TRYCKERIER. Branschtillsyn Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret"

Transkript

1 Miljökontoret Dnr Dpl 4268 TRYCKERIER Branschtillsyn 2010 Bild: Miljökontoret Foto: Miljökontoret Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Bakgrund och syfte 2 Genomförande 2 Resultat 2 Kemiska produkter 2 Utsläpp till luft 3 Utsläpp till vatten 3 Avfall 3 Buller 3 Energi och transporter 4 Egenkontroll 4 Kommentarer 4 Bilaga Tabell över tryckerier som ingick i projektet Bilaga Länkar Baksidan

3 Sammanfattning Under våren 2010 genomförde miljökontoret branschtillsyn av tryckerierna i kommunen. Syftet med projektet är att undersöka hur branschen ser ut idag och minska eventuella risker för människor och miljö. Områden som studerades var kemiska produkter, eventuella utsläpp till luft eller vatten, avfall, buller samt energi och transporter. Den grafiska branschen har minskat sin miljöpåverkan kraftigt på senare år eftersom många övergått till digital teknik. Av de 15 tryckerier som miljökontoret besökte använder drygt hälften enbart digital teknik. Fortfarande används dock vissa farliga kemikalier trots att alternativa produkter finns på marknaden. Det kan även finnas risker från några verksamheter med utsläpp till vatten och luft. Avfallshanteringen fungerade mycket bra vid samtliga verksamheter. Flera tryckerier är belägna nära bostäder. Inga klagomål på buller eller andra störningar har dock förekommit. Några tryckerier tar tillvara spillvärme eller har utfört energibesparande åtgärder. De flesta transporter sker på väg med långtradare eller bil. Miljökontoret bedömer att tillsynsbehovet är litet hos de flesta tryckerier och att egenkontrollen fungerade tillfredsställande. Kunskapen om branschens påverkan på hälsa och miljö är god och många försöker aktivt minska riskerna. Ett visst tillsynsbehov finns dock då vissa risker finns med de kemikalier som används och därmed sprids i samhället. Uppföljning behövs även för de verksamheter som orenat släpper ut processvatten till avlopp. 1 (4)

4 Bakgrund och syfte Den grafiska branschen är mycket varierad. Tryckning kan ske med olika tekniker och på olika typer av material. De vanligaste teknikerna är offset-, screen-, flexo- och digitaltryck. Exempel på tryckprodukter är böcker, tidskrifter, reklamblad, visitkort, skyltar, kartonger, kassar, kläder, plastförpackningar och fordonsdekorer. Eftersom den grafiska industrin är så varierad med avseende på tryckprocesser och trycksaker, medför detta olika påverkan på miljön. Den tekniska utvecklingen har under det senaste årtiondet gått mycket snabbt i den grafiska branschen. Datorisering och automatisering har även inneburit förändringar i miljöhänseende. Miljökontoret har under åren regelbundet inspekterat tryckerierna i kommunen. Större tryckerier har fått besök varje år. Vissa mindre verksamheter hade inte besökts sedan år Syftet med projektet är dels att inventera branschen och dels få en uppfattning om hur miljöpåverkan från tryckerierna ser ut idag och därmed tillsynsbehovet. Resultatet kommer att användas som underlag i miljökontorets tillsynsplanering. Genomförande Miljökontoret letade i olika företagsregister för att hitta de tryckerier som finns i kommunen. Därefter skickades brev ut till verksamheterna med information om tillsynsbesöket. Brev skickades till 18 verksamheter varav fyra meddelade att verksamheten upphört eller var under avveckling. Av resterande 14 hade två ingen egen tryckeriverksamhet längre. Under projektets gång tillkom ytterligare två verksamheter. Den ena besöktes men den andra letade ny lokal. Totalt inspekterades 15 olika tryckerier. Vid inspektionen användes en särskilt framtagen checklista för att få en likvärdig bedömning. Tillsammans med verksamhetsutövaren kontrollerade miljökontoret om verksamheten kan innebära risker för hälsa och miljö, och informerade om hur eventuella risker kan minskas. Miljökontoret lämnade både muntlig och skriftlig information. Inom den grafiska branschen ingår även fotografisk verksamhet. Dessa verksamheter var inte med i detta tillsynsprojekt. Resultat Resultatet av inspektionerna hos 15 tryckerier visar att bristerna är få. De flesta verksamhetsutövare är medvetna om att tryckeribranschen kan utgöra risker för hälsa och miljö. Mer än hälften av tryckerierna använder endast digital teknik numera vilket medfört att riskerna minskat betydligt. Övriga i kommunen har oftast digital teknik i kombination med annan, t.ex. offset eller screentryck. Den vanligaste bristen som miljökontoret uppmärksammade var att miljöfarliga kemikalier används trots att det finns mindre farliga alternativ. Nedan redovisas resultatet för varje undersökt område. Kemiska produkter Allmänt gäller att tryckeribranschen reducerat användningen av kemiska produkter genom att digital teknik införts. De tryckerier som har kvar tryckpressar eller metoder som kräver 2 (4)

5 särskilda kemikalier för processen, har en medvetenhet om att byta dessa när alternativ finns. Flertalet tryckerier litar på leverantören och att därigenom få information om alternativ som är mindre skadliga för miljö och hälsa. Enligt den information som miljökontoret fick vid besöken så arbetar leverantörerna inom branschen för att minska de farliga produkterna. Trots en ökad kunskap hos både verksamhetsutövare och leverantörer fanns kemiska produkter som var märkta med symbol för miljöfarlig hos 11 av de 15 besökta verksamheterna. Verksamheterna hade inte uppmärksammat detta utan litade på leverantörerna. Hos två verksamheter användes dock inte produkterna. Hos en verksamhet användes den miljöfarliga produkten trots att en mindre farlig produkt fanns i lager. Den miljöfarliga produkten togs bort vid besöket. Hos övriga åtta verksamheter fanns vid sex av dessa alternativa produkter på marknaden. Verksamheterna anmodades därför att byta ut de miljöfarliga produkterna. För två verksamheter finns idag inga alternativ till produkterna. De miljöfarliga produkterna som det finns alternativ till består av kemikalier för rengöring av klister på kopieringsmaskiner eller vid påsättande av fordonsdekaler. Vid senaste branschgenomgången fanns några verksamheter som använde förbjudna kemikalier (bl.a. innehållande blykromat). Inga förbjudna produkter hittades idag. Utsläpp till luft Användningen av lösningsmedel har minskat genom införande av nya tekniker och innebär främst en förbättrad arbetsmiljö. I fuktvatten till tryckerimaskiner finns idag inget alternativ till att använda lösningsmedel. Likaså behövs lösningsmedel, om än i små mängder, vid screentryck. Av de 15 inspekterade verksamheterna använder 5 stycken lösningsmedel. Två stycken har en mycket liten förbrukning. Utsläpp till vatten Det finns fem verksamheter som har rengöring av tryckplåtar eller andra moment som kan medföra utsläpp till vatten/avlopp. Sedan tidigare tillsyn har flera infört slutet system eller samlar upp sköljvattnet som farligt avfall. En verksamhet som tidigare samlat upp sköljvattnet efter rengöring av valsar har dock börjat släppa ut det direkt till avlopp, utan att undersöka vattnets innehåll. Hos två verksamheter förvarades flytande kemikalier nära avloppsbrunn vilket utgör en risk för utsläpp. Avfall Miljökontoret bedömer att sortering av avfall och återvinning av t.ex. aluminiumplåtar och emballage, fungerar mycket bra vid samtliga verksamheter. Omhändertagandet av farligt avfall har förbättrats betydligt sedan senaste tillsyn. Leverantörerna omhändertar också en stor del av det farliga avfallet. Buller Flera tryckerier är belägna i villaområden eller i fastigheter med lägenheter. Inga klagomål på buller eller t.ex. luktproblem eller andra störningar har dock förekommit. 3 (4)

6 Energi och transporter De tryckerier som får spillvärme återvinner den. Det största tryckeriet har ett stort överskott och diskussioner pågår med Borlänge Energi om att ta tillvara spillvärmen. Tre tryckerier har gjort energibesparande åtgärder. Exempel är att installera värmepump eller att täta dörrar och fönster. Transporterna till de mindre tryckerierna sker med postbil eller att kunden hämtar. Till de större används långtradare. Hos alla verksamheter sker det under dagtid. Endast ett av de större tryckerierna transporterar med tåg, och det beror på att kunden kräver detta. Egenkontroll Hos de flesta tryckerier saknades skriftliga rutiner över olika områden. Miljökontoret bedömde dock att detta inte behövdes eftersom de flesta verksamheterna är små. Hos de större krävdes att dokument över kemikalier och avfallshantering kunde visas, och detta fanns. Kommentarer Tryckeribranschen har genomgått en stor förändring sedan miljökontorets senaste tillsyn. Många har övergått till digital teknik och därmed minskat sin påverkan på miljö och hälsa. Flera verksamheter är nya och har inte tidigare besökts. Andra har besökts och även fått uppföljningsbesök. Trenden är att de som haft besök tidigare har en större medvetenhet om användandet av kemiska produkter, utsläpp till vatten och avfallshantering. Dessa verksamheter har minskat sin påverkan på miljö och hälsa betydligt. Nyare verksamheter som har startat, eller äldre verksamheter som övergått till digital teknik, litar oftast fullt på leverantörerna. Miljökontorets erfarenhet av projektet är att de verksamheter som tidigare haft en stor negativ påverkan på miljö och hälsa, såsom screentryckarna, idag är mycket medvetna om riskerna med sin verksamhet. Även leverantörerna har påverkats och levererar automatiskt de minst farliga produkterna när kunden ställer krav. Två av de större tryckerierna är Svanen-märkta. Särskilda kriterier finns bl.a. vid inköp av tryckfärger. Dessa tryckerier hade dock inte mindre brister än övriga. Slutsatsen är att tillsynsbehovet är litet inom branschen då många har gått över till digital teknik eller andra processer med mindre påverkan på miljö och hälsa. De tryckerier som har kvar äldre metoder är mycket medvetna om tidigare problem inom branschen, liksom leverantörerna. Viss tillsyn behövs dock då vissa risker finns med de kemikalier som används och därmed sprids i samhället. Uppföljning behövs även för de verksamheter som orenat släpper ut processvatten till avlopp. Hos de flesta tryckerier fungerade egenkontrollen tillfredsställande. Tillsynen av branschen var positiv då många verksamheter, efter tillsynsbesöket, skulle ställa större krav på leverantörerna samt att de upplevde att kunskapen blev större. De flesta var inte med i någon branschförening så miljökontorets tillsynsbesök kan vara viktiga. 4 (4)

7 BILAGA Tryckerier som ingick i projektet VERKSAMHET INRIKTNING INSPEKTION ÖVRIGT Bemi Reklam Buskåkersvägen 3 C BMF Reklam Islingbyvägen 27 A, screentryck s Tryckeri Röda vägen 50 Copytryck Honefsplan?Arkoffset, digitaltryck? Nej telefonkontakt Verksamheten under avveckling. Color Print Hejargatan 1 Rulloffset med heatset Degfabriken Gjutargatan 1 Nej telefonkontakt Fastigheten rivs, letar ny lokal. EP Logwear Mästargatan 1 Transfertryck Henningsons Tryckeri Gamla Tunavägen 23 Arkoffset, digitaltryck HSO Föreningsservice Klöverstigen 10 C Norling Skylt Hemmansvägen 2 PR Byrån Hagavägen 20 Arkoffset Liten omfattning. Printeliten Hagavägen 11 Arkoffset finns hos Printeliten i Falun. PäMo Logotryck Sturegatan 18 Tampotryck Liten omfattning. Skyltstället Cirkelgatan 16, gravyr, copyphot Trafikverket Banverkets Tryckeri Jussi Björlings väg 2 Trafikverket Vägverkets Tryckeri Röda vägen 1 Tryck Till Screen & Reklam Smidesgatan 2 Inget eget tryckeri längre Nej telefonkontakt Andra företag utför tryckningen. Tryckservice Nygårdsvägen 17 Inget eget tryckeri längre Nej telefonkontakt Lokalen har brunnit. Hyr hos Norlings Skylt. Z Textiltryck Honefsplan, Domnarvet Screentryck, transfertryck, brodyrtryck

8 Mer information Grafiska Miljörådet / Grafiska Företagens Förbund Kemikalieinspektionen Miljöbalken, förordningen om egenkontroll och annan lagtext Kontakt med s miljökontor:

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 2001-06-07 Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 Enkäten besvarad av 42 kommuner 1 Antal verkstadsindustrier totalt: Knappt 1000 (32 svarande). Av dessa

Läs mer

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2008 Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 1/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljöråd och krav för verksamma inom tandvården i Borlänge kommun Inledning I den här skriften har vi samlat det viktigaste om hur tandvården kan påverka

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. - tillsynshandledning

Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. - tillsynshandledning Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper - tillsynshandledning September 2008 Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper - tillsynshandledning

Läs mer

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005 Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Gabriella Andersson Agneta Gustafsson Sammanfattning Tandvård innebär ofta utsläpp av miljöfarliga ämnen. Förutom hanteringen av kemikalier och farligt avfall så är

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013

Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013 Miljö- och byggnadskontoret Sidan 1 av 6 Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013 Elin Stenberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten Mars 2014 Besök Postadress

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

Miljöarbete inom teknikföretag

Miljöarbete inom teknikföretag Miljöarbete inom teknikföretag utvecklingstendenser samt jämförelser med annan tillverkande industri Sammanställd i juni 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av Richard Almgren,

Läs mer

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp rapport 6338 februari 2010 Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Per Bengtson & Maria Lewander NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall MILJÖFÖRVALTNINGEN Farligt avfall En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall Blomquist Annonsbyrå Illustrationer: Johnny Dyrander Tryckeri: Centraltryckeriet/Impress Vad

Läs mer

Miljöutredning för CeJi

Miljöutredning för CeJi Miljöutredning för CeJi Samuel Sandholm Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs universitet Juni 2011 Sammanfattning

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer