Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress oktober 3 november. Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö"

Transkript

1 Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress oktober 3 november Malmö

2 Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd, sjukförsäkring och socialpolitik, motionerna E1-E84 samt E326-E (motionerna E326-E328 finns på sidorna och motionerna E finns på sidorna ) Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör sjuk- och tandvård, motionerna E85-E Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 35e ordinarie kongress, den 29 oktober 3 november 2005 i Malmö, i stadgeenlig ordning inlämnade motioner samt partistyrelsens utlåtanden och övriga förslag. Detta häfte är utgivet av Socialdemokraterna. Tryck: EO Print, Stockholm Layout och produktion: EO Print, Stockholm Omslag: Gränslösdesign ISBN:

3 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd, sjukförsäkring och socialpolitik. Partistyrelsens utlåtande över motionerna E1:1-6, E2:1-7, E3:1-7, E4, E5:1-2, E6:1-3, E7:1-3, E8, E326, E327 samt E328:1-5 (generell välfärd) I motion E1:1-5 (enskild, Hisingens arbetarekommun) yrkas att ett forum skapas som ger förslag på hur de socialdemokratiska visionerna om ett hållbart samhälle ska se ut ett forum där vi ständig utvecklar och omprövar vår vision om ett hållbart samhälle, att en uppdatering och årsvis avstämning görs, att visionen innehåller följande delar till att börja med: bostad och sjukvård som även är hälsoinriktad och styrandet av marknadskraften, att arbetet hela tiden sker med sikte på att skapa och bibehålla ett socialdemokratiskt hållbart samhälle, samt att en grundtrygghet skapas som vilar på en socialdemokratiskt grund som vi har fastställt genom beslut på vår kongress. I motion E7:1-3 (Tjörns arbetarekommun) yrkas att socialdemokraterna stoppar alla försök till utförsäljning av den generella välfärden där det finns vinstsyfte med i bilden, att vi ser till att välfärden ska vara efter folkets behov, samt att den ska styras av politiska mandat. Motion E6:1-3 (Östergötlands partidistrikt) yrkar att initiativ ska tas till att förändra välfärdsystemen inom hälsa och försörjning med utgångspunkt från en solidarisk helhetssyn, byggd på samverkan mellan samhällsnivåer, samhällsaktörer och med individen i centrum, att detta arbete ska utgå från att välfärdssystemen alltid ska vara till stöd och gagn för individens växande och möjligheter utifrån behov, samt att hinder tas bort inom och mellan nuvarande system som motverkar samarbete och samordning och att förutsättningar skapas för att få människor i eller tillbaka till utbildning, arbete och sysselsättning. Motion E5:1-2 (Kalmars arbetarekommun) yrkar att partiet ska arbeta aktivt för att bevara den generella välfärden, samt att den generella välfärden ska vara offentligt finansierad. Motion E4 (Malmö arbetarekommun) vill att partiet med kraft verkar för att socialförsäkringarna bibehålls i samhällets regi och finansieras genom skatter. Motion E3:1-7 (enskild, Lunds arbetarekommun) kräver att socialförsäkringarna ska finansieras via statens budget, att inga socialförsäkringspengar ska förvaltas i aktie- eller statsobligationsfonder, att nivåerna i socialförsäkringarna ska vara oberoende av konjunkturcyklerna, att alla karensdagar slopas, samt att samtliga socialförsäkringsnivåer ska vara minst 80, 90 respektive 100 procent av bidragsgrundande inkomst. I motion E2:1-7 (enskild, Lunds arbetarekommun) krävs att socialförsäkringarna ska finansieras via statens budget, att inga socialförsäkringspengar ska förvaltas i aktie- eller statsobligationsfonder, att nivåerna i socialförsäkringarna ska vara oberoende av konjunkturcyklerna, att alla karensdagar slopas, att samtliga socialförsäkringsnivåer ska vara 100 procent av bidragsgrundande belopp, att socialförsäkringarna inte privatiseras samt att även inkomst från obekväm arbetstid ska utgöra grund för beräknandet av ersättningen. Motion E8 (Stockholms arbetarekommun) tar upp en stor del av problemen inom det socialpolitiska området igenom, flera tan- 2

