Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht Vt 2016 Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm"

Transkript

1 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht Vt 2016 Stockholm

2 Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20, 15 högskolepoäng avancerad nivå Inledning Innan domstolen fattar beslut i frågor rörande vårdnad, boende och/eller umgänge (VBU) skall den se till att dessa frågor är tillräckligt väl utredda. Domstolen har därför möjlighet att begära in upplysningar enligt FB 6:20 respektive utredningar enligt FB 6:19 i dessa frågor från socialnämnden. Syftet med såväl upplysningar som utredningar är att ge domstolen ett beslutsunderlag i tvister om vårdnad, boende och umgänge. I upplysningarna enligt FB 6:20 är syftet att ge domstolen ett grundläggande faktaunderlag, medan VBU-utredningarna enligt FB 6:19 skall ge ett bredare underlag samt belysa olika alternativ utifrån barnets perspektiv och bästa, vilket skall utmynna i såväl riskbedömningar, helhetsbedömningar som konkreta förslag. Att verkställa sådana upplysningar och framför allt utredningar är mycket kvalificerade arbetsuppgifter, vilket enligt både lagens förarbeten och Socialstyrelsens handbok från 2012 kräver såväl lämplig utbildning som erfarenhet av socialt arbete. Det kräver självklart också kunskap och kompetens vad gäller lagstiftning och praxis, kunskap kring barn, vuxna och deras relationer, särskilt vad gäller kriser och konflikter i samband med separationer, liksom kunskap och erfarenhet av samtal med barn, kunskap om makt och våld i nära relationer, missbruk, psykisk ohälsa, m.m. Det behövs dessutom kunskap om utredning och dokumentation, samtalsmetodik, samverkan, regler, och rättsutveckling, liksom förhandling och konflikthantering. Socialstyrelsen skriver i sin handbok att förutom grundutbildning såsom exempelvis socionomexamen och minst ett års erfarenhet av socialt arbete så behöver handläggarna fortbildning och vidareutbildning i syfte att upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som krävs; Personalen bör genom vidareutbildning på magisternivå successivt och planerat fördjupa sina kunskaper inom området, till exempel samtal med barn, barns och ungas utveckling och systematiska analys- och bedömningsinstrument. Sverige har hittills saknat en sådan vidareutbildning inom detta ämnesområde. Mot bakgrund av att antalet mål rörande vårdnad, boende och/eller umgänge i svenska domstolar sedan 2006 ökat med drygt 60% framstår behovet som ännu mera påtagligt. Dessutom har det under de senare åren på många familjerättsenheter skett ett generationsskifte bland handläggarna, vilket gjort att mycket kunskap och erfarenhet försvunnit, detta har skapat behov av en mer djupgående utbildning. Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Högskola erbjuder därför nu i samråd med Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) en sådan utbildning på magisternivå/avancerad nivå. Målgrupp/Förkunskapsnivå Utbildningen riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet. Lämplig förkunskapsnivå är högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare poängsystem) inom socialt arbete, hälsa, vård, omsorg, juridik eller motsvarande. Deltagare bör även ha minst två års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam. Även andra sökande med adekvat utbildning och/ eller yrkeserfarenhet är välkomna att söka utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

3 Kursinnehåll Utbildningen syftar till att: - öka deltagarnas förmåga att arbeta med utredningar och upplysningar rörande vårdnad, boende och/eller umgänge på ett kompetent och korrekt sätt, för barnets/barnens bästa, - ge deltagarna specifik teoretisk kunskap, förståelse och praktisk färdighet i att genomföra och skriva utredningar och upplysningar, - utveckla deltagarnas analys- och bedömningsförmåga i utredningsarbetet, - öka deltagarnas förmåga att reflektera över och analysera sin egen roll, sitt eget förhållningssätt och agerande under utredningsprocessen. Kursen omfattar tre delar, som innehåller föreläsningar av specialister för varje respektive del, liksom praktiska övningar, grupparbeten, diskussioner, träning/rollspel, skrivövningar, m m: Juridiken och rättsprocessen Psykologin; barnperspektiv och vuxenperspektiv Praktiken; utredningsprocessen; hur utreder man och hur skriver man? Del 1: Juridiken och rättsprocessen - Vad säger lagen? Föräldrabalken, Socialtjänstlagen, Sekretesslagen, osv. - Vad säger Socialstyrelsen i den nya handboken? - Lagar, förarbeten, regler, prejudikat, praxis och anvisningar; vad sägs om syfte, innehåll och tillvägagångssätt? Vad skall och behöver göras och hur ska det göras? Vad gäller ifråga om sekretess, dokumentation, etc. Skillnader mellan FB 6:19 och 6:20. - Rättsprocessen; Ett ärendes gång familjerätt, advokat och domstol vad kan hända, hur kan det bli, och hur vill man ha det? En domare, en advokat och en familjerättare berättar. - Hur ser domare och advokater på en VBU-utredning? Läser de överhuvudtaget utredningen? Och hur använder de den i processen? - Att bli inkallad som vittne vad bör man tänka på? - Vad är konflikt och försoning? Del 2: Psykologin; Barnperspektiv och vuxenperspektiv - Barnpsykologi; aktuell forskning kring anknytning, barns behov och utveckling, separation och kris, barn i konflikter, barn med diagnoser, synsätt på umgänge och växelvis boende vid olika åldrar, etc. - Vuxenpsykologi; reaktioner vid separation, kris och konflikt, anknytningens betydelse för vuxna, psykisk ohälsa och missbruk, omsorgsförmåga, osv. - Vad säger forskningen i övrigt om t ex vårdnadstvister och dess påverkan på barn och vuxna? - Samtal med barn; hur gör man? Olika modeller. - Samtal med vuxna; hur gör man? Olika modeller. - Barnperspektiv; vad innebär det rent konkret i våra utredningar? Olika sorters barnperspektiv; barnrättsperspektiv, FN:s barnkonvention, barnets egna perspektiv, osv - Föräldraförmåga; hur utreder och bedömer vi den? - Kulturkompetens; vad behöver vi veta? Hur ska man se på kulturkonflikter? Olika syn på familj, äktenskap, skilsmässor/separationer, barn, barnuppfostran och hur ska vi se på detta i utredningssammanhang? - Våld; våld, hedersvåld, hot, övergrepp och makobalans, etc. Hur utreder och bedömer man detta? - Vilka värderingar har vi? Syn på familjen, barn- och föräldraroller, könsroller, jämställdhet, HBTQ, m.m. Reflektion diskussion. - Min syn på mig själv i rollen som utredare vad är min uppgift, mitt mål och mina bevekelsegrunder? Reflektion diskussion. - Den Eviga Frågan; Vad är barnets bästa? Barnperspektiv på kort och lång sikt.

4 Del 3: Praktiken; utredningsprocessen; hur utreder man och hur skriver man? - Hur gör man en vårdnadsutredning? - Vilka uppgifter skall inhämtas och hur inhämtar man dem? - Dokumentation, journalföring, sekretess - Kontakten med parterna under utredningens gång - Kontakten med domstol och advokater under utredningens gång - Inhämtande av uppgifter från register och andra myndigheter - Samarbete med andra myndigheter, som t ex socialkontor, m.fl. - En eller två handläggare? - Utredningssamtal med vuxna och barn, hembesök, osv; när, var, hur? Enskilda och gemensamma samtal, m.m. - Referentuppgifter; vilka ska man prata med; skolor, förskolor, läkare, osv. - Personligt sammanträffande, telefon, mail eller brev? - Hur ska man skriva? - Mallar, parternas och barnens uppgifter, uppgifter från referenter, osv - Parternas och referenternas godkännande av sina uppgifter - Riskbedömning och helhetsbedömning, förslag, osv. - Granskning av konkreta exempel och praktiska övningar - Kommunicering/delgivning hanterande av kommentarer och synpunkter från parterna - Utredningen skickas till domstolen - Kompletterande utredning - Uppföljning; när, var, men framför allt hur? Del 4: Fördjupningsuppgift och examination - Kursen avslutas med att varje kursdeltagare skriver en fördjupningsuppgift som redovisas inför gruppen. Undervisningsformer Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, diskussioner och praktiska övningar. Undervisningen ges under sammanlagt 16 kursdagar, fördelade över två terminer. Seminarierna syftar till både diskussion och analys av litteratur och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera teorier och inläst litteratur med egna praktiska erfarenheter. Examinationsformer För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen, godkänd individuell skriftlig hemtentamen, samt fördjupningsuppgift. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Kursstart Kursen startar i september 2015 och avslutas i maj Kursdagar 2015; september, oktober, november Kursdagar 2016; januari, mars, april och maj Plats Kursen hålls i Ersta Sköndal högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. För karta se

