SG Equipment Finance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SG Equipment Finance"

Transkript

1 SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för hela åkeriets verksamhet. Skulle en olycka inträffa står vi beredda att hjälpa till 24 timmar om dygnet. 1 Villkor rehabiliteringsförsäkring 2006

2 Viktiga begränsningar Den här broschyren beskriver kortfattat vad försäkringen gäller. Men det finns en del begränsningar som det är viktigt att känna till. händelser Försäkringen täcker inte alla skador som fordonet kan råka ut för. Den gäller t.ex. inte vid tävlingar eller vid träning inför tävlingar. säkerhetsföreskrifter För att förebygga och minska risken för skador måste alla som använder fordonet följa de föreskrifter som finns i försäkringsvillkoren. Några exempel: Följ tillverkarens anvisningar om hur fordonet och dess utrustning ska användas och skötas. Använd inte fordonet på ett sätt som strider mot lagar och förordningar, t.ex. genom att låta någon som är onykter eller saknar körkort använda det. Följ försäkringsvillkorens föreskrifter om t.ex. stöldlås, brandskydd och förvaring av föremål. var försäkringen gäller Försäkringen gäller med några undantag i alla länder som är anslutna till det s.k. Gröna kortområdet och vid transporter mellan dem. Vilka de länderna är ser du på vår hemsida Vissa delar av försäkringen gäller dock bara inom Sverige, Danmark, Finland och Norge. Det är t.ex. Bärgningsförsäkring och Transportöransvarsförsäkring. Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige. när försäkringen gäller I offerten och försäkringsbrevet står det när och hur länge försäkringen gäller. Den gäller vanligen i ett år och kan förlängas. beloppsbegränsningar Det kan finnas beloppsbegränsningar. De framgår i så fall av försäkringsvillkoren eller försäkringsbrevet. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan ersättningen vid en skada minskas eller helt utebli. 2

3 Välj själv vilka delar som ska ingå i försäkringen fordonet företagets egendom och ansvar Trafik/Bilansvar Delkasko Transportöransvar Maskinerier Vagn Bulkansvar Avställning Avbrott Åkarförsäkring Kör vidare Rörelseförsäkring Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Bilansvar gäller som en trafikförsäkring och är frivillig för släp. Den ger inget skydd för det försäkrade fordonet och bör därför kompletteras med en Delkaskoförsäkring som ger ersättning vid bränder, stölder, stenskott m.m. samt en Vagnskadeförsäkring. Vi har olika tilläggsförsäkringar som på olika sätt ger ett utökat skydd. Vanliga tillägg är bl.a. Avbrottsförsäkring och Kör vidare-försäkring. Det går också att knyta vissa företagsförsäkringar till bilförsäkringen, t.ex. för att skydda varor som man transporterar. Trafik och Bilansvar Vid en olycka med det försäkrade fordonet ersätter försäkringen alla personskador. Dessutom kan försäkringen ersätta skador som uppkommer på annan egendom än det försäkrade fordonet, men inte egendom som tillhör fordonets ägare eller användare. Om annan egendom kan ersättas beror i övrigt på vad som skadats och vem eller vad som vållat olyckan. Du kan själv välja om försäkringen ska gälla med eller utan självrisk. I vissa fall gäller alltid självrisk, t.ex. om föraren saknar körkort. Vid olyckor där flygplan skadas på flygplatser är självrisken 20 basbelopp (ca kr), om inte annat avtalats. Delkasko stöld Stöldförsäkringen lämnar ersättning om fordonet stjäls eller skadas vid ett stöldförsök. Försäkringen gäller också utrustning som är fast monterad eller inlåst i fordonet. Försäkringen gäller inte om någon som redan har tillgång till fordonet använder det utan lov. brand Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning. Den gäller också direkt uppkomna följdskador på elektriska komponenter. Försäkringen gäller inte explosioner i komponenter med eget tryck, som motorn eller däcken. Den gäller heller inte brandskador som uppstår vid trafikolyckor. glas Glasförsäkringen ersätter skador på fordonets vindruta, bakruta eller sidorutor om de spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott. Försäkringen gäller inte små skador, som s.k. stjärnor. Den gäller heller inte glasskador som uppkommer vid stöld eller skadegörelse. bärgning Bärgningsförsäkringen betalar bärgningskostnader som uppstår pga. driftstopp och gäller även tillkopplad släpvagn. Gäller inom Sverige, Danmark, Finland och Norge. Försäkringen gäller inte om driftstoppet beror på brist på drivmedel. 3

4 förares lösöre Försäkringen ersätter förarens personliga tillhörigheter om de skadas under färd med fordonet. Vi ersätter upp till kr per person. Gäller inom Sverige, Danmark, Finland och Norge. rån Försäkringen ersätter föraren för förluster och skador pga. rån eller överfall i samband med transport. Vi ersätter pengar, värdehandlingar, kläder och glasögon upp till 1 basbelopp. Gäller inom Sverige, Danmark, Finland och Norge. kris Förare som råkat ut för en svår trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp att bearbeta händelsen. Försäkringen betalar korttidsterapi hos psykolog. rättsskydd Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta ombuds- och rättegångskostnader som ägaren eller användaren kan bli skyldig att betala vid vissa tvister. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet. Försäkringen innebär att vi ersätter vissa kostnader i samband med vissa tvister, inte att vi på något annat sätt engagerar oss i tvisten. Kontakta alltid oss innan ni gör några åtaganden som rör tvisten! Vagn Vagnskadeförsäkringen betalar skador på fordonet som uppstått vid en trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Försäkringen betalar även skador på fordonet som orsakas av anordningar för lastning och lossning, som kranar, tippar eller bakgavelhissar. Försäkringen gäller inte skador som beror på konstruktionsfel eller materialfel. Om fordonet ska köras ut på is, ombord på en pråm eller liknande gäller särskilda föreskrifter. Avställning Om fordonet är avställd i Vägtrafikregistret och inte används kan man ändra försäkringen till en Avställningsförsäkring. Den innehåller Brandförsäkring, Stöldförsäkring och Rättsskyddsförsäkring, samt ger ersättning vid skadegörelse och för skador som uppstår när fordonet transporteras med ett annat fordon. Avställningsförsäkringen gäller i Sverige. Kör vidare Kör vidare-försäkringen är speciellt anpassad för fordon som går i utlandstrafik. Med försäkringen utökas giltighetsområdet för bärgning, rån och förarens lösöre till att gälla i hela det s.k. Gröna kort-området. Kör vidare-försäkringen betalar också hemresekostnader för förare och passagerare samt kostnader för en ersättningsförares utresa vid sjukdom, olycksfall, skada på fordonet och driftstopp. Om du har vår Transportöransvarsförsäkring betalar vi också för vidaretransport av gods. Försäkringen gäller inte vid fel i motorn eller kraftöverföringen på bilar som körts mer än mil. Maskinerier Försäkringen täcker plötsliga och oförutsedda maskinskador på påbyggnader eller utrustning som är fast monterad, t.ex. betongpumpar och kylaggregat. Försäkringen gäller bara påbyggnader och utrustning som är 6 år eller yngre. Försäkringen täcker inte skador som beror på slitage. Avbrott Försäkringen lämnar ersättning då fordonet inte kan användas på grund av en brand-, stöld-, eller vagnskada, t.ex. en kollision eller dikeskörning. Ersättningen betalas i högst 60 dagar. Hur stor ersättningen blir beror bl.a. på fordonets ålder, körsträckeklass och nyvärde. Avbrottsersättning betalas för högst 45 dagar. Karenstiden, den första tiden då ingen ersättning betalas, är mellan 1 till 5 arbetsdagar. Företagets egendom och ansvar Som företagare kan du drabbas av skador som inte ersätts genom fordonets försäkring. Det kan t.ex. gälla stöld och skadegörelse vid inbrott i ditt garage eller ansvar för skador som en kund drabbas av vid besök i dina lokaler. Därför har vi tagit fram några företagsförsäkringar som du kan knyta till fordonsförsäkringen. Läs mer om Ifs Transportöransvarsförsäkring, Bulkansvarsförsäkring, Åkarförsäkring och Rörelseförsäkring i brochyren Företagets egendom och ansvar If

5 åkarförsäkring Ifs Åkarförsäkring är avsedd för mindre åkerier med en eller två bilar. Åkarförsäkringen är en paketlösning som innehåller Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Egendomsförsäkring, och Oljeskadeförsäkring. Försäkringsbelopp i Egendomsförsäkringen är 1 basbelopp per bil, dock högst 2 basbelopp. Försäkringen gäller inte för skador som orsakas av andra än anställda hos försäkringstagaren och inte för skador på egendom som försäkringstagaren omhändertagit eller hyrt. Försäkringen gäller inte för skador som omfattas av Trafikförsäkring, Transportöransvarsförsäkring, Bulkansvarsförsäkring, Entreprenöransvarsförsäkring m.fl. rörelseförsäkring Ifs Rörelseförsäkring är avsedd för åkerier med fler än två fordon. Den kan innehålla bl.a. Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Egendomsförsäkring och Avbrottsförsäkring du väljer själv de delar som passar ditt företag. Egendomsförsäkringen gäller upp till 30 basbelopp (ca. 1,2 Mkr). Försäkringen gäller inte för skador som orsakas av andra än anställda hos försäkringstagaren och inte för skador på egendom som försäkringstagaren omhändertagit eller hyrt. Försäkringen gäller inte för skador som omfattas av Trafikförsäkring, Transport öransvarsförsäkring, Bulkansvarsförsäkring, Entreprenöransvarsförsäkring m.fl. transportöransvar En försäkring som gäller skador på gods som transporteras mot betalning. Försäkringen gäller bara för transportöransvarsskada som inträffat i samband med transport av gods med försäkrad bil. Gods på tillkopplat släp omfattas också om det framgår av försäkringsbrevet och om släpet dras med det försäkrade fordonet. Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge. För CMR-transporter kan försäkringen utökas till att gälla inom Gröna Kort-området. Ersättningsbeloppen är begränsade, se försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller inte gods som avlämnas utan kvittens och heller inte s.k. speditionsansvar. Vid transport av bl.a. sprit, tobak och mobiltelefoner gäller särskilda föreskrifter, bl.a. får godset inte lämnas obevakat ens under korta uppehåll. bulkansvar Tillägg för bulkfordon som utökar den allmänna ansvarsförsäkringen i t.ex. Åkarförsäkringen. Gäller för skadeståndsskyldighet som uppkommer vid bulktransport, inkl lastning och lossning, med försäkrat fordon och tillkopplat släp. För skada som drabbar mottagaren genom kontamination gäller försäkringen enligt Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser för kontaminationsskada vid bulktransport. Försäkringen gäller inte skador som orsakas av andra än anställda vid ditt företag. Branschens anvisningar för bl.a. rengöring av bulkfordon måste följas. Försäkringsbeloppet är kraftigt begränsat vid skada som drabbar mottagaren genom kontamination. Ersättningsregler För Trafik- och Bilansvarsförsäkringen gäller reglerna i trafikskadelagen. För Ansvarsförsäkringen gäller särskilda regler beroende på bl.a. villkor, lagar och överenskommelser. fordonet och dess utrustning Delkaskoförsäkringen, Vagnskadeförsäkringen och Avställningsförsäkringen gäller bara fordonet och den utrustning som är vanlig i den fordonstypen. Försäkringen gäller inte saker som finns med i fordonet men inte är tillbehör, t.ex. CD-skivor och solglasögon. Ersättningen vid en skada kan aldrig bli högre än det marknadsvärde som det skadade eller förlorade hade omedelbart före skadan. Vid återköp av t.ex. en bilstereo ersätter vi därför inte hela återköpskostnaden. Vi ersätter inte kostnader för att förbättra eller förändra fordonet i samband med en skadereparation. Lack ersätts enligt fordonets seriemässiga utförande, vi ersätter alltså inte t.ex. motivlack. Vi lämnar ingen ersättning för den eventuella värdeminskning som kan uppstå pga. reparationen efter en skada. If avgör om en skada ska repareras eller kontantersättas. I det senare fallet övertar If äganderätten till det skadade föremålet. självrisk Den självrisk som gäller vid de flesta skador som den här försäkringen täcker står i vår offert. I några fall kan en annan självrisk gälla högre eller lägre pga. reglerna i försäkringsvillkoren. I många fall kan du som kund också välja en högre eller lägre självrisk, vilket påverkar premien. 5

6 Vill du veta mer? Allt om vår försäkring för tung lastbil och släp får inte plats i den här broschyren. Beställ de fullständiga villkoren via din försäkringsrådgivare eller från vårt kundcenter på telefon Skador ersätts enligt de fullständiga villkoren, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev. If Skadeförsäkring AB (publ), Huvudkontor: Barks väg 15, Solna Postadress: Stockholm Säte: Stockholm Org.nr: If-35452:0 Inhouse SE If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med 3,6 miljoner kunder och medarbetare. Vi erbjuder våra kunder både privatpersoner och företag försäkringar och service av hög kvalitet. Som specialister på skadeförsäkringar hjälper vi även till att förebygga skador och olyckor.