan Akustikmontage i Borlänge AB Mästargatan 5 Tel Sätter in ljuddämpande innertak. Verksamhet endast kontor och lager av plattor och profiler samt isolering. Inga kemikalier enligt uppgift. Lite metallavfall, galvat stål. Energi troligen fjärrvärme AB Borlänge Truckcenter Mästargatan 7C Tel Kontaktperson Sven-Inge Gunnarsson Fastighetsägare åt Toyota, se nedan! Toyota Material Handling Sweden AB Läggs upp som nytt objekt Mästargatan 7C Tel Kontaktperson Sven-Inge Gunnarsson, Mikael Linder (serviceledare) Kontor, servicetekniker utgår från lokalen. Verkstad med oljeavskiljare, petroleumprodukter. Dieselcistern. Farligt avfall spillolja. 11

12 Bygging Uddemann AB Lägg upp nytt objekt Mästargatan 9A Tel Kontaktperson Mats??? Renoverar, konstruerar, monterar nytt: hydrauliska glidformar och domkrafter. Verkstad m 2 samt gård. Oljeavskiljare inomhus. Utomhus asfalterat med dagvattenbrunnar. Ibland avspolning av maskiner eller fordon på gården med dagvattenbrunnar. Kemikalier petroleumprodukter, hydraulolja mm. Trailerfrakt Swedcharter AB Lägg upp nytt objekt Mästargatan 13 Tel Kontorslokaler samt förråd (verkstad vid gamla Ford i Åselnbyn) Dieselcistern 3,5 m 3 i förrådet, står i container, ska byggas om. Kemikalier: avfettning mm Avspolning av fordon och tvättning av pallar på packad grusyta Energi: fjärrvärme Skäggargatan Lambertsson Sverige AB Tveksamt om verksamheten ska behandlas tillsammans med CRAMO eller inte, ingen ändring görs tills vidare Skäggargatan 2 Tel , (Bengt-Åke) Kontaktperson: Bengt-Åke Svärd Sköter elbiten åt CRAMO. Går igenom kabel, testar om den är hel/ok. Detta görs i en sluten tank. Vid CRAMO finns en spolplatta, som troligen har utlopp genom en oljeavskiljare. Verkstad, byter bl a motorolja på elverk. Använder avfettning. Avfall hanteras i samarbete med CRAMO, oljor, kabelskrot till järnhandel på samma gata. Saint-Gobain Autover Direktglas AB Skäggargatan 2 Tel Grossister på bilglas, tar in glas, säljer vidare. Säljer limmer med mera. Svenska Husgruppen AB (kopplade till Forsgrens Timmerhus mm samma adress) Skäggargatan 2 Tel , (prod.-chef) Kontaktperson: Leif Carlberg, produktionschef Tillverkning av väggblock, sätter in virke, sågar, spikar, sätter in glasull. Kemikalier används mycket sparsamt. Dieselcistern 3 m 3, enligt uppgift invallad, används för tankning av truck. Inget farligt avfall. Gullfiberspill går till Fågelmyra. Energi: eldar träavfall 12

13 Stös Måleri Läggs upp som nytt objekt Skäggargatan 7 Tel Byggnadsmåleri. Har kontor och lager på Skäggargatan. En del nacknafta, färg, maskiner. Oljeavskiljare finns. Farligt avfall lämnas till DAKA. Verksamheten är miljöcertifierad. Smidesgatan Tåg i Bergslagen AB Smidesgatan 2 Tel Kontaktperson: Lars Johansson, chef Endast kontor och personalutrymmen Relacom AB Smidesgatan 6 Tel , (serviceledare) Kontaktperson: Peter Nygård, serviceledare Utgångsplats för servicetekiker, garage för bilar, kabelförråd. Kemikalier finns i bilarna, okänt vad. Farligt avfall: Kabel till Ragnsells Rolf Ericsson Lastvagnar (Bussverkstad) Läggs upp som nytt objekt Smidesgatan 5 Tel Kontaktperson Janne Söderlund, miljösamordnare Petroleumprodukter, spillolja mm Huvudanläggningen finns i Romme, i S Backa hyr man lokal. Verkstaden är gemensam med Swebus. 13

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Miljökontoret Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Projekt år 2005-2007 Resultatet sammanställt av: Helen Ryberg Berntsson Miljöinspektör Sammanfattning Miljökontoret har under tiden mars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret Miljökontoret 2010-05-04 Dnr 2010-0209 Dpl 4268 TRYCKERIER Branschtillsyn 2010 Bild: Miljökontoret Foto: Miljökontoret Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Hantering av farligt avfall och kemikalier

Hantering av farligt avfall och kemikalier MILJÖFÖRVALTNINGEN Hantering av farligt avfall och kemikalier hos verksamheter i Bromstens industriområde En rapport från miljöförvaltningen Nanna Spett och Lena Embertsén December 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Containrar för alla ändamål

Containrar för alla ändamål Containrar för alla ändamål miljö frakt förråd lastväxlare isolerade special kontor kyl www.containerpoolen.se Tel 020-245020 Hög service och stor kunskap Vårt affärsidé är att leverera en produkt med

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Cisterner. Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier

Cisterner. Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier Cisterner Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och andra flytande kemikalier December 2011 Den som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING

TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING P R O J E K T A P P O R T L J U S D A L S K O M M U N M I L J Ö E N H E T E N TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING 2014 Kristin Berg, miljöinspektör Inledning och bakgrund Projektet görs

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS TUNBYTORP 17 ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS 31449.doc Tunbytorp 17, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida www.vlmt.se

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning. 2014-02-24 Utgåva (5)

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning. 2014-02-24 Utgåva (5) 2014-02-24 Utgåva (5) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens Maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 10 personer

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

October 30, 2007 SKF Group Slide 0

October 30, 2007 SKF Group Slide 0 October 30, 2007 SKF Group Slide 0 Riskhantering på SKF Mekan AB - Identifiering av risker - Åtgärder för att minska risker Presented to Länsstyrelser Presented by Marja Anderson 2010-04-20 Text + picture

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Fredrik Cederholm Täkttillsyn 10 okt 2011 1 Miljöpåverkan Förändrad naturmiljö och landskapsbild Buller Sprängning Vibrationer Luftstötvågor Kväve från

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern enligt 4 kap. 1.NFS (2003:24) Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan Person-/organisationsnummer

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

ERIKSSONS GLAS i Norrköping AB Stohagsgatan 6 C, 602 28 Norrköping TELEFON: 011 161 161 E-POST: info@erikssonsglas.se www.erikssonsglas.

ERIKSSONS GLAS i Norrköping AB Stohagsgatan 6 C, 602 28 Norrköping TELEFON: 011 161 161 E-POST: info@erikssonsglas.se www.erikssonsglas. ERIKSSONS GLAS i Norrköping AB Stohagsgatan 6 C, 602 28 Norrköping TELEFON: 011 161 161 E-POST: info@erikssonsglas.se www.erikssonsglas.se OM OSS Vår verksamhet startade 1958 och vi har en lång erfarenhet

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems www.kortsystem.se i Information Kortsystem har levererat märksystem till lager- och

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

AVFALLSHANTERING 1(57) Rutiner för hantering av avfall

AVFALLSHANTERING 1(57) Rutiner för hantering av avfall AVFALLSHANTERING 1(57) Rutiner för hantering av avfall 2 Materialåtervinning 14 2.1 Träavfall 14 2.2 "Vitt" skrot. 15 2.3 "Svart" skrot. 16 2.4 Plastband 17 2.5 Well 18 2.8 Kontorspapper 21 2.11 Glas 24

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 2001-06-07 Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 Enkäten besvarad av 42 kommuner 1 Antal verkstadsindustrier totalt: Knappt 1000 (32 svarande). Av dessa

Läs mer

EXPORT AV BILDELAR ELLER AVFALL

EXPORT AV BILDELAR ELLER AVFALL Bilskrotsprojektet 2013 Checklista som stöd för tillsyn enligt miljöbalken och bilskrotningsförordningen (Efter underlag från Miljösamverkan Västra Götalands projekt Tillsyn vid bilskrotar 04/10, Hans

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Kvalitetssäkring Returträ.

Kvalitetssäkring Returträ. Kvalitetssäkring Returträ. Grundläggande faktorer för kvalitativ produktion av RT-flis Korta fakta om returträ. Returträ är en framtidsresurs, som rätt hanterat blir till stor nytta och kan generera en

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Brandfarliga varor i hemmen

Brandfarliga varor i hemmen April 1996:3 (Rev 2000-06-06) Brandfarliga varor i hemmen Hur mycket får jag förvara? Hur skall förvaringen ske? Sprängämnesinspektionen, Box 1413, 171 27 SOLNA, Tel: 08-799 83 30 Så här känner Du igen

Läs mer

Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012

Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012 Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012 Industri, 3 platser Som verkstadstekniker bearbetar man arbetsstycken, främst av metall, till detaljer som ingår i verkstadsprodukter av skilda slag. Man lär

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva 7 Datum: 2006-08-25 Sida 1 (18) Husum-Wifsta fabriker KÄLLSORTERING Det är varje avdelnings ansvar att så mycket som möjligt källsorteras så att mängden avfall minimeras. Vid behov av nya containrar

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn!

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47, fax 0532-187 70 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia

Läs mer

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra tänker stort Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra Vi utför bland annat legotillverkning av prototyper för industrin samt små serier inom området skärande bearbetning,

Läs mer

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manual - kärlskåp Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manualen är framtagen för att underlätta installation och underhåll av kärlskåpet för bästa produktupplevelse lång tid framöver. Vid frågor,

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Kemikaliehantering på städföretag

Kemikaliehantering på städföretag Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2011-02-24 Dnr 2010-2300 Malin Johansson, 013-20 62 95 Ursula Söderberg, 013-20 62 60 Kemikaliehantering på städföretag - tillsynsprojekt 2010 Besöksadress:

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer