Barn och unga insatser år Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn och unga insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)"

Transkript

1 Barn och unga insatser år 2013 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Barn och unga insatser år 2013 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics Social Welfare Children and young persons subjected to measures 2013 Measures under the Social Services Act (SOL) and the Care of Young persons Act (LVU) Information: Statistikfrågor: Hillevi Rydh, tel Ämnesfrågor: Ann Johansson, tel Håkan Aronsson, tel Tidigare publicering: Statistik över insatser till barn och unga har publicerats av Socialstyrelsen sedan Tidigare har motsvarande statistik publicerats av Statistiska centralbyrån. Previous publication: Statistics on measures for children and young persons have been published since 1994 by the National Board of Health and Welfare. Previously these statistics were published by Statistics Sweden. Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnummer Publicerad september BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

3 Innehåll Förord... 5 Sammanfattning... 7 Heldygnsinsatser... 7 Öppenvårdsinsatser... 8 Vad reglerar statistiken?... 9 Insatser för barn och unga... 9 Statistikens innehåll Datainsamling Heldygnsinsatser...13 Öppenvårdsinsatser...14 Statistikens tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt...15 Osäkerhetskällor...15 Jämförbarhet över tid Heldygnsinsatser...18 Öppenvårdsinsatser...18 Definitioner och ordförklaringar Mått på antal barn och unga...19 Övriga begrepp...19 Resultat Heldygnsinsatser...23 Öppenvårdsinsatser...30 Tabellförteckning Teckenförklaring Bilagor Summary hour measures...38 Non-institutional measures...38 List of tables Explanation of symbols Appendix / List of appendices Swedish-English glossary Bilaga 1 Tabeller Bilaga 2 enkät heldygnsinsatser Bilaga 3 enkät öppenvårdsinsatser BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 3

4 4 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

5 Förord Denna rapport redovisar officiell statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år Statistiken innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Statistiken grundar sig på individuppgifter om heldygnsinsatser samt på mängdstatistik om individuellt behovsprövade och beslutade öppenvårdsinsatser. Det gäller till exempel antal barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet och antal barn och unga som får beslutade öppenvårdsinsatser. Uppgifterna samlas in årligen från landets samtliga kommuner. Uppgifter till officiell statistik samlas in för att allmänhet och samhällsaktörer ska vara välinformerade om förhållanden och utveckling inom hälsa, vård och omsorg så att en saklig debatt kan föras och väl underbyggda beslut fattas. Rapporten har sammanställts av Hillevi Rydh. Stockholm i september 2014 Jesper Brohede Enhetschef Statistik 2 Avdelningen för statistik och jämförelser BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 5

6 6 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

7 Sammanfattning I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Statistiken innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL, eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), i fortsättningen förkortad LVU. De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga på grund av funktionsnedsättning ingår inte heller i denna statistik. I denna rapport redovisas följande heldygnsinsatser: vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL vård med placering utanför det egna hemmet enligt LVU omedelbart omhändertagande enligt LVU. Öppenvårdsinsatserna redovisas indelade i följande insatstyper: strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL behovsprövat personligt stöd enligt SoL kontaktperson/-familj enligt SoL. Sedan 2007 beskrivs i socialtjänstlagen en ny insats kvalificerad kontaktperson (3 kap. 6 fjärde stycket SoL). Den särskilt kvalificerade kontaktpersonen ska ge barnet eller den unge särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Insatsen kvalificerad kontaktperson redovisas inte separat på grund av otillräcklig kvalitet. Då vårdnaden flyttas över till den/de vårdnadshavare där barnet tidigare har varit familjehemsplacerad avslutas insatsen och även inrapporteringen till individstatistiken för heldygnsinsatser. Från och med statistikår 2013 redovisar därför respektive kommun omfattningen av vårdnadsöverförflyttningar som mängdstatistik. Heldygnsinsatser Under år 2013 påbörjade ungefär barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka barn och unga nytillkomna, det vill säga de hade inte erhållit någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år. Av påbörjade heldygnsinsatserna har vård enligt SoL ökat mest under perioden sett till andelen barn och unga i befolkningen som påbörjat insats. Ökningen mellan år 2006 och 2013 var 68 procent. Bland pojkar år har andelen i befolkningen som placerats på hem för vård och boende (HVB) ökat markant under perioden från 0,25 till 1,71 procent. För barnen i åldern år har andelen som påbörjat heldygnsinsats ökat kraftigt de senaste åren, främst då bland pojkar. Ökningen utgörs till största delen av pojkar med annan vårdnadshavare än förälder eller förordnad vård- BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 7

8 nadshavare. En tänkbar förklaring till ökningen är därför att den utgörs av ensamkommande flyktingbarn. Den 1 november 2013 hade cirka barn och unga heldygnsinsats. Av de cirka barn och unga som hade heldygnsinsats den 1 november hade drygt vård med stöd av SoL, cirka barn och unga fick vård enligt LVU och drygt 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU. Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med insats den 1 november 2013 oavsett kön. 57 procent av de SoLvårdade och 70 procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna var placerade på familjehem den dagen. Nästan barn och unga hade heldygnsinsats någon gång under år Öppenvårdsinsatser Ungefär barn och unga hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november Fler pojkar än flickor hade öppenvårdsinsats, 56 procent var pojkar och 44 procent flickor. Av de tre SoL-insatserna som redovisas var behovsprövat personligt stöd den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av år Cirka barn och unga fick den insatsen någon gång under året. Ungefär barn och unga hade kontaktperson/-familj och cirka fick någon gång under år 2013 insatsen strukturerat öppenvårdsprogram. 8 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

9 Vad reglerar statistiken? Statistiken om socialtjänstens insatser för barn och unga som redovisas i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Uppgifterna har samlats in med stöd av lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, vilket innebär skyldighet för kommunerna att lämna de efterfrågade uppgifterna. Ett syfte med den officiella statistiken är att kontinuerligt ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling av verksamheten i förhållande till uppsatta mål. Insatser för barn och unga Den lag som i första hand reglerar socialtjänstens insatser för barn och ungdomar är socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL. Om det är nödvändigt kan insatser ges med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen förkortad LVU. Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Om barn och ungdomar riskerar att utvecklas ogynnsamt ska nämnden, i nära samarbete med hemmen, sörja för att de får det skydd och det stöd som de behöver. Placering för vård utanför det egna hemmet Om hänsynen till den unges bästa motiverar det ska nämnden sörja för vård och fostran utanför det egna hemmet i familjehem eller hem för vård eller boende. Placering kan göras med stöd av 4 kap. 1 SoL om barnets vårdnadshavare lämnar samtycke till vården och, om barnet fyllt 15 år, barnet lämnat samtycke. Om vårdnadshavarna eller den unge, när denne fyllt 15 år, inte samtycker till den vård som socialnämnden anser att den unge behöver är LVU tillämplig. Vid beslut om vård med stöd av LVU har föräldrarna kvar sin juridiska vårdnad om barnen. Föräldrarnas bestämmanderätt över barnen begränsas dock i den omfattning som behövs för att LVU-vård ska kunna ges. Vård med stöd av LVU kan förekomma i två huvudfall, de så kallade miljöfallen (2 ) och beteendefallen (3 ). 2 LVU: Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 9

10 3 LVU: Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Beslut om vård med stöd av LVU fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av nämnden. Omedelbart omhändertagande Socialnämnden kan, med stöd av 6 LVU, omedelbart omhänderta barn och unga enligt följande: Det är sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU. Rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn för risken att den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. Beslut om omedelbart omhändertagande skall underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattats. Om förvaltningsrätten fastställer beslutet skall socialnämnden, om behovet av vård fortfarande kvarstår, inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge skall beredas vård. Detta enligt 8 LVU. Öppenvårdsinsatser I de fall där behov av insats finns, men placering för vård utanför det egna hemmet enligt SoL eller LVU inte är nödvändig, kan någon form av öppenvård erbjudas barnet/den unge eller dennes familj. Socialtjänstens öppenvård innehåller många olika insatser vilka i de flesta fall ges i form av bistånd enligt 4 kap. 1 SoL. Det kan vara allt ifrån en utsedd kontaktperson eller kontaktfamilj som stöd och hjälp åt barnet eller dennes familj till individuellt anpassade målinriktade program där barnet/den unge är inskriven en bestämd tid. En särskilt kvalificerad kontaktperson kan utses med stöd av 22 LVU om en person som är under 20 år kan komma att behöva beredas vård enligt 3 LVU. 10 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

11 Statistikens innehåll Statistiken som redovisas i denna rapport innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt SoL eller LVU. De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga på grund av funktionsnedsättning ingår inte heller i denna statistik. De senare återfinns i statistikpublikationerna Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2013 och Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg den 1 oktober Dessa är de senaste tillgängliga rapporterna för respektive område eftersom få kommuner rapporterade underlag till Personer med funktionsnedsättning vård och omsorg den 1 oktober 2013 vilket resulterade till att ingen statistikpublikation producerats för detta år. I denna rapport redovisas följande heldygnsinsatser: vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL vård med placering utanför det egna hemmet enligt LVU omedelbart omhändertagande enligt LVU. Öppenvårdsinsatserna redovisas indelade i följande insatstyper: strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL behovsprövat personligt stöd enligt SoL kontaktperson/-familj enligt SoL. Dessutom redovisas antal barn där vårdnaden flyttats över till den/de vårdnadshavare där barnet tidigare har varit familjehemsplacerad. Sedan år 2007 beskrivs i socialtjänstlagen en ny insats kvalificerad kontaktperson (3 kap. 6 fjärde stycket SoL). Den särskilt kvalificerade kontaktpersonen ska ge barnet eller den unge särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Denna nya insats ingår i insamlingen från och med statistikår 2008 men redovisas inte på grund av att tillförlitligheten bedöms vara alltför låg, eftersom antalet inrapporterade insatser är alldeles för litet. Följande fyra mått redovisas för heldygnsinsatser (se Definitioner): Nytillkomna barn och unga under året. Barn och unga för vilka en eller flera insatser påbörjades under året. Barn för vilka insatser påbörjades under aktuellt statistikår är ett mått som är lämpligt vid jämförelse mellan olika år med avseende på förändringar i inriktningen på socialtjänstens insatser. Barn och unga med en pågående insats den 1 november. Genom att jämföra 1 november mellan olika år får man en indikation på hur antalet barn som är inne i systemet förändras över tiden. Barn och unga som hade en eller flera insatser någon gång under året. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 11

12 För öppenvårdsinsatser redovisas måtten: Barn och unga med beslut om insats den 1 november. Barn och unga som hade en eller flera insatser någon gång under året. I första hand sker redovisningen på riksnivå men vissa uppgifter finns även på läns- och kommunnivå. 12 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

13 Datainsamling Statistiken baseras på två totalundersökningar av barn och unga som berörts av de insatser Socialstyrelsen efterfrågar. I den ena undersökningen samlas uppgifter in om heldygnsinsatser på individnivå och i den andra samlas uppgifter in om öppenvårdsinsatser på mängdnivå. Uppgifterna avser hela året och i vissa fall den 1 november. Heldygnsinsatser Uppgifter om barn och unga som berörs av heldygnsinsatser har på Socialstyrelsens uppdrag samlats in på individnivå av Statistiska centralbyrån (SCB). Alla undersökningsvariabler, utom uppgifter om födelseland, inhämtas från kommunerna. Uppgifter om födelseland har inhämtats från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Till grund för insamlingen från kommunerna ligger en blankett (bilaga 1). Kommunerna kan välja att rapportera på blankett, på elektronisk fil eller direkt via internet. De kommuner som använder blankett rapporterar kvartalsvis. Övriga kommuner rapporterar en gång per år. Följande variabelkontroller har gjorts av de inrapporterade uppgifterna: Att kommun är en existerande kommunkod. Att det är ett korrekt personnummer. Att uppgiften vårdnadshavare är ifylld. Alternativet myndig tillåts endast för personer 18 år eller äldre. Att beslutsdatum är ett korrekt datum och större än eller lika med födelsedatum. Personen ska vara yngre än 21 år för beslut enligt SoL och yngre än 20 år för beslut enligt LVU. Att 2 och/eller 3 angetts för beslut enligt LVU. Om äldre än 17 år ska 3 anges. Att 2 och/eller 3 angetts för avslut enligt LVU. Att placeringsdatum är ett korrekt datum och större än eller lika med födelsedatum. Personen ska vara yngre än 21 år. Att placeringsform är ifyllt. Alternativet eget hem tillåts bara vid omplacering i LVU-vård. Att placeringskommun är en existerande kommunkod. Att avslutningsdatum är ett korrekt datum och större än eller lika med födelsedatum. Senast tillåtna datum för 2 LVU är 18-årsdagen. Senast tillåtna datum för SoL och 3 LVU är 21-årsdagen. Att uppgiften om vilken boende- eller vårdform barnet hade efter avslutad vård är ifylld. Alternativet kvar i familjehemmet med vårdnaden överflyttad till familjehemmet tillåts endast för personer under 18 år. Följande logiska kontroller, i förhållande till befintliga uppgifter sedan tidigare om personen, har gjorts av de inrapporterade uppgifterna: Vid ett nytt beslut måste det pågående avslutas. Nytt placeringsdatum ska vara större än aktuellt placeringsdatum. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 13

14 Avslutningsdatum ska vara lika med eller större än placeringsdatum. Insatstyp vid avslut ska vara samma som insatstyp vid beslut. Dessutom görs jämförelser med tidigare års rapportering. Resultaten skickas till kommunerna, som då har möjlighet att korrigera både nya och tidigare inrapporterade uppgifter. Sedan år 1994 görs en årlig kontrollundersökning av samtliga placeringar som enligt registret pågick den 31 december föregående år. Listor med alla uppgifter om dessa placeringar skickas till kommunerna som kontrollerar om uppgifterna stämmer. I samband med denna kontroll upptäcks placeringar som avslutats före den 31 december men som inte rapporterats som avslutade. Kontrollundersökningen är retroaktiv och påverkar inte aktuellt statistikår. Denna kontroll genomfördes inte 2012 och Öppenvårdsinsatser Statistiken om behovsprövade öppenvårdsinsatser har på Socialstyrelsens uppdrag samlats in på aggregerad nivå av Action Dialog Partner. Uppgifterna har inhämtats elektroniskt genom att kommunen registrerat uppgifterna via ett formulär (bilaga 2) på internet. Ett flertal kontroller har genomförts både vid själva inmatningen i det elektroniska frågeformuläret och av inrapporterade uppgifter. Följande kontroller har gjorts: Summan av antal barn och unga fördelade efter kön och ålder ska vara lika med totalt antal barn och unga. Antal barn och unga med insats den 1 november ska vara mindre än eller lika med summan av antalet barn och unga med respektive insatstyp någon gång under året. Vid registreringen har också skett en on-line-jämförelse med kommunens redovisade värden för föregående år. Om avvikelsen överskridit ett för varje kommun uträknat gränsvärde har uppgiftslämnaren fått information om detta och har då antingen kunnat korrigera uppgifterna eller kommentera avvikelsen. Insamlade uppgifter har därefter dessutom granskats manuellt och maskinellt. Kommuner som lämnat orimliga svar har kontaktats och uppmanats komma in med korrigering (exempelvis att en kommun angivit att x personer har en insats men i en följdfråga om antal dygn svarar noll). Orimliga uppgifter som inte har korrigerats har behandlats som bortfall. Kontakter har också tagits med de kommuner som har haft extrema värden för klargörande och eventuell rättning. 14 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

15 Statistikens tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt Heldygnsinsatser Brister i uppgiftsrapporteringen utgör den huvudsakliga felkällan. Vid granskningen av rapporterad statistik upptäcks ett stort antal fel, vilka alltid rättas. Vissa typer av fel kan dock inte upptäckas och omfattningen av dessa är därför inte känd. Förutsättningarna för uppgiftsrapporteringen, och därmed tillförlitligheten, varierar kraftigt mellan olika kommuner. Öppenvårdsinsatser Tillförlitligheten i statistiken över öppenvårdsinsatser är svår att värdera. Brister och fel i inrapporteringen är särskilt svåra att upptäcka eftersom uppgifterna samlas in på aggregerad nivå. Osäkerhetskällor Ramtäckning Målpopulationen utgörs av landets samtliga kommuner. Eftersom målpopulationen är den samma som rampopulationen förekommer inga brister i ramtäckning. Mätning Mätfelet är avvikelsen mellan det rapporterade värdet och det sanna värdet. Det finns en mängd olika tänkbara källor till dessa fel, bland annat mätinstrumentet, informationssystemet, frågeställaren och insamlingssättet. Heldygnsinsatser Omfattningen av mätfelen är till stora delar okänd. Att rapporterade uppgifter är felaktiga upptäcks bara om uppgifterna inte överensstämmer med andra uppgifter. Registreringen av uppgifter i kommunens datasystem motsvarar inte alltid helt det som efterfrågas, vilket kan leda till fel i inrapporteringen. Det förekommer att omplaceringar rapporteras som nya insatser, vilket inte alltid upptäcks i granskningen. Det förekommer också att insatser rapporterats när de påbörjas men inte när de avslutas. Detta fel gör att beståndet av insatser inte reduceras korrekt och att till exempel vård- och placeringstiderna överskattas. Felet upptäcks och rättas ofta vid en särskild kontrollundersökning av oavslutade placeringar men de rättningarna är retroaktiva och påverkar inte aktuellt statistikår. Felet i andel barn med oavslutade insatser som rättas har, genom tidigare kontrollundersökningarna, uppskattats till cirka tio procent per år. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 15

16 Öppenvårdsinsatser Den nya insatsen kvalificerad kontaktperson (3 kap. 6 fjärde stycket SoL) har samlats in från år Svarsfrekvensen är dock låg och de uppgifter som har levererats har i flera fall av Socialstyrelsen bedömts vara mycket osäkra. Därför redovisas inte insatsen i denna rapport. Det betyder att redovisningen av individuellt behovsprövade och beslutade öppenvårdsinsatser är ofullständig. Omfattningen av övriga mätfel som uppstått genom att frågor och svar missuppfattats av uppgiftslämnaren och inte upptäckts i någon kontroll (de logiska kontrollerna eller jämförelserna med föregående år) är inte kända. Bortfall Heldygnsinsatser Vid sista svarsdatum den 1 februari 2013 hade 43 kommuner inte levererat sina uppgifter. Den 5 maj 2013, då insamlingen avslutades, hade samtliga kommuner lämnat uppgifter. Dock finns ett partiellt bortfall i Stockholms kommun. Distrikt Spånga-Tensta har inte skickat in statistiken för kvartal 2. Objektsbortfallet, det vill säga personer som inte rapporterats för någon insats överhuvudtaget trots att sådan förekommit, antas inte vara särskilt stort. Bortfallet av uppgifter om beslutade insatser kan däremot vara något större, till exempel omplaceringar, men omfattningen är okänd. Partiellt bortfall, som avsaknad av placeringsform, ska bara kunna förekomma för insatser nära årsskiftet. Ingen komplettering för bortfallet har gjorts. Uppgifter om barnets och föräldrarnas födelseland hämtas från registret över totalbefolkningen (RTB). För dem som inte påträffas i aktuellt års RTB görs en sökning i föregående års register. I registret gällande till och med år 2013 finns cirka personer med ofullständiga personnummer. Under arbetet med statistiken för år 2013 skapades unika giltiga tillfälliga personnummer, tillfälliga personnummer har övergått till ett giltigt personnummer och tillfälliga personnummer ändrats till ett redan befintligt unikt giltigt tillfälligt personnummer. Öppenvårdsinsatser Vid sista svarsdatum den 31 januari 2013 hade 226 av 290 kommuner levererat sina uppgifter. Den 28 mars 2013, då insamlingen avslutades hade 289 lämnat in uppgifter. Örkelljunga har inte lämnat in några uppgifter. När en uppgift saknats har uppgiften bortfallskompletterats, det vill säga den saknade uppgiften har ersatts med en uppskattad uppgift som är proportionell mot totaluppgiften i den aktuella kommunen, om totaluppgiften finns, annars mot befolkningsstorleken. Den uppskattade uppgiften redovisas inte på kommunnivå, däremot ingår den i beräkningen av variabelns värde på riks- och länsnivå. Bortfallet i en enskild fråga kan antingen gälla hela frågan eller delar av frågan. Vissa frågor är sådana att både en totaluppgift och deluppgifter som summerar till totalen ska anges. Om totaluppgift finns men deluppgift har bortfall kompletteras deluppgifterna genom att fördela totalen enligt fördelningen i de kommuner i riket som har kompletta svar på frågan. Om totaluppgift har bortfall kompletteras hela frågan med genomsnittliga värden av 16 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

17 efterfrågade uppgifter, med hänsyn till befolkningsstorleken, i de kommuner i riket som har kompletta svar på frågan. Bearbetning Det inkomna materialet bearbetades av Statistiska centralbyrån (SCB) respektive Action Dialog Partner genom olika numeriska kontroller, beräkningar och slutligen framtagande av resultattabeller. Bearbetningens bidrag till fel i statistiken bedöms vara litet. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 17

18 Jämförbarhet över tid Heldygnsinsatser Statistiken som redovisas i denna rapport är i princip jämförbar med den officiella statistiken för åren dock med undantag av Stockholms kommun där distrikt Spånga-Tensta inte har skickat in statistiken för kvartal 2. Det bör dock observeras att statistiken återspeglar registerstatus vid det tillfälle den framställs. De rättningar som görs går också bakåt i tiden. Det betyder att uppgifterna för åren före 2013 som publiceras i denna rapport inte överensstämmer helt med det som publicerats tidigare. Dessutom kan uppgifterna för år 2013 vara mer osäkra än uppgifter för tidigare år (se Statistikens tillförlitlighet). Nedan beskrivs faktorer som kan påverka jämförelser över tid från och med statistikår 2003: År 2004 Placeringsformen släktinghem, det vill säga familjehemsplacering hos släkting ersätts med nätverkshem, det vill säga familjehemsplacering hos anhörig eller annan närstående. Öppenvårdsinsatser Uppgifter om öppenvårdsinsatser har samlats in på ungefär samma sätt i den officiella statistiken sedan år Nedan beskrivs faktorer som kan påverka jämförelser över tid: År 2004 Enbart uppgifter om barn och unga med beslut om personligt stöd samlas in från och med detta år. Tidigare inhämtades även uppgifter om barn och unga i de fall beslutet formellt fattats för en annan person i barnets familj om det var barnets situation som föranlett stödet. År 2007 En ny insats kvalificerad kontaktperson (3 kap. 6 fjärde stycket SoL) införs. Den särskilt kvalificerade kontaktpersonen ska ge barnet eller den unge särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Den nya insatsen redovisas inte separat i denna rapport på grund av alltför stor osäkerhet om uppgifternas tillförlitlighet. Däremot ingår insatsen i redovisningen av antal barn och unga med någon av de individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatserna den 1 november BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

19 Definitioner och ordförklaringar Definitioner och ordförklaringar som förekommer i statistiken listas här. Somliga begrepp har avgränsats terminologiskt och därmed fått en terminologisk definition. Dessa är markerade med en asterisk (*). För fullständig terminologisk information om begreppen hänvisas till: Mått på antal barn och unga Nytillkomna barn och unga Barn och unga som påbörjat minst en heldygnsinsats under det aktuella året och som inte erhållit någon heldygnsinsats, vare sig enligt SoL eller enligt LVU, under de föregående fem åren. Barn och unga för vilka insatser påbörjades under året Barn och unga som socialtjänsten påbörjade en eller flera insatser för under året. Med påbörjad insats menas här att insatsen inleddes någon gång från och med 1 januari till och med 31 december detta år oberoende av när beslutet om insats fattades. Barn och unga med pågående insats den 1 november Barn och unga med en eller flera insatser just denna dag oavsett när insatsen påbörjades. Barn och unga som erhållit insats någon gång under året Barn och unga som någon gång under året berörts av en eller flera insatser oavsett vilket år dessa insatser påbörjades. I detta mått ingår således barn och unga med insatser som påbörjats under det aktuella året men även barn och unga med insatser som påbörjades före detta år och som fortsatte in i det aktuella året. Övriga begrepp Familjehem* Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Kommentar: boende i familjehem kan ges som bistånd med stöd av SoL. Familjehem används också för vård som beslutats med stöd av LVU. Heldygnsinsats Avser insats med placering. Vård med placering enligt SoL, omedelbart omhändertagande enligt LVU eller vård med placering enligt LVU. Hem för vård eller boende* Hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med boende och vars verksamhet bedrivs yrkesmässigt. Synonym: HVB Kommentar: Hem för vård eller boende kan drivas av offentlig eller privat vårdgivare. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en en- BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 19

20 skild individ måste ha tillstånd för att bedriva verksamheten. Som hem för vård eller boende räknas inte sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 andra stycket eller 5 kap. 7 tredje stycket SoL. Insats* Handling som är inriktad på (visst) resultat. Kommentar: De insatser som ges enligt LVU föregås alltid av individuell behovsprövning. I SoL är insatserna strukturellt, generellt eller individuellt inriktade. De individuellt inriktade insatserna är alltid individuellt behovsprövade. Jourhem* Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn och ungdomar för tillfälliga placeringar. Kommentar: Ett jourhem ska vara lika väl utrett som ett familjehem men har ett generellt tillstånd att ta emot barn och ungdomar för tillfälliga placeringar i främst akuta situationer. Jourhem är i allmänhet kontrakterade av en eller flera kommuner. Kontaktfamilj* Familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående. Kommentar: Kontaktfamiljen avser bland annat att stärka barnets kontaktnät. En kontaktfamilj utses sällan till barn över 13 år. Kontaktperson (enligt 3 kap. 6 tredje stycket SoL) person som utses av socialnämnden med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter. Mellantvång* (enligt LVU) förebyggande insats i öppen form som socialnämnden får besluta om för ungdom oberoende av dennes eller vårdnadshavarens samtycke. Kommentar: Socialnämnden får besluta att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskild utsedd kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. När ett sådant beslut meddelas ska en särskild behandlingsplan finnas. Nätverkshem Familjehemsplacering hos anhörig eller annan närstående. Omedelbart omhändertagande enligt LVU Socialnämnden kan, med stöd av 6 LVU, omedelbart omhänderta barn och unga. Beslutet ska underställas förvaltningsrätten inom en vecka. Om förvaltningsrätten fastställer beslutet skall socialnämnden, om behovet av vård kvarstår, inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge skall beredas vård. Personligt stöd Avser behovsprövat stöd och behandling som ges till barnet/den unge och som kan utföras av till exempel socialsekreterare, behandlingsassistent, hemmahosare eller dylikt. 20 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

21 Placeringsform De olika former av placering som redovisas i statistiken är: familjehem nätverkshem jourhem hem för vård eller boende som drivs av kommun eller landsting hem för vård eller boende som drivs av enskild hem med särskild tillsyn enligt 12 LVU eget hem annan placeringsform (t.ex. psykiatrisk klinik eller plats för utbildning och anställning). Strukturerade öppenvårdsprogram Avser individuellt målinriktade program som är regelbundna, begränsade i tiden och i vilka barn och unga är inskrivna och vistas under hel dag eller del av dag. Särskilt kvalificerad kontaktperson (enligt 3 kap. 6 fjärde stycket SoL) person som utses av socialnämnden med uppgift att ge barnet eller den unge särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende(enligt 22 LVU) Kommentar: Särskilt kvalificerad kontaktperson kan enligt 22 LVU utses oberoende av den unges eller vårdnadshavarens önskan eller samtycke. Vård med placering enligt LVU LVU-vård är en vårdinsats med placering som görs med stöd av 2 och/eller 3 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Omedelbart omhändertagande räknas i statistiken inte som LVU-vård. Vård med placering enligt SoL Avser i redovisningen vård med placering utanför det egna hemmet som beslutas enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, SoL. Vårdperiod Avser den sammanhängande period ett barn har haft en eller flera vårdinsatser (vård enligt SoL och/eller vård enligt LVU). Uppehållet före en ny insats får inte överstiga 13 dagar för att den ska räknas in i vårdperioden. Uppehållen mellan de olika insatserna räknas inte in i den sammanhängande vårdtiden. Omedelbara omhändertaganden räknas bara med då de ligger mellan två vårdinsatser. Vårdtid Vårdtiden räknas från och med den dag då barnet/den unge anländer till den plats där vården ges till och med den dag då barnet/den unge lämnar denna plats. Ålder Avser i redovisningen barnets ålder den 31 december det aktuella året, oavsett när på året insatsen påbörjades eller avslutades. Öppenvårdsinsatser Socialtjänstens öppenvård innehåller många olika insatser vilka i de flesta fall ges i form av bistånd enligt 4 kap. 1 SoL. Det BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 21

22 kan vara allt ifrån en särskild utsedd kontaktperson eller kontaktfamilj som stöd och hjälp åt barnet eller dennes familj till individuellt anpassade målinriktade program där barnet/den unge är inskriven en bestämd tid. En särskilt kvalificerad kontaktperson kan utses med stöd av 22 LVU om en person som är under 20 år kan komma att behöva beredas vård enligt 3 LVU. 22 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

23 Resultat I detta avsnitt presenteras några av resultaten i statistiken. Den återfinns i sin helhet i tabellbilagan. Först presenteras resultat om heldygnsinsatser och sedan resultat om öppenvårdsinsatser. Heldygnsinsatser Antal med heldygnsinsatser Antal barn och unga med insats kan mätas på olika sätt. I tabell A illustreras fyra olika mått. Ett barn ingår oftast i fler än ett mått. Samtliga nytillkomna barn ingår i gruppen med påbörjad insats under året, många av dessa hade också pågående insats den 1 november och samtliga som ingår i de tre övriga måtten räknas också med i antal barn och unga med insats någon gång under året. Tabell A: Barn och unga fördelade efter olika heldygnsinsatser år Antal barn netto enligt fyra mått efter insatstyp Insatstyp Nytillkomna Påbörjad insats Insats 1 nov Insats någon gång under året Vård enligt SoL Vård enligt LVU Omedelbart omhändertagande enligt LVU Vård enligt SoL och/eller insats enligt LVU 1) ) Samtliga barn och unga med någon av de tre insatserna, vård enligt SoL, vård enligt LVU och/eller omedelbart omhändertagande. Enligt kommunernas rapportering påbörjades heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU för ungefär barn och unga under år Av dessa var cirka nytillkomna, det vill säga de hade inte varit föremål för någon heldygnsinsats under de närmast föregående fem åren. Den 1 november 2013 hade ungefär barn och unga heldygnsinsatser. Knappt barn och unga var placerade någon gång under året. 2 Fler pojkar än flickor berördes av någon typ av heldygnsinsats, oavsett redovisningsmått. Andelen pojkar som var placerade någon gång under 2013 var 62 procent, motsvarande värde för flickor var 38 procent. 2 Vård enligt SoL var den heldygnsinsats som flest barn och unga berördes av år Av de ungefär barn och unga som var nytillkomna fick 86 procent SoL-vård, 13 procent blev omedelbart omhändertagna och 1 procent fick vård enligt LVU. Av de barn och unga som berördes av någon insats den 1 november 2013 hade 75 procent SoL-vård, 24 procent fick vård enligt LVU och 1 procent blev omedelbart omhändertagna. 1 Se tabell 1, 4, 7, 10 och 13 i tabellbilagan 2 Se tabell 2 i tabellbilagan BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 23

24 Omedelbara omhändertaganden enligt LVU är kortvariga insatser. Därför var andelen barn och unga som var omedelbart omhändertagna den 1 november betydligt lägre än för de andra insatserna vid samma tidpunkt, cirka 1 procent. Grund för heldygnsinsats enligt LVU Det var vanligare att besluta om insatser enligt 2 LVU som gäller brister i hemmiljön än 3 LVU som gäller eget beteende. Av de barn och unga som fick LVU-vård (exklusive omedelbart omhändertagande) någon gång under år 2013 åberopades brister i hemmiljön som skäl för cirka 72 procent vilket är en ökning med 9 procentenheter i jämförelse med statistikår 2012, för 24 procent angavs eget beteende som skäl och för cirka 5 procent åberopades både brister i hemmiljö och eget beteende som grund för insatsen. 3 För de barn som påbörjade vård enligt LVU år 2013 åberopades brister i hemmiljön som skäl för cirka 60 procent, för 33 procent angavs eget beteende som skäl och för cirka 7 procent åberopades både brister i hemmiljö och eget beteende som grund för insatsen. 4 Av de barn och ungdomar som fick vård enligt LVU den 1 november var brister i hemmiljö skäl till insatsen för ungefär 76 procent, 20 procent av dem fick vård på grund av eget beteende och drygt 4 procent på grund av både brister i hemmiljö och eget beteende. 5 För barn som vårdades någon gång under 2013 i åldern 0 17 år var skälet till LVU insats i regel brister i hemmiljön. Ju högre ålder desto högre andel av ungdomarna blir föremål för insats på grund av eget beteende. För ungdomar 18 år eller äldre kan insats enligt LVU beslutas endast på grund av eget beteende. Att åberopa eget beteende som skäl för insats enligt LVU är vanligare för pojkar än för flickor. 6 Ålder Åldersfördelningen skiljer sig åt mellan de olika redovisningsmåtten. I tabell B visas antal barn och unga och andel i befolkningen. Det är i åldersgruppen år som det är vanligast att vara föremål för heldygnsinsats. Tabell B: Barn och unga med heldygnsinsats år 2013 efter åldersgrupp 7 Antal samt andel (procent) i befolkningen 1) Ålder Nytillkomna Påbörjad insats Insats 1 nov Någon gång under 2013 Antal % i bef. Antal % i bef. Antal % i bef. Antal % i bef , , , , , , , , , , , , , , , ,40 1) Avser befolkningen i åldern 0 12 år, år, år och 0 20 år den 31 december Se tabell 13 i tabellbilagan 4 Se tabell 7 i tabellbilagan 5 Se tabell 10 i tabellbilagan 6 Se tabell 13 i tabellbilagan 7 Se tabell 2 och 3 i tabellbilagan 24 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

25 Påbörjade heldygnsinsatser under året utveckling I diagram A visas hur andelen barn och unga i befolkningen med påbörjade heldygnsinsatser under året förändrats under perioden Diagram A. Barn och unga med påbörjade heldygnsinsatser efter insatstyp Andel barn och unga i befolkningen 1 ), procent 2) Andel i procent 0,60 Vård enligt SoL 0,50 Omedelbart omhändertagande Vård enligt LVU 0,40 0,30 0,20 0,10 0, ) Avser befolkningen i åldern 0 20 år den 31 december respektive år. 2) Diagrammet är framtaget från det longitudinella registret där alla insamlade uppgifter lagras. Då rättningar görs retroaktivt överensstämmer inte uppgifterna för åren före 2013 med det som publicerats tidigare år. Dessutom kan uppgifterna för år 2013 vara mer osäkra än uppgifter för tidigare år. (Se Statistikens tillförlitlighet och Jämförbarhet över tiden). Av heldygnsinsatserna är det vård enligt SoL som ökat mest under perioden, 80 procent. 8 I diagram B visas andelen barn och unga i befolkningen, fördelat efter ålder och kön, med påbörjade heldygnsinsatser under åren för perioden 8 Se tidsserie 2 i tabellbilagan BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 25

26 Diagram B. Barn och unga med påbörjade heldygnsinsatser efter ålder och kön. Andel barn och unga i befolkningen 1 ), procent. 2) 2,50 Andel i procent 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Flickor Flickor Flickor Pojkar Pojkar Pojkar ) Avser befolkningen i åldern 0 20 år den 31 december respektive år. 2) Diagrammet är framtaget från det longitudinella registret där alla insamlade uppgifter lagras. Då rättningar görs retroaktivt överensstämmer inte uppgifterna för åren före 2013 med det som publicerats tidigare år. Dessutom kan uppgifterna för år 2013 vara mer osäkra än uppgifter för tidigare år. (Se Statistikens tillförlitlighet och Jämförbarhet över tiden). Andelen barn under 13 år i befolkningen som påbörjat någon heldygnsinsats har varit på samma nivå under hela perioden. En svag ökning under perioden har skett för de som är år. För barn i åldern år, har andelen pojkar som påbörjat heldygnsinsats ökat kraftigt. Ökningen av antalet pojkar i åldersgruppen år utgörs till största delen av pojkar med annan vårdnadshavare än förälder eller okänd vårdnadshavare. En tänkbar förklaring till ökningen är därför att den utgörs av ensamkommande flyktingbarn. Påbörjade placeringar I diagram C visas andelen barn i åldern år som blivit placerade åren 2005 till Samtliga påbörjade placeringar ingår, även omplaceringar. 26 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

27 Diagram C. Barn och unga, ) år med påbörjade heldygnsinsatser Andel barn och unga i befolkningen 2) med påbörjade placeringar i familjehem respektive hem för vård eller boende (HVB) efter kön, procent. 3) 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Andel i procent Pojkar i familjehem Pojkar i HVB Flickor i familjehem Flickor i HVB 1) Avser ålder den 31 december respektive år. 2) Avser befolkningen i åldern år den 31 december respektive år. 3) Samma barn kan ha påbörjat både en familjehemsplacering och HVB-placering under samma år och ingår då i båda kurvorna. Diagrammet är framtaget från det longitudinlla registret där alla insamlade uppgifter lagras. Då rättningar görs retroaktivt överensstämmer inte uppgifterna för åren före 2013 med det som publicerats tidigare år. Dessutom kan uppgifterna för år 2013 vara mer osäkra än uppgifter för tidigare år. (Se Statistikens tillförlitlighet och Jämförbarhet över tiden). Efter att ha ökat svagt under en längre period har andelen flickor i åldern år, oavsett placeringsform, minskat år 2013 jämfört med föregående år. Andelen pojkar i åldern år som placerats i familjehem fortsätter dock öka svagt. För pojkar som var placerade i HVB har däremot andelen ökat markant under perioden. En majoritet av ökningen av antalet pojkar utgörs av pojkar med annan vårdnadshavare än förälder eller okänd vårdnadshavare. En tänkbar förklaring till ökningen är därför att den utgörs av ensamkommande flyktingbarn. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 27

28 Placeringsformer den 1 november I tabell C ges en bild av fördelningen mellan olika placeringsformer för barn och unga med olika heldygnsinsatser. Här redovisas olika typer av hem för vård eller boende separat. Tabell C: Barn och unga som den 1 november 2013 hade pågående heldygnsinsats 9 Antal och procent efter insatstyp och placeringsform Placeringsform Insatstyp Vård enligt SoL Vård enligt LVU Omedelbart omhändertagande Samtliga placerade barn/unga Procent Procent Procent Procent Antal Familjehem HVB hem som drivs av kommun eller landsting HVB hem som drivs av enskild HVB hem med särskild tillsyn Eget hem Annan placeringsform Summa procent Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med insats den 1 november Det var 57 procent av de SoL-vårdade och 70 procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna som var familjehemsplacerade den dagen. Tabell D: Barn och unga som den 1 november 2013 hade pågående heldygnsinsats 10 Flickor och pojkar efter placeringsform, procent och antal Placeringsform Flickor och pojkar i åldern 1) 0 20 år 0 12 år år år Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Totalt antal Därav andel (procent) Familjehem HVB hem som drivs av kommun eller landsting HVB hem som drivs av enskild HVB hem med särskild tillsyn Eget hem Annan placeringsform Summa procent ) Avser ålder den 31 december Se tabell 12 i tabellbilagan. 10 Se tabell 12 i tabellbilagan. 28 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

29 Placeringsformer 1 november utveckling Diagram D visar hur andelen barn och unga i befolkningen placerade i olika placeringsformer den 1 november utvecklats mellan år 2005 och Det är framförallt antalet placeringar inom hem för vård eller boende som ökar. Diagram D. Barn och unga med heldygnsinsatser 1 november efter placeringsform. Andel barn och unga i befolkningen 1), procent. 2) Andel i procent 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Annan Famhem HVB 1) Avser befolkningen i åldern 0 20 år den 31 december respektive år. 2) Diagrammet är framtaget från det longitudinella registret där alla insamlade uppgifter lagras. Då rättningar görs retroaktivt överensstämmer inte uppgifterna för åren före 2013 med det som publicerats tidigare år. Dessutom kan uppgifterna för år 2013 vara mer osäkra än uppgifter för tidigare år. (Se Statistikens tillförlitlighet och Jämförbarhet över tiden). Vårdtid för avslutade vårdperioder I tabell E redovisas medianvårdtiden för samtliga vårdperioder som avslutades under år En vårdperiod består av en vårdinsats eller flera vårdinsatser som direkt avlöser varandra. Vårdtiden skiljer sig åt mellan olika typer av vård. Medianvårdtiden för samtliga avslutade vårdperioder år 2013 var 5,2 månader. Vårdperioder som bara består av vård enligt SoL har kortare medianvårdtid än de som bara består av vård enligt LVU. De vårdperioder som både består av vård enligt SoL och LVU har längst medianvårdtid. Medianvårdtiden är generellt längre för pojkar än för flickor. Tabell E. Avslutade vårdperioder 1) i heldygnsvård år Antal och medianvårdtid 2) i månader Vårdperiod Antal Månader Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Enbart vård enligt SoL ,5 6,6 2,2 Enbart vård enligt LVU ,4 15,4 15,2 Vård både enligt SoL och LVU ,9 40,3 35,9 Samtliga avslutade vårdperioder ,2 9,8 3,2 1) En vårdperiod består av en vårdinsats eller flera vårdinsatser som direkt avlöser varandra. (Se Definitioner.) 2) Medianvårdtid betyder att hälften av vårdperioderna är kortare och hälften av vårdperioderna är längre än den tiden. 11 Se tabellerna 16A och 16B i tabellbilagan BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 29

30 Öppenvårdsinsatser Statistiken innehåller insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt SoL eller LVU. Insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. De öppenvårdsinsatser som redovisas är strukturerade öppenvårdsprogram, personligt stöd, kontaktperson/-familj och särskilt kvalificerad kontaktperson beslutade enligt 4 kap. 1 SoL, samt särskilt kvalificerad kontaktperson eller behandling enligt 22 LVU. Statistiken baseras på uppgifter på aggregerad nivå. Antal barn och unga med öppenvårdsinsats den 1 november Ungefär barn och unga hade beslut om behovsprövad öppenvårdsinsats den 1 november Fler pojkar än flickor hade öppenvårdsinsats, 56 procent var pojkar och 44 procent flickor. Här ingår de barn och unga som hade den nya insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson (se Statistikens tillförlitlighet). Före statistikår 2008 ingick inte den i redovisningen. Antal barn och unga fördelade efter olika öppenvårdsinsatser Av de tre SoL-insatserna som redovisas i denna rapport var behovsprövat personligt stöd den insats som flest barn och unga berördes av år 2013 (tabell F). Cirka hade behovsprövat personligt stöd någon gång under året. Ungefär barn och unga hade kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 tredje stycket och cirka fick någon gång under år 2013 insatsen strukturerat öppenvårdsprogram. Strukturerade öppenvårdsprogram var vanligast bland 0 12 åringar. Barn 0 12 år är också den åldersgrupp som oftast får behovsprövat personligt stöd och även kontaktperson/kontaktfamilj. Tabell F: Barn och unga med behovsprövade öppenvårdsinsatser enligt SoL någon gång under år Antal barn och unga samt andel i befolkningen 0 20 år, procent Insats enligt SoL Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/ kontaktfamilj (3 kap. 6 3st.) Antal barn/unga Ålder Andel i befolkningen, procent Ålder ,5 0,3 0,8 0, ,2 0,9 1,9 1, ,8 0,7 1,3 0,8 Andelen barn och unga i befolkningen som fått personligt stöd har ökat under hela tidsperioden undantagen år 2010 och 2011 där andelen minskade något under 2010 jämfört med föregående år för att sedan ligga kvar på samma nivå Däremot har andelen barn och unga i befolkningen 12 Se tabell 24 och 25 i tabellbilagan 30 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

31 som fått kontaktperson eller kontaktfamilj enligt SoL planat ut efter att ha minskat svagt under perioden (diagram E). Diagram E. Barn och unga med behovsprövade insatser 1) enligt SoL någon gång under respektive år Andel i befolkningen 2), procent. Andel i procent 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL Personligt stöd enligt SoL Kontaktperson/familj enligt SoL 1) Kontaktperson/familj avser 3 kap. 6 3 st. Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 4 st. ingår inte. 2) Avser befolkningen i åldern 0 20 år den 31 december respektive år. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 31

32 Tabellförteckning Tidsserie 1. Heldygnsinsatser. Nytillkomna barn och unga som respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn per i befolkningen efter år och typ av insats. Tidsserie 2. Heldygnsinsatser. Barn och unga för vilka vård enligt SoL eller insats enligt LVU påbörjades under respektive år, Antal barn per i befolkningen efter år och typ av insats. Tidsserie 3. Heldygnsinsatser. Barn och unga som den 1 november respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn per i befolkningen efter år och typ av insats. Tidsserie 4. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn per barn i befolkningen efter år och typ av insats. Tidsserie 5. Heldygnsinsatser. Barn och unga som den 1 november respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn per i befolkningen efter år, typ av insats och placeringsform. Tabell 1. Heldygnsinsatser. Fyra mått på barn med vård enligt SoL eller insatser enligt LVU: 1) Nytillkomna barn 2013, 2) Barn med påbörjade insatser 2013, 3) Barn med pågående insats den 1 november 2013, 4) Barn med insats någon gång under Antal barn efter mått på insats och föräldrarnas födelseland. Antal barn redovisas netto per mått. Tabell 2. Heldygnsinsatser. Fyra mått på barn med vård enligt SoL eller insatser enligt LVU: 1) Nytillkomna barn 2013, 2) Barn med påbörjade insatser 2013, 3) Barn med pågående insats den 1 november 2013, 4) Barn med insats någon gång under Antal barn efter mått på insats, ålder och kön. Antal barn redovisas netto per mått. Tabell 3. Heldygnsinsatser. Fyra mått på barn med vård enligt SoL eller insatser enligt LVU: 1) Nytillkomna barn 2013, 2) Barn med påbörjade insatser 2013, 3) Barn med pågående insats den 1 november 2013, 4) Barn med insats någon gång under Antal barn efter mått på insats per barn i befolkningen i åldrarna 0 6 år, 7 12 år, år, år, 0 12 år, 0 17 år, 0 20 år. Antal barn redovisas netto per mått. Tabell 4. Heldygnsinsatser. Nytillkomna barn och unga under 2013 med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, vårdnadshavare och föräldrarnas födelseland. 32 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

33 Tabell 5. Heldygnsinsatser. Nytillkomna barn och unga under 2013 med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, grund till insats, ålder och kön. Tabell 6. Heldygnsinsatser. Nytillkomna barn och unga under 2013 med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön. Tabell 7. Heldygnsinsatser. Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn efter typ av insats, grund till insats, vårdnadshavare och föräldrarnas födelseland. Tabell 8. Heldygnsinsatser. Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn efter typ av insats, grund till insats, ålder och kön. Tabell 9. Heldygnsinsatser. Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön. Tabell 10. Heldygnsinsatser. Barn och unga med pågående vård enligt SoL eller insats enligt LVU den 1 november Antal barn efter typ av insats, grund till insats och föräldrarnas födelseland. Tabell 11. Heldygnsinsatser. Barn och unga med pågående vård enligt SoL eller insats enligt LVU den 1 november Antal barn efter typ av insats, grund till insats, ålder och kön. Tabell 12. Heldygnsinsatser. Barn och unga med pågående vård enligt SoL eller insats enligt LVU den 1 november Antal barn efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön. Tabell 13. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, grund till insats och föräldrarnas födelseland. Tabell 14. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, grund till insats, ålder och kön. Tabell 15. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön. Tabell 16A. Heldygnsinsatser. Vårdperioder som avslutades under 2013 och som avsåg barn/unga som fått vård enligt SoL och/eller LVU. Antal avslutade vårdperioder efter typ av vård under perioden, barnets ålder och kön samt medianvårdtid. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 33

34 Tabell 16B. Heldygnsinsatser. Vårdperioder som avslutades under 2013 och som avsåg barn/unga som fått vård enligt SoL och/eller LVU. Antal avslutade vårdperioder efter typ av vård under perioden, barnets ålder och kön samt medianvårdtid. Tabell 17. Heldygnsinsatser. Insatser som avslutades under 2013 och som avsåg barn och unga som fått vård enligt SoL eller LVU. Antal avslutade insatser efter typ av insats, barnets ålder och kön samt situation efter avslutad insats. Tabell 18. Heldygnsinsatser. Barn och unga födda 1990 och senare med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU som pågick den 1 november 2008 fördelade efter förhållanden den 1 november 2013 samt ålder och kön. Tabell 19. Heldygnsinsatser. Barn och unga födda 1990 och senare med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU som pågick den 1 november 2010 fördelade efter förhållanden den 1 november 2013 samt ålder och kön. Tabell 20. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU. Antal barn fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år. Barn redovisas netto per insatstyp. Tabell 21. Heldygnsinsatser. Insatser för vård enligt SoL och insatser enligt LVU som påbörjades för barn och unga under Antal insatser fördelade efter län, kommun, typ av insats och per barn i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år. Tabell 22. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med minst en behovsprövad öppenvårdsinsats den 1 november Antal barn och unga efter ålder och kön. Tabell 23. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med minst en behovsprövad öppenvårdsinsats den 1 november Antal barn och unga per i befolkningen efter ålder och kön. Tabell 24. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad öppenvårdsinsats någon gång under Antal barn och unga efter typ av insats, ålder och kön. Tabell 25. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad öppenvårdsinsats någon gång under Antal barn och unga per i befolkningen efter typ av insats, ålder och kön. Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med minst en behovsprövad öppenvårdsinsats den 1 november Antal barn och unga efter län, kommun och ålder. 34 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

35 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad öppenvårdsinsats någon gång under Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder. Antal barn netto per insatstyp. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 35

36 Teckenförklaring 0 Värdet är noll, inget finns att rapportera... Uppgiften finns inte tillgänglig eller är alltför osäker för att anges.. Värde kan inte förekomma. X Vissa uppgifter döljs för att förhindra röjande av enskilda. 36 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

37 Bilagor 1. Tabeller 2. Statistikblankett till kommunerna om heldygnsinsatser: Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2013 individuppgifter 3. Statistikblankett till kommunerna om i huvudsak öppenvårdsinsatser: Insatser för barn och unga under 2013 mängduppgifter BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 37

38 Summary This report reviews statistics on social services directed to children and young persons in The statistics are part of the official statistics of Sweden. The report contains information on 24-hour measures based on individual data, and individually needs-tested non-institutional care based on volume data. Services to children and young person s due to impairments are not included in these statistics. The 24-hour measures comprise: care outside the home under the Social Services Act (SoL) immediate custody under the Care of Young Persons (Special Provisions) Act (LVU) care under the LVU. The non-institutional care measures comprise: structured non-institutional care programs under the SoL personal support under the SoL contact person/family under the SoL contact person and treatment under the LVU. 24-hour measures There were around 12,900 children and young persons that were subject of measures that started during Of those nearly 10,000 had not been subject of any of the measures in the five preceding years. On November 1st 2013 nearly 22,700 children and young persons were subject of 24-hour measures. During 2013 nearly 32,600 children and young persons were subject of one or more 24-hour measures at some time. Of the 22,700 children and young persons who were subject of measures on November 1st 2013, over 17,000 received care with the support of the SoL, nearly 5,400 children and young persons were subject of care under the LVU, and around 200 children and young persons were subjected to immediate custody under the LVU. Family home was the most common form of placement among children and young persons in care on November 1st percent of the children in care under the SoL and 70 percent of the children in care under the LVU were placed in family homes on that day. Non-institutional measures. On November 1st 2013 nearly 29,100 children and young persons were subject of one or more of the reported non-institutional measures. Of the three SoL measures, needs-tested personal support was the one that most children and young persons were affected by in 2013, with over 27,100 being subject of this measure at some time during the year. There 38 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

39 were nearly 18,800 children and young persons that received a back-up person/family and over 10,700 were subject of structured non-institutional care programs at some time during BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 39

40 List of tables Time series hour measures. Debutant children and young people who received care under the SoL or under the LVU or were taken into immediate custody under the LVU, Number of children per 1,000 in the population by year and type of measure taken. Time series hour measures. Children and young people for whom care started under the SoL or under the LVU or were taken into immediate custody under the LVU, Number of children per 1,000 in the population by year and type of measure taken. Time series hour measures. Children and young people who on November 1st were receiving care under the SoL or under the LVU or were being held in immediate custody under the LVU, Number of children per 1,000 in the population by year and type of measure taken. Time series hour measures. Children and young people who at some time during each year received care under the SoL or care under the LVU, Number of children per 1,000 children in the population by year and type of measure taken. Time series hour measures. Children and young people who on November 1st were receiving care under the SoL or under the LVU or were being held in immediate custody under the LVU, Number of children per 1,000 children in the population by year, type of measure taken and placement. Table hour measures. Four measurements for children receiving care under the SoL or care under the LVU or were taken into immediate custody under the LVU: 1) Debutant children 2013, 2) Children whose cases started in 2013, 3) Children with cases proceeding on November 1st 2013, 4) Children with cases at some time during Number of children by type of measure taken and parents country of birth. Number of children is net per type of measure taken. Table hour measures. Four measurements for children receiving care under the SoL or care under the LVU or were taken into immediate custody under the LVU: 1) Debutant children 2013, 2) Children whose cases started in 2013, 3) Children with cases proceeding on November 1st 2013, 4) Children with cases at some time during Number of children by type of measure taken, age and gender. Number of children is net per type of measure taken. Table hour measures. Four measurements for children receiving care under the SoL or under the LVU or taken into immediate custody under the LVU: 1) Debutant children 2013, 2) Children whose cases started in 2013, 3) 40 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

41 Children with cases proceeding on November 1st 2013, 4) Children with cases at some time during Number of children by type of measure taken per 1,000 children in the population in the age groups 0 6, 7 12, 13 17, 18 20, 0 12, 0 17, Number of children is net per type of measure taken. Table hour measures. Debutant children and young people cared for under the SoL or treated under the LVU during Number of children by type of measure taken, person with custody and parents country of birth. Table hour measures. Debutant children and young people cared for under the SoL or treated under the LVU during Number of children by type and reason of measure taken, age and gender. Table hour measures. Debutant children and young people cared for under the SoL or treated under the LVU during Number of children by type of measure taken, type of placement, age and gender. Table hour measures. Children and young people cared for under the SoL or treated under the LVU whose cases started during Number of children by type and reason of measure taken, person with custody and parents country of birth. Table hour measures. Children and young people cared for under the SOL or treated under the LVU whose cases started during Number of children by type of measure taken, age and gender. Table hour measures. Children and young people cared for under the SoL or treated under the LVU whose cases started during Number of children by type and reason of measure taken, type of placement, age and gender. Table hour measures. Children and young people cared for under the SoL or treated under the LVU as of November 1st Number of children by type and reason of measure taken, person with custody and parents country of birth. Table hour measures. Children and young people cared for under the SoL or treated under the LVU as of November 1st Number of children by type and reason of measure taken, age and gender. Table hour measures. Children and young people cared for under the SoL or treated under the LVU as of November 1st Number of children by type of measure taken, type of placement, age and gender. Table hour measures. Children and young people who at some time during 2013 received care under the SoL or under the LVU or were taken into immediate custody under the LVU. Number of children by type and reason of measure taken and parents country of birth. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 41

42 Table hour measures. Children and young people who at some time during 2013 received care under the SoL or under the LVU or were taken into immediate custody under the LVU. Number of children by type and reason of measure taken, age and gender. Table hour measures. Children and young people who at some time during 2013 received care under the SoL or under the LVU or were taken into immediate custody under the LVU. Number of children by type of measure taken, type of placement, age and gender. Table 16A. 24-hour measures. Terminated periods of care during 2013 for children/young people who had been receiving care under the SoL and/or under the LVU. Number of completed periods of care by type of care during the period, age and gender plus average duration of period of care. Table 16B. 24-hour measures. Terminated periods of care during 2013 for children/young people who had been receiving care under the SoL and/or under the LVU. Number of completed periods of care by type of care during the period, age and gender plus average duration of period of care. Table hour measures. Terminated instances of care during 2013 relating to children and young people who had been receiving care under the SoL and/or LVU. Number of completed instances of care by type of care, age and gender plus the situation after completion of the care measure taken. Table hour measures. Children and young people born in 1990 or later cared under the SoL or treated under the LVU as of November 1st 2008, distributed by the situation on November 1st 2013, age and gender. Table hour measures. Children and young people born in 1990 or later cared under the SoL or treated under the LVU as of November 1st 2010, distributed by the situation on November 1st 2013, age and gender. Table hour measures. Children and young people who at some time during 2013 were cared for under the SoL or under the LVU or taken into immediate custody under the LVU. Number of children distributed by county, municipality, type of measure taken and number of children placed per 1,000 in the population in the age groups 0 12, and Children are defined net per type of measure taken. Table hour measures. Cases of care under the SoL and cases of treatment under the LVU that were initiated for children and young people during Number of cases distributed by county, municipality, type of measure taken and per 1,000 in the population in the age groups 0 12, and BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

43 Table 22. Non-institutional measures. Children and young people subject to need-tested non-institutional measure taken as of November 1st Number of children by age and gender. Table 23. Non-institutional measures. Children and young people subject to need-tested non-institutional measure taken as of November 1st Number of children per 1,000 in the population by age and gender. Table 24. Non-institutional measures. Children and young people subject to need-tested non-institutional measures some time during Number of children by type of measure taken, age and gender. Table 25. Non-institutional measures. Children and young people subject to need-tested non-institutional measures some time during Number of children per 1,000 in the population by type of measure taken, age and gender. Table 26. Non-institutional measures. Children and young people subject to need-tested non-institutional measure taken as of November 1st Number of children by county, municipality and age. Table 27. Non-institutional measures. Children and young people subject to need-tested non-institutional measures some time during Number of children by county, municipality, type of measure taken and age. BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 43

44 Explanation of symbols 0 The value is zero, nothing to report... The information is not available or too uncertain to report.. Category not applicable. X Some information is hidden to prevent disclosure of individual. 44 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

45 Appendix / List of appendices 1. Tables 2. Form for municipal statistics on 24-hour measures: Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2013 individuppgifter (Measures for children and young people according to SoL and LVU individual data) 3. Form for municipal statistics on non-institutional measures: Insatser för barn och unga under 2013 mängduppgifter (Measures for children and young people in summary statistics) BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 45

46 Swedish-English glossary Swedish Ålder Annan placeringsform År Avslutade vårdperioder Båda föräldrarna Barn med insats som påbörjades under året Barn med pågående insats den 1 november Barn och unga Barn- och ungdomshem som drivs av kommun eller landsting Brister i hemmiljön Därav Därav pga. Den unges beteende Eget hem Fadern Familjehem Flickor Föräldrarna Fyra mått på barn och unga Hem för vård eller boende som drivs av enskild Hem med särskild tillsyn Insatser Insatstyp Jourhem och beredskapshem Kommun Kontaktperson/-familj Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Län LVU LVU-vård Medianvårdtid Modern Myndig Nätverkshem Nytillkomna barn och unga Omedelbart omhändertagande enligt LVU Öppenvårdsinsatser Påbörjad insats under året English Age Other form of placement Year Terminated periods of care Both parents Children whose measure started during the year Children with measure proceeding on November 1st Children and young people Children and young people s homes run by the Council or County Council Deficiencies in the home environment Of which Of which due to Behaviour of the young person Own home The father Foster home Girls The parents Four measurements for children and young people Care home run by private persons or company Special supervisory homes Measures Type of measure taken Emergency/short-term home Municipality Back-up person/family Care of Young Persons (Special Provisions) Act County LVU (Care of Young Persons (Special Provisions) Act) Care under the LVU Median care time The mother Of age Kinship care (including informal kinship i.g. relatives, significant friends, neighbours) Debutant children and young people Immediate custody under the LVU Non-institutional measures Measure started during the year 46 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

47 Pågående insats den 1 november Personligt stöd Placering Placering utanför det egna hemmet Placeringsform Pojkar Riket Samtliga Särskilt förordnad vårdnadshavare Socialtjänstlagen SoL SoL vård Strukturerade öppenvårdsprogram Summa Svenskt Total Utländskt Vård Vård enl LVU Vård enl SoL Vård utanför det egna hemmet Vårdnadshavare Vårdperioder Vårdtid Vårdtillfällen Measure proceeding on November 1st Personal support Placement Placement outside own home Type of placement Boys Country All Specially appointed person having custody Social Services Act SoL (Social Services Act) Care under the SoL Structured non-institutional care programmes Total Swedish Total Foreign Care Care under the LVU Care under the SoL Care outside the person s own home Person having custody Periods of care Care time Instances of care BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN 47

48 48 BARN OCH UNGA INSATSER ÅR 2013 SOCIALSTYRELSEN

49 Tidsserie 1. Heldygnsinsatser. Nytillkomna 1) barn och unga som respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn och unga per i befolkningen efter år och typ av insats År Antal nytillkomna barn och unga per barn i befolkningen 2) Vård utom hemmet Insats enligt LVU enligt SoL Totalt Omedelbart omhändertagande Vård Totalt Därav p.g.a Totalt Därav p.g.a Endast Endast Både Endast Endast Både miljö beteende miljö och miljö beteende miljö och beteende beteende ,91 0,53 0,49 0,30 0,15 0,04 0,04 0,03 0,02 0, ,16 0,51 0,45 0,27 0,14 0,04 0,06 0,04 0,02 0, ,38 0,59 0,52 0,33 0,15 0,04 0,07 0,04 0,02 0, ,53 0,57 0,51 0,31 0,15 0,04 0,06 0,04 0,02 0, ,80 0,59 0,53 0,35 0,15 0,03 0,06 0,04 0,02 0, ,01 0,61 0,53 0,36 0,14 0,04 0,08 0,05 0,02 0, ,48 0,63 0,55 0,41 0,12 0,02 0,07 0,05 0,02 0, ,69 0,60 0,54 0,39 0,13 0,03 0,06 0,04 0,01 0,01 1) Med nytillkomna avses barn och unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick respektive statistikår. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid den första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under året. 2) Avser per barn och unga i befolkningen 0-20 år den 31 december respektive år. Barn och unga - insatser år

50 Tidsserie 2. Heldygnsinsatser. Barn och unga för vilka vård enligt SoL eller insats enligt LVU påbörjades 1) under respektive år, Antal barn och unga per i befolkningen efter år och typ av insats. År Antal barn och unga med påbörjade insatser per barn i befolkningen 1) Vård utom hemmet Insats enligt LVU Vård utom hemmet enligt SoL Totalt Omedelbart omhändertagande Vård enligt SoL och/eller Totalt Därav p.g.a Totalt Därav p.g.a vård enligt LVU Endast Endast Både Endast Endast Både miljö beteende miljö och miljö beteende miljö och beteende beteende ,84 1,03 0,86 0,43 0,36 0,08 0,61 0,29 0,30 0,03 3, ,17 1,06 0,84 0,42 0,33 0,09 0,67 0,35 0,30 0,03 3, ,43 1,15 0,93 0,49 0,36 0,09 0,70 0,36 0,32 0,03 3, ,55 1,12 0,91 0,47 0,35 0,09 0,69 0,38 0,28 0,04 4, ,90 1,19 0,96 0,54 0,35 0,08 0,72 0,39 0,29 0,04 4, ,13 1,23 0,99 0,55 0,35 0,09 0,75 0,42 0,29 0,04 4, ,56 1,26 1,02 0,62 0,34 0,06 0,75 0,44 0,27 0,04 5, ,79 1,21 0,99 0,60 0,32 0,08 0,73 0,44 0,24 0,05 5,31 1) Avser per barn och unga i befolkningen 0-20 år den 31 december respektive år. Kommentar Tabellen visar barn för vilka placering för vård enligt SoL eller insats enligt LVU påbörjades under Varje insats redovisas på det år då insatsen startade under båda insatserna. Barn som påbörjat fler än en insats av samma typ under ett och samma år redovisas en gång under den typen av insats. Barn och unga - insatser år

51 Tidsserie 3. Heldygnsinsatser. Barn och unga som den 1 november respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn och unga per i befolkningen efter år och typ av insats År Antal barn och unga med pågående placering den 1 november per barn i befolkningen 1) Vård utom hemmet Insats enligt LVU enligt SoL Totalt Omedelbart omhändertagande Vård Totalt Därav p.g.a Totalt Därav p.g.a Endast Endast Både Endast Endast Både miljö beteende miljö och miljö beteende miljö och beteende beteende ,11 2,07 0,09 0,04 0,04 0,01 1,98 1,43 0,50 0, ,26 2,08 0,10 0,05 0,04 0,01 1,99 1,43 0,50 0, ,45 2,13 0,10 0,06 0,03 0,01 2,03 1,45 0,53 0, ,61 2,13 0,11 0,06 0,04 0,01 2,01 1,47 0,49 0, ,98 2,16 0,12 0,07 0,04 0,01 2,03 1,48 0,49 0, ,66 2,26 0,14 0,08 0,04 0,01 2,12 1,56 0,49 0, ,56 2,36 0,12 0,07 0,04 0,01 2,24 1,67 0,49 0, ,35 2,43 0,10 0,06 0,03 0,01 2,33 1,76 0,47 0,10 1) Avser per barn och unga i befolkningen 0-20 år den 31 december respektive år. Kommentar I tabellens underlag har varje enskilt barn och enskild ung person räknats endast en gång - man kan endast ha en av de redovisade insatserna vid samma tidpunkt. Barn och unga - insatser år

52 Tidsserie 4. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn och unga per barn i befolkningen efter år och typ av insats År Antal barn och unga som fick insats någon gång under året per barn i befolkningen 1) Vård utom hemmet Insats enligt LVU Vård utom hemmet enligt SoL Totalt Omedelbart omhändertagande Vård enligt SoL och/eller Totalt Därav p.g.a Totalt Därav p.g.a vård enligt LVU Endast Endast Både Endast Endast Både miljö beteende miljö och miljö beteende miljö och beteende beteende ,87 3,01 0,92 0,46 0,39 0,08 2,57 1,73 0,77 0,08 8, ,16 3,04 0,94 0,47 0,37 0,10 2,62 1,75 0,79 0,09 9, ,56 3,13 1,01 0,53 0,39 0,10 2,67 1,79 0,80 0,09 9, ,87 3,14 0,99 0,52 0,38 0,09 2,69 1,82 0,79 0,09 10, ,40 3,21 1,07 0,60 0,39 0,09 2,71 1,85 0,77 0,10 10, ,00 3,28 1,09 0,61 0,39 0,10 2,79 1,93 0,77 0,11 11, ,21 3,43 1,12 0,68 0,38 0,07 2,91 2,04 0,76 0,12 12, ,36 3,48 1,09 0,67 0,35 0,08 2,97 2,12 0,72 0,14 13,82 1) Avser per barn och unga i befolkningen 0-20 år den 31 december respektive år. Kommentar Tabellen visar barn och unga som någon gång under resp år fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilka år placeringarna påbörjades. I tabellen redovisas barn netto kolumnvis: Barn och unga som både påbörjade vård enligt SoL eller insats enligt LVU under samma år redovisas under båda insatserna. Barn och unga som påbörjat fler än en insats av samma typ under samma år redovisas en gång under den typen av insats. Barn och unga - insatser år

53 Tidsserie 5. Heldygnsinsatser. Barn och unga som den 1 november respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, Antal barn och unga per i befolkningen efter år, typ av insats och placeringsform År Antal barn och unga med pågående insats den 1 november per i befolkningen 3) Placerade för vård enligt SoL Omedelbart omhändertagna Placerade för vård enligt LVU Totalt Därav placerade i Totalt Därav placerade i Totalt Därav placerade i HVB HVB Familje Annan HVB HVB Familje Annan HVB HVB Familje Annan ej 12 1) 12 2) hem form ej 12 1) 12 2) hem form ej 12 1) 12 2) hem form ,11 0,74 0,02 3,31 0,04 0,09 0,04 0,02 0,03 0,00 1,98 0,33 0,20 1,33 0, ,26 0,84 0,01 3,35 0,05 0,10 0,02 0,03 0,04 0,00 1,99 0,32 0,19 1,35 0, ,45 1,00 0,01 3,38 0,06 0,10 0,03 0,02 0,04 0,00 2,03 0,34 0,20 1,37 0, ,61 1,11 0,01 3,41 0,08 0,11 0,03 0,04 0,05 0,00 2,01 0,28 0,18 1,41 0, ,98 1,37 0,01 3,51 0,09 0,12 0,03 0,03 0,06 0,01 2,03 0,31 0,19 1,40 0, ,66 1,85 0,01 3,71 0,09 0,14 0,03 0,03 0,07 0,00 2,12 0,32 0,20 1,48 0, ,56 2,47 0,01 3,95 0,13 0,12 0,03 0,03 0,06 0,00 2,24 0,34 0,20 1,56 0, ,35 2,99 0,01 4,19 0,16 0,10 0,03 0,02 0,05 0,00 2,33 0,34 0,21 1,63 0,15 1) Avser hem för vård eller boende som drivs av enskild, kommun eller landsting. Ej hem med särskild tillsyn enligt 12 LVU som drivs av staten. 2) Avser hem med särksild tillsyn enligt 12 LVU. 3) Avser barn och unga i befolkningen 0-20 år den 31 december respektive år. Kommentar I tabellens underlag har varje enskilt barn och ungdom räknats endast en gång - man kan endast ha en av de redovisade insatserna vid samma tidpunkt. Barn och unga - insatser år

54 Tabell 1. Heldygnsinsatser. Fyra mått på barn och unga med vård enligt SoL och/eller insatser enligt LVU: 1) Nytillkomna barn och unga 2013, 2) Barn och unga med påbörjade insatser 2013, 3) Barn och unga med pågående insats den 1 november 2013, 4) Barn och unga med insats någon gång under 2013 Antal barn och unga efter mått på insats och föräldrarnas födelseland. Antal barn och unga redovisas netto per mått Mått på barn och unga med insats Antal barn och unga Totalt Därav föräldrarnas 5) födelseland Uppgift Uppgift finns om båda föräldrarna Uppgift om bara en förälder saknas Båda En Båda Född Född födda i född i födda i utom- Sverige Sverige utomlands Sverige lands 1. Nytillkomna 1) barn och unga Barn och unga med påbörjade insatser 2) under Barn och unga med pågående insats 3) den 1 november Barn och unga med insats någon gång 4) under ) Med nytillkomna avses barn och unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick statistikåret. 2) Barn och unga för vilka placering för vård enligt SoL eller insats enligt LVU påbörjades under ) Barn och unga med en pågående placering för vård enligt SoL eller för insats enligt LVU den 1 november ) Barn och unga som någon gång under 2013 var placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringen påbörjades. 5) Avser barnets biologiska föräldrar, såvida barnet inte är adopterat. För adoptivbarn avses adoptivföräldrar. Barn och unga - insatser år

55 Tabell 2. Heldygnsinsatser. Fyra mått på barn och unga med vård enligt SoL och/eller insatser enligt LVU: 1) Nytillkomna barn och unga 2013, 2) Barn och unga med påbörjade insatser 2013, 3) Barn och unga med pågående insats den 1 november 2013, 4) Barn och unga med insats någon gång under 2013 Antal barn och unga efter mått på insats, ålder och kön. Antal barn och unga redovisas netto per mått Mått på barn och unga med insats Antal barn och unga Totalt Därav i åldern 5) Därav 0 3 år 4 6 år 7 9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f 1. Nytillkomna 1) barn och unga Barn och unga med påbörjade insatser 2) under Barn och unga med pågående insats 3) den 1 november Barn och unga med insats någon gång 4) under ) Med nytillkomna avses barn och unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick statistikåret. 2) Barn och unga för vilka placering för vård enligt SoL eller insats enligt LVU påbörjades under ) Barn och unga med en pågående placering för vård enligt SoL eller för insats enligt LVU den 1 november ) Barn och unga som någon gång under 2013 var placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringen påbörjades. 5) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

56 Tabell 3. Heldygnsinsatser. Fyra mått på barn och unga med vård enligt SoL och/eller insatser enligt LVU: 1) Nytillkomna barn och unga 2013, 2) Barn och unga med påbörjade insatser 2013, 3) Barn och unga med pågående insats den 1 november 2013, 4) Barn och unga med insats någon gång under 2013 Antal barn och unga och per barn i befolkningen efter mått på insats och ålder. Antal barn och unga redovisas netto per mått Mått på barn och unga med insats Antal barn och unga med insats per barn i befolkningen 5) 0 6 år 7 12 år år år 0 12 år 0 17 år 0 20 år 1. Nytillkomna 1) barn och unga ,9 2,0 12,5 2,3 1,9 4,7 4,3 2. Barn och unga med påbörjade insatser 2) under ,4 2,7 15,0 4,6 2,5 5,7 5,5 3. Barn och unga med pågående insats 3) den 1 november ,3 5,8 20,3 16,6 4,4 8,5 9,8 4. Barn och unga med insats någon gång 4) under ,8 7,7 29,3 24,6 6,1 12,1 14,0 1) Med nytillkomna avses barn och unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick statistikåret. 2) Barn och unga för vilka placering för vård enligt SoL eller insats enligt LVU påbörjades under ) Barn och unga med en pågående placering för vård enligt SoL eller för insats enligt LVU den 1 november ) Barn och unga som någon gång under 2013 var placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU, vilket år placeringen påbörjades. 5) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

57 Tabell 4. Heldygnsinsatser. Nytillkomna 1) barn och unga under 2013 med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU Antal barn och unga efter typ av insats, vårdnadshavare och föräldrarnas födelseland Typ av insats Antal barn och unga Grund till insats Totalt Därav barn och unga för vilka vårdnadshavare 3) var Därav föräldrars 4) födelseland Uppgift Båda Modern Fadern Särsk Annat Myndig Ingen Uppgift om båda föräldrar Uppgift om en saknas föräld- förordn förhål- uppgift Båda En Båda Född Född rarna vårdn lande födda i född i födda i utom- Sverige Sverige utomlands Sverige lands SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 2) ) Med nytillkomna avses barn och unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick statistikåret. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid den första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 3) Förälder, fader respektive moder avser barnets biologiska förälder, såvida barnet ej är adopterat. För adoptivbarn avses adoptivföräldrarna. 4) Avser barnets biologiska föräldrar, såvida barnet inte är adopterat. För adoptivbarn avses adoptivföräldrar. Barn och unga - insatser år

58 Tabell 5. Heldygnsinsatser. Nytillkomna 1) barn och unga under 2013 med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU Antal barn och unga efter typ av insats, ålder och kön Typ av insats Antal barn och unga Grund till insats Totalt Därav i åldern 3) Därav p f p f p f p f p f p f p f p f SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p.g.a. 0 3 år 4 6 år 7 9 år år år år år endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 2) ) Med nytillkomna avses barn och unga som under statistikåret blev placerade för vård utom hemmet enligt SoL eller för insats enligt LVU och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick statistikåret. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång, vid den första placeringen, oavsett om barnet blev placerat flera gånger under ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 3) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

59 Tabell 6. Heldygnsinsatser. Nytillkomna 1) barn och unga under 2013 med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU Antal barn och unga efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön Typ av insats Antal barn och unga Placeringsform Totalt Därav i åldern 5) Därav 0 3 år 4 6 år 7 9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL-vård Familjehem Jourhem och beredskapshem Nätverkshem HVB - kommun el landsting 2) HVB - enskild 3) Hem med särskild tillsyn 4) Annan placeringsform LVU-vård Familjehem Jourhem och beredskapshem Nätverkshem HVB - kommun el landsting 2) HVB - enskild 3) Hem med särskild tillsyn 4) Annan placeringsform Omedelbart omhändertagande enl LVU Familjehem Jourhem och beredskapshem Nätverkshem HVB - kommun el landsting 2) HVB - enskild 3) Hem med särskild tillsyn 4) Annan placeringsform ) Med nytillkomna avses barn och unga som under statistikåret blev placerade och som ej hade varit placerade för sådan vård eller sådana insatser under de fem år som föregick statistikåret. Ett nytillkommet barn räknas bara en gång oavsett om barnet blev placerat flera gånger under ) Hem för vård eller boende som drivs av kommun eller landsting. 3) Hem för vård eller boende som drivs av enskild. 4) Hem med särskild tillsyn enligt 12 LVU 5) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

60 Tabell 7. Heldygnsinsatser. Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU, ) Antal barn och unga efter typ av insats, vårdnadshavare och föräldrarnas födelseland Typ av insats Antal barn och unga Grund till insats Totalt Därav barn och unga för vilka vårdnadshavare 3) var Därav föräldrars 4) födelseland Uppgift Båda Modern Fadern Särsk Annat Myndig Ingen Uppgift om båda föräldrar Uppgift om en saknas föräld- förordn förhål- uppgift Båda En Båda Förr Född rarna vårdn lande födda i född i födda i utom- Sverige Sverige utomlands Sverige lands SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 2) ) Tabellen visar barn och unga för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år Barn och unga som hade insats under 2013, men för vilka insatsen påbörjades före detta år, ingår således inte i tabellen. 2) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 3) Förälder, fader respektive moder avser barnets biologiska förälder, såvida barnet ej är adopterat. För adoptivbarn avses adoptivföräldrarna. 4) Avser barnets biologiska föräldrar, såvida barnet inte är adopterat. För adoptivbarn avses adoptivföräldrar. Barn och unga - insatser år

61 Tabell 8. Heldygnsinsatser. Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU, ) Antal barn och unga efter typ av insats, ålder och kön Typ av insats Antal barn och unga Grund till insats Totalt Därav i åldern 3) Därav p f p f p f p f p f p f p f p f SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: 0 3 år 4 6 år 7 9 år år år år år Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 2) ) Tabellen visar barn och unga för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år Barn och unga som hade insats under 2013, men för vilka insatsen påbörjades före detta år, ingår således inte i tabellen. 2) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 3) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

62 Tabell 9. Heldygnsinsatser. Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU, ) Antal barn och unga efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön Typ av insats Antal barn och unga Placeringsform Totalt Därav i åldern 5) Därav 0 3 år 4 6 år 7 9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL-vård Familjehem Jourhem och beredskapshem Nätverkshem HVB - kommun el landsting 2) HVB - enskild 3) Hem med särskild tillsyn 4) Annan placeringsform LVU-vård Familjehem Jourhem och beredskapshem Nätverkshem HVB - kommun el landsting 2) HVB - enskild 3) Hem med särskild tillsyn 4) Annan placeringsform Omedelbart omhändertagande enl LVU Familjehem Jourhem och beredskapshem Nätverkshem HVB - kommun el landsting 2) HVB - enskild 3) Hem med särskild tillsyn 4) Annan placeringsform ) Tabellen visar barn och unga för vilka placering för vård enl SoL eller insats enl LVU påbörjades under år Barn och unga som hade insats under 2013, men för vilka insatsen påbörjades före detta år, ingår således inte i tabellen. 2) Hem för vård eller boende som drivs av kommun eller landsting. 3) Hem för vård eller boende som drivs av enskild. 4) Hem med särskild tillsyn enligt 12 LVU 5) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

63 Tabell 10. Heldygnsinsatser. Barn och unga med pågående vård enligt SoL eller insats enligt LVU den 1 november 2013 Antal barn och unga efter typ av insats, vårdnadshavare och föräldrarnas födelseland Typ av insats Antal barn och unga Grund till insats Totalt Därav föräldrars 2) födelseland Uppgift Uppgift om båda föräldrar Uppgift om en saknas Båda En Båda Född Född födda i född i födda i utom- Sverige Sverige utomlands Sverige lands SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 1) ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 2) Avser barnets biologiska föräldrar, såvida barnet inte är adopterat. För adoptivbarn avses adoptivföräldrar. Barn och unga - insatser år

64 Tabell 11. Heldygnsinsatser. Barn och unga med pågående vård enligt SoL eller insats enligt LVU den 1 november 2013 Antal barn och unga efter typ av insats, ålder och kön Typ av insats Antal barn och unga Grund till insats Totalt Därav i åldern 2) Därav p f p f p f p f p f p f p f p f SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: 0 3 år 4 6 år 7 9 år år år år år Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 1) ) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 2) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

65 Tabell 12. Heldygnsinsatser. Barn och unga med pågående vård enligt SoL eller insats enligt LVU den 1 november 2013 Antal barn och unga efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön Typ av insats Antal barn och unga Placeringsform Totalt Därav i åldern 4) SoL-vård Därav p f p f p f p f p f p f p f p f Familjehem HVB - kommun el landsting 1) HVB - enskild 2) Hem med särskild tillsyn 3) Annan placeringsform LVU-vård Familjehem HVB - kommun el landsting 1) HVB - enskild 2) Hem med särskild tillsyn 3) Eget hem Annan placeringsform Omedelbart omhändertagande enl LVU Familjehem HVB - kommun el landsting 1) HVB - enskild 2) Hem med särskild tillsyn 3) Annan placeringsform ) Hem för vård eller boende som drivs av kommun eller landsting. 2) Hem för vård eller boende som drivs av enskild. 3) Hem med särskild tillsyn enligt 12 LVU 4) Avser ålder den 31 december år 4 6 år 7 9 år år år år år Barn och unga - insatser år

66 Tabell 13. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga efter typ av insats, vårdnadshavare och föräldrarnas födelseland Typ av insats Antal barn och unga Grund till insats Totalt Därav föräldrars 3) födelseland Uppgift Uppgift om båda föräldrar Uppgift om en saknas Båda En Båda Förr Född födda i född i födda i utom- Sverige Sverige utomlands Sverige lands SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 2) ) Tabellen visar barn och unga som någon gång under året fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringarna påbörjades. 2) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 3) Avser barnets biologiska föräldrar, såvida barnet inte är adopterat. För adoptivbarn avses adoptivföräldrar. Barn och unga - insatser år

67 Tabell 14. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga efter typ av insats, ålder och kön Typ av insats Antal barn och unga Grund till insats Totalt Därav i åldern 3) Därav 0 3 år 4 6 år 7 9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL: Vård utanför hemmet LVU: Omedelbart omhändertagande p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering p.g.a. endast brister i hemmiljön endast den unges beteende både brister i hemmiljön och den unges beteende LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU 2) ) Tabellen visar barn och unga som någon gång under året fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringarna påbörjades. 2) Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej. 3) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

68 Tabell 15. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga efter typ av insats, placeringsform, ålder och kön Typ av insats Antal barn och unga Placeringsform Totalt Därav i åldern 5) Därav 0 3 år 4 6 år 7 9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f SoL-vård Familjehem HVB - kommun el landsting 2) HVB - enskild 3) Hem med särskild tillsyn 4) Annan placeringsform LVU-vård Familjehem HVB - kommun el landsting 2) HVB - enskild 3) Hem med särskild tillsyn 4) Eget hem Annan placeringsform Omedelbart omhändertagande enl LVU Familjehem HVB - kommun el landsting 2) HVB - enskild 3) Hem med särskild tillsyn 4) Annan placeringsform ) Tabellen visar barn och unga som någon gång under året fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringarna påbörjades. 2) Hem för vård eller boende som drivs av kommun eller landsting. 3) Hem för vård eller boende som drivs av enskild. 4) Hem med särskild tillsyn enligt 12 LVU 5) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

69 Tabell 16A. Vårdperioder 1) som avslutades under 2013 och som avsåg barn och unga som fått vård enligt SoL och/eller LVU Antal avslutade vårdperioder efter typ av vård under perioden, barnets ålder och kön samt medianvårdtid Typ av vård Antal avslutade vårdperioder Ålder Totalt Därav vårdperioder som varat i (månader) Medianvårdtid Kön i månader Endast SoL-vård ,5 Därav för barn i åldern 2) 0 3 år ,7 4 6 år ,5 7 9 år , år , år , år ,3 18 år ,4 Därav för pojkar ,6 flickor ,2 Endast LVU-vård ,4 Därav för barn i åldern 2) 0 3 år ,8 4 6 år ,2 7 9 år , år , år , år ,3 18 år ,2 Därav för pojkar ,4 flickor ,2 1) Tabellen redovisar vårdtider för de vårdperioder som avslutades under En vårdperiod kan bestå av ett eller flera vårdtillfällen som direkt avlöser varandra. Ett vårdtillfälle kan i sin tur omfatta en eller flera placeringar. (Se avsnittet Definitioner i denna rapport) 2) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

70 Tabell 16B. Vårdperioder 1) som avslutades under 2013 och som avsåg barn och unga som fått vård enligt SoL och/eller LVU Antal avslutade vårdperioder efter typ av vård under perioden, barnets ålder och kön samt medianvårdtid Mått på barn och unga med insats Antal avslutade vårdperioder Ålder Totalt Därav vårdperioder som varat i (månader) Medianvårdtid Kön i månader Både SoL- och LVU-vård ,9 Därav för barn i åldern 2) 0 3 år ,9 4 6 år ,7 7 9 år , år , år , år ,7 18 år ,5 Därav för pojkar ,3 flickor ,9 Samtliga avslutade vårdperioder enl SoL och/eller LVU ,2 Därav för barn i åldern 2) 0 3 år ,9 4 6 år ,9 7 9 år , år , år , år ,9 18 år ,4 Därav för pojkar ,8 flickor ,2 1) Tabellen redovisar vårdtider för de vårdperioder som avslutades under En vårdperiod kan bestå av ett eller flera vårdtillfällen som direkt avlöser varandra. Ett vårdtillfälle kan i sin tur omfatta en eller flera placeringar. (Se avsnittet Definitioner i denna rapport) 2) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

71 Tabell 17. Vårdtillfällen som avslutades under 2013 och som avsåg barn och unga som fått vård enligt SoL eller LVU Antal avslutade vårdtillfällen efter typ av vård, barnets ålder och kön samt situation efter avslutat vårdtillfälle. Typ av vård Antal avslutade vårdperioder Ålder Totalt Därav avslutade vårdtillfällen med följande situation för barnet efter avslutad vård Kön Åter Eget Ny placering Ny placering Kvar i familjeh Kvar i familjeh Annan Uppgift föräldra- boende enligt SoL enligt LVU med vårdnad och adopterad situation saknas hemmet överflyttad till av familjehemsfamiljehemmet föräldrarna SoL-vård Därav för barn i åldern 2) 0 3 år år år år år år år Därav för pojkar flickor LVU-vård Därav för barn i åldern 2) 0 3 år år år år år år år Därav för pojkar flickor ) Avser ålder den 31 december Uppgift kan ej förekomma Barn och unga - insatser år

72 Tabell 18. Heldygnsinsatser. Barn och unga födda 1992 och senare med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU som pågick den 1 november 2010 fördelade efter förhållanden den 1 november 2013 samt ålder och kön Förhållanden Antal barn och unga den 1 november Totalt Därav i åldern 2) 2010 resp 2013 Därav Barn och unga med vård enl SoL den 1 Vårdläget den 1 nov år 4 6 år 7 9 år år år år år p f p f p f p f p f p f p f p f ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändertagande Barn och unga med vård enl LVU 1) den 1 november Vårdläget den 1 nov 2013 ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändertagande Barn och unga som var omedelbart omhändertagna den 1 november Vårdläget den 1 nov 2013 ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändertagande ) Omedelbara omhändertaganden ingår ej. 2) Avser ålder den 31 december Barn och unga - insatser år

73 Tabell 19. Heldygnsinsatser. Barn och unga födda 1992 och senare med vård enligt SoL respektive insats enligt LVU som pågick den 1 november 2012 fördelade efter förhållanden den 1 november 2013 samt ålder och kön Förhållanden Antal barn och unga den 1 november Totalt Därav i åldern 2) 2012 resp 2013 Därav Barn och unga med vård enl SoL den p f p f p f p f p f p f p f p f Vårdläget den 1 nov 2013 ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändertagande Barn och unga med vård enl LVU 1) den 1 november 2012 Vårdläget den 1 nov ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändertagande Barn och unga som var omedelbart omhändertagna den 1 november 2012 Vårdläget den 1 nov ingen insats vård enl SoL vård enl LVU omedelbart omhändertagande ) Omedelbara omhändertaganden ingår ej. 2) Avser ålder den 31 december år 4 6 år 7 9 år år år år år Barn och unga - insatser år

74 Tabell 20. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år, barn och unga redovisas netto per insatstyp Län Antal barn och unga med Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Stockholms län ,6 29,9 23,6 Botkyrka ,1 23,4 18,1 Danderyd ,0 5,9 10,5 Ekerö ,3 12,1 17,4 Haninge ,5 25,7 15,5 Huddinge ,5 18,0 18,0 Järfälla ,8 17,5 28,1 Lidingö X X 59 1,5 9,1 14,1 Nacka ,5 12,0 16,9 Norrtälje ,1 23,0 25,4 Nykvarn ,7 17,8 20,4 Nynäshamn ,8 13,7 28,5 Salem ,0 19,9 26,6 Sigtuna ,5 310,0 86,7 Sollentuna ,5 11,8 14,8 Solna ,5 168,5 51,4 Stockholm* ,1 24,2 24,1 Sundbyberg ,5 35,9 41,5 Södertälje ,4 20,9 16,3 Tyresö ,7 26,6 30,6 Täby ,6 9,1 11,2 Upplands Väsby ,0 24,3 29,1 Upplands-Bro ,9 24,5 17,0 Vallentuna ,8 14,7 21,4 Vaxholm X X 16 0,9 6,6 22,5 Värmdö ,2 20,9 26,0 Österåker ,0 12,9 12,7 Uppsala län ,4 25,5 26,1 Enköping ,4 16,2 18,6 Heby ,5 36,3 35,0 Håbo ,6 19,9 26,2 Knivsta ,9 8,5 11,8 Tierp ,1 33,5 36,6 Uppsala ,3 27,7 25,6 Älvkarleby ,2 43,2 58,8 Östhammar ,4 23,7 26,0 Södermanlands län ,7 30,3 26,7 Eskilstuna ,9 34,4 28,0 Flen ,4 51,3 78,7 Gnesta ,3 5,5 7,8 Katrineholm ,8 23,1 24,6 Nyköping ,8 28,2 20,2 Oxelösund ,3 35,5 17,5 Strängnäs ,1 30,0 24,0 Trosa ,1 10,3 0,0 Vingåker ,9 33,2 45,1 Östergötlands län ,0 27,5 30,0 Barn och unga - insatser år

75 Tabell 20. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år, barn och unga redovisas netto per insatstyp Län Antal barn och unga med Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Boxholm X X X 0,0 6,5 4,9 Finspång ,1 33,8 27,5 Kinda 20 X 21 2,8 7,4 32,0 Linköping ,2 18,9 22,7 Mjölby ,4 20,7 44,9 Motala ,5 18,6 28,7 Norrköping ,9 39,1 32,6 Söderköping ,4 23,1 26,5 Vadstena ,4 40,1 56,9 Valdemarsvik ,0 78,7 78,6 Ydre X X 9 8,5 20,1 8,4 Åtvidaberg ,2 24,4 51,1 Ödeshög X X 25 6,1 45,5 33,2 Jönköpings län ,5 18,8 17,4 Aneby ,0 37,6 48,5 Eksjö ,0 21,8 16,1 Gislaved ,5 19,4 12,6 Gnosjö ,1 7,8 13,2 Habo ,3 19,6 26,4 Jönköping ,6 15,5 15,2 Mullsjö X X 19 1,7 17,4 35,2 Nässjö ,5 27,7 18,6 Sävsjö ,2 16,8 15,8 Tranås ,6 26,8 21,7 Vaggeryd ,9 17,4 14,8 Vetlanda ,6 25,6 17,0 Värnamo ,4 12,8 18,6 Kronobergs län ,4 25,2 36,3 Alvesta ,8 48,1 57,9 Lessebo ,4 41,7 109,4 Ljungby ,3 19,3 38,0 Markaryd ,6 13,8 14,9 Tingsryd ,5 40,5 49,2 Uppvidinge ,4 22,9 17,4 Växjö ,2 21,7 27,1 Älmhult ,5 13,7 32,7 Kalmar län ,9 23,4 18,1 Borgholm ,4 15,6 17,4 Emmaboda ,7 13,0 14,8 Hultsfred ,0 26,7 19,2 Högsby ,0 9,0 18,0 Kalmar ,7 24,2 18,5 Mönsterås ,7 29,5 10,6 Mörbylånga ,4 16,0 18,3 Nybro ,8 35,9 11,7 Kalmar län Oskarshamn ,7 19,8 20,8 Torsås ,8 41,5 11,4 Barn och unga - insatser år

76 Tabell 20. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år, barn och unga redovisas netto per insatstyp Län Antal barn och unga med Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Vimmerby ,3 31,1 40,2 Västervik ,0 17,9 13,9 Gotlands län ,9 22,9 25,0 Gotland ,9 22,9 25,0 Blekinge län ,5 21,3 22,8 Karlshamn ,6 16,1 23,2 Karlskrona ,1 15,7 16,7 Olofström ,6 38,5 38,9 Ronneby ,3 30,2 30,6 Sölvesborg ,8 24,5 21,3 Skåne län ,0 36,9 21,2 Bjuv ,4 7,9 8,2 Bromölla ,4 33,4 47,1 Burlöv ,6 155,4 42,6 Båstad X X 35 2,9 17,6 34,7 Eslöv ,2 26,7 30,2 Helsingborg ,3 18,8 17,4 Hässleholm ,8 22,2 16,2 Höganäs ,9 11,6 22,1 Hörby ,6 33,5 39,9 Höör ,8 18,8 10,1 Klippan ,0 21,2 22,8 Kristianstad ,8 22,1 16,3 Kävlinge ,6 16,8 19,0 Landskrona ,7 24,3 21,1 Lomma ,2 7,5 12,5 Lund ,4 13,7 11,7 Malmö ,4 93,8 26,7 Osby ,5 33,1 30,2 Perstorp ,2 17,8 11,1 Simrishamn ,5 23,9 38,2 Sjöbo ,2 23,7 13,7 Skurup ,9 17,0 9,6 Staffanstorp ,9 19,0 16,9 Svalöv ,8 19,9 13,4 Svedala ,0 16,3 31,8 Tomelilla ,2 24,4 6,9 Trelleborg ,3 27,5 28,1 Vellinge ,1 12,3 11,8 Ystad ,0 12,3 24,7 Åstorp ,8 20,6 26,4 Ängelholm ,0 13,4 17,9 Örkelljunga ,6 25,1 27,9 Östra Göinge ,8 24,6 21,3 Hallands län ,6 18,4 18,0 Falkenberg ,1 16,0 10,7 Halmstad ,1 24,2 19,9 Hylte ,0 34,6 57,0 Barn och unga - insatser år

77 Tabell 20. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år, barn och unga redovisas netto per insatstyp Län Antal barn och unga med Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Kungsbacka ,5 13,2 13,6 Laholm ,5 19,0 16,9 Varberg ,0 16,3 19,6 Västra Götalands län ,8 28,6 21,5 Ale ,3 19,3 21,8 Alingsås ,8 23,2 18,0 Bengtsfors ,5 24,7 44,2 Bollebygd X X 6 1,4 2,2 9,6 Borås ,7 21,2 17,5 Dals-Ed X X 18 7,9 24,2 42,9 Essunga ,3 47,9 24,8 Falköping ,0 14,0 13,4 Färgelanda ,2 52,5 58,4 Grästorp ,3 16,7 13,1 Gullspång ,6 91,3 36,4 Göteborg ,5 29,3 24,5 Götene ,1 23,8 13,9 Herrljunga ,5 17,5 10,5 Hjo ,3 36,3 9,1 Härryda ,4 21,1 22,0 Karlsborg ,1 52,3 17,2 Kungälv ,9 11,7 16,1 Lerum ,0 14,9 6,5 Lidköping ,2 13,0 23,8 Lilla Edet ,6 25,8 14,4 Lysekil ,1 17,3 27,3 Mariestad ,7 24,9 14,7 Mark ,8 12,9 15,2 Mellerud ,7 31,3 39,9 Munkedal ,4 17,0 10,7 Mölndal ,4 167,6 54,0 Orust ,0 27,6 23,3 Partille ,9 16,3 23,2 Skara ,7 23,1 15,7 Skövde ,9 14,6 11,0 Sotenäs X X 28 11,1 19,5 30,3 Stenungsund ,2 14,6 15,2 Strömstad ,3 9,9 9,3 Svenljunga ,9 35,0 19,4 Tanum ,9 28,6 23,4 Tibro ,6 18,9 6,7 Tidaholm ,1 24,9 13,9 Västra Götalands län Tjörn ,1 20,6 44,1 Tranemo ,4 20,6 25,5 Trollhättan ,2 17,2 14,7 Töreboda ,2 34,3 25,6 Uddevalla ,1 19,1 20,6 Barn och unga - insatser år

78 Tabell 20. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år, barn och unga redovisas netto per insatstyp Län Antal barn och unga med Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Ulricehamn ,6 24,2 15,2 Vara ,5 20,5 18,0 Vårgårda ,5 9,1 10,1 Vänersborg ,0 12,9 14,6 Åmål ,0 25,5 24,8 Öckerö ,0 15,8 33,0 Värmlands län ,8 32,9 31,2 Arvika ,5 28,9 19,8 Eda ,3 57,8 20,5 Filipstad ,9 82,2 85,1 Forshaga ,1 40,6 31,0 Grums ,6 69,3 45,8 Hagfors ,0 50,2 31,6 Hammarö ,0 25,3 27,4 Karlstad ,3 20,3 27,2 Kil ,1 30,4 22,6 Kristinehamn ,9 32,8 37,1 Munkfors ,4 79,8 167,7 Storfors ,9 42,4 26,7 Sunne ,8 34,9 28,3 Säffle ,7 13,1 14,7 Torsby ,8 45,7 27,5 Årjäng ,2 20,9 11,3 Örebro län ,6 28,5 26,5 Askersund ,9 38,2 34,8 Degerfors X X 50 5,3 40,9 59,5 Hallsberg ,2 17,5 19,8 Hällefors X X 38 5,2 65,5 37,3 Karlskoga ,6 23,8 38,9 Kumla ,7 15,4 12,2 Laxå X X 33 9,5 47,3 64,7 Lekeberg ,6 26,8 20,2 Lindesberg ,3 26,3 8,6 Ljusnarsberg X X 47 16,5 97,4 77,4 Nora ,6 20,1 10,1 Örebro ,6 27,7 25,2 Västmanlands län ,3 25,5 22,0 Arboga ,3 26,9 15,8 Fagersta ,9 39,9 12,8 Hallstahammar ,9 26,6 17,5 Kungsör ,2 17,1 24,5 Köping ,2 32,4 10,3 Norberg ,5 42,5 61,4 Sala ,0 32,6 30,8 Skinnskatteberg X X 26 3,7 36,6 106,3 Surahammar ,0 43,8 65,3 Västerås ,8 19,9 17,8 Dalarnas län ,4 32,0 31,3 Barn och unga - insatser år

79 Tabell 20. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år, barn och unga redovisas netto per insatstyp Län Antal barn och unga med Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Avesta ,0 42,2 42,3 Borlänge ,0 26,8 28,5 Falun ,6 21,3 17,3 Gagnef ,3 46,3 35,8 Hedemora ,5 41,3 34,2 Leksand ,2 25,5 54,7 Ludvika ,3 49,4 27,5 Malung ,0 22,8 9,7 Mora ,2 34,9 77,2 Orsa ,1 18,6 19,2 Rättvik ,6 63,6 71,0 Smedjebacken ,3 39,5 49,7 Säter ,5 60,6 61,5 Vansbro ,3 11,9 21,7 Älvdalen ,4 18,8 22,2 Gävleborgs län ,7 35,7 34,3 Bollnäs ,0 32,9 37,9 Gävle ,0 48,9 29,0 Hofors ,3 18,0 74,8 Hudiksvall ,5 19,9 26,7 Ljusdal ,2 21,3 16,1 Nordanstig ,3 54,9 51,9 Ockelbo X X 12 4,3 28,5 4,4 Ovanåker ,2 14,6 20,2 Sandviken ,3 20,3 43,5 Söderhamn ,1 57,4 53,1 Västernorrlands län ,4 27,5 26,6 Härnösand ,8 16,6 44,4 Kramfors ,8 50,8 37,8 Sollefteå ,7 34,9 48,3 Sundsvall ,2 25,1 14,8 Timrå ,2 23,6 23,3 Ånge ,9 56,0 34,6 Örnsköldsvik ,2 23,2 28,0 Jämtlands län ,0 31,9 29,6 Berg X X 18 0,0 32,4 22,1 Bräcke ,6 37,2 65,5 Härjedalen ,3 21,2 41,8 Krokom ,8 27,0 45,9 Ragunda X X 10 7,3 19,5 0,0 Strömsund ,6 57,7 50,8 Åre ,9 27,5 25,9 Östersund ,3 30,6 19,6 Västerbottens län ,9 35,5 33,6 Bjurholm X X X 6,1 0,0 8,6 Dorotea ,2 105,3 210,5 Lycksele ,0 38,2 52,0 Malå ,7 44,9 39,1 Barn och unga - insatser år

80 Tabell 20. Heldygnsinsatser. Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 1) Antal barn och unga fördelade efter län, kommun, typ av insats samt antal placerade barn per i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år, barn och unga redovisas netto per insatstyp Län Antal barn och unga med Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Nordmaling ,1 88,7 98,9 Norsjö X X 56 3,4 87,9 185,4 Robertsfors ,1 70,4 36,0 Skellefteå ,0 22,4 19,9 Sorsele ,2 213,8 312,5 Storuman ,5 61,2 41,7 Umeå ,0 29,7 22,4 Vilhelmina ,2 46,3 77,5 Vindeln X X 12 5,5 25,5 6,5 Vännäs ,6 25,8 18,8 Åsele ,2 18,3 0,0 Norrbottens län ,3 30,9 33,7 Arjeplog ,7 236,5 119,3 Arvidsjaur X X 31 0,0 40,6 85,9 Boden ,3 28,2 48,1 Gällivare ,1 8,0 10,9 Haparanda ,2 56,6 51,4 Jokkmokk X X 31 0,0 42,6 105,8 Kalix ,9 38,9 30,0 Kiruna ,8 16,7 11,2 Luleå ,7 24,5 25,8 Pajala ,1 27,4 9,4 Piteå ,2 25,0 27,1 Älvsbyn ,1 47,9 55,9 Överkalix X X 6 6,0 12,3 17,7 Övertorneå ,4 88,5 118,8 Hela riket ,1 29,4 24,6 1) Tabellen redovisar samtliga barn och unga som var placerade med stöd av SoL eller LVU 2) Avser ålder den 31 december * Partiellt bortfall för distrikt 3, kvartal 2. Barn och unga - insatser år

81 Tabell 21. Heldygnsinsatser. Insatser för vård enligt SoL och insatser enligt LVU som påbörjades för barn och unga under ) Antal insatser fördelade efter län, kommun, typ av insats och per barn i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år Län Antal insatser Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Stockholms län ,8 20,9 5,6 Botkyrka ,5 12,5 4,9 Danderyd X X 9 0,5 2,7 0,0 Ekerö X X 11 1,0 1,8 2,7 Haninge ,0 16,0 5,0 Huddinge ,5 12,0 5,4 Järfälla ,8 14,9 6,2 Lidingö X X 24 0,7 5,3 2,5 Nacka ,4 9,0 5,7 Norrtälje ,8 13,2 6,8 Nykvarn ,7 12,9 7,7 Nynäshamn X X 16 1,0 3,4 7,1 Salem ,7 9,0 0,0 Sigtuna ,3 273,9 30,5 Sollentuna ,4 6,8 5,4 Solna ,1 125,2 15,0 Stockholm* ,9 14,9 3,4 Sundbyberg ,1 18,0 13,3 Södertälje ,2 16,9 6,6 Tyresö ,9 17,8 10,4 Täby ,7 5,1 2,3 Upplands Väsby ,0 10,0 6,2 Upplands-Bro X X 40 2,3 18,8 4,2 Vallentuna ,3 7,8 1,5 Vaxholm X X X 0,0 4,0 0,0 Värmdö ,2 17,3 8,4 Österåker ,4 8,6 9,7 Uppsala län ,1 16,5 6,6 Enköping ,7 15,3 8,1 Heby ,2 26,9 5,3 Håbo ,6 11,1 7,1 Knivsta ,6 12,8 1,7 Tierp ,9 16,7 10,1 Uppsala ,0 16,9 6,3 Älvkarleby ,9 19,4 8,8 Östhammar ,3 16,4 6,8 Södermanlands län ,4 23,7 7,6 Eskilstuna ,1 31,0 11,5 Flen ,0 30,3 6,7 Gnesta X X 5 3,0 0,0 0,0 Katrineholm ,7 15,6 8,4 Nyköping ,2 20,2 5,1 Oxelösund ,5 23,7 0,0 Strängnäs X X 49 0,4 22,1 4,1 Trosa ,0 16,2 0,0 Vingåker ,8 19,5 16,9 Östergötlands län ,4 17,4 6,6 Boxholm ,0 0,0 0,0 Barn och unga - insatser år

82 Tabell 21. Heldygnsinsatser. Insatser för vård enligt SoL och insatser enligt LVU som påbörjades för barn och unga under ) Antal insatser fördelade efter län, kommun, typ av insats och per barn i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år Län Antal insatser Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Finspång ,2 22,8 3,8 Kinda X X 4 1,4 3,7 0,0 Linköping ,2 8,7 8,9 Mjölby X X 13 0,5 5,5 2,9 Motala ,0 18,1 6,0 Norrköping ,7 25,5 6,4 Söderköping X X 19 0,9 19,3 3,5 Vadstena ,2 56,1 13,4 Valdemarsvik ,2 48,2 7,1 Ydre ,4 55,3 0,0 Åtvidaberg X X 15 2,0 14,3 4,1 Ödeshög ,1 13,0 0,0 Jönköpings län ,5 12,0 5,1 Aneby X X 10 3,5 14,5 7,5 Eksjö ,6 13,3 8,1 Gislaved X X 36 0,7 16,6 2,5 Gnosjö X X 16 9,3 3,1 2,6 Habo X X 5 0,4 6,0 0,0 Jönköping ,6 11,3 4,8 Mullsjö X X 7 0,0 14,9 3,5 Nässjö ,4 14,7 3,9 Sävsjö ,7 12,2 4,5 Tranås X X 20 2,6 8,9 5,4 Vaggeryd X X 10 0,9 9,4 2,1 Vetlanda ,4 13,8 4,7 Värnamo ,4 12,3 12,4 Kronobergs län ,2 15,4 4,3 Alvesta ,8 23,6 7,9 Lessebo ,7 29,2 6,3 Ljungby ,6 8,3 2,8 Markaryd ,8 7,9 6,0 Tingsryd X X 15 1,4 21,0 0,0 Uppvidinge ,5 17,1 0,0 Växjö ,6 14,4 4,0 Älmhult X X 21 1,2 14,8 9,1 Kalmar län ,0 17,9 3,0 Borgholm X X 10 3,6 11,7 0,0 Emmaboda ,9 13,0 5,9 Hultsfred ,0 17,8 8,7 Högsby X X 4 4,4 3,0 0,0 Kalmar ,6 14,9 3,0 Mönsterås ,5 36,5 0,0 Mörbylånga ,8 12,0 4,1 Nybro ,2 26,6 7,8 Kalmar län Oskarshamn ,2 14,0 2,1 Torsås ,2 68,2 0,0 Vimmerby ,8 22,8 0,0 Barn och unga - insatser år

83 Tabell 21. Heldygnsinsatser. Insatser för vård enligt SoL och insatser enligt LVU som påbörjades för barn och unga under ) Antal insatser fördelade efter län, kommun, typ av insats och per barn i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år Län Antal insatser Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Västervik ,8 10,6 1,5 Gotlands län ,5 18,0 4,7 Gotland ,5 18,0 4,7 Blekinge län ,8 16,1 4,0 Karlshamn ,2 9,3 2,6 Karlskrona ,8 13,0 3,6 Olofström ,3 31,1 6,1 Ronneby ,3 20,4 5,9 Sölvesborg ,7 22,2 3,9 Skåne län ,4 27,2 4,7 Bjuv ,1 3,4 1,6 Bromölla ,8 24,7 2,2 Burlöv ,4 140,6 22,8 Båstad X X 16 1,2 14,6 7,7 Eslöv ,7 13,1 3,8 Helsingborg ,9 11,9 5,5 Hässleholm ,8 15,4 5,1 Höganäs ,6 10,2 3,5 Hörby ,1 15,5 14,5 Höör X X 16 3,6 7,7 0,0 Klippan ,8 9,1 4,9 Kristianstad ,7 14,7 4,5 Kävlinge ,1 9,3 3,0 Landskrona ,5 12,6 9,0 Lomma X X 10 0,2 6,7 0,0 Lund ,4 8,9 0,4 Malmö ,4 75,5 7,5 Osby ,6 19,3 6,0 Perstorp ,7 17,8 3,7 Simrishamn ,5 15,2 1,4 Sjöbo ,3 14,7 0,0 Skurup X X 17 3,8 8,0 1,6 Staffanstorp X X 17 1,0 9,1 0,0 Svalöv X X 11 2,9 6,6 0,0 Svedala ,1 11,4 5,3 Tomelilla ,2 18,3 4,6 Trelleborg ,9 16,2 4,5 Vellinge X X 26 1,2 7,7 1,5 Ystad ,7 8,7 4,1 Åstorp ,8 19,5 1,7 Ängelholm ,3 10,0 3,8 Örkelljunga ,8 23,2 2,8 Östra Göinge ,6 13,0 3,6 Hallands län ,0 12,7 4,9 Falkenberg ,5 7,6 2,4 Halmstad ,3 17,5 5,4 Hylte ,0 21,9 11,9 Kungsbacka ,9 7,8 4,0 Barn och unga - insatser år

84 Tabell 21. Heldygnsinsatser. Insatser för vård enligt SoL och insatser enligt LVU som påbörjades för barn och unga under ) Antal insatser fördelade efter län, kommun, typ av insats och per barn i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år Län Antal insatser Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Laholm ,2 19,8 8,4 Varberg ,8 12,4 4,5 Västra Götalands län ,9 18,5 5,8 Ale ,8 7,4 5,0 Alingsås ,7 19,3 6,7 Bengtsfors X X 13 4,6 12,3 5,9 Bollebygd X X 4 1,4 2,2 3,2 Borås ,6 9,1 4,7 Dals-Ed X X 10 4,8 24,2 6,1 Essunga ,0 70,3 5,0 Falköping ,3 7,3 1,6 Färgelanda X X 17 10,2 13,8 10,3 Grästorp X X 4 0,0 13,3 0,0 Gullspång ,6 60,8 12,1 Göteborg ,3 17,4 6,3 Götene ,0 26,5 2,0 Herrljunga ,9 7,8 2,6 Hjo ,8 36,3 3,0 Härryda ,7 14,1 7,3 Karlsborg X X 16 5,1 30,8 8,6 Kungälv ,4 1,3 4,8 Lerum ,5 10,1 1,8 Lidköping ,7 4,8 5,8 Lilla Edet ,8 19,0 4,1 Lysekil ,3 17,3 11,7 Mariestad ,6 13,6 3,4 Mark ,5 8,3 2,9 Mellerud X X 6 0,0 8,9 5,7 Munkedal X X 12 5,0 8,5 0,0 Mölndal ,2 131,1 18,2 Orust ,1 12,0 7,2 Partille ,6 13,1 3,2 Skara X X 18 1,9 10,6 2,4 Skövde ,7 6,2 6,4 Sotenäs X X 21 5,5 28,1 10,1 Stenungsund ,6 7,3 5,4 Strömstad ,5 8,2 0,0 Svenljunga ,9 20,0 4,8 Tanum ,0 35,4 14,1 Tibro ,3 1,7 0,0 Tidaholm ,7 17,6 4,0 Västra Götalands län Tjörn X X 16 2,6 11,6 3,5 Tranemo X X 17 1,9 17,8 2,1 Trollhättan ,7 9,0 2,4 Töreboda ,6 26,3 14,2 Uddevalla ,7 19,5 7,2 Ulricehamn X X 20 1,2 10,6 2,3 Barn och unga - insatser år

85 Tabell 21. Heldygnsinsatser. Insatser för vård enligt SoL och insatser enligt LVU som påbörjades för barn och unga under ) Antal insatser fördelade efter län, kommun, typ av insats och per barn i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år Län Antal insatser Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Vara ,5 8,5 4,9 Vårgårda X X 6 1,7 1,5 4,1 Vänersborg ,5 7,6 6,6 Åmål ,9 16,5 11,3 Öckerö X X 10 0,0 10,5 3,9 Värmlands län ,4 20,0 6,2 Arvika ,9 12,6 8,8 Eda ,8 69,9 0,0 Filipstad ,0 37,7 30,7 Forshaga ,0 13,1 8,9 Grums ,3 18,5 8,6 Hagfors X X 18 2,4 24,3 0,0 Hammarö ,3 16,5 1,7 Karlstad ,2 14,3 7,6 Kil ,0 18,8 2,3 Kristinehamn ,9 20,8 1,1 Munkfors ,0 92,0 12,9 Storfors ,4 21,2 0,0 Sunne ,3 29,6 1,8 Säffle ,0 7,2 1,6 Torsby ,5 29,0 6,9 Årjäng X X 7 0,0 10,5 2,8 Örebro län ,4 17,2 5,1 Askersund X X 11 0,7 15,6 2,7 Degerfors ,9 16,7 10,8 Hallsberg ,9 17,5 0,0 Hällefors X X 10 2,6 22,8 0,0 Karlskoga ,5 15,9 4,6 Kumla ,5 11,5 2,4 Laxå X X 20 4,8 50,7 10,0 Lekeberg X X 6 0,0 13,4 4,0 Lindesberg ,7 12,8 2,2 Ljusnarsberg X X 14 0,0 44,9 11,9 Nora X X X 0,0 3,3 0,0 Örebro ,0 18,2 6,8 Västmanlands län ,8 18,4 8,0 Arboga ,5 19,2 5,9 Fagersta ,6 26,1 2,1 Hallstahammar ,2 13,3 3,2 Kungsör X X 7 3,4 4,3 3,5 Köping ,0 28,7 8,3 Norberg X X 18 5,7 42,5 4,4 Sala ,0 16,3 13,5 Skinnskatteberg ,0 73,3 12,5 Surahammar ,4 21,0 0,0 Västerås ,2 15,0 9,2 Dalarnas län ,3 20,5 6,5 Avesta ,8 19,2 10,6 Barn och unga - insatser år

86 Tabell 21. Heldygnsinsatser. Insatser för vård enligt SoL och insatser enligt LVU som påbörjades för barn och unga under ) Antal insatser fördelade efter län, kommun, typ av insats och per barn i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år Län Antal insatser Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Borlänge ,2 14,5 4,5 Falun ,3 15,7 2,7 Gagnef X X 20 0,0 30,4 2,8 Hedemora ,7 23,2 10,8 Leksand ,2 26,7 9,1 Ludvika ,8 21,7 6,9 Malung ,5 23,8 6,9 Mora X X 16 11,1 10,7 11,0 Orsa X X 16 4,1 18,6 2,7 Rättvik X X 23 4,4 29,9 2,7 Smedjebacken ,9 34,1 7,9 Säter ,0 35,8 20,5 Vansbro ,1 0,0 13,0 Älvdalen ,0 35,7 13,9 Gävleborgs län ,2 25,6 7,9 Bollnäs ,6 20,2 3,2 Gävle ,2 30,1 7,1 Hofors X X X 0,0 5,4 0,0 Hudiksvall ,8 21,9 9,2 Ljusdal ,8 15,5 6,4 Nordanstig ,0 65,4 11,5 Ockelbo X X 8 1,4 24,9 0,0 Ovanåker X X 7 0,0 11,4 0,0 Sandviken ,4 17,3 6,5 Söderhamn ,7 41,3 24,4 Västernorrlands län ,0 16,5 3,9 Härnösand ,1 3,0 3,3 Kramfors ,1 35,3 6,3 Sollefteå ,7 28,9 5,9 Sundsvall ,4 15,7 2,0 Timrå ,6 18,2 1,5 Ånge ,4 16,6 13,3 Örnsköldsvik ,9 12,8 5,0 Jämtlands län ,8 20,6 4,1 Berg X X 16 0,0 37,8 7,4 Bräcke X X 21 1,3 47,1 3,6 Härjedalen X X 11 4,3 11,6 0,0 Krokom ,4 16,0 11,0 Ragunda X X 4 0,0 15,6 0,0 Strömsund X X 21 1,4 25,6 6,9 Åre X X 14 5,2 9,2 2,4 Östersund ,0 19,1 3,1 Västerbottens län ,1 21,7 5,6 Bjurholm ,0 0,0 0,0 Dorotea X X 15 0,0 112,8 0,0 Lycksele X X 31 3,6 36,7 0,0 Malå ,0 57,7 7,8 Nordmaling X X 20 1,1 40,3 14,1 Barn och unga - insatser år

87 Tabell 21. Heldygnsinsatser. Insatser för vård enligt SoL och insatser enligt LVU som påbörjades för barn och unga under ) Antal insatser fördelade efter län, kommun, typ av insats och per barn i befolkningen i åldrarna 0 12 år, år resp år Län Antal insatser Kommun Vård utanför Insatser Placering enligt SoL och/eller LVU egna hemmet enligt Totalt Per barn och unga i enligt SoL LVU befolkningen 2) i åldrarna 0 12 år år år Norsjö ,0 58,6 0,0 Robertsfors X X 21 0,0 52,8 12,0 Skellefteå ,6 9,4 4,1 Sorsele ,0 132,1 10,4 Storuman ,5 32,1 5,2 Umeå ,9 15,8 6,5 Vilhelmina ,1 46,3 14,8 Vindeln X X 9 2,8 25,5 0,0 Vännäs ,0 23,9 2,7 Åsele ,5 6,1 0,0 Norrbottens län ,9 20,0 7,2 Arjeplog ,9 141,9 0,0 Arvidsjaur X X 12 0,0 26,1 15,2 Boden ,7 11,4 12,9 Gällivare X X 9 0,9 5,7 3,1 Haparanda X X 24 3,8 33,2 5,4 Jokkmokk ,0 27,1 10,6 Kalix ,5 20,6 7,5 Kiruna ,2 13,5 1,1 Luleå ,6 15,9 8,0 Pajala X X 17 0,0 45,6 9,4 Piteå ,4 16,4 8,2 Älvsbyn ,8 41,4 3,1 Överkalix ,0 0,0 0,0 Övertorneå ,3 59,0 0,0 Hela riket ,3 20,0 5,6 1) Tabellen redovisar placeringar (händelser) som påbörjades under ) Avser ålder den 31 december * Partiellt bortfall för distrikt 3, kvartal 2. Barn och unga - insatser år

88 Tabell 22. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats den 1 november 2013 Antal barn och unga efter ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 1 SoL, personligt stöd 4 kap. 1 SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt kvalificerad kontaktperson 4 kap. 1 SoL, särskilt kvalificerad kontaktperson/ behandling 22 LVU Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav pojkar flickor ) För Örkelljunga saknas uppgifter. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. Barn och unga - insatser år

89 Tabell 23. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats den 1 november 2013 Antal barn och unga efter ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 1 SoL, personligt stöd 4 kap. 1 SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt kvalificerad kontaktperson 4 kap. 1 SoL, särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling 22 LVU Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav pojkar flickor ) För Örkelljunga saknas uppgifter. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. Barn och unga - insatser år

90 Tabell 24. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats någon gång under 2013 Antal barn och unga efter typ av insats, ålder och kön Insatstyp 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Strukturerade öppenvårdsprogram enligt 4 kap. 1 SoL 1) Behovsprövat personligt 1) stöd enligt 4 kap. 1 SoL Kontaktperson/-familj enligt 4 kap. 1 SoL 2) ( 3 kap. 6 3 st. ) Särskild kvalificerad kontaktperson enligt 4 kap. 1 SoL 3) ( 3 kap. 6 4 st. ) Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats ) För Örkelljunga saknas uppgifter. 2) För Färgelanda och Örkelljunga saknas uppgifter. 3) För Töreboda och Örkelljunga saknas uppgifter. Korrigering för bortfallet har gjorts. Barn och unga - insatser år

91 Tabell 25. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats någon gång under 2013 Antal barn och unga per i befolkningen efter typ av insats, ålder och kön Insatstyp 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Strukturerade öppenvårdsprogram enligt 4 kap. 1 SoL 1) Behovsprövat personligt 1) stöd enligt 4 kap. 1 SoL Kontaktperson/-familj enligt 4 kap. 1 SoL 2) ( 3 kap. 6 3 st. ) Särskild kvalificerad kontaktperson enligt 4 kap. 1 SoL 3) ( 3 kap. 6 4 st. ) Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats ) För Örkelljunga saknas uppgifter. 2) För Färgelanda och Örkelljunga saknas uppgifter. 3) För Töreboda och Örkelljunga saknas uppgifter. Korrigering för bortfallet har gjorts. Barn och unga - insatser år

92 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt kvalificerad kontaktperson 4 kap. 1 SoL, särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling 22 LVU 4 kap. 1 SoL, särskilt kvalificerad kontaktperson 4 kap. 1 SoL, särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Riket Stockholms län Botkyrka Danderyd X X X X Ekerö X X 11 X X Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn 8 X X 4 X X X X X X X X Nynäshamn X X 7 X X Salem X X X 10 X X X X X Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg X X 14 X X Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna X X 11 X X Vaxholm 14 X X X X X X X X X X X Barn och unga - insatser år

93 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Värmdö Österåker X X 5 X X Uppsala län Enköping Heby X X 6 X X Håbo Knivsta X X X X X X Tierp X X X X X X Uppsala Älvkarleby X X X X X X Östhammar Södermanlands län Eskilstuna Flen Gnesta X X X X X X Katrineholm Nyköping Oxelösund X X X X X X Strängnäs Trosa 10 X X X X X X X X Vingåker Östergötlands län Boxholm 4 X X X X X X X X Finspång Kinda Linköping Barn och unga - insatser år

94 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Mjölby Motala X X 4 X X Norrköping Söderköping Vadstena X X X X X Valdemarsvik X X X X X Ydre 9 X X X X X X X X X X X Åtvidaberg X X X Ödeshög X X Jönköpings län Aneby X X X X X X Eksjö X X X Gislaved X X Gnosjö 24 X X 6 X X X X X Habo X X X X X 5 X 0 Jönköping Mullsjö 10 X X 5 X X 4 X X X X X Nässjö Sävsjö X X X Tranås Vaggeryd X X Vetlanda X X Värnamo X X Kronobergs län Alvesta Lessebo X X 6 X X Barn och unga - insatser år

95 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Ljungby Markaryd X X X X X Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult X X X X X Kalmar län Borgholm X X X X X X X X Emmaboda 7 X X X X X X X X Hultsfred Högsby X X 6 X X 9 X X Kalmar Mönsterås X X X Mörbylånga X X X Nybro Oskarshamn X X 4 X X Torsås 22 X X X X X X X X Vimmerby X X 6 X X Västervik X X 15 X X Gotlands län Gotland Blekinge län Karlshamn X X 5 X X Karlskrona Olofström Ronneby Barn och unga - insatser år

96 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Sölvesborg X X 5 X X Skåne län Bjuv X X 4 X X Bromölla X X 11 X X Burlöv X X X X X X Båstad X X 12 X X Eslöv Helsingborg Hässleholm X X 7 X X Höganäs X X 7 X X Hörby Höör Klippan X X 8 X X Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma X X X X X Lund Malmö Osby X X 9 X X Perstorp X X X X X X Simrishamn X X 7 X X Sjöbo X X Skurup X X X X X X Staffanstorp X X 7 X X Svalöv X X 8 X X Barn och unga - insatser år

97 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Svedala X X 12 X X Tomelilla X X 9 X X Trelleborg X X 4 X X Vellinge X X 9 X X Ystad X X 6 X X Åstorp X X 9 X X Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Hallands län Falkenberg X X 10 X X Halmstad Hylte X X 6 X X Kungsbacka Laholm Varberg Västra Götalands län Ale X X X X Alingsås Bengtsfors X X 9 X X Bollebygd X X X X Borås Dals-Ed X X 6 X X 5 X X Essunga X X 6 X X Falköping Färgelanda X X X X X X Barn och unga - insatser år

98 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Grästorp X X X X X Gullspång X X X X X X X X Göteborg Götene Herrljunga X X X X X X X X Hjo X X X X X X Härryda Karlsborg 8 X X 5 X X X X X X X X Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet X X 10 X X 11 X X Lysekil X X 8 X X Mariestad Mark X X 4 X X Mellerud Munkedal X X X X X X Mölndal Orust X X 9 X X Partille Skara X X 4 X X Skövde X X 23 X X Sotenäs X X X X X X Stenungsund Strömstad X X 6 X X Svenljunga Barn och unga - insatser år

99 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Tanum X X 7 X X Tibro 10 X X X X X 5 X X X X X Tidaholm X X 4 X X Tjörn X X X X X X Tranemo X X 4 X X Trollhättan Töreboda X X 5 X X Uddevalla Ulricehamn X X X X X X Vara X X X X X X Vårgårda X X 5 X X Vänersborg Åmål Öckerö X X 4 X X X X X Värmlands län Arvika Eda X X X X X X Filipstad X X 37 X X Forshaga X X X X Grums X X 4 X X Hagfors X X 12 X X Hammarö X X 11 X X Karlstad Kil X X X X X X Kristinehamn X X X X X Munkfors Barn och unga - insatser år

100 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Storfors X X 5 X X Sunne X X 5 X X Säffle X X 8 X X Torsby X X X X X X Årjäng X X X 7 X X X X X Örebro län Askersund X X 7 X X Degerfors X X 6 X X Hallsberg Hällefors X X X X X X X X Karlskoga X X X X Kumla X X X X X X Laxå 9 X X X X X X X X 7 X X Lekeberg X X X X X X Lindesberg X X 6 X X Ljusnarsberg 6 X X X X X X X X Nora X X 6 X X Örebro Västmanlands län Arboga X X X X Fagersta X X 5 X X Hallstahammar X X 13 X X Kungsör 7 X X X X X 5 X X X X X Köping Norberg X X X X Sala X X 7 X X Barn och unga - insatser år

101 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Skinnskatteberg Surahammar 14 X X 9 X X 5 X X Västerås Dalarnas län Avesta X X X X Borlänge Falun Gagnef X X 6 X X Hedemora X X 5 X X Leksand X X 5 X X Ludvika Malung-Sälen X X X X X X Mora X X 6 X X Orsa X X X X X X Rättvik X X 6 X X Smedjebacken X X X X X Säter X X X X Vansbro 10 X X 4 X X X X X 5 X X Älvdalen 15 X X X X X X X X Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors X X X X X X Hudiksvall X X 8 X X Ljusdal Nordanstig X X X X X X Barn och unga - insatser år

102 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Ockelbo X X X 8 X X X X X Ovanåker X X 6 X X Sandviken Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall X X 8 X X Timrå X X 4 X X Ånge Örnsköldsvik Jämtlands län Berg X X X X X X X X Bräcke Härjedalen X X 8 X X 9 X X Krokom X X 10 X X Ragunda X X X X X X X X Strömsund X X 4 X X Åre X X X X X X Östersund Västerbottens län Bjurholm X X X X X X X X X Dorotea X X X X X X Lycksele X X 6 X X Malå X X X X X X X X Barn och unga - insatser år

103 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Nordmaling X X 10 X X 11 X X Norsjö X X X X X X Robertsfors 10 X X X X X X X X 5 X X Skellefteå Sorsele X X X X X X X X X Storuman X X X Umeå Vilhelmina 12 X X X X X 5 X X X X X Vindeln X X X 5 X X X X X Vännäs X X X X X X Åsele X X X X X X Norrbottens län Arjeplog X X X X X X 6 X X Arvidsjaur X X X X X X 4 X X Boden Gällivare X X 6 X X Haparanda X X X X X X Jokkmokk X X X X X X Kalix X X 15 X X Kiruna Luleå Pajala X X X X X X X X Piteå Älvsbyn X X 4 X X Överkalix X X X X X X Övertorneå X X X X X X X X Barn och unga - insatser år

104 Tabell 26. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats 1) den 1 november 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, ålder och kön Följande insatser ingår: strukturerade öppenvårdsprogram 4 kap. 4 kap. 1 SoL, 1 SoL, personligt personligt stöd 4 stöd kap. 41 kap. SoL, 1 kontaktperson/-familj SoL, kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL, särskilt särskilt kvalificerad kvalificerad kontaktperson kontaktperson 4 kap. 41 kap. SoL, 1 särskilt SoL, kvalificerad särskilt kvalificerad kontaktperson/behandling kontaktperson/behandling 22 LVU 22 LVU Län Kommun Antal barn och unga med minst ett belut om behovsprövad öppenvårdsinsats 1) 0 20 år 0 12 år år år Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav Totalt Därav pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor 1) För Örkelljunga saknas uppgifter. Bortfallskomplettering har gjorts på berörd länsnivå samt på riksnivå. Barn och unga - insatser år

105 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Riket Stockholms län Botkyrka Danderyd X 0 X X X 0 X X Ekerö 10 X 6 X X X 4 Haninge X 0 X X Huddinge X 12 X Järfälla 28 X 15 X Lidingö 16 X 8 X Nacka 17 X 13 X Norrtälje X X Nykvarn X X X X 11 X X X 11 X X Nynäshamn X 5 X X 0 X X Salem X X 0 X X X X 0 X X Sigtuna Sollentuna X X 27 Solna X 0 X X Stockholm Sundbyberg 8 X 4 X Södertälje X 11 X Tyresö X X 5 Täby 14 X 13 X X 0 X 0 Upplands Väsby X X X Upplands-Bro X X 5 Vallentuna 8 X X X X Vaxholm 11 6 X X 10 X X X 9 4 X X Värmdö Österåker 8 X X X X 0 X Uppsala län Barn och unga - insatser år

106 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Enköping Heby 6 4 X X Håbo Knivsta X X X X Tierp Uppsala X X 15 Älvkarleby X X X X Östhammar 13 0 X X X X 4 Södermanlands län X 6 X Eskilstuna X X X 0 X X Flen Gnesta X X 0 X X X X 7 X X Katrineholm X 0 X X Nyköping X 0 X X Oxelösund X 0 X X X X Strängnäs X X X X Trosa 12 5 X X X X X 0 X X Vingåker 13 X X X X X 0 Östergötlands län X X X Boxholm X 0 X X 9 7 X X X X X X Finspång Kinda X X X X Linköping X X X Mjölby X X Motala Norrköping Söderköping X 0 X X Vadstena X X X X Valdemarsvik X X X X Barn och unga - insatser år

107 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Ydre 8 6 X X X X X X X X X X Åtvidaberg X 23 X Ödeshög X X X X Jönköpings län X 0 X 0 Aneby X 0 X X X X Eksjö X X Gislaved Gnosjö X Habo X X Jönköping Mullsjö 7 X X X 13 6 X X 14 X 7 X X 0 X X Nässjö 8 X X X 0 X X Sävsjö X X X X X Tranås Vaggeryd X 5 X 11 X X X Vetlanda X X X 0 X X Värnamo 27 X 13 X Kronobergs län X X Alvesta Lessebo X X X X X Ljungby 6 X X X Markaryd X X X X X X Tingsryd 5 X X X Uppvidinge X X Växjö X X Älmhult X X X X Kalmar län X 6 X Borgholm X 22 X 13 X 15 X 9 X X 0 X X Emmaboda 6 X 5 X X X X X 8 X X X X 0 X X Barn och unga - insatser år

108 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Hultsfred 4 X X X X X Högsby 5 X X X X X Kalmar X 0 0 X X X 0 Mönsterås X 0 X X Mörbylånga X X 16 8 X X Nybro Oskarshamn X X Torsås X 4 X X Vimmerby X X 0 X Västervik X 0 X X Gotlands län Gotland Blekinge län X X 0 Karlshamn 13 X X X Karlskrona Olofström 4 X X X X X X X X X Ronneby 15 7 X X X 0 X X Sölvesborg X X 10 5 X X Skåne län Bjuv X 0 X X Bromölla 4 0 X X Burlöv X 0 X X X X Båstad X X Eslöv X 0 X X X 0 X X Helsingborg X X 0 X Hässleholm Höganäs X X 19 X Hörby Höör X X Barn och unga - insatser år

109 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Klippan 14 X Kristianstad X 9 X Kävlinge 11 X 5 X Landskrona Lomma Lund Malmö X 6 X Osby X 0 X X Perstorp 5 X X X X X X Simrishamn 8 X X Sjöbo 5 X X X Skurup 6 X 4 X Staffanstorp X 0 X X X X Svalöv Svedala 15 8 X X Tomelilla X 6 X Trelleborg X 0 X X Vellinge X X Ystad X 0 X X Åstorp X 4 X X X 0 X X Ängelholm X 6 X Örkelljunga Östra Göinge X X 0 X X X X X Hallands län X X Falkenberg Halmstad Hylte X 30 X X Kungsbacka X X X X Laholm 9 X X X Barn och unga - insatser år

110 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Västra Götalands län Varberg 15 X X X X 0 X X X X Ale X X Alingsås X 0 X X Bengtsfors X X Bollebygd X 5 X Borås X X 0 X Dals-Ed X 9 5 X X X 0 X X Essunga Falköping Färgelanda X X X Grästorp X X 0 X X X X Gullspång X 0 X X Göteborg X 18 X Götene 4 X X Herrljunga X X 6 X X X 13 7 X X Hjo X 11 X X X Härryda X X Karlsborg X X 6 X X X Kungälv Lerum Lidköping 12 X 5 X X X 8 Lilla Edet X 0 X X Lysekil X 4 X Mariestad 8 0 X X Mark X 0 X X Mellerud X 0 X Munkedal Mölndal X 0 X X Barn och unga - insatser år

111 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Orust 14 X 7 X X 10 X Partille X X X Skara 8 X 7 X X 9 X Skövde 42 X 28 X Sotenäs 9 X 5 X 8 5 X X X X 8 X 7 X Stenungsund Strömstad 4 X X 0 X 0 X X Svenljunga 4 X X X X Tanum X X X X X 0 X X Tibro X X X Tidaholm 5 X X X 16 9 X X Tjörn 6 4 X X X X Tranemo X 0 X X 20 X 10 X 16 9 X X Trollhättan Töreboda X X Uddevalla 12 X X Ulricehamn X 0 X X X X Vara 15 8 X X Vårgårda X X X X X 0 Vänersborg Åmål X 0 X X X 0 X X Öckerö X 0 X X 8 X 7 X Värmlands län X 7 9 Arvika Eda X 19 X Filipstad Forshaga Grums 7 X X X X X 0 X Hagfors Barn och unga - insatser år

112 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Hammarö X X 0 X X Karlstad X X X 0 X X Kil X X X Kristinehamn X X X 0 X X Munkfors X 0 X 0 4 X 0 X 7 X X Storfors Sunne X Säffle 9 X 7 X Torsby X X Årjäng X 0 X X X X Örebro län X X X X Askersund 15 X 9 X X X Degerfors Hallsberg 8 X X X Hällefors X X 0 15 X 6 X Karlskoga X 0 X X X X X X X Kumla Laxå X X 8 X X X Lekeberg X X Lindesberg 12 X 7 X X X X X Ljusnarsberg X 0 X 0 X X 0 X X 7 X X Nora 9 X 4 X Örebro Västmanlands län X X X Arboga Fagersta X 0 X X X X Hallstahammar 7 0 X X Kungsör 13 X 9 X 13 X 9 X 9 6 X X Köping X X Barn och unga - insatser år

113 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Norberg X 11 X Dalarnas län X X X X Sala X X X X X X Skinnskatteberg 15 X 7 X 5 X X X 12 X 6 X Surahammar X 8 X 4 X X 0 X X Västerås X X 4 X Avesta 25 X 20 X Borlänge 12 X 6 X X X X X Falun 6 X X X Gagnef X X Hedemora Leksand X 0 X X X X Ludvika X 0 X X X X X X Malung-Sälen X X 16 9 X X Mora X 0 X X Orsa X X Rättvik 6 4 X X Smedjebacken X 0 X X Säter X 6 X Vansbro X 0 X X 12 X X X 5 X X X Älvdalen 5 X X X 11 X 5 X X X Gävleborgs län X 0 X 0 Bollnäs Gävle 19 X 11 X Hofors X 6 X 8 X 5 X Hudiksvall X X 0 X X Ljusdal X 15 X X Nordanstig Ockelbo X X X 5 X Barn och unga - insatser år

114 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Ovanåker X X X X X 0 X X Sandviken X 4 X Söderhamn Västernorrlands län X 0 X X Härnösand Kramfors X X X X X 0 X X Sollefteå X X X Sundsvall Timrå X 0 X X Ånge 11 6 X X Örnsköldsvik Jämtlands län X X 0 0 Berg X X X X 0 X Bräcke 10 6 X X 10 6 X X X X Härjedalen X X X X X X X Krokom X Ragunda X X X Strömsund X 13 X Åre X 0 X X Östersund X X 0 0 Västerbottens län X X X Bjurholm X X X 0 X 0 X X X X X Dorotea X 0 X X 4 0 X X Lycksele X X Malå 4 0 X X X X Nordmaling X 0 X X Norsjö X 0 X X 16 X 9 X 4 X X Robertsfors 18 X X X X 7 X X 0 X Skellefteå Sorsele 4 0 X X 5 X X X 6 4 X X Barn och unga - insatser år

115 Tabell 27. Öppenvårdsinsatser. Barn och unga med behovsprövad insats enligt 4 kap. 1 SoL någon gång under 2013 Antal barn och unga efter län, kommun, typ av insats och ålder Län Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 SoL Kommun Strukturerade öppenvårdsprogram Behovsprövat personligt stöd Kontaktperson/-familj Särskild kvalificerad kontaktperson 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år 0 20 år 0 12 år år år Storuman 12 9 X X 23 X 16 X 14 8 X X Umeå X X X X Vilhelmina 9 X 4 X 12 5 X X 7 X X X X X X X Vindeln X X 14 6 X X Vännäs X X 18 9 X X Åsele 12 X 9 X 12 X 9 X 7 X 6 X Norrbottens län X X Arjeplog X 0 X X 9 5 X X X 0 X X Arvidsjaur X X Boden Gällivare 5 0 X X 6 X 4 X Haparanda X X X Jokkmokk X X 0 X 11 X 4 X X X Kalix X 0 X X Kiruna X X 0 X X X X 0 X X Luleå Pajala X X X 5 X X Piteå Älvsbyn 7 X 5 X Överkalix X 0 X X Övertorneå X 4 X X X X X ) För Örkelljunga saknas uppgifter. 2) För Färgelanda och Örkelljunga saknas uppgifter. 3) För Töreboda och Örkelljunga saknas uppgifter. Korrigering för bortfallet har gjorts. Barn och unga - insatser år

116 WEBBLANKETTEN

117 BARN OCH UNGA 2013 Insatser för barn och unga under 2013 mängduppgifter Avser: KOMMUN Statistiken Här redovisas mängduppgifter om insatser för barn och unga. Uppgifterna omfattar öppenvårdsinsatser, vårddygn i familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Statistiken ingår som en del i Sveriges officiella statistik och samlas in av Action Dialog Partner AB på uppdrag av Socialstyrelsen. Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting vid utformningen av undersökningen. Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter då ingen uppgiftsskyldighet föreligger. Ett syfte med den officiella statistiken över Barn och unga är att kontinuerligt ge kunskapsunderlag för att kunna följa, styra och utveckla verksamheten. Statistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser mellan kommuner och som allmän information. Tillsammans med den officiella ekonomiska statistiken, för vilken SCB ansvarar, ska statistiken kunna belysa vad olika insatser kostar. Därför sammanställs numera vissa av de uppgifter som lämnas i denna blankett med ekonomiska uppgifter som kommunerna lämnar till Räkenskapssammandraget (RS). I denna blankett gäller det frågorna 3.1 Antal vårddygn i familjehem och jourhem och 3.2 Antal vårddygn i HVB. Anvisningar Uppgifterna ska avse hela kommunen (socialnämnd eller motsvarande). Om kommunen är uppdelad i kommundelar, distrikt eller motsvarande, ska det redovisas en sammanställning i detta webbformulär som avser hela er kommun. Uppgifterna ska lämnas längre fram i detta webbformulär. Om du i förväg vill se vilka frågor som ingår i formuläret, och vilka uppgifter ni rapporterat föregående år, kan formuläret laddas ner här: hela formuläret för utskrift (OBS! Länken öppnas i ett nytt fönster, din webbläsare måste tillåta pop-up fönster för att länken ska öppnas). Detta webbaserade svarsformulär tillåter att arbetet med formulärifyllandet avbryts och återupptas vid senare tillfälle. Alla svar sparas när du klickar på "Fortsätt". Klicka bara på länken som gav access till den här sidan och ange ditt lösenord för att logga in på nytt. Det är också möjligt att gå framåt och bakåt i formuläret genom att använda knapparna "Fortsätt" och "Tillbaka" längst ner på sidan. Samtliga frågor ska besvaras och samtliga svarsrutor ska fyllas i. Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med 0. Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska detta markeras med #. Vissa uttryck och definitioner som används i formuläret förklaras med hjälp av texter som visas när du klickar på intilliggande frågetecken.

Barn och unga insatser år 2011

Barn och unga insatser år 2011 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2012 Barn och unga insatser år 2011 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9. Barn och unga insatser år 2005

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9. Barn och unga insatser år 2005 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9 Barn och unga insatser år 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Barn och unga insatser år Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Barn och unga insatser år Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Barn och unga insatser år 2013 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Barn och unga

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:9. Barn och unga - insatser år 2007

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:9. Barn och unga - insatser år 2007 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:9 Barn och unga - insatser år 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Barn och unga insatser år 2010

Barn och unga insatser år 2010 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2011 Barn och unga insatser år 2010 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2004:9. Barn och unga insatser år 2003

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2004:9. Barn och unga insatser år 2003 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2004:9 Barn och unga insatser år 2003 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Barn och unga insatser år 2000

Barn och unga insatser år 2000 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2001:8 Barn och unga insatser år 2000 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Children and young persons subjected

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006 Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2006 SO0211 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Insatser för barn och unga 1998

Insatser för barn och unga 1998 Insatser för barn och unga 1998 SO0205 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2009-06-29 1(8) Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Vid eventuella frågor, kontakta oss på Indikator eller Socialstyrelsen via e-post

Vid eventuella frågor, kontakta oss på Indikator eller Socialstyrelsen via e-post 2015-09-30 INSATSER FÖR BARN OCH UNGA INSTRUKTIONER Namn INNEHÅLL Sammanfattning 1 Hur loggar jag in? 2 Hur rapporterar jag? 3 Hur ofta rapporterar jag? 4 Vad händer när jag har skickat in uppgifterna?

Läs mer

Registret insatser för barn och unga

Registret insatser för barn och unga 2017-12-08 1(5) Avdelningen för statistik och jämförelser Hillevi Rydh hillevi.rydh@socialstyrelsen.se Registret insatser för barn och unga Från och med 1 januari 2017 gäller en ny föreskrift, HSLF-FS

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2013 SO0211

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2013 SO0211 2014-12-16 1(9) Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2013 SO0211 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 SO0210 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2002

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2002 Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2002 SO0211 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsomhändertaganden enligt LVU år 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-17828-2008 FÖRORD Länsstyrelsen har enligt 13 kapitlet 2 socialtjänstlagen tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet

Läs mer

Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna

Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2012 Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna Insatser år 2009 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna Insatser

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-5 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2008-09-01 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

MEDDELANDE NR 2008:15. Familjehemsvård i Jönköpings län 2007

MEDDELANDE NR 2008:15. Familjehemsvård i Jönköpings län 2007 MEDDELANDE NR 2008:15 Familjehemsvård i Jönköpings län 2007 Familjehemsvård i Jönköpings län 2007 MEDDELANDE NR 2008:15 Meddelande nr 2008:15 Referens Brigitta Berglund Åhgren, Rättsavdelningen, Sociala

Läs mer

Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård , aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m)

Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård , aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m) Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård 1982-2002, aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m) 120 100 Antal 80 60 40 a, 6 LVU a, Ansökan gm6 LVU g m, ansökan 20 0

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Socialtjänstlag (2001:453) 6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende Allmänna bestämmelser om vård utanför

Läs mer

MEDDELANDE NR 2009:11. Vård enligt LVU i Jönköpings län 2008

MEDDELANDE NR 2009:11. Vård enligt LVU i Jönköpings län 2008 MEDDELANDE NR 2009:11 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2008 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2008 MEDDELANDE NR 2009:11 Meddelande nr 2009:1 Referens Margareta Johansson, Rättsavdelningen, Sociala funktionen,

Läs mer

Tidsserie 1 Nytillkomna 1) barn och unga som respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, 1990-1998. Antal barn per 1 000 i befolkningen efter år och typ av insats. År Antal nytillkomna

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 SO0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Stöd och service till funktionshindrade. A.3 Statistikprodukten ingår i

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 Statistikår 1999

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 Statistikår 1999 Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 Statistikår 1999 SO0202 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken om socialtjänst för statistikår 2015

Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken om socialtjänst för statistikår 2015 2014-06-19 Dnr 5.1-28355/2014 1(1) Avdelningen för statistik och jämförelser Susanne Holland susanne.holland@ Till socialchefer samt ansvariga för inrapportering av statistikuppgifter Inför uppgiftsinsamling

Läs mer

Familjerätt 2008 SO0201

Familjerätt 2008 SO0201 Socialtjänstavd/Statistikenheten 2009-05-13 1(6) Familjerätt 2008 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Ensamkommande barn och ungdomar olika aktörers ansvar och uppdrag Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2016

Kvalitetsdeklaration Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2016 2017-03-23 1(9) Avdelningen för statistik och jämförelser Lukas Ryan Kvalitetsdeklaration Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2016 Ämnesområde Socialtjänst

Läs mer

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Statistik och jämförelser 2015-04-01 1(6) Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2

Läs mer

Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken om socialtjänsten för statistikår 2014

Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken om socialtjänsten för statistikår 2014 2013-06-19 Dnr 5.1-27253/2013 1(1) Avdelningen för statistik och utvärdering Till socialchefen samt ansvariga för inrapportering av statistikuppgifter Inför uppgiftsinsamling till den officiella statistiken

Läs mer

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår: 2008, 30 juni (mätdag)

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår: 2008, 30 juni (mätdag) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(8) Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår: 2008, 30 juni (mätdag)

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 2000

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 2000 Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 2000 SO0202 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Regeringen

Läs mer

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2004 SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll Sis uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2012...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 Beskrivning av statistiken 2016-05-18 SO0206 1(10) Statistik och jämförelser Jesper Hörnblad Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter

Läs mer

Äldre vård och omsorg den 1 april 2012

Äldre vård och omsorg den 1 april 2012 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2012 Äldre vård och omsorg den 1 april 2012 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Äldre

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2014

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2014 Beskrivning av statistiken 2016-09-19 HS0106 1(8) Statistik och jämförelser Ellen Lundqvist Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2014 HS0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter

Läs mer

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1998 Statistikår 1998

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1998 Statistikår 1998 Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1998 Statistikår 1998 SO0202 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2014 Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013 Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2005 SO0310 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 INNEHÅLL ÄRENDEGÅNG....1 BEGREPPSFÖRKLARING. 2 ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. 4 UPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL

Läs mer

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Vård enligt LVU i Jönköpings län 2004 MEDDELANDE NR 2005:25

Vård enligt LVU i Jönköpings län 2004 MEDDELANDE NR 2005:25 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2004 MEDDELANDE NR 2005:25 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2004 Meddelande 2005:25 Referens Margareta Johansson, Sociala avdelningen, Maj 2005 Kontaktperson Ethel Werning,

Läs mer

INLEDNING TILL. Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993 : tabellbilaga. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012.

INLEDNING TILL. Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993 : tabellbilaga. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012. INLEDNING TILL Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige. Stockholm : Socialstyrelsen, 1993-1999. 1993 utg. i samarbete med Statistiska centralbyrån. - 1993 med separat tabellbilaga. 1996 med titel: Social

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning Beskrivning av statistiken 2016-03-22 SO0401 1(10) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 SO0401

Läs mer

Familjerätt 2007 SO0201

Familjerätt 2007 SO0201 Socialtjänstavd/Statistikenheten 2008-08-11 1(6) Familjerätt 2007 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Vuxna personer med missbruk och beroende Insatser år 2014 SO0202, SO0207, SO0208

Vuxna personer med missbruk och beroende Insatser år 2014 SO0202, SO0207, SO0208 Statistik och jämförelser/statistik 1 2015-12-11 1(11) Vuxna personer med missbruk och beroende Insatser år 2014 SO0202, SO0207, SO0208 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde...

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:8 Personer med funktionsnedsättning år 2007 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer. - rekrytering och stöd

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer. - rekrytering och stöd Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - rekrytering och stöd Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - rekrytering och stöd ISSN 1103-8209, meddelande 2003:23 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Agneta Hornvik Omslagsbild:

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016

Kvalitetsdeklaration Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016 2017-09-29 1(10) Avdelningen för statistik och jämförelser Barbro Engdahl Kvalitetsdeklaration Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016 Ämnesområde Socialtjänst Statistikområde Individ-

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:8. Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år 2005

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:8. Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år 2005 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:8 Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2013 Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012 Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander Vårdnaden om barn Vårdnaden om ett barn

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Statistik om familjerätt Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken SO0201 1(8) SO0201

Statistik om familjerätt Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken SO0201 1(8) SO0201 Beskrivning av statistiken 2016-05-11 SO0201 1(8) Avdelningen för statistik och jämförelser Barbro Engdahl Statistik om familjerätt 2015 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om

Läs mer

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116 Beskrivning av statistiken 2016-05-12 HS0116 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015 HS0116 I denna beskrivning redovisas först

Läs mer

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och

Läs mer

SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll SiS uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2015...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

Äldre - vård och omsorg år 2007

Äldre - vård och omsorg år 2007 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2008:7 Äldre - vård och omsorg år 2007 Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer