Bussförsäkring En komplett försäkring för mindre bussföretag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bussförsäkring En komplett försäkring för mindre bussföretag."

Transkript

1 Bussförsäkring En komplett försäkring för mindre bussföretag. FÖRSÄKRING

2 Rätt försäkring håller företaget rullande Omnis försäkring är en komplett bussförsäkring för de mindre bussföretagen. Tillsammans i grupp får alla mindre bussföretagen en lika stark ställning som de stora. Omnis bussförsäkring ger dig bl a: 1 Upp till 90 dagar avbrottsersättning när bussen är på verkstaden. 2 Möjlighet att välja en verkstad som du har förtroende för. 3 Närhet till lokala besiktningsmän. 4 Försäkringen gäller i hela Gröna Kort området.

3 Det här innehåller din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför har vi gjort det enkelt att välja en lösning som passar ditt företag. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen får du ett komplett skydd för fordonet, företaget och föraren. Vad de olika delarna består av kan du läsa mer om i detta produktblad. Föraren Trafikolycksfall * Fordonet Trafikförsäkring Företaget * Rörelseförsäkring buss Egendomsförsäkring verksamhet Rånförsäkring Halvförsäkring Brandförsäkring Stöldförsäkring inklusive skadegörelse Rättsskyddsförsäkring för fordonet Djurkollision Räddnings- och bärgningsförsäkring Krisförsäkring Förarens resgods Passagerarens resgods Rättsskyddsförsäkring verksamhet Ansvarsförsäkring verksamhet Oljeskadeförsäkring egen egendom Helförsäkring Vagnskadeförsäkring (Tillsammans med halvförsäkring) Glasruteförsäkring * Avbrottsförsäkring * Avställningsförsäkring Buss Plus * * Ditt val. Momenten ingår men du avgör själv om du vill behålla eller välja bort moment. Rådgör med oss på Omnis försäkring om du vill veta mer om alla fördelar och villkor för de olika delarna i försäkringen, eller hur du kan skräddarsy en flexibel försäkring för just din verksamhet. Du kan även försäkra ditt garage samtidigt. Hör av dig till så berättar vi mer OM OMNIS BUSSFÖRSÄKRING.

