Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden 2014"

Transkript

1 Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden 2014 Fotografier 2013, Jari Nenonen Borgå stads fiskevatten 1. Borgå å 6. Kuggen 10. Sondby, Skeppars 2. Svinö-Haiko 7. Kullo-Åminsby 11. Äggskär 3. Tolkis 8. Essvik 12. Sondby, Köttboda 4. Furuholmen 9. Haxalö 13. Virvik 5. Repholmen

2 Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden Fisketillstånd säljs till : - Personer som bor inom Borgå stad eller Askola kommun samt till personer som äger eller hyr fritidsfastighet inom Borgå stad. - Tillstånd för kastfiske och dragrodd (trolling) säljs också till övriga (då som tillfälliga lov) För att kunna köpa fisketillstånd av Borgå stad, måste du (18-64 åring) först inlösa statens fiskevårdsavgift. Avgiften år 2014 är 24 eur och betalas till konto IBAN FI , mottagare Jordoch skogsbruksministeriet. Kvitto över betald fiskevårdsavgift skall uppvisas då du köper Borgå stads tillstånd. Om du är fritidsboende, bör du kunna bevisa att du äger eller hyr fastighet i Borgå. Registrerad yrkesfiskare kan inlösa 12 lov. Fisketillståndskvitto bör vara med vid fiske Här kan du skaffa ditt fisketillstånd till Borgå stads vattenområden: Samtliga tillstånd: Servicekontoret KOMPASSen, Krämaretorget B. Öppet mån-fre kl Tillfälliga lov för kastfiske och dragrodd (trolling) även från: - Hamarin tankkauspiste,hammars(seo), tfn Mattis Kiosk, Tarkisvägen 113, tel , Öppet 9-21 Fisketillståndet berättigar till fiske med: Nät(max längd 30 m, max djup 3 m), en ryssja (max höjd 1,5 m), en katsa eller en långrev (max 100 krokar). Med fisketillståndet får du också idka kastfiske och dragrodd (max 2 linor med max 2 drag/lina) per person. För fiske med stångkrok, separattillstånd (max 10 st/person). För ljustring, separattillstånd (1 lov/ båtlag). Redskapsmärket (brickan) bör fästas synligt vid yttre ändan av det/de redskap som är i vattnet. Högst tre (3) nät (90 m) får vara fästa vid varandra och de bör läggas ut från stranden utåt och inte längs strandlinjen. Registrerade yrkesfiskare får lägga ut 3 dubbelnät fästa vid varandra. Samtidigt som fångstredskapet avlägsnas bör även stakarna, bojarna och övriga därtill hörande föremål avlägsnas. Stör inte bosättningen! Det är förbjudet att på allmänt använda farleder hålla sådana fångstredskap som stör sjötrafiken. Fisketillstånden gäller på följande områden: Huvudprincipen är att fisketillståndet gäller på samtliga vattenområden som Borgå stad äger, kartan områden Till område 2-7 samt 9-13 säljs två (2) st lov/ person, ett tredje (3) lov till område 9-13 kan ännu fås (skild bricka). Undantag och förbud: Område 1: reserverat för kastfiske, pilkfiske och mete Ljustring tillåtet endast på område 2 a Områdena 6a, 7a, 8, och 10a är reserverade för kastfiske, dragrodd, pilkfiske och mete. Alla

3 andra slag av fångstredskap är förbjudna på dessa områden. Vattenägare har dock rätt att hålla nät och andra redskap på område 8 (Essvik). Nätfiske är förbjudet på områdena 2-7 årligen under tiden 15.5 kl kl Kräftfångst är förbjuden på av staden ägda vattenområden. Användning av harrbräde förbjudet Avgifter på fisketillstånd: *Fisketillstånd: 15 eur/st *Stångkrok: 3 eur/st *Tillfälligt lov för kast- och dragfiske: 10 eur/ dag, 15 eur/vecka, 20 eur/månad och 75 eur/år. Max. 2 lov/person. *Grupplov: max 10 personer/40 eur per dag, max 20 personer/80 euro per dag, osv. *Ljustring: ett(1) lov per båtlag / 20 eur (område 2a) *Pilkfiske och mete är avgiftsfria.för deltagande i pilkfiske tävlingar skall dock icke Borgåbo betala en avgift(se grupplov). *Om du vill fiska med drag på ett större område är det s.k. länskortet ett alternativ. Den länsvisa spöfiskeavgiften för Södra Finlands län är 31 eur/kalenderår eller 7 eur/dygn och kan betalas in på konto: FI , mottagare: Jord- och skogsbruksministeriet. Om du bryter mot bestämmelserna Borgå stad kan återta dina fisketillstånd om du bryter mot stadens bestämmelser, lag- och förordning om fiske eller fiskeområdets beslut, oberoende av om åtal väcks eller inte. Betald avgift återbetalas inte. Fiskerätten kan indras för en viss tid. Redskap: Som ett nät räknas ett högst 30 m långt och 3 m djupt nät. En långrev får ha högst 100 krokar. Om ovanstående mått överskrids räknas redskapet som två eller flera. Maskstorleken i nät djupare än 1,8m måste vara minst 50 mm (knutavstånd) förutom vid fiske av strömming och löja. Vid nätfiske efter strömming, vassbuk och nors gäller vad som stadgas i förordningen om fiske - minsta tillåtna maskvidd är 16mm (knutavstånd 10 mm). Det är också tillåtet att fånga betesfisk med tätare nät. Person som oavbrutet bor minst 4 veckor i kommunen har rätt att fiska strömming med nät i yttre skärgården. (Lag om fiske 8 ) Ryssja får till ingen del vara över 1,5 m hög. Öppethållande av fiskled och kungsådra 24 I älv samt i sund eller trängre led som avses i 1 kap. 13 vattenlagen skall kungsådra hållas öppen för fiskens vandring på det sätt som är stadgat i vattenlagen. Där älv förenas med havet eller insjö, övergår kungsådra i fiskled, som omfattar en tredjedel av vattenområdets bredd på djupaste stället och som sträcker sig så långt ut i öppna sjön att fiskens gång är tryggad. Miljötillståndsverket kan likväl på ansökan förordna annorledes om fiskleds bredd eller sträckning, om detta är behövligt för tryggande av fiskens gång. 25 Om öppethållande och stängande av fiskled gäller vad om kungsådra är stadgat i vattenlagen. Med untantag av långrev och annat krokredskap som inte hindrar samfärdsel i kungsådran skall kungsådra och fiskled också hållas fria från stående fiskereskap. I kungsådra och fiskled skall även med rörligt garnredskap fiskas så, att mera än halva bredden är öppen.

4 Minimimått för de olika fiskarterna inom Borgå-Sibbo-område Havslax 60cm Havsöring 50cm, cm Gös 40cm Harr 30cm, cm Släpp tillbaka undermånlig fisk Det är ännu skäl att påminna om att fisk som inte fyller minimimåttet ska släppas tillbaka i vattnet, levande eller död. Fridlysta fiskarter Följande fiskarter är enligt fiskeförordningen fridlysta, så att de inte får fångas under de nämnda perioderna: När fisk under den tid den är fridlyst fångats tillsammans med annan fisk, skall den omedelbart släppas tillbaka i vattnet. Fredningsområden Borgå-Sibbo fiskeområde har innerättat ett fredningsområde som omfattar områdena 1, 2, 2a, samt Stensböle gårds vatten årligen under tiden , åren Borgå-Sibbo fiskeområde har också inrättat ett fredningsområde i Borgå å, från Kokonuddens stenbrygga till Henttalaforsen. Allt fiske förutom mete, katsa och pilkfiske är förbjudet årligen under tiden under åren Samma gäller i Svartså- och Illbyån Tilläggsinformation: Tage Lönnroth, tfn Borgå stad/idrottstjänster, Mellangatan 1 B, Borgå tfn (019) Vädret till havs : eller tfn Info om fiske Havslax, insjölax, havsöring, sik, insjööring och bäcköring i älvar, bäckar forsaroch strömställen i september oktoberoch november, dock så att det är tillåtet att fiska dem med spinnspö och med drag också i dessa vatten, under de första 10 dagarna i september och efter den 15 november. Harr i april och maj, dock så att de får fångas med spinnfiske eller i övrigt med drag. Nejonöga från början av april till och med den 15 augusti.

5 Märk dina redskap rätt Märkning i områden med sjötrafik Förordningen om fiske indelar vattenområden i sådana som används för sjötrafik samt i övriga områden. Till områden där sjötrafik förekommer, räknas förutom farleder också andra områden där båtar i allmänhet rör sig. På områden som används för sjötrafik ska fiskeredskap märkas ut med flaggor, som fästs på en minst 1,2 meter hög stång. Flaggan ska vara kvadratisk och minst hög och bred. Fiskeredskap som når närmare vattenytan än 1,5 meter ska på områden där sjötrafik förekommer märkas ut med en dubbel flagga. Mete, pilkfiske eller fiske med stöd av spöfiskeavgiften får inte ske inom en 50 meters radie från ett redskap som märkts ut på detta sätt. Ovan: I områden med sjötrafik skall redskap som ligger djupare än 1,5 m märkas med en flagga. Nedan: I områden med sjötrafik skall redskap närmare ytan än 1,5 m märkas med dubbla flaggor. Flaggstångens höjd minst 1,2 m från vattenytan Flagga Reflex minst 2 cm Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta krävs tyngd försedda linor Bild 1. Flagga för redskap som används på områden med vattentrafik. Minst 5 cm från vattenytan Flötet inte genom - skinligt Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta Två krävs flaggor Flaggstångens höjd minst 1,2 m från tyngd försedda Reflex linor vattenytan minst 2 cm Bild 2. Flöte som används vid märkning av Namn kräftbur. och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta krävs tyngd försedda linor Bild 3. Flagga för ytnära redskap som används på områden med vattentrafik. 15cm Minst 15 cm från vattenytan Flötet inte genomskinligt Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta krävs 15cm Minst 40 cm från vattenytan tyngd försedda linor

6 Märkning i övriga områden I områden där sjötrafik i regel inte bedrivs, eller där det är uppenbart att redskapen inte stör sjötrafiken eller annat nyttjande av området, får redskap alternativt märkas ut med flöten. Flötena skall nå minst 15 cm över vattenytan. I stället för flöten kan man använda fyrkantiga eller triangelformade flaggor vars kortaste sida är minst 15 cm. Flaggorna skall vara fästa på en minst 40 cm hög stång. För en kräftbur räcker ett flöte som når minst 5 cm över vattenytan. Flötena får inte vara genomskinliga. Områden där dessa märkningar kan användas är t.ex. små sjöar och träsk och avskiljda vikar, samt i närheten av stränder, grund eller växtlighet. Flagga Bild 3. Flagga för ytnära redskap som används på områden med vattentrafik. Flaggstångens höjd minst 15cm 1,2 m från vattenytan genom- kontaktupp- minst Minst Flötet inte Namn och Reflex Minst 15 cm skinligt gifter samt 2 cm 40 cm redskapsmärke om från från Namn och kontaktuppgifter samt vattenytan redskapsmärke ytan vatten- detta krävs om detta krävs Utanför område med vattentrafik tyngd försedda linor tyngd försedda för linor märkning av redskap Bild 4. Flöte samt flagga som används utanför område med vattentrafik. Bild 1. Flagga för redskap som används på områden med vattentrafik. 15cm Märkning av kräftbur Ovan: I områden där redskapen inte stör sjötrafiken eller annat nyttjande av området, får redskapen märkas ut med flöten en mindre flagga och flaggstång. Nedan: För kräftburar räcker ett flöte som når 5 cm ovanför vattenytan. Minst 5 cm från vattenytan Flötet inte genom - skinligt Namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke om detta krävs tyngd försedda linor Bild 2. Flöte som används vid märkning av kräftbur.

7 Märkning på vintern Märkning på vintern När man fiskar från isen ska redskapen och vakar med diameter på över 40 cm märkas ut med en 1,2 meter hög stång som inte är vit. Stången ska också förses med en 2 cm hög reflex. När man fiskar från isen ska redskapen och vakar med diameter på över 40 cm märkas ut med en 1,2 meter hög stång som inte är vit. Stången ska också förses med en 2 cm hög reflex. Vid fiske från is bör vakar över 40 cm märkas ut med en stång. Vid fiske från is bör vakar över 40 cm märkas ut med en stång. Namn och kontaktuppgifter! Namn och kontaktuppgifter! Fångstredskapen Fångstredskapen skall skall förses med förses namn med namn och kontaktuppgifter till den som lagt och kontaktuppgifter ut dem. Namn till och den som telefon lagt nummer ut eller dem. post adress skall fästas vid det och flöte telefon- eller Namn nummer den flagg stång eller som postadress ändan av skall fångstred fästas finns vid den yttersta vid skapet. det flöte Därtill eller ska den man an vända märke flaggstång som anger fiskerätt som finns vid (redskapsmärke) den yttersta om ändan i bruk av på området. fångstred- ett sådant system tagits skapet. Därtill ska man använda märke som anger fiskerätt (redskapsmärke) Centralförbundet för Fiskerihushållning om ett sådant system tagits Helsingfors i bruk på Malms handelsväg 26 området. Tel. (09) Fax (09) Vammalan Kirjapaino 2012 Bilder och grafisk design: Anu Välitalo Märkningen som stadgas i förordningen är ett minimikrav. Man får använda andra, tydligare märken, såsom högre stänger eller större flaggor. Förnamn Efternamn Telefonnummer / adress Märkningen som stadgas i förordningen är ett minimikrav. Man får använda andra, tydligare märken, såsom högre stänger eller större flaggor. Gyllene regler för fiskaren Att tänka på när Du åker på fiskefärd: Tag redan när Du planerar fiskefärden reda på var, när och med vilka redskap det är tillåtet att fiska. Se till att Du har de tillstånd som behövs Parkera Din bil på ett ställe där parkering är tillåten och så att den inte är i vägen för annan trafik. Håll Dig noga till lagen om fiske och de regionala och lokala reglerna. Tag alla tillstånd och licenser med Dig och var beredd att visa upp dem för alla som har till uppgift att övervaka fisket. Kom ihåg att de fiskevatten Du använder ingalunda finns bara för Dig. Stör alltså inteandra som rör sig till sjöss eller de som bor vid stränderna. Stig inte - utan tvingande skäl - i land på fågelskär och -kobbar under våren och försommaren. Om fågelhonorna skräms iväg från sina bon eller ungar, är det fritt fram för kråkor och trutar att ta äggen och ungarna. Låt inte hunden springa fritt på fågelskären. När du rör Dig på stränderna och på sjön, gör det på naturens villkor och så att Du bevarar den. Gör inte upp eld i terrängen och smutsa inte ned naturen och landskapet med skräp och avfall. Skydda växter och djur överallt där Du rör Dig. Märk dina redskap rätt

8 Fiskelicenssystemet (gäller ej på Åland) Åldersgrupp: Avgift till staten: Avgift till vattenområdets ägare: Mete och pilkfiske: Alla Ingen avgift Ingen avgift Fiske med drag: U. 18 och >65 år år Ingen avgift Fiskevårdsavgift Övrigt fiske och kräftfångs U. 18 och >65 år år Ingen avgift Fiskevårdsavgift Ingen avgift Av resp. län utfärdat dragfiskekort eller tillstånd av vattenägaren Alltid tillstånd av vattenägare Alltid tillstånd av vattenägare

9 Borgå Stads fiskevatten 1. Borgå å 2. Svinö-Haiko 3. Tolkis 4. Furuholmen 5. Repholmen 6. Kuggen 7. Kullo-Åminsby 8. Essvik 9. Haxalö 10. Sondby, Skeppars 11. Äggskär 12. Sondby, Köttboda 13. Virvik

10 Porvoon Kaupungin kalastusvedet 1. Porvoon joki 2. Sikosaari-Haikkoo 3. Tolkkinen 4. Mäntysaari 5. Repholmen 6. Kuggen 7. Kulloo-Åminsby 8. Eslahti 9. Hakasalo 10. Sondby, Skeppars 11. Äggskär 12. Sondby, Köttboda 13. Virvik

11

12

Märk dina redskap rätt

Märk dina redskap rätt Märk dina redskap rätt Lagen om fiske har ändrats från början av april 2012. Det är nu obligatoriskt att tydligt märka ut stående och fasta fångstredskap såsom nät, katsa, ryssja och långrev. Syftet med

Läs mer

Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden 2013

Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden 2013 Fiskestadgar för Borgå stads vattenområden 2013 Fotografier 2011, Jari Nenonen/ Mika Nenonen Borgå stads fiskevatten 1. Borgå å 6. Kuggen 10. Sondby, Skeppars 2. Svinö-Haiko 7. Kullo-Åminsby 11. Äggskär

Läs mer

Märk dina redskap rätt

Märk dina redskap rätt Märk dina redskap rätt Lagen om fiske har ändrats från början av april 2012. Det är nu obligatoriskt att tydligt märka ut stående och Det fasta är fångstredskap obligatoriskt att såsom tydligt nät, märka

Läs mer

Märk dina redskap rätt

Märk dina redskap rätt Märk dina redskap rätt Lagen om fiske har ändrats från början av april 2012. Det är nu obligatoriskt att tydligt märka ut stående och fasta fångstredskap såsom nät, katsa, ryssja och långrev. Syftet med

Läs mer

Fiskelov och lag om fiske

Fiskelov och lag om fiske Fiskelov och lag om fiske Innehåll Rätt till fiske Ägarens rätt till fiske Allmänna fiskerättigheter Fiskelov Fiskevårdsavgiften Förbjudna fiskemetoder Fiskvandring Fredningstider och fångstmått Fiskeförseelser

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om fiske I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fiske (379/2015): 1 kap. Bestämmelser om fångsten 1 Fredade fiskarter och fiskbestånd Följande fiskar är

Läs mer

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 7 utgåvan - uppdateringar och korrigeringar 2012

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 7 utgåvan - uppdateringar och korrigeringar 2012 Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 7 utgåvan - uppdateringar och korrigeringar 2012 Sida 29 Sida 64 Gästhamn; Ändra Seglig och båtliv till Segling och Båtsport. Punktmärke; Ändra passera till

Läs mer

Fiska med ett tillstånd i så gott som hela landet.

Fiska med ett tillstånd i så gott som hela landet. Fiska med ett tillstånd i så gott som hela landet. Statens fiskevårdsavgift och de länsspecifika avgifterna har sammanslagits till en enda fiskevårdsavgift. 1 Fiskevårdsavgiften 2016 Från och med år 2016

Läs mer

En miljon vattenägare i tusen sjöars land

En miljon vattenägare i tusen sjöars land En miljon vattenägare i tusen sjöars land - om vattenägandet i Finland Malin Lönnroth Centralförbundet för Fiskerihushållning En historisk tillbakablick Finland var länge en del av Sverige, många historiska

Läs mer

ansvarsfullt vattenägande

ansvarsfullt vattenägande ansvarsfullt vattenägande Ansvarsfullt vattenägande Ansvarsfullt vattenägande betyder att ägaren till ett vattenområde är medveten om sin egendoms värde och förstår betydelsen av att förvalta den. Att

Läs mer

ÖVERSÄTTNING. 4swe 2014 TRAFIKVERKETS ANVISNINGAR. Farleder och fiske BEAKTANDE AV FISKEFRÅGOR INOM FARLEDER OCH I NÄRHETEN AV DEM

ÖVERSÄTTNING. 4swe 2014 TRAFIKVERKETS ANVISNINGAR. Farleder och fiske BEAKTANDE AV FISKEFRÅGOR INOM FARLEDER OCH I NÄRHETEN AV DEM ÖVERSÄTTNING 4swe 2014 TRAFIKVERKETS ANVISNINGAR BEAKTANDE AV FISKEFRÅGOR INOM FARLEDER OCH I NÄRHETEN AV DEM Beaktande av fiskefrågor inom farleder och i närheten av dem Trafikverkets anvisningar 4swe/2014

Läs mer

Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag

Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av fiskelagen (379/2015) och lagen om sättande i kraft och tillämpning

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fiske (379/2015) samt 7 3 mom. i lagen om sättande i kraft

Läs mer

2 a kap. Särskilda föreskrifter om fisket i Torneälvens fiskeområde. 1 I detta kapitel finns föreskrifter om fisket i

2 a kap. Särskilda föreskrifter om fisket i Torneälvens fiskeområde. 1 I detta kapitel finns föreskrifter om fisket i SFS nr: 1994:1716 Departement/ myndighet: Landsbygdsdepartementet Rubrik: Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen Utfärdad: 1994-12-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:300 2 a

Läs mer

Utlåtande om förslag till Lag om fiske

Utlåtande om förslag till Lag om fiske Borgå den 23.01.2014 Jord- och skogsbruksministeriet/ Centralförbundet för fiskerihushållning Nylands Fiskarförbund tackar för möjligheten att ge våra synpunkter på förslaget till lag om fiske. Lagen är

Läs mer

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser 2016-09-01 Sida 13. Den i exemplet angivna platsens latitud bör vara 63 55,90 N Sida 18. Rätta tredje franska strecket värde, E (ostlig)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 9 april 2009 Nr 222 225 INNEHÅLL Nr Sidan 222 Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar... 2897 223 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Fiskeregler i Vänern. Allmänt vatten Allt vatten som inte är enskilt.

Fiskeregler i Vänern. Allmänt vatten Allt vatten som inte är enskilt. Fiskeregler i Vänern November 2012 Vi hoppas att din fisketur på Vänern blir trevlig och spännande. I sam band med ditt besök på Vänern finns det ett antal regler som måste följas. Syftet med reglerna

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006 Länsstyrelsen på Gotland har uppdrag av regeringen att arbeta för att det på ett långsiktigt och hållbart sätt genomförs en ansvarsfull hushållning av fiskresurserna så att de ger en god och långsiktig

Läs mer

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser 2016-09-01 2016.11.10 2016.12.01 2016.12.15 Sida 13. Den i exemplet angivna platsens latitud bör vara 63 55,90 N Sida 18. Rätta tredje

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 i enlighet med fiskeområdets reglemente

ÅRSBERÄTTELSE 2014 i enlighet med fiskeområdets reglemente INGÅ FISKEOMRÅDE sida 1/6 1. GRUNDUPPGIFTER ÅRSBERÄTTELSE 2014 i enlighet med fiskeområdets reglemente Ingå fiskeområde är beläget i Västra Nyland, med Raseborgs stad som granne i väst, Kyrkslätt i öst,

Läs mer

Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län

Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län (Uppdaterad: 2009-05-28) Vi som jobbar med fiskefrågor på länsstyrelsen kontaktas ofta av olika personer som vill få upplysningar om vilka bestämmelser som

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i Välkommen att fiska i destination Funäsdalen Här finns hundratals upplåtna vatten i ett område med en mängd sjöar, tjärnar och åar. Vi är ett spännande gränsområde där skog möter fjäll, vilket innebär

Läs mer

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk Åldersbestämning av fisk Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det

Läs mer

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om fiske förändras. Fiskevårdsavgiften

Läs mer

Regler för sportfiske 2013

Regler för sportfiske 2013 Regler för sportfiske 2013 Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo i samarbete med Ta chansen att vinna 3 000 kr - skicka in din bästa fiske- eller naturbild tagen i området Läs mer på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 november 2013 835/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga

Läs mer

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Kontrollavgiften Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Ett informationsmaterial om kontrollavgiften producerat av Sveriges Fiskevattenägareförbund

Läs mer

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Fiska i Hallsbergs kommun

Fiska i Hallsbergs kommun Fiska i Hallsbergs kommun www.hallsberg.se 0582-68 53 36 1 2 3 4 6 14 11 10 5 7 12 13 9 8 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Fiskesjöar Gallabergssjön Bäcksjön Tripphultssjön Tisaren Sottern Molången Sättrasjön Avern

Läs mer

Färna. Bonga. 30 fiskar. Mört. Centralförbundet för Fiskerihushållning

Färna. Bonga. 30 fiskar. Mört. Centralförbundet för Fiskerihushållning Färna Bonga 30 fiskar Mört Centralförbundet för Fiskerihushållning BONGNING ÄR KUL Under det nya årtusendet har en ny gren av fiske strandat i Finland: fiskbongning. Den här nya fiskegrenen går ut på att

Läs mer

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta översiktskarta Det vidsträckta skogslandskapet i området erbjuder varierat fiske och härliga vildmarksupplevelser. Här finns både strömmande vatten med harr, öring och tidvis lax samt skogstjärnar med

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1984R3440 SV 19.02.2007 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3440/84 av den 6 december

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING Fiskeplan Allmänningen 2016 2016 1 SAMMANFATTNING Under en lång följd av år har allmänningen genom statligt stöd arbetet med fiskevård i allmänningens vatten. Verksamheten har ett stort allmänt intresse.

Läs mer

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010.

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Datum 2011-02-01 Beteckning Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Örebro län Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Fram till 1993 var inrapportering av fångst obligatorisk för

Läs mer

701-1 bilaga. Bilaga till Fiskelag (1993:787)

701-1 bilaga. Bilaga till Fiskelag (1993:787) Bilaga till Fiskelag (1993:787) OMRÅDE TILLÅTNA REDSKAP TILLÅTNA FISKSLAG SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Göteborgs län samt i Uppsala län utom Östhammars kommun

Läs mer

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2010. I tillämpliga delar gäller Fiskelagstiftningen. Reviderade vid föreningens ordinarie årsstämma 2011,

Läs mer

Färna. Bonga. 30 fiskar. Mört. Centralförbundet för Fiskerihushållning

Färna. Bonga. 30 fiskar. Mört. Centralförbundet för Fiskerihushållning Färna Bonga 30 fiskar Mört Centralförbundet för Fiskerihushållning BONGNING ÄR KUL Under det nya årtusendet har en ny gren av fiske strandat i Finland: fiskbongning. Den här nya fiskegrenen går ut på att

Läs mer

Fiskeövervakarens utbildningsmaterial

Fiskeövervakarens utbildningsmaterial Fiskeövervakarens utbildningsmaterial Innehåll Anvisningar för läsaren Lagen om fiske Förordningen om fiske Plock från följande lagar och förordningar: Förvaltningslag Lag om offentlighet i myndigheternas

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd Ympäristölautakunta 67 13.04.2016 Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd 2790/11.01.00/2016 Ympäristölautakunta 13.04.2016 67 Beredare

Läs mer

Fiskeriverkets författningssamling

Fiskeriverkets författningssamling Fiskeriverkets författningssamling FIFS Fiskeriverkets föreskrifter () om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar Senast uppdaterad 2005-12-29 Observera att endast den tryckta

Läs mer

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, 1 kap. [591] Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se TFH III:2 [1751]

Läs mer

Vildmarkspass 1. Vildmarkspass 1. Det första vildmarkspasset är avsett för elever i årskurserna 1 3.

Vildmarkspass 1. Vildmarkspass 1. Det första vildmarkspasset är avsett för elever i årskurserna 1 3. Vildmarkspass 1 Det första vildmarkspasset är avsett för elever i årskurserna 1 3. Vildmarkspasset kan man göra under lärarens ledning på lektionerna i skolan, under en utfärdsdag, på en skolutflykt, i

Läs mer

Vildmarkspass 2. Vildmarkspass 2. Det andra vildmarkspasset är avsett för elever i årskurserna 4 6.

Vildmarkspass 2. Vildmarkspass 2. Det andra vildmarkspasset är avsett för elever i årskurserna 4 6. Vildmarkspass 2 Det andra vildmarkspasset är avsett för elever i årskurserna 4 6. Vildmarkspasset kan man göra under lärarens ledning på lektionerna i skolan, under en utfärdsdag, på en skolutflykt, i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2010:1114 Utkom från trycket den 21 september 2010 utfärdad den 2 september

Läs mer

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län 2007-03-21 Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Observera att det gäller särskilda regler för fisket i

Läs mer

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) 1 Jord och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen 6.4.2016 Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) Lagen om det

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: Adress Postnummer och -anstalt Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater: P

Läs mer

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2010. I tillämpliga delar gäller Fiskelagstiftningen. Reviderade vid föreningens ordinarie årsstämma 2011,

Läs mer

Allmänna fiskeregler

Allmänna fiskeregler Allmänna fiskeregler Detta dokument innehåller en samlad sammanställning över de allmänna fiskeregler som finns publicerad under olika flikar i Svenska Fiskeregler. Till stor del finns dessa angivna i

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Vård- och regleringsbehov av sikbestånden målsättningar och verkställandet

Vård- och regleringsbehov av sikbestånden målsättningar och verkställandet Vård- och regleringsbehov av sikbestånden målsättningar och verkställandet Fiskerichef Kari Ranta-aho/ Närings-, trafik- och miljöcentralen ; Egentliga Finland Intersik, slutkonferens i Umeå 20.10. 2011

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 105/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att lagen om fiske

Läs mer

Ka r t o r & An v i s n i n g a r

Ka r t o r & An v i s n i n g a r SPORTFISKEKORTETS Ka r t o r & An v i s n i n g a r 2010 Sportfiskarna Stockholm Innehållsförteckning Kräftfisket 3 T.D.A. Kortet 3 Allmänna bestämmelser 4 Put-&-Take fiske 5 Att tänka på 31 Sjöar i Sportfiskekortet

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Faktablad om provfisket i Lumparn 2016

Faktablad om provfisket i Lumparn 2016 Faktablad om provfisket i Lumparn 2016 Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1999: 1999 2010; nät serier ( ) 2010 -> Nordic-nät tas i bruk och används tillsvidare ( ). Tre stationer i nordost utgick

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Promemoria Fiskeriråd HARE022:00/2008 Eija Kirjavainen

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Promemoria Fiskeriråd HARE022:00/2008 Eija Kirjavainen JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Promemoria Fiskeriråd 23.11.2015 HARE022:00/2008 Eija Kirjavainen STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FISKE 1 Allmänt Riksdagen har godkänt en ny lag om fiske (RSv 353/2014 rd, RP

Läs mer

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön BESLUT Södra Finland Nr 51/2013/2 Dnr ESAVI/33/04.09/2012 Givet efter anslag 11.3.2013 ÄRENDE Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön SÖKANDE Krängbänken Ab ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

Läs mer

Fiskekort A Gäller för fiske med handredskap (spöfiske, mete, pimpel etc. ) Max 2 st spön efter motordriven farkost.

Fiskekort A Gäller för fiske med handredskap (spöfiske, mete, pimpel etc. ) Max 2 st spön efter motordriven farkost. Page 1 of 4 Distribueras till fiskekortsförsäljare, tillsyningsmän Prislista från 2013 Fiskekort A Gäller för fiske med handredskap (spöfiske, mete, pimpel etc. ) Max 2 st spön efter motordriven farkost.

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

ws**si*r#ffiitrr:f * ä4 tw

ws**si*r#ffiitrr:f * ä4 tw ws**si*r#ffiitrr:f * ä4 tw Hissmofors-, Granboforsens-, Nedre Längans-, Gysens-, Akersjöns-, Rörvattnet-skogsjö-, Valsjöns- & Gunnarvattnets fuo i samarbete med Fiskevägenkortet Allmänna bestämmelser:

Läs mer

Denna begäran om utlätande bar sänts endast elektroniskt. Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan.

Denna begäran om utlätande bar sänts endast elektroniskt. Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan. mmm.fi 20.3.2017 MMMO 18:00/2016 BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 1(2) Enligt sändlista BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 6 OCH 13 I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ETT KVOTSYSTEM

Läs mer

Allemansrätten i ett nötskal

Allemansrätten i ett nötskal FISKE ÄR KUL Vad är den? Den nationella fiskedagen hålls årligen den sista onsdagen i maj. Under dagen får barn och unga lära sig om våra inhemska fiskarter och bekanta sig med fiske som hobby. Dagens

Läs mer

Vildmarkspass 4. Vildmarkspass 4. Det fjärde vildmarkspasset är avsett för gymnasieelever.

Vildmarkspass 4. Vildmarkspass 4. Det fjärde vildmarkspasset är avsett för gymnasieelever. Vildmarkspass 4 Det fjärde vildmarkspasset är avsett för gymnasieelever. Vildmarkspasset kan man göra under lärarens ledning på lektionerna i skolan, under en utfärdsdag, på en skolutflykt, i en naturskola,

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Faktablad om provfisket i Lumparn 2015

Faktablad om provfisket i Lumparn 2015 Faktablad om provfisket i Lumparn 2015 Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1999: 1999 2010; nät serier ( ) 2010 -> Nordic-nät tas i bruk och används tillsvidare ( ). Tre stationer i nordost utgick

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. RP 200/1995 rd

ALLMÄN MOTIVERING. RP 200/1995 rd RP 200/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 lagen om fiske 1951 och lagen om fiske 1982 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition ingår

Läs mer

Fiske i Ronnebyån. Priser

Fiske i Ronnebyån. Priser Sportfiske 2017 Fiske i Ronnebyån Havsörings- och regnbågefiske i Ronnebyån är välkänt och lockar fiskeentusiaster från när och fjärran varje år. För allas trivsel, var vänlig respektera följande grundregler:

Läs mer

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 TUSENTALS SJÖAR Sjörikt land Sverige Drygt 100 000 sjöar större än 1 ha = 0,01 km 2 = 0,1 km x 0,1 km 80 000 sjöar mindre än 10 ha Cirka en tiondel av sveriges yta.

Läs mer

Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: 600, 601, 610. Koordinater:

Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: 600, 601, 610. Koordinater: Sökandens namn (om det är en privatperson, måste det vara samma som är kontaktperson) Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: 600, 601, 610 Adress Jvf nr Datum / 20

Läs mer

Beskrivning av provfiskeryssja, redskapskod K054, och hur redskapet fiskas

Beskrivning av provfiskeryssja, redskapskod K054, och hur redskapet fiskas Beskrivning av provfiskeryssja, redskapskod K054, och hur redskapet fiskas Alla nedan angivna mått avser de ryssjor som används vid provfiske vid svenska västkusten. Smärre avvikelser (upp till 5 cm för

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juni 2011 587/2011 Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Tillsyns och informationsprojektet Skallön till norra länsgränsen 2016

Tillsyns och informationsprojektet Skallön till norra länsgränsen 2016 Tillsyns och informationsprojektet Skallön till norra länsgränsen Kågeälvens nedre FvO Thomas Johansson Innehållsförteckning Inledning... 3 Åbyälvens fredningsområde... 4 Problem i området... 5 Kågeälvens

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Restaurering av fiskvandringsleder i Malax 1 Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansiering för ett ERUF-finansierat projekt 2007-2013 via Södra

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

Markus Lundgren. med underlag från

Markus Lundgren. med underlag från Havsöring i Sverige förvaltning och beståndsövervakning Markus Lundgren med underlag från Havsöring leker i många små vattendrag.... och är en karaktärsart viktig för övrig biologisk mångfald! 2017-03-28

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ENLIGT DISTRIBUTIOIN BESLUT (3 sidor) angående vattendrag som är lax- eller sikförande 25.4.2008 Dnr 2219/5715/2008 BEHOVET AV ETT BESLUT Enligt

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017)

ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017) ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017) MOTORFORDONSTRAFIK INOM MUSKÖ HAVSBAD Allmänt Parkering eller uppställning av motorfordon på vägar, vändplaner och mötesplatser är förbjuden.

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Tillståndsprövning - odling av musslor och ostron. Jarl Svahn Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten

Tillståndsprövning - odling av musslor och ostron. Jarl Svahn Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten Tillståndsprövning - odling av musslor och ostron Musselseminarium Stenungsund 2013-10-28 Jarl Svahn Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten ANSÖKAN TILLSTÅND ATT ANLÄGGA OCH DRIVA EN VATTENBRUKSANLÄGGNING

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Välkommen Vi hoppas att din fisketur blir trevlig och spännande! Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Syftet

Läs mer

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske 1994 startade Projekt Sälar och Fiske (PSF) Deltagare Länsstyrelser Naturvårdsverket Fiskeriverket Yrkesfiskare SNF WWF Syfte

Läs mer

Fisketips. Sommar och vinter i Bodens kommun

Fisketips. Sommar och vinter i Bodens kommun Fisketips Sommar och vinter i Bodens kommun Fiskeetiska normer I dag har det blivit allt vanligare att vi släpper tillbaka de fi skar som vi inte behöver till snar spis. En god regel är därför att aldrig

Läs mer

Utveckling av ett selektivt torskredskap

Utveckling av ett selektivt torskredskap Rapport till selektivt fiske Datum: 20150115 Utveckling av ett selektivt torskredskap Sara Königson, Maria Hedgärde och Sven-Gunnar Lunneryd Introduktion Kustfisket hotas idag av ökande sälpopulationerna

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av en hushålls- och råvattenledning och ett tryckavlopp under Prästgårdsfjärden,

Läs mer

KANOTVETT & SÄKERHET Allemansrätten ger dig och alla andra möjlighet att

KANOTVETT & SÄKERHET Allemansrätten ger dig och alla andra möjlighet att KANOTVETT & SÄKERHET Allemansrätten ger dig och alla andra möjlighet att komma ut och njuta av vår natur. Men den innebär ett ansvar det är nödvändigt att visa hänsyn mot djur, natur och mot andra människor.

Läs mer

Allemansrätten i ett nötskal

Allemansrätten i ett nötskal FISKE ÄR KUL Vad är den Den nationella fiskedagen hålls årligen den sista onsdagen i augusti. Under dagen får barn och unga lära sig om våra inhemska fiskarter och bekanta sig med fiske som hobby. Dagens

Läs mer