5 Kursansvarig Bernt Wahlsten, familjerättssocionom, verksam i Göteborgs kommun sedan Kostnad kr/termin (exkl. moms) Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer. Litteraturkostnader tillkommer. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Information Information kring utbildningen ges av: Kursansvarig: Bernt Wahlsten, , Studierektor: Jan Pålsson, , För information kring anmälan och administration: , Hemsida: Anmälan Anmälan (bifogad) sändes till: Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441, Sköndal eller faxas in på faxnr eller skannas in och mailas till senast 12 juni Observera att anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen först till kvarn. Om du är angelägen att komma med på utbildningen bör du därför anmäla dig så snart som möjligt. Anmälan är bindande för arbetsgivaren efter sista anmälningsdagen. Ersta Sköndal högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Besked om antagning skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en två veckor efter sista anmälningsdatum.

6 Litteratur (Listan är preliminär och kan komma att ändras inför kursstart) Allmänna Barnhuset (2012). Sammanställning av aktuell forskning, kunskap och lagstiftning att användas i projektet; Barnets rättigheter i vårdnadstvister. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. [Elektronisk] Tillgänglig: jektet_barnets_r_ttigheter_i_v_rdnadstvister.nydoc.pdf Broberg, Anders & Granqvist, Pehr & Ivarsson, Tord & Risholm Mothander, Pia (2006). Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur & Kultur. Broberg, Anders & Granqvist, Pehr, & Ivarsson, Tord, & Risholm Mothander, Pia (2008). Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur & Kultur. Edvardsson, Bo. (2003). Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och felkällor. Stockholm: Liber AB. Isdal, Per. (2001). Meningen med våld. Stockholm: Gothia förlag. Kaldal, Anna. (2010). Parallella processer: En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVUmål. Avhandling. Stockholms universitet. Stockholm: Jure Förlag. Norrköpings kommun (2012). Barnets röst - om utredande intervjuer med barn och unga. Norrköping: Norrköpings kommun. Sjösten, Mats (2014). Vårdnad, boende och umgänge. Stockholm: Norstedts juridik. Socialstyrelsen (2012). Vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens handbok. Thorsén, E., Andersson, K., Andersson, L. (2002). Utredningsmetod avseende barn och ungdomar: baserad på anknytningsteori och sociallagstiftning. Stockholm: Atremi förlag. Wikan, Unni (2010): En fråga om heder. Stockholm: Ordfront. Övreeide, H. (2010). Samtal med barn - Metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. Lund: Studentlitteratur. Referenslitteratur (Listan är preliminär och kan komma att ändras inför kursstart) Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Med reservation för ändringar. Artiklar kan tillkomma.

7 ANMÄLAN högskoleutbildning - uppdragsutbildning Anmälan till utbildning: Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20, 15 högskolepoäng Kursstart: september 2015 Sista anmälningsdag: 12 juni 2015 Namn: Kostnad: kr/termin (exkl moms). Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer. Litteraturkostnader tillkommer. Anmälan skickas till: Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441, Sköndal. Faxnr: E-post: Arbetsplats: Adress hem: Postadress hem: E-post privat: Tel hem och ev. mobil: Adress arbete: Postadress arbete: E-post arbete: Tel arbete: Personnummer: Grund- och vidareutbildning: Yrke: Huvudsakliga arbetsuppgifter: Fakturaadress arbetsgivare: Organisationsnummer: Till sökande: Jag anmäler mig till ovanstående utbildning.. Ort/datum.. Underskrift sökande Till arbetsledaren: Undertecknad har tagit del av kursinnehållet. Kursavgiften godkänns härmed för samtliga 2 terminer för fakturering till arbetsgivaren. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen till vald kursort. Ersta Sköndal högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Ort/datum Underskrift ansvarig arbetsledare.... Namnförtydligande och telnr