Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden 2014"

Transkript

1 Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden 2014 Fotografier 2013, Jari Nenonen Borgå stads fiskevatten 1. Borgå å 6. Kuggen 10. Sondby, Skeppars 2. Svinö-Haiko 7. Kullo-Åminsby 11. Äggskär 3. Tolkis 8. Essvik 12. Sondby, Köttboda 4. Furuholmen 9. Haxalö 13. Virvik 5. Repholmen

2 Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden Fisketillstånd säljs till : - Personer som bor inom Borgå stad eller Askola kommun samt till personer som äger eller hyr fritidsfastighet inom Borgå stad. - Tillstånd för kastfiske och dragrodd (trolling) säljs också till övriga (då som tillfälliga lov) För att kunna köpa fisketillstånd av Borgå stad, måste du (18-64 åring) först inlösa statens fiskevårdsavgift. Avgiften år 2014 är 24 eur och betalas till konto IBAN FI , mottagare Jordoch skogsbruksministeriet. Kvitto över betald fiskevårdsavgift skall uppvisas då du köper Borgå stads tillstånd. Om du är fritidsboende, bör du kunna bevisa att du äger eller hyr fastighet i Borgå. Registrerad yrkesfiskare kan inlösa 12 lov. Fisketillståndskvitto bör vara med vid fiske Här kan du skaffa ditt fisketillstånd till Borgå stads vattenområden: Samtliga tillstånd: Servicekontoret KOMPASSen, Krämaretorget B. Öppet mån-fre kl Tillfälliga lov för kastfiske och dragrodd (trolling) även från: - Hamarin tankkauspiste,hammars(seo), tfn Mattis Kiosk, Tarkisvägen 113, tel , Öppet 9-21 Fisketillståndet berättigar till fiske med: Nät(max längd 30 m, max djup 3 m), en ryssja (max höjd 1,5 m), en katsa eller en långrev (max 100 krokar). Med fisketillståndet får du också idka kastfiske och dragrodd (max 2 linor med max 2 drag/lina) per person. För fiske med stångkrok, separattillstånd (max 10 st/person). För ljustring, separattillstånd (1 lov/ båtlag). Redskapsmärket (brickan) bör fästas synligt vid yttre ändan av det/de redskap som är i vattnet. Högst tre (3) nät (90 m) får vara fästa vid varandra och de bör läggas ut från stranden utåt och inte längs strandlinjen. Registrerade yrkesfiskare får lägga ut 3 dubbelnät fästa vid varandra. Samtidigt som fångstredskapet avlägsnas bör även stakarna, bojarna och övriga därtill hörande föremål avlägsnas. Stör inte bosättningen! Det är förbjudet att på allmänt använda farleder hålla sådana fångstredskap som stör sjötrafiken. Fisketillstånden gäller på följande områden: Huvudprincipen är att fisketillståndet gäller på samtliga vattenområden som Borgå stad äger, kartan områden Till område 2-7 samt 9-13 säljs två (2) st lov/ person, ett tredje (3) lov till område 9-13 kan ännu fås (skild bricka). Undantag och förbud: Område 1: reserverat för kastfiske, pilkfiske och mete Ljustring tillåtet endast på område 2 a Områdena 6a, 7a, 8, och 10a är reserverade för kastfiske, dragrodd, pilkfiske och mete. Alla

3 andra slag av fångstredskap är förbjudna på dessa områden. Vattenägare har dock rätt att hålla nät och andra redskap på område 8 (Essvik). Nätfiske är förbjudet på områdena 2-7 årligen under tiden 15.5 kl kl Kräftfångst är förbjuden på av staden ägda vattenområden. Användning av harrbräde förbjudet Avgifter på fisketillstånd: *Fisketillstånd: 15 eur/st *Stångkrok: 3 eur/st *Tillfälligt lov för kast- och dragfiske: 10 eur/ dag, 15 eur/vecka, 20 eur/månad och 75 eur/år. Max. 2 lov/person. *Grupplov: max 10 personer/40 eur per dag, max 20 personer/80 euro per dag, osv. *Ljustring: ett(1) lov per båtlag / 20 eur (område 2a) *Pilkfiske och mete är avgiftsfria.för deltagande i pilkfiske tävlingar skall dock icke Borgåbo betala en avgift(se grupplov). *Om du vill fiska med drag på ett större område är det s.k. länskortet ett alternativ. Den länsvisa spöfiskeavgiften för Södra Finlands län är 31 eur/kalenderår eller 7 eur/dygn och kan betalas in på konto: FI , mottagare: Jord- och skogsbruksministeriet. Om du bryter mot bestämmelserna Borgå stad kan återta dina fisketillstånd om du bryter mot stadens bestämmelser, lag- och förordning om fiske eller fiskeområdets beslut, oberoende av om åtal väcks eller inte. Betald avgift återbetalas inte. Fiskerätten kan indras för en viss tid. Redskap: Som ett nät räknas ett högst 30 m långt och 3 m djupt nät. En långrev får ha högst 100 krokar. Om ovanstående mått överskrids räknas redskapet som två eller flera. Maskstorleken i nät djupare än 1,8m måste vara minst 50 mm (knutavstånd) förutom vid fiske av strömming och löja. Vid nätfiske efter strömming, vassbuk och nors gäller vad som stadgas i förordningen om fiske - minsta tillåtna maskvidd är 16mm (knutavstånd 10 mm). Det är också tillåtet att fånga betesfisk med tätare nät. Person som oavbrutet bor minst 4 veckor i kommunen har rätt att fiska strömming med nät i yttre skärgården. (Lag om fiske 8 ) Ryssja får till ingen del vara över 1,5 m hög. Öppethållande av fiskled och kungsådra 24 I älv samt i sund eller trängre led som avses i 1 kap. 13 vattenlagen skall kungsådra hållas öppen för fiskens vandring på det sätt som är stadgat i vattenlagen. Där älv förenas med havet eller insjö, övergår kungsådra i fiskled, som omfattar en tredjedel av vattenområdets bredd på djupaste stället och som sträcker sig så långt ut i öppna sjön att fiskens gång är tryggad. Miljötillståndsverket kan likväl på ansökan förordna annorledes om fiskleds bredd eller sträckning, om detta är behövligt för tryggande av fiskens gång. 25 Om öppethållande och stängande av fiskled gäller vad om kungsådra är stadgat i vattenlagen. Med untantag av långrev och annat krokredskap som inte hindrar samfärdsel i kungsådran skall kungsådra och fiskled också hållas fria från stående fiskereskap. I kungsådra och fiskled skall även med rörligt garnredskap fiskas så, att mera än halva bredden är öppen.

4 Minimimått för de olika fiskarterna inom Borgå-Sibbo-område Havslax 60cm Havsöring 50cm, cm Gös 40cm Harr 30cm, cm Släpp tillbaka undermånlig fisk Det är ännu skäl att påminna om att fisk som inte fyller minimimåttet ska släppas tillbaka i vattnet, levande eller död. Fridlysta fiskarter Följande fiskarter är enligt fiskeförordningen fridlysta, så att de inte får fångas under de nämnda perioderna: När fisk under den tid den är fridlyst fångats tillsammans med annan fisk, skall den omedelbart släppas tillbaka i vattnet. Fredningsområden Borgå-Sibbo fiskeområde har innerättat ett fredningsområde som omfattar områdena 1, 2, 2a, samt Stensböle gårds vatten årligen under tiden , åren Borgå-Sibbo fiskeområde har också inrättat ett fredningsområde i Borgå å, från Kokonuddens stenbrygga till Henttalaforsen. Allt fiske förutom mete, katsa och pilkfiske är förbjudet årligen under tiden under åren Samma gäller i Svartså- och Illbyån Tilläggsinformation: Tage Lönnroth, tfn Borgå stad/idrottstjänster, Mellangatan 1 B, Borgå tfn (019) Vädret till havs : eller tfn Info om fiske Havslax, insjölax, havsöring, sik, insjööring och bäcköring i älvar, bäckar forsaroch strömställen i september oktoberoch november, dock så att det är tillåtet att fiska dem med spinnspö och med drag också i dessa vatten, under de första 10 dagarna i september och efter den 15 november. Harr i april och maj, dock så att de får fångas med spinnfiske eller i övrigt med drag. Nejonöga från början av april till och med den 15 augusti.

5 Märk dina redskap rätt Märkning i områden med sjötrafik Förordningen om fiske indelar vattenområden i sådana som används för sjötrafik samt i övriga områden. Till områden där sjötrafik förekommer, räknas förutom farleder också andra områden där båtar i allmänhet rör sig. På områden som används för sjötrafik ska fiskeredskap märkas ut med flaggor, som fästs på en minst 1,2 meter hög stång. Flaggan ska vara kvadratisk och minst hög och bred. Fiskeredskap som når närmare vattenytan än 1,5 meter ska på områden där sjötrafik förekommer märkas ut med en dubbel flagga. Mete, pilkfiske eller fiske med stöd av spöfiskeavgiften får inte ske inom en 50 meters radie från ett redskap som märkts ut på detta sätt. Ovan: I områden med sjötrafik skall redskap som ligger djupare än 1,5 m märkas med en flagga. Nedan: I områden med sjötrafik skall redskap närmare ytan än 1,5 m märkas med dubbla flaggor. Flaggstångens höjd minst 1,2 m från vattenytan Flagga Reflex minst 2 cm Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta krävs tyngd försedda linor Bild 1. Flagga för redskap som används på områden med vattentrafik. Minst 5 cm från vattenytan Flötet inte genom - skinligt Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta Två krävs flaggor Flaggstångens höjd minst 1,2 m från tyngd försedda Reflex linor vattenytan minst 2 cm Bild 2. Flöte som används vid märkning av Namn kräftbur. och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta krävs tyngd försedda linor Bild 3. Flagga för ytnära redskap som används på områden med vattentrafik. 15cm Minst 15 cm från vattenytan Flötet inte genomskinligt Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta krävs 15cm Minst 40 cm från vattenytan tyngd försedda linor

6 Märkning i övriga områden I områden där sjötrafik i regel inte bedrivs, eller där det är uppenbart att redskapen inte stör sjötrafiken eller annat nyttjande av området, får redskap alternativt märkas ut med flöten. Flötena skall nå minst 15 cm över vattenytan. I stället för flöten kan man använda fyrkantiga eller triangelformade flaggor vars kortaste sida är minst 15 cm. Flaggorna skall vara fästa på en minst 40 cm hög stång. För en kräftbur räcker ett flöte som når minst 5 cm över vattenytan. Flötena får inte vara genomskinliga. Områden där dessa märkningar kan användas är t.ex. små sjöar och träsk och avskiljda vikar, samt i närheten av stränder, grund eller växtlighet. Flagga Bild 3. Flagga för ytnära redskap som används på områden med vattentrafik. Flaggstångens höjd minst 15cm 1,2 m från vattenytan genom- kontaktupp- minst Minst Flötet inte Namn och Reflex Minst 15 cm skinligt gifter samt 2 cm 40 cm redskapsmärke om från från Namn och kontaktuppgifter samt vattenytan redskapsmärke ytan vatten- detta krävs om detta krävs Utanför område med vattentrafik tyngd försedda linor tyngd försedda för linor märkning av redskap Bild 4. Flöte samt flagga som används utanför område med vattentrafik. Bild 1. Flagga för redskap som används på områden med vattentrafik. 15cm Märkning av kräftbur Ovan: I områden där redskapen inte stör sjötrafiken eller annat nyttjande av området, får redskapen märkas ut med flöten en mindre flagga och flaggstång. Nedan: För kräftburar räcker ett flöte som når 5 cm ovanför vattenytan. Minst 5 cm från vattenytan Flötet inte genom - skinligt Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta krävs tyngd försedda linor Bild 2. Flöte som används vid märkning av kräftbur.

7 Märkning på vintern Märkning på vintern När man fiskar från isen ska redskapen och vakar med diameter på över 40 cm märkas ut med en 1,2 meter hög stång som inte är vit. Stången ska också förses med en 2 cm hög reflex. När man fiskar från isen ska redskapen och vakar med diameter på över 40 cm märkas ut med en 1,2 meter hög stång som inte är vit. Stången ska också förses med en 2 cm hög reflex. Vid fiske från is bör vakar över 40 cm märkas ut med en stång. Vid fiske från is bör vakar över 40 cm märkas ut med en stång. Namn och kontaktuppgifter! Namn och kontaktuppgifter! Fångstredskapen Fångstredskapen skall skall förses med förses namn med namn och kontaktuppgifter till den som lagt och kontaktuppgifter ut dem. Namn till och den som telefon lagt nummer ut eller dem. post adress skall fästas vid det och flöte telefon- eller Namn nummer den flagg stång eller som postadress ändan av skall fångstred fästas finns vid den yttersta vid skapet. det flöte Därtill eller ska den man an vända märke flaggstång som anger fiskerätt som finns vid (redskapsmärke) den yttersta om ändan i bruk av på området. fångstred- ett sådant system tagits skapet. Därtill ska man använda märke som anger fiskerätt (redskapsmärke) Centralförbundet för Fiskerihushållning om ett sådant system tagits Helsingfors i bruk på Malms handelsväg 26 området. Tel. (09) Fax (09) Vammalan Kirjapaino 2012 Bilder och grafisk design: Anu Välitalo Märkningen som stadgas i förordningen är ett minimikrav. Man får använda andra, tydligare märken, såsom högre stänger eller större flaggor. Förnamn Efternamn Telefonnummer / adress Märkningen som stadgas i förordningen är ett minimikrav. Man får använda andra, tydligare märken, såsom högre stänger eller större flaggor. Gyllene regler för fiskaren Att tänka på när Du åker på fiskefärd: Tag redan när Du planerar fiskefärden reda på var, när och med vilka redskap det är tillåtet att fiska. Se till att Du har de tillstånd som behövs Parkera Din bil på ett ställe där parkering är tillåten och så att den inte är i vägen för annan trafik. Håll Dig noga till lagen om fiske och de regionala och lokala reglerna. Tag alla tillstånd och licenser med Dig och var beredd att visa upp dem för alla som har till uppgift att övervaka fisket. Kom ihåg att de fiskevatten Du använder ingalunda finns bara för Dig. Stör alltså inteandra som rör sig till sjöss eller de som bor vid stränderna. Stig inte - utan tvingande skäl - i land på fågelskär och -kobbar under våren och försommaren. Om fågelhonorna skräms iväg från sina bon eller ungar, är det fritt fram för kråkor och trutar att ta äggen och ungarna. Låt inte hunden springa fritt på fågelskären. När du rör Dig på stränderna och på sjön, gör det på naturens villkor och så att Du bevarar den. Gör inte upp eld i terrängen och smutsa inte ned naturen och landskapet med skräp och avfall. Skydda växter och djur överallt där Du rör Dig. Märk dina redskap rätt

8 Fiskelicenssystemet (gäller ej på Åland) Åldersgrupp: Avgift till staten: Avgift till vattenområdets ägare: Mete och pilkfiske: Alla Ingen avgift Ingen avgift Fiske med drag: U. 18 och >65 år år Ingen avgift Fiskevårdsavgift Övrigt fiske och kräftfångs U. 18 och >65 år år Ingen avgift Fiskevårdsavgift Ingen avgift Av resp. län utfärdat dragfiskekort eller tillstånd av vattenägaren Alltid tillstånd av vattenägare Alltid tillstånd av vattenägare

9 Borgå Stads fiskevatten 1. Borgå å 2. Svinö-Haiko 3. Tolkis 4. Furuholmen 5. Repholmen 6. Kuggen 7. Kullo-Åminsby 8. Essvik 9. Haxalö 10. Sondby, Skeppars 11. Äggskär 12. Sondby, Köttboda 13. Virvik

10 Porvoon Kaupungin kalastusvedet 1. Porvoon joki 2. Sikosaari-Haikkoo 3. Tolkkinen 4. Mäntysaari 5. Repholmen 6. Kuggen 7. Kulloo-Åminsby 8. Eslahti 9. Hakasalo 10. Sondby, Skeppars 11. Äggskär 12. Sondby, Köttboda 13. Virvik

11

12