4 kar lyfts, och det yrkas att partistyrelsen verkar i motionens anda. I motion E326 ( Jönköpings arbetarekommun) yrkas att regeringen ska genomföra höjningar i ersättningstaken i socialförsäkringarna. Motion E327 (Kalmar arbetarekommun) vill att regeringen tillsätter en utredning med målsättningen att samköra register mellan myndigheter för att minimera missbruk i största möjliga utsträckning. Motion E328:1-5 (Linköpings arbetarekommun) yrkar att all välfärdsproduktion i princip ska vara skattefinansierad, att välfärdspolitiken även i fortsättninge ska vara generell, att avvisa principerna för en selektiv socialpolitik, att inkomstbortfallsprincipen ska vara den vägledande utgångspunkten vid utformningen av socialförsäkringarna samt att socialförsäkringssektorns finansiering och förvaltning ska vara kollektiv. Välfärdspolitiken spänner över ett vitt spektra av frågor och områden: allt ifrån alkoholpolitik och psykiatrisk vård, via bostadspolitik, till skola, sjukvård och omsorg om barn, äldre och funktionshindrade. Men välfärdspolitiken handlar också om de ekonomiska trygghetssystemen. När vi talar om generell välfärd innebär det ett antal principer och värderingar, som i stor utsträckning gäller samtliga dessa områden. Diskussioner om partiets visioner förs ständigt i partiet. Under arbetet med att ta fram det partiprogram som antogs vid senaste ordinarie partikongress fördes en bred och livaktig diskussion om partiets visioner. För att stärka och utveckla dessa visioner har partistyrelsen beslutat att tillsammans med LO och ABF inrätta en tankesmedja. Partiet delfinansierar också idétidskriften Tiden. Härutöver bedrivs visionsskapande verksamhet kontinuerligt, i allt ifrån små SSU-klubbar till partiets verkställande utskott. Partiets politik vilar på värderingar som solidaritet, rättvisa, trygghet och jämlikhet. I den politiska inriktningen för välfärdsfrågorna ligger fokus helt på att skapa ett inte bara ekologiskt, utan också ett socialt hållbart samhälle, som garanterar medborgarna en god trygghet i livets olika skeden. Den generella välfärden, som vi har byggt, drivit fram och nu ständigt utvecklar, bygger på ett antal centrala principer: Den är solidariskt finansierad via skatten välbeställda har inte förtur. Alla omfattas av den stödet är i första hand inte behovsprövat. Det innebär att vi säger nej till alltför stora inslag av privat finansiering av de centrala delarna av välfärdens tjänster och trygghetsförsäkringar. Den generella välfärdens främsta förtjänst är att den på ett kraftfullt sätt jämnar ut mellan grupper i samhället och mellan olika skeden i livet, på ett sätt som ökar rättvisan och jämlikheten i samhället. Sammantaget bidrar den generella välfärden till en större trygghet för människor, vilket ökar deras frihet, stärker ekonomin och bidrar till att människor och samhälle kan utvecklas positivt. De sociala försäkringarna bygger på inkomstbortfallsprincipen, det vill säga att den ersättning som utgår vid sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet, i så stor utsträckning som möjligt ska täcka upp det inkomstbortfall som frånvaro från arbete och utebliven lön medför. Motsatsen kallas grundtrygghetsmodellen, och bygger på betydligt lägre ersättningsbelopp, ofta kombinerat med mer selektiva stöd till de allra mest utsatta. Vi säger nej till en selektiv välfärdspolitik, som är utpekande 3

5 4 och som ökar stigmatiseringen och klyftorna i samhället, samtidigt som stödet för trygghetssystemen minskar. Partiet har en i grunden mycket kritisk syn på vinstintressen inom välfärdens verksamheter av flera skäl. Vår gemensamma och generella välfärd ska vara till för alla, på lika villkor. Ett vinstintresse inom vård, skola eller omsorg gör att risken ökar för att de som kan betala väl för sig och då också blir mer lönsamma för företaget som bedriver verksamheten får en bättre tillgång till tjänsterna än de som är mer resurssvaga. Om vinstintresset får styra skattefinansierad verksamhet, så innebär det också att varje skattekrona inte går till själva verksamheten. I stället går en del av skattebetalarnas pengar, som betalats in av solidaritets- och rättviseskäl, till kapitalstarka krafter. Vidare anser vi att det ska vara syftet med verksamheterna att möta behoven inom vården, omsorgen eller utbildningen som ska vara drivande, inte vinstintresset. Det som skiljer detta från handel med andra tjänster, är att välfärdens kärnverksamheter bidrar till att skapa mer jämlika livsförutsättningar för människor. Partiet har i kommuner, landsting, regioner, riksdag och regering motverkat att vinstintressen har fått styra centrala välfärdsverksamheter. I kombination med en försvagning av de sociala försäkringarna skulle ett system där vinstintresset blir centralt och där privata aktörer tillåts dominera genom omfattande utförsäljningar av kärnverksamheterna inom den gemensamma välfärden, underminera principen om alla människors lika möjligheter till trygghet och utveckling. Välbeställda har i ett sådant system genom att man kan betala bättre för sig större möjligheter än mer resurssvaga att få dels god vård, omsorg och utbildning, dels god ekonomisk trygghet när livet förändras. Ställningstagandet mot detta och för en stark generell välfärd under demokratisk kontroll, är centralt för socialdemokratiska företrädare runt om i hela landet. För att bidra till inkomstutjämning och ökad rättvisa och jämlikhet i samhället, är det av central betydelse att den generella välfärden också i framtiden framför allt är offentligt finansierad. För att minska den privata avgiftsfinansieringen, har partiet infört maxtaxa inom barn- och äldreomsorgen, och infört allmän förskola för 4- och 5-åringar, och nu vill partistyrelsen öka samhällets stöd till tandvården. Partiet motsätter sig också alltför långtgående avgiftsfinansiering av välfärdstjänster inom vård och omsorg, och säger nej till avgifter inom skolan. En annan central princip är att koppla omställningsförsäkringarna till arbete. Att många i vårt samhälle arbetar är en förutsättning för en stark generell välfärd. De sociala försäkringarna betalas framför allt av löntagarnas löneutrymme, via arbetsgivaravgifter men utgör inte något autonomt system, såsom pensionssystemet. I strävan att tydliggöra arbetsgivarens ansvar för att förbättra arbetsvillkoren för de anställda, har vi också lagt en del av ansvaret för ersättning vid sjukdom direkt på arbetsgivaren. Det mest centrala vad gäller de sociala försäkringarna är dock att se till att de fungerar som försäkringar det vill säga täcker upp ett inkomstbortfall i händelse av sjukdom, föräldraledighet, arbetslöshet eller skada så att arbetsförmågan försvinner. I syfte att stärka inte försvaga de sociala försäkringarnas långsiktiga hållbarhet, tillsatte regeringen hösten 2004 en utredning som ska se över framför allt sjukförsäkringen. Partiets ställ-

6 ningstagande i det arbetet kommer att bygga på våra sedan länge etablerade grundprinciper: inkomstbortfallsprincipen, alla ska omfattas, hög försäkringsmässighet, stabilitet, omfördelande effekt, solidarisk finansiering, allmänna inte privata försäkringar ska vara grunden för den ekonomiska tryggheten för alla. Ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna ska vara så höga att de ger en god ekonomisk trygghet vid det inkomstbortfall de täcker upp, men samtidigt ha en direkt koppling till arbete. Det innebär att omställningsförsäkringar som gäller när man under en begränsad tid inte arbetar men fortfarande är aktiv på arbetsmarknaden, som sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, har högre ersättningsnivåer än sjuk- och aktivitetsersättningen, som är en mer pensionsliknande ersättning. Ersättningen ska beräknas på den inkomst den försäkrade har inklusive till exempel. ersättning för obekväm arbetstid. Karensdagen i sjukförsäkringen innebär en självrisk för den enskilde om han eller hon blir sjuk. Den bidrar till att sjukförsäkringen inte överutnyttjas eller missbrukas. Samtidigt innebär karensdagen ett inte obetydligt ekonomiskt avbräck för den enskilde. Önskemålen om att ta bort karensdagen måste dock dels vägas mot andra angelägna reformer, dels ses utifrån den övergripande utvecklingen inom ohälsoområdet. Det är viktigt för legitimiteten för den generella välfärden att inte bara alla är med och betalar, utan också att alla får del av den ekonomiska trygghet som socialförsäkringarna erbjuder. I dagens socialförsäkringar finns ett inkomsttak, som gör att personer med inkomster över taken, inte får ut den ersättningsgrad som anges nominellt till exempel 80 procent i sjuk-, arbetslöshets- och föräldraförsäkringarna. Samtidigt har vi i Sverige tack vare starka insatser från arbetarrörelsen i såväl avtalsrörelsen som ansvaret för den ekonomiska politiken haft en god löneutveckling. Allt fler, inte bara akademiker, utan också tjänstemän och arbetare, har idag inkomster som ligger över taket i socialförsäkringarna. De omfattas därmed allt sämre av den ekonomiska tryggheten enligt inkomstbortfallsprincipen. Om denna utveckling tillåts fortsätta finns det risk för att de allmänna försäkringarna i allt högre grad ersätts av privata. Då minskar inkomstutjämningen, och därmed rättvisan, jämlikheten och solidariteten i samhället. För den enskilde, som inte har råd med dyra privata försäkringar, minskar också tryggheten. Nu höjs taket i föräldraförsäkringen från och med den 1 juli 2006 från cirka kronor per månad till över kronor per månad. Det är angeläget att taket också i de övriga socialförsäkringarna höjs när det statsfinansiella läget medger detta, så att de allra flesta i samhället faktiskt omfattas av inkomstbortfallsprincipen, som är central för vår generella välfärdsmodell. Det är också viktigt för legitimiteten för de sociala försäkringarna och trygghetssystemen att fusk, bedrägerier och missbruk motverkas kraftfullt. Vi som värnar starka sociala försäkringar och en väl utvecklad generell välfärd är också de som är mest upprörda när någon missbrukar systemet. Det gör att man tar från alla de som verkligen har rätt till och är i behov av ersättningen. Därför har vi vidtagit flera åtgärder mot fusk, bedrägerier och missbruk av socialförsäkringarna och trygghetssystemen. Bland annat undersöks möjligheterna för ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter, för att förhindra felaktiga utbetalningar. En sådan 5

7 samkörning finns redan mellan Försäkringskassan, CSN och a-kassorna. Regeringen har före sommaren fattat beslut om direktiven till en utredning för att se över förutsättningarna att utöka samordningen i syfte att motverka fusk. Målsättningen är att fusk framför allt ska motverkas genom att rätt beslut fattas redan från början. Ökat informationsutbyte ökar möjligheterna till detta. Välfärdssystemen är till för att möta individens behov. Det är därför systemen som ska anpassa sig till individen, inte tvärtom. Som ett led i denna tankegång ska nu berörda myndigheter, kommunerna och andra samordna sina insatser för att få sjukskrivna och arbetslösa tillbaka till arbete eller annan sysselsättning helt eller delvis. Samma skäl ligger bakom att i minskad utsträckning sjukskriva på heltid, om viss arbetsförmåga kvarstår eventuellt med modifierade arbetsuppgifter eller arbetsvillkor. Partistyrelsen föreslår kongressen besluta: 1) att avslå motionerna E2:2-3 och 5 samt E3:2-3 och 5-7, 2) att anse motionerna E1:1-5, E2:1, 4 och 6-7, E3:1 och 4, E4, E5:1-2, E6:1-3, E7:1-3, E8, E326, E327 samt E328:1-5 besvarade med hänvisning till partistyrelsens utlåtande. Motion E1 Hisingens arbetarekommun enskild Visionen om ett hållbart samhälle I dag så är det marknadskrafterna som styr och påverkar samhället i den riktning som ger största möjliga avkastning på kortast möjliga tid. Marknadskrafternas vision och syfte är, och har alltid varit, att tjäna mycket pengar. Dessa pengar kommer inte samhället tillgodo i den form som samhället är i starkt behov av. Aktiemarknaden är idag som ett slags spel där arbetsplatserna används som en av brickorna i spelet. Där en av brickorna i spelet nu verkar vara att flytta en del av arbetsplatserna till låglöneländer. Det är dags att ta tillbaka stora delar av makten från marknadskrafterna, för att bättre kunna påverka och styra utvecklingen till ett socialdemokratiskt hållbart samhälle. Exempelvis dagens fastighetsmarknad. Enfamiljshus och bostadsrätter har under dom sista åren har blivit en handelsvara. Dagens låneränta är nu den lägsta någonsin detta påverkar hus och bostadsrättspriserna som hela tiden stiger, bankerna lånar gärna ut upp till mellan procent av köpeskillingen som bottenlån. Och allt som oftast resten som ett slags topplån. Enda kravet är en disponibel inkomst för familjen som motsvarar kostnaderna vid förvärvet. En höjning av räntan med 2-3 procent skulle inte bara utlösa en finansiell katastrof för de familjer som dom senaste åren förvärvat fastigheter eller dylikt utan även föra med sig en nedgång på marknaden som i sin tur sätter igång en kedjereaktion av ökade kostnader på alla områden, Är vår vision att tillåta bankerna att utan någon som helst kontroll fortsätta att driva upp prisspiralen medvetna om konsekvenserna som det kommer att medföra för vårt samhälle. 6

8 Vågar vi tänka tanken på vad bankerna tvingas göra med alla dessa fastigheter när dom själva kommer i kris och behöver hjälp. Ska vi tvingas till en ny bankakut? Eller kan vi skapa en vision om var mans rätt till en hyresrätt Vad är vår vision för att säkerställa befintliga och erbjuda nya arbetsplatser? En del av vår vision borde vara att skapa möjligheter att bygga upp småföretag som kan utveckla sig. I dagens samhälla är det närmast omöjligt att med egen kraft starta ett företag. Kostnaderna är enorma, och kraven på vinst är alldeles för kortsiktiga, samtidigt som många av dom byråkratiska kraven för ett företag är alldeles för stora.för 10 år sedan hade vi etiska krav, och byggde företag som hade flera ben att stå på, där inte alla var vinstgivande. Man visste att man utvecklade och byggde företag för framtiden. Numera har dom kortsiktiga vinstintressena tagit över marknaden.vi förlorar på den kortsiktiga utvecklingen. Vi förlorar arbetsplatser och gör ständiga brandkårsutryckningar. Vår vision borde vara att ge möjligheter till människor att kunna livnära sig på ett eget litet företag och ge dessa företag förutsättningar och möjligheter att kunna växa. Visionen om ett hållbart samhälle. Dagens skola måste utvecklas. Det kan skapas flera alternativ för eleverna med en socialdemokratiskt politik. Exempelvis att gymnasieskolan kompletteras med en praktisk del exempelvis det gamla lärlingssystemet. En annan väg att gå för att nå den examen som skolan syftar till. Vad bör vi göra för att få den utveckling inom infrastrukturen som vi vill ha i framtiden? Exempelvis för att få trafiksäkra transportfordon in över våra gränser, att få utländska transportfordon att ta del av kostnaderna, att miljösäkra våra samhällen, och fortsätta utveckla infrastrukturen Detta är några av mina tankar om visionen av ett socialdemokratiskt hållbart samhället. Därför yrkar jag: 1) att ett forum skapas som gör förslag på hur de socialdemokratiska visionerna om ett hållbart samhälle ska se ut. Ett forum där vi ständig utvecklar och omprövar vår vision om ett hållbart samhälle, 2) att göra en uppdatering och årsvis avstämning, 3) att visionen bör innehålla följande delar till att börja med; bostad och sjukvård, som även är hälsoinriktad, styrandet av marknadskraften, 4) att arbetet hela tiden sker med sikte på att skapa och bibehålla ett socialdemokratiskt hållbart samhälle, 5) att skapa grundtrygghet som vilar på en socialdemokratiskt grund som vi har fastställt genom beslut på vår kongress. Traudel Sihlbom, Lundby s-förening Hisingens arbetarekommun beslöt att sända motion som enskild till kongressen. 7

9 Motion E2 Lunds arbetarekommun enskild Utveckla socialförsäkringarna Socialförsäkringarna är en viktig del av den sociala tryggheten. Det behövs till exempel för att folk ska ha råd att vara sjuka och vara föräldralediga med småbarn. Socialförsäkringarna betalas idag med en skatt på lönen som kallas arbetsgivaravgift. Denna skatt ingår sedan som en del av statens budget. Det bör den fortsätta att göra. Det är viktigt att socialförsäkringarna är en del av statens budget och inte fonderas i aktie-eller statsobligationsfonder. Den ironiska konsekvensen som sannolikt skulle inträffa om socialförsäkringspengar används i aktiefonder är att en del av den avkastning som ska betala sjukpenning mm kommer från företag som drivit upp vinsten genom att pressa personalen så hårt i arbetet att de blir sjuka. Den delen av skatten som går till socialförsäkringarna ska inte användas på riskkapitalmarknaden eller andra kapitalmarknader, som vissa borgerliga politiker vill. Socialförsäkringarna ska användas när någon drabbas av lyckan att få barn eller när någon har oturen att bli sjuk samt vid andra tillfällen då socialförsäkringspengar utgår enligt fastställda regler. Som socialdemokrater bör vi därför kräva: 1) att socialförsäkringarna ska finansieras via statens budget, 2) att inga socialförsäkringspengar ska förvaltas i aktie- eller statsobligationsfonder, 3) att nivåerna i socialförsäkringarna ska vara oberoende av konjunkturcyklerna, 4) att alla karensdagar slopas, 5) att samtliga socialförsäkringsnivåer ska vara 100 procent av bidragsgrundande belopp, 6) att socialförsäkringarna inte privatiseras, 7) att även inkomst från obekväm arbetstid utgör grund för beräknandet av ersättningen. Lunds Socialdemokratiska Studentklubb Lunds arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen. Motion E3 Lunds arbetarekommun enskild Utveckla socialförsäkringarna Socialförsäkringarna är en viktig del av den sociala tryggheten. De behövs till exempel för att folk ska ha råd att vara sjuka och vara föräldralediga med småbarn. 8

10 Socialförsäkringarna betalas idag med en skatt på lönen som kallas arbetsgivaravgift. Denna skatt ingår sedan som en del av statens budget. Det bör den fortsätta göra. Det är viktigt att socialförsäkringarna är en del av statens budget och inte fonderas i aktie- eller statsobligationsfonder. Den ironiska konsekvensen som sannolikt skulle inträffa om socialförsäkringspengar används i aktiefonder är att en del av den avkastning som ska betala sjukpenning mm kommer från företag som drivit upp vinsten genom att pressa personalen så hårt att de blir sjuka. Den delen av skatten som går till socialförsäkringarna ska inte användas på riskkapitalmarknaden eller andra kapitalmarknader, som vissa borgerliga politiker vill. Socialförsäkringarna ska användas när någon drabbas av lyckan att få barn eller när någon har otur att bli sjuk samt vid andra tillfällen då socialförsäkringspengar utgår enligt fastställda regler. Det är också viktigt att karensdagarna försvinner så att alla har råd att sjukskriva sig, istället för att tvingas slita ut en sjuk kropp på grund av att inkomstbortfallet skulle bli för stort vid sjukskrivning. Som socialdemokrater kräver vi därför: 1) att socialförsäkringarna ska finansieras via statens budget, 2) att inga socialförsäkringspengar ska förvaltas i aktie- eller statsobligationsfonder, 3) att nivåerna i socialförsäkringarna ska vara oberoende av konjunkturcyklerna, 4) att alla karensdagar slopas, 5) att samtliga socialförsäkringsnivåer ska vara minst 80 procent av bidragsgrundande inkomst, 6) att samtliga socialförsäkringsnivåer ska vara minst 90 procent av bidragsgrundande inkomst, 7) att samtliga socialförsäkringsnivåer ska vara minst 100 procent av bidragsgrundande inkomst. SSU-Frihet Lunds arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen. Motion E4 Malmö arbetarekommun Bibehåll socialförsäkringarna i samhällets regi I dagens politiska debatt framförs allt oftare påståendet att vi inte längre har råd med breda samhälleliga lösningar för sjukförsäkring, pensioner, arbetslöshetsförsäkring m m. Problem med höga sjukskrivningstal eller hög arbetslöshet ses allt oftare som ett budgetproblem där lösningen blir att angripa symptomen inte orsaken. All erfarenhet visar att när socialförsäkringar inte längre bekostas av alla kommer de med de högsta riskerna att vara de som får betala mest i den 9

11 mån de överhuvudtaget kommer att ha råd. Det är tveksamt om Sverige i dagsläget kan kallas ett välfärdssamhälle eftersom revorna i välfärden blir allt större. Det märkliga är att vi idag sägs inte ha råd med det vi hade råd med för 20 år sen. För visst har vi råd med välfärd. Faktum är att Sverige, trots allt tal om motsatsen, idag är rikare än någonsin. Sveriges bruttonationalprodukt 2003, vilket framgår av SCB, har aldrig varit högre. Svaret är troligtvis att det gamla synsättet en generell välfärdspolitik med små inkomstklyftor de senaste åren ersatts med ett nytt synsätt. Trots att samhället totalt är rikare är förklaringen att rikedomen fördelas allt mer ojämlikt. De rikare blir allt rikare de fattiga allt mer fattiga. Om de fattiga nu dessutom sja avstå mer och betala sin välfärd själva innebär det dödsstöten för generell välfärd. Det enda sättet är att tillse att det gemensamma produktionsresultatet fördelas rättvist och jämlikt. Därför kräver SSU Flamman: 1) att partiet med kraft verkar för att socialförsäkringen bibehålls i samhällets regi och finansieras genom skatter. Malmö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion E5 Kalmar arbetarekommun Den generella välfärdspolitiken Finansdepartementets långtidsutredning 2003/2004 (LU) har kommit fram till att den generella välfärden inte kan vara offentligt finansierad utan att ökande privata inslag är den enda möjliga utvecklingen. Slutsatsen av LU är lika häpnadsväckande som direkt felaktig. Om vi överger tanken på en offentligt finansierad generell välfärd så överger vi tanken på en generell välfärd. Varje form av privat inslag är ett direkt inslag av segregering av välfärden. Tandvården är ett lysande exempel på detta. Tandvården har blivit en klassfråga på grund av att många inte längre har råd att betala de höga kostnaderna. Privata inslag innebär en uppdelning mellan de som har råd och de som inte har råd. Redan när offentligt finansierad välfärd överlåts åt exempelvis arbetsmarknadens parter uppstår en tudelning av välfärden. I en sådan lösning blir uppdelningen inte mellan den som har råd och den som inte har råd utan istället mellan den som har jobb och den som inte har jobb. Ett ofrivilligt utanförskap skulle ställa stora grupper utanför välfärden. Med de två ovanstående exemplen borde det vara bevisat att den som säger sig försvara den generella välfärden också säger nej till en ökad privat finanssiering. Arbetarrörelsen har sedan folkhemsbygget började drivits av den klara insikten att en generell välfärd kräver gemensamma insatser. För att värna den generella välfärden måste vi skapa ett samhälle där det är en medborgerlig rätt och skyldighet att delta i bevarandet av välfärd. Det socialdemokratiska mantrat SKOLA, VÅRD och OMSORG är och ska vara byggstenar i det svenska folkhemmet tillsammans med rätten till ARBETE. 10

12 Kortsiktig partistrategi för att klara hem en väljarmajoritet som inte stöder den generella välfärden får inte vara en väg för socialdemokratin och kan inte anses vara förenlig med demokratisk socialism. Jag föreslår 1) att det socialdemokratiska partiet aktivt arbetar för att bevara den generella välfärden, 2) att den generella välfärden ska vara offentligt finansierad. Leif Rohdin, Funkabo s-förening Kalmar arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. Motion E6 Östergötlands partidistrikt Uppgraderat välfärdsbygge liv och hälsa med demokratiska förmåner och solidariska skyldigheter Vilket samhälle vill vi ha och leva i och vilket samhälle har vi idag? Vilka slutsatser behöver vi dra av det som många av oss möter i politikens och välfärdssystemens grå vardag i form av människor som trots välutbyggda trygghetssystemen inte känner eller upplever trygghet? Bakom sjukskrivningskostnadens ofantliga 100 miljarder kronor per år, bakom arbetslöshetssiffrorna och bakom ökande försörjningsstödssiffror döljer sig människor och individer. Naturligtvis kan man säga att var och en av dessa individer har ett eget ansvar för liv, hälsa och sin egen försörjning. Samtidigt är det inte möjligt för var och en att själv ta ansvar för alla omständigheter som påverkar eller motverkar möjligheten till att ta eget ansvar för huvudrollen i sitt eget liv. Vi behöver utveckla våra system för välfärd inför framtiden. Den här motionen utgår ifrån att människors behov inte håller sig till gamla eller nygamla, lappade och lagade, administrativa system och nivåer. Den utgår ifrån behovet av att hitta sätt att bygga framtida lösningar på solidarisk och demokratisk grund. Som socialdemokrater ser vi det som självklart att modernisera och prestigelöst hantera våra gemensamma resurser utifrån människors behov. Arbetslöshet och sjukskrivning är idag ett gissel för många. Människor står utan sysselsättning därför att samhället inte lyckats med övergången från ett yrke till ett annat eller för att individen inte känner sig trygg i att ta steget ut i en ny yrkestillvaro. Många människor står i dag utanför arbetsmarknaden därför att olika försörjningssystem inte är anpassade till dagens verklighet eller är synkroniserade med varandra. Stela och ibland föråldrade regler gör att människor hamnar i kläm. Trygghetssystemen blir på detta sätt en hinderbana för individen ofta med inlåsningseffekter eller, vad värre är, med utlåsningseffekter. System som inte fyller sitt syfte blir både kontraproduktiva och skapar onödiga kostnader för stat, kommun och landsting. I en tid då sjukskrivning och långtidsarbetslöshet riskerar att hota hela den solidariska välfärden måste vi arbeta för att finna lösningar som gynnar individen. Vi kan inte längre enbart klumpa ihop människor i grupper och tro 11