Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen"

Transkript

1 Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika tilläggsförsäkringar som passar ditt företags unika behov.

2 Det allra viktigaste med en försäkring är vad som händer när en skada väl har skett. Hur du blir bemött av försäkringsbolaget, hur smidigt allt fungerar och hur snabbt du kan få igång verksamheten igen. Det är vad vi kallar skade hantering som den borde vara. En försäkring anpassad efter de förutsättningar, risker och behov som finns i din bransch Det kan vara svårt att förutse allt som kan drabba företaget i form av skador, olyckor, skadeståndskrav och annat som kan äventyra företagets verksamhet. Vi har idag cirka bygg- och anläggningsföretag försäkrade och vi har stor erfarenhet av de risker som din verksamhet är utsatt för. De vanligaste skadorna som anmäls är stöld-, allrisk-, ansvars- och rättsskyddsskador. Den här broschyren ger en översikt vad försäkringen innehåller. Fördelar med Ifs försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Enkel och flexibel lösning. Valbara försäkringsbelopp och självrisker. Unik stöldförsäkring för maskiner och inventarier. Skadehantering som den borde vara. En helhetslösning som ger ett bra grundskydd för din verksamhet Försäkringen för bygg- och anläggningsbranschen innehåller det grundskydd du behöver för din verksamhet. Den ger ett skydd för företagets egendom både på hemmastället och arbetsområdet samt under transport. Försäkringen innehåller även ett skydd om företaget råkar ut för ett skadeståndskrav samt rättsskydd om företaget råkar i tvist. Dessutom får du ett bra försäkringsskydd för dina anställda. Välj försäkringsnivå efter företagets behov Nedan ser du vad som ingår i en rekommenderad grundförsäkring och vilka tilläggsförsäkringar du kan välja. Komplettera med ett skydd för dig och dina medarbetare Det kan vara bra att fundera på vilket skydd du själv och dina medarbetare behöver. Vad händer med verksamheten om någon av er drabbas av sjukdom? Snabb tillgång till vård ger friskare anställda och färre sjukdagar. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att sjukkostnaderna minskar med i genomsnitt 20 % för företag som har en sjukvårdsförsäkring för sina anställda. 2

3 rekommenderad grundförsäkring Egendom Avbrott Entreprenad Hjälpmedel Ansvar Rättsskydd Rättsskydd miljöbrott och arbetsmiljöbrott Förmögenhetsbrott Transport Kristerapi Tjänsteresa tilläggsförsäkringar Privatsjukvård Olycksfall Avbrott vid arbetsoförmåga Överfallsskydd fordonsförsäkring Trafik Delkasko Vagn Hyrbil Avställning 3

4 Rekommenderad Grundförsäkring Entreprenad- och montageverksamhet/egendom på arbetsområde Vår entreprenad- och montageförsäkring uppfyller de krav på allriskförsäkring som föreskrivs i de administrativa föreskrifterna AF AMA 07. Allriskförsäkringen ersätter oförutsedd fysisk skada på eller förlust av egendom. Exempel på vad som kan hända är skador på arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom genom brand, inbrott, vatten, översvämning eller skador till följd av en felaktig konstruktion eller ett felaktigt utfört arbete. Försäkringen ersätter inte kostnader för att åtgärda fel i material eller utförd arbetsprestation. I försäkringen ingår allriskskada på befintlig egendom upp till kronor även om du inte åtagit dig att försäkra sådan egendom. Din beställares egendom, om denne är byggherre eller vid montageverksamhet slutlig beställare, är således alltid skyddad genom en allriskförsäkring. Försäkringen gäller även för egendom som tillhör privatperson i egenskap av hyresgäst eller bostadsrättshavare. För företag som kan drabbas av betydande lokaliserings-, friläggnings- och återställandekostnader vid skada i en byggnadskonstruktion, t.ex. rör- och byggfirmor, är det viktigt att ha ett försäkringsskydd som även omfattar sådana kostnader. I Ifs försäkring ingår obligatoriskt detta skydd oavsett verksamhet. Försäkringen kan antingen tecknas som års- eller projektförsäkring. på hemmastället Försäkringen omfattar all lös egendom som finns på hemmastället. Det kan till exempel vara maskiner och inventarier, varor, datainformation, ritningar, dina kunders och anställdas egendom samt pengar vad ingår i grundförsäkringen? och värdehandlingar. Äger företaget en byggnad kan den också ingå i försäkringen. Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid bl.a. brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. Dessutom ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador. Försäkringen har en unik omfattning och gäller för stöldskador utan samband med inbrott av maskiner och inventarier i byggnad på försäkringsställe upp till kronor. på annan plats Skyddet gäller också för egendom som förvaras hos anställda eller tillfälligt på någon annan plats i Norden, men då är ersättningen högst kronor. självrisk Självrisken är normalt kronor, men kan höjas eller sänkas efter önskemål. säkerhetsföreskrifter Stölder på arbetsområde är vanligt förekommande. Bästa sättet att förvara dina verktyg och instrument är i en låst lokal/bod eller container som uppfyller skyddsklass 2. Det innebär att dörren till lokalen/boden ska vara låst med en godkänt lås i klass 3 och ev. öppningsbara fönster låsta eller gallrade. En container ska låsas med en godkänd låsbom i klass 4 eller 5. Den s.k. Rylibommen, en plattjärnsbom med en på bommen fastsvetsad kåpa som skydd vid angrepp mot hänglåset, uppfyller inte detta krav. Om kravet på låsanordning vid stöld inte är uppfylld görs utöver den avtalade självrisken ett avdrag med kr Gör dagligen en säkerhetskopia av företagets datainformation och förvara den skild från originalet (datorns hårddisk) för att undvika att original och kopia kan skadas vid samma tillfälle. Om säkerhetsföreskriften inte följts lämnas ingen ersättning för förlorad datainformation. Läs mer i broschyren Skydd mot inbrott som finns att hämta på försäkringsbelopp på arbetsområde inom norden Arbeten Egendom och arbetsprestationer som beställaren tillhandahåller Lokaliserings-, friläggnings- och återställandekostnader Samma som omsättningen på arbetsområde enligt senaste räkenskapsåret kr 2 Hjälpmedel Återanskaffningsvärdet för samtliga hjälpmedel som nytillverkade Befintlig egendom kr 2 Entreprenadavbrott Ingår Ingår 4

5 på hemmastället Maskiner och inventarier Varor Kunders egendom Totalt belopp för samtliga kunder Skadegörelse på hyrd lokal Glas och skyltar Pengar, värdehandlingar och värdebevis I värde-, kassa- eller säkerhetsskåp Förvarade på annat sätt Återanskaffningsvärdet vilket motsvarar kostnaden för nyinköp av samma eller likvärdiga föremål Högsta värdet under försäkringsåret Du bestämmer själv försäkringsbeloppet kr kr Ingår kr kr på arbetsområdet och hemmastället Lagrad information Datainformation, ritningar och arkivalier Arbetstagares lösöre kr 3 Röjningskostnad kr kr för varje arbetstagare 1 Om du räknar med att kontraktsumman för ett enskilt arbete under avtalstiden kommer att överstiga omsättningen enligt senaste avslutat räkenskapsår rekommenderar vi att du höjer försäkringsbeloppet för arbeten till ett belopp som motsvarar kontraktsumman 2 Högre försäkringbelopp kan väljas 3 Högre försäkringsbelopp kan väljas på hemmastället Avbrott Den ekonomiska förlusten vid ett avbrott kan många gånger bli väsentligt större än själva egendomsskadan. Den kan bli så kännbar att den äventyrar företagets fortsatta verksamhet. Försäkringen ersätter bortfall av täckningsbidrag. Försäkringen betalar också räddningskostnader för skäliga skadebegränsande åtgärder, t.ex. övertidsarbete för egen personal för att snabbt komma igång med verksamheten efter en skada och därigenom minska förlust av täckningsbidraget. Omsättning Vinst Fasta kostnader Rörliga kostnader Försäkringsmässigt täckningsbidrag försäkringen gäller om avbrottet beror på en genom försäkringen ersättningsbar egendomsskada på försäkringsställe, på annan plats och under transport oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten, värme eller data- och telekommunikation till den försäkrade verksamheten egendomsskada som inträffar inom Norden hos dina kontrakterade leverantörer eller kunder och som skulle ha omfattats av egendomsförsäkringen på ditt försäkringsställe. För avbrott till följd av skada genom inre orsak (maskinskada) på maskiner och inventarier samt lagrad information betalas ingen ersättning att räddningstjänsten eller polisen hindrar tillträde till företaget. karens Ersättning lämnas inte för de första 24 timmarna. Vid vissa typer av skador kan karensen vara längre. Entreprenadavbrott Ifs entreprenadavbrottsförsäkring är en unik försäkring på den svenska marknaden. Skaderegleringen ska vara enkel och snabb. Vid skada på arbeten värderar vi avbrottsskadan efter en schablon, vilket i praktiken innebär att ersättningen i avbrottsskadan blir samma som om företaget debiterar en kund det utförda arbetet. Skulle en arbetare till följd av skada på arbetsområde inte kunna sysselsättas, betalar vi även lönekostnaden för den tiden. Entreprenadavbrottsförsäkringen gäller utan karens. Istället tillämpas endast en gemensam självrisk för egendoms- och avbrottsskadan. 5

6 Ansvar verksamhetsansvar och produktansvar inklusive utökat skydd vid entreprenad När någon kräver företaget på skadestånd åtar sig If att: utreda om företaget är skadeståndsskyldigt förhandla med den som kräver skadestånd föra företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande samt betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna betala eventuellt skadestånd. Ansvarsförsäkringen inte gäller för: skada orsakad av produkter där företaget känt till att produkten hade en brist, men inte åtgärdat denna skada där företaget inte testat produktens lämplighet för avsett ändamål skadeståndskrav mellan företag ingående i samma koncern skada på omhändertagen egendom som företaget hyrt eller leasat. rättsskyddsförsäkring för arbetsmiljöbrottmål och miljöbrottmål Vid olyckor där anställda eller den yttre miljön kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Beroende på omständigheterna i det aktuella fallet kan t.ex. ägare, VD, platschef, arbetsledare eller liknande bli åtalade och avkrävda ett personligt straff (böter, villkorlig dom eller fängelsestraff). Rättsskyddsförsäkringen för arbetsmiljöbrott och miljöbrott används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas av staten. Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrottsförsäkringen täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma åt pengar till sig själv eller någon annan. Den gäller även för skada till följd av dataintrång. Rättsskydd rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål Om ditt företag hamnar i en tvist kan det krävas hjälp av ett juridiskt ombud, t.ex. en advokat. I värsta fall kan en rättegång vara enda utvägen. Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnaderna för ett ombud och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen. 6

7 vad ingår i grundförsäkringen? försäkringsbelopp självrisk Allmän ansvarsförsäkring Inkl. produktansvar kr/skada kr/år kr Lånad eller annars nyttjad egendom kr/skada kr/år Nyckelförlust kr/skada kr/år kr kr Hyrd lokal kr/skada och år kr Utökat skydd för tillfälligt lån av truck eller annat motorredskap vid lastning och lossning kr/skada och år kr Utökat skydd för omhändertagen egendom kr/skada kr Utökat skydd för ingrediens- och komponentskada (produktansvar) Ingår i allmän ansvarsförsäkring kr Rättsskyddsförsäkring Tvistemål kr/tvistemål kr/år Skattemål kr/tvistemål kr/år Arbetsmiljöbrott, miljöbrott kr/brottmål kr/år 20 %/9 000 kr* 20 %/9 000 kr* 20 %/9 000 kr* Förmögenhetsbrottsförsäkring kr per skada och år kr Dataintrång Ingår i förmögenhetsbrottsförsäkringen kr Ansvar för anställds förmögenhetsbrott Ingår i förmögenhetsbrottsförsäkringen kr * 20 % av kostnaderna, dock lägst kr. Transport I entreprenad- och montageförsäkringen ingår allriskskydd vid skada på egendom och gods under transport till eller från ett arbetsområde. Om egendomen eller godset, t.ex. verktyg eller instrument, stadigvarande förvaras i fordon behövs en kompletterande transportförsäkring, som ger ett allriskskydd vid förvaring i fordon. Vid skada utanför fordonet under uppehåll gäller transportförsäkringen för skada genom brand, stöld och vatten. Kristerapi Försäkringen täcker kostnader för krisbehandling för anställda som drabbas av en akut psykisk kris på grund av en allvarlig traumatisk händelse. Försäkringen kan utökas till en komplett olycksfallsförsäkring, se tillläggsförsäkring olycksfall. Tjänsteresa Försäkringen omfattar alla anställda vid alla resor och uppdrag i tjänsten, så väl vid längre resor ut i världen, som vid kortare uppdrag i företagets närområde. För försäkringen gäller Ifs mest omfattande tjänsteresevillkor och ger därför ett mycket bra skydd för de anställda. Vid resor i utlandet har den resande bara ett telefonsamtal bort tillgång till larmtjänst av världsklass dygnet runt. Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. 7

8 Tilläggsförsäkringar Grundförsäkringen kan kompletteras med tilläggsförsäkringar för att få ett ännu bättre skydd för företaget och de anställda. Privatsjukvård Att vara långvarigt sjuk är påfrestande för den som drabbas. Särskilt om vården för den som är sjuk inte fungerar så snabbt och bra som man önskar. Även företaget får kostnader för sjuklön, avgifter för vikarie, men framför allt kan även viktiga affärer äventyras om en medarbetare är borta en längre tid. Med Ifs privatsjukvårdsförsäkring kan företagets sjukfrånvaro minskas genom att medarbetarna får tillgång till privat vård av hög kvalitet. Olycksfall En tilläggsförsäkring för företagets anställda som täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor vid en olycksfallskada samt ger ersättning vid invaliditet och dödsfall. Avbrott vid arbetsoförmåga Om någon av nyckelpersonerna i företaget drabbas av sjukdom, olycksfall eller avlider kan företaget drabbas hårt ekonomiskt. Försäkringen ersätter fasta kostnader eller eventuella merkostnader för att anlita en ersättare. För personalens försäkringar finns vissa begränsningar, bl.a. för skada som inträffar när man deltar i elitidrott eller i vissa farliga aktiviteter samt för skada som har samband med krig och politiska oroligheter. För privatsjukvård finns också begränsningar för exempelvis akutsjukvård, tandbehandling, medfödda sjukdomar, organtransplantation samt kosmetiska behandlingar och operationer. För en komplett inform ation över undantag och begränsningar hänvisar vi till villkor och specifik försäkringsinformation om sjukvårdsförsäkring. Överfallsskydd Om någon använder våld eller hot om våld och skadar företagets anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala. Självrisken är kronor. Fordonsförsäkring I den här broschyren har vi valt att presentera försäkringslösningar för era person- och lätta lastbilar, då vi tror att de är särskilt viktiga i er verksamhet. Vi försäkrar naturligtvis alla typer av fordon och anpassat efter era behov. Trafikförsäkring Vid en olycka med den försäkrade bilen ersätter försäkringen alla personskador. Dessutom kan försäkringen ersätta skador som uppkommer på annan egendom än den försäkrade bilen, men inte egendom som tillhör bilens ägare eller användare. Om 8

9 annan egendom kan ersättas beror i övrigt på vad som skadats och vem eller vad som vållat olyckan. Du kan själv välja om försäkringen ska gälla med eller utan självrisk. I vissa fall gäller alltid självrisk, t.ex. om föraren saknar körkort. Vid olyckor där flygplan skadas på flygplatser är självrisken 20 basbelopp (ca kronor), om inte annat avtalats. förar- och passagerarolycksfall Försäkring som ger extra ersättning till bilens förare och passagerare om de skadas vid en trafikolycka med fordonet. Ersättningen är upp till kronor. Delkaskoförsäkring stöld Stöldförsäkringen lämnar ersättning om bilen stjäls eller skadas vid ett stöldförsök. Försäkringen gäller också för stöld av delar av fordonet. Försäkringen gäller inte om någon som redan har tillgång till bilen använder den utan lov. Ersättningen för ljud-, bild-, och radioutrustning är begränsad till kronor per skada. brand Brandförsäkringen gäller för skador som orsakas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning. Den gäller också direkt uppkomna följdskador på elektriska komponenter. Försäkringen gäller inte explosioner i komponenter med eget tryck, som motorn eller däcken. Den gäller heller inte brandskador som uppstår vid trafik olyckor. glas Glasförsäkringen ersätter skador på bilens vindruta, bakruta eller sidorutor om de spräcks eller krossas, t.ex. genom stenskott. Försäkringen gäller inte små skador, som s.k. stjärnor. Den gäller heller inte glasskador som uppkommer vid stöld, skadegörelse eller kollision. maskin Ersätter skador eller fel på vissa komponenter som påverkar bilens funktion, på personbil och lätt lastbil som är yngre än åtta år och som körts högst mil. Försäkringen gäller även direktimporterade bilar. Försäkringen gäller bara komponenter som ingår i bilens seriemässiga utförande. Självrisk är högre när bilen blir fem år eller om den dessförinnan körts mil eller mer. För direktimporterade bilar gäller alltid högre självrisk. räddning Ersätter bärgning av bilen till närmaste verkstad, hemresa för förare och passagerare till hemorten samt hämtningsresa för föraren. Gäller vid skada eller annat driftstopp med bilen samt olycksfall eller sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare. Försäkringen gäller även tillkopplad släpvagn. 9

10 Försäkringen gäller inte om driftstoppet orsakats av brist på drivmedel. Försäkringen ersätter inte merkostnader för transport av bagage och annat gods. kris Förare som råkat ut för en trafikolycka, ett rån eller ett överfall kan behöva professionell hjälp att bearbeta händelsen. Försäkringen erbjuder korttidsterapi hos psykolog. några av våra broschyrer om motorförsäkring för företag. Personbil och lätt lastbil (If-7180) Lastbil och tungt släp (If-9083) Lastbil och tungt släp- Max 2-rabatt (If6975) Alla våra omfattnings- och självriskalternativ (If-3493) rättsskydd Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta ombuds- och rättegångskostnader som ägaren eller användaren kan bli skyldig att betala vid vissa tvister. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen. Försäkringen innebär att vi ersätter vissa kostnader i samband med vissa tvister, inte att vi på något annat sätt engagerar oss i tvisten. Kontakta alltid oss innan ni gör några åtaganden som rör tvisten! Vagnskadeförsäkring Vagnskadeförsäkringen betalar skador på bilen som uppstått vid en trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Det är samma skydd som ingår om bilen har vagnskadegaranti. Försäkringen gäller inte skador som beror på konstruktionsfel eller materialfel. Om bilen ska köras ut på is, gäller särskilda föreskrifter. Hyrbil Hyrbilsförsäkringen betalar en del av kostnaden för en ersättningsbil under högst 45 dagar om bilen inte kan användas p.g.a. en brand-, stöld-, vagn- eller maskinskada. Utomlands gäller försäkringen också vissa andra skador som inte kan repareras inom tre dygn. I försäkringen ingår också självriskreducering med upp till kronor vid kollision med djur skade görelse och vagnskada utanför Sverige. Avställning Om bilen är avställd i Vägtrafikregistret och inte används kan man ändra försäkringen till en avställningsförsäkring. Den innehåller brand-, stöld- och rättsskyddsförsäkring, samt ger ersättning vid skadegörelse och för skador som uppstår när bilen transporteras med ett annat fordon. Avställningsförsäkringen gäller i Sverige. 10

11 11

12 Vill du veta mer? Mer information om vår försäkring för bygg och anläggningsbranschen kan du få från din försäkringsrådgivare, vårt kundcenter på telefon eller på If försäkrar det som är värdefullt i livet: människor, djur, hem, bilar och andra saker. Vi hjälper också företag att försäkra sina verksamheter så att de kan fungera som vanligt om de drabbas av en skada. Tack vare kompetenta medarbetare är våra 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum rätt försäkrade och kan känna sig trygga med att de får den hjälp de behöver om något skulle hända. Viktigt att veta om försäkringen ifs ansvar Ifs ansvar gäller från begynnelsedagen under förutsättning att premien betalas i tid. Om försäkringen inte sägs upp förnyas den därefter automatiskt med ett år i taget. ditt ansvar Du måste informera oss om ändringar i din verksamhet som kan påverka premien eller ersättningen vid en eventuell skada, t. ex. att dina försäkringsbelopp behöver höjas. För låga försäkringsbelopp kan innebära att ersättningen vid en skada minskas. Du har ansvaret för att ditt och andra företag, som du anlitar, följer våra säkerhetsföreskrifter. Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minska eller helt utebli. I våra försäkringsvillkor finns undantag och begränsningar som du bör ta del av. Vår skadeservice snabb hjälp vid skada dygnet runt, året om Om en skada inträffar får du och ditt företag snabbt den hjälp du behöver. Vår skadeservice står beredd dygnet runt, året om. Anmäl din skada på telefon eller på Vår skadeservice: ger ett snabbt och professionellt stöd ser till att skadereglerare snabbt är på plats vid en stor skada tar snabba beslut och vidtar åtgärder räddar värden och begränsar skada delar med sig av sin omfattande skadeerfarenhet ställer Ifs kontaktnät till förfogande. If Login allt om dina försäkringar på if login Med vår internettjänst If Login får du en enklare och smidigare hantering av ditt företags försäkringar. Här kan du se alla försäkringar, skador och villkor. På If Login kan du även anmäla skador, se skadehistorik, skicka in ändringsönskemål eller ansöka om nya försäkringar. Här kan du också anmäla dig för Ebrev, så får du dina försäkringsbrev via If Login istället för som vanlig post. lär känna ditt företags risker på 15 minuter Vi har tagit fram ett branschanpassat säkerhetstest som tar upp de vanligaste riskerna i din bransch. Testet tar ca 15 minuter och ger direkt besked om ditt företag uppfyller aktuella säkerhetskrav och hur du kan minska risken för skador. If-31772:5 Inhouse SE 12.12