Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län"

Transkript

1 Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län (Uppdaterad: ) Vi som jobbar med fiskefrågor på länsstyrelsen kontaktas ofta av olika personer som vill få upplysningar om vilka bestämmelser som gäller för fiske i länet. Det kan handla om vilka perioder som fisket är upplåtet eller vilka redskap som får användas i olika områden. Vid dessa kontakter har det tydligt framgått att det finns ett stort behov och intresse för en webbaserad samlad informationskälla där informationen själv kan hämtas av den fiskeintresserade. Av denna anledning har avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad på Länsstyrelsen sammanställt de viktigaste reglerna och författningarna som reglerar fisket i länet. Förhoppningsvis kan informationen ge svar på de vanligaste frågeställningarna som finns inom fiskets område. För mer information kontakta gärna Länsstyrelsens fiskefunktion. 1. Inledning Nedanstående sammanställning är ett koncentrat av de fiskebestämmelser som gäller inom länet vid uppdateringstillfället. OBS att ändringar kan förekomma efter någon tid. Om osäkerhet uppstår med anledning av detta samt om bestämmelsernas innehåll i allmänhet, kan upplysningar i första hand erhållas hos Länsstyrelsens avdelning för näringsliv och samhällsbyggnad, telefon eller hos Kustbevakningens ledningscentral Den blåmarkerade texten innehåller länkar till dokument som finns publicerade på Internet. Sammanställningen innehåller de viktigaste bestämmelserna ur bland annat följande författningar: 1.Fiskelag (SFS 1993:787) 2.Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (SFS 1994:1716) 3.Fiskeriverkets föreskrifter om fisket i Skagerak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) 4.Fiskeriverkets föreskrifter om fisket i Sötvattensområdena (FIFS 2004:37) 5.Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar 2. Generella ändringar Sedan 1994 omfattar Fiskeriverkets föreskrifter om fisket i Östersjön och angränsande sötvattensområden (obs även Bottenhavet) även fiske vid kusten och havet upp till det första vandringshindret i varje vattendrag.

2 2 3. Definitioner Enskilt vatten - allt vatten i länets insjöar och vattendrag samt vid kusten inom 300 meter från fastlandet eller från ö av minst 100 meters längd (huvudregel). Allmänt vatten - vattenområde i havet som inte är enskilt vatten. Minimimått - räknas från fiskens nosspets till stjärtfenans yttersta spets. Med fast fiskeredskap menas 1. fiskebyggnad och 2. fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd. Exempel på dessa är laxfälla och storryssja. Rörligt fiskeredskap är alla redskap som inte uppfyller definitionen på fast fiskeredskap (se ovan), t ex handredskap, skötar och nät av olika slag. Handredskap (typ av rörligt fiskeredskap) är olika spöfiskeredskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar och används vid exempelvis mete, pimpel, spinn- och flugfiske. 4. Gräns mellan sötvatten och saltvatten (kusten) En allmän regel är att gränsen går tvärs över vattendragens mynning mellan vattendragets två yttersta mynningsuddar. För de större vattendragen finns gränser fastställda i FIFS 2004: Vilka har rätten att fiska 5.1 Vid kusten Allt fiske med rörligt redskap är fritt vid länets kust. (Fiskekort eller annat tillstånd erfordras inte för svensk medborgare). Utländska medborgare som är stadigvarande bosatta här i landet är dock likställda med svenska medborgare. Se i övrigt 8, 9 och 13 i Fiskelagen 1993:787. Vid länets kust gäller regeln, att utländsk medborgare (även ej stadigvarande bosatta i landet) får bedriva fiske med handredskap, t.ex. spö eller pirk, inom de områden där svenska medborgare utan egen fiskerätt har rätt att fiska. Fisket efter lax samt fiske med fasta redskap är dock förbehållet fiskerättsägarna i enskilt vatten (se ovan). Sedan år 1994 gäller dock en generell redskapsbegränsning för fritidsfiskare, d v s fiskare utan fiskerätt eller yrkesfiskelicens enligt följande: Den som fiskar med rörliga redskap i vatten där fisket är fritt för var och en får endast använda nät, ryssja, bur, handredskap och håv. Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. En långrev får vara försedd med högst 100 krokar. Nätens sammanlagda längd får inte överstiga 180 meter. Ovanstående stycke gäller inte den som fiskar yrkesmässigt, innehar fisket med äganderätt eller har rätt till fisket p.g.a. nyttjanderätt som omfattar även annat fiske än det som är fritt för var och en. 5.2 I sötvatten Allt fiske i sötvatten d v s från gränsen mellan sötvattenområdet och kustområdet i kustmynnande vattendrag samt i alla insjöar fordrar tillstånd av fiskerättsägarna. För majoriteten av länets vatten finns sådana tillstånd (fiskekort) att köpa hos sammanslutningar av fiskerättsägare och skogsbolag med flera. Inom länets sötvattensområden gäller samma bestämmelser för utländsk som för svensk medborgare. Närmare information om var fiskekort finns att köpa lämnas bland annat i olika turistbroschyrer. Du kan även gå in på webben:

3 3 6. Märkning av redskap Enligt 14 Förordning 1994:1716 skall det av märkningen framgå vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare, fritidsfiskare eller om fisket sker med stöd av enskild fiskerätt. Reglerna som gäller vid fiske i havet finns redovisade i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14). I denna författning framgår bland annat följande: Vid fritidsfiske eller fiske med stöd av enskild rätt skall fiskaren märka sina redskap med namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som kan tillhandahållas av länsstyrelsen. Utöver denna märkning skall den som bedriver fritidsfiske märka redskapen med stora bokstaven F och fiskare som fiskar med stöd av enskild fiskerätt med stora bokstäverna ER. Överseglingsbara bottensatta redskap kortare än 50 m och där fisket sker inomskärs får utmärkas med enbart en fiskekula med minst 15 cm diameter eller en cylinder (minst 20 cm lång och minst 6 cm diameter). Färgen på dessa redskap skall vara röd, orange, gul eller vit. Samma typ av redskap vars längd överstiger 50 m men understiger 300 m skall ha en fiskekula eller en cylinder i vardera änden. Inomskärs (kustvattenområdet ut till 300 m utanför de baslinjer som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium) räknas i detta fall länets vattenområde ut till BASLINJEN vilken är dragen från Brämöns södra sida - Svenskär - Härnöklubb till Skagsudde och vidare till Sälbådan och Västerbotten. Sker fisket utomskärs med denna fiskeredskapstyp skall de utmärkas med en vakare (= stång, med eller utan flytkropp) som har en höjd av minst 2 meter ovan vattenytan. En vakare får inte vara röd eller grön. När det gäller utmärkningen av andra fiskeredskap som i vissa fall kan vara komplicerad rekommenderas fiskaren att ta del av Fiskeriverkets folder "Utmärkning av fiskeredskap" eller författningstexten (FIFS 1994:14).

4 4 7. Om förhållandena mellan flera fiskande Om flera ämnar fiska i samma vatten men inte kan göra detta samtidigt skall de fiska i den ordning som de kom till platsen. Lagen föreskriver att den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området. Det är förbjudet att efter avslutat fiske i vattnet kvarlämna föremål som kan hindra andra från att fiska. Illustration från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbundets utbildningshandbok för fisketillsyningsmän Fiskelagen (1993:787) föreskriver vidare att fiske inte utan lov får bedrivas närmare än 100 meter från fast fiskeredskap eller kassodling om dessa utmärkts på föreskrivet sätt. Observera att även förankringsanordningar tillhör redskapet eller kassodlingen vilket därmed innebär att avståndet skall räknas från dessa. 8. Förbjudna fiskeredskap fiskemetoder och förbudsområden (Beträffande vissa tidsbestämda förbud, se under "Förbudstider"). 8.1 Allmänt I länets samtliga vatten gäller följande regler: I vattendrag eller sund skall i varje gren, där fisk vandrar, fiskådra finnas i djupaste delen. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Den sträcker sig vidare 300 meter ut i havet eller insjö, där den mynnar ut. Fiskådra skall lämnas fri från fiskeredskap eller anordning, som hindrar fiskens gång. Illustration från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbundets utbildningshandbok för fisketillsyningsmän Fiske inte får bedrivas med sprängämnen, bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen (gäller även harpun) eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Fiske med ålsax, vars tänder är högst sex millimeter, är dock tillåtet. Huggkrok får användas för att bärga fisk som har fångats med andra redskap (SFS 1994:1716). Fiske med nät bakom anlagt strömhinder, som bropelare med mera är förbjudet. Vid kraftverksoch regleringsdammar eller särskilt anordnande fiskvägar finns vanligen fiskeförbudsområden fastställda i vattendom. Det är förbjudet att utan föregående desinficering använda redskap för kräftfiske i ett vatten om redskapet tidigare använts i ett annat vatten. Flodpärlmusslan är totalfredad i hela landet och under hela året.

5 8.2 Speciella regler i strömmande vatten från kusten upp till första definitiva vandringshindret I strömmande vatten, med undantag av huvudvattendragen Ljungan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven, får fiske endast bedrivas med handredskap, håv, ryssja som inte är högre än 1,5 m samt med tinor efter nejonöga (nätting). Kräftfiske är också tillåtet (SFS 1994:1716). 8.3 Speciella regler för sjöar och strömmande vatten ovan första definitiva vandringshindret Det finns för närvarande inga speciella bestämmelser för fiske i dessa vatten. Fiskaren bör därmed förvissa sig om vilka bestämmelser som fiskerättsägaren eller t ex fiskevårdsområdet infört i varje enskilt fall. 8.4 Speciella regler vid kusten Generellt förbud gäller fiske efter lax och öring med drivnät, drivlinor, förankrade linor och förankrade flytgarn inom delområdena 30 och 31 d v s norr om latituden N (Ålandshav). Det finns inga bestämmelser om maskstorlek Fredningstider 9.1 Inom sötvattensområdet i strömmande vatten från kusten upp till det första definitiva vandringshindret För mindre och mellanstora vattendrag gäller allmänt att fiske efter lax och öring är förbjudet under perioden 1 september - 31 december i alla vattendrag från havet upp till första vanringshindret. Vid fiske med handredskap gäller dock förbudet endast under perioden 15 september - 14 oktober. Andra bestämmelser gäller för Ljungan, Ångermanälven, Indalsälven och Gideälven. Ljungan med bivattendrag är (1) Nät- och notfiske förbjudet under hela året från torsdag kl till söndag kl (2) fiske efter lax förbjudet hela året, dock får fiske ske med handredskap efter lax under perioden 1 januari 14 oktober, samt med not efter lax som är märkt genom att fettfenan är bortklippt under perioden 1 januari 30 september. (3) fiske efter öring med handredskap förbjudet under perioden 15 oktober 15 november, övrig tid under året är handredskapsfiske tillåtet. Ångermanälven, Indalsälven och Gideälven är nät- och notfiske förbjudet under hela året under olika veckodagar enligt följande: (1) dels lördag kl till söndag kl under perioden 1 januari 31 augusti samt (2) dels från torsdag kl till söndag kl från 1 september 31 december. (3) handredskapsfiske är tillåtet hela året. 9.2 Vid kusten (saltvatten) Specialregler fredningstider norra delen av länet Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter samt fiske efter lax och öring är förbjudet i kustvattensområdet norr om latituden N under perioden 1 april - 10 juni. Under denna tid gäller förbud mot nät med en maskstorlek större än 120 mm.

6 9.2.2 Fredningsområden För fiske inom fredningsområden utanför ett antal av länets vattendrag finns speciella regler (se FIFS 2004:36, bilaga 2). Inre gränsen mellan fredningsområde och sötvattensområde går normalt tvärs över angränsande vattendrags mynningar (övriga avgränsningar se kartbilaga 2, 3 i FIFS 1993:31). Kartor över fredningsområden finns som bilagor i slutet av detta dokument. Regler för länets fredningsområden kan kortfattat beskrivas enligt följande: Moälven/Idbyån Ångermanälven Indalsälven Ljungan Fiske med drivnät, drivlinor och förankrade linor, förankrade flytgarn, fast redskap som i någon form är högre än 1,5 meter är förbjudet i hela fredningsområdet. Området avgränsas av en linje från Hörnskatan över Buröns östra udde till fastlandet 200 meter sydost om Buröbäckens mynning. Allt fiske efter lax och öring 15 augusti - 31 oktober är förbjudet inom detta område. b) Allt fiske är förbjudet inom den inre restriktionsgränsen 15 augusti 31 oktober. Detta område avgränsas av dels en linje utanför Moälven på ett avstånd av 500 meter från närmaste punkt på den gränslinje som anges i bilaga 2 (FIFS 2004:36), dels en linje utanför Idbyån från en tavla på fastlandet vid Fällsundets norra del, vilket utmärker en elkabel, i kabelns riktning till Burön och därifrån vidare till den nordligaste punkten på udden öster om Sjöboviken på Hornön. Fiske med drivnät, drivlinor, förankrade linor och förankrade flytgarn är förbjudet i ett område som avgränsas av en linje från Svenskär över Härnöklubbs fyr, Lungöns fyr och Storöns nordöstra spets till Bråtaudden. Fasta redskap får ej vara längre än 300 meter inom detta område. a) Fiske med drivnät, drivlinor, förankrade linor och förankrade flytgarn är förbjudet i hela fredningsområdet som avgränsas av en linje från Skatudden till Gubbens fyr och vidare över Rödögubbens fyr till Sundgrund vid Tynderö, dels Alnöbron. b) Fiske med fast redskap som i någon form är högre än 1,5 meter är förbjudet innanför den inre restriktionsgränsen som går i en linje i rak ostlig riktning från Aldernäset, dels Alnöbron. a) Fiske med drivnät, drivlinor och förankrade linor och förankrade flytgarn är förbjudet i hela fredningsområdet som dels avgränsas av en linje från Löruddens fyr till Gubbens fyr och vidare till Skatudden, dels Alnöbron. Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året, dock får fångst ske av sådan lax och öring som är märkt genom att fettfenan är bortklippt. b) Fiske med fast redskap som i någon form är högre än 1,5 meter är förbjudet innanför restriktionsgräns 1 som går dels i en linje från Raholmens ostspets till värmekraftverket i Tegelviken, dels Alnöbron. Inom detta område är även allt fiske med nät och not förbjudet från torsdag kl till söndag kl inom fredningsområdet. c) Fiske med nät och not är förbjudet under perioden 15 juni 15 augusti innanför inre restriktionsgräns 2 som går i en linje från Nyhamnsudden (Hambergsudden) i västlig riktning till en punkt 500 meter norr om Vapelbäckens mynning Terminalfiskeområde Gideälven Allt fiske förbjudet under tiden mellan den 15 augusti- 31 oktober inom ett avstånd av 500 m från närmaste punkt på den gränslinje som framgår bilaga 2 (se kartbild i slutet av detta dokument) Övriga områden Saluån, Gådeån Allt fiske är förbjudet 15 augusti - 31 oktober på ett avstånd av 500 m Näskeån, Inviksån från gräns mot sötvattensområde. Selångersån, Nätraälven Utanför övriga icke namngivna vattendrag som saknar definierade fredningsområden gäller det att allt fiske är förbjudet under perioden 1 september 31 december inom ett avstånd av 200 meter från mittpunkten mellan vattendragets två yttersta mynningsuddar. 6

7 7 10. Minimimått (angående mätning se ovan under Definitioner) 10.1 I saltvatten/kusten lax 60 cm torsk 38 cm öring 40 cm ål 60 cm harr 30 cm gös 40 cm 10.2 I strömmande vatten från kusten upp till det första vandringshindret lax 50 cm öring 35 cm gös 40 cm ål 60 cm harr 30 cm När det gäller minimimått och eventuellt andra inskränkningar i fisket kan särskilda bestämmelser ha utfärdats av fiskevårdsorganisationerna. Detta finns i så fall noterat på den information som vanligen medföljer fiskekortet. 11. Återutsättningsskyldighet För att inte bryta mot föreskrivna regler skall fisk av viss art genast återutsättas om den: a) fångas under tid när förbud mot arten råder. b) fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten. c) inte innehåller för arten föreskrivet minimimått. 12. Allmänt Innehavare av enskild fiskerätt får i allmänhet fiska med fasta redskap och fiska lax inom eget vatten. Vissa inskränkningar gäller dock, bland annat inom älvarnas mynningsområden (FIFS 2004:37). Tillstånd eller dispens erfordras för fiske med fasta redskap inom allmänt vatten eller statliga vatten i övrigt. Det är förbjudet att sätta ut flytta fisk eller kräftor mellan olika vatten utan att tillstånd lämnats från Länsstyrelsen. Detta förbud gäller även fisk och kräftor som införskaffats från odling. Ansökningsblanketter för att ansöka om tillstånd att sätta ut fisk på länsstyrelsens hemsida. Forskningen behöver återfångstrapportering av märkt fisk. Plastmärken från fångad fisk bör insändas till Sötvattenlaboratoriet, Stångholmsvägen 2, Drottningholm. Med märket bifogas uppgift om fångstplats, datum, fiskens längd, vikt och kön samt namn och postadress. Belöning utbetalas. Notera även om märket önskas åter efter registreringen. DU SOM FISKAR: Ta reda på var, när och hur Du får fiska - och gör det innan Du börjar; skaffa Dig tillstånd (t ex fiskekort) om så krävs för det vatten där Du tänker hålla till, iakttag alltid de bestämmelser som gäller och då även de som fiskerättsinnehavarna utfärdat, far varligt och hyfsat fram i skog och mark och även vid strand och kust, släng aldrig överbliven nylonlina eller nätrester i naturen, tänk på att det enligt Naturvårdslagen är förbjudet att skräpa ned i naturen med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat.

8 8 13. Information om fiske i länet Länsstyrelsen har skapat en hemsida på Internet om möjligheterna att bedriva fiske i Västernorrlands län, Där kan du söka efter fiskeplatser i Västernorrlands län. Genom att klicka på en sökväg, hela länet eller någon av länets kommuner, finner du information om olika fiskevårdsområden som upplåter fiske till allmänheten. Samtliga fiskevårdsområden erbjuder fiske efter naturliga bestånd av arter som gädda, abborre och öring. Genom att specificera dina önskemål mellan olika kategorier som fiskeinriktning, servicenivå och boendeform kan du sortera fram de fiskevårdsområden som uppfyller dina önskemål. Det finns även möjlighet att själv skriva ut kartor och information över de områden du är intresserad för att bedriva ditt fiske. Fiskehemsidan innehåller även annan information om vad som händer inom fiskets verksamhetsområden. Förändringar i nu gällande regler om fisket i länet kommer att uppdateras och presenteras på hemsidan. Länsstyrelsens egen hemsida innehåller även information om fisket i länet Bland annat finns ett flertal av de blanketter som skall användas vid exempelvis ansökan om fiskutsättningar och fiskevårdsbidrag att hämta hem på denna hemsida.

9 14. Kartbilagor Kartor över fredningsområden och terminalområden publicerade i FIFS 1993:31. 9

10 Gräns för terminalfiskeområde 10

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006 Länsstyrelsen på Gotland har uppdrag av regeringen att arbeta för att det på ett långsiktigt och hållbart sätt genomförs en ansvarsfull hushållning av fiskresurserna så att de ger en god och långsiktig

Läs mer

Fiskeregler i Vänern. Allmänt vatten Allt vatten som inte är enskilt.

Fiskeregler i Vänern. Allmänt vatten Allt vatten som inte är enskilt. Fiskeregler i Vänern November 2012 Vi hoppas att din fisketur på Vänern blir trevlig och spännande. I sam band med ditt besök på Vänern finns det ett antal regler som måste följas. Syftet med reglerna

Läs mer

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län 2007-03-21 Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Observera att det gäller särskilda regler för fisket i

Läs mer

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Välkommen Vi hoppas att din fisketur blir trevlig och spännande! Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Syftet

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena FIFS 2004:37 utgåva Senast uppdaterad 2014-10-01 Observera att endast den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2010:1114 Utkom från trycket den 21 september 2010 utfärdad den 2 september

Läs mer

FISKETILLSYN. Utbildning för fisketillsynsmän

FISKETILLSYN. Utbildning för fisketillsynsmän FISKETILLSYN Utbildning för fisketillsynsmän UTBILDNING FÖR FISKETILLSYNSMÄN Fisketillsynen är en viktig del av fiskevården. Syftet med fisketillsynen är att se till att lagar och regler följs. Lagar och

Läs mer

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2010. I tillämpliga delar gäller Fiskelagstiftningen. Reviderade vid föreningens ordinarie årsstämma 2011,

Läs mer

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 REMISS Sida 1(5) Datum Beteckning Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37)

Läs mer

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde

Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fiskeregler för Rämshyttans fiskevårdsområde Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2010. I tillämpliga delar gäller Fiskelagstiftningen. Reviderade vid föreningens ordinarie årsstämma 2011,

Läs mer

Fiskeriverkets författningssamling

Fiskeriverkets författningssamling Fiskeriverkets författningssamling FIFS Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Senast uppdaterad 2011-03-29 Observera att endast den tryckta n gäller vid

Läs mer

Fiskeriverkets författningssamling

Fiskeriverkets författningssamling Fiskeriverkets författningssamling FIFS Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Senast uppdaterad 2007-02-16 Observera att endast den tryckta n gäller vid

Läs mer

11-5183-07 Erika Axelsson Tel: 031-7430384. Följande föreskrifter föreslås träda ikraft den 1 februari 2011.

11-5183-07 Erika Axelsson Tel: 031-7430384. Följande föreskrifter föreslås träda ikraft den 1 februari 2011. REMISS 1(5) Datum Beteckning Tillträdesenheten Handläggare 2010-10-22 Dnr 11-1635-08 11-5183-07 Erika Axelsson Tel: 031-7430384 Förslag till införande av föreskrifter i (FIFS 2004:36) rörande fiske inom

Läs mer

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista REMISS Sida 1(9) Datum Beteckning Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36)

Läs mer

Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland

Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland Särskilda trafikförfattningar m.m./jakt och fiske 1 Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland Den gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland som undertecknades den

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:212

Regeringens proposition 2009/10:212 Regeringens proposition 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland Prop. 2009/10:212 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas

Läs mer

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt.

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt. 2014-02-06 sid 1 (5) Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 Göteborg Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland; SFS 2010:897 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Gränsälvsöverenskommelse mellan Finland och Sverige

Gränsälvsöverenskommelse mellan Finland och Sverige Nr 91 1211 Gränsälvsöverenskommelse mellan Finland och Sverige Republiken Finland och Konungariket Sverige, i det följande parterna, som önskar ersätta 1971 års gränsälvsöverenskommelse mellan Finland

Läs mer

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, 1 kap. [591] Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se TFH III:2 [1751]

Läs mer

Fredningsområde för fisk Skåne län

Fredningsområde för fisk Skåne län Fredningsområde för fisk Skåne län 1 Stensån 2 Dalbäcken 3 Mylte bäck 4 Vadbäcken 5 6 Segeltorpsbäcken /Möllebäcken 7 Rönneån 8 Vegeån 9 Vattenmöllebäcken 10 Skälebäcken 11 Döshultsbäcken 12 Råån 13 Rydebäcken

Läs mer

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN

SPORTFISKE I LJUNGANDALEN SPORTFISKE I LJUNGANDALEN Om du söker ett varierat fiske i otillgängliga vildmarksvatten, med sina åar, tjärnar och insjöar eller lättåtkomliga lugna vatten belägna vid allfarvägarna. Då har du kommit

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 september 2010 Nr 89 91 INNEHÅLL Nr Sidan 89 Republikens presidents förordning om sättande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

Allmänna fiskeregler

Allmänna fiskeregler Allmänna fiskeregler Detta dokument innehåller en samlad sammanställning över de allmänna fiskeregler som finns publicerad under olika flikar i Svenska Fiskeregler. Till stor del finns dessa angivna i

Läs mer

Torskburar, ett alternativ till garnfiske på Västkusten

Torskburar, ett alternativ till garnfiske på Västkusten Torskburar, ett alternativ till garnfiske på Västkusten Sara Königson (SLU) och Viking Bengtsson (Hallands Skaldjursförening) Introduktion Bakgrund Program Sälar och Fiske, SLU har under flera år arbetat

Läs mer

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010.

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Datum 2011-02-01 Beteckning Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Örebro län Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Fram till 1993 var inrapportering av fångst obligatorisk för

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:16 OBS Fångstrapport skall sändas in inom 48 tim till klubbens På förekommen anledning måste jag åter påminna om att vikten av att sända in fångstrapport till klubben.

Läs mer

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta översiktskarta Det vidsträckta skogslandskapet i området erbjuder varierat fiske och härliga vildmarksupplevelser. Här finns både strömmande vatten med harr, öring och tidvis lax samt skogstjärnar med

Läs mer

Svenska TENO nfo! " # $! 2012

Svenska TENO nfo!  # $! 2012 TENO nfo Svenska 2012 2 I Allmän presentation av området Tana älv är en 250 km lång subarktisk gränsälv mellan Finland och Norge. Islossningen i älven sker i slutet av maj. Efter islossningen följer en

Läs mer

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND 1 ANALYS AV DAGSLÄGET Sport- och turistfisket har en stor betydelse för den åländska turistnäringen. Fisket är en av de viktigaste säsongsförlängarna då fisket är som bäst andra tider på året än sommarmånaderna.

Läs mer

Fiskeriverkets författningssamling

Fiskeriverkets författningssamling Fiskeriverkets författningssamling FIFS Fiskeriverkets föreskrifter () om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar Senast uppdaterad 2005-12-29 Observera att endast den tryckta

Läs mer

Ka r t o r & An v i s n i n g a r

Ka r t o r & An v i s n i n g a r SPORTFISKEKORTETS Ka r t o r & An v i s n i n g a r 2010 Sportfiskarna Stockholm Innehållsförteckning Kräftfisket 3 T.D.A. Kortet 3 Allmänna bestämmelser 4 Put-&-Take fiske 5 Att tänka på 31 Sjöar i Sportfiskekortet

Läs mer

Fritidsfisket i Sverige 2013

Fritidsfisket i Sverige 2013 Fritidsfisket i Sverige 2013 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt

Läs mer

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i

Förekommer rikligt i vissa vatten och finns i Välkommen att fiska i destination Funäsdalen Här finns hundratals upplåtna vatten i ett område med en mängd sjöar, tjärnar och åar. Vi är ett spännande gränsområde där skog möter fjäll, vilket innebär

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:18

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:18 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:18 Våren kom av sig och med det kom åter kylan. Vist har vi vackert väder men attan vad kallt det är på nätterna. I sig är detta bra för vårt fiske men vi behöver

Läs mer

2 a kap. Särskilda föreskrifter om fisket i Torneälvens fiskeområde. 1 I detta kapitel finns föreskrifter om fisket i

2 a kap. Särskilda föreskrifter om fisket i Torneälvens fiskeområde. 1 I detta kapitel finns föreskrifter om fisket i SFS nr: 1994:1716 Departement/ myndighet: Landsbygdsdepartementet Rubrik: Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen Utfärdad: 1994-12-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:300 2 a

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:47

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:47 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:47 Klubbens Höstmöte var som vanligt en trevlig kväll i klubbstugan. Det var många frågor som diskuterades vilket är bra och just vad höstmöt är till för. På mötet

Läs mer

Fiskefria områden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: En konceptuell analys

Fiskefria områden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: En konceptuell analys CERE Working Paper, 2016:7 Fiskefria områden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: En konceptuell analys Göran Bostedt CERE Inst. för skogsekonomi, SLU & Handelshögskolan, Umeå Universitet Runar Brännlund

Läs mer

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014 En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Sportfiskarna Tel: 08-410 80 680 E-post: tobias@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39

Läs mer

Fiskeregler i havet. i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet. i Västra Götalands län Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Mars 2010 Välkommen Vi hoppas att din fisketur blir trevlig och spännande! Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands

Läs mer

Allmänna fiskeregler - Regler för vattendrag som mynnar i havet

Allmänna fiskeregler - Regler för vattendrag som mynnar i havet Allmänna fiskeregler - Regler för vattendrag som mynnar i havet Detta dokument innehåller en sammanställning över de regler som gäller för vattendrag som mynnar i havet och som finns publicerad under olika

Läs mer

Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat)

Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat) Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat) Ålfisket. Historiskt har ålfisket haft mycket stor betydelse för kustbefolkningen

Läs mer

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län och projekt Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Projektbeskrivning 2003 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Syfte 5 Beskrivning av fiskevårdsarbete

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:15

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:15 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:15 Med anledning av påsken kommer nästa veckobrev måndagen den 21 april vidare är det ingen verksamhet för klubbens ungdomar måndagen den 21 Dåligt deltagande i

Läs mer

Information om fiskevårdsarbete enligt Jönköpingsmodellen i Gävleborgs län

Information om fiskevårdsarbete enligt Jönköpingsmodellen i Gävleborgs län Information om fiskevårdsarbete enligt Jönköpingsmodellen i Gävleborgs län Syfte Fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län har två huvudmålsättningar: Att så långt som det är möjligt åter länka samman de sjöar

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet Allemansrätten en unik möjlighet Felix Oppenheim/Folio 1 Allemansrätten Sime/Folio Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra

Läs mer

Att fiska är kul! Bråviken. Glan (Glans fiskevårdsområde)

Att fiska är kul! Bråviken. Glan (Glans fiskevårdsområde) Fiska i Norrköping Att fiska är kul! I Norrköping finns ett brett utbud av fiskemöjligheter - både för stora och små, nybörjare och proffs! Här har vi Bråviken, Arkösunds skärgård, ett antal insjöar och

Läs mer

Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020

Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020 Förord Fiske är ett av svenskarnas vanligaste fritidsintressen med långt fler än en miljon utövare. För många barn och ungdomar blir fiske ett livslångt intresse som ofta leder till engagemang för natur-

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

Uppdrag beträffande strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Uppdrag beträffande strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Regeringsbeslut I:11 2014-04-16 M2014/1093/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag beträffande strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Meddelande 2007:03 FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Utgiven av: Ansvarig enhet: Projektansvarig: Författare: Omslagsbilder: Tryckt hos: Upplaga: 25

Läs mer

ISSÄKERHET. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän det bar på utvägen.

ISSÄKERHET. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän det bar på utvägen. ISSÄKERHET Innan man ger sig ut på is bör man alltid testa underlaget noggrant med ispik eller isbill. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Fiskeredskap från en svunnen tid

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Fiskeredskap från en svunnen tid Fiskeredskap från en svunnen tid Birgitta Åkesson 2012 Fiskeredskap från en svunnen tid En av föreningens äldsta hoddor ägdes av tågförare Carl Mattson (f.1888). Mattsson kom från en av Limhamns äldsta

Läs mer

Myrmalmsnytt-Julnummer 2013-12-21

Myrmalmsnytt-Julnummer 2013-12-21 Myrmalmsnytt-Julnummer 2013-12-21 Ännu ett år närmar sitt slut. Styrelsen vill passa på att välkomna de som flyttat in till oss under året. Hoppas att ni kommer att trivas hos oss! Kontakta gärna styrelsen

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12) Provfiske Kävlingeån - Bråån 2015 Kävlingeåns Löddeåns fvo Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 3 Metodik 4 4 Resultat 5 4.1 Karta elfiskelokaler 5 4.2 Lista elfiskelokaler 5 4.3 Datablad

Läs mer

UTSLAG 2011-03-25 Meddelat i Nacka Strand

UTSLAG 2011-03-25 Meddelat i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Fastighetsdomstolen UTSLAG 2011-03-25 Meddelat i Nacka Strand Bilaga A 1 Sid 1 (47) Mål nr F 1924-07 PARTER Våghällan (1f), Vitbrottet (2c), Understen (2d) samt Junkaren och Lillkäringen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om fiske I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fiske (379/2015): 1 kap. Bestämmelser om fångsten 1 Fredade fiskarter och fiskbestånd Följande fiskar är

Läs mer

Välkomna till. Naturväktarna Kust

Välkomna till. Naturväktarna Kust FÄLTUNDESÖKNING Välkomna till Naturväktarna Kust Ni har uppdraget att undersöka en havsstrand. Vilka djur och växter hittar ni här? Hur påverkar vi människor livet på land och i vattnet? För att ta reda

Läs mer

Blågyltan. vår vackraste fisk B IO I O L OG O G I

Blågyltan. vår vackraste fisk B IO I O L OG O G I B IO I O L OG O G I Text och foto Anders Salesjö/Sjöharen Blågyltan vår vackraste fisk Text och foto Anders Salesjö/Sjöharen Blågyltan anses ofta som vår vackraste fisk. Färgprakten hos hanen kan utan

Läs mer

Fiskeövervakarens utbildningsmaterial

Fiskeövervakarens utbildningsmaterial Fiskeövervakarens utbildningsmaterial Innehåll Anvisningar för läsaren Lagen om fiske Förordningen om fiske Plock från följande lagar och förordningar: Förvaltningslag Lag om offentlighet i myndigheternas

Läs mer

Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag

Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av fiskelagen (379/2015) och lagen om sättande i kraft och tillämpning

Läs mer

Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Gällivare. Gällivarekortet. I många vatten

Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Gällivare. Gällivarekortet. I många vatten Gällivarekortet 2014 Välkommen till Norrbottensfjällen! Med sina 55 000 km² är fjällområdet (området ovan odlingsgränsen) i Norrbottens län ett enormt landområde. Det kan jämföras med en yta som omfattar

Läs mer

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Norra svenska fiskeområde och dess förvaltningshemort är Larsmo kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Jakt. Bilaga 1. Grundkriterier:

Jakt. Bilaga 1. Grundkriterier: Jakt Ekologiskt och etiskt väl genomförd jaktturism är att klokt använda en naturresurs, viltet, och ge det ett ökat ekonomiskt värde i konkurrensen med annan markanvändning och andra aktörers krav. Kan

Läs mer

Översättning A V T A L

Översättning A V T A L 1 Översättning A V T A L Mellan Skogsstyrelsen, Finsk-svenska gränsälvskommissionen samt de fiskelag och vattenområdesägare som är avtalspart har följande avtal om gemensamt fiskekort träffats. 1. Avtalet

Läs mer

Fiskeregler i havet. i Västra Götalands län. Gräns mellan kustvattenområde och sötvattensområde

Fiskeregler i havet. i Västra Götalands län. Gräns mellan kustvattenområde och sötvattensområde 1 Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Vi hoppas att din fisketur blir trevlig och spännande! Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Syftet med

Läs mer

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av en hushålls- och råvattenledning och ett tryckavlopp under Prästgårdsfjärden,

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 1 december 2008 Till Fiskeriverket Box 423 401 26 Göteborg Samt per mail till registrator@fiskeriverket.se Remissyttrande över Fiskeriverkets förslag till Nationell förvaltningsplan

Läs mer

Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) - Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03) Remiss från Jordbruksdepartementet

Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) - Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03) Remiss från Jordbruksdepartementet PM 2011:39 RVI (Dnr 001-2744/2010) Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) - Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03) Remiss från Jordbruksdepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

Sälens matvanor kartläggs

Sälens matvanor kartläggs Sälens matvanor kartläggs Karl Lundström, SLU / Olle Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet Antalet sälar i Östersjön har ökat stadigt sedan början av 1970-talet, då de var kraftigt påverkade av jakt och

Läs mer

Fiskelov och lag om fiske

Fiskelov och lag om fiske Fiskelov och lag om fiske Innehåll Rätt till fiske Ägarens rätt till fiske Allmänna fiskerättigheter Fiskelov Fiskevårdsavgiften Förbjudna fiskemetoder Fiskvandring Fredningstider och fångstmått Fiskeförseelser

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Förbundets officiella regler för grenen feeder

Förbundets officiella regler för grenen feeder Sportfiskarnas officiella regler för grenen feeder. Sida 1 av 6 Organisation Förbundets officiella regler för grenen feeder -1- Förbundet är ansvarig för att ett landslagskval genomförs, arrangemanget

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Grundområden längs Hallands kust - ålgräs, skarv och säl

Grundområden längs Hallands kust - ålgräs, skarv och säl Grundområden längs Hallands kust - ålgräs, skarv och säl Viking Bengtsson, Yrkesfiskarna och Lars-Göran Pärlklint, Ekoll AB, 2015 På uppdrag av Fiskeområde Halland Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Ålgräsängar...

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Information och utbildningsmaterial

Information och utbildningsmaterial Information och utbildningsmaterial Älvstädar-SM Ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum Syftet med Älvstädar-SM är att involvera föreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar.

Läs mer

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14)

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14) Provfiske Kävlingeån Höje å Sid 1 (14) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 4 3.3 Datablad provfiske 5 3.4 Fiskarter 12 4 Referenser 14 Sid

Läs mer

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske Lax Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten. Östersjölaxen har sina uppväxtområden

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappers förpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning

Läs mer

Släketäkt gynnar gäddlek

Släketäkt gynnar gäddlek Släketäkt gynnar gäddlek LOVA-projekt Ett försök att förbättra lekmiljön för gädda Vattenrådet Snoderån Gotland 1 978-91-980886-2-5 2 Förord I miljösammanhang har myndigheter och experter under flera pår

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön FIFS 2004:36 Senast uppdaterad 2015-07-01 Observera att endast

Läs mer

Rapport. "Bekämpning av illegalt utplanterade signalkräftor med hjälp av släck kalk Ca(OH) 2. vid Högsäterälven, Eda kommun" Lillerud 2006-10-24

Rapport. Bekämpning av illegalt utplanterade signalkräftor med hjälp av släck kalk Ca(OH) 2. vid Högsäterälven, Eda kommun Lillerud 2006-10-24 Rapport "Bekämpning av illegalt utplanterade signalkräftor med hjälp av släck kalk Ca(OH) 2 vid Högsäterälven, Eda kommun" Lillerud 2006-10-24 Tomas Janson Hushållningssällskapet i Värmland Projektledare

Läs mer

Markus Lundgren. med underlag från

Markus Lundgren. med underlag från Havsöring i Sverige förvaltning och beståndsövervakning Markus Lundgren med underlag från Havsöring leker i många små vattendrag.... och är en karaktärsart viktig för övrig biologisk mångfald! 2017-03-28

Läs mer

Hej Kattegatt! Vem är du och hur mår du?

Hej Kattegatt! Vem är du och hur mår du? Hej Kattegatt! Vem är du och hur mår du? Spännande fakta om Kattegatt och några av de djur och växter man hittar i havet. Havet vid den svenska västkusten kallas Västerhavet. Det består av två delar, Skagerrak

Läs mer

Fö rvaltningen i Svenska Ö stersjö laxa lvar

Fö rvaltningen i Svenska Ö stersjö laxa lvar Fö rvaltningen i Svenska Ö stersjö laxa lvar 1 Innehåll Projektets syfte... 3 Kalixälven... 4 Råneälven... 13 Piteälven... 18 Åbyälven... 22 Byskeälven... 29 Kågeälven... 36 Bureälven... 45 Rickleån...

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län från och med 1 juli 2006 Gotland fiskeön Gotland erbjuder många fina möjligheter till bra fiske. Mest känt är nog fisket efter havsöring, som uppmärksammas och

Läs mer

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser Malmö stad Fastighetskontoret Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser Arrendeenheten Fastighetskontoret regler och bestämmelser för odlingslotter 2 (7) Innehållsförteckning 1. Regler arrendatorer...

Läs mer

Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål

Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål Delrapport Erik Sparrevik 2007-02-01 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer DELRAPPORT 2007-02-01 2401300 Författare Uppdragsnamn Erik

Läs mer