Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna"

Transkript

1 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2014 Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna Insatser år 2013

2 SVERIGES Statistics Sweden. OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst samt övriga vuxna insatser år 2013 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics Social Welfare Social Services for adults with substance addiction problems and for other adults 2013 Information: vx Statistikfrågor: Barbro Engdahl, tfn Ämnesfrågor: Daniel Svensson, tfn Ulf Malmström, tfn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISSN ISBN Artikelnummer Publicerad maj 2014

3 Förord Denna rapport presenterar statistik om kommunernas insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna. Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som samlas in varje år från samtliga kommuner i landet. Uppgifter till officiell statistik samlas in för att allmänhet och samhällsaktörer ska vara välinformerade om förhållanden och utveckling inom hälsa, vård och omsorg, så att en saklig debatt kan föras och väl underbyggda beslut fattas. Rapporten har sammanställts av Barbro Engdahl och Daniel Svensson. Stockholm i maj 2014 Lars Grönvik Enhetschef Statistik 1 Avdelningen för statistik och jämförelser

4

5 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 9 Frivillig vård och tvångsvård... 9 Statistikens innehåll Datainsamling Frivillig vård...11 Tvångsvård...11 Befolkningsrelaterade uppgifter...11 Statistiken tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt...12 Osäkerhetskällor...12 Bearbetning...14 Jämförbarhet över tid Definitioner och ordförklaringar Resultat A B. Övriga vuxna...26 Tabellförteckning Teckenförklaring Bilageförteckning Summary Adults with substance abuse and addiction...34 Other adults...34 List of tables Explanations of symbols List of appendices Swedish-English glossary Tabeller Bilagor... 43

6

7 Sammanfattning I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna år Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Den innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), (LVM). De insatser socialtjänsten ger utan biståndsbeslut ingår inte. Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem Med vuxna med missbruks- och beroendeproblem avses i denna statistik huvudsakligen personer som är 21 år eller äldre som den 1 november eller någon gång under år 2013 hade minst ett beslut om insatser enligt SoL eller LVM på grund av problem med sitt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. För vård enligt LVM ingår även personer i åldern år. Antalet tvångsvårdade personer på institution (enligt LVM) den 1 november 2013 uppgick till 310 personer, varav 16 personer var i åldern år. Det innebar att antalet tvångsvårdade ökade med 17 procent jämfört med den 1 november Antalet personer med frivillig institutionsvård (enligt SoL) per den 1 november 2013 var personer vilket var en minskning med 7 procent jämfört med året innan. Antalet personer som vårdades i familjehem (enligt SoL och LVM) var 175 stycken, en minskning med drygt 6 procent jämfört med år Drygt personer hade insatser inom heldygnsvård den 1 november 2013, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med antalet den 1 november Av dessa personer vårdades 90 procent på frivillig grund. Heldygnsvård avser såväl tvångsvård på institution (enligt LVM), frivillig institutionsvård och vård i familjehem (enligt SoL och LVM). Drygt personer hade bistånd som avser boende den 1 november 2013, vilket motsvarar 2012 års nivå. Cirka personer hade någon form av individuellt behovsprövade öppna insatser per den 1 november 2013 (en minskning med drygt fyra procent). Ungefär 77 procent av de vuxna med missbruks- och beroendeproblem som mottog bistånd som avser boende den 1 november 2013 var män. Inom de individuellt behovsprövade öppna insatserna var andelen män 69 procent och inom heldygnsvården drygt 73 procent. Andelen män bland de som tvångsvårdades enligt LVM den 1 november 2013 var 71 procent. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 7

8 Övriga vuxna Gruppen övriga vuxna definierar Socialstyrelsen som personer 21 år eller äldre som får insatser som ges enligt SoL. Gemensamt för denna grupp är att deras problem inte är relaterade till eget missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. Skäl till kontakt med socialtjänsten kan vara spelmissbruk, hemlöshet, behov av stöd i föräldrarollen, anhörigs missbruk eller att personen är utsatt för våld. Den 1 november 2013 fick drygt personer av kategorin övriga vuxna bistånd som avser boende, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med år Cirka personer fick individuellt behovsprövade öppna insatser den 1 november 2013, vilket innebar en minskning med 7 procent jämfört med 1 november Antalet som vistades frivilligt på institution den 1 november 2013 uppgick till 252 personer. Det innebar att antalet som vistades frivilligt på institution är på samma nivå som år 2012 vid aktuellt mätdatum. 78 personer hade beslut om familjehemsvård den 1 november 2013, vilket är en minskning med 13 procent sedan den 1 november VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

9 Bakgrund Statistiken om socialtjänstinsatser för vuxna med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna som Socialstyrelsen redovisar i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Uppgifterna har Socialstyrelsen samlat in med stöd av förordningen (2001:100) och lagen (2001:99) om den officiella statistiken vilket innebär skyldighet för kommunerna att lämna de efterfrågade uppgifterna. Ett syfte med den officiella statistiken är att kontinuerligt ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling av verksamheten i förhållande till uppsatta mål. Frivillig vård och tvångsvård Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialtjänsten utforma och genomföra sina insatser tillsammans och i samförstånd med den enskilde. I 4 kap. 1 SoL regleras den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om han eller hon inte kan tillgodose sina behov på något annat sätt. Detta inkluderar även insatser för vård och behandling för missbruks- och beroendeproblem och de insatser som ges till gruppen övriga vuxna. I undantagsfall kan en person med missbruks- och beroendeproblem vårdas mot sin vilja, vilket regleras i lagen, (1988:870), om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM). Vård med stöd av LVM ska om det behövs inledas på sjukhus. I vårdtiden inräknas tiden på sjukhuset, liksom andra former av vård. Tvångsvård enligt LVM förutsätter att det dels finns ett fortgående missbruk (generalindikation), dels att någon eller några av lagens tre specialindikationer är uppfyllda. Dessa inbegriper att individen a) försämrar sin hälsa, b) förstöra sitt liv, c) skadar sig själv eller skadar annan. Tvångsvård kan bara bli aktuellt om behovet av vård inte kan tillgodoses på frivillig väg. Beslut om omedelbart omhändertagande fattas tillfälligt av socialnämnden och undantagsvis av förvaltningsrätten. När socialnämnden har fattat ett sådant beslut går ärendet genast till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten ska i sin tur senast fyra dagar från det att beslutet har verkställts pröva om det tillfälliga beslutet ska bestå. Socialnämnden avgör om en ansökan om tvångsvård enligt kriterierna i 4 LVM ska göras. I ansökan till förvaltningsrätten ska socialnämnden bland annat ange vilket medel som missbrukas alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. Om nämnden inte har lämnat in en ansökan inom en vecka från det att förvaltningsrätten fastställde det omedelbara omhändertagandet, ska förvaltningsrätten upphäva beslutet. Statens institutionsstyrelse (SiS) är sedan den 1 april 1994 huvudman för LVM-hemmen och ansvarar för att anvisa plats för tvångsvård i dessa. 31 december 2013 fanns det 11 LVM-hem, med 345 platser. Av dessa var 130 öppna platser och 215 låsbara. För lagstiftning hänvisas till bilaga 1. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 9

10 Statistikens innehåll Statistiken i denna rapport innehåller uppgifter om insatser som socialtjänsten beslutade år 2013 för de två målgrupperna vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna. Statistiken omfattar alla Sveriges kommuner. De uppgifter som redovisas avser mätdagen den 1 november eller hela året I denna rapport redovisar Socialstyrelsen följande: Frivilliga insatser enligt SoL avser boende, individuellt behovsprövade öppna insatser och heldygnsvård. I statistiken över frivillig vård för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna redovisas antal personer, antal insatser och antal beviljade boendedygn i bistånd som avser boende, frivillig institutionsvård och familjehemsvård. Bistånd som avser boende är differentierat i akut boende, övergångsboende och långsiktigt boende. Individuellt behovsprövade öppna insatser redovisas endast för mätdagen 1 november 2013 medan frivillig institutionsvård, familjehemsvård och bistånd som avser boende redovisas för såväl den 1 november som hela året Tvångsvård för personer med missbruks- och beroendeproblem enligt LVM. Tvångsvården redovisas i form av omedelbara omhändertaganden, ansökningar om LVM-vård, beslut om vård enligt LVM, antal vårddygn i vård enligt LVM samt utskrivningar från LVM-hem. Dessa uppgifter bygger på personnummerbaserad statistik, och rapporteras på individnivå av förvaltningsrätten och från Statens institutionsstyrelse, (SiS). Tvångsvård för personer med missbruks- och beroendeproblem enligt LVM redovisas för såväl mätdagen 1 november som för hela året. I statistiken över tvångsvårdade redovisas antalet personer som har fått beslut om omedelbart omhändertagande och antal ansökningar om beredande av vård och utskrivningar enligt LVM under året. Ett beslut om omedelbart omhändertagande kan antingen fastställas eller upphävas av förvaltningsrätten, medan ett beslut från socialnämnden om att ansöka om tvångsvård antingen kan bifallas eller avslås av förvaltningsrätten. I statistiken finns uppgifter om antalet ansökningar om vård som har fått bifall respektive avslag av förvaltningsrätten. Statistiken över individuellt behovsprövade öppna insatser och bistånd som avser boende bygger på mängduppgifter från kommunerna. I statistiken går det inte att utläsa hur många personer som på grund av missbruk eller beroende hade minst en av de nämnda insatserna. En och samma person kan få flera biståndsinsatser samtidigt utan att detta framgår, både öppna insatser och bistånd som avser boende. Under året kan en och samma person dessutom få flera insatser, t.ex. både öppna insatser och institutionsvård, frivillig eller enligt LVM. Vidare ingår enbart biståndsbedömda insatser i statistiken. Insatser utan biståndsbeslut, så kallade serviceinsatser ingår inte. 10 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

11 Datainsamling Statistiken grundar sig på uppgifter som Statisticon AB och Statistiska centralbyrån (SCB) har samlat in på uppdrag av Socialstyrelsen. Frivillig vård Statisticon AB har på aggregerad nivå (gruppnivå) samlat in uppgifter om vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna med öppna insatser, i frivillig institutionsvård och i familjehemsvård. Elektroniska frågeformulär användes vid insamlandet. Vid själva inmatningen i det elektroniska frågeformuläret genomfördes ett flertal kontroller, bland annat inmatningskontroller logiska samband mellan vissa uppgifter rimlighetskontroller utifrån kommunernas övriga inlämnade uppgifter jämförelse med uppgifter som lämnades in förra året Kommunernas kontaktperson registrerade uppgifterna i ett webb- formulär. Insamlingsperioden påbörjades när verksamhetsåret var avslutat och senaste datum för inlämnandet av uppgifter var den 31 januari. Tvångsvård Statistiken grundar sig dels på uppgifter från förvaltningsrätterna om omedelbara omhändertaganden, dels på uppgifter från Statens institutionsstyrelses (SiS) KIA-system 1. I båda fallen har datainsamlingarna utförts av SCB på uppdrag av Socialstyrelsen. Befolkningsrelaterade uppgifter Uppgifter från SCB:s befolkningsstatistik har använts för att beräkna antal personer med beslut om insatser inom tvångsvården per invånare Befolkningsuppgifterna avser den 1 november år KIA är ett klient- och institutionsadministrativt datasystem som SiS använder. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 11

12 Statistiken tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt Resultaten från föregående år har utnyttjats för kvalitetskontroller. De insamlade uppgifterna granskades maskinellt och i ett mycket begränsat antal fall manuellt. Vissa typer av fel kan dock inte upptäckas och omfattningen av dessa är därför inte känd. Ett annat exempel är att det kan vara svårt att upptäcka dubbelregistrering av en individ i mängdstatistik. Enligt tidigare mätningar kan procent av de inlämnade uppgifterna från kommunerna gällande antal beviljade dygn i bistånd som avser boende och antal vårddygn i familjehem vara ofullständiga eller felaktiga. Uppgifterna om antal personer per den 1 november har högre tillförlitlighetsgrad än antal personer eller insatser under året. Det har sin grund i att kommunernas system i vissa fall är bättre anpassade för att ta fram uppgifter för en viss dag än att ta fram uppgifter för hela året. De personnummerbaserade uppgifterna som inhämtas från förvaltningsrätterna och Statens institutionsstyrelse, vilka rör tvångsvårdade personer med missbruks- och beroendeproblem, bedöms vara mer tillförlitliga och enhetliga än mängduppgifterna från kommunerna om den frivilliga vården. Ett visst bortfall i statistiken över tvångsvårdade personer avseende omedelbart omhändertagande kan förekomma på grund av att ett beslut i förvaltningsrätterna inte har inkommit till datainsamlingen i tid. Osäkerhetskällor Ramtäckning Landets kommuner utgör målpopulationen. Eftersom målpopulationen är densamma som rampopulationen förekommer inga brister i ramtäckning. Mätning Mätfelet är avvikelsen mellan det rapporterade värdet och det sanna värdet. Det finns en mängd olika felkällor, bland annat mätinstrumentet, informationssystemet, frågeställaren och insamlingsmetoden. Mätfelen skiljer sig åt beroende på om det är frivilliga insatser till vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna eller om det avser tvångsvård enligt LVM. Frivilliga insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna Vanliga mätfel som kan förekomma i undersökningen är följande: Vissa kommuner saknar rutiner för sammanställning och inlämnande av data. 12 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

13 Bedömningen av vilka personer som kommunen räknar som vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem respektive övriga vuxna kan variera mellan kommunerna. När det gäller familjehemsvård redovisar vissa kommuner även vård i hem med HVB-tillstånd, vilket inte bör ingå i just denna del av statistiken. Tvångsvård enligt LVM En osäkerhetskälla som kan leda till mätfel i samband med LVM-vård är beräkningen av vårddygn på LVM-institution. Den kan innehålla felaktigheter eftersom uppgiften avser antal dagar då personen har varit i vård, inklusive antalet dagar då personen kan ha avvikit från LVM-vistelse. Uppgifterna om avvikelser är osäkra eftersom registreringen av dessa inte är helt tillförlitliga. Bortfall Partiellt bortfall redovisas för samtliga variabler i slutet av varje tabell. När en kommun inte har redovisat en uppgift har bortfallskompensation gjorts genom imputering, dvs. den saknade uppgiften har ersatts med en uppskattad uppgift. Den uppskattade uppgiften redovisas inte på kommunnivå, men den ingår i beräkningen av variabelns värde på riks- och länsnivå. I första hand har föregående års värde använts. Om ett sådant inte varit tillgängligt har hjälpinformation för bortfallskorrigeringen hämtats från övriga kommuner som inte har bortfall på den aktuella variabeln. Det sker ingen bortfallskompensation då de kommuner där bortfall förekommer motsvarar mer än 10 procent av befolkningsunderlaget i riket eller i respektive län. Aktuella läns- och rikssiffror blir då ett bortfall i statistiken. Frivilliga insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna Då insamlingen avslutades den 23 mars 2014 hade 286 av 290 kommuner lämnat in uppgifter för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem, och 286 av 290 kommuner hade lämnat in mängduppgifter om övriga vuxna. Kommunerna Färgelanda, Herrljunga, Solna och Vännäs har inte lämnat några uppgifter för frivilliga insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem. Det har inte inkommit några uppgifter om frivilliga insatser för övriga vuxna från kommunerna Alvesta, Färgelanda, Solna och Vännäs. För insatsen bistånd som avser boende har sju kommuner inte lämnat uppgift om antal vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem: Eskilstuna, Färgelanda, Herrljunga, Salem, Skövde, Solna och Vännäs. 51 kommuner har inte redovisat alla personer som fått bistånd som avser boende uppdelat typ av boende: akut-, övergångs- och långsiktigt boende per den 1 november, utan kommunerna har enbart redovisat en del av det totala antalet 1 november För gruppen övriga vuxna har tio kommuner inte lämnat uppgifter gällande bistånd som avser boende: Alvesta, Eskilstuna, Färgelanda, Hässleholm, Nynäshamn, Piteå, Salem, Skövde, Solna och Vännäs. Det gör att det inte är möjligt att redovisa länssiffror för Södermanland och Norrbotten. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 13

14 64 kommuner inte redovisat alla personer som fått bistånd som avser boende i akut-, övergångs- och långsiktigt boende utan enbart redovisat en del av det totala antalet per den 1 november Bearbetning Frivilliga insatser Data bearbetas enligt en sekventiell arbetsprocess där data sparas ned stegvis för att få en total spårbarhet och för att kunna reproducera resultat. Logiska kontroller och nivåjämförelser med föregående år har gjorts på de inlämnade uppgifterna och vid avvikelser har den berörda uppgiftslämnaren kontaktats för en kontroll och eventuell rättning av uppgiften. Utöver det har även okulära besiktningar gjorts av aggregerade värden. Tvångsvård Det inkomna materialet är i form av Excel-filer från förvaltningsrätterna. Filerna har skickats in till SCB genom en säker filöverföring via Internet. Granskning och validering har gjorts genom olika numeriska och logiska kontroller och det har skett kompletteringar av förvaltningsrätterna. 14 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

15 Jämförbarhet över tid Nedan beskrivs faktorer som kan påverka jämförelserna över tid från och med statistikår Socialstyrelsen har publicerat officiell statistik om socialtjänstens insatser för vuxna med missbruks- och beroendeproblem och övriga vuxna från och med statistikår Här redovisas enbart de senaste tre förändringarna som kan påverka jämförbarheten. För en komplett redovisning av förändringarna över tiden som denna officiella statistik har funnits hänvisas läsaren till bilaga Insatser för personer med psykiska problem utgår ur denna statistik. Dessa insatser redovisas istället i statistik över insatser för personer med funktionsnedsättning Insatsen bistånd som avser boende redovisas uppdelad i olika boendeformer utifrån varaktighet i boendet: Akut boende, övergångsboende och långsiktigt boende Redovisning av inskrivningar i socialtjänstens insatser upphör och istället redovisas antal individer som får olika typer av insatser. Alla boendeoch vårddygn redovisas, även de som inte orsakar kommunen kostnader. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 15

16 Definitioner och ordförklaringar Definitioner och ordförklaringar som förekommer i statistiken listas här alfabetiskt. Vissa begrepp har bearbetats terminologiskt och därmed fått en defintition. Dessa är markerade med en asterisk(*). För fullständig terminologisk information om begreppen hänvisas till Socialstyrelsens termbank: Beslut En dokumenterad handling där socialnämnden ger en skriftlig bestämmelse om att en aktivitet eller åtgärd ska utföras. Beslut om omedelbart omhändertagande Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 LVM som fattats av socialnämnden eller förvaltningsrätten. Beslut av socialnämnd går vidare till förvaltningsrätt som antingen fastställer eller upphäver myndighetsbeslutet. Beslut om beredande av vård enligt LVM Förvaltningsrättens bifall respektive avslag på socialnämndernas ansökan om att bereda vård. Beviljad insats* Insats som den enskilde är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden eller någon annan kommunal nämnd. Bistånd som avser boende Bistånd enligt 4 kap. 1 SoL som omfattar följande boendeformer: gruppboende, kategoriboende, inackorderingshem, korttidshem, jourlägenhet, härbärge, träningslägenhet, försökslägenhet, övergångslägenhet, hotell samt hyreskontrakt där socialtjänsten är kontraktsinnehavare, det vill säga sociala kontrakt eller liknande. Bistånd som avser boende redovisas i vissa fall differentierat beroende på förutsägbarhet i boendelösningen; akut boende, övergångsboende eller långsiktigt boende. Boende i hem med HVB-tillstånd ingår inte. Boendedygn* Tidsmått för individuellt behovsprövat boende utan vård eller behandling. Familjehem* Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Familjehemsvård Stöd, arbete eller arbetsträning etc. som ges med stöd av 4 kap. 1 SoL frivillig vård eller med stöd av 27 LVM tvångsvård till vuxna med missbruks- och beroendeproblem dygnet runt i familjehem. Frivillig institutionsvård Enligt 4 kap 1 SoL, se institutionsvård. Heldygnsvård Samlingsbegrepp för vistelse i dygnet-runt-vård i form av institutionsvård och familjehemsvård enligt SoL och LVM. Hem för vård eller boende (HVB)* Hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda personer för vård eller behandling i förening med boende, och vars verksamhet bedrivs yrkesmässigt. Individuellt behovsprövade öppna insatser Öppna insatser som är individuellt behovsprövade enligt 4 kap. 1 SoL, som till exempel strukturerad dagvård, personligt stöd och behandling eller en kontaktperson. 16 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

17 Insats enligt SoL Bistånd i form av frivillig vård, behandling, omvårdnad eller någon annan hjälp. Biståndet ges efter utredning och beslut av socialtjänsten. Insats enligt LVM Insats som följer av beslut om beredande av vård eller beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM. Inskrivning Den faktiska intagningen av en person till platsen där den beslutade insatsen påbörjas. Institutionsvård Vård eller rehabilitering (behandling, arbete eller arbetsträning etc.) enligt LVM eller SoL som sker dygnet runt på någon institution, till exempel utredningshem, motivationshem, behandlingshem, arbetskollektiv eller motsvarande. Till denna vårdform räknas även andra typer av hem, som inackorderingshem och härbärgen, med HVB-tillstånd. Denna vård kan ges både som frivillig vård och som tvångsvård. LVM Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. LVM-hem* Hem avsett för tvångsvård av personer med missbruksproblem. Tvångsintagna på institution Personer som var fysiskt intagna på LVMhem den 1 november De som den aktuella dagen hade avvikit från institutionen och de som var placerade utanför LVM-hemmet med stöd av 27 LVM ingår inte bland dessa. SoL Socialtjänstlagen (2001:453) Vård enligt LVM Tvångsvård som beslutas av förvaltningsrätten och ges vid institutioner dygnet runt, med stöd av LVM. Vårdtid på LVM-hem Den period då en person är fysiskt intagen på ett LVM-hem, det vill säga exklusive tiden då han eller hon har avvikit från institutionen och tiden för placering utanför LVM-hemmet med stöd av 27 LVM. Vårddygn Tidsmått som gäller vård eller behandling i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende. Vårdform Typ av vårdverksamhet. Vårdformer i denna statistik är bistånd som avser boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, institutions- och familjehemsvård enligt SoL och LVM. Personer som är 21 år eller äldre och som omfattas av beslut om insatser enligt SoL, eller LVM, på grund av problem med sitt missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. För LVM-vård redovisas även personer i åldern år. Övriga vuxna Personer 21 år och äldre som får insatser från socialtjänsten. Gemensamt för dessa personer är att de är i behov av insatser som inte är relaterade till eget missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. Skäl till insatser kan vara spelmissbruk, hemlöshet, behov av stöd i sin föräldraroll eller en anhörigs missbruk eller beroende. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 17

18 Resultat A. Vuxna personer med missbruksoch beroendeproblem A.1 Frivilliga vård- och stödformer Bistånd som avser boende Den 1 november 2013 hade knappt personer med missbruks- och beroendeproblem bistånd som avser boende, vilket betyder att antalet inte har förändrats jämfört med 1 november 2012 (tabell 3 och 4). Antalet boendedygn för insatsen bistånd som avser boende ökade med 11 procent under 2013 jämfört med år 2012, från knappt två miljoner dygn till 2,2 miljoner dygn (tabell 1a och 6a). Under år 2013 var det knappt personer som fick den här typen av bistånd (tabell 1a och 5). Det beräknade genomsnittliga omfattningen av bistånd som avser boende under år 2013 uppgick till 152 boendedygn per person. Det går inte att jämföra uppgiften om antal personer under år 2013 med tidigare år eftersom det tidigare har samlats in uppgifter om den administrativa uppgiften inskrivningar. Antal personer per invånare som har fått bistånd som avser boende studeras under tidsperioden Det går det att se en nedåtgående trend under perioden Bistånd som avser boende ökar under år för att sedan stabiliseras på cirka 8,4 personer per invånare (diagram 1). 18 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

19 Diagram 1. Bistånd som avser boende 1 november , antal personer per invånare Antal per invånare 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 8,20 8,00 : *T o m år 2012 skedde insamling av antal inskrivningar i bistånd som avser boende vilket betyder att måttet har ändrats från inskrivningar till antal personer år Redovisning av typ av boende per den 1 november 2013 utifrån varaktighet i boendet visar att drygt hälften av personerna som fick bistånd som avser boende fick ett boende som var långsiktigt (till exempel andrahandskontrakt med socialtjänsten som kontraktsinnehavare eller varaktigt institutionsboende), 20 procent av personerna hade akuta/tillfälliga boendeformer och 30 procent hade någon form av övergångsboende i väntan på en mer permanent lösning (tabell 4). Individuellt behovsprövade öppna insatser Den 1 november 2013 hade cirka personer någon typ av individuellt behovsprövad öppen insats (tabell 3 och 4), vilket betyder att antalet som hade en sådan insats minskade med fyra procent jämfört med den 1 november 2012 (tabell 1b). Av dessa beviljades 69 procent till män och 31 procent till kvinnor. De individuellt behovsprövade öppna insatserna består av ett antal olika insatser som kan beviljas samtidigt till en och samma person, exempelvis rådgivning, motivation och behandling för missbruk och beroende. Frivillig institutionsvård Den 1 november 2013 vårdades personer med missbruks- och beroendeproblem i frivillig institutionsvård enligt SoL (tabell 3 och 4). Under hela 2013 vårdades drygt personer i frivillig institutionsvård, vilket innebär att antalet vårdade minskade med fem procent jämfört med år 2012 (tabell 2b och 6c). Antalet vårddygn under 2013 var nästan , vilket är en minskning med knappt sju procent jämfört med år Den VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 19

20 genomsnittliga vårdtiden per person under 2013 var 105 dygn, vilket betyder att den genomsnittliga vårdtiden har förkortats med två dagar jämfört med år Familjehemsvård Den 1 november 2013 var 175 personer med missbruks- och beroende- problem i familjehemsvård, frivilligt eller enligt 27 LVM (tabell 3 och 4). Det betyder att antalet personer i denna vårdform har minskat med 27 personer jämfört med år 2012, vilket motsvarar 15 procent. Under år 2013 fick vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem familjehemsvård drygt dygn, vilket var en minskning med knappt nio procent jämfört med Den genomsnittliga vistelsetiden i familjehem var 133 dagar per person (tabell 1c och 6a-b). A.2 Tvångsvård Beslut om beredande av vård enligt LVM och beslut om omedelbart omhändertagande Under 2013 fattade förvaltningsrätterna beslut enligt LVM för 950 personer (tabell 9, 10 och 12), en ökning med sju procent i jämförelse med Av dessa beslut avsåg 67 procent män. För 162 personer, 17 procent, gällde beslutet endast omedelbart omhändertagande (tabell 9, 10 och 12). För 187 personer, 20 procent, gällde beslutet endast beredande av vård, och för resterande 601 personer gällde beslutet både omedelbart omhändertagande och beredande av vård (tabell 9). Ansökningar om vård enligt LVM Under år 2013 fick förvaltningsrätterna in 861 ansökningar om beredande av vård enligt LVM från socialnämnden. Fördelningen av förvaltningsrätternas bifall eller avslag till dessa ansökningar framgår av tabell 8. Antalet ansökningar är cirka 25 procent fler än året innan och 84 procent av ansökningarna ledde till ett beslut om vård. Socialnämnden kan i ansökan om tvångsvård ange en eller flera indikationer som skäl för tvångsvården. Socialnämnden åberopade risk för att personen skulle skada sin egen hälsa i 88 procent av de 861 ansökningarna, i 49 procent av ansökningarna ansåg socialnämnden att det fanns risk för att personen skulle förstöra sitt liv, i 47 procent av ansökningarna att personen ifråga skulle kunna skada sig själv och risk för att personen med missbruksoch beroendeproblem skulle kunna skada närstående åberopade socialnämnden i 29 procent av ansökningarna. I ansökningarna om vård anger socialnämnden också vilken typ av medel som missbruket gäller. Missbruksmedel är alkohol, narkotika samt kombination av dem. Under 2013 angav socialnämnden missbruk av enbart alkohol i 36 procent av ansökningarna, av enbart narkotika i 37 procent av ansökningarna. I 24 procent av ansökningarna åberopade socialnämnden missbruk av både alkohol och narkotika (tabell 8). I vissa fall ges personer i åldersgruppen 20 år och yngre vård enligt LVM. Under 2013 avsåg dessa ansökningar 33 personer i åldersgruppen 20 år och 20 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

21 yngre, och för fyra av dessa personer avslog förvaltningsrätterna ansökan. För 29 personer åberopade socialnämnden narkotika som missbruksmedel, enbart eller i kombination med alkohol eller lösningsmedel. För resterande fyra personer i åldersgruppen 20 år eller yngre åberopades alkohol som missbruksmedel. Vård enligt LVM Den 1 november 2013 vårdades 310 personer i åldersgruppen 18 år eller äldre i LVM-hem (tabell 13). Av dessa var 70 procent män. Åldersgruppen år var störst (36 procent), följt av gruppen personer i åldersgruppen år (17 procent). I diagram 2 visas procentuell fördelningen utifrån ålder och kön. Diagram 2. Institutionsvårdade enligt LVM den 1 novemer Procentuell fördelning efter ålder och kön Antal w Totalt Män Kvinnor Källa: Statens institutionsstyrelse Unga vuxna (18-29 år) med institutionsvård enligt LVM Utvecklingen av institutionsvård från den 1 november 2012 till den 1 november 2013 bland unga vuxna, i åldern år, är inte enhetlig. I åldersgruppen år är antalet oförändrat medan antalet vårdade har ökat i åldergrupperna år och år sedan den 1 november I åldersgruppen år har det skett en ökning med 68 procent medan det i åldergruppen år har skett en ökning med 9 procent av antalet vårdade. Den genomsnittliga vårdtiden för unga vuxna (18-29 år) är 145 dagar, vilket är något längre än vårdtiden för personer som är 30 år eller äldre, där den genomsnittliga vårdtiden är 134 dagar (tabell 15). Det huvudsakliga missbruksmedlet hos unga vuxna är narkotika. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 21

22 Diagram 3. Antal unga vuxna, år, som vårdades på institution enligt LVM 1 november 2012 och 1 november 2013 Antal år år år Källa:Statens institutionsstyrelse Huvudsakligt missbruksmedel bland vårdade enligt LVM Av samtliga 302 vårdade enligt LVM per den 1 november 2013 uppgav Statens institutionsstyrelse (SiS) att 27 procent hade använt enbart alkohol, 41 procent enbart narkotika och 31 procent en kombination av alkohol och narkotika som huvudsakligt missbruksmedel (se diagram 4 och tabell 13). Andelen personer som vårdats för att de enbart har missbrukat alkohol har minskat med fem procent jämfört med den 1 november år 2012, medan andelen som vårdats för missbruk eller beroende av narkotika eller av kombinationen alkohol och narkotika har ökat i samma omfattning. Diagram 4. Fördelning av missbruksmedel hos tvångsintagna på institution den 1 november 2013 Alkohol och narkotika Alkohol Narkotika Källa: Statens institutionsstyrelse 22 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

23 Yngre tvångsvårdade har oftare problem med missbruk och beroende av narkotika medan äldre oftare har problem med missbruk av alkohol (diagram 5). Blandmissbruk tenderar att bli allt vanligare bland tvångsvårdade personer i åldern år. Bland personer som tvångsvårdas på grund av missbruk och beroende av narkotika är personer i åldersgrupperna år vanligast förekommande medan det bland personer som vårdas på grund av missbruk och beroende av alkohol är åldersgruppen år som är mest frekvent. Diagram 5. Antal intagna enligt LVM den 1 november 2013 efter ålder och missbruksmedel Ålder Alkohol Narkotika Blandmissbruk Källa: Statens institutionsstyrelse Mellan 2003 och 2007 ökade antalet intagna för tvångsvård, oberoende av missbruksmedel. Under tidsperioden minskade omfattningen av tvångsvård på grund av missbruk och beroende, framför allt vård för alkoholmissbruk men även för narkotikamissbruk. Därefter, år , fortsatte denna trend avseende alkohol huvudsakligt missbruksmedel medan missbruk av narkotika blev alltmer frekvent. Antal intagna med tvång för blandmissbruk av kombinationen alkohol och narkotika har ökat i antal under tidsperioden Sammanfattningsvis ökade narkotika- och blandmissbruk medan missbruk av alkohol tenderade att bli allt ovanligare som huvudsakligt missbruksmedel (se diagram 6). VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 23

24 Diagram 6. Antal intagna enligt LVM 1 november efter missbruksmedel. Antal Alkohol Narkotika Blandmissbruk : Källa: Statens institutionsstyrelse Genomsnittliga vårdtider enligt LVM Under år 2013 genomförde LVM-hemmen 980 utskrivningar av personer som tvångsvårdades enligt LVM (tabell 14 och 15), vilket är två procent fler än För dessa utskrivningar var den genomsnittliga vårdtiden 137 dagar vilket betyder att den genomsnittliga vårdtiden inte har förändrats sedan Det kan jämföras med de 105 dagar som var den genomsnittliga vårdtiden för frivillig institutionsvård (tabell 2). Längst vårdtider har personer som missbrukar alkohol och narkotika samtidigt (144 dagar) och personer i åldern år (i genomsnitt 147 dagar). A.3 Utveckling av institutionsvård I diagram 7 visas antalet personer i institutionsvård enligt LVM i åldern 18 år och äldre på mätdagen, den 1 november, varje år från år 2003 till Antalet tvångsintagna har ökat över tid. Antalet tvångsvårdade var år personer för att elva år senare, år 2013, uppgå till 310 personer. Det betyder att antalet tvångsvårdade under den här perioden har ökat med 40 procent. 24 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

25 Diagram 7. Antal tvångsintagna i LVM-vård 1 november 18 år och äldre Antal Källa: Statens institutionsstyrelse Antal personer i frivillig institutionsvård har minskat med 37 procent under ovanstående tidsperiod, från personer år 2003 till knappt personer år 2013 (diagram 8). Diagram 8. Antal personer 18 år + som vårdades i frivillig institutionsvård 1 november Antal VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 25

26 A.4 Könsfördelningen för samtliga vård- och stödformer Män var i majoritet bland personer som tog del av de olika vård- och stödformerna för vuxna med missbruks- och beroendeproblem den 1 november Det förhållandet gällde för samtliga vårdformer. Könsskillnaden var som störst i bistånd som avser boende där 77 procent av de personer som berördes var män. Tvångsvård på institution var den insats där skillnaden mellan andel kvinnor och män var som minst. Andelen män bland de personer som har fått tvångsvård enligt LVM var 66 procent. Tabell A nedan redovisar könsfördelningen för samtliga vård- och stödformer (även tabell 3). Tabell A. Antal kvinnor och män 21 år och äldre, med missbruks- och beroendeproblem, efter samtliga vård- eller stödformer 1 november 2013, antal och procent. Vård- eller stödform Antal Kvinnor % Män % Bistånd som avser boende Individuellt behovsprövade öppna insatser Heldygnsvård, varav -Frivillig institutionsvård Familjehemsvård SoL 27 LVM Tvångsvård på institution B. Övriga vuxna Övriga vuxna 2 avser personer som är 21 år eller äldre som får behovsprövade insatser som ges enligt SoL inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Gemensamt för denna grupp är att deras problem inte är relaterade till eget missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. Skäl till kontakt med socialtjänsten kan vara spelmissbruk, hemlöshet, behov av stöd i föräldrarollen, anhörigs missbruk eller att personen är utsatt för våld. Ännu en grupp som ingår i kategorin övriga vuxna är flyktingar med uppehållstillstånd. B.1 Samtliga vård- och stödformer Bistånd som avser boende Den 1 november 2013 var det knappt personer bland övriga vuxna som hade biståndsbeslut om insatsen boende (tabell 18 och 19). En ökning med sex procent har skett sedan samma datum år Antalet personer som har fått bistånd som avser boende under år 2013 uppgick till personer. Under 2013 beviljade socialtjänsten cirka 3,6 miljoner boendedygn, vilket är en ökning med drygt 15 procent jämfört med 2 Definitionen på målgruppen övriga vuxna ändrades fr o m statistikåret 2007 och av det skälet är det inte möjligt att göra jämförelse med statistikuppgifter som avser tidigare år. 26 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

27 2012 (tabell 16a, 20 och 21a). Det innebar att antalet boendedygn per person med bistånd som avser boende uppgick till 207 dygn år 2013 (diagram 9). Diagram 9. Bistånd som avser boende bland övriga vuxna. Antal per invånare 21 år+ som har haft bistånd som avser boende 1 november * Antal per invånare 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8, *T o m år 2012 skedde insamling av antal inskrivningar i bistånd som avser boende vilket betyder att måttet har ändrats från inskrivningar till antal personer år Antal biståndsbeslut avseende bistånd som avser boende per invånare har ökat mellan år 2003 och Insamlingen har dock ändrats år 2013 vilket gör att mätningen till och med år 2012 avser inskrivningar per invånare medan 2013 mäter antal individer per invånare som har blivit beviljade bistånd som avser boende. Det kan förklara den minskning som har skett mellan år 2012 och Det går dock att se att under tidsperioden ökade antalet inskrivningar i bistånd som avser boende per invånare från 10,6 till 12,4 inskrivningar per invånare. Redovisning av typ av boende per den 1 november 2013 utifrån varaktighet i boendet visar att knappt 70 procent av personerna som fick bistånd som avser boende fick ett boende som var långsiktigt (t ex andrahandskontrakt med socialtjänsten som kontraktsinnehavare eller varaktigt institutionsboende), och knappt 15 procent av personerna hade akuta/tillfälliga boendeformer och drygt 15 procent hade någon form av övergångsboende i väntan på en mer permanent lösning (tabell 19). Individuellt behovsprövade öppna insatser De individuellt behovsprövade öppna insatserna består av ett antal olika insatser som socialtjänsten kan besluta om samtidigt till en och samma person. Ett exempel på öppna insatser för övriga vuxna är anhörigprogram med syfte att stödja anhöriga till personer som har problem av olika slag som ger rätt till bistånd från socialtjänsten. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 27

28 Den 1 november 2013 hade drygt personer i gruppen övriga vuxna någon typ av individuellt behovsprövad öppen insats (se tabell 18 och 19), vilket var 6 procent fler än föregående år (tabell 18 och 19). Frivillig institutionsvård Den 1 november 2013 vistades 252 vuxna personer med problem som inte var relaterade till alkohol- och drogmissbruk i frivillig institutionsvård (tabell 18 och 19). Under hela år 2013 vårdades 807 personer i denna vårdform under sammanlagt drygt dygn (tabell 17a och 17b), vilket är minskning av antalet personer med knappt 8 procent och en ökning av antalet vårddygn med 3 procent jämfört med Familjehemsvård Den 1 november 2013 vistades 78 personer som kategoriseras som övriga vuxna i familjehem (tabell B nedan och tabell 18). Vuxna personer utan egna missbruksproblem var placerade i familjehem under drygt dygn under hela 2013 (tabell 16c), vilket var i jämförbart med nivån föregående år. B.2 Könsfördelning för samtliga vård- och stödformer Könsfördelningen var relativt jämn vid en studie av bistånd som avser boende, individuellt behovsprövade öppna insatser och heldygnsvård till övriga vuxna (tabell B). Tabell B. Antal kvinnor och män, i kategorin övriga vuxna, 1 november 2013 i samtliga vård- och stödformer, antal och procent. Vård- eller stödform Antal Kvinnor % Män % Bistånd som avser boende Individuellt behovsprövade öppna insatser Heldygnsvård Varav - Frivillig institutionsvård Familjehemsvård VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

29 Tabellförteckning Tabell 1a. Missbruk Bistånd som avser boende. Antal personer, beviljade boendedygn och genomsnittligt antal boendedygn per person under året. Tabell 1b. Missbruk Frivillig familjehemsvård. Antal personer, beviljade vårddygn och genomsnittligt antal vårddygn per person under året. Tabell 2a. Missbruk Frivillig institutionsvård. Antal beviljade vårddygn under året efter typ av vårdgivare, antal personer samt genomsnittligt antal vårddygn per person. Tabell 2b. Missbruk Frivillig institutionsvård. Antal personer med frivillig institutionsvård under året. Tabell 3. Missbruk Antal personer den 1 november med frivillig- eller tvångsvård/behandling efter omvårdnad/vårdform, kön och ålder. Tabell 4. Missbruk Antal personer den 1 november med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL och 27 LVM efter kön, län och vårdform. Tabell 5. Missbruk Antal personer med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL eller 27 LVM under året efter län, kommun och vårdform. Tabell 6a. Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året, efter län och kommun. Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun. Tabell 6c. Missbruk Antal personer i frivillig institutionsvård under året efter län, kommun och kön samt antal dygn per person under året efter län och kommun. Tabell 7. Missbruk Antal personer 21 år eller äldre i institutionsvård enligt LVM och 4 kap. 1 SoL, den 1 november Tabell 7a. Missbruk Antal vårddygn i tvångsvård på institution enl. LVM under året efter län, kommun och antal vårddygn till kvinnor och män. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 29

30 Tabell 8. Missbruk Antal ansökningar (bifallna och avslagna) till förvaltningsrätten om beredande av vård enligt LVM någon gång under året, efter indikation, typ av missbruksmedel och län. Tabell 9. Missbruk Antal personer med ett, två eller fler beslut om insatser enligt LVM någon gång under året, efter kön och ålder. Tabell 10. Missbruk Antal personer med beslut om insatser enligt LVM någon gång under året, efter kön, ålder och län. Tabell 11. Missbruk Antal omedelbara omhändertaganden, ansökningar om vård och utskrivningar efter vård och antal individer i respektive kategori, efter kön och län. Tabell 12. Missbruk Antal personer med beslut enligt LVM, antal beslut enligt LVM året samt indikation vid beslut om omhändertagande någon gång under året, efter län. Tabell 13. Missbruk Antal personer i institutionsvård enligt LVM den 1 november efter missbruksmedel, kön och ålder. Tabell 14. Missbruk Antal utskrivningar av personer som under året har vårdats enligt LVM efter missbruksmedel, kön och ålder. Tabell 15. Missbruk Antal utskrivningar av personer som under året har varit intagna enligt LVM, redovisade efter vårdtidens längd, genomsnittlig vårdtid i antal dagar samt efter missbruksmedel, kön och ålder. Tabell 15a. Missbruk Antal utskrivningar från LVM-vård, antal personer som skrivs ut, antal per invånare och boendeform för personer efter utskrivning (som ordnas av socialtjänsten). Tabell 16a. Övriga vuxna Bistånd som avser boende. Antal personer, beviljade boendedygn och genomsnittligt antal boendedygn per person under året. Tabell 16b. Övriga vuxna Familjehemsvård. Antal beviljade vårddygn under året. Tabell 17a. Övriga vuxna Frivillig institutionsvård. Antal beviljade vårddygn under året efter typ av vårdgivare samt genomsnittligt antal vårddygn per person. Tabell 17b. Övriga vuxna Frivillig institutionsvård. Antal personer med frivillig institutionsvård under året. 30 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

31 Tabell 18. Övriga vuxna Antal personer den 1 november med vård/behandling efter vårdform, kön och ålder. Tabell 19. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL under året efter län, och vårdform. Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer i bistånd som avser boende, antal personer i frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal boende-/ vårddygn till kvinnor och män under året, efter län och kommun. Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehemsvård under året efter kön, län och kommun. Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun. Tabell 21c. Övriga vuxna Antal personer i frivillig institutionsvård under året efter län, kommun och kön samt antal dygn per person under året efter län och kommun. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 31

32 Teckenförklaring (0) Värdet är noll, inget finns att rapportera. (..) Uppgiften finns inte tillgänglig eller är alltför osäker för att anges. (.) Värde kan inte förekomma. (x) Sekretesskryssning av talen 1, 2 och 3 har genomförts. För att förhindra bakvägsidentifiering kan även större tal ha markerats med x. 32 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

33 Bilageförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Lagstiftning Jämförbarhet över tiden Webbenkät över insatser för vuxna med missbruksproblem under 2013 Instruktion för inrapportering av beslut av förvaltningsrätt enligt LVM 2013 SiS:s blankett över ansökan om plats på institution för vuxna enligt 22 och 23 LVM Webbenkät över insatser för övriga vuxna inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg under 2013 VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 33

34 Summary Adults with substance abuse and addiction In these statistics, the term adults with substance abuse and addiction refers to persons aged 21 or more, subjected to a social service action due to abuse of alcohol, illicit drugs, pharmaceutical products or solvents. The compulsory institutional care also include persons aged 18 to 20 years. The number of people receiving compulsory institutional care on November 1, 2013 was 310, an increase of 17 percent compared to November 1, Out of these, 5 percent were aged 18 to 20 years. The number of people receiving voluntary institutional care November 1, 2013 was 1,955, a decrease of 7 percent compared to November 1, 2012 and care in private home on November 1, 2013 was 175, 6 percent lower compared to November 1, About 2,400 people were receiving round-the-clock care on November 1, percent lower as on November 1, Out of these, 88 percent were receiving care voluntarily. On November 1, 2013, about 6,200 people received housing assistance. The number receiving housing assistance was at the same level as previous year. 77 per cent of the adults with substance abuse and addiction who were receiving housing assistance on November 1, 2013 were men. The proportion of men among those receiving individually means-tested outpatient care was 69 percent, and 73 percent among those receiving roundthe-clock care. The proportion of men among those receiving compulsory care on November 1, 2011 was 71 per cent. Other adults The term other adults refers to people aged 21 or more who were subject to a decision regarding social services that was not related to any abuse or addiction of their own. Included in these statistics is support due to gambling, homelessnessor domestic violence. On November 1, 2013, more than 10,100 people were receiveng housing for assistance, an increase with 6 percent compared to november 1, About 6,300 people were receiving individually means-tested out-patient care on the same date, approximately 7 percent lower than the number on November 1, On November 1, 2013, 252 people were receiving institutional care, which meant no change since pervious year. On November 1, 2013, 78 people were receiving care in private homes, a decrease of 13 percent compared to November 1, VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

35 List of tables Table 1a. Substance abuse and addiction Housing assistance. Number of people, days of residence granted and average number of days of residence during the year. Table 1b. Substance abuse and addiction Voluntary care in private homes. Number of people, days of care granted and average number of days of care during the year. Table 2a. Substance abuse and addiction Voluntary institutional care. Number of days of care granted during the year by social care provider, number of admissions, days of care per admission and average number of days of care. Table 2b. Substance abuse and addiction Voluntary institutional care. Number of individuals receiving voluntary institutional care, broken down by gender. Table 3. Substance abuse and addiction Number of people on November 1 receiving voluntary or compulsory care/treatment by type of care or assistance, gender and age. Table 4. Substance abuse and addiction Number of people on November 1 receiving housing assistance, care/treatment or assistance by county, gender and type of care or assistance. Table 5. Substance abuse and addiction Number of people with services during the year by county, municipality and type of care or assistance. Table 6a. Substance abuse and addiction Number of days of residence with housing assistance, number of days of voluntary institutional care and care in private homes by county and municipality. Table 6b. Substance abuse and addiction 2013.Number of days of care granted in voluntary institutions during the year by county and municipality, broken down by type of social care provider county and municipality. Table 6c. Substance abuse and addiction Number of people in voluntary institutional care by county, municipality and gender and average number of days per person during the year. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 35

36 Table 7. Substance abuse and addiction Number of people aged 21 or older in institutional care, on November 1, Table 7a. Substance abuse and addiction Number of days of compulsory institutional care under LVM during the year by county, municipality and number of days of care to women and men. Table 8. Substance abuse and addiction Number of applications (granted and rejected) to administrative court for provision of compulsory care by indication, type of substance and county. Table 9. Substance abuse and addiction Number of people with one, two or more decisions on compulsory treatment during the year, by gender, age. Table 10. Substance abuse and addiction Number of people with decisions on compulsory treatment during the year, by county, gender and age. Table 11. Substance abuse and addiction Number of decisions (confirmed and not confirmed) during the year on immediate custody, number of applications and number of discharges from compulsory treatment by county. Table 12. Substance abuse and addiction Number of people and decisions in compulsory treatment at some time during the year, by county. Table 13. Substance abuse and addiction Number of people in compulsory care on November 1 by substance, gender and age. Table 14. Substance abuse and addiction Number of discharges from compulsory treatment during the year by substance, gender and age. Table 15. Substance abuse and addiction Number of discharges from homes compulsory treatment by length of care period, average period of care, by gender, age and substance. Table 15a. Substance abuse and addiction Number of discharges from compulsory treatment, per population and housing after disharge. Table 16a. Other adults Housing assistance. Number of people, days of residence granted and average number of days of residence. Table 16b. Other adults Care in private homes. Number of days of care granted during the year. 36 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

37 Table 17a. Other adults Voluntary institutional care. Number of days of care granted during the year by social care provider and average number of days of care. Table 17b. Other adults Voluntary institutional care. Number of people during the year receiving voluntary institutional care by gender. Table 18. Other adults Number of people on November 1 with care/treatment by type of care or assistance, gender and age. Table 19. Other adults Number of people on November 1 receiving housing assistance, care/treatment or assistance by county and gender. Table 20. Other adults Number of people with assisted housing, number of admissions, by gender, county and municipality. Table 21a. Other adults Number of days of residence in assisted housing, in voluntary institutional care and in care in private homes by county and municipality. Table 21b. Other adults Number of days of voluntary institutional care granted by county and municipality, by gender and social care provider. Table 21c. Other adults Number of people in voluntary institutional care during the year by county, gender and average number of days. VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 37

38 Explanations of symbols (0) Value is zero, nothing to report (..) The information is not available or is too uncertain to be given (.) Not applicable (x) Number of observations is three or less; or a sum of numbers, one of them is three or less 38 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

39 List of appendices Appendix 1 Appendix 2 Appendix 3 Appendix 4 Appendix 5 Appendix 6 Legislation Comparability over time Statistical form showing services for adults with abuse or addiction in 2013 Statistical form showing data on administrative court decisions pursuant to the Care of Abusers (Special Provisions) Act 2013 National Board of Institutional Care form showing applications for institutional beds for adults pursuant to sections 22 and 23 of the Care of Abusers (Special Provisions) Act Statistical form showing services for other adults in the individual and family care of the Social services in 2013 VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 39

40 Swedish-English glossary Ålder Alkohol Antal Ansökan/ansökning År Behandling Befolkning Beredande av vård Beslut Beviljande Bistånd som avser boende Dag(ar) Därav Dygn Endast Familjehem Förvaltningsrätt Frivillig institutionsvård Frivilligt intagna Genomsnittlig Hela riket Heldygnsvård Indikation Individuellt behovsprövad Insatser Inskrivningar Kommun Kvinnor Läkemedel Län Lösningsmedel LVM Age Alcohol Number Application Year (the year) Treatment Population Provision of care Decision Granted / granting Housing assistance Day(s) Of which Day(s) Only Private home Administrative court Voluntary institutional care Admitted voluntarily Average Nationwide Round-the-clock care Indication Individually means-tested Services Admissions Municipality Women Pharmaceutical product, drug County Solvents The Care of Abusers (Special Provisions) Act 40 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

41 Män Missbruk Missbruksmedel Narkotika Okänd Omedelbart omhändertagande Öppna insatser Över Men Abuse Abused substance Drugs, Narcotics Unknown Immediate placement into custody Out-patient care Over Personer Polis Samtliga Socialnämnd SoL Tid Tvångsvård på institution Tvångsintagna Typ Under Uppgift saknas Utskrivningar Vård Vårddagar Vårddygn Persons Police All Social Welfare Board Social Services Act Time Compulsory institutional care Compulsorily admitted Type Under Information not available Discharges Care Days of Care Days of Care VUXNA PERSONER MED MISBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 41

42 Tabeller 42 VUXNA PERSONER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEM SAMT ÖVRIGA VUXNA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

43 Tabell 1a. Missbruk Bistånd som avser boende. Antal personer som har fått bistånd som avser boende, beviljade boendedygn och genomsnittligt antal boendedygn per person under året Omvårdnad/Vårdform Antal Därav: Antal Därav: Antal personer 1) beviljade Antal boendedygn till boendedygn Kvinnor Män boendedygn 2) Kvinnor Män per person Bistånd som avser boende 3) ) Uppgift från 7 kommuner saknas: Borlänge, Färgelanda, Herrljunga, Håbo, Salem, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 9 kommuner saknas: Borlänge, Fagersta, Färgelanda, Herrljunga, Håbo, Kalix, Salem, Solna och Vännäs. 3) Förändring av insamlingen 2013 gör att siffrorna inte är helt jämförbara med tidigare år. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. Tabell 1b. Missbruk Frivillig familjehemsvård. Antal personer placerade i frivillig familjehemsvård, beviljade vårddygn och genomsnttligt antal vårddygn per person under året Omvårdnad/Vårdform Antal Därav: Antal Därav: Antal personer 1) beviljade Antal vårddygn till vårddygn Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män per person Frivillig familjehemsvård ) Uppgift från 5 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Salem, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 4 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna insatser år

44 Tabell 2a. Missbruk Frivillig institutionsvård. Antal beviljade vårddygn under året efter typ av vårdgivare, antal personer samt genomsnittlig antal vårddygn per person Frivillig institutionsvård Antal beviljade vårddygn därav hos Totalt antal Därav beviljade antal beviljade vårddygn å Kvinnor Män Offentlig vårdgivare 2) Privat/enskild vårdgivare 1) Privat/enskild delad med offentlig 2) Antal personer 2) Genomsnittligt antal vårddygn per person ) Uppgift från 6 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Munkedal, Salem, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 5 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Salem, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. Tabell 2b. Missbruk Antal personer med frivillig institutionsvård under året Personer med frivillig Totalt Därav i i i å antal Kvinnor Män Antal personer ) Uppgift från 5 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Salem, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna insatser år

45 Tabell 3. Missbruk Antal personer den 1 november med frivillig- eller tvångsvård/behandling efter omvårdnad/vårdform, kön och ålder Omvårdnad/Vårdform Ålder Totalt Antal per (år) Kön w antal inv. personer år Bistånd som avser boende 1) Kvinnor Män Individuellt behovsprövade öppna insatser 2) Kvinnor Män Heldygnsvård Frivillig institutionsvård 2) Kvinnor Män Tvångsvård på institution Kvinnor Män Familjehemsvård enligt SoL 2) * * * * * och 27 LVM 3) Kvinnor * * * * * 51 0 Män * * * * * Total heldygnsvård* * * * * * Kvinnor * * * * * Män * * * * * * Familjehemsvård enligt SoL och 27 LVM redovisas inte uppdelad i åldersgrupper, utan endast som totalsumma 1) Uppgift från 6 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Håbo, Salem, Solna och Vännäs 2) Uppgift från 5 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Håbo, Solna och Vännäs 3) Uppgift från 7 kommuner saknas: Eskilstuna, Färgelanda, Herrljunga, Karlskrona, Solna, Stenungsund och Vännäs Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

46 Tabell 4. Missbruk Antal personer 1 november med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL eller 27 LVM efter kön, län och vårdform. Län Vårdform Bistånd som varav 4) Individuellt Frivillig Familjehem 3) avser Akut- Övergångs- Långsiktigt behovsprövade institutions- enl. SoL och boende boende 1) boende 1) boende 1) öppna insatser 2) vård 2) 27 LVM Riket Kvinnor Män Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län 58 x x Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län ) Uppgift från 7 kommuner saknas: Eskilstuna, Färgelanda, Herrljunga, Salem, Skövde, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 5 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Håbo, Solna och Vännäs. 3) Uppgift från 8 kommuner saknas: Eskilstuna, Färgelanda, Herrljunga, Karlskrona, Salem, Solna, Stenungsund. och Vännäs 4) Uppgift om varaktighet i boende för boendeinsatser saknas för 51 kommuner, se Statistikens tillförlitlighet. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. Om så inte har skett så har befolkningsmässigt stora kommuner bortfall. samt övriga vuxna Insatser år

47 Tabell 5. Missbruk Antal personer med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL eller 27 LVM under året efter län, kommun och vårdform Län Kommun Antal personer 4) med Bistånd som avser boende 1) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Därav Totalt antal Därav Totalt antal Därav personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män Riket Stockholms län Botkyrka x x Danderyd 17 x x 8 x x Ekerö 15 x x 4 x x x 0 x Haninge x x Huddinge x x Järfälla x x Lidingö 21 x x Nacka x 0 x Norrtälje x x Nykvarn 5 x x x 0 x Nynäshamn x x x 0 x Salem Sigtuna x 0 x Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg x 0 x Södertälje x 0 x Tyresö x 0 x Täby x x x 0 x Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna x 0 x 6 x x Vaxholm 5 x x 7 x x Värmdö Österåker x 0 x Uppsala län Enköping x 0 x Heby 13 x x 10 x x x 0 x Håbo x x x 0 x Knivsta x x x 8 x x Tierp x 0 x Uppsala Älvkarleby x 0 x 4 x x Östhammar x x Södermanlands län Eskilstuna Flen x 0 x Gnesta x 0 x x 0 x Katrineholm 12 x x x x x Nyköping x x Oxelösund x x x x x Strängnäs x x x 0 x Trosa x x Vingåker 4 x x 5 x x samt övriga vuxna Insatser år Familjehem 3) enl. SoL och enl. 27 LVM

48 Tabell 5. Missbruk Antal personer med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL eller 27 LVM under året efter län, kommun och vårdform Län Kommun Antal personer 4) med Bistånd som avser boende 1) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Därav Totalt antal Därav Totalt antal Därav personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män samt övriga vuxna Insatser år Familjehem 3) enl. SoL och enl. 27 LVM Östergötlands län Boxholm x 0 x x 0 x Finspång x x Kinda 7 x x 7 x x Linköping x x Mjölby x 0 x 10 x x x x 0 Motala Norrköping Söderköping 9 x x 4 x x x 0 x Vadstena x x x 4 x x Valdemarsvik x 0 x x 0 x Ydre x 0 x x 0 x Åtvidaberg 4 x x 5 x x Ödeshög x x 0 6 x x Jönköpings län Aneby x x Eksjö x x Gislaved x x x 0 x Gnosjö x x x 7 x x Habo x x x 0 x Jönköping 15 x x x x Mullsjö x 0 x 4 x x Nässjö x x x Sävsjö x x x 0 x Tranås x x x Vaggeryd 17 x x 10 x x x x 0 Vetlanda x 0 x Värnamo 21 x x x x x Kronobergs län Alvesta 14 x x 5 x x x 0 x Lessebo 8 x x Ljungby x x Markaryd Tingsryd 10 x x 6 x x x 0 x Uppvidinge x 0 x Växjö Älmhult x 0 x 4 x x x 0 x Kalmar län Borgholm x x 5 x x Emmaboda Hultsfred x x Högsby x x x 4 x x Kalmar Mönsterås x x Mörbylånga x 0 x x x 0 Nybro x x x Oskarshamn 11 x x 5 x x 0 0 0

49 Tabell 5. Missbruk Antal personer med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL eller 27 LVM under året efter län, kommun och vårdform Län Kommun Antal personer 4) med Bistånd som avser boende 1) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Därav Totalt antal Därav Totalt antal Därav personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män samt övriga vuxna Insatser år Familjehem 3) enl. SoL och enl. 27 LVM Torsås 5 x x x 0 x Vimmerby 5 x x x 0 x Västervik Gotlands län Gotland x 0 x Blekinge län Karlshamn x x x 0 x Karlskrona Olofström 4 x x 16 x x x 0 x Ronneby Sölvesborg Skåne län Bjuv 7 x x x x x Bromölla x x Burlöv 7 x x x x 0 Båstad x x x x x 0 Eslöv x 0 x Helsingborg x 0 x Hässleholm x x Höganäs 21 x x 6 x x Hörby 6 x x 7 x x x 0 x Höör x 0 x 4 x x Klippan 8 x x 8 x x x x 0 Kristianstad Kävlinge x 0 x x x x Landskrona Lomma x 0 x 5 x x Lund Malmö Osby x x Perstorp x x 0 4 x x Simrishamn Sjöbo x 0 x Skurup x 0 x 7 4 x Staffanstorp Svalöv 8 x x Svedala 1 0 x Tomelilla Trelleborg x x x 0 x Vellinge Ystad Åstorp x x Ängelholm x x x Örkelljunga Östra Göinge x 0 x x x x Hallands län Falkenberg x x 0 0 0

50 Tabell 5. Missbruk Antal personer med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL eller 27 LVM under året efter län, kommun och vårdform Län Kommun Antal personer 4) med Bistånd som avser boende 1) Frivillig institutionsvård 2) Familjehem 3) enl. SoL och enl. 27 LVM Totalt antal Därav Totalt antal Därav Totalt antal Därav personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män Halmstad x 0 x Hylte x x x 10 x x x x x Kungsbacka x x x Laholm 8 x x x 0 x Varberg x 0 x Västra Götalands län Ale x x x 0 x Alingsås x x Bengtsfors 10 x x x 0 x Bollebygd 4 x x x 0 x x 0 x Borås x x Dals-Ed 9 x x x 0 x Essunga x x x x x Falköping 16 x x 7 x x Färgelanda Grästorp Gullspång 5 x x 8 x x Göteborg x x Götene x x Herrljunga Hjo x x x Härryda x x x 0 x Karlsborg x x Kungälv x x Lerum 26 x x x 0 x Lidköping x x 0 Lilla Edet 13 x x 12 x x 5 x x Lysekil x x 4 x x Mariestad 15 x x Mark x x x 12 x x x 0 x Mellerud x x Munkedal x 0 x x x Mölndal x x Orust 8 x x 9 x x 4 x x Partille x x Skara Skövde 11 x x x x Sotenäs 5 x x x 0 x Stenungsund Strömstad x 0 x 6 x x x 0 x Svenljunga x x x Tanum x x x x x x x 0 x Tibro x x Tidaholm x x x x 0 Tjörn x 0 x 4 x x x 0 x Tranemo x x x 0 x Trollhättan samt övriga vuxna Insatser år

51 Tabell 5. Missbruk Antal personer med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL eller 27 LVM under året efter län, kommun och vårdform Län Kommun Antal personer 4) med Bistånd som avser boende 1) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Därav Totalt antal Därav Totalt antal Därav personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män samt övriga vuxna Insatser år Familjehem 3) enl. SoL och enl. 27 LVM Töreboda x 0 x x 0 x Uddevalla x x x 0 x Ulricehamn x x Vara x x x 0 x Vårgårda 7 x x 7 x x x 0 x Vänersborg x x 4 x x Åmål 10 x x 8 x x Öckerö 10 x x 13 x x x 0 x Värmlands län Arvika x 0 x Eda x x x Filipstad x 0 x Forshaga x x x 0 x Grums x x Hagfors x x x x 0 x Hammarö 5 x x 11 x x x 0 x Karlstad Kil x x Kristinehamn Munkfors Storfors x 0 x Sunne 5 x x Säffle x x x Torsby x x x Årjäng x 0 x Örebro län Askersund 10 x x x x x Degerfors x x Hallsberg 7 x x 6 x x x 0 x Hällefors x x x Karlskoga Kumla x x x x 0 Laxå x 0 x Lekeberg 1 x 0 4 x x Lindesberg x x Ljusnarsberg x x x x x Nora 4 x x 5 x x Örebro x x Västmanlands län Arboga x x x 0 x Fagersta x x Hallstahammar 16 x x 14 x x x 0 x Kungsör x 0 x 4 x x Köping Norberg x 0 x Sala 22 x x 13 x x Skinnskatteberg

52 Tabell 5. Missbruk Antal personer med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL eller 27 LVM under året efter län, kommun och vårdform Län Kommun Antal personer 4) med Bistånd som avser boende 1) Frivillig institutionsvård 2) Familjehem 3) enl. SoL och enl. 27 LVM Totalt antal Därav Totalt antal Därav Totalt antal Därav personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män Surahammar 13 x x Västerås Dalarnas län Avesta 13 x x 10 x x Borlänge x x Falun x x Gagnef 6 x x x x x Hedemora Leksand 12 x x 12 x x Ludvika 5 x x Malung-Sälen x x Mora 4 x x Orsa x x 0 Rättvik x 0 x 15 x x Smedjebacken 9 x x x x Säter x 0 x 6 x x Vansbro x 0 x Älvdalen 11 x x 8 x x x 0 x Gävleborgs län Bollnäs x x x 0 x Gävle x x Hofors 12 x x 12 x x Hudiksvall x x Ljusdal Nordanstig Ockelbo x x Ovanåker 6 x x Sandviken Söderhamn Västernorrlands län Härnösand 12 x x Kramfors x x 0 Sollefteå x x Sundsvall x 0 x Timrå 7 x x Ånge x x Örnsköldsvik 12 x x x x x Jämtlands län Berg x x Bräcke x x 0 x 0 x Härjedalen x x x 0 x Krokom 7 x x 10 x x x x x Ragunda x 0 x Strömsund x x x 0 x Åre x x 5 x x Östersund x x samt övriga vuxna Insatser år

53 Tabell 5. Missbruk Antal personer med bistånd som avser boende, vård/behandling eller omvårdnad enl. SoL eller 27 LVM under året efter län, kommun och vårdform Län Kommun Antal personer 4) med Bistånd som avser boende 1) Frivillig institutionsvård 2) Familjehem 3) enl. SoL och enl. 27 LVM Totalt antal Därav Totalt antal Därav Totalt antal Därav personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män personer Kvinnor Män Västerbottens län Bjurholm x 0 x x x x Dorotea x 0 x x 0 x Lycksele 11 x x x x x Malå x 0 x Nordmaling 4 x x Norsjö x 0 x Robertsfors 4 x x x 0 x Skellefteå Sorsele x x x Storuman 8 x x 6 x x Umeå Vilhelmina x x Vindeln x x x x 0 x x 0 x Vännäs Åsele 7 x x x 0 x Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur x x Boden x 0 x Gällivare 18 x x 16 x x Haparanda 10 x x 5 x x Jokkmokk x x Kalix x 0 x Kiruna 9 x x 8 x x x 0 x Luleå Pajala x x Piteå x 0 x Älvsbyn 6 x x 12 x x x 0 x Överkalix Övertorneå x x x x x x ) Uppgift från 7 kommuner saknas: Borlänge, Färgelanda, Herrljunga, Håbo, Salem, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 5 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Salem, Solna och Vännäs. 3) Uppgift från 8 kommuner saknas: Eskilstuna, Färgelanda, Herrljunga, Karlskrona, Salem, Solna, Stenungsund och Vännäs. 4) Fr o m år 2013 samlas uppgifter in om antal personer som har fått olika typer av insatser. Tidigare togs uppgifter in om antal inskrivningar i olika insatser. Det gör att jämförelse med tidigare år kan bli missvisande. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

54 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Riket Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker samt övriga vuxna Insatser år

55 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män samt övriga vuxna Insatser år Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Södermanlands län Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping

56 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult samt övriga vuxna Insatser år

57 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotlands län Gotland Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv samt övriga vuxna Insatser år

58 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge samt övriga vuxna Insatser år

59 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Västra Götalands län Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping samt övriga vuxna Insatser år

60 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål samt övriga vuxna Insatser år

61 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Öckerö Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg samt övriga vuxna Insatser år

62 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Ljusnarsberg Nora Örebro Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter samt övriga vuxna Insatser år

63 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Vansbro Älvdalen Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda samt övriga vuxna Insatser år

64 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Strömsund Åre Östersund Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna samt övriga vuxna Insatser år

65 Tabell 6a Missbruk Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt familjehemsvård enl. SoL och enl. 27 LVM under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade Familjehem enl. SoL och enl 27 LVM boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå ) Uppgift från 9 kommuner saknas: Borlänge, Fagersta, Färgelanda, Herrljunga, Håbo, Kalix, Salem, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 6 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Munkedal, Salem, Solna och Vännäs. 3) Uppgift från 7 kommuner saknas: Eskilstuna, Färgelanda, Herrljunga, Karlskrona, Solna, Stenungsund och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

66 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Riket Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö samt övriga vuxna Insatser år

67 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Österåker Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Södermanlands län Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala samt övriga vuxna Insatser år

68 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd samt övriga vuxna Insatser år

69 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Uppvidinge Växjö Älmhult Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotlands län Gotland Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Skåne län Bjuv Bromölla samt övriga vuxna Insatser år

70 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp samt övriga vuxna Insatser år

71 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Västra Götalands län Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda samt övriga vuxna Insatser år

72 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn samt övriga vuxna Insatser år

73 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors samt övriga vuxna Insatser år

74 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika samt övriga vuxna Insatser år

75 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik samt övriga vuxna Insatser år

76 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Norrbottens län Arjeplog samt övriga vuxna Insatser år

77 Tabell 6b. Missbruk Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelade efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos per person beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild vårddygn 1) vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 2) vårdgivare 1) delad med till kvinnor 1) offentlig 2) till män 1) offentlig 2) Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå ) Uppgift från 6 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Munkedal, Salem, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 5 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Salem, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

78 Tabell 6c. Missbruk Antal personer i frivillig institutionsvård efter län, kommun och kön och antal dygn per person efter län och komm Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun antal per person personer 1) Kvinnor Män Riket Stockholms län Botkyrka Danderyd 8 x x 110 Ekerö 4 x x 29 Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn 7 x x 144 Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby 8 x x 84 Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna 6 x x 222 Vaxholm 7 x x 209 Värmdö Österåker Uppsala län Enköping Heby 10 x x 92 Håbo 9 x x 274 Knivsta 8 x x 165 Tierp Uppsala Älvkarleby 4 x x 68 Östhammar 7 x x 61 Södermanlands län Eskilstuna Flen Gnesta x 0 x 63 Katrineholm Nyköping Oxelösund 12 x x 77 Strängnäs 15 x x 140 Trosa 4 x x 91 Vingåker 5 x x 133 Östergötlands län samt övriga vuxna Insatser år

79 Tabell 6c. Missbruk Antal personer i frivillig institutionsvård efter län, kommun och kön och antal dygn per person efter län och komm Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun antal per person personer 1) Kvinnor Män Boxholm x 0 x 75 Finspång 7 x x 80 Kinda 7 x Linköping Mjölby 10 x x 173 Motala Norrköping Söderköping 4 x x 76 Vadstena 4 x x 109 Valdemarsvik x 0 x 85 Ydre x 0 x 134 Åtvidaberg 5 x x 81 Ödeshög 6 x x 100 Jönköpings län Aneby 5 x x 49 Eksjö 10 x x 79 Gislaved 12 x x 138 Gnosjö 7 x x 68 Habo 6 x x 160 Jönköping Mullsjö 4 x x 132 Nässjö Sävsjö 9 x x 155 Tranås Vaggeryd 10 x x 130 Vetlanda Värnamo Kronobergs län Alvesta 5 x x 38 Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd 6 x x 54 Uppvidinge Växjö Älmhult 4 x x 44 Kalmar län Borgholm 4 x x 209 Emmaboda Hultsfred 6 x x 122 Högsby 4 x x 153 Kalmar Mönsterås 5 x x 67 Mörbylånga x 0 x 38 Nybro x x x 155 Oskarshamn 5 x x 80 Torsås x 0 x 43 Vimmerby Västervik samt övriga vuxna Insatser år

80 Tabell 6c. Missbruk Antal personer i frivillig institutionsvård efter län, kommun och kön och antal dygn per person efter län och komm Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun antal per person personer 1) Kvinnor Män Gotlands län Gotland Blekinge län Karlshamn 16 x x 114 Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Skåne län Bjuv x x x 1 Bromölla 9 x x 39 Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm 15 x x 131 Höganäs 6 x x 35 Hörby 7 x x 103 Höör 4 x x 59 Klippan 8 x x 61 Kristianstad Kävlinge Landskrona 13 x x 52 Lomma 5 x x 81 Lund Malmö Osby 6 x x 33 Perstorp 4 x x 311 Simrishamn Sjöbo Skurup 7 x x 177 Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg 24 x x 124 Vellinge Ystad Åstorp 5 x x 70 Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Hallands län Falkenberg 23 x x 65 Halmstad Hylte 10 x x 227 Kungsbacka Laholm Varberg samt övriga vuxna Insatser år

81 Tabell 6c. Missbruk Antal personer i frivillig institutionsvård efter län, kommun och kön och antal dygn per person efter län och komm Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun antal per person personer 1) Kvinnor Män Västra Götalands län Ale 7 x x 101 Alingsås Bengtsfors Bollebygd x 0 x 283 Borås Dals-Ed x 0 x 310 Essunga x x Falköping 7 x x 100 Färgelanda Grästorp Gullspång 8 x x 154 Göteborg Götene 6 x x 102 Herrljunga Hjo 3 x x 159 Härryda 16 x x 98 Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet 12 x x 81 Lysekil 9 x x 73 Mariestad Mark 12 x x 153 Mellerud 7 x x 148 Munkedal Mölndal Orust 9 x x 52 Partille 28 x x 72 Skara Skövde Sotenäs x 0 x 174 Stenungsund Strömstad 6 x x 96 Svenljunga Tanum 3 x x 90 Tibro x x 0 92 Tidaholm 7 x x 137 Tjörn 4 x x 43 Tranemo 4 x x 115 Trollhättan Töreboda Uddevalla 15 x x 122 Ulricehamn Vara 4 x x 86 Vårgårda 7 x x 85 Vänersborg 14 x x 128 Åmål 8 x x 20 samt övriga vuxna Insatser år

82 Tabell 6c. Missbruk Antal personer i frivillig institutionsvård efter län, kommun och kön och antal dygn per person efter län och komm Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun antal per person personer 1) Kvinnor Män Öckerö 13 x x 141 Värmlands län Arvika Eda x x x 206 Filipstad Forshaga 10 x x 73 Grums 7 x x 17 Hagfors Hammarö 11 x x 101 Karlstad Kil 6 x x 35 Kristinehamn Munkfors Storfors x 0 x 131 Sunne Säffle x x x 38 Torsby Årjäng Örebro län Askersund x x x 60 Degerfors 12 x x 42 Hallsberg 6 x x 95 Hällefors 3 x x 65 Karlskoga Kumla 7 x x 101 Laxå x 0 x 116 Lekeberg 4 x x 125 Lindesberg 18 x x 115 Ljusnarsberg 18 x x 38 Nora 5 x x 60 Örebro Västmanlands län Arboga 22 x x 11 Fagersta 8 x x 40 Hallstahammar 14 x x 91 Kungsör x 0 x 85 Köping Norberg Sala 13 x x 97 Skinnskatteberg Surahammar Västerås Dalarnas län Avesta 10 x x 131 Borlänge Falun Gagnef x x x 77 Hedemora Leksand 12 x x 69 samt övriga vuxna Insatser år

83 Tabell 6c. Missbruk Antal personer i frivillig institutionsvård efter län, kommun och kön och antal dygn per person efter län och komm Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun antal per person personer 1) Kvinnor Män Ludvika Malung-Sälen 9 x x 85 Mora Orsa Rättvik 15 x x 256 Smedjebacken x x 0 30 Säter 6 x x 123 Vansbro Älvdalen 8 x x 134 Gävleborgs län Bollnäs 25 x x 95 Gävle Hofors 12 x x 77 Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo 6 x x 40 Ovanåker Sandviken Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Kramfors Sollefteå 9 x x 112 Sundsvall Timrå Ånge 8 x x 57 Örnsköldsvik Jämtlands län Berg 6 x x 32 Bräcke x 0 x 160 Härjedalen 4 x x 135 Krokom 10 x x 84 Ragunda x 0 x 192 Strömsund 11 x x 166 Åre 17 x x 134 Östersund Västerbottens län Bjurholm x x x 35 Dorotea x 0 x 13 Lycksele Malå x 0 x 351 Nordmaling Norsjö x 0 x 1 Robertsfors x 0 x 324 Skellefteå Sorsele x x x 46 Storuman 6 x x 56 Umeå samt övriga vuxna Insatser år

84 Tabell 6c. Missbruk Antal personer i frivillig institutionsvård efter län, kommun och kön och antal dygn per person efter län och komm Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun antal per person personer 1) Kvinnor Män Vilhelmina 10 x x 20 Vindeln x 0 x 69 Vännäs Åsele x 0 x 151 Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur 6 x x 154 Boden Gällivare 16 x x 115 Haparanda 5 x x 75 Jokkmokk 6 x x 384 Kalix Kiruna 8 x x 131 Luleå Pajala 4 x x 81 Piteå Älvsbyn 12 x x 96 Överkalix Övertorneå 2 x x 84 1) Uppgift från 5 kommuner saknas: Färgelanda, Herrljunga, Salem, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

85 Tabell 7. Missbruk Antal personer 21 år och äldre i institutionsvård enligt LVM och 4 kap 1 SoL den 1 november År Tvångsintagna 1) Frivilligt intagna Totalt (LVM) (SoL) ) Exklusive personer som den 1 november var placerade enligt 27 utanför institutionen. samt övriga vuxna Insatser år

86 Tabell 7a Missbruk Antal vårddygn i tvångsvård institution enl. LVM under året, efter län, kommun och antal vårddygn till kvinnor och män Län Totalt antal Därav: Kommun beviljade Antal vårddygn till vårddygn 1) Kvinnor Män Riket Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Södermanlands län Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker samt övriga vuxna Insatser år

87 Tabell 7a Missbruk Antal vårddygn i tvångsvård institution enl. LVM under året, efter län, kommun och antal vårddygn till kvinnor och män Län Totalt antal Därav: Kommun beviljade Antal vårddygn till vårddygn 1) Kvinnor Män Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn samt övriga vuxna Insatser år

88 Tabell 7a Missbruk Antal vårddygn i tvångsvård institution enl. LVM under året, efter län, kommun och antal vårddygn till kvinnor och män Län Totalt antal Därav: Kommun beviljade Antal vårddygn till vårddygn 1) Kvinnor Män Torsås Vimmerby Västervik Gotlands län Gotland Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Hallands län Falkenberg samt övriga vuxna Insatser år

89 Tabell 7a Missbruk Antal vårddygn i tvångsvård institution enl. LVM under året, efter län, kommun och antal vårddygn till kvinnor och män Län Totalt antal Därav: Kommun beviljade Antal vårddygn till vårddygn 1) Kvinnor Män Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Västra Götalands län Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda samt övriga vuxna Insatser år

90 Tabell 7a Missbruk Antal vårddygn i tvångsvård institution enl. LVM under året, efter län, kommun och antal vårddygn till kvinnor och män Län Totalt antal Därav: Kommun beviljade Antal vårddygn till vårddygn 1) Kvinnor Män Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Värmlands län Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar samt övriga vuxna Insatser år

91 Tabell 7a Missbruk Antal vårddygn i tvångsvård institution enl. LVM under året, efter län, kommun och antal vårddygn till kvinnor och män Län Totalt antal Därav: Kommun beviljade Antal vårddygn till vårddygn 1) Kvinnor Män Västerås Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Västerbottens län Bjurholm samt övriga vuxna Insatser år

92 Tabell 7a Missbruk Antal vårddygn i tvångsvård institution enl. LVM under året, efter län, kommun och antal vårddygn till kvinnor och män Län Totalt antal Därav: Kommun beviljade Antal vårddygn till vårddygn 1) Kvinnor Män Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå ) Vårddygn som redovisas inkluderar dagar som vederbörande har avvikit från tvångsvården. samt övriga vuxna Insatser år

93 Tabell 8. Missbruk Antal ansökningar (bifallna och avslagna) till förvaltningsrätten om beredande av vård enligt LVM någon gång under året efter indikation, typ av missbruksmedel och län Län Antal ansökningar Indikation vid ansökan om vård 1) Typ av missbruksmedel Kommun (bifallna och avslagna) Risk att Risk att Risk att Risk att Alkohol Narko- Alkohol Därav bifall skada förstöra skada skada när- tika och (beslut om vård) egna sitt liv sig själv stående narkotika Totalt Antal Andel hälsan Riket Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län 2) x x x x x x Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län )Fler än en indikation kan förekomma vid varje ansökan. 2)Indikation vid ansökan och typ av missbruk redovisas inte då det endast omfattar 1-3 individer på kommunnivå. samt övriga vuxna Insatser år

94 Tabell 9. Missbruk Antal personer med ett, två eller flera beslut om insatser enligt LVM någon gång under året, efter kön och ålder Typ av Totalt Kön Ålder (år) beslut 1) Kvinnor Män w Samtliga Med endast beslut om omedelbart omhändertagande därav 1 beslut eller flera beslut Med endast ansökan om beredande av vård därav 1 beslut Med både beslut om omedelbart omhändertagande och ansökan om beredande av vård därav 2 beslut beslut eller flera beslut ) Med beslut avses här beslut före förvaltningsrättens prövning. samt övriga vuxna Insatser år

95 Tabell 10. Missbruk Antal personer med beslut 1) om insatser enligt LVM någon gång under året efter kön, ålder och län Län Personer med beslut 1) Totalt Därav endast Ålder (år) omedelbart w omhändert. Riket Kvinnor Män Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län ) Med beslut avses här beslut före förvaltningsrättens prövning. samt övriga vuxna Insatser år

96 Tabell 11. Missbruk Antal omedelbara omhändertaganden, ansökningar om vård, utskrivningar efter vård enligt LVM och antal individer i respektive kategori. Redovisat uppdelat på kön och län Län Omedelbart Ansökan om vård Utskrivning från vård 3) omhändertagande Antal Antal Antal Antal Antal Antal beslut 1) personer ansök- personer utskriv- personer ningar 2) ningar Riket Kvinnor Män Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län x x Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län ) Med beslut avses här beslut före förvaltningsrättens prövning. 2) Bifallna och avslagna ansökningar. 3) Utskrivning från vård under år 2013 inkluderar personer som skrevs in under senare delen av år 2012, men som skrevs ut i början av samt övriga vuxna Insatser år

97 Tabell 12. Missbruk Antal personer med beslut 1) enligt LVM, antal beslut enligt LVM någon gång under året samt indikation vid beslu om omhändertagande någon gång under året, efter län Län Personer med beslut enligt LVM 2) Beslut om insatser enligt LVM Indikation vid beslut om omhändertagande 1) Totalt därav Totalt Omedelbart Beredande Missbrukaren Överhängande risk för att med endast med omedelbart omhänder- av vård kan antas få sitt missbrukaren kan komma omedelbart omhändertagande tagande (fast- (bifall + avslag hälsotillstånd att allvarligt skada omhänder- och/eller beredande ställda + icke av ansökan) allvarligt sig själv någon tagande av vård fastställda beslut) försämrat närstående Riket Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län x 0 Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län ) Vid ett och samma tillfälle kan det förekomma fler än en indikation. Här redovisas samtliga indikationer vid varje beslut. 2) Avser personer 18 år och äldre. samt övriga vuxna Insatser år

98 Tabell 13 Missbruk Antal personer1) i institutionsvård enligt LVM den 1 november efter missbruksmedel, kön och ålder Missbruksmedel Kön Totalt 1) Ålder (år) w Samtliga missbruksmedel Kvinnor Män Alkohol Kvinnor Män Narkotika Kvinnor Män Alkohol och narkotika Kvinnor Män Okänt Kvinnor Män ) Observera att skillnaden mellan totalantalet i tabell 3 och tabell 13 beror på att att olika åldersintervall redovisas. Tabell 14 Missbruk Antal utskrivningar av personer under året som har vårdats enligt LVM efter missbruksmedel, kön och ålder Missbruksmedel Kön Totalt 1) 2) Ålder (år) w Samtliga missbruksmedel Kvinnor Män Alkohol Kvinnor Män Narkotika Kvinnor Män Alkohol och narkotika Kvinnor Män Okänt Kvinnor Män ) Lösningsmedel redovisas inte pga få utskrivningar med missbruksmedlet. 2) Utskrivning från vård under år 2013 inkluderar personer som skrevs in under senare delen av år 2012, men som skrevs ut i början av samt övriga vuxna Insatser år

99 Tabell 15. Missbruk Antal utskrivningar av personer som har varit intagna enligt LVM någon gång under året redovisade efter vårdtidens längd, genomsnittlig vårdtid i antal dagar samt efter kön, ålder och missbruksmedel Ålder och missbruksmedel Totalt Därav: Genomantal Mindre än snittlig utskriv- 30 dagar dagar dagar dagar vårdtid, ningar eller fler dagar Samtliga utskrivningar Kvinnor Män Utskrivningar efter vederbörande i ålder (år) w Utskrivningar efter missbruksmedel Alkohol Narkotika Alkohol + narkotika Uppgift saknas Tabell 15a. Missbruk Antal utskrivningar från LVM-vård, antal personer som skrivs ut, antal per invånare och boendeform efter utskrivning (som ordnas av socialtjänsten) LVM-vård Antal ut- Antal Antal skrivna pers/ Eget Föräldrar, Vård Sjukhus Bostadslös, utskriv- personer inv boende, släkt social- fängelse härbärge, ningar 18 år och stödboende, tjänst SoL, avliden, äldre inack.hem LVU, LVM okänt Riket , därav Kvinnor , Män , ) Lösningsmedel redovisas inte pga få utskrivningar med missbruksmedlet. 2) Utskrivning från vård under år 2013 inkluderar personer som skrevs in under senare delen av år 2012, men som skrevs ut i början av Boende efter LVM-vård, alla utskrivningar samt övriga vuxna Insatser år

100 Tabell 16a. Övriga vuxna Bistånd som avser boende. Antal personer, beviljade boendedygn och genomsnittligt antal boendedygn per person under året Omvårdnad/Vårdform Antal Därav: Antal bevil- Därav: Antal personer 1) jade boende- Antal boendedygn till boendedygn Kvinnor Män dygn 2) Kvinnor Män per person 2) Bistånd som avser boende 3) ) Uppgift från 7 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Nynäshamn, Piteå, Salem, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 11 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Herrljunga, Kalix, Ljusdal, Nynäshamn, Piteå, Salem, Skara, Solna och Vännäs. 3) Förändring av insamlingen 2013 gör att siffrorna inte är helt jämförbara med tidigare år. Tabell 16b. Övriga vuxna Familjehemsvård. Antal beviljade vårddygn Omvårdnad/Vårdform Antal Därav: beviljade Antal vårddygn 2) Kvinnor å Män Familjehemsvård ) Uppgift från 6 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Karlskrona, Skövde, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

101 Tabell 17a. Övriga vuxna Frivillig institutionsvård. Antal beviljade vårddygn under året efter typ av vårdgivare och genomsnittlig antal vårddygn per person Frivillig institutionsvård Antal beviljade vårddygn Totalt antal beviljade Därav antal vårddygn till vårddygn Kvinnor Män därav hos Offentlig vårdgivare 1) Privat/enskild vårdgivare 1) Privat/enskild delad med offentlig 1) Genomsnittligt antal vårddygn per person 2) ) Uppgift från 5 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Karlskrona, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 6 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Karlskrona, Salem, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. Tabell 17b. Övriga vuxna Frivillig institutionsvård. Antal personer med frivillig institutionsvård under året Personer med frivillig institutionsvård Totalt antal Därav Kvinnor Män Antal personer ) Uppgift från 5 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Salem, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

102 Tabell 18. Övriga vuxna Antal personer den 1 november med vård/behandling efter vårdform, kön och ålder Omvårdnad/Vårdform Ålder Totalt Antal per å w antal inv. personer år Bistånd som avser boende 1) Kvinnor Män Individuellt behovsprövade öppna insatser 2) Kvinnor Män Heldygnsvård Frivillig institutionsvård 3) Kvinnor Män Familjehemsvård enligt SoL 3) * * * * * 78 0 Kvinnor * * * * * 42 0 Män * * * * * 36 0 Total heldygnsvård* 4) * * * * * Kvinnor * * * * * Män * * * * * * Familjehemsvård enligt SoL redovisas inte uppdelad i åldersgrupper, utan endast som totalsumma. 1) Uppgift från 7 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Nynäshamn, Piteå, Salem, Solna och Vännäs 2) Uppgift från 4 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Solna och Vännäs. 3) Uppgift från 5 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Salem, Solna och Vännäs. 5) Uppgift från 6 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Karlskrona, Salem, Solna och Vännäs. Insatser år

103 Tabell 19. Övriga vuxna Antal personer den 1 november med frivillig behandling efter län och vårdform Län Vårdform Bistånd varav Individuellt Frivillig Familjesom avser Akut- Övergångs- Långsiktigt behovsprövad institutions- hems- boende 1)4)5) boende 1) boende 1) boende 1) öppenvård 2) vård 3) vård 3) Riket Kvinnor Män Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län 58 x x 0 Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län ) Uppgift från 10 kommuner saknas: Alvesta, Eskilstuna, Färgelanda, Hässleholm, Nynäshamn, Piteå, Salem, Skövde, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 4 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Solna och Vännäs. 3) Uppgift från 5 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Salem, Solna och Vännäs 4) Förändring av insamlingen 2013 gör att siffrorna inte är helt jämförbara med tidigare år. 5) Uppgift om varaktighet i boende för boendeinsatser saknas för 64 kommuner, se Statistikens tillförlitlig-. het. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå.om så inte har skett så har befolkningsmässigt stora kommuner bortfall. Insatser år

104 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Riket Stockholms län Botkyrka x x 126 Danderyd Ekerö Haninge x x x 76 Huddinge Järfälla Lidingö x x Nacka 33 x x x x 275 Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna 8 x x Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg x x x 193 Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker x x 87 samt övriga vuxna Insatser år

105 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Uppsala län Enköping x x 0 51 Heby x x x 56 x 0 x 197 Håbo Knivsta 15 x x Tierp Uppsala x x 108 Älvkarleby x x x x 85 Östhammar Södermanlands län Eskilstuna Flen x x x 281 Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa x x Vingåker x x 108 Östergötlands län Boxholm Finspång x x Kinda x x 120 Linköping Mjölby 9 x x 128 x 0 x 147 Motala x x 211 Norrköping samt övriga vuxna Insatser år

106 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Söderköping x x x 232 Vadstena Valdemarsvik x x x Ydre x x x x Åtvidaberg 7 x x Ödeshög x x x x Jönköpings län Aneby x 0 x Eksjö Gislaved 9 x x 125 x x x 162 Gnosjö 4 x x 255 x x 0 29 Habo Jönköping Mullsjö 8 x x 319 x x 0 26 Nässjö x x Sävsjö x x x 198 Tranås x x x 45 Vaggeryd 17 x x x x 130 Vetlanda 6 x x Värnamo x x 86 Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd x 0 x 151 Uppvidinge x x samt övriga vuxna Insatser år

107 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Växjö Älmhult Kalmar län Borgholm x x x Emmaboda x 0 x Hultsfred x x Högsby x x x 131 x x x 131 Kalmar Mönsterås 4 x x Mörbylånga 14 x x 329 x x 0 29 Nybro Oskarshamn 10 x x Torsås 5 x x Vimmerby Västervik Gotlands län Gotland x x Blekinge län Karlshamn x 0 x 112 Karlskrona 22 x x 161 x x x.. Olofström x x x x x 48 Ronneby 7 x x Sölvesborg Skåne län Bjuv 7 x x 261 x x x 143 Bromölla 6 x x 365 x x 0 5 Burlöv samt övriga vuxna Insatser år

108 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Båstad x 0 x 74 Eslöv x 0 x 12 Helsingborg x x 80 Hässleholm Höganäs Hörby x x 233 Höör 6 x x x x 49 Klippan x x x 136 Kristianstad x 0 x 152 Kävlinge Landskrona x x x 365 Lomma Lund Malmö Osby x x 360 Perstorp 9 8 x 0 x 0 x 2 Simrishamn Sjöbo Skurup 4 x x 170 x x x 177 Staffanstorp 7 x x Svalöv 8 x x Svedala Tomelilla x x Trelleborg 22 x x Vellinge x x 0 4 Ystad Åstorp 9 x x 95 x x 0 9 samt övriga vuxna Insatser år

109 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge 4 x x Hallands län Falkenberg 10 x x Halmstad Hylte 6 x x x x 227 Kungsbacka Laholm Varberg x 0 x 201 Västra Götalands län Ale Alingsås x x Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed 5 x x 256 x x x 265 Essunga Falköping 4 x x Färgelanda Grästorp Gullspång x 0 x Göteborg x x 35 Götene Herrljunga Hjo Härryda samt övriga vuxna Insatser år

110 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Karlsborg x x x x Kungälv Lerum x x Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad x x x x 313 Mark Mellerud Munkedal x x x Mölndal Orust x x 0 25 Partille Skara Skövde x 0 x 131 Sotenäs Stenungsund x x Strömstad x x x 240 Svenljunga Tanum 5 x x x x 152 Tibro x x 0 47 Tidaholm x x 0 1 Tjörn Tranemo Trollhättan x 0 x 93 Töreboda Uddevalla x x 44 samt övriga vuxna Insatser år

111 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Ulricehamn Vara Vårgårda x x x 365 Vänersborg x x x 22 Åmål 6 x x 296 x 0 x 191 Öckerö x x Värmlands län Arvika 6 x x 325 x x Eda Filipstad Forshaga x 0 x 123 Grums 4 x x Hagfors Hammarö x x 0 64 Karlstad x x 68 Kil Kristinehamn x x x 95 Munkfors Storfors x 0 x Sunne x x Säffle x 0 x 164 Torsby Årjäng Örebro län Askersund Degerfors 7 x x 365 x x 0 8 Hallsberg samt övriga vuxna Insatser år

112 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Hällefors x x x 218 x x 0 81 Karlskoga Kumla x x 101 Laxå 18 x x Lekeberg 5 x x Lindesberg Ljusnarsberg Nora 5 x x Örebro Västmanlands län Arboga 5 x x Fagersta x x Hallstahammar Kungsör Köping Norberg x x x 0 x 365 Sala x x Skinnskatteberg x 0 x 358 x 0 x 80 Surahammar Västerås x 0 x 15 Dalarnas län Avesta x x Borlänge x 0 x Falun x x 0 8 Gagnef Hedemora x x x 182 Leksand x x samt övriga vuxna Insatser år

113 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Ludvika 6 x x x x 77 Malung-Sälen Mora Orsa 8 x x Rättvik x 0 x 180 Smedjebacken 5 x x Säter x 0 x Vansbro 5 x x Älvdalen x 0 x 171 x x x 118 Gävleborgs län Bollnäs x x 93 Gävle x x x 42 Hofors ? Hudiksvall x x Ljusdal Nordanstig Ockelbo x x 49 Ovanåker Sandviken x x 75 Söderhamn x x Västernorrlands län Härnösand x x x 61 Kramfors x x 0 72 x x 0 59 Sollefteå x x 0 37 Sundsvall x x 153 Timrå 4 x x Ånge x x 0 5 samt övriga vuxna Insatser år

114 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Örnsköldsvik x x Jämtlands län Berg x x 0 43 Bräcke Härjedalen x 0 x Krokom x x x 120 Ragunda 8 x x Strömsund x 0 x 280 Åre x x Östersund Västerbottens län Bjurholm x x 0 21 Dorotea 5 4 x Lycksele 10 8 x x x 198 Malå x x Nordmaling Norsjö x 0 x 365 x 0 x 1 Robertsfors Skellefteå 11 x x 99 7 x x 49 Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina x x x Vindeln 6 x x Vännäs Åsele 9 x x Norrbottens län samt övriga vuxna Insatser år

115 Tabell 20. Övriga vuxna Antal personer med bistånd som avser boende under året, antal personer med frivillig institutionsvård och genomsnittligt antal dygn till kvinnor och män utifrån län och kommun Län Omvårdnad/Vårdform Kommun Bistånd som avser boende 1) 3) Frivillig institutionsvård 2) Totalt antal Antal dygn Totalt antal Antal dygn personer Därav: per person personer Därav: per person Kvinnor Män Kvinnor Män Arjeplog x 0 x Arvidsjaur x x 0 12 Boden x x x 150 Gällivare 4 x x Haparanda Jokkmokk x x Kalix x x 0 29 Kiruna x 0 x 365 Luleå x x 58 Pajala 7 x x 204 x x Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå x x x 374 x x ) Uppgift från 7 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Nynäshamn, Piteå, Salem, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 5 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Salem, Solna och Vännäs. 4) Förändring av insamlingen 2013 gör att siffrorna inte är helt jämförbara med tidigare år. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

116 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Riket Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker samt övriga vuxna Insatser år

117 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Södermanlands län Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Östergötlands län Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping samt övriga vuxna Insatser år

118 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult samt övriga vuxna Insatser år

119 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotlands län Gotland Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg samt övriga vuxna Insatser år

120 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Hallands län Falkenberg samt övriga vuxna Insatser år

121 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Västra Götalands län Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad samt övriga vuxna Insatser år

122 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Värmlands län Arvika Eda samt övriga vuxna Insatser år

123 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Västmanlands län Arboga samt övriga vuxna Insatser år

124 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors samt övriga vuxna Insatser år

125 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele samt övriga vuxna Insatser år

126 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå ) Uppgift från 11 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Herrljunga, Kalix, Ljusdal, Nynäshamn, Piteå, Salem, Skara, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 5 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Karlskrona, Solna och Vännäs. samt övriga vuxna Insatser år

127 Tabell 21a. Övriga vuxna Antal boendedygn i bistånd som avser boende, antal vårddygn i frivillig institutionsvård samt i familjehem enl. SoL under året efter kön, län och kommun Län Bistånd som avser boende Frivillig institutionsvård Familjehem enl. SoL Kommun Totalt antal Därav antal boendedygn Totalt antal Därav antal vårddygn Totalt antal Därav antal vårddygn beviljade beviljade beviljade boendedygn 1) Kvinnor Män vårddygn 2) Kvinnor Män vårddygn 3) Kvinnor Män 3) Uppgift från 6 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Karlskrona, Skövde, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

128 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Riket Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro samt övriga vuxna Insatser år

129 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Södermanlands län Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Östergötlands län Boxholm samt övriga vuxna Insatser år

130 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd samt övriga vuxna Insatser år

131 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Vetlanda Värnamo Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotlands län samt övriga vuxna Insatser år

132 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Gotland Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Skåne län Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö samt övriga vuxna Insatser år

133 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Hallands län Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Västra Götalands län samt övriga vuxna Insatser år

134 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud samt övriga vuxna Insatser år

135 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Värmlands län samt övriga vuxna Insatser år

136 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Örebro län Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå samt övriga vuxna Insatser år

137 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Västmanlands län Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Dalarnas län Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen samt övriga vuxna Insatser år

138 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge samt övriga vuxna Insatser år

139 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Örnsköldsvik Jämtlands län Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs samt övriga vuxna Insatser år

140 Tabell 21b. Övriga vuxna Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård under året efter län och kommun, vårddygn till kvinnor och män fördelat efter typ av vårdgivare samt antal dygn per person efter län och kommun Län Totalt Därav: Antal Kommun Antal Antal antal vårddygn hos Antal antal vårddygn hos dygn beviljade beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild beviljade offentlig privat/enskild privat/enskild per vårddygn 1) vårddygn vårdgivare1 ) vårdgivare 1) delad med vårddygn vårdgivare 1) vårdgivare 1) delad med person till kvinnor 1) offentlig 1) till män 1) offentlig 1) Åsele Norrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå ) Uppgift från 5 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Karlskrona, Solna och Vännäs Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

141 Tabell 21c. Övriga vuxna Antal personer i frivillig institutionsvård under året efter län, kön och antal vårddygn per person efter län Län Totalt Därav: Antal dygn Kommun antal Kvinnor Män per person 2) personer 1) Riket Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län x x Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län ) Uppgift från 5 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Salem, Solna och Vännäs. 2) Uppgift från 6 kommuner saknas: Alvesta, Färgelanda, Karlskrona, Salem, Solna och Vännäs. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. samt övriga vuxna Insatser år

142 Lagstiftning Frivillig vård vård enligt socialtjänstlagen (SoL) Lag (2001:453) Bilaga 1 4 kap. 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 3 kap. 6 Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet. Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. 6 kap. 1 Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljö. 6 kap. 2 Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 3 skall dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten. 6 kap. 3 Behovet av sådana hem som avses i 12 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skall tillgodoses av staten. Statens institutionsstyrelse är central förvaltningsmyndighet för dessa hem. Styrelsen leder och har tillsyn över verksamheten vid hemmen. Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom avtal uppdra åt ett landsting eller en kommun att inrätta och driva hem som avses i första stycket. För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen. Tvångsvård vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Lag (1988:870) Den LVM-lag som gällde år 2012 trädde i kraft år 1989, och ersatte den ursprungliga LVM-lagen från år Ändring införd: t.o.m. SFS 2005: Tvångsvård skall beslutas om,

143 1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och 3. han eller hon till följd av missbruket a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). 13 Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om 1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag, och 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på grund av att det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. När socialnämnden har ansökt om tvångsvård, får även rätten på någon av de grunder som anges i första stycket besluta att missbrukaren omedelbart skall omhändertas. Lag (2005:467). 17 Rätten skall så snart det kan ske och senast inom fyra dagar från det att beslutet underställdes rätten eller, om beslutet inte är verkställt när det underställs, från det att beslutet verkställdes, pröva om omhändertagandet skall bestå. Denna tid får förlängas till en vecka, om det på grund av någon särskild omständighet är nödvändigt. Om det inte finns skäl för omhändertagande, skall rätten genast upphäva beslutet. 27 Statens institutionsstyrelse skall, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade vården, besluta att den intagne skall beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i annan form. Socialnämnden skall se till att sådan vård anordnas. Om det inte längre finns förutsättningar för vård i annan form, får Statens institutionsstyrelse besluta att missbrukaren skall hämtas tillbaka till hemmet. Lag (2005:467).

144 Tid Från statistikår 1970 fram till statistikår 1981 Statistikår 1982 Statistik ansvarig myndighet (SAM) Innehåll eller statistikdel Händelse Problem eller konsekvenser Uppgifterna om denna statistik får Uppföljningsstatistk inom nykterhetsvården med Statistiken publicerades som en del i SCB:s inte jämföras med senare statistik SCB avseende på nyktehetslagen m m Statistiska meddelanden. över missbruk SCB Uppföljningsstatistk inom nykterhetsvården med avseende på nyktehetslagen (NvL) m m Från 1982 och före den 1 juli 1994 SCB Personer i hem för vård eller boende (HVB) Från 1 juli 1994 och Fram till statistikår 1997 Socialstyrelsen Personer i hem för vård eller boende (HVB) Statistikår 1998 Socialstyrelsen Statistikår Socialstyrelsen Från och med statistikår 2004 Socialstyrelsen Jämförbarhet över tiden Bilaga 2 Ny Socialtjänst statistik. Statistiken innehåller beslut om öppna insatser, familjehem och institutionsvård (Frivillig- och tvångsvård) enl. Sol och LVM Frivilliga insatser SoL för vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna Frivilliga insatser SoL - vuxna med missbruksproblem NvL avskaffades. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) trädder i kraft 1982 får statistiken status av Sveriges officiella statistik. Statistiken publicerades i SCB:s Statistiska meddelande, Serie S. Uppgifterna inhämtades från vårdinstitutionerna och länsrätterna. Nya socialtjänstlagen (SoL) träder i kraft. Uppgifterna inhämtades från vårdinstitutionerna och länsrätterna Frivilliga insatser: Uppgifterna inhämtas från kommunerna som beslutar om insatserna Tvångsinsatser: Uppifterna inhämtas från Statens institutionsstyrelse och länsrätterna Uppgifter som kommuner ska rapporteras lämnas inte alltid in Redovisas enbart inskrivningar och boende- eller vårddygn som orsakar kostnader för kommunen Statistiken som baseras på NvL är inte jämförbart med statistiken baserade på LVM Personer fr.o.m. 18 år ingår i statistiken Mätdagen fastställs till den 31 december 1. Personer fr.o.m. 18 år ingår inte i statistiken. Målpopulation ändras till 21 års ålder 2. Mätdagen ändras från 31 december till 1 november Statistiken innehåller mycket stort bortfall Inskrivningar, boendedygn och vårddygn som redovisas för missbruksområde går inte att jämföra med inskrivningar, boendedygn och vårddygn som redovisas för övriga vuxna Från och med statistikår 2005 Socialstyrelsen Frivillig institutionsvård Mellan statistikår Socialstyrelsen Övriga vuxna Vårdgivare uppdelas i tre kategorier: offentlig, privat eller enskild och privat eller enskild delad med offentlig. Målgrupps definition ändras. Personer med psykiska problem flyttas till statistiken över personer med funktionsnedsättning Kategorin Privat/enskild vårdgivare eller privat/enskild delad med offentlig som förekommer mellan uppdelades i två. Det går inte att jämföra uppgifterna mellan statistikår för området övriga vuxna med senare statistikår. Mellan statistikår Socialstyrelsen Tvångsvården (LVM) Uppgifterna som gäller tvångsvården mellan dessa år går att jämföras. Uppgifterna om denna statistik får inte jämföras med statistik före 1998 Från och med statistikår 2012 Socialstyrelsen Frivilliga insatser SoL - vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna Bistånd som avser boende redovisas uppdelad i olika boendeformer utifrån varaktighet i boendet: Akut boende, övergångsboende och långsiktigt boende Förändringen möjliggör en jämförelse av omfattningen av olika boendeformer inom kommunerna Från och med statistikår 2013 Socialstyrelsen Frivilliga insatser SoL - vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna Redovisning av bistånd som avser boende redovisas för alla boendeinsatser, även de som inte orsakar direkt kostnad för kommunen. Uppgifter om bistånd som avser boende blir inte jämförbar med tidsperioden

145 Bilaga 3

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166 Bilaga 4 Datum (2) Instruktioner Förvaltningsrättsbeslut enligt LVM Inga innehållsmässiga förändringar har skett jämfört med föregående år för de LVM-uppgifter som ska lämnas till SCB. Uppgifterna besvaras genom att Förvaltningsrätterna fyller i en EXCEL-fil och skickar den en gång per år till SCB. Filen som ska användas finns på Följande uppgifter anges alltid Obligatoriska uppgifter Mål nummer Personnummer Frivillig uppgift Födelseår mån dag nr ÅÅMMDDNNNN Hemortskommun Om Alkohol bostadslös (1) ange den kommun som ansöker om vård Missbruksmedel Fler än ett alternativ kan anges Narkotika (2) Flyktiga lösningsmedel (4) Personnummer: ÅÅMMDDNNNN utan streck Hemortskommun: Om missbrukaren är bostadslös, ange den kommun som ansöker om vård. Kommunkod hittar du under länken kommuner i bokstavsordning Missbruksmedel: Flera alternativ kan anges. Övriga uppgifter lämnas i tillämpliga fall Omedelbart omhändertagande enligt 13 LVM Omedelbart omhändertagande enligt 13 LVM Beslut om det omedelbara omhändertagandet fattas Förvaltningsrätt XXXX-XX-XX Beslutsdatum (2) Socialnämnd (3) Indikation enligt 13 LVM vid det omedelbara omhändertagandet Missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat (1) Överhängande risk för att missbrukaren kan komma att allvarligt skada sig själv (2) Överhängande risk för att missbrukaren kan komma att allvarligt skada någon närstående (3) Förvaltningsrättens prövning enligt 17 LVM innebär att det omedelbara omhändertagandet skulle bestå (1) att beslutet genast skulle upphöra (2) Ingen Prövningsdatum prövning (3) XXXX-XX-XX Beslutsfattare, beslutsdatum och indikation skall alltid anges. Uppgifter om förvaltningsrättens prövning och prövningsdatum skall lämnas då beslutet om det omedelbara omhändertagandet fattats av socialnämnd, men inte när beslutet fattats av förvaltningsrätten. Flera indikationer kan markeras. Om det omedelbara omhändertagandet inte följs av en ansökan om vård enligt 4 LVM, skall detta anges i den ljusbruna blankettdelen: Ingen ansökan hos förvaltningsrätten om beredande av vård.

167 2(2) Beredande av vård enligt 4 LVM Beredande av vård enligt 4 LVM Ansökan om beredande Indikation enligt 4 Lvm i socialnämndens ansökan om vård av vård Ansökan (1) Ansökningsdatum XXXX-XX-XX Fler än ett alternativ kan anges Missbrukaren Missbrukaren utsätter kan befaras sin fysiska komma att eller psykiska allvarligt hälsa för skada sig allvarlig fara själv (1) (2) Missbrukaren kan befaras komma att allvarligt skada någon närstående (3) Missbrukaren löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv (4) Förvaltningsrättens beslut Vård enligt LVM = 1 Ingen vård enligt LVM = 2 Beslutsdatum XXXX-XX-XX Vid ansökan om vård anges ansökningsdatum och indikation. Flera indikationer kan anges. Om ansökan om beredande av vård gjorts, anges förvaltningsrättens beslut och beslutsdatum. Lämna uppgifter För att skicka uppgifterna till SCB gå till - Logga in genom att ange AnvändarId och Lösenord. Du kommer först till en kontaktpersonsida med förtryckta uppgifter. Ändra dessa vid behov och Spara. - Klicka på knappen Skicka fil till SCB. - Leta reda på den fil som ska skickas och klicka på Skicka fil. Kontaktperson SCB Om det uppstår frågor eller problem kontakta Alf Pettersson

168 ANSÖKAN om plats på institution för vuxna enl 22 och 23 LVM Ansökningsdatum Bilaga 5 Telefon växel Placeringshandläggare Placeringshandläggare Placeringshandläggare Placeringshandläggare Statens institutionsstyrelse, SiS Placeringsgruppen Box STOCKHOLM Telefax Besöksadress Drottninggatan 29, plan 6 Ansökan till förvaltningsrätten, utredning samt läkarintyg skall alltid bifogas! Sökande kommun, adress Socialnämnd, distriktsnämnd, kommundelsnämnd etc. Ansvarig handläggare Telefonnummer, även riktnr Faxnummer, även riktnr Epost Personuppgifter, klient Namn och adress Personnummer Telefonnummer, även riktnr Nationalitet Kön Kommunens placeringsönskemål Enkönad institution/avdelning, klienten våldsbenägen, särskilt omvårdsnadsbehov etc Man Kvinna Förslag om institution Bl

169 Bilaga 6 Innehåll webbenkät Övriga Vuxna 2013 Startsida... 2 Välkommen... 3 Anvisningar... 4 Kontaktuppgifter Verkställda beslut 1 nov Verkställda beslut Boendedygn Boende som en service Verkställda beslut 1 nov Öppen insats som en service Verkställda beslut 1 nov Verkställda beslut Vårddygn Verkställda beslut 1 nov Verkställda beslut Vårddygn Verkställda beslut 1 nov Stöd som en service Slutför... 20

170 Startsida

171 Välkommen

172 Anvisningar

173 Kontaktuppgifter

174 Verkställda beslut 1 nov

175 1.3 Verkställda beslut 2013

176 1.4 Boendedygn

177 1.5 Boende som en service

178 2.1 Verkställda beslut 1 nov

179 2.2 Öppen insats som en service

180 3.1 Verkställda beslut 1 nov

181 3.2 Verkställda beslut 2013

182 3.3 Vårddygn

183 4.1 Verkställda beslut 1 nov

184 4.2 Verkställda beslut 2013

185 4.3 Vårddygn

186 5.1 Verkställda beslut 1 nov

187 5.2 Stöd som en service

188 Slutför

Vuxna personer med missbruk och beroende

Vuxna personer med missbruk och beroende SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2015 Vuxna personer med missbruk och beroende Insatser år 2014 SVERIGES Statistics Sweden. OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Vuxna personer med missbruk och beroende

Läs mer

Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna

Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2012 Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Statistik Socialtjänst

Läs mer

Insatser år 2010 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna

Insatser år 2010 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2011 Insatser år 2010 för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem och för övriga vuxna SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Statistik Socialtjänst

Läs mer

Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna

Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2012 Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna Insatser år 2009 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna Insatser

Läs mer

Boende, institutionsvård och anhörigstöd

Boende, institutionsvård och anhörigstöd SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2015 Insatser år 2014 SVERIGES Statistics Sweden. OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Insatser år 2014 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics Social Welfare Housing

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:8. Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år 2005

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:8. Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år 2005 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:8 Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:4. Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år 2007

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:4. Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år 2007 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:4 Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att

Läs mer

Missbrukare och övriga vuxna insatser år 2000

Missbrukare och övriga vuxna insatser år 2000 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2001:6 Missbrukare och övriga vuxna insatser år 2000 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistics Social Welfare Social Services` care for adult abusers and other adults 2000 The National

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2000:6 Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistics Social Welfare Social Services` care for adult abusers and other adults 1999

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2003:6. Missbrukare och övriga vuxna insatser år 2002

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2003:6. Missbrukare och övriga vuxna insatser år 2002 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2003:6 Missbrukare och övriga vuxna insatser år 2002 Statistik Socialtjänst Missbrukare och övriga vuxna insatser år 2002 Socialstyrelsen SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016

Kvalitetsdeklaration Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016 2017-09-29 1(10) Avdelningen för statistik och jämförelser Barbro Engdahl Kvalitetsdeklaration Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016 Ämnesområde Socialtjänst Statistikområde Individ-

Läs mer

Utveckling av statistik om socialtjänstens insatser gällande bistånd till boende

Utveckling av statistik om socialtjänstens insatser gällande bistånd till boende Utveckling av statistik om socialtjänstens insatser gällande bistånd till boende Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vuxna personer med missbruk och beroende Insatser år 2014 SO0202, SO0207, SO0208

Vuxna personer med missbruk och beroende Insatser år 2014 SO0202, SO0207, SO0208 Statistik och jämförelser/statistik 1 2015-12-11 1(11) Vuxna personer med missbruk och beroende Insatser år 2014 SO0202, SO0207, SO0208 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde...

Läs mer

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 Statistikår 1999

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 Statistikår 1999 Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 Statistikår 1999 SO0202 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 2013-10-01... 1 1. Inledning... 2 2. Datainsamling... 4 3. Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1

Läs mer

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2015

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2015 Beskrivning av statistiken 2016-05-26 SO0202,SO0207,SO0208 1(12) Avdelningen för Statistik och jämförelser Barbro Engdahl Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2015 SO0202, SO0207, SO0208

Läs mer

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 2000

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 2000 Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 2000 SO0202 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll Sis uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2012...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9. Barn och unga insatser år 2005

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9. Barn och unga insatser år 2005 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9 Barn och unga insatser år 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Äldre vård och omsorg den 1 april 2012

Äldre vård och omsorg den 1 april 2012 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2012 Äldre vård och omsorg den 1 april 2012 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Äldre

Läs mer

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten Kostnadsmått 2012 Öppna jämförelser av socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken om socialtjänsten för statistikår 2014

Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken om socialtjänsten för statistikår 2014 2013-06-19 Dnr 5.1-27253/2013 1(1) Avdelningen för statistik och utvärdering Till socialchefen samt ansvariga för inrapportering av statistikuppgifter Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1998 Statistikår 1998

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1998 Statistikår 1998 Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1998 Statistikår 1998 SO0202 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Kriterier för LVM-vård 4 Tvångsvård skall beslutas om, 1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barn och unga insatser år 2011

Barn och unga insatser år 2011 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2012 Barn och unga insatser år 2011 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

SiS statistik år 2009

SiS statistik år 2009 SiS statistik år 2009 Linda Knudsdotter Vanström Sofie Mörner Mats Sonefors Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr INLEDNING... 6 BEGREPP... 8 UNGDOMSVÅRD ÅR 2009... 10 Platser och beläggning

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken om socialtjänst för statistikår 2015

Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken om socialtjänst för statistikår 2015 2014-06-19 Dnr 5.1-28355/2014 1(1) Avdelningen för statistik och jämförelser Susanne Holland susanne.holland@ Till socialchefer samt ansvariga för inrapportering av statistikuppgifter Inför uppgiftsinsamling

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Statistik om familjerätt Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken SO0201 1(8) SO0201

Statistik om familjerätt Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken SO0201 1(8) SO0201 Beskrivning av statistiken 2016-05-11 SO0201 1(8) Avdelningen för statistik och jämförelser Barbro Engdahl Statistik om familjerätt 2015 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg den 30 juni 2008

Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg den 30 juni 2008 SOCIALTJÄNST Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg den 30 juni 2008 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2013

Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2013 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2014 Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2013 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS

Läs mer

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Statistik och jämförelser 2015-04-01 1(6) Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:8 Personer med funktionsnedsättning år 2007 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2010

Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2010 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2011 Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2010 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS

Läs mer

SOCIALTJÄNST. Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2009

SOCIALTJÄNST. Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2009 SOCIALTJÄNST Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2009 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2009 OFFICIAL STATISTICS

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:9. Barn och unga - insatser år 2007

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:9. Barn och unga - insatser år 2007 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:9 Barn och unga - insatser år 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll SiS uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2015...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2004 SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2014

Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2014 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2015 Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2014 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS

Läs mer

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 SO0210 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

Barn och unga insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Barn och unga insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Barn och unga insatser år 2013 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Barn och unga

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg 1 oktober 2012

Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg 1 oktober 2012 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2013 Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg 1 oktober 2012 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

Läs mer

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015 STATISTIKUPPGIFTER Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453) Mängduppgifter 2015 Avser: Statistiken I denna blankett ska uppgifter redovisas

Läs mer

Äldre - vård och omsorg år 2007

Äldre - vård och omsorg år 2007 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:7 Äldre - vård och omsorg år 2007 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 stockholm.se Handläggning av egenavgifter för vuxna

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Barn och unga insatser år Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Barn och unga insatser år Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Barn och unga insatser år 2013 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Barn och unga

Läs mer

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2005 SO0310 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Tabell- och diagramförteckning

Tabell- och diagramförteckning SiS i korthet 2010 Innehåll Sis uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Begrepp...5 Ungdomsvård 2010...6 Platser på särskilda ungdomshem...6 Inskrivningar på särskilda ungdomshem...6 Utskrivningar från

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2016

Kvalitetsdeklaration Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2016 Kvalitetsdeklaration version 1 2017-02-27 1(6) Avdelningen för Statistik och Jämförelser Lina Boberg Kvalitetsdeklaration Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:2. Funktionshindrade personer insatser enligt LSS år 2005

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:2. Funktionshindrade personer insatser enligt LSS år 2005 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:2 Funktionshindrade personer insatser enligt LSS år 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2004:9. Barn och unga insatser år 2003

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2004:9. Barn och unga insatser år 2003 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2004:9 Barn och unga insatser år 2003 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05 2016-10-17 1(6) Samhällets utgifter för kultur Referensår 2014 2016 Produktkod KU05 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Barn och unga insatser år 2010

Barn och unga insatser år 2010 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2011 Barn och unga insatser år 2010 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2008-09-01 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Barn och unga insatser år 2000

Barn och unga insatser år 2000 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2001:8 Barn och unga insatser år 2000 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Children and young persons subjected

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

SiS statistik år 2003

SiS statistik år 2003 Allmän SiS-rapport 2004:6 SiS statistik år 2003 Linda Knudsdotter Vanström Ann-Christine Palmgren Langlet Stina Björk ISSN 1404-2584 Förord Förord Statens institutionsstyrelses (SiS) uppdrag är att ge

Läs mer

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår: 2008, 30 juni (mätdag)

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår: 2008, 30 juni (mätdag) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(8) Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår: 2008, 30 juni (mätdag)

Läs mer

Äldre vård och omsorg år 2004

Äldre vård och omsorg år 2004 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2005:2 Äldre vård och omsorg år 2004 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2004:1 Riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Kommunfullmäktiges beslut den 19 januari

Läs mer

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning Beskrivning av statistiken 2016-03-22 SO0401 1(10) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 SO0401

Läs mer

Funktionshindrade personer år 2005

Funktionshindrade personer år 2005 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:4 Funktionshindrade personer år 2005 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Befolkningen procentuellt fördelad på åldersgrupper 2008

Befolkningen procentuellt fördelad på åldersgrupper 2008 Befolkningsuppgifter för - Befolkningen i Södertörnskommunerna uppdelade i åldersgrupper Källa: SCB:s befolkningsstatistik Kommun Befolkning 0-19 år 20-64 år 65-w år Totalt Antal invånare i åldersgrupperna

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

INLEDNING TILL. Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993 : tabellbilaga. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012.

INLEDNING TILL. Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993 : tabellbilaga. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012. INLEDNING TILL Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige. Stockholm : Socialstyrelsen, 1993-1999. 1993 utg. i samarbete med Statistiska centralbyrån. - 1993 med separat tabellbilaga. 1996 med titel: Social

Läs mer