4 Var, när och hur gäller din försäkring? Här får du översiktligt veta vad som gäller för din försäkring. För fullständiga villkor, se bussvillkoret på Försäkringsbrev samt övriga försäkringshandlingar Ditt försäkringsbrev anger vad som är försäkrat och vilken omfattning försäkringsskyddet har. Det framgår även under vilken tid avtalet gäller och vad din premie är. Försäkringsbrev och försäkrings- villkor är den dokumentation som beskriver ditt försäkringsskydd. Vilka fordon försäkringen gäller för Villkoren i detta häfte gäller för buss, varmed avses fordon inrättat för fler än åtta passagerare utöver föraren. Var försäkringen gäller Om inte annat framgår av försäkringsbrevet, gäller försäkringen i de länder som är anslutna till det s.k. Gröna kort-området och vid transport mellan dessa länder. Säkerhetsföreskrifter I villkoren finns angivna regler säkerhetsföreskrifter om vad du ska göra för att förhindra eller begränsa skador. Ta del av säkerhetsföreskrifterna redan nu. Dels finns de under respektive avsnitt för stöld, brand, vagn etc. samt under allmänna avtalsbestämmelser som är gemensamma för samtliga fordonsförsäkringar. Du hittar allmänna bestämmelser som ett separat dokument på foretagsmotor. Där finns också definitioner som är kopplade till detta villkor. Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen minskas eller helt utebli. Värderings- och ersättningsregler Moderna Försäkringar avgör om och hur fordonet ska repareras eller ersättas. Kontant ersättning grundar sig på marknadsvärdet omedelbart före skadan. Om marknadsvärdet inte kan fastställas görs ålders och slitageavdrag från kostnad för ny likvärdig utrustning. Du skall kunna styrka innehavet med originalkvitto eller garantibevis för att ersättning skall utbetalas. Vi övertar i normal-fallet äganderätten till fordon eller delar som ersatts om inte annat överenskommits. Trafikförsäkring Ägaren av fordonet måste ha trafikförsäkring enligt lag, såvida inte fordonet är avställt eller på annat sätt inte omfattas av trafikskadelagen. Trafikförsäkringen ersätter personskador och vissa egendomsskador enligt reglerna i trafikskadelagen. Den gäller inte för skador på ditt eget fordon och inte heller för skador på egendom som du transporterar med fordonet. Högsta ersättning är 300 miljoner kr. Halvförsäkring/Delkasko Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av det försäkrade fordonet och omfattar följande områden. Brand Försäkringen gäller för skada genom brand, åskslag eller explosion, kortslutning samt direkta följdskador på elektriska komponenter. Försäkringen gäller inte för skada på motor, avgassystem, däck och slangar genom brand eller explosion i dessa. Säkerhetsföreskrifter Huvudströmmen ska brytas när fordonet lämnas utan tillsyn samt vid reparation och rengöring. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits såsom friläggningoch demontering av brännbart material. Bussar levererade efter 1 januari 2004, med totalvikt över 10 ton, ska vara utrustade med automatiskt godkänt sprinklersystem i motorrummet enligt försäkringsbolagens brandsäkerhetsbestämmelser i SBF128. Stöld/Skadegörelse Försäkringen gäller för skada genom stöld, tillgrepp eller rån av fordon. Vi ersätter också skador som uppstått vid försök till stöld eller tillgrepp, samt skada som uppstått genom uppsåtlig skadegörelse i samband med sådan händelse. Vid förlust av fordonet får du ersättning om det inte kommit tillrätta inom 30 dagar från det du gjort polisanmälan och anmälan till Moderna Försäkringar. För ersättning av utrustning som informations- och kommunikationssystem för data, navigering, TV, DVD. Högsta ersättning är 1 prisbasbelopp. Självrisken är 10 % av prisbasbeloppet vid varje skada. Kan utökas med Buss Plus. Räddning och bärgning Försäkringen ersätter skäliga kostnader för sådan transport av förare och passagerare, som blivit nödvändig på grund av händelse enligt nedan. Händelsen ska ha hänt under färd med bussen och omfattar transport av förare/passagerare till hemorten inom Norden, när fordonet skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits: Om bussen skadats så svårt att den inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som det är rimligt med hänsyn till den fortsatta resan. Om bussen efter stöld inte kommit tillrätta innan resan fortsatt på annat sätt. Om bussen måste lämnas kvar på grund av att föraren drabbas av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlidit, betalas resekostnader för passagerare och hemtagning av bussen till hemorten. Försäkringen ersätter: Merkostnader för kost och logi som bussföretaget i enlighet med Bussreseavtalet utfärdat av BR. Skäliga merkostnader för passagerares vidare resa till destinationsorten med billigaste transportmedel. Skäliga merkostnader för hemtransport av förare och ev. kostnad för ersättningsförare. Kostnader för hemtransport av bagage. Försäkringsbeloppet är högst 2 prisbasbelopp under ett försäkringsår. Kan utökas med Buss Plus. Kostnader för fordonet För fordon som drabbas av skada betalas skäliga kostnader för bärgning från skadeplatsen till närmaste verkstad. Har skadan skett utomlands, betalas också transport till närmaste reparationsverkstad

5 i Sverige om vi anser att detta är nödvändigt för att utföra reparationen. Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa. Gällande bestämmelser för kör- och vilotider skall följas. Försäkringen gäller inte vid driftstopp på grund av brist på drivmedel, eller vid driftstopp som uppkommit pg a. fel i motor eller kraftöverföring på fordon som körts mer än km. Försäkringsbeloppet är högst 2 prisbasbelopp under ett försäkringsår. Krisförsäkring För försäkrad som råkar ut för någon av nedanstående skadehändelser ingår Kristerapi. Skadehändelser som avses är: 1. Trafikolycka 2. Arbetsolycka i samband med användande av försäkrad buss 3. Rån, hot eller överfall i samband med användande av fordonet Ersättning lämnas för behandlingskostnad till följd av ersättningsbar skada enligt ovan. Till försäkrad som i samband med färd med fordonet utsatts för rån eller annat våldsbrott eller hot om det erbjuds juridisk rådgivning. De försäkrade är: Förare och passagerare av försäkrat fordon Arbetstagare hos försäkringstagaren Make/sambo till försäkrad enligt ovan Djurkollision Försäkringen gäller för skada på fordonet i samband med att djur, kommit ut på vägbana. Vid kollision med större djur såsom älg, rådjur m.fl. samt med tamboskap skall anmälan göras till markägaren eller polisen. Ersättning betalas med högst 10 % av prisbasbeloppet. Förares resgods Försäkringen gäller för förarens personliga lösöre, som under färd med fordonet skadas genom trafikolycka, brand eller stöld. Stöldskada skall polisanmälas. Försäkringsbeloppet är högst 1 prisbasbelopp vid varje skada, varav stöldbegärlig egendom med högst kr och kontanter högst kr. Resgodsförsäkring för passagerare Försäkringen gäller för passagerares resgods, som under färd med fordonet skadas genom trafikolycka, brand eller stöld. Försäkringen gäller inte kvarglömda föremål, eller om det finns annan försäkring eller garanti som kan ersätta skadan. Försäkringsbeloppet är högst 25 % av prisbasbeloppet per passagerare och skada. Helförsäkring Tecknas en vagnskadeförsäkring till ett halvförsäkrat fordon är fordonet helförsäkrat. Vagnskadeförsäkring Försäkringen gäller vid skada genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Gällande bestämmelser för kör- och vilotider skall följas. Ditt val * Glas Försäkringen ersätter vind-, sido- eller bakruta som genombrutits, spräckts eller krossats. Försäkringen ersätter inte skador som skett när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen. Dessa skador kan ersättas av vagnskadeförsäkringen. Avbrottsförsäkring Ersättning lämnas om fordonet inte kunnat användas på grund av ersättningsbar brand-, stöldskada eller vagnskada, samt vid plötslig oförutsedd skada i fordonets motor eller kraftöverföring genom bräckage, skärning eller sprickbildning. förutsatt att fordonet vid skadetillfället inte körts mer än km. Karenstiden är 2 arbetsdagar. Om fordonet, vid stöld av hela fordonet, var utrustat med elektronisk startspärr eller spårsändare och dessa var i funktion vid stöldtillfället gäller försäkringen utan karens. Ersättning lämnas under skälig reparationstid högst 90 arbetsdagar. Trafikolycksfall Försäkringen kan endast tecknas som tillägg till minst halvförsäkrad buss i Moderna Försäkringar. Trafikolycksfallsförsäkring gäller för personskada på bussens förare, som uppkommer till följd av trafik med den försäkrade bussen och som medför medicinsk invaliditet. Ersättning för medicinsk invaliditet (100 %), kr per person samt dödsfall kr. Försäkringen gäller inte om föraren eller reservföraren varit påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat etc, eller om föraren eller reservföraren saknar behörighet att framföra fordonet. Trafikolycksfall gäller utan självrisk. Rörelseförsäkring Buss Rörelseförsäkring Buss är ett paket med tilläggsförsäkringar för företaget. Egendomsförsäkring Gäller företagets egendom i form av reservdelar till fordon, utrustning i verkstad och kontor. Ersättningen är upp till 3 prisbasbelopp per skada vid brand, inbrott, vatten. Se villkor för låskrav på dörrar och fönster. Rånförsäkring Försäkringen gäller för skada genom rån eller överfall, och ersätter förlust av pengar och värdehandlingar som tillhör bussåkeriet, mobiltelefon, förarens kläder och glasögon, som skadas vid rån eller överfall. Ersättningen är upp till 1 prisbasbelopp per skada. Försäkringen gäller utan självrisk. Rättskyddsförsäkring Rättsskyddsförsäkring för din verksamhet. Gäller för försäkringstagaren i tvist eller vid skattemål som har direkt samband med den försäkrade verksamheten. Försäkringsbeloppet är begränsat till 5 prisbasbelopp vid varje tvist eller skattemål. Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet samt 20 % av överskjutande kostnad. Ansvarsförsäkring för verksamheten Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser person- och/eller sakskada som inträffar under försäkringstiden och som har samband med åkeriverksamhet med buss. Oljeskadeförsäkring Försäkringen gäller för skada som uppstår genom oberäknad utströmning av brandfarlig vätska (till exempel olja) från fordon eller cistern och som drabbar egendom som tillhör dig som försäkringstagare. Försäkringsbeloppet är högst 6 prisbasbelopp per skada. Buss Plus Utökad räddningsförsäkring Med ändring av villkoren för räddningsförsäkring är försäkringsbeloppet utökat till maximalt 4 prisbasbelopp. Självrisken är 10 % av prisbasbeloppet vid varje skada. Utökad stöldförsäkring För ersättning av utrustning som informations- och kommunikationssystem för data, navigering, TV, DVD. Högsta ersättning är 3 prisbasbelopp. Självrisken är 10 % av prisbasbeloppet vid varje skada. * Ditt val. Momenten ingår men du avgör själv om du vill behålla eller välja bort moment.

6 Vill du veta mer eller teckna försäkring? Kontakta Omnis Försäkring Telefon: E-post: Vill du anmäla skada? Kontakta Moderna Försäkringar Telefon: E-post: Om Omnis Fösäkring Tillsammans är många små lika starka som en stor. Det är grundtanken bakom Omnis Försäkring, som är försäkringar anpassade för alla små bussföretag. Omnis Försäkring är framtagen av Aon Sweden AB, som är ett av Sveriges ledande företag inom förmedling av försäkring och som har stor erfarenhet av yrkestrafik. Läs mer på Om Moderna Försäkringar Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringsaktör som levererar trygghet till moderna människor och företag. Vi gör det genom att kombinera erfarenhet och nytänkande för att erbjuda konkurrenskraftiga och flexibla lösningar, som är enkla att förstå och smidiga att hantera. Moderna Försäkringar är en del av Tryg, en av Nordens största sakförsäkringskoncerner. Mer information finns på: Försäkringen hanteras och administreras av: Omnis Försäkring, genom Aon Sweden AB, Org.nr Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, Filial till Tryg Forsikring A/S, CVR-nr

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. FÅGELVIKSGRUPPEN TAXIFÖRSÄKRING Fågelviksgruppen Taxiförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet som tillsammans med detta villkor och övriga åsatta försäkringsvillkor utgör försäkringsavtalet.

Läs mer

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna.

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna. Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp 20121201 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet Taxi Försäkring för både fordon och verksamhet 2 Taxi Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01

Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning Sida 1 Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring 3 1.1 Inledning 3 1.2 Försäkringshandlingar 3 1.3 Försäkringsomfattning 3 1.4 Avställningsförsäkring

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Villkoren gäller från 2008-11 - 1 - Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Försäkringens

Läs mer

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 A Inledning Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON INNEHÅLL A. INLEDNING

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Villkor för Företagsmotorförsäkring

Villkor för Företagsmotorförsäkring företagsmotorförsäkring, FM22 Villkor för Företagsmotorförsäkring Gäller från 2014-04-01 Innehåll 1 Allmänna villkor för företagsmotorförsäkring 3 2 Trafikförsäkring 4 3 Kaskoförsäkring 5 4 Brandförsäkring

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Lastbil och släp Försäkringsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Lastbil och släp 2012 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGSBIL. Företagsbil 2015. Gäller från 2015-01-01

FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGSBIL. Företagsbil 2015. Gäller från 2015-01-01 FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGSBIL Företagsbil 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Begreppsförklaringar...3 Försäkringsgivare...4 Fordonsklasser...4 Viktigt om bonus och självrisk...4 Viktigt om rätt typ av gods...4

Läs mer

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01

Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2012-01-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försäkringsbrev...4 Var försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg

Läs mer

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil

Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp och Hyrbil 2 Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2015-01-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S

Läs mer

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS

INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Sid 1 [6] INFORMATION OM BILFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED DNB FINANS Finanspaketet omfattas av en obligatorisk gruppskadeförsäkring som DNB Finans tecknat hos Trygg-Hansa försäkringsaktiebolag. Det här är

Läs mer

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

Biluthyrning 2009-05-01

Biluthyrning 2009-05-01 Biluthyrning 2009-05-01 2/20 Biluthyrning Försäkringsvillkor 1 maj 2009 Innehållsförteckning Översiktlig information... 3 Allmänna försäkringsvillkor... 6 Trafikförsäkring... 7 Ansvarsförsäkring Husvagn...

Läs mer

Försäkring för traktor och motorredskap använda i lantbruksverksamhet

Försäkring för traktor och motorredskap använda i lantbruksverksamhet VILLKOR MTL1 Försäkring för traktor och motorredskap använda i lantbruksverksamhet Gäller från 2008-04-01 UNDVIK BRAND Mer än varannan brandskada orsakas av fel på elsystemet eller att huvudströmbrytaren

Läs mer

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2014-12-15 Försäkringsvillkor Motorfordon 2014-12-15 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2012-10- 01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2012-10- 01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2012-10- 01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A B C D E F G H I J K A1 A2 A3 A4 A5 A6 C1 C2 C3 C4 C5 C6

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer