4. R äntenetto. K o m m entarer till bokslutet. K om m entarer till balansräkningen. R änten etto t utgjorde miljoner mark.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. R äntenetto. K o m m entarer till bokslutet. K om m entarer till balansräkningen. R änten etto t utgjorde 1 441 miljoner mark."

Transkript

1 38 39 K o m m entarer till bokslutet Bokförings- och bokslutspraxis 1 Finlands Banks balansräkning tillämpas sek torindelning, vilket ger en bild av de finansiella relationerna mellan centralbanken och olika u t ländska och inhem ska sektorer. F ö r värderings principerna i balansräkningen redogörs i k o m m en tarern a till balansposterna. Anläggningstill gångar, aktieinnehav och utgifter med lång verk ningstid bokförs enligt lagen om Finlands Bank helt och hållet som ko stnader u nder anskaff ningsåret, och de upptas därför inte i b ala n srä k ningen. Uppgifter om Finlands Banks innehav av aktier och andelar och om Finlands Banks fas tigheter ingår i bilagan till bokslutet. F ordrin garn a och skulderna i utländsk valuta h a r om rä k n a ts till finska mark enligt m edelkur serna på bokslutsdagen. Samtliga kursdifferen ser för fordrings- och skuldposter sam t poster u tanför balansräkningen i utländsk valuta har resultatförts. Bankfullmäktige fastställer enligt 17 1 mom. 2 punkten lagen om Finlands Bank de grunder enligt vilka bankens bokslut skall uppgöras. K om m entarer till resultaträkningen 1. Inhemska ränteintäkter De inhemska ränteintäkterna uppgick till sam m anlagt 456 miljoner mark. I dem ingick räntein täkter från värdepappersrelaterade återförsäljningsavtal för 250 miljoner mark, från masskuldebrevslån för 151 miljoner mark och från stabi liseringslån för 16 miljoner mark. 2. U tländska rän teintäkter De utländska rä nteintäkterna utgjorde mil jo n e r m ark och var miljoner m a rk mindre än året innan. 3. Inhemska rän tekostnader I de inhemska räntekostnaderna, 879 miljoner m ark, ingick ränteutgifter för bankcertifikat som emitterats av Finlands Bank för 857 miljoner mark. De inhemska rän teko stn ad ern a var miljoner m ark m indre än året innan. 4. R äntenetto R änten etto t utgjorde miljoner mark. 5. Övriga intäkter från c entralbanksverksam heten De övriga intäkterna uppgick till 108 miljoner mark. I posten ingick 19 miljoner mark i intäkter från expeditionsavgifter och provisioner, 17 mil jo n e r m ark i dividender, 36 miljoner mark i in täk ter från försäljningen av fastigheter, aktier och an delar och 28 miljoner m ark i hyresintäkter. 6. Övriga k ostnad er för centralbanksverksam heten L önekostnaderna uppgick till 150 miljoner m ark. I de sociala k o stn adern a ingår 61 miljoner mark i utbetalda pensioner. K o stnad ern a för anskaffning av sedlar u p p gick till 19 miljoner m ark och var 15 miljoner mark mindre än föregående år. Anläggningstillgångar och utgifter med lång verkningstid bokförs som kostnader och avskrivs under anskaffningsåret enligt lagen om Finlands Bank. Avskrivningarna, 75 miljoner m ark, inklu derar således under räkenskapsperioden förvär vade anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid i sin helhet. 1 beloppet ingår 22 miljoner mark i utgifter för anskaffning av aktier i Finlands V ärdepapperscentral Ab, 16 miljoner m ark i a p p o rt i sam ban d med bolagiseringen av två kontorsfastigheter, 14 miljoner m ark i om byggnads- och reparatio nskostn ader och 19 miljoner m ark i utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier. 7. K ostnader och intäkter relaterade till Finansinspektionen V erksam hetskostnaderna (löner, avskrivningar, övriga) för Finansinspektionen vid Finlands Bank h a r i Finlands Banks resultaträkning u p p tagits som separata poster. K ostnaderna för Finansinspektionens verksamhet, 50 miljoner m ark. uppbärs av tillsynsobjekten i efterhand i form av tillsynsavgifter. 8. K ostnader och intäkter för tryggande av penningm arknadens stabilitet Finlands Banks förluster av försäljningen av a k tier och kapitalbevis i Skop till Statens säkerhets fond aktiverades i balansräkningen för Resten av denna balanspost avskrevs i bokslutet för De aktier i Sponda Oy och de fordringar som Finlands Bank fick i sam band med ö verta gandet av Skop överfördes till staten i maj Staten betalade Finlands Bank miljoner m ark för aktierna och miljoner mark i ersättning för ränteförluster av finansieringen av egendomsförvaltningsbolagen. 9. Kursdifferenser för utländska v ärdepapper Kursdifferenserna för utländska värdepapper om fa tta r vinster och förluster som up pstått vid värdepappersförsäljning, periodiserat premium eller diskonto för värdepapperen i portföljen och skillnaden mellan det med periodiserat premium eller diskonto justerade anskaffningspriset och m arknadspriset om det senare är lägre. K ursdif ferenserna för utländska värdepapper uppvisade en vinst på 298 miljoner mark. 10. Valutakursdifferenser Valutakursdifferenserna o m fattar n e tto fö rä n d ringen i värdet av fordringarna och skulderna samt posterna u tanför balansräkningen på grund av valutak ursförän dring ar samt nettoin tä kte rn a av valutahandeln. År 1996 uppgick va lutakursvinsterna till miljoner mark. Det belopp på 865 miljoner m ark i valutakursdiffe renser som hade upptagits på värderegleringsko n to t i balansräkningen 1995 kostnadsfördes i bokslutet. 11. F ö rä n d rin g av reserver Till pensionsreserven överfördes under 1996 arbetstagarpensionsavgiften, som innehållits från lönerna, 8 miljoner mark. Pensionsreserven ö k a des med en kalkylmässig ränta, dvs. g ru n d rä n tan plus en procentenhet, som beräknades på pen sionsavgiften och på de pensionsreserveringar som gjorts under tidigare år. Sam m anlagt ökades pensionsreserven med 85 miljoner mark. Till reserver enligt 30 lagen om Finlands Bank avsattes miljoner mark. K om m entarer till balansräkningen 1. Valutareserv och övriga fordringar på utlandet G uldet har, liksom under tidigare år, i b alan sräk ningen upptagits till ett värde av 35 mk/g. M ark nadsvärdet på årets sista dag uppgick till 55 mk/g. G uldinnehavet uppgick vid slutet av 1996 till kg. Enligt avtalet om E uropeiska m o netä ra systemet har Finlands Bank med sw aparrangem ang som förnyas varje kvartal växlat 20 % av sin guld- och dollarreserv till ecu med Europeiska m on etära institutet. D en na del av guld- och dol larreserven upptas i balansräkningen under ecufordran på Europeiska m o netära institutet. I valutafordringarna ingår särskilda d ra g ningsrätter i Internationella valutafonden. De motsvaras på passivsidan av posten tilldelade särskilda dragningsrätter (SDR). På båda poster na betalas ränta lika med räntan på SD R. Reservtranchen i S D R och m arkandelen i Internationella valutafonden utgör tillsammans Finlands medlemsandel i valutafonden. M a rk a n delens m o tp ost ingår i posten Internationella va lutafondens m a rk k o n to n bland utländska skul der. M arkandelen och m a rk k o n to n a är enligt praxis i Internationella valutafonden b u n d n a till kursen för SD R. I posten övriga fordringar på utlandet ingår också medlemsandelen uttryckt i ecu i E uropeis ka m o n e tä ra institutet. V alutaford ringarn a består till övervägande del av utländska statspapper eller statsgaranterade u tländska värd epapp er och utländska b a n k depositioner. I posten ingår också utländska avistako nton samt bankens innehav av utländ ska betalningsmedel. V ärdepapperen bokfördes vid förvärvstidpun kten till sitt anskaffningspris, och därefter bokförs skillnaden mellan anskaffningspriset och det nominella värdet m ot resultatet under löptiden. I bokslutet jäm förs det med periodiseringen ju sterad e anskaffningspriset med m a rk nadspriset vid årets slut. I balansräkningen a n vänds m arknadspriset, om det är lägre. V alutaskulderna o m fa tta r internationella o r ganisationers och utländska bankers fordringar i m ark på Finlands Bank och bl.a. Europeiska unionens ecufordran. 2. F o rd rin g a r på finansiella institut 12. Årets resultat Räkenskapsårets resultat blev noll mark. Likviditetskrediterna är kortfristiga krediter som Finlands Bank beviljat de ban ker som är berätti gade till centralbanksfinansiering.

2 40 41 Värdepappersrelaterade återförsäljningsavtal, dvs. repor, används vid penningmarknadsinterventioner. De värderas i balansräkningen till sitt nominella värde. Som underliggande instrument för interventioner i form av repor godkänns statens skuldförbindelser och benchmarklån i mark, Finlands Banks bankcertifikat och Arsenals skuldförbindelser. Penninginstitutens masskuldebrevslån kan i huvudsak betecknas som investeringstillgångar. De har värderats till sitt nominella värde. 3. Fordringar på den offentliga sektorn Statens metallmyntsansvar utgör beloppet av den skuld till Finlands Bank som beror på skyldigheten att lösa in mynt. 4. Fordringar på företag Inhemska leveranskrediter har beviljats i form av såväl enskilda skuldebrevslån som masskuldebrevslån. Masskuldebrevslånen har värderats till sitt nominella värde. Räntan på krediterna varierar mellan grundräntan och grundräntan plus procentenheter. Posten Övriga omfattar närmast sådana värdepapper som kan betecknas som investeringstillgångar och de har upptagits till sitt nominella värde. 5. Övriga fordringar 7. Utelöpande sedlar och mynt Utelöpande sedlar och mynt omfattar allmänhetens och penninginstitutens innehav av sedlar och mynt. 8. Bankcertifikat Finlands Banks bankcertifikat används vid penningmarkadsinterventioner och de är värderade till sitt nominella värde. Skillnaden mellan det nominella värdet och emissionspriset har bokförts under resultatregleringar och periodiseras bland räntekostnaderna under löptiden. 9. Skulder till finansiella institut De reservskyldiga som har rätt till likviditetskredit och har checkkonto i Finlands Bank uppfyller sin minimireservskyldighet med månadsmedeltalet av checkkontosaldona vid dagens slut. Om månadsmedeltalet av en banks checkkontosaldon överskrider minimireservskyldigheten, kan Finlands Bank betala ränta på det överskjutande beloppet. Den 31 december 1996 var räntan 1.0 %. 10. Skulder till den offentliga sektorn I posten ingick 1995 Statens säkerhetsfonds checkkonto och depositionskonton i Finlands Bank. värdet och kontraktskursen för det guld som hänför sig till ecuswapkontraktet. 14. Reserver Finlands Banks pensionsansvar uppgår allt som allt till miljoner mark, varav 81 procent, dvs miljoner mark, är täckt genom reserver. Bland övriga reserver finns en reserv på miljoner mark enligt 30 lagen om Finlands Bank. 15. Eget kapital Bankens grundfond och reservfond förblev oförändrade. I posten ingick 1995 lån för stabilisering av penningmarknaden, som hade använts till att finansiera verksamheten i Sponda Oy, som bildades i samband med övertagandet av Skop för att avveckla dess riskkoncentrationer. I samband med försäljningen av aktierna i Sponda Oy överfördes dessa lån till staten. Resultatregleringarna innehåller i huvudsak räntefordringar. I övriga fordringar ingår också 98 miljoner mark i bostadslån till bankens personal. Räntan på gamla bostadslån är lika med grundräntan och räntan på lån som beviljats efter den 16 februari 1993 grundräntan plus 2 procentenheter. 6. Aktiverade utgifter och förluster för tryggande av penningmarknadens stabilitet 11. Skulder till företag Investerings- och fartygsanskaffningsdepositionerna är lagstadgade depositioner av företag som gjort investerings- eller fartygsanskaffningsreserveringar. På depositionerna betalas ränta. Räntan bestäms enligt lagen om investeringsreserveringar. 12. Övriga skulder Resultatregleringarna omfattar i huvudsak poster som uppstått på grund av periodisering av räntor. I posten övriga skulder ingår bland annat utelöpande sedlar i den gamla myntenheten till ett värde av 9 miljoner mark. Förlusterna av försäljningen till Statens säkerhetsfond av aktier och kapitalbevis i Skop aktiverades 1992 i balansräkningen. I bokslutet för 1996 avskrevs resten av posten. 13. Värderegleringskonto Saldot på värderegleringskontot den 31 december 1996 består av differensen mellan bokförings

3 42 43 ÄRENDEN HANDLAGDA AV BANKFULLMÄKTIGE Revisionen De revisorer som utsetts vid 1995 års riksdag, skattedirektör Kauko Heikkinen, agrolog Johannes Leppänen, professor Martti Tiuri, ekonomidirektör Matti Saarinen och stadsinspektör Iivo Polvi verkställde den 4 7 mars granskning av Finlands Banks bokföring, bokslut och förvaltning för Enligt revisorernas utlåtande beviljade bankfullmäktige vid sitt möte den 26 mars direktionen ansvarsfrihet för förvaltningen av bankens angelägenheter under Granskningen av lånerörelsen och valutahandeln Bankfullmäktige har under verksamhetsåret enligt 5 i sin instruktion enligt ett reviderat förfarande granskat bankens lånerörelse och valutahandel samt övriga placeringar vid följande tidpunkter: den 8 februari, den 10 april, den 5 juni, den 27 augusti, den 19 september, den 17 oktober, den 14 november och den 19 december. Inventeringen och inspektionen av avdelningskontoren Bankfullmäktige har enligt 6 i sin instruktion inventerat huvudkontorets kassor, kassavalv, lånehandlingar, säkerheter, panter och depositioner. Inventeringen gav inte anledning till anmärkning. Bankfullmäktige har övervakat att avdelningskontorens kontrollanter har inventerat avdelningskontorens handkassor och kassavalv en gång i månaden och växlar, skuldebrev och panter minst tre gånger under året. Vid samtliga avdelningskontor har inspektion verkställts enligt 2 i bankens instruktion. FIN L A N D S BANK Verksamhetsberättelse om E. J. Längmans fonder Vid sitt möte den 8 februari antecknade bankfullmäktige för kännedom att Finska Kulturfonden lämnat redogörelse för E.J. Längmans fonders verksamhet under perioden Grundräntan Vid sitt möte den 11 januari beslutade bankfullmäktige sänka Finlands Banks grundränta med 0.25 procentenheter från 4.75 till 4.50 procent räknat från den 1 februari Direktionens framställning i saken av den 10 januari: På nedan anförda grunder föreslår Finlands Banks direktion att bankfullmäktige enligt 17 1 mom. 1 punkten lagen om Finlands Bank skall besluta att Finlands Banks grundränta sänks från 4.75 till 4.50 procent räknat från den 1 februari Motiveringar I samband med sänkningen av anbudsräntan i december gjorde Finlands Bank den bedömningen att inflationstrycket fortsatte att minska. Som en följd av anbudsräntesänkningen och avtagande inflationsförväntningar har både de korta och de långa marknadsräntorna sjunkit. Detta gör det möjligt att sänka grundräntan. Vid sitt möte den 27 augusti beslutade bankfullmäktige sänka Finlands Banks grundränta med 0.50 procentenheter från 4.50 till 4.00 procent räknat från den 16 september Direktionens framställning i saken av den 27 augusti: Direktionen föreslår att bankfullmäktige enligt 17 1 mom. 1 punkten lagen om Finlands Bank skall besluta att Finlands Banks grundränta sänks från 4.5 till 4.0 procent räknat från den 16 september Motiveringar Grundräntan har varit 4.5 procent sedan den 1 februari 1996, varefter de korta marknadsräntorna har sjunkit med ungefar en procentenhet, medan de långa marknadsräntorna legat kvar på i stort sett dåvarande nivå. Grundräntan är en administrativ referensränta, som under de senaste åren avsevärt förlorat i betydelse. Omkring en femtedel av bankernas markkrediter och depositioner är bunden till grundräntan. Gränserna för Finlands Banks räntor Vid sitt möte den 19 september ändrade bankfullmäktige gränserna för räntorna på bankernas centralbankskrediter och centralbanksdepositioner och för räntorna inom Finlands Banks verksamhet på kapitalmarknaden. Ändring av myntlagen Republikens president stadfäste den 7 juni 1996 en lag enligt vilken i myntlagen (358/1993) upphävdes 3 samt ändrades 4, 5 och 15. Ändringarna, som gällde fastställandet av markens externa värde, baserade sig på bankfullmäktiges framställning av den 29 september Finlands anslutning till växelkursmekanismen inom Europeiska monetära system et Vid sitt möte den 11 oktober gjorde bankfullmäktige på förslag av direktionen en framställning till statsrådet om att Finland skulle anslutas till växelkursmekanismen (Exchange Rate Mechanism, ERM) inom Europeiska monetära systemet (European Monetary System, EMS) så att markens centralkurs mot ecun genom ett separat beslut av statsrådet skulle fastställas till mark och att de förhandlare som utnämns av statsrådet vid behov skulle ha rätt att förhandla om denna kurs så att centralkursen skulle kunna fastställas till högst och minst mark. Statsrådet godkände Finlands Banks framställning samma dag. När Europeiska unionens monetära kommitté (Monetary Committee) hade fattat beslut i ärendet gjorde bankfullmäktige vid sitt möte den 12 oktober på förslag av Finlands Banks direktion en framställning till statsrådet om Finlands anslutning till Europeiska monetära systemets växelkursmekanism (ERM). Direktionens framställning i saken av den 12 oktober: Med stöd av 4 1 och 4 mom. myntlagen, sådana de lyder i lag av den 7 juni 1996 (379/96) föreslår direktionen att riksdagens bankfullmäktige skall föreslå för statsrådet, att statsrådet skall besluta att markens externa värde fastställs i enlighet med Europeiska monetära systemets (EMS) växelkursmekanism (ERM) så att för marken fastställs en centralkurs mot Europeiska gemenskapernas valutaenhet ecu, att statsrådet fastställer markens centralkurs till 1ecu = mark och gör en framställning enligt bifogade förslag om markens externa värde, att statsrådet upphäver statsrådets beslut av den 7 juni 1991 om markens externa värde (882/91) jämte ändringar samt statsrådets beslut av den 13 november 1992 om att bibehålla Finlands Banks rätt att avvika från gränserna för variationsområdet för markens externa värde såsom gällande tills vidare samt att beslutet träder i kraft den 14 oktober Direktionen konstaterar att ärendet skall hållas hemligt tills statsrådet har fattat beslut om markens externa värde. Statsrådet godkände Finlands Banks framställning samma dag. Finansieringsarrangemang inom Europeiska monetära system ets växelkursmekanism Vid sitt möte den 17 oktober gav bankfullmäktige med stöd av 17 1mom. 1och 6 punkten lagen om Finlands Bank (365/1925) för sin del sam

4 44 45 tycke till den ultrako rta faciliteten (Very Short T erm Facility, VSTF) inom Europeiska m onetä ra systemets (EM S) växelkursmekanism (ERM ). E R M är en mekanism som förpliktar deltagar ländernas centralbanker att intervenera på g rä n serna till fluktuationsbandet. Interventionerna genomförs med den ultrako rta faciliteten (VSTF). Inom mekanism en ställer centralban k e rn a obegränsade krediter i sin egen valuta till varand ras förfogande för en mycket k o rt tid och interventionerna genomförs med hjälp av dessa ultrako rta krediter. N orm alt sker interventioner na inom fluktuationsbandet och mekanismen behöver då inte aktiveras. Italiens återinträde i Europeiska monetära system ets växelkursm ekanism N ä r Italien hade föreslagit att landet på nytt skulle ansluta sig till Europeiska m o netära syste mets (EMS) växelkursmekanism (E R M ) gjorde bankfullm äktige vid sitt möte den 22 november på direktionens förslag en framställning till stats råd et a tt det skulle bemyndiga finansministeriet att sköta f örhandlingarna för finska statens rä k ning och besluta om m arkens centralkurs visavi Europeiska gem enskapernas valutaenhet ecu. Enligt 5 myntlagen skall handläggningen av så d an a ärenden hållas hemlig tills statsrådet har fa tta t beslut om dem. D irektionen ansåg att tyst nadsplikten enligt vad som bestäms i 1 2a mom. i den förordning (1558/1994) som givits med stöd av 9 2 m om. lagen om allm änna handlingars offentlighet (83/1951) skulle gälla också efter a tt beslutet hade fattats i fråga om de uppgifter som ku n d e avslöja Finlands förhandlingsm ål och gränserna för den förhandlingsfullmakt som gi vits finansministeriet. N ä r Italien hade anslutit sig till E R M blev centralkursen för den finska m arken m o t ecun m ark, medan centralkurserna m ot de övriga E R M -v a lu to rn a förblev oförändrade. Bilateralt avtal om valutastöd med N orges Bank Bankfullmäktige beslutade vid sitt möte den 19 december a tt det bilaterala avtalet om valutastöd mellan Norges Bank och bl.a. Finlands Bank. som var i kraft t.o.m. den 31 december 1996, skulle förlängas för ett år på sam m a villkor som tidigare. Tryggande av stabiliteten på finansm arknaden/ Spondakoncernen Bankfullmäktige behand lad e under verksam hetsåret S ponda Oy:s verksam het utgående från direktionens muntliga och skriftliga rap po rter vid sina möten den 11 janu ari, den 26 mars, den 8 maj och den 19 december. Vid sitt möte den 21 maj godkänd e bankfullm äktige för sin del att S ponda Oy:s aktiestock skulle säljas till staten för miljoner m ark och att Finlands Bank skulle befria S ponda Oy och Solidium Oy från kalkyl mässiga ränteförbindelser på ca 1.9 miljarder m ark som bolagen inte hade k u n n a t infria m edan de var i Finlands Banks ägo. De räntek ostnader som förorsakats Finlands Bank ersattes av staten så att k öpesum m an och räntek ostnadern a sam m anlagt uppgick till miljoner mark. Trots ränteersättningen led Finlands Bank på grund av Skopoperationen en förlust på cirka 5 miljarder mark. na har för avsikt att utveckla värdepapperscen tralen till en kostnadseffektiv, säker och interna tionellt k on ku rrenskraftig clearingorganisation för registrering och avveckling av värdeandelar. V ärdepapperscentralens verksam het skall basera sig på en sådan o m fattan de självreglering på värdepa p p e rsm a rk n ad e n som erkänns i värdepappersmarknadslagstiftningen. Det decentralisera de värdeandelssystemet koncentreras till värde papperscentralen. De krav som ställs av E u ro peiska unionen och särskilt dess e konom iska och m o netära union beaktas n ä r värdepapperscen tralen utvecklas. Delägaravtalet innehåller också bestämmelser om ökning av bolagets aktiekapi tal, utvidgning av ägarbasen och inledande av bolagets verksam het som Finlands nationella värdepapperscentral. Enligt delägaravtalet äger den privata sektorn 60 procent och den offentliga sektorn 40 procent av bolagets eget kapital på 90 miljoner m ark. Till delägaravtalet h ö r ett separat nödfallskreditarrangem ang mellan Finlands Bank och Finlands V ärdepapperscentral Ab. Ändring av 20-m arkssedelns utseende S etec O y:s verksam hetsberättelse Riksdagens bankfullmäktige beslutade vid sitt möte den 17 o ktob e r p å förslag av direktionen och med stöd av 17 1 m om. 4 p unkten lagen om Finlands Bank att än d ra utseendet på 20-markssedeln; sedeln förses med ett hologram och dess färgsättning än dras så a tt det blir lättare a tt skilja den från 100-markssedeln. Teckning av aktier i Finlands Värdepapperscentral Ab Vid sitt möte den 17 o ktob er befullmäktigade bankfullm äktige direktionen att teckna aktier som m otsvarade en ägarandel på cirka 24 p ro cent i Finlands V ärdepapperscentral A b så att den totala investeringen upp går till 22 miljoner m ark. I slutskedet av det långvariga projektet att sam m anslå clearing- och avvecklingsverksamheterna inom värdeandelssektorn hade staten i december 1995 bildat Finlands V ärdepappers central Ab. F örh and ling arna o m ett delägaravtal hade inletts hösten 1995 mellan de blivande del ä g a rn a och avtalet undertecknades den 30 maj Avtalet undertecknades av staten, Finlands Bank, Finlands Aktiecentralregister Andelslag, Helsingfors Värdeandelscentral Ab, Merita Bank Ab, Andelsbankernas C entralb ank Ab, Postbanken A b och A ktia S parbank Ab. P arter Vid sitt m öte den 5 juni an tecknade bank fullm äk tige för k ä nn edo m Setec Oy:s verksam hetsberät telse för Ändringar i pensionsstadgan och fam iljepensionsstadgan för Finlands Bank Lagen o m statens pensioner (280/1966 StPL) ändrades genom lag av den 27 o k to be r 1995 (1231/1995) som trädde i kraft den 1 november Lagen om statens familjepensioner (774/ 1968) änd rades genom lag av den 27 o k to be r 1995 (1233/1995), som träd de i kraft den 1 n o vember 1995, och på nytt genom lag av den 22 december 1995 (1672/1995), som träd de i kraft den 1 ja n u a ri Lagen om statens pensioner ä ndrades likaså genom lag av den 22 december 1995 (1671 /1995), som trädd e i kraft den 1jan uari I slutet av året ändrades lagen om statens pensioner genom lag av den 8 novem ber 1996 (837/1996), som trädd e i kraft den 1 ja n u a ri 1997 och lag av den 20 december 1996 (1175/1996), som trädde i kraft vid årsskiftet Lagen om statens familjepensioner ändrades ge nom lag av den 5 december 1996 (992/1996), som trädde i kraft den 1 ja n u a ri Dessutom ä n d rades ikraftträdelsestadgandet i lagen om ä n d ring av lagen om statens pensioner genom lag av den 20 december 1996 (1176/1996), som träd de i kraft den 30 december Ä n dringarn a i lagen om statens pensioner gäll de bl.a. en precisering av förfarandet vid ändringssökande och fastställandet av s.k. återståen de tid. F ö rfa ra n d e t vid ändringssökande enligt lagen om statens familjepensioner ändrades: en ligt den nya lagen styrs besvären via S tatsko nto ret till besvärsinstanserna, dvs. antingen till sta tens pensio nsn äm nd eller försäkringsdomstolen. Till lagen fogades samtidigt bestämmelser om S tatskontorets självrättelseförfarande. Dessut om ändrades indexhänvisningen i lagen om sta tens familjepensioner i och med att arbetspensionsindexet blev tudelat. U träkningen av pensionslönen ändrades steg vis från a tt ha om fa tta t de fyra sista kalenderåren till att i regel gälla de tio sista kalenderåren. A rbetspensionsindex än drades så att det blev tu delat. Index för personer i arbetsför ålder tilläm pas till utgången av det år när arbetstagaren fyller 65 år. Lönernas och prisernas inverkan på index et är 50 procent. Index för personer i pensionsål dern tillämpas från början av det år n ä r personen fyller 66 år. I indexet för pensionärer är prisernas inverkan 80 procent och lönernas 20 procent. Pension intjänas också för den s.k. återstående tiden, dvs. den tid som återstår till pensionsål dern, vid invalid-, arbetslöshets- och familjepen sioner så a tt tillväxtprocenten ändrades från 1.5 till 1.2 procent om året r ä k n a t från tiden efter fyllda 50 år och till 0.8 procent om året från tiden efter fyllda 60 år. Som en ny förutsättning inför des villkoret a tt förm ånstagaren under de senaste 10 åren i minst 12 m ån a d er skall ha h aft ett sådant förvärvsarbete som om fattas av arbetspensionsskyddet. Rehabilitering blev klarare än tidigare ett p rim ä rt alternativ till invalidpension. Invalidpension på viss tid b örjade kallas rehabiliteringssstöd. Stödet, som till storleken m otsvarar pension, kan u n de r aktiva rehabiliteringsperio der höjas med 33 procent. Deltidsarbete som en förutsättning för deltidspension slopades. På g rund av att folkpensionens grunddel blev pensionsavhängig, gjordes m otsvaran de jä m k n in g i det s.k. tilläggspensionsskyddet i statens pen sionssystem. Arbetspensionstillägget minskades till 80 p rocent av det nuv a ra n d e tillägget. Ikraft trädelsestadgandet för den nya kalkyleringsprincipen för u trä kning pensionslönen preciserades för a tt år med låga inkom ster bl.a. på grund av långvarig sjukledighet eller a n n a n ledighet utan lön inte skulle minska pensionslönen oskäligt

5 47 46 mycket. Enligt den kalkyleringsprincip som gäll de före ändringen ( ) kan de två i fråga om inkomstnivån mellersta åren under perioden beaktas när 50 procents gränsen för den årliga arbetsförtjänsten räknas ut. Likaså kan högst två år under denna tid beaktas n ä r det sam m anlagda antalet urvalsår enligt den s.k. 1/3regeln fastställs. Ä n dringarn a är avsedda att minska trycket på en höjning av arbetspensionsavgiften och sam ti digt säkra arbetspensionernas struktur. Enligt regeringens proposition k om m er den största be sparingen i nya pensioner från ändringen i sättet a tt rä k n a ut pensionslönen. 1 fråga om löpande pensioner m edför arbetspensionsindexet bety dande besparingar redan De största bespa ringarna av arbetspensionsreformen infaller om kring 2030 på grund av ändringen av indexet och sättet att räkn a ut den återstående tiden. Målet är dessutom att gynna upp rätthållandet av arbets förm ågan, sporra arbetstagarna att stann a kvar i arbetet och säkerställa en rättvis pension i rela tion till karriären. M ed stöd av 17 1 mom. 22 p unkten och 24 lagen om Finlands Bank godkände b a n k fu llm äk tige vid sitt m öte den 8 februari och den 19 decem ber direktionens framställningar att m o tsv a ra n de änd ringar skulle göras i pensionsstadgan för Finlands Bank av den 13 december 1966 och familjepensionsstadgan för Finlands Bank av den 3 juni Om strukturering av personalen I en skrivelse till bankfullmäktige av den 1 febru ari ko nstaterade direktionen bl.a. följande: F ör att Finlands Banks verksamhetsmål framdeles skall k u n n a uppnås krävs att personalresurserna fokuseras särskilt på basverksamheterna, dvs. de verksamheter som främ jar ett stabilt penningvär de och det finansiella systemets stabilitet, ett ef fektivt och säkert betalningssystem och en effek tiv och säker betalningsmedelsförsörjning. Sär skilt viktigt är att banken under de närm aste åren deltar i utvecklandet av Europeiska centralbankssystemet (E M I, ECBS). N ä r den tredje etappen av den ekonom iska och m on etära unio nen genomförs blir centralbank erna tvungna att söka sig egna specialområden. N ä r uppgifterna om struktureras måste också de krav som ställs på personalen omvärderas. Dessutom är det skäl att notera att bankens verksam heter också i övrigt kraftigt utvecklas och automatiseras. Personalens utbildningsstruktur, som när exa mina föråldras inte längre läm par sig för de för ä nd rade uppgifterna, och den låga personalom sättningen gör uppgiften att o m stru kturera per sonalen ännu mer krävande. I en sådan situation blir det svårt att å sta d k o m m a en b ehärskad minskning av personalen och samtidigt säker ställa ett tillräckligt ku n n a n d e i framtiden. I vissa fall skulle det vara befogat att bevilja personer som under en lång tid varit anställda i banken tjänstledighet fram till pensionsåldern så a tt den långa tjänstledigheten inte höjer pen sionsåldern. Tjänstledigheten skulle beviljas på sådana villkor som berättigar till det tilläggspensionsskydd (i fråga om pensionsålder och intjä nad pension) som fastställts i Finlands Banks pensionsstadga av den 13 december 1966 och som n orm alt kräver en n ästan oavbruten anställ ning i banken fram till pensionsåldern. Avsikten med individuella lösningar skulle vara att effektivera verksamheten vid bankens olika enheter, att anpassa verksamheten till verk ningarna av valutaunionens tredje etapp, att minska kostnaderna för banken och samhället och att sk apa möjligheter att inrätta nya eftertra k tan sv ä rd a sakkunnigtjänster. Vid sitt möte den 8 februari berättigade b a n k fullmäktige med stöd av 17 1 mom. 20 och 22 punkten lagen om Finlands Bank och 14a i pensionsstadgan för Finlands Bank av den 13 december 1966 direktionen att fram till den 31 december 1997 i syfte att om stru kturera person a len på sådana grunder och villkor som avviker från de no rm ala tillämpa individuella lösningar som bygger på frivilliga avtal och som är förenli ga med Finlands Banks intresse. Ränta på pensionsreserven 1997 Pensionsansvaret enligt pensionsstadgorna för Finlands Bank h a r räkn ats ut försäkringsmatem atiskt i tillämpliga delar enligt social- och häl sovårdsministeriets beräkningsanvisningar till pensionsstiftelser. För täckning av pensionsan svaret h a r en reservering gjorts i balan sräk ning en. Till pensionsreserven överförs också den lag stadgade arbetstagarpensionsavgiften som inne hållits från personalens löner. I fråga om utveck landet av bokföringspraxis är det viktigt att n ote ra att enligt lagen om ändring av bokföringslagen (1572/1992) skall sam m anslutningar som lyder under bokföringslagen senast i bokslutet för redovisa alla utgifter för pensio nsåtag an den i resultaträkningen eller alternativt meddela alla a n svarsunderskott i noterna till bokslutet. På grundval av de väntade ä n drin ga rna av A PLindexen för 1997 och med hänvisning till 17 1 mom. 1 punkten lagen om Finlands Bank och den av bankfullmäktige den 17 december 1992 g o d k ä n d a stadgan om täckning av pensionsan svaret för Finlands Banks personal beslutade bankfullm äktige vid sitt möte den 19 december att g o d k ä n n a direktionens framställning att på pensionsreserven 1997 erlägga en rä n ta lika med Finlands Banks g ru n d rä n ta plus en procenten het. Direktionen Vid sitt m öte den 6 mars k onstaterade bankfull mäktige att republikens president den 26 februari hade beviljat direktionsmedlemmen Kalevi Sorsa begärt avsked räknat från den 1 juli B ank fullmäktige behandlade b esättandet av den ledigbli vande direktionsmedlemstjänsten och besluta de att göra en framställning hos statsrådet om att riksdagens II vice talm an, vicehäradshövding M a tti Louekoski skulle utnä m n as till tjänsten räknat från den 1 juli Republikens presi dent u tnäm nde Louekoski till tjänsten den 15 mars Vid sitt m öte den 5 juni fastställde b ankfull mäktige direktionsm edlem m arnas arbetsfördel ning. Vid utgången av 1996 hade direktionsmedlemm a rn a bl.a. följande förtroendeuppdrag: Direktionens o rdföra nd e Sirk ka Hämäläinen Internationella valutafonden, medlem av styrelsen* D irektionsmedlem H arri H olkeri Finnair Oy, o rdfö ra n de i förvaltningsrådet Helsingfors Telefonförening, styrelseord förande Livförsäkringsbolaget Salama, medlem av förvaltningsrådet Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, medlem av förvaltningsrådet D irektionsmedlem Esko Ollila Baltic Investment F und, Advisory Board, medlem Jubileum sfonden för Finlands självständig het, SIT R A, medlem av styrelsen* Statsgaranticentralen, medlem av förvalt ningsrådet* * Finlands Banks representant. Internationella valutafonden, suppleant i styrelsen* D irektionsmedlem M a tti Vanhala Direktionsmedlem M a tti L ouekoski Enso Oy, o rdföra nd e i förvaltningsrådet Kontrollanterna vid avdelningskontoren oeh regionbyrån Som k ontrollanter vid bankens avdelningskon to r och regionbyrå och som deras suppleanter fungerar 1997 enligt bankfullmäktiges beslut av den 19 december följande personer: kon to ret i Kuopio: ko ntrollanter a gro nom Pauli Uolevi Ilva och jo rd rättsd o m a ren, vicehäradshövding J u h a A n tero Voutilainen sam t suppleant polismästaren, juris k a ndida t M artti T apani Kunnasvuori; ko n to re t i Tam m erfors: kontrollanter ingenjör Pertti Päiviö Sorm unen och förvaltningsdirektören, kandidaten i sam hällsvetenskaper Seppo T ap io Loimio samt suppleant förvaltningschefen, magistern i adm i nistrativa vetenskaper M a rk k u Veikko Tapani Uusitalo; ko n to re t i Uleåborg: kon trollanter länspolisrådet, vicehäradshöv ding Erkki Eino H aikola och borgm ästaren vid tingsrätten, juris licentiat Lauri Jo rm a Tirinen samt suppleanter generallöjtnant Lasse Erik W ächter och verkställande direktör J o u k o A nte ro Simonen; regionbyrån i Åbo: ko ntrollanter kansler J a a k k o Ilmari Nousiai nen och kanslichef Paavo A arne Sakari H eino nen sam t suppleant o m b ud sm a n n e n vid Å bo handelskam m are, vicehäradshövding Jari Eerik Lähteenmäki. Bankfullm äktige Som bankfullm äktige fungerade vid ingången av 1996 följande personer, vilka utsetts av riksda gens elektorer.