Inventering Södra Backa industriområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering Södra Backa industriområde"

Transkript

1 Inventering Södra Backa industriområde Projekt 2008 Projektet genomfört och sammanställt av Maria Berdén Evertsson Miljöinspektör

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund och syfte Metod Resultat Intressanta verksamheter som har tillkommit eller hittats Verksamheter i tillsynsregister som har försvunnit från Södra Backa industriområde Andra förhållanden som är värda att utreda eller nämnas Slutsats... 6 BILAGA 1. Verksamheter som kontaktats under inventering av S Backa industriområde

3 1. Sammanfattning Södra Backa industriområde inventerades under andra halvåret 2008 med särskild inriktning på nytillkomna verksamheter inom industri- och verkstadsbranschen. Statistiska Centralbyråns (SCB) aktuella listor för arbetsställen jämfördes med miljökontorets objektslistor. Alla företag som inte fanns i objektsregistret och som bedömdes kunna ha en för miljökontoret intressant verksamhet kontaktades per telefon. Komplettering gjordes genom inventering på plats på Södra Backa. Särskilt noterades vilka verksamheter som eventuellt hade upphört eller flyttat. Tio verksamheter hittades, vilkas inriktning ger anledning att föra in dem i miljökontorets tillsynsregister. Samtidigt kunde konstateras, att fyra verksamheter inom industriområdet, som tidigare ingick i objektsregistret, har lagts ned eller flyttat från området. 3

4 2. Bakgrund och syfte Miljökontoret har under tiden juli-oktober 2008 inventerat verksamheter belägna på Södra Backa industriområde. Inventeringen har främst inriktat sig på verksamheter inom industrioch verkstadsbranschen. På Södra Backa industriområde finns ett brett urval av verksamheter. Många av dessa har koppling till den tunga industri som finns i Borlänge kommun. Detta innebär att det är vanligt att man på något sätt hanterar metaller, metallavfall, skärvätskor och petroleumprodukter. Det finns också ett flertal verkstäder, som underhåller och reparerar allt från handmaskiner till truckar och bussar och som på grund av detta hanterar bl a petroleumprodukter inklusive spillolja. Syftet med projektet har främst varit att uppdatera miljökontorets register med aktuella uppgifter om de verksamheter som bedrivs för att i pågående planering kunna bedöma det framtida behovet av tillsyn. Samtidigt får man en översiktlig bild av verksamheternas miljöpåverkan. 3. Metod De nyckelkodsområden som är aktuella för Södra Backa togs fram genom utskrift av kartor från Tefat med kartlager för nyckelkodsområden markerat. Alla objekt i ECOS för motsvarande nyckelkodsområden skrevs sedan ut i listform. För att få en så heltäckande bild som möjligt av aktuella verksamheter på Södra Backa, hämtades uppgifter från Statistiska Centralbyrån genom att söka uppgifter om arbetsställen via webbsidan som miljökontoret har tillgång till. Sökning gjordes även här med indelning på nyckelkodsområden. Uppgifterna sparades sedan i Excelformat för att göra en enklare hantering möjlig. Uppgifterna från SCB jämfördes med uppgifterna från miljökontorets objektsregister. Till synes intressanta verksamheter (ca 40 st), som saknades i det senare, valdes ut och kontaktades per telefon. En kort checklista användes vid samtalet, med undantag av de fall då det var helt uppenbart att ingen miljöfarlig verksamhet pågick. Checklistan är ett utsnitt av dokumentet Kriterier för bedömning som använts av miljöinspektör Ingrid Lagerlöf i Falu kommun vid inventering av U-objekt. Noterbara förhållanden är, enligt checklistan: Eget avlopp dit annat än hushållsavlopp leds. Avlopp går till mark eller vattenområde. Hantering av kemikalier, vilken inte är helt kontrollerad. Förvaring av bensin, diesel eller spillolja i cistern. Farligt avfall uppkommer i påtaglig mängd. Påtagligt buller eller damm påverkar omgivningen. Verksamheten bedrivs inom vattenskyddsområde eller nära annan känslig miljö. Kunskap om miljöbalkens krav och verksamhetens påverkan är bristfällig. Telefonintervjuerna kompletterades med en inventering på plats på S Backa, för att främst tillföra information om adressändringar inom området, helt nystartade verksamheter samt vilka verksamheter som troligen lagts ned eller flyttat till annan plats. Försök gjordes att kontakta verksamheter i objektsregistret som inte återfanns vid fältinventeringen. I något fall kontaktades fastighetsägaren för att verifiera att verksamheten lagts ned eller flyttat. 4

5 En bedömning gjordes tillsammans med miljöinspektörerna Anette Stångmyr och Helen Ryberg Berntsson för att utröna vilka av de tillkommande verksamheterna som kunde vara intressanta att lägga upp som nya objekt i ECOS. 4. Resultat 4.1 Intressanta verksamheter som har tillkommit eller hittats En mera uttömmande beskrivning av ett flertal av de verksamheter som kontaktats under inventeringen finns i Bilaga 1, Verksamheter som kontaktats. Nedanstående verksamheter tillkommer som nya objekt i tillsynsregistret: 1. Skanska Maskin AB Filargatan 7 Förråd byggmaskiner mm, tvätt av maskiner och fordon i tvätthall, oljeavskiljare, dieselcistern, spillolja. 2. Borlänge Handelsstål Gesällgatan 1 Var förut del av Bröderna Edstrand, nuvarande BE Group, nu ett eget företag. Stållager balk och plåt, använder skärvätskor, metallavfall, dieselcistern. 3. Dala Automatik AB Hantverkargatan 14 Skär ut plåtskåp och bestyckar med kablage och datautrustning 4. Elverktygsspecialisten i Borlänge (EVS) Hantverkargatan 16 Verkstad, reparerar verktyg och även större maskiner. Petroleumprodukter, spillolja, batterier. 5. Dala Metallpartier Hantverkargatan 22 Kapar och fräser mest aluminium, använder fogmassor, fogskum, isocyanater. Metallavfall aluminium och stål, eventuellt med något bly. 6. Toyota Material Handling Sweden AB Mästargatan 7C Verkstad. Oljeavskiljare. Petroleumprodukter, dieselcistern, spillolja. 7. Bygging Uddemann AB Mästargatan 9A Verkstad, sysslar med hydrauliska glidformar och domkrafter. Spolar ibland av maskiner eller fordon på gården (dagvattenbrunnar). Har petroleumprodukter, hydraulolja mm. 8. Trailerfrakt Swedcharter AB Mästargatan 13 (kombiterminalen) Främst kontor och förråd. Dieselcistern, avfettning, spolar av fordon och tvättar pallar på packad grusyta. 5

6 9. Stös Måleri Skäggargatan 7 Byggnadsmåleri, främst kontor och lager. Hanterar en del lacknafta. Oljeavskiljare. 10. Rolf Ericsson Lastvagnar Smidesgatan 5 Verkstad bussar gemensam med Swebus. Petroleumprodukter, spillolja mm. 4.2 Verksamheter i tillsynsregister som har försvunnit från Södra Backa industriområde 1. Kollin & Ström AB Filargatan 4 2. Borlänge Stenhuggeri Hantverkargatan 20 Verksamheten har flyttat till Gustafs, Morbyvägen 36, Säters kommun. 3. Dala Pack och Tryckeri AB Hantverkargatan 4 Nedlagt. 4. Falu Litografiska AB Mästargatan 12, Mästargatan Andra förhållanden som är värda att utreda eller nämnas Bröderna Edstrand har tre olika verksamhetsadresser i objektregistret. Nuvarande förhållanden är enligt följande: På Gesällgatan 1 finns numera Borlänge Handelsstål (se ovan) som är ett eget företag. På Hantverkargatan 9 har BE Group (f d Bröderna Edstrand) sitt kontor. På Lustbergsvägen 6 finns en verksamhet som drivs av ett nybildat (sommaren 2008) bolag, Arcelor Mittal/BE Group. Detta är ett eget bolag, fristående från BE Group. Henrikssons Lackeringar kommer snart att flytta från Smidesgatan 7B till Gjutargatan 6. AW Frakt har haft fel adress (Gjutargatan 8) i objektsregistret. Rätt adress är Metallgatan 6. Swedol kommer snart att öppna en butik på Hammargatan. En tom lokal på Hantverkargatan 1-3 verkar på gång att få en ny verksamhetsutövare. Det är okänt vad man ska syssla med. 4.4 Slutsats Inventeringen leder till att tillsynsregistret utökas med tio verksamheter med huvudsaklig inriktning mot verkstadsindustri samt maskin- och fordonsverkstäder. Fyra verksamheter som tidigare fanns i tillsynsregistret har försvunnit från området, varav en har flyttat till Säters kommun och tre lagts ned. Det fungerar bra att använda SCB:s listor över arbetsställen som bas för en inventering. 6

7 BILAGA 1. Verksamheter som kontaktats under inventering av S Backa industriområde 2008 (helt ointressanta verksamheter uteslutna) Bangårdsgatan Dalatrafik Bangårdsgatan 11 (Smidesgatan 5) Tel , Kontaktperson Lena Olsson, sekreterare Endast kontor Bangårdsgatan Dalatrafik Service äger bussdepån (lokalerna) på Smidesgatan, som hyrs av Swebus. Allt eventuellt miljöfarlig verksamhet ligger på Swebus. Filargatan Dala Byggsamverkan AB Filargatan 13 Tel , Kontaktperson Krister? Byggföretag, förråd, kontor, förvarar ställningsmaterial, maskiner, främst handmaskiner. Inga kemikalier enligt uppgift. Skanska Sverige AB (Skanska Maskin AB) Läggs upp som nytt objekt Filargatan 7 (kontor Hammargatan 2) Tel , , Kontaktperson Dan Ålander (Skanska Maskin) Lokalen på Hammargatan är endast kontor. Angränsande lokaler på Filargatan används för förråd, maskinuthyrning byggmaskiner, virkeslager mm. Här finns en oljeavskiljare, man tvättar maskiner och ibland fordon i tvätthall. Mycket kemikalier, oljor, avfettning. Dieselcistern 4,5 m 3, spillolja förvarad på fat, bensin på dunk, oljor och kemikalier till FA. Fjärrvärme. Gesällgatan Borlänge Handelsstål Läggs upp som nytt objekt Gesällgatan 1 Tel Kontaktperson Bosse??? Numera eget företag, har tidigare varit del av Bröderna Edstrand/BE Group Stållager, balk och plåt, kör ut och skickar, kapar balk, använder skärvätskor. Metallavfall, lämnas till Stena. Har troligen dieselcistern. Säger sig i övrigt inte ha kemikalier. 7

8 Hammargatan Golvab i Borlänge AB Hammargatan 9 Tel Kontaktperson Håkan Nilsson, delägare Golv- och väggbeklädnad, bl a ramavtal med Borlänge Kommun, 8 mattläggare. Kemikalier endast vattenbaserade limmer. Avfall från mattor o dyl skickas tillbaka (till tillverkare?) med Golvåtervinning. Sorterar brännbart avfall. Energi fjärrvärme. Hantverkargatan BE Group Ändra befintligt objekt Hantverkargatan 9 Tel , Endast kontor Har tidigare varit del av Arcelor Mittal/BE Group, som finns på Lustbergsv 6, men som nu är ett eget bolag. Anknytning finns fortfarande. Haglöfs Glas AB Hantverkargatan 3 Tel Kontaktperson?? Glasmästeri. Endast lite kemikalier, primer, rutlim till bilar (PU) hanteras under utsug. Bilrutor hämtas av särskild firma genom Glastjänst pga limrester. Sorterar ej ut glas (generellt för branschen), limrester mm går med vanligt avfall, enligt uppgift i linje med tillverkarens anvisningar. Green Cargo Hantverkargatan 17 (15) Tel , Kontaktperson PO Johansson, arbetsledare Kontor och omklädning. Den mesta servicen sköts av Euromaint, loken ägs av Green Cargo. Kemikalier endast Kemetyl-produkter till luftslangar. BE Group Sverige AB Hantverkargatan 7 Tel (vxl Malmö) Kontaktperson Sven-Erik Lundgren, säljare. Miljöansvarig heter Peter Källgren Stålgrossist, kontor. Stark anknytning till fabriken på Lustbergsvägen 6, som ägs till 50% av Arcelor Mittal AB och 50% av BE Group fr o m 1/ Se vidare denna! 8

9 Dala Automatik AB Läggs upp som nytt objekt Hantverkargatan 14 Tel Kontaktperson Olle Falvik, VD Tillverkar eldistributions- och elkontrollapparater, dvs bestyckar med kablage och datautrustning, skär ut ur plåtskåp, inga skärvätskor. Inget till avlopp enligt uppgift. Inga kemikalier enligt uppgift. Kabelrester och metallrester sorteras INTE ut, tas hand om av Borlänge Energi enligt uppgift. Veolia Transport Sverige AB Hantverkargatan 15 Tel Kontaktperson Per Eklund, platschef Uppställningsplats för bussar, tvättar på Swebus, reparerar på Volvo. Inga cisterner. Kemikalier endast spolarvätska, glykol, mono-etylenglykol till busstoaletter. Asfalterad gård med dagvattenbrunnar som har avrinning från bussarna. Ca 50 % av bussens längd står under tak. Har absorptionsmedel för oljespill, har även plast att täcka dagvattenbrunnar med vid större utsläpp, men vet inte om det fungerar. Elverktygsspecialisten i Borlänge AB (EVS AB) Läggs upp som nytt objekt Hantverkargatan 16 Tel , (Anneli A) Kontaktperson Anneli Andersson, ägare Verkstad. Reparerar verktyg, även större maskiner. Kemikalier: oljor till maskiner mm. FA spillolja till DAKA, skrot till Stena, batterier till Fågelmyra och DAKA, har även batteritunna för kunder Wallners Persienn o Markis AB Hantverkargatan 18 Tel Kontaktperson MårtenWallner Gör persienner, markiser och gardiner. Skär och kapar (torrt) metall. Kemikalier endast T-Röd enligt uppgift. Metallavfall Al och stål till Stena. Borlänge Energi sköter brännbart och deponi. Dala Metallpartier (Abrovink passivt moderbolag) Läggs upp som nytt objekt Hantverkargatan 22 Tel Kontaktperson Lars Tillgren, produktionsansvarig Köper Al-profiler från SAPA byggsystem, gör försbeställda grejor. Kapning, fräsning, använder kylvätskor (paraffinoljor). Kemikalier: fogmassor, fogskum, isocyanater FA fogmassor/skum till DAKA Metallavfall eventuellt med något bly, metallskrot rent och orent, järnskrot, hämtas av Stena. 9

10 Hejargatan Tools Momentum AB Hejargatan 7 Tel Kontaktperson Janne Leppinen, chef Säljer industrikomponenter som lager, tätningar, transmission, automation. Tillverkar tätningar (gummi), svarvar i gummi. Säljer Loctite-produkter. Kylvätska till svarv byts och går till deponi. Gummiavfall går i brännbara fraktionen. Farligt avfall till DAKA. NorCor AB Hejargatan 8 Tel (VD hemnr), (VD mobil) Kontaktperson Örjan persson, VD Hyr ut kontors- och verkstadlokaler, ingen annan verksamhet. OBS att uppgifter i SCB:s register 2008 gäller firmans verksamhet under talen! Plåtdepån i Borlänge AB = Tibnor, finns redan i objektsregistret Hejargatan 8 Tel (VD), Kontaktperson Per Lager (VD), Per Inge Eriksson Köper och säljer klippt formatplåt från SSAB. Ingår i SSAB-koncernen, helägt av Tibnor AB. Håller lager, säljer, kör ut, ingen bearbetning. Har oljeavskiljare. Tvättar enligt uppgift ingen fordonstvätt och har inget farligt avfall. Lustbergsvägen Arcelor Mittal AB (se även BE Group, Hantverkarg 9, har viss anknytning) Ändra befintligt objekt Lustbergsvägen 6 Tel (SE Lundgren) Kontaktperson Sven-Erik Lundgren, säljare Stålprodukter, förbehandlar, bockar, armerar, kapar, slittar (skivar rullar) plåt från SSAB. Säljer bl a till Folke Perforering. Kemikalier korrosionsskydd (samma som SSAB, Ensis PQ 144 Shell), kemikalieförteckning finns. Dieselcistern enl uppgift 2000 l, till dieseltruck. Metallavfall till Kuusakoski, kemavfall till DAKA, t ex hydraulolja (byts 1 ggr/år, förvaras på fat). Sopsorterar, det mesta går till Ragnsells. En soptunna blandat till Borlänge Energi. 10

11 Metallgatan Komatsu Swelog HB (fd Dala Hydraulik) Ändra befintligt objekt Metallgatan 2 Tel Kontaktperson Lars Haglöf, platschef Verkstad. Reparerar och servar skogs- och entreprenadmaskiner samt säljer reservdelar. Oljeavskiljare. Spilloljecistern, dubbelmantlad ovan mark. Kemikalier hydraul- och motoroljor, märkfärg till skog. Farligt avfall spillolja, filter, slangar Energi oljeeldning (annan fastighetsägare) AW Frakt Ändra felaktig gaturadress Metallgatan 6 Mästargatan Akustikmontage i Borlänge AB Mästargatan 5 Tel Sätter in ljuddämpande innertak. Verksamhet endast kontor och lager av plattor och profiler samt isolering. Inga kemikalier enligt uppgift. Lite metallavfall, galvat stål. Energi troligen fjärrvärme AB Borlänge Truckcenter Mästargatan 7C Tel Kontaktperson Sven-Inge Gunnarsson Fastighetsägare åt Toyota, se nedan! Toyota Material Handling Sweden AB Läggs upp som nytt objekt Mästargatan 7C Tel Kontaktperson Sven-Inge Gunnarsson, Mikael Linder (serviceledare) Kontor, servicetekniker utgår från lokalen. Verkstad med oljeavskiljare, petroleumprodukter. Dieselcistern. Farligt avfall spillolja. 11

12 Bygging Uddemann AB Lägg upp nytt objekt Mästargatan 9A Tel Kontaktperson Mats??? Renoverar, konstruerar, monterar nytt: hydrauliska glidformar och domkrafter. Verkstad m 2 samt gård. Oljeavskiljare inomhus. Utomhus asfalterat med dagvattenbrunnar. Ibland avspolning av maskiner eller fordon på gården med dagvattenbrunnar. Kemikalier petroleumprodukter, hydraulolja mm. Trailerfrakt Swedcharter AB Lägg upp nytt objekt Mästargatan 13 Tel Kontorslokaler samt förråd (verkstad vid gamla Ford i Åselnbyn) Dieselcistern 3,5 m 3 i förrådet, står i container, ska byggas om. Kemikalier: avfettning mm Avspolning av fordon och tvättning av pallar på packad grusyta Energi: fjärrvärme Skäggargatan Lambertsson Sverige AB Tveksamt om verksamheten ska behandlas tillsammans med CRAMO eller inte, ingen ändring görs tills vidare Skäggargatan 2 Tel , (Bengt-Åke) Kontaktperson: Bengt-Åke Svärd Sköter elbiten åt CRAMO. Går igenom kabel, testar om den är hel/ok. Detta görs i en sluten tank. Vid CRAMO finns en spolplatta, som troligen har utlopp genom en oljeavskiljare. Verkstad, byter bl a motorolja på elverk. Använder avfettning. Avfall hanteras i samarbete med CRAMO, oljor, kabelskrot till järnhandel på samma gata. Saint-Gobain Autover Direktglas AB Skäggargatan 2 Tel Grossister på bilglas, tar in glas, säljer vidare. Säljer limmer med mera. Svenska Husgruppen AB (kopplade till Forsgrens Timmerhus mm samma adress) Skäggargatan 2 Tel , (prod.-chef) Kontaktperson: Leif Carlberg, produktionschef Tillverkning av väggblock, sätter in virke, sågar, spikar, sätter in glasull. Kemikalier används mycket sparsamt. Dieselcistern 3 m 3, enligt uppgift invallad, används för tankning av truck. Inget farligt avfall. Gullfiberspill går till Fågelmyra. Energi: eldar träavfall 12

13 Stös Måleri Läggs upp som nytt objekt Skäggargatan 7 Tel Byggnadsmåleri. Har kontor och lager på Skäggargatan. En del nacknafta, färg, maskiner. Oljeavskiljare finns. Farligt avfall lämnas till DAKA. Verksamheten är miljöcertifierad. Smidesgatan Tåg i Bergslagen AB Smidesgatan 2 Tel Kontaktperson: Lars Johansson, chef Endast kontor och personalutrymmen Relacom AB Smidesgatan 6 Tel , (serviceledare) Kontaktperson: Peter Nygård, serviceledare Utgångsplats för servicetekiker, garage för bilar, kabelförråd. Kemikalier finns i bilarna, okänt vad. Farligt avfall: Kabel till Ragnsells Rolf Ericsson Lastvagnar (Bussverkstad) Läggs upp som nytt objekt Smidesgatan 5 Tel Kontaktperson Janne Söderlund, miljösamordnare Petroleumprodukter, spillolja mm Huvudanläggningen finns i Romme, i S Backa hyr man lokal. Verkstaden är gemensam med Swebus. 13

Varför vidtas (inte) arbetsmiljöåtgärder?

Varför vidtas (inte) arbetsmiljöåtgärder? RAPPORT Varför vidtas (inte) arbetsmiljöåtgärder? En systemanalys av åtgärder mot isocyanater i bilverkstäder Ann-Beth Antonsson Lena Birgersdotter Bengt Christensson B1668 Februari 2006 Rapporten godkänd:

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida Nordisk Nr 2 2013 nordic car recycling Nytt namn, ny logga, ny hemsida ÅDALENS NYA IMAGE Lyckad minimässa på årsmötet Filippa sätter kunden i centrum Auktorisation på prov Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2011 Innehållsförteckning Viktiga händelser under året... 2-3 Om vår hållbarhetsredovisning 2011... 4-5 Alwexkoncernen en presentation... 6-7 Så styrs Alwexkoncernen... 10-11 Våra

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING Nordisk NR 1 2014 NORDIC CAR RECYCLING Snart generationsskifte dags att tänka nytt Bildemonteringen familjen Häggs andra hem Svartskrotarna osynliga konkurrenter Webbplats för avfallsdejting Branschens

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Miljöutredning för NFB Transport Systems

Miljöutredning för NFB Transport Systems Miljöutredning för NFB Transport Systems Examensarbete 20 p. av Linda Astner Institutionen för miljöanalys Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7050, 750 07 Uppsala Handledare: Sven Bråkenhielm 2003 Rapport

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7 Kartläggning av Skavsta och dess utveckling En klusterstudie av Skavsta på uppdrag av: Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun, ONYX, Skavsta Airport AB samt Tillväxtbanken Det ska vara enkelt att förverkliga

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

BioFuel Region AB. Finansiering avseende tankstationer för biogas. Unto Fagerkull

BioFuel Region AB. Finansiering avseende tankstationer för biogas. Unto Fagerkull BioFuel Region AB Finansiering avseende tankstationer för biogas Unto Fagerkull Rapporten är genomförd i syfte att skaffa en översiktlig bild av leasing som finansieringsform avseende investeringskostnaderna

Läs mer

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten 1(66) Utredning Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten SU-rapport 2013:01 2(66) Titel: Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten Datum: 2013-04-02 Beställare: Stefan

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER!

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER! CRAMO BYGGBOOM I MALMÖ: BODAR MED MATSAL FÖR 250 MAN sid 14 DEPÅSTOPP: MILJÖ-CRAMARNA PÅ HISINGEN sid 8 13 000 BODAR OCH MODULER I CRAMOS FLOTTA sid 4 KÄNSLIGT UPPDRAG I UPPSALA DOMKYRKA: SCHAKTA UTAN

Läs mer

SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN

SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...4 2. Summery...5 3. Uppdraget...6 3.1 Bakgrund...6 3.2 Syfte och mål...6 3.3 Avgränsningar...7

Läs mer

linköping Stilrent hos familjen. Kennas i Hjulsbro En tidning om att bygga och bo i Linköping

linköping Stilrent hos familjen. Kennas i Hjulsbro En tidning om att bygga och bo i Linköping 01 linköping 2012 Stilrent hos familjen. Kennas i Hjulsbro En tidning om att bygga och bo i Linköping Varnytt pa bostadsfronten BoGuiden är en ny tidning i Linköping som kommer ut till alla villor och

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer