Miljö- och byggnadskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadskontoret"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(433) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl Beslutande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Ulf Larsson (c) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén (s) Sievert Andersson (m) Christel Rüdiger Karlsson (s) Börje Karlsson (c) Kenneth Rosén (v) Lennart Odengrund (c) Övriga deltagande Anders Helgée Jonas T Sandelius Karin Schultz Sara Dolk Lina Danlid Burke Conny Daag (m) Sophia Berggren Margaretha Hultgren (fp) Jessica Tagesson Åke Arvidsson (s) Utses att justera Konny Bogren Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Lennart Davidsson. Konny Bogren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(43) 71 Dnr xxxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Anmälan om miljöfarlig verksamhet Beslut Miljö- och byggnadsnämnden kan inte handlägga anmälan om miljöfarlig verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx enligt 26 kap 9 miljöbalken med stöd av 25 och 27 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om förbud att bedriva anmäld miljöfarlig verksamhet på fastigheten xxxxx xxxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Beslutet ska delges via delgivningsman Ärendebeskrivning Anmälan om miljöfarlig verksamhet inkom till miljö- och byggnadskontoret den 17 juni Enligt anmälan ska verksamheten bestå av återvinning av samtliga metaller och avfall samt maskiner och fordon. Anmälan saknar uppgifter om vilka metaller och typer av avfall samt vilka volymer verksamheten ska hantera. Enligt 25 i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall en anmälan innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Eftersom anmälan inte är komplett begärde miljö- och byggnadskontoret in kompletteringar om verksamheten Kompletteringarna skulle vara miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast Inga kompletteringar har inkommit och därför kan anmälan inte handläggas. På grund av brist på information om verksamheten och hur den ska drivas ur miljösynpunkt föreläggs verksamhetsutövaren om förbud att bedriva den anmälda verksamheten.

3 Sammanträdesprotokoll 3(43) 72 Dnr xxxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Vitesföreläggande angående fordonsdemontering Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx i konkurs enligt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken med stöd av 2 kap 3 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att: 1. Vid ett löpande vite på (trettiotusen) kronor per månad ska ingen miljöfarlig verksamhet i form av bilskrotning eller liknande verksamhet förekomma på fastigheten xxxxxxxxxxxx 2. Vid ett löpande vite på (femtontusen) kronor per månad ska miljöfarligt avfall samt kemikalier förvaras inom invallning som rymmer hela det största kärlets volym samt 10 % av övriga kärl 3. Vid ett löpande vite på (trettiotusen) kronor per månad ska samtliga fordon som inte är tömda på miljöstörande ämnen, vätskor och komponenter förvaras på tätt underlag under tak 4. Vid ett löpande vite på (sextiotusen) kronor per månad ska hela fastigheten vara städad så att den är ren från fordon och fordonsdelar Punkterna 1-4 ska följas snarast dock senast den 1 november Hemställan om utdömande av vite ska enligt föreläggandet ske om åtgärder enligt punkt 1-4 inte är utförda den första i varje månad från och med den 1 november Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. Ärendebeskrivning Enligt uppgift från Kalmar tingsrätt är det advokat Bengt Stridh, Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö HB som är konkursförvaltare för xxxxxxxxxxxx. Denne är lagfaren ägare till fastigheten xxxxxxxxxxxx. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare riktat förelägganden emot fastighetsägare gällande förbud att bedriva miljöfarlig verksamhet i form av bilskrotning samt att städa upp på fastigheten så den blir ren från fordon och fordonsdelar.

4 Sammanträdesprotokoll 4(43) Bilskrotningsverksamhet är enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd en anmälningspliktig verksamhet som ska anmälans till den kommunala nämnden innan den startar. Dessutom ska skrotningsverksamhet vara auktoriserad av Länsstyrelsen. Bilskrotningsverksamhet har bedrivits på fastigheten under många år. I slutet av 2003 lämnades den första ansökan om auktorisation som bilskrotare in från xxxxxxxxxxxx hos länsstyrelsen i Kalmar. Länsstyrelsen avslog ansökan eftersom den aldrig kompletterades med de uppgifter som länsstyrelsen hade efterfrågat. I september 2005 meddelade länsstyrelsen auktorisation som bilskrotare till xxxxxxxxxxxx med firma xxxxxxxxxxxx efter att ansökan kommit in med nytt bolagsnamn. Tillsynsbesök utfördes på bilskroten kort därpå efter att klagomål inkommit på verksamheten. Miljö- och byggnadskontoret kunde konstatera ett flertal brister, bland annat att fordon före demontering inte förvarades på tätt underlag. Bilbatterier förvarades inte inom invallning. Demonterade motorer förvarades på asfalterad eller icke hårdgjord yta. Demontering av bilar skedde utanför verkstadslokalen. I juni 2006 beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att återkalla auktorisationen som bilskrotare efter att Sveriges Bilskrotares Riksförbund begärt återkallelse av auktorisationen då det upptäckts flera felaktiga skrotningsintyg från fordonsdemonteringen. Verksamheten skulle avslutas senast den 31 december Eftersom verksamhetsutövaren ville söka nytt tillstånd om auktorisation och stora brister i miljöhänsyn hade förekommit förelades verksamhetsutövaren att anlita konsult för markprovtagning på fastigheten innan ny anmälan om skrotningsverksamhet på fastigheten kunde handläggas. Resultat från markprovtagningen inkom efter vitesföreläggande den 8 oktober Innan provtagningen hade fastighetsägaren schaktat bort det översta skiktet av marken och lagt i två högar på fastigheten och fyllt på med nytt material. Prover togs även från högarna. Eftersom materialet hade blandats vid schaktningen kan resultatet ha påverkats. Provtagningen visade att föroreningshalterna inte överskred Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning. Från november 2008 till sommaren 2009 lagrades pressade fordon både innanför och utanför grinden på fastigheten. Från augusti 2009 började bildemontering åter förekomma på fastigheten. Under augusti besökte miljöoch byggnadskontoret fastigheten vid tre tillfällen och då fanns fordon både innanför och utanför grinden. Vid samtal med xxxxxxxxxxxx den 28 augusti 2009 framkom att fordonsdemontering bedrevs på fastigheten utan tillstånd om auktorisation från Länsstyrelsen och utan att anmälan om miljöfarlig verksamhet gjorts till miljö- och byggnadskontoret. I september gjorde miljö- och byggnadsnämnden en åtalsanmälan om otillåten

5 Sammanträdesprotokoll 5(43) miljöverksamhet. Vid besök på fastigheten under mars 2010 kunde konstateras att många bilar och diverse skrot fanns på området. Då vitesförelade miljö- och byggnadskontoret verksamhetsutövaren att upphöra med den miljöfarliga verksamheten på fastigheten samt att städa området från fordon och fordonsdelar. Föreläggandet skulle gälla från och med 1 juni Trots påpekanden från miljö- och byggnadskontoret har det hela tiden funnits fordon och fordonsdelar på fastigheten sedan vitesföreläggandet upprättades. Det har även tillkommit nya fordon och miljö- och byggnadsnämnden har gjort bedömningen att bilskrotningsverksamhet har pågått under större delen av det senaste året. Miljö- och byggnadsnämnden skickade ärendet för utdömande av vite till miljödomstolen. Den 17 augusti 2011 besöktes fastigheten av miljö- och byggnadskontoret som kunde konstatera att det fanns en hel del fordon och fordonsdelar på fastigheten. Bedömning Eftersom ingen godkänd anmälan om miljöfarligverksamhet i form av bilskrotningsverksamhet har inkommit är det inte tillåtet att bedriva bilskrotningsverksamhet på fastigheten. Miljö- och byggnadskontoret har under åren uppmärksammat allvarliga brister i miljöhänsyn på fastigheten. Bland annat har fordon som inte varit tömda och behandlade placerats ute och har därmed inte stått på tätt underlag i väntan på demontering. Förvaring av kemikalier och farligt avfall har även skett utanför invallning. Därför anser miljö- och byggnadsnämnden att en genomgång av de fordon som står uppställda på grusplanen är nödvändig för att konstatera vilka som är tömda på miljöstörande ämnen, vätskor och komponenter och vilka som inte är tömda eller behandlade. Fordon som inte är tömda och behandlade ska placeras på tätt underlag under tak. Förvaring av kemikalier och farligt avfall ska ske inom invallning med tak som rymmer hela det största kärlets volym samt 10 % av övriga kärl. Eftersom ingen skrotningsverksamhet får förekomma på fastigheten ska området städas så det blir rent från fordon och fordonsdelar. Upplysning Miljö- och byggnadsnämnden anser att eftersom demontering av fordon har skett efter att markprovtagning genomfördes måste nya prover tas för att få en uppfattning om föroreningssituationen på fastigheten. Kontakta miljöoch byggnadskontoret för samråd inför provtagning när området är städat. Kommunicering av ärendet har skett genom utskick av detta beslutsunderlag.

6 Sammanträdesprotokoll 6(43) 73 Dnr xxxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Föreläggande med vite om inkommande av vattenprover från egen brunn Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, med stöd av 22 Livsmedelslagen (SFS 2006:804), artikel 54 i förordningen (EG) nr 882/2004 samt bilaga 3 avsnitt C SLVFS 2001:30 följande: Att årligen kontrollera det egna brunnsvattnet med minst 4 mikrobiologiska prover och minst 1 kemiskt prov. De mikrobiologiska provtagningarna ska ske i januari, april, juli och oktober, med start i oktober Den kemiska provtagningen ska ske i april. Provanalyserna ska vara inrapporterade till miljö- och byggnadskontoret senast den siste i respektive provtagningsmånad. Provtagningsmånad Typ av provtagning Resultat inlämnat till miljö- och byggnadskontoret Januari Mikrobiologisk 31 januari April Mikrobiologisk och 30 april kemisk Juli Mikrobiologisk 31 juli Oktober Mikrobiologisk 31 oktober Tänk på att analysen hos laboratoriet tar lite tid och att provtagningen måste ske innan sista dag för resultatinlämning. Om provresultaten visar att vattnet är tjänligt med anmärkning eller otjänligt ska vattnet omedelbart sluta att användas i verksamheten och miljö- och byggnadskontoret ska omgående informeras via telefon Provbedömningen ska ske enligt föreskriften om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Föreläggandet förenas med ett löpande vite om kronor för varje påbörjad vecka som föreläggandet inte följs. Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning

7 Sammanträdesprotokoll 7(43) Ärendebeskrivning Verksamheten har valt att inte använda kommunalt vatten i anläggningen utan tar sitt vatten från en egen brunn. Detta val medför ett ökat ansvar. Enligt gällande lagstiftning ska vatten som används som dryck, till matlagning eller vid beredning av livsmedel uppfylla de krav som finns i SLVFS 2001:30. I lagstiftningen finns även krav på regelbunden provtagning för att garantera vattnets kvalitet. Verksamheten har tidigare haft förhöjda halter av E. coli och Koliforma bakterier i sitt vatten. Närvaro av E. Coli indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel. De flesta E. coli är harmlösa tarmbakterier, men det finns sjukdomsframkallande E. coli som kan ge allvarliga symptom. Förhöjda halter av koliforma bakterier indikerar i första hand ytvattenpåverkan, men en fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel, kan inte uteslutas. Förekomst av koliforma bakterier innebär ökad risk för vattenburen smitta skrevs ett föreläggande ut med ett provtagningsschema för den egna brunnen. I föreläggandet ingick även att samtliga provresultat skulle kommuniceras med miljö- och byggnadskontoret. I slutet av augusti 2011 hade juli månads provresultat fortfarande inte inkommit. Anledningen till att föreläggande med vite anses nödvändigt är de risker som ett icke tjänligt vatten kan medföra samt verksamheten inte följt tidigare föreläggande.

8 Sammanträdesprotokoll 8(43) 74 Dnr Bredvik 1:5, Hultsfreds kommun. Upphävande av tidigare beslut Beslut Miljö- och byggnadsnämnden upphäver förbud 140/10 Dnr Ärendebeskrivning Den 9 december 2010 tog miljö- och byggnadsnämnden beslut om att förbjuda utsläpp från vattentoaletten, på fastigheten Bredvik 1:5. Sedan dess har helt ny avloppsanläggning prövats av miljö- och byggnadskontoret och denna anläggning har uppförts i enlighet med tillstånd. Bedömning Då nytt avlopp uppförts finns ingen orsak att hindra utsläpp av avloppsvatten från fastigheten. Beslutet kan därmed upphävas.

9 Sammanträdesprotokoll 9(43) Länsstyrelsen i Kalmar län Swedspan Sweden AB 75 Dnr Husbyggaren 11, Hultsfreds kommun. Yttrande över ansökan om tillstånd till utökad produktion och uppförande av energianläggning Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker Swedspan Sweden AB, Box 502, Hultsfred, , ansökan om tillstånd enligt miljöbalken på rubricerad fastighet med följande erinringar: Buller från verksamheten, för såväl befintlig som ny verksamhet, får som riktvärde inte överskrida nyetableringsvärden för externt industribuller Åtgärder för att begränsa bulleremissionerna från befintlig verksamhet bör påbörjas omedelbart så att de största bullerkällorna enligt bullerkarteringen kan vara åtgärdade och resultat redovisade i maj I övrigt tillstyrks bolagets yrkande om en åtgärdsperiod på tre år Bolagets yrkanden avseende stoftutsläpp från det nya gemensamma våtelektrofiltret och utsläppshalter vid onormal drift tillstyrks men den standardiserade tiden för mätningar bör dock gälla Yrkade utsläppsmängder till recipient av kondensat från rökgaskondensering kan inte tillstyrkas. Ytterligare rening erfordras då en belastning av bland annat 4 kilo bly per år eller 40 kg koppar per år till Hulingen inte är acceptabla nivåer Att tillsätta Isocyanater eller liknande ämnen till limmet anser nämnden inte vara förenligt med produktvalsprincipen enligt miljöbalkens hänsynsregler Åtgärder för att begränsa partiklar, främst pm10, i den yttre miljön bör vidtas Ärendebeskrivning Swedspan Sweden AB har till Länsstyrelsen ansökt tillstånd om att få öka spånskivetillverkningen och energiproduktion upp till en total tillförd effekt om 112 MW. Länsstyrelsen har anhållit om miljö- och byggnadsnämndens yttrande i ärendet. Swedspan har bedrivit tillverkning av spånskivor på Husbyggaren11 (tidigare Husbyggaren 7) sedan Anläggningen prövades senast 2001 då nytt tillstånd enligt miljöbalken (MB) erhölls.

10 Sammanträdesprotokoll 10(43) Bolaget ansöker nu om att få öka spånskivetillverkningen till m3 per år och att få tillföra mer än 100 MW i tillförd bränsleeffekt till en ny bränslecentral och befintlig pulverbrännare. Den nya bränslecentralen är en så kallad samförbränningsanläggning eftersom den även ska ta emot avfallsklassat bränsle, såsom bygg- och rivningsvirke (R/T-flis) och formaldehydhaltigt vatten (farligt avfall). Ansökan omfattar sammanfattningsvis tillstånd enligt miljöbalken: utökad spånskiveproduktion upp till m3 per år energiproduktion upp till 100 MW (50+50) tillförd bränsleeffekt baserat på biobränsle samt reserv i form av befintliga oljepannor upp till 12 MW tillförd bränsleeffekt förbränning av avfallsklassat bränsle upp till ton per år rättighet till uttag av kondenseringsenergi ur den gemensamma reningsanläggningen för torkgaser för den befintliga torklinjen respektive för den nya torklinjen, upp till 10 MW lagring av råvara och bränsle (spån, flis, bark, etc) upp till en sammanlagd mängd av ton, motsvarande m3s vid ett och samma tillfälle lagring av rundved upp till en sammanlagd mängd av m3 to vid ett och samma tillfälle Verksamhetskoder Anläggningen på Husbyggaren 11 är omfattande varför den berör flera anmälnings- och tillståndspliktiga koder. Nuvarande verksamhet berör följande prövningskoder: C Anläggning för tillverkning av mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kw, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. För den sökta verksamheten tillkommer följande koder: C Anläggning för lagring av mer än kubikmeter timmer fast mått under bark (fub) om lagringen sker på land utan vattenbegjutning C Anläggning för lagring av mer än ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår B Anläggning för förbränning med en total tillförd effekt av mer än 50 MW.

11 Sammanträdesprotokoll 11(43) B Anläggning där avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är större än ton per kalenderår. Råvaror och energi Att tillverka kubikmeter spånskivor per år och producera delar av det egna energibehovet medför stora materialflöden avseende insatsråvaror och bränslen samt ett stort transportbehov. Såg- och kutterspån erhålls från träindustrier i regionen. En allt större del tas in som rundved vilken bearbetas i hugg och kvarnar innan det siktas. Lagring sker utomhus varför torkbehovet kan variera med väder och lagringstid. Vid limtillverkningen används ett rålim bestående av ureaformaldehydharts eller ureamelaminfenolharts. Till rålimmet tillsätts ammoniumnitrat, urea, vatten, vaxemulsion och eventuellt ett färgämne till skivorna. Det limblandade spånet pressas till skivor under högt tryck och värme. Avluftningen från pressen leds till våtelektrofilter för rening. Nuvarande spåntork klarar ca 40 ton spån per timme och den eldas med en pulverbrännare vars bränsle i huvudsak kommer från siktning av råvara och slipning av skivorna. En ny energianläggning ska förse en kompletterande tork, 20 ton spån per timme, med energi samt även ersätta den olja, ca m3, som värmer pressen, lokaler och vatten. Rökgasreningen sker i ett, för den befintliga och nya torken, gemensamt våtelektrofilter. För att spara energi ansöker bolaget om att få ta kondenseringsenergi ur rökgaserna från den gemensamma reningsanläggningen. Uttaget, upp till 10 MW, är energimässigt motiverat men det ger upphov till ca m3 kondensat som efter rening avses släppas på dagvattennätet. Kondensatet innehåller trots rening en del tungmetaller. Kylvattenbehovet kommer att vid den utökade produktionen att fördubblas till ca m3/år. Även elförbrukningen bedöms öka väsentligt vid en ökad produktion, även om ökningen förhållandevis inte blir lika stor som för kylvaten, från ca till MWh/år. Antalet transporter förväntas öka från nuvarande ca transporter per år till ca transporter per år under en tioårsperiod. Yrkanden Swedspan Sweden AB yrkar tillåtelse för de produktionsenheter som nämnts ovan samt för följande villkor med riktvärden i sin ansökan (viss förenkling av enheterna på mätparametrarna har gjorts av författaren till detta beslutsunderlag)

12 Sammanträdesprotokoll 12(43) Brännare befintlig tork Kväveoxider stickprov 400 mg/nm3tg Kolmonoxid stickprov 200 mg/nm3tg Ny ugn (före ny tork, påverkas ej av torkningen) Organiska ämnen i gasform kontinuerligt 10 mg/m3tg Kväveoxider kontinuerligt 200 mg/m3tg Väteklorid stickprov 10 mg/m3tg Vätefluorid stickprov 1 mg/m3tg Svaveldioxid stickprov 50 mg/m3tg Kadmium och tallium stickprov 0,05 mg/m3tg Kvicksilver (total) stickprov 0,05 mg/m3tg Kolmonoxid kontinuerligt 50mg/m3tg Efter nytt gemensamt våtelektrofilter Stoft stickprov 20 mg/m3tg NH3 stickprov 7 ppm Efter evakueringsfilter Stoft stickprov 5 mg/m3tg Spillvatten Oljehalt efter UF stickprov 5 mg/l (oljeind.) ph stickprov 6,5-10 Kondensat stickprov metaller + susp (se ansökan) Buller Befintlig verksamhet stickprov 55 db(a) db(a) db(a) övrig Utökad verksamhet stickprov 50 db(a) db(a) db(a) övrig Övrigt, onormala driftförhållanden Stoft, energianläggning stickprov 150 mg/m3tg Bedömning Spånskivetillverkningen i Hultsfred har genomgått mycket stora förändringar under den senaste tioårsperioden. Från en råvarubas bestående av spån i jättehögar till en rundvedshantering som idag täcker stora arealer. Vidare så torkades de olika skivlagren i olika torkar vars utsläpp renades med varierande framgång i cykloner och filter. En filterrening som idag kompletteras med våtelektrofilter (WESP) vilket ger betydligt lägre utsläpp än den gamla tekniken.

13 Sammanträdesprotokoll 13(43) En utbyggnad av tork- och presskapaciteten har väsentligt ökat produktionen av spånskivor på fastigheten. Bolaget har under lång tid erhållit biobränsle i form av siktat material och slipdamm från produktionen. Ett biobränsle som nyttjats till att torka spånmaterialet i den befintliga trumtorken. Utöver detta energibehov förbrukar verksamheten mer än m3 eldningsolja (Eo5) per år för att värma pressen och till varmvatten. Ett oljeberoende som endast kommer att bli runt 100 m3 per år då den nya energianläggningen är i drift. Verksamheten blir efter utbyggnad eleffektivare per producerad kubikmeter spånskiva men den är fortfarande att betrakta som storförbrukare (ca MWh per år) varför åtgärder för att minska elförbrukningen är eftersträvansvärda. Förändringar i råvaruhanteringen och kapacitetsutbyggnaden har inte gått omgivningen omärkt förbi. Stora arealer skogsmark har avverkats och asfalterats. Huggning och malning av råvaror har genererat nya bullerkällor. Likaså ställer en högre produktionstakt större krav på ventilation av rökgaser och avluftning från pressen. Flera faktorer som samverkar har tyvärr medfört att bullernivån från verksamheten upplevs störande från närboende. Störningar som också kunnat verifieras vid bullermätningar. Vissa installationer har också genererat störningar i tidigare relativt opåverkade bostadsområden. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det externa industribullret är en viktig parameter och att satta begränsningsvärden ska innehållas. Inte minst för boende i omgivande villaområden vars trivsel kan påverkas negativt av ökande ljudnivåer. Vidare ser nämnden inte det som en möjlighet att ha olika begränsningsvärden för befintlig respektive ny verksamhet då det kan vara svårt urskilja mest bidragande del vid överskridande. Ny hantering av råvaror och ersättning av gammal reningsutrustning har reducerat spånemissionerna till en betydligt lägre nivå än för tio år sedan. Utan störningar och med full kapacitet fungerar våtelektrofiltret utmärkt. Tyvärr har det visat sig att bedömda underhållsintervall och servicebehov inte kan uppfyllas. Filtret kopplas ur med tätare frekvens vilket innebär att stoftutsläppen ökar under dessa perioder och olägenheterna för omgivningen likaså. Antalet transporter till och från verksamheten ökar markant de närmsta åren. Miljö- och byggnadsnämnden förutsätter att företaget arbetar aktivt för att i framtiden öka antalet spårbundna transporter.

14 Sammanträdesprotokoll 14(43) Swedspan Sweden AB 76 Dnr L Husbyggaren 11, Hultsfreds kommun. Nybyggnad av panna och torkanläggning Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygg- och marklov på nedanstående villkor: För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig samt förslag till kontrollplan. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Åke Säll. Förslaget till kontrollplan godkännes. Tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Sökande ska kontakta Göran Pettersson, byggnadsinspektör, för att komma överens om lämplig tidpunkt. Skorstenen, kallad WESP, ska markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155). Skorstenen får inte nå högre än 156,4 möh. Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Därför ska anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetet har påbörjats och har slutförts. Bygglov gäller i 2 år. Om arbeten påbörjas inom 2 år ska de vara avslutade inom 5 år från dagen för beslut om lov. Byggherren bör bevisligen meddela grannar att bygglov erhållits. Först efter delgivning börjar besvärstiden löpa. Grannen har besvärsrätt även i planenliga ärenden. Besvärshänvisning enligt bifogad bilaga. Avgift bygglov: :- Ärendebeskrivning Swedspan Sweden AB ansöker om bygglov för nybyggnad av panna och torkanläggning på fastigheten Husbyggaren 11, Hultsfreds kommun. På platsen finns detaljplan för industriverksamhet. Planen medger en

15 Sammanträdesprotokoll 15(43) byggnadshöjd på 12 meter. Den föreslagna byggnaden kommer att bli 24 meter hög och till den uppförs en skorsten, kallad WESP, som blir 50 meter hög. Eftersom den tilltänkta byggnaden strider mot gällande detaljplan har samrått hållits med berörda grannar utmed Nytorpsvägen samt med ÖSK och räddningstjänsten i Hultsfreds kommun. Inga invändningar har inkommit mot förslaget. Då syftet med planen inte motverkas med den tilltänkta byggnaden och att byggnaden till stora delar är genomsiktlig kan byggnaden ses som en liten avvikelse mot den satta byggnadshöjden i planen. Placeringen av skorstenen har samråtts med Trafikverket och Hultsfreds flygplats. Så länge den inte påverkar flygplatsens verksamhet har inga invändningar framförts. Det hinderbegränsade utrymmet vid platsen börjar vid 156,4 möh.

16 Sammanträdesprotokoll 16(43) WindEn Sweden AB 77 Dnr L Skräplinge 1:8, Hultsfreds kommun. Nybyggnad av mindre vindkraftverk Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov på nedanstående villkor för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Skräplinge 1:8, Hultsfreds kommun: Vindkraftverket ska markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155). Vindkraftverket får inte placeras närmare den närliggande järnvägens mitt än verkets totalhöjd plus 20 meter. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig samt förslag till kontrollplan. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Gunnar Olsson. Förslaget till kontrollplan godkännes. Tekniskt samråd ska ske i detta ärende. Sökande ska kontakta Göran Pettersson, byggnadsinspektör, för att komma överens om lämplig tidpunkt Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Därför ska anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetet har påbörjats och har slutförts. Bygglov gäller i 2 år. Om arbeten påbörjas inom 2 år skall de vara avslutade inom 5 år från dagen för beslut om lov. Byggherren bör bevisligen meddela grannar att bygglov erhållits. Först efter delgivning börjar besvärstiden löpa. Grannen har besvärsrätt även i planenliga ärenden. Besvärshänvisning enligt bifogad bilaga. Avgift bygglov: :-

17 Sammanträdesprotokoll 17(43) Ärendebeskrivning WindEn Sweden AB, Niclas Axelsson, har ansökt om att få uppföra ett vindkraftverk på fastigheten Skräplinge 1:8, Hultsfreds kommun. Verket kommer att bli totalt 44,8 meter högt. Berörda grannar har betts lämna synpunkter på det föreslagna byggnadsverket. Inga invändningar mot placeringen har inkommit.

18 Sammanträdesprotokoll 18(43) Sara Hellgren Hultsfred Airport AB 78 Dnr L Gnöttlerum 1:51, Hultsfreds kommun. Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja positivt förhandsbesked avseende uppförande av nytt bostadshus på fastigheten Gnöttlerum 1:51, Hultsfreds kommun på nedanstående villkor: Bostadshuset ska byggas så välisolerat att kraven i Boverkets byggregler uppfylls. Byggnaden ska placeras och yttre åtgärder utformas så att 55 dba ekvivalentnivå samt 70 dba maximalnivå (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till buller från flygtrafik. Ansökan om bygglov ska inlämnas för prövning i god tid före planerad byggstart dock inom två år från dagen för beslut om förhandsbesked. Besvärshänvisning enligt bifogad bilaga. Avgift förhandsbesked: 2.925:- Ärendebeskrivning På nämndens sammanträde i maj, , togs frågan om förhandsbesked för fastigheten Gnöttlerum 1:51, Hultsfreds kommun, upp för behandling. Nämnden beslutade då att ärendet skulle återremitteras för vidare diskussion med sökande angående lokalisering. Förslaget från stadsarkitekten var då att miljö- och byggnadsnämnden skulle bevilja positivt förhandsbesked avseende uppförande av nytt bostadshus på platsen. Sara Hellgren har sökt förhandsbesked för nytt bostadshus på fastigheten Gnöttlerum 1:51, Hultsfreds kommun Tomten är sedan tidigare avstyckad som bostadstomt. Kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning till fastigheten. Fastigheten ligger inom flygplatsen influensområde och kan påverkas av bullervärden över 70 db(a) om större flygplan nyttjar flygplatsens startoch landningsbana i östlig riktning. Närboende och flygplatsen har getts tillfälle till yttrande i frågan, men inga synpunkter har lämnats.

19 Sammanträdesprotokoll 19(43) Efter att ärendet återremitterats har kontakt med flygplatsen återigen tagits samt med Försvarsmakten. Flygplatsen anser att större flygplan sannolikt inte kommer att trafikera Hultsfreds flygplats igen reguljärt. Det är till och med svårt att bedriva reguljära flygningar från flygplatser som Jönköping och Växjö, så att det skulle bli aktuellt med reguljära flygningar i Hultsfred är högst osannolikt. Dessutom finns det bostadshus som ligger närmare inflygningen än den nu tänkta placeringen, och flygplatsen är nedklassad till enskild flygplats. Med åtgärder i hus och uteplats går det även att minska påverkan från flygverksamheten. Därför ser flygplatsen inga problem med att ett bostadshus byggs på fastigheten Gnöttlerum 1:51, Hultsfreds kommun. Försvaret har inga synpunkter på vad som händer i anslutning till flygplatsen, även om det i köpeavtalet från 2000 med Hultsfreds kommun anges att flygplatsen förbinder sig att fram till 2025 ge Försvarsmakten rätt att vid beredskapshöjning för landets försvar nyttja flygplatsen. De konsekvenser det skulle kunna ge avseende buller för omgivningen är i sådana fall extraordinära och kortvariga och sålunda inget som man behöver ta hänsyn till. För flygplatsen finns villkor i tillståndet för verksamheten som anger bland annat hur stor påverkan får vara på omgivningen. Det är flygplatsens sak att bevaka att deras intressen garanteras. De har fått frågan två gånger och sagt samma sak båda gångerna. Vid beslut i detta ärende som kan påverka flygplatsens verksamhet ska flygplatsen ges tillfälle att överklaga nämndens beslut.

20 Sammanträdesprotokoll 20(43) Lars Torstensson Planeringsarkitekten Metria 79 Dnr L Brunsvik 1:2, Hultsfreds kommun. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnation på Näset Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar meddela att detaljplan krävs för ytterligare ny byggnation på Näset intill sjön Nerbjärken. Miljö- och byggnadskontoret i samarbete med Metria får i uppdrag att påbörja planarbete efter att planavtal tecknats med den sökande om upprättande av detaljplan. Ärendebeskrivning Lars Torstensson har sökt förhandsbesked och strandskyddsdispens för att få stycka av tre till fem tomter på Näset, fastigheten Brunsvik 1:2, intill sjön Nerbjärken. På Näset finns sedan tidigare 24 avstyckade tomter, varav 22 är bebyggda. De föreslagna tomterna är inom strandskyddsområde vilket gör att dispens från strandskyddet krävs. Särskilda skäl finns för dispens då området är avskilt från stranden genom den väg som går ut till Näset (MB 7:18c2 ). Det finns flera sakliga skäl att kräva detaljplan enligt PBL för exploatering i det aktuella läget: Den föreslagna exploateringen utgör i sig själv sammanhållen bebyggelse och ansluter även till redan utpekat område av sammanhållen bebyggelse (PBL 4:2 1). Definitionen av sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Exploateringen kan få betydande inverkan på omgivningen (PBL 4:2 3b) då vatten- och avloppssituationen i området överlag utgörs av enskilda anläggningar och kommunen kräver hög skyddsnivå på nya anläggningar i området. På Näset finns flera tomter som gränsar direkt mot sjön och vattenoch avloppshantering hanteras i de flesta fall enskilt på tomten. För den senaste exploateringen då fyra tomter medgavs i en grupp gjordes dock en gemensam avloppslösning. Statusen på övriga avloppsanläggningar är inte känt. En exploatering i det föreslagna läget kan komma att medföra konsekvenser för övriga boendes va-hantering. Den sökande har å sin sida påpekat att en placering av en avloppsanläggning nordväst om tomterna kan anläggas utan påverkan på närliggande tomter. Det råder stor efterfrågan på tomtmark i området för bebyggande (PBL 4:2 3b). De ytor som utöver den faktiska tomtmarken behövs för

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 10.00-14.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Lennart Odengrund (c) Åke Arvidsson (s) ersättare för Christel Rüdiger Karlsson (s) 89-93

Lennart Odengrund (c) Åke Arvidsson (s) ersättare för Christel Rüdiger Karlsson (s) 89-93 Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-16.00 ande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Sievert Andersson (m) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-11.10